31995R2997

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2997/95 της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 1995, για την επιβολή προσωρινού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές μαγνησίου σε ακατέργαστη μορφή καταγωγής Ρωσίας και Ουκρανίας

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 312 της 23/12/1995 σ. 0037 - 0049


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2997/95 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Δεκεμβρίου 1995 για την επιβολή προσωρινού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές μαγνησίου σε ακατέργαστη μορφή καταγωγής Ρωσίας και Ουκρανίας

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3283/94 του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1994 για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ από χώρες μη μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1251/95 (2), και ιδίως το άρθρο 23,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2423/88 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 1988 για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ ή επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 552/94 (4), και ιδίως το άρθρο 11,

Μετά από διαβουλεύσεις στο πλαίσιο της συμβουλευτικής επιτροπής,

Εκτιμώντας ότι:

Ι. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

(1) Στις 15 Ιανουαρίου 1994, η Επιτροπή ανήγγειλε, με ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (5), την έναρξη διαδικασίας αντιντάμπινγκ όσον αφορά τις εισαγωγές στην Κοινότητα μαγνησίου σε ακατέργαστη μορφή καταγωγής Καζακστάν, Ρωσίας και Ουκρανίας, και άρχισε έρευνα.

(2) Η διαδικασία κινήθηκε συνεπεία καταγγελίας που υπέβαλε η Comitι de Liaison des Industries des Ferro-Alliages εξ ονόματος του παραγωγού της Κοινότητας, δηλαδή της Pechiney Electrometallurgie, France («PEM»). Η PEM διατείνεται ότι μετά το κλείσιμο της παραγωγής μαγνησίου από τη Societa Italiana per il magnesio e leghe di magnesio SPA («SAIM»), που είναι εγκατεστημένη στο Μπολζάνο, Ιταλία στις αρχές του 1992, είναι ο μοναδικός παραγωγός μαγνησίου σε ακατέργαστη μορφή που παρέμεινε λειτουργικός στην Κοινότητα.

(3) Η καταγγελία περιείχε αποδεικτικά στοιχεία ως προς το ντάμπινγκ που ασκείτο στο προϊόν καταγωγής των προαναφερομένων χωρών και ως προς την υλική ζημία που προέκυψε από αυτό 7 αυτά τα αποδεικτικά στοιχεία θεωρήθηκαν επαρκή για να δικαιολογήσουν την έναρξη διαδικασίας.

(4) Η Επιτροπή ενημέρωσε επισήμως τους παραγωγούς, τους εξαγωγείς και εισαγωγείς που είναι γνωστό ότι ενδιαφέρονται, τους αντιπροσώπους των χωρών εξαγωγής και τους καταγγέλλοντες, και έδωσε στα άμεσα ενδιαφερόμενα μέρη την ευκαιρία την ευκαιρία να γνωστοποιήσουν γραπτώς τις απόψεις τους και να ζητήσουν να γίνουν δεκτά σε ακρόαση.

Ορισμένοι παραγωγοί στις εν λόγω χώρες και πολλοί εισαγωγείς γνωστοποίησαν γραπτώς τις απόψεις τους. Πολλά μέρη ζήτησαν να γίνουν δεκτά σε ακρόαση.

(5) H Επιτροπή απέστειλε ερωτηματολόγια στα μέρη που είναι γνωστό ότι ενδιαφέρονται και έλαβε λεπτομερείς πληροφορίες από τον καταγγέλλοντα παραγωγό της Κοινότητας, από έναν παραγωγό του Καζακστάν, από δύο παραγωγούς της Ρωσίας, από δύο παραγωγούς της Ουκρανίας και από τρεις ανεξάρτητους εισαγωγείς που είναι εγκατεστημένοι στην Κοινότητα.

(6) Η Επιτροπή αναζήτησε και επαλήθευσε όλες τις πληροφορίες που έκρινε αναγκαίες για το σκοπό του προκαταρκτικού προσδιορισμού και πραγματοποίησε έρευνες στις εγκαταστάσεις των ακόλουθων εταιρειών:

α) καταγγέλλων κοινοτικός παραγωγός:

- PEM.

β) παραγωγός που είναι εγκατεστημένος στην ανάλογη χώρα:

- Hydro Magnesium, Prosgrunn, Νορβηγία.

γ) ανεξάρτητοι εισαγωγείς στην Κοινότητα:

- Ayrton & Partners, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο,

- Deutsche Erz- und Metall-Union GmbH, Ανόβερο, Γερμανία,

- Sasson Metals & Chemicals, Βρυξέλλες, Βέλγιο.

(7) Η έρευνα του ντάμπινγκ κάλυψε την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου έω 31 Δεκεμβρίου 1993 («περίοδος της έρευνας»).

(8) Λόγω των προβλημάτων που ανέκυψαν κατά τον καθορισμό της κανονικής αξίας με βάση την κατάσταση σε ανάλογη χώρα, η έρευνα υπερέβη τη συνήθη περίοδο ενός έτους.

ΙΙ. ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΟΜΟΕΙΔΕΣ ΠΡΟΪΟΝ

(9) Το προϊόν που καλύπτει η καταγγελία και η ανακοίνωση για την έναρξη της διαδικασίας είναι το μαγνήσιο σε ακατέργαστη μορφή. Το μαγνήσιο σε ακατέργαστη μορφή διατίθεται στην εμπορία σε διαφόρους βαθμούς καθαρότητας, δηλαδή ως κράμα μαγνησίου με πρόσθετη περιεκτικότητα σε αργίλιο και σε ψευδάργυρο μέχρι καθαρότερες μορφές που περιλαμβάνουν μικρότερες ποσότητες ξένων προσμείξεων. Το μαγνήσιο σε ακατέργαστη μορφή υπάγεται στους κωδικούς ΣΟ 8104 11 00 και 8104 19 00.

(10) Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι κατεργασίας που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή μαγνησίου:

- η θερμική κατεργασία και - η ηλεκτρολυτική κατεργασία.

Και στις δύο κατεργασίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί ποικιλία πρώτων υλών, π.χ. δολομίτης, καρναλίτης, θαλάσσιο ύδωρ ή μείγμα αυτών για να παραχθεί το μαγνήσιο σε ακατέργαστη μορφή. Οι διαφορές στις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται και στις κατεργασίες παραγωγής δεν έχουν καμία επίπτωση στα φυσικά χαρακτηριστικά ή στις χρήσεις των τελικών προϊόντων. Το μαγνήσιο σε ακατέργαστη μορφή πωλείται γενικά σε πλινθώματα. Το βάρος αυτών των πλινθωμάτων μπορεί να ποικίλλει από λίγες εκατοντάδες γραμμαρίων μέχρι εκατοντάδες χιλιογράμμων.

(11) Το μαγνήσιο σε ακατέργαστη μορφή χρησιμοποιείται, κυρίως, σε:

- παραγωγή αλουμινίου ως στοιχείο κράσεως (γι' αυτή τη χρήση το μαγνήσιο σε ακατέργαστη μορφή μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε σε καθαρή μορφή είτε ως κράμα),

- κατασκευές (γι' αυτή τη χρήση το μαγνήσιο σε ακατέργαστη μορφή μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε σε καθαρή μορφή είτε ως κράμα),

- για την αποθείωση των χυτευμάτων υψικαμίνου,

- για τη χημική αναγωγή ή - για διεργασίες σφαιροειδούς χύτευσης.

(12) Παρά ορισμένες διαφορές στη σύνθεση και στη φυσική εμφάνιση, τα διάφορα είδη μαγνησίου σε ακατέργαστη μορφή έχουν τις ίδιες χρήσεις, είναι υποκαταστάσιμα σε μεγάλο βαθμό και έτσι ανταγωνιστικά μεταξύ τους και δεν μπορούν να διαφοροποιηθούν.

(13) Συνάγεται το συμπέρασμα με βάση την έρευνα ότι όλο το μαγνήσιο σε ακατέργαστη μορφή, καταγωγής Καζακστάν, Ρωσίας και Ουκρανίας, που κατασκευάζεται και εξάγεται, υπάγεται γενικά στην κατηγορία του μαγνησίου σε ακατέργαστη μορφή που περιγράφεται ανωτέρω.

Διαπιστώθηκε ότι το μαγνήσιο σε ακατέργαστη μορφή που εξάγεται στην Κοινότητα από τις χώρες εξαγωγής έχει παρόμοια ή ταυτόσημα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά και χρήσεις σε σύγκριση με το ακατέργαστο μαγνήσιο που παράγεται και πωλείται στην Κοινότητα και, επομένως, θεωρούντια ομοειδή προϊόντα.

(14) Σχετικά με το ζήτημα κατά πόσον το μαγνήσιο σε ακατέργαστη μορφή που πωλήθηκε στην εγχώρια αγορά αποτελεί ομοειδές προϊόν με το ακατέργαστο μαγνήσιο που εξάγεται στην Κοινότητα από τις χώρες εξαγωγής ή πωλείται στην Κοινότητα από την κοινοτική βιομηχανία, η έρευνα επιβεβαίωσε ότι το μαγνήσιο σε ακατέργαστη μορφή που πωλείται στην εγχώρια ανάλογη αγορά (βλέπε αιτιολογική σκέψη 20) αποτελούσε ομοειδές προϊόν με το ακατέργαστο μαγνήσιο που πωλείται από την κοινοτική βιομηχανία. Αυτό το συμπέρασμα εξήχθη παρά ορισμένες διαφορές στη μορφή και στις ξένες προσμείξεις που περιέχονται στο μαγνήσιο σε ακατέργαστη μορφή το οποίο πωλείται στις δύο αγορές επειδή γενικά το ακατέργαστο μαγνήσιο ήταν παρόμοιο ή ταυτόσημο στα φυσικά χαρακτηριστικά, στην εμπορία και στις χρήσεις με το ακατέργαστο μαγνήσιο που παράγεται και πωλείται από την κοινοτική βιομηχανία.

(15) Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θεωρεί ότι το ακατέργαστο μαγνήσιο που παράγεται και πωλείται στην Κοινότητα αποτελεί ομοειδές προϊόν κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 12 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2423/88 (που στο εξής θα καλείται ο βασικός κανονισμός), με το προϊόν που πωλείται στην ανάλογη χώρα και με το προϊόν που εξάγεται στην Κοινότητα από τις υπό εξέταση χώρες.

ΙΙΙ. ΝΤΑΜΠΙΝΓΚ

Α. Καζακστάν

(16) Σχετικά με τις εξαγωγές από το Καζακστάν, η Επιτροπή καθόρισε με βάση τα στατιστικά στοιχεία της Eurostat ότι οι εισαγωγές από αυτή τη χώρα πραγματοποιήθηκαν σε ποσότητες που αντιπροσωπεύουν τμήμα της κοινοτικής αγοράς ουσιαστικά κάτω του 1 %. Ταυτοχρόνως, ο παραγωγός που είναι εγκατεστημένος στο Καζακστάν και ο οποίος συνεργάστηκε με τη διαδικασία αντιντάμπινγκ, υπέβαλε πληροφορίες για τις οποίες φαίνεται ότι δεν πραγματοποιούσε πωλήσεις ακατέργαστου μαγνησίου προς εξαγωγή στην Κοινότητα. Επιπλέον, η Επιτροπή συνέλεξε πληροφορίες στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας αντιντάμπινγκ οι οποίες αναφέρουν ότι αυτός ο παραγωγός είχε ουσιαστικά μειώσει την παραγωγή του μαγνησίου σε ακατέργαστη μορφή λόγω της γενικής οικονομικής κατάστασης που επικρατεί σ' αυτή τη χώρα. Πάνω σ' αυτή τη βάση και παρά τις αντιφατικές πληροφορίες όσον αφορά τις ποσότητες των εξαγωγών που ανέφερε αυτός ο παραγωγός και τα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις εισαγωγές, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι εισαγωγές καταγωγής Καζακστάν είναι ελάχιστες. Συνεπώς και σύμφωνα με τη συνήθη κοινοτική πρακτική δεν πραγματοποιήθηκε κανένας υπολογισμός του ντάμπινγκ όσον αφορά τις εισαγωγές μαγνησίου καταγωγής αυτής της χώρας.

Β. Ρωσία και Ουκρανία

1. Κανονική αξία (17) Εφόσον ούτε η Ρωσία ούτε η Ουκρανία θεωρούνται ως χώρες με οικονομία αγοράς για τους λόγους της παρούσας διαδικασίας αντιντάμπινγκ, οι κανονικές αξίες που έπρεπε να συγκριθούν με τις αντίστοιχες τιμές εξαγωγής κατασκευάσθηκαν από την Επιτροπή με βάση την κανονική αξία που καθορίστηκε για ανάλογη χώρα με οικονομία αγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 5 του βασικού κανονισμού.

(18) Ως ανάλογη χώρα ο καταγγέλλων είχε προτείνει την Ιαπωνία και είχε ισχυρισθεί ότι αυτή η χώρα ήταν η εύλογη επιλογή εφόσον η εγχώρια αγορά είχε αντιπροσωπευτικό μέγεθος σε σύγκριση με τις εξαγωγές που αποτελούσαν, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, αντικείμενο ντάμπινγκ. Επιπλέον, ο καταγγέλλων ισχυρίσθηκε ότι οι τιμές και το κόστος στην ιαπωνική αγορά ήταν η απόρροια των συνήθων δυνάμεων της αγοράς, εφόσον η ιαπωνική αγορά γι' αυτό το προϊόν δεν μπορούσε να θεωρηθεί ανοικτή στις εισαγωγές και, επομένως, ανταγωνιστική. Ωστόσο, η Επιτροπή ζήτησε από τον καταγγέλλοντα να προσκομίσει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές ανάλογες χώρες επειδή θεωρήθηκε ότι η Ιαπωνία δεν μπορούσε να συγκριθεί με τη Ρωσία και την Ουκρανία σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στις πρώτες ύλες και την τεχνολογία που χρησιμοποιείται για την παραγωγή μαγνησίου σε ακατέργαστη μορφή και συνεπώς δεν φαινόταν να είναι η κατάλληλη επιλογή.

(19) Ως εναλλακτικές επιλογές, η ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε μετά την έναρξη της διαδικασίας ανέφερε τον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η Επιτροπή ζήτησε πληροφορίες από όλους τους γνωστούς παραγωγούς που είναι εγκατεστημένοι στις προαναφερόμενες εναλλακτικές ανάλογες χώρες. Παρά το γεγονός ότι είχε επαφές μ' έναν παραγωγό που είναι εγκατεστημένος στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αυτός ο παραγωγός τελικά αποφάσισε να μην συνεργασθεί στην παρούσα διαδικασία.

Ένας παραγωγός που είναι εγκατεστημένος στον Καναδά ήταν πρόθυμος να συνεργασθεί στη διαδικασία. Ωστόσο, ο όγκος των εγχωρίων πωλήσεών του δεν θεωρήθηκε αντιπροσωπευτικός σε σύγκριση με τις εξαγωγές από τις εν λόγω χώρες και, επιπλέον, η διαδικασία παραγωγής που χρησιμοποιούσε αυτός ο παραγωγός ήταν διαφορετική σε σημαντικό βαθμό από τη διαδικασία παραγωγής που χρησιμοποιούν οι παραγωγοί που είναι εγκατεστημένοι στις εν λόγω χώρες εξαγωγής. Συνεπώς, ούτε ο Καναδάς ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής μπορούσαν να επιλεγούν ως κατάλληλες ανάλογες χώρες.

(20) Μετά την έναρξη της διαδικασίας η Επιτροπή εξέτασε επίσης μια τέταρτη χώρα παραγωγής, τη Νορβηγία. Παρ' όλο που η Νορβηγία δεν αναφερόταν ρητά στην ανακοίνωση για την έναρξη της διαδικασίας ως πιθανή ανάλογη χώρα, η Επιτροπή ήταν της γνώμης ότι με βάση τις γενικές διαθέσιμες πληροφορίες για τη βιομηχανία αυτή η χώρα φαινόταν να προσφέρει μια εναλλακτική λύση.

Ο μοναδικός γνωστός νορβηγός παραγωγός συμφώνησε να συνεργαστεί στην παρούσα έρευνα. Με βάση μια ανάλυση των διαφόρων πλευρών που αφορούν την επιλογή της ανάλογης χώρας, π.χ. τη δυνατότητα σύγκρισης της πρόσβασης στις πρώτες ύλες και την τεχνολογία παραγωγής καθώς και το μέγεθος των εγχωρίων πωλήσεων, η Επιτροπή καθόρισε ότι η Νορβηγία ήταν η κατάλληλη ανάλογη χώρα σε προσωρινό στάδιο.

Σε ό,τι αφορά την ανάλυση που διεξήχθη, πρέπει να αναφερθεί ότι παγκοσμίως υπάρχει μόνον ένας περιορισμένος αριθμός παραγωγών μαγνησίου με αποτέλεσμα όλοι οι παραγωγοί καθώς και οι αντίστοιχες διαδικασίες παραγωγής τους και οι τεχνολογίες παραγωγής που χρησιμοποιούν να είναι γνωστές στο πλαίσιο της βιομηχανίας αυτής.

Η επιλογή της Νορβηγίας ως ανάλογης χώρας υποστηρίζεται από τους ακόλουθους παράγοντες:

- υπάρχει μια σημαντική εγχώρια αγορά για το εν λόγω προϊόν,

- ο όγκος αυτής της αγοράς είναι αντιπροσωπευτικός σε σύγκριση με τις ποσότητες εξαγωγής καταγωγής είτε Ρωσίας είτε Ουκρανίας, και αντιπροσωπεύουν ουσιαστικά πάνω από το 5 % αυτών των εξαγωγών,

- υπάρχουν σημαντικές εισαγωγές μαγνησίου σε ακατέργαστη μορφή από τρίτες χώρες στη Νορβηγία, με τη συνέπεια να υπάρχει ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον σ' αυτή την αγορά,

- ο εν λόγω παραγωγός στη Νορβηγία είναι σημαντικός, έχει μια ιδιαίτερα αποτελεσματική διαδικασία παραγωγής σε όλα τα στάδια της παραγωγής και έχει επενδύσει συνεπώς σε αυτήν τη παραγωγή τα τελευταία χρόνια,

- η βασική τεχνολογία παραγωγής που χρησιμοποιείται από τον εγχώριο παραγωγό είναι συγκρίσιμη με εκείνη που χρησιμοποιείται στη Ρωσία και στην Ουκρανία και - η κατάσταση σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στις πρώτες ύλες στην Νορβηγία είναι παρόμοια, αν όχι πιο συμφέρουσα, σε σύγκριση με την κατάσταση στη Ρωσία και στην Ουκρανία, δηλαδή η κυριότερη πρώτη ύλη (δολομίτης και θαλάσσιο ύδωρ), υπάρχει στη Νορβηγία, όπου υπάρχει επίσης σημαντική προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας από πηγές με χαμηλό κόστος. Το εργοστάσιο παραγωγής είναι καλά εγκατεστημένο σε ό,τι αφορά τις μεταφορές τόσο της πρώτης ύλης όσο και των τελικών προϊόντων.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 14, υπήρχαν ασήμαντες διαφορές στη μορφή και στην περιεκτικότητα σε ξένες προσμείξεις του μαγνησίου που παράγεται στη Νορβηγία σε σύγκριση με το μαγνήσιο που εξάγεται από τις εν λόγω χώρες εξαγωγής. Πάντως, με βάση τις ανωτέρω παρατηρήσεις η Επιτροπή θεωρεί ότι ενδείκνυται γενικά να θεωρηθεί η Νορβηγία ως ανάλογη χώρα σε σχέση με τις δύο χώρες εξαγωγής που αφορά η διαδικασία σ' αυτή τη συγκεκριμένη έρευνα αντιντάμπινγκ.

(21) Η χρήση της ίδιας ανάλογης χώρας για τις δύο χώρες εξαγωγής αιτιολογείται από το γεγονός ότι τα εργοστάσια παραγωγής στη Ρωσία και στην Ουκρανία ιδρύθηκαν κατά την ύπαρξη της ΕΣΣΔ και λειτουργούν ακόμα χρησιμοποιώντας την ίδια τεχνολογία παραγωγής. Αυτό επιβεβαιώθηκε από τις πληροφορίες που προσκομίστηκαν.

(22) Για να καθορισθεί η κανονική αξία, η Επιτροπή καθόρισε πρώτον κατά πόσον οι συνολικές εγχώριες πωλήσεις μαγνησίου σε ακατέργαστη μορφή που πραγματοποίησε ο νορβηγός παραγωγός ήταν αντιπροσωπευτικές σε σύγκριση με τις εξαγωγές στην Κοινότητα από καθεμία από τις χώρες εξαγωγής.

Αυτός ο υπολογισμός έδειξε ότι ο νορβηγός παραγωγός είχε και τις δύο περιπτώσεις όγκο εγχωρίων πωλήσεων σημαντικά υψηλότερο του 5 % των εν λόγω πωλήσεων εξαγωγής.

(23) Η Επιτροπή εξέτασε επιπλέον εάν αυτές οι εγχώριες πωλήσεις του παραγωγού πραγματοποιήθηκαν κατά τις συνήθεις εμπορικές πράξεις, δηλαδή εάν είχαν πραγματοποιηθεί σε αποδοτικά επίπεδα και ως συνήθης εμπορική συναλλαγή.

Καθορίστηκε ότι ο εν λόγω παραγωγός δεν πραγματοποίησε αποδοτικές πωλήσεις του εν λόγω προϊόντος σε επαρκείς ποσότητες κατά την περίοδο της έρευνας στην εγχώρια αγορά.

Συνεπώς, η κανονική αξία κατασκευάστηκε σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο β) σημείο ii) του βασικού κανονισμού με βάση το κόστος που είχε ο παραγωγός κατά τις συνήθεις εμπορικές πράξεις, δηλαδή το μεταβλητό και σταθερό κόστος κατασκευής αυτού του παραγωγού στο οποίο προστέθηκε ένα ποσό για τα έξοδα πωλήσεως, τα διοικητικά και άλλα γενικά έξοδα καθώς και ένα εύλογο κέρδος. Ως προς αυτό, η έρευνα έδειξε ότι η εταιρεία είχε λειτουργήσει σε σημαντικά μειωμένα επίπεδα παραγωγής κατά την περίοδο της έρευνας ως απόρροια της επιδείνωσης των συνθηκών της αγοράς, αφ' ότου οι εν λόγω χώρες εξαγωγής στην παρούσα διαδικασία αντιντάμπινγκ είχαν αυξήσει σημαντικά τις εξαγωγές τους και προς τη νορβηγική αγορά. Επομένως, και για να καθοριστεί το κόστος παραγωγής που είχε η εταιρεία κατά τις συνήθεις εμπορικές πράξεις, η Επιτροπή προσάρμοσε το κόστος παραγωγής αυτής της εταιρείας.

(24) Εφόσον, όπως αναφέρεται ανωτέρω, η εν λόγω εταιρεία δεν πραγματοποίησε αποδοτικές πωλήσεις σε επαρκείς ποσότητες, λόγω του γεγονότος ότι ήταν ο μοναδικός παραγωγός μαγνησίου που λειτουργούσε στη Νορβηγία και επειδή δεν υπήρχαν στοιχεία διαθέσιμα για τον ίδιο επιχειρηματικό τομέα, η Επιτροπή καθόρισε το αντίστοιχο ποσοστό του κέρδους πάνω σε οποιαδήποτε εύλογη βάση σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο β) σημείο ii) του βασικού κανονισμού. Για τους λόγους που εξηγούνται στην αιτιολογική σκέψη 76, η Επιτροπή θεώρησε ότι ένα περιθώριο κέρδους 5 % ήταν κατάλληλο και αντανακλούσε την αποδοτικότητα με βάση τις συνεχείς επενδυτικές ανάγκες.

2. Τιμή εξαγωγής α) Γενικές παρατηρήσεις (25) Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του εμπορίου μαγνησίου σε ακατέργαστη μορφή, γενικά κατά την περίοδο της έρευνας, ήταν ότι το λιμάνι του Ρόττερνταμ χρησιμοποιείτο ως το κέντρο του διεθνούς εμπορίου, και ειδικότερα της κοινοτικής αγοράς. Η έρευνα έδειξε ότι αριθμός αγοραστών, και ιδίως εμπόρων, αγοράζουν το προϊόν είτε σε αποθήκες ελεγχόμενες από τελωνειακή ή άλλη κρατική υπηρεσία στο Ροττερνταμ είτε τοποθετούν σ' αυτό το μέρος το προϊόν σε τέτοιες αποθήκες αφού το έχουν αγοράσει σε βάση fob-χώρα εξαγωγής.

Ανάλογα με τη ζήτηση της αγοράς, αυτοί οι αγοραστές πωλούν στη συνέχεια το προϊόν στους πελάτες τους, τόσο εντός όσο και εκτός Κοινότητας από την αποθήκη την ελεγχόμενη από την τελωνειακή υπηρεσία. Οι παραγωγοί και εξαγωγείς των εν λόγω χωρών εξαγωγής, οι οποίοι συνεργάσθηκαν στην παρούσα διαδικασία, ανέφεραν ότι με πολλές ευκαιρίες πραγματοποίησαν πωλήσεις σε πελάτες οι οποίοι ήταν εγκατεστημένοι είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό της Κοινότητας χωρίς να γνωρίζουν τον τελικό προορισμό του προϊόντος που πωλούσαν (βλέπε αιτιολογικές σκέψεις 30 έως 33).

(26) Επιπλέον, προβλήθηκε ο ισχυρισμός από τους εξαγωγείς και παραγωγούς που είναι εγκατεστημένοι στις εν λόγω χώρες εξαγωγής ότι ένα άλλο χαρακτηριστικό της αγοράς μαγνησίου κατά την περίοδο της έρευνας ήταν ότι είχαν πραγματοποιηθεί πωλήσεις ακατέργαστου μαγνησίου το οποίο προερχόταν από στρατηγικά αποθέματα που διατηρούσαν οι αρχές στην πρώην ΕΣΣΔ. Μετά τη διάλυση της ΕΣΣΔ και τη δημιουργία αριθμού ανεξαρτήτων κρατών στην πρώην επικράτειά της, έπαψε να υπάρχει πλήρης κεντρικός έλεγχος αυτών των στρατηγικών αποθεμάτων μαγνησίου σε ακατέργαστη μορφή και μέρος αυτών των αποθεμάτων πωλήθηκε προς εξαγωγή. Προβλήθηκε επίσης ο ισχυρισμός από τα ίδια ενδιαφερόμενα μέρη ότι οι πωλήσεις αυτού του μαγνησίου πραγματοποιήθηκαν σε πολύ χαμηλές τιμές εφόσον το υλικό ήταν συχνά χαμηλής ποιότητας και επειδή οι πωλήσεις γίνονταν συχνά μέσω μη παραδοσιακών κυκλωμάτων πωλήσεων. Ωστόσο, οι πωλήσεις αυτού του τύπου μαγνησίου στην Κοινότητα ήταν οριακές εφόσον η χρήση αυτού του μαγνησίου από οικονομική άποψη ήταν πολύ περιορισμένη στην Κοινότητα. Τα μεμονωμένα πλινθώματα του αποθέματος του υλικού ήταν προστατευμένα από την οξείδωση με παραφίνη και κάποιο περιτύλιγμα κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης. Προτού μπορέσει να χρησιμοποιηθεί αυτό το υλικό πρέπει πρώτα να καθαριστεί, διαδικασία που, επειδή απαιτεί εργασία υψηλής εντάσεως, είναι δαπανηρή μέσα στην Κοινότητα. Για το λόγο αυτό, κανένας από τους εισαγωγείς που συνεργάστηκαν δεν είχε αγοράσει τέτοιο υλικό.

(27) Για να καθορίσει τις τιμές εξαγωγής από τη Ρωσία και την Ουκρανία, η Επιτροπή έλαβε υπόψη τα επιχειρήματα που προβλήθηκαν ειδικότερα από τους εξαγωγείς που είναι εγκατεστημένοι στη Ρωσία και από τις ρωσικές αρχές. Αυτοί ισχυρίσθηκαν ότι στην παρούσα υπόθεση η Επιτροπή έπρεπε να αγνοήσει όλες τις αρνητικές επιπτώσεις που προκλήθηκαν στην κοινοτική αγορά από τις εισαγωγές μαγνησίου σε ακατέργαστη μορφή, το οποίο προερχόταν από αυτά τα στρατηγικά αποθέματα, εφόσον οι σχετικές εξαγωγές ήταν εκ νέου υπό έλεγχο.

Επιπλέον, οι εν λόγω εξαγωγείς ισχυρίστηκαν ότι όλες οι αρνητικές επιπτώσεις που είχαν στο παρελθόν οι εξαγωγές υλικού από τα στρατηγικά αποθέματα δεν επηρεάζουν δυσμενώς τις μελλοντικές προοπτικές των παραγωγών μαγνησίου σε ακατέργαστη μορφή που είναι εγκατεστημένοι στη Ρωσία, οι οποίοι δεν είχαν συμμετάσχει σε αυτή τη δραστηριότητα. Για να υποστηρίξουν αυτό τον ισχυρισμό τα μέρη προέβαλαν, το επιχείρημα ότι αυτές οι εξαγωγές είχαν πραγματοποιηθεί από εξαγωγείς οι οποίοι δεν λειτουργούσαν παραδοσιακά σ' αυτόν τον τομέα.

Παρ' όλο που η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να αξιολογήσει το βάσιμο του προαναφερόμενου ισχυρισμού, ειδικότερα επειδή ορισμένοι ισχυρισμοί σχετίζονται με εξελίξεις που έλαβαν χώρα μετά την περίοδο της έρευνας, έγινε μια προσπάθεια να αξιολογηθεί ο ιδιαίτερος αντίκτυπος, αν υπάρχει τέτοιος, των εξαγωγών μαγνησίου σε ακατέργαστη μορφή που προήλθε από τα στρατηγικά αποθέματα που διατηρούνταν στην πρώην ΕΣΣΔ. Με βάση τα στατιστικά στοιχεία για τις εισαγωγές που έκανε η Eurostat, μια ανάλυση της ροής των εισαγωγών στην Κοινότητα μαγνησίου σε ακατέργαστη μορφή από όλες τις χώρες οι οποίες σήμερα βρίσκονται στο έδαφος της πρώην ΕΣΣΔ έδειξε ότι πραγματοποιήθηκαν εισαγωγές στην Κοινότητα και δηλώθηκαν ότι ήταν καταγωγής χωρών οι οποίες σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, δεν διαθέτουν παραγωγή του εν λόγω προϊόντος. Ο όγκος αυτών των εισαγωγών στην Κοινότητα ανερχόταν περίπου σε 1 000 τόνους σε μέση τιμή περίπου 1 700 Ecu ανά τόνο. Με βάση την ίδια πηγή πληροφοριών, καθορίστηκε ότι οι μέσες τιμές εισαγωγής του μαγνησίου καταγωγής είτε Ρωσίας είτε Ουκρανίας ήταν σημαντικά υψηλότερες.

Οι κυριότερες χώρες εξαγωγής που αντιπροσώπευαν πάνω από το 90 % των εισαγωγών από τις χώρες που δεν παρήγαγαν μαγνήσιο και που αναφέρονται ανωτέρω κατά την περίοδο της έρευνας ήταν η Εσθονία, η Λετονία και η Λιθουανία. Αυτή η ποσότητα αντιστοιχεί περίπου στο 11 % των συνολικών εισαγωγών στην Κοινότητα καταγωγής των χωρών που βρίσκονται στο έδαφος της πρώην ΕΣΣΔ.

Δεν υπήρχε ωστόσο καμία ένδειξη ότι οι εν λόγω εισαγωγές πραγματοποιήθηκαν εξ ολοκλήρου ή σε σημαντικό βαθμό από υλικό που προερχόταν από το στρατηγικό απόθεμα, εφόσον οι εν λόγω όγκοι των εισαγωγών ήταν σημαντικοί, ενώ η χρήση αυτού του υλικού στην Κοινότητα, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 26, φαίνεται πολύ περιορισμένη. Δεδομένου επίσης ότι η μεγαλύτερη αναλογία αυτών των εξαγωγών είχε δηλωθεί ότι ήταν καταγωγής των τριών βαλτικών κρατών μέσω των οποίων οι ρώσοι παραγωγοί είχαν σύμφωνα με τις απαντήσεις των παραγωγών, διοχετεύσει επίσης μέρος των πωλήσεών τους στην Κοινότητα, φαίνεται πιθανό ότι αυτές ήταν εξαγωγές υλικού που είχε παραχθεί μόλις τότε και απλώς είχε αποσταλεί μέσω των χωρών που δεν το είχαν παράγει.

Αφετέρου, οι πληροφορίες που συνελέγησαν κατά την έρευνα επιβεβαίωσαν ότι είχε χορηγηθεί κάποια έκπτωση στην τιμή του μαγνησίου που προερχόταν από τα στρατηγικά αποθέματα. Ως προς αυτό η διαφορά μεταξύ των τιμών εισαγωγής των χωρών που δεν παρήγαγαν το προϊόν και που αναφέρονται ανωτέρω και των χωρών εξαγωγής που αφορά η παρούσα διαδικασία αντιντάμπινγκ, δείχνει ότι το υλικό από τις μη παραγωγούς χώρες μπορεί να ήταν υλικό από το στρατηγικό απόθεμα.

(28) Η Επιτροπή κατέληξε προσωρινά στο συμπέρασμα ότι οι εξαγωγές που δηλώθηκαν ότι ήταν καταγωγής από τις μη παραγωγούς χώρες δεν πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τον καθορισμό των τιμών εξαγωγής για τις εν λόγω χώρες εξαγωγής. Λόγω των χαμηλών ανά μονάδα τιμών αυτών των εισαγωγών και της ασαφούς καταγωγής τους, φαίνεται πιθανό ότι τα εν λόγω προϊόντα προέρχονται από το απόθεμα. Όπως έχει αναφερθεί, το επίπεδο των εισαγωγών μαγνησίου που προέρχεται από το απόθεμα, ήταν σημαντικά χαμηλότερο και επειδή αυτές οι εν λόγω πωλήσεις ήταν μόνο ένα προσωρινό φαινόμενο, αυτή η προσέγγιση θεωρήθηκε ως η πιο κατάλληλη.

β) Ρωσία (29) Για να υπολογίσει τις εξαγωγές μαγνησίου σε ακατέργαστη μορφή καταγωγής Ρωσίας, η Επιτροπή εξέτασε τις πληροφορίες από τα στατιστικά στοιχεία της Eurostat και τις πληροφορίες που υπέβαλαν οι ρώσοι παραγωγοί οι οποίοι συνεργάστηκαν, σχετικά με τις εξαγωγές που πραγματοποίησαν στην Κοινότητα. Αυτή η ανάλυση έδειξε μια σημαντική απόκλιση μεταξύ των δύο πληροφοριών, δηλαδή οι πληροφορίες της Eurostat έδειξαν σημαντικά υψηλότερους όγκους εισαγωγής σε σύγκριση με τις εξαγωγές που ανέφεραν οι ρώσοι παραγωγοί. Η Επιτροπή ως εκ τούτου εξέτασε τους λόγους αυτής της απόκλισης. Ειδικότερα, η Επιτροπή εξέτασε κατά πόσον οι εξαγωγές μαγνησίου από το στρατηγικό απόθεμα μπορούν να εξηγήσουν αυτήν την απόκλιση. Όπως καθορίστηκε σε ό,τι αφορά το υλικό που προέρχεται από το απόθεμα, αυτό το μαγνήσιο πωλείται ουσιαστικά σε σημαντικά χαμηλότερες τιμές από το νεοπραχθέν μαγνήσιο (βλέπε αιτιολογική σκέψη 26) και δεδομένου ότι τα στατιστικά στοιχεία της Eurostat ως προς τις εισαγωγές περιλαμβάνουν τις τιμές εξαγωγής (περίπου 1 900 Ecu/τόνο) οι οποίες είναι παρόμοιες με τις τιμές που ανέφεραν οι ρώσοι παραγωγοί οι οποίοι συνεργάστηκαν, η Επιτροπή δεν θεώρησε πιθανό να οφείλεται αυτή η απόκλιση στις εισαγωγές μαγνησίου με ακατέργαστη μορφή που προερχόταν από το απόθεμα.

(30) Η Επιτροπή σημείωσε επιπλέον ότι ένας ρώσος παραγωγός υπέβαλε πληροφορίες προς απάντηση του ερωτηματολογίου, στις οποίες αναφέρει ότι είχε πωλήσει σημαντική ποσότητα του εν λόγω προϊόντος σε δύο αγοραστές οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι εκτός της Κοινότητας και αυτές οι πωλήσεις του αποτελούσαν όλες τις εξαγωγές του. Ενώ για όλες αυτές τις εξαγωγικές συναλλαγές οι αντίστοιχες αποστολές του προϊόντος πραγματοποιήθηκαν σε αποθήκες ελεγχόμενες από τα κρατικά τελωνεία στο Ρόττερνταμ, αυτός ο παραγωγός εξέδωσε για τις αντίστοιχες πωλήσεις του τιμολόγια στο όνομα αγοραστών που είναι εγκατεστημένοι εκτός της Κοινότητας. Υπό αυτές τις συνθήκες, ο εν λόγω παραγωγός θεώρησε ότι αυτές οι πωλήσεις δεν είχαν πραγματοποιηθεί προς εξαγωγή στην Κοινότητα και προέβαλε το επιχείρημα ότι οι αντίστοιχες τιμές πωλήσεων και οι όγκοι δεν έπρεπε να ληφθούν υπόψη κατά τον καθορισμό της τιμής εξαγωγής ή κατά τον καθορισμό του όγκου των εξαγωγών. Από τις διαθέσιμες πληροφορίες, μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι και οι δύο εν λόγω αγοραστές είναι εμπορικές εταιρείες οι οποίες δεν κατεργάζονται οι ίδιες το εμπόρευμα αλλά το πωλούν σε άλλους χρήστες 7 ο παραγωγός δήλωσε, ωστόσο, ότι δεν γνώριζε τον τελικό προορισμό του προϊόντος που πωλήθηκε σε αυτές τις εταιρείες.

Η Επιτροπή διαπίστωση, ωστόσο, ότι μια από τις εν λόγω εταιρείες (η οποία βρίσκεται στην Ελβετία) ήταν συνδεδεμένη με τον ρώσο παραγωγό, και επομένως φαίνεται δικαιολογημένο να υποτεθεί ότι ο παραγωγός γνώριζε τον τελικό προορισμό αυτών των εξαγωγικών του πωλήσεων. Επειδή ο όγκος των εν λόγω πωλήσεων αντιστοιχεί στην ποσότητα κατά την οποία οι εισαγωγές που αναφέρονται στα στατιστικά στοιχεία της Eurostat υπερβαίνουν τον όγκο των εισαγωγών που δήλωσαν οι ρώσοι εξαγωγείς, η Επιτροπή θεώρησε τις πωλήσεις που πραγματοποίησε ο ρώσος παραγωγός στην συνδεδεμένη εταιρεία στην Ελβετία ως πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν προς εξαγωγή στην Κοινότητα (31) Εν κατακλείδι, η Επιτροπή θεωρεί σκόπιμο να καθορίσει τις τιμές και τους όγκους των εξαγωγών με βάση όλες τις εξαγωγικές συναλλαγές που ανέφερε ένας από τους ρώσους παραγωγούς και με βάση τις πωλήσεις οι οποίες, σύμφωνα με τον άλλο παραγωγό, έχουν πραγματοποιηθεί προς την συνδεδεμένη εταιρεία που είναι εγκατεστημένη στην Ελβετία.

γ) Ουκρανία (32) Ένας ουκρανός παραγωγός προέβαλε τον ισχυρισμό ότι:

- δεν είχε πωλήσει μαγνήσιο σε αγοραστές που ήταν εγκατεστημένοι στην Κοινότητα αλλά ισχυρίστηκε ότι για ένα σημανικό μέρος αυτών των πωλήσεων δεν εγνώριζε αν το εν λόγω προϊόν είχε όντως εισαχθεί στην Κοινότητα και ότι - είχε εξαγάγει σημαντικό όγκο μαγνησίου σε αγοραστή που είναι εγκατεστημένος σε χώρα εκτός της Κοινότητας, προβάλλοντας τον ισχυρισμό ότι αυτές οι πωλήσεις δεν έπρεπε να θεωρηθούν ως εξαγωγές προς την Κοινότητα εφόσον είχαν πωληθεί προς εξαγωγή σε τρίτη χώρα και επειδή ο παραγωγός δεν είχε κανέναν έλεγχο όσον αφορά τον προορισμό του εν λόγω προϊόντος.

(33) Για να εξετάσει τους δύο ισχυρισμούς που προβλήθηκαν από αυτόν τον παραγωγό, η Επιτροπή εξέτασε τα στατιστικά στοιχεία της Eurostat όσον αφορά τις εισαγωγές μαγνησίου καταγωγής Ουκρανίας. Ο όγκος των εισαγωγών 3 000 τόνων κατά την περίοδο της έρευνας ήταν σημαντικά υψηλότερος από τον όγκο των πωλήσεων για τον οποίον οι εξαγωγείς της Ουκρανίας συνολικά ανέφεραν ότι είχαν εξαχθεί σε πελάτες προς κατανάλωση στην Κοινότητα.

Επιπλέον, η Επιτροπή καθόρισε, με βάση τις πληροφορίες που υπέβαλε ο ουκρανός παραγωγός, όσον αφορά τις πωλήσεις του σε πελάτη σε τρίτη χώρα που αναφέρεται ανωτέρω, ότι παρόλο που τα αγαθά είχαν τιμολογηθεί σε εταιρεία τρίτης χώρας, η πραγματική αποστολή των αγαθών πραγματοποιήθηκε από τον παραγωγό της Ουκρανίας σε τελικούς χρήστες που είναι εγκατεστημένοι στην Κοινότητα. Αυτό έδειξε σαφώς ότι ο παραγωγός της Ουκρανίας γνώριζε τον προορισμό του εν λόγω προϊόντος. Με βάση τις πληροφορίες που υπέβαλαν οι εισαγωγείς οι οποίοι συνεργάστηκαν στο πλαίσιο της έρευνας, ήταν δυνατόν να επιβεβαιωθούν τα ανωτέρω συμπεράσματα.

Από τα ανωτέρω, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι παρόλο που ο παραγωγός της Ουκρανίας πραγματοποίησε πωλήσεις σημαντικών ποσοτήτων μαγνησίου μέσω εταιρείας τρίτης χώρας, αυτός ο παραγωγός εγνώριζε καλά, κατά το χρόνο της πώλησης, ότι αυτές οι πωλήσεις προορίζονταν για εξαγωγή στην Κοινότητα.

Τα ίδια συμπεράσματα ισχύουν για τις πωλήσεις αυτού του παραγωγού σε πελάτες που είναι εγκατεστημένοι στην Κοινότητα και για τους οποίους προβλήθηκε ο ισχυρισμός ότι ο παραγωγός δεν εγνώριζε τον τελικό προορισμό τους προϊόντος.

Υπό τις συνθήκες αυτές, η Επιτροπή καθόρισε τον όγκο εξαγωγής και τις τιμές του παραγωγού της Ουκρανίας, υπολογίζοντας όλες τις πωλήσεις για τις οποίες η διεύθυνση αποστολής ήταν ένας πελάτης εγκατεστημένος στην Κοινότητα ως εξαγωγικές πωλήσεις προς την Κοινότητα. Με αυτό τον τρόπο, η απόκλιση μεταξύ των στοιχείων που υπέβαλαν οι ουκρανοί παραγωγοί και των στοιχείων της Eurostat μειώθηκε στο ελάχιστο, δείχνοντας ότι η προσέγγιση που εφαρμόστηκε αντανακλά τις πραγματικές εξαγωγικές συναλλαγές για το μαγνήσιο σε ακατέργαστη μορφή, καταγωγής Ουκρανίας, προς την Κοινότητα.

δ) Μέθοδος (34) Επειδή όλες οι εξαγωγές πραγματοποιήθηκαν προς ανεξάρτητους εισαγωγείς στην Κοινότητα οι τιμές εξαγωγής καθορίστηκαν με βάση τις τιμές που έχουν πράγματι καταβληθεί ή πρέπει να καταβληθούν όπως ανέφεραν οι παραγωγοί που συνεργάστηκαν και είναι εγκατεστημένοι στις χώρες εξαγωγής. Όπου ήταν δυνατόν, αυτές οι τιμές εξαγωγής διασταυρώθηκαν με τις πληροφορίες που παραλήφθησαν από τους εισαγωγείς που συνεργάστηκαν.

3. Σύγκριση (35) Ορισμένοι παραγωγοί που είναι εγκατεστημένοι στις χώρες εξαγωγής ισχυρίστηκαν ότι η κανονική αξία που καθορίστηκε με βάση την κατάσταση που επικρατεί σε ανάλογη χώρα πρέπει να προσαρμοσθεί για να ληφθούν υπόψη τα φυσικά συγκριτικά πλεονεκτήματα που υπάρχουν στις χώρες εξαγωγής σύμφωνα με τη συνήθη κοινοτική πρακτική.

Ενώ αυτοί οι ισχυρισμοί έγιναν δεκτοί σε κατάλληλες περιπτώσεις είναι προφανές ότι αυτά τα φυσικά συγκριτικά πλεονεκτήματα δεν μπορούν να περιλάβουν πλεονεκτήματα όσον αφορά είτε το κόστος είτε τις τιμές για εταιρείες σε χώρα που δεν έχει οικονομία αγοράς. Έτσι, στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας αντιντάμπινγκ, ούτε η Ρωσία ούτε η Ουκρανία μπορούν να θεωρηθούν ως χώρες με οικονομία αγοράς επειδή ούτε οι εγχώριες τιμές τους ούτε το κόστος μπορούν να αποτελέσουν αξιόπιστη βάση για τον καθορισμό της κανονικής αξίας, λόγω της διάρθρωσης των αντίστοιχων εγχωρίων αγορών τους.

(36) Πάνω σ' αυτή τη βάση, οι ισχυρισμοί που προέβαλαν οι εν λόγω εξαγωγείς δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτοί επειδή αυτοί οι ισχυρισμοί συνδέονται με ορισμένα πλεονεκτήματα κόστους, και ειδικότερα σε ό,τι αφορά:

- το κόστος εργασίας παραγωγής,

- το κόστος υποτίμησης,

- το περιβαλλοντικό κόστος,

- τις δαπάνες πωλήσεων και - το κόστος της πρώτης ύλης.

(37) Σχετικά με τα συγκεκριμένα φυσικά συγκριτικά πλεονεκτήματα, οι παραγωγοί ισχυρίστηκαν ότι επωφελούνται από πλεονεκτήματα:

- στην πρόσβαση στις πρώτες ύλες,

- στην ενεργειακή αποτελεσματικότητα της διαδικασία παραγωγής,

- στο επίπεδο του προσωπικού στήριξης που εργάζεται στις εν λόγω εταιρείες.

Ως γενική παρατήρηση στους ανωτέρω ισχυρισμούς πρέπει να αναφερθεί ότι οι εν λόγω παραγωγοί προέβαλαν αριθμό επιχειρημάτων χωρίς να προσκομίσουν τις αναγκαίες λεπτομερείς ποσοτικές πληροφορίες προς στήριξη αυτών των ισχυρισμών. Δύο εταιρείες, ειδικότερα, αρνήθηκαν να αναφέρουν το ακριβές επίπεδο της παραγωγής τους, με το επιχείρημα ότι αυτή η πληροφορία ήταν απόρρητη. Χωρίς αυτές τις πληροφορίες, ωστόσο, η Επιτροπή θεωρεί ότι είναι αδύνατο να αξιολογήσει τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από τον όγκο της παραγωγής. Επιπλέον, δύο παραγωγοί υπέβαλαν πληροφορίες σχετικά με μια χρονική περίοδο η οποία δεν συνέπιπτε με την περίοδο της έρευνας.

(38) Εν πάση περιπτώσει, η Επιτροπή ανέλυσε την κατάσταση των παραγωγών που είναι εγκατεστημένοι στις χώρες εξαγωγής, λαμβάνοντας υπόψη, επίσης, τις πληροφορίες που συγκέντρωσε ένας αναλυτής του οικείου κλάδου της βιομηχανίας και που είναι διαθέσιμες στο κοινό. Αυτή η ανάλυση οδήγησε στα ακόλουθα συμπεράσματα:

- αντίθετα από τον κοινοτικό παραγωγό που παράγει μανήσιο χρησιμοποιώντας τη θερμική κατεργασία για την οποία η παραγωγοί που είναι εγκατεστημένοι στις χώρες εξαγωγής ισχυρίστηκαν ότι δεν παράγει επαρκή ενέργεια, ο παραγωγός που είναι εγκατεστημένος στην ανάλογη χώρα χρησιμοποιεί την ηλεκτολυτική κατεργασία. Η ίδια κατεργασία παραγωγής χρησιμοποιείται από τους παραγωγούς που είναι εγκατεστημένοι στις χώρες εξαγωγής. Έτσι, τα πλεονεκτήματα του κόστους που απορρέουν από αυτήν τη διαδικασία παραγωγής αυτομάτως λαμβάνονται υπόψη για τα κέρδη των εν λόγω εξαγωγέων,

- ενώ οι παραγωγοί που είναι εγκατεστημένοι στις χώρες εξαγωγής χρησιμοποιούν τον καρναλίτη ως το κύριο απόθεμα τροφοδότησης για την παραγωγή μαγνησίου, ο παραγωγός της ανάλογης χώρας χρησιμοποιεί το δολομίτη και το θαλάσσιο ύδωρ. Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία παραγωγής με βάση τις τεχνικές πληροφορίες που υποβλήθηκαν κατά την παρούσα έρευνα, δεν υπάρχει κανένα σαφές πλεονέκτημα αποτελεσματικότητας κατά τη χρήση της μιας ή της άλλης πρώτης ύλης. Σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στην πρώτη ύλη, ο παραγωγός της ανάλογης χώρας προμηθεύεται δολομίτη από επιφανειακό ορυχείο που είναι εγκατεστημένο στην ανάλογη χώρα. Η άλλη πηγή είναι το απόθεμα τροφοδότησης, δηλαδή το θαλάσσιο ύδωρ που είναι ευκόλως διαθέσιμο για τον εν λόγω παραγωγό εφόσον οι εγκαταστάσεις παραγωγής του βρίσκονται σε παραθαλάσσια τοποθεσία. Κάθε μειονέκτημα από τη χρήση του δολομίτη αντισταθμίζεται από την ιδιαίτερα εύκολη πρόσβαση στο θαλάσσιο ύδωρ.

- όσον αφορά την ενεργειακή αποτελεσματικότητα της διαδικασίας παραγωγής στην ανάλογη χώρα σε σύγκριση με τις χώρες εξαγωγής, η Επιτροπή καθόρισε, με βάση τις πληροφορίες που υπέβαλαν ο παραγωγός της εν λόγω χώρας και οι παραγωγοί που είναι εγκατεστημένοι στις χώρες εξαγωγής, ότι δεν υπάρχουν πλεονεκτήματα στον παραγωγό της ανάλογης χώρας. Αντίθετα, φάνηκε ότι αυτός ο παραγωγός ακολούθησε μια διαδικασία παραγωγής που ήταν ιδιαίτερα, αποτελεσματική ως προς την ενέργεια. Πρέπει να υπομνηστεί σχετικά ότι ο παραγωγός της ανάλογης χώρας χρησιμοποιεί την ίδια βασική τεχνολογία παραγωγής με εκείνη των παραγωγών στη χώρα εξαγωγής, δηλαδή την ηλεκτρολυτική κατεργασία η οποία θεωρείται από ενεργητική άποψη ως περισσότερο συμφέρουσα απ' ό,τι η εναλλακτική βασική κατεργασία.

(39) Εν κατακλείδι, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι αυτοί οι ισχυρισμοί που προέβαλαν οι παραγωγοί στις εν λόγω χώρες εξαγωγής όσον αφορά τα φυσικά συγκριτικά πλεονεκτήματα δεν είναι βάσιμοι. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή δεν θεωρεί δικαιολογημένο να τροποποιήσει τον καθορισμό της κανονικής αξίας.

(40) Οι τιμές εξαγωγής, όπως καθορίστηκαν ανωτέρω, προσαρμόστηκαν αφού λήφθηκαν υπόψη το πραγματικό κόστος μεταφοράς, ασφάλισης, συσκευασίας, φόρτωσης και το βοηθητικό κόστος σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 9 και 10 του βασικού κανονισμού για να καθοριστούν οι τιμές εξαγωγής στο στάδιο από τα «σύνορα της χώρας», δηλαδή στα ίδια επίπεδα με την κανονική αξία. Ορισμένοι εξαγωγείς ισχυρίστηκαν ότι δεν είχαν πραγματοποιήσει εξαγωγές στο ίδιο στάδιο του εμπορίου με τον παραγωγό της ανάλογης χώρας που πραγματοποίησε εγχώριες πωλήσεις. Οι εξαγωγείς ισχυρίστηκαν ειδικότερα ότι είχαν πραγματοποιήσει τις πωλήσεις τους σε μη συνδεδεμένους εμπόρους που είναι εγκατεστημένοι στην Κοινότητα, ενώ ο παραγωγός της ανάλογης χώρας είχε πωλήσει το μαγνήσιο σε ακατέργαστη μορφή σε τελικούς χρήστες. Όλες οι διαφορές λήφθηκαν υπόψη σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφοι 9 και 10 κατά την κατασκευή της κανονικής αξίας για τον παραγωγό της ανάλογης χώρας σε επίπεδο διανομέων.

4. Περιθώρια του ντάμπινγκ (41) Η σύγκριση μεταξύ της τιμής εξαγωγής και της κανονικής αξίας έδειξε ότι οι τιμές εκ του εργοστασίου όλων των εξαγωγικών συναλλαγών για τους παραγωγούς ήταν χαμηλότερες από την κανονική αξία και τα περιθώρια του ντάμπινγκ ήταν ίσα προς τα ποσά κατά τα οποία η κανονική αξία υπερέβαινε την τιμή εξαγωγής. Αυτά τα ποσά προστέθηκαν για όλες τις εξαγωγικές συναλλαγές και το συνολικό περιθώριο του ντάμπινγκ, εκφρασμένο ως ποσοστό της συνολικής αξίας cif στα σύνορα της Κοινότητας, είναι το ακόλουθο:

>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>

VI. ΖΗΜΙΑ

Α. Όγκος της κοινοτικής αγοράς

(42) Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υποβλήθηκαν στην περίπτωση της παρούσας διαδικασίας αντιντάμπινγκ όσον αφορά τις πωλήσεις μαγνησίου σε ακατέργαστη μορφή την κοινοτική αγορά και με τα στατιστικά στοιχεία για τις εισαγωγές η συνολική κοινοτική κατανάλωση μαγνησίου σε ακατέργαστη μορφή σε μετρικούς τόνους, παρουσιάζει την ακόλοθη εικόνα για μια τετραετία:

>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>

Β. Σώρευση των εισαγωγών καταγωγής των εν λόγω χωρών

(43) Σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική των κοινοτικών οργάνων, η Επιτροπή εξέτασε αν οι επιπτώσεις των εισαγωγών μαγνησίου σε ακατέργαστη μορφή από τις δύο εν λόγω χώρες, σε ό,τι αφορά την κοινοτική βιομηχανία, πρέπει να αναλυθούν σωρευτικά με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

- απόλυτο και σχετικό επίπεδο των εισαγωγών από τις εν λόγω χώρες εξαγωγής κατά την περίοδο της έρευνας,

- δυνατότητα σύγκρισης των προϊόντων που εισάγονται σε ό,τι αφορά τα φυσικά χαρακτηριστικά και τη δυνατότητα υποκατάστασης της τελικής χρήσης και - ομοιότης της συμπεριφοράς της αγοράς.

(44) Σε ό,τι αφορά τις εισαγωγές από τις δύο χώρες εξαγωγής κατά την περίοδο της έρευνας για κάθε χώρα χωριστά, αυτές οι εισαγωγές πραγματοποιήθηκαν σε σημαντικές ποσότητες σε σύγκριση με το μέγεθος της κοινοτικής αγοράς εφόσον οι εισαγωγές από τη Ρωσία και την Ουκρανία κατέκτησαν τμήμα της αγοράς περίπου 13 και 7 % αντίστοιχα. Επιπλέον, η έρευνα έδειξε ότι οι τιμές των εισαγωγών καταγωγής των δύο χωρών ήταν σε χαμηλό επίπεδο κατά τη σύγκριση με τις τιμές της κοινοτικής βιομηχανίας.

Τέλος, η έρευνα επιβεβαίωσε ότι το μαγνήσιο σε ακατέργαστη μορφή καταγωγής των εν λόγω χωρών είναι ομοειδές προϊόν με το μαγνήσιο σε ακατέργαστη μορφή που πωλείται από την κοινοτική βιομηχανία, όπως καθορίζεται στην αιτιολογική σκέψη 14.

(45) Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θεωρεί ότι, σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική των κονοτικών οργάνων, οι εν λόγω εισαγωγές πρέπει να σωρευθούν.

Γ. Όγκος τμήματα της κοινοτικής αγοράς που κατέχουν οι εισαγωγές που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ

(46) Με βάση τους υπολογισμούς που έγιναν στις αιτιολογικές σκέψεις 26 έως 33 όσον αφορά τα διάφορα κυκλώματα των εισαγωγών, ο όγκος των εισαγωγών μαγνησίου σε ακατέργαστη μορφή που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ καταγωγής Ρωσίας και Ουκρανίας στην Κοινότητα σε μετρικούς τόνους του προϊόντος, δείχνουν σημαντική αύξηση από περίπου 2 000 τόνους το 1991 σε περίπου 6 000 τόνους το 1992, και τελικά ανέρχονται σε περίπου 9 000 μετρικούς τόνους κατά την περίοδο της έρευνας αύξησης της τάξεως του 50 % μόνο από το 1992.

Με βάση τη συνολική κοινοτική κατανάλωση, αυτές οι εξελίξεις αντιστοιχούν σε αύξηση του τμήματος της αγοράς που κατέχουν οι εισαγωγές που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ από 4 % το 1991 σε 11 % το 1992 και σε 20 % κατά την περίοδο της έρευνας.

(47) Η Επιτροπή θεωθεί την αύξηση του συνολικού όγκου των πωλήσεων και του μεριδίου της αγοράς, σε τόσο μικρό διάστημα, ως σημαντικό στοιχείο για την αξιολόγηση των επιπτώσεων αυτών των εισαγωγών στην κοινοτική βιομηχανία μαγνησίου.

Δ. Τιμές των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ

(48) Οι τιμές μαγνησίου σε ακατέργαστη μορφή που εισάγεται από τη Ρωσία και την Ουκρανία, βρίσκονταν σε συνεχώς χαμηλότερα επίπεδα και ήταν αισθητά χαμηλότερες από τις τιμές της κοινοτικής βιομηχανίας. Λεπτομερής αξιολόγηση των τιμών εξαγωγής που καθορίστηκαν κατά την περίοδο της έρευνας, σε σύγκριση με τις τιμές που επέβαλε ο κοινοτικός παραγωγός σε συγκρίσιμο στάδιο του εμπορίου και λαμβανομένων υπόψη, όπου ενδεικνυόταν, των διαφορών στην ποιότητα των προϊόντων, έδειξε ότι τα περιθώρια των χαμηλότερων των κοινοτικών τιμών κυμαίνονταν μεταξύ του 30 % και 40 %. Αυτή η σύγκριση πραγματοποιήθηκε με βάση τις λεπτομερείς πληροφορίες για τις πωλήσεις συναλλαγή προς συναλλαγή που υπέβαλαν οι ρώσοι και οι ουκρανοιί εξαγωγείς και παραγωγοί και ο κοινοτικός παραγωγός.

Μία εξέταση των εξελίξεων των τιμών σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, δηλαδή από το 1990 έως το 1993, δεν ήταν δυνατό να γίνει με βάση τα στοιχεία που υπέβαλαν οι εν λόγω εξαγωγείς. Μια εξέταση που έγινε με βάση τα στατιστικά στοιχεία για τις εισαγωγές της Eurostat για το 1990 και το 1991, (με βάση τις πληροφορίες που αφορούσαν την ΕΣΣΔ) και τα στοιχεία που υπέβαλαν οι εν λόγω εξαγωγείς για το 1992 και το 1993, έδειξε τις ακόλουθες τάσεις για τις τιμές εξαγωγής σε Ecu ανά μετρικό τόνο μαγνησίου σε ακατέργαστη μορφή, χρησιμοποιώντας την τιμή του 1990 ως βάση:

>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>

Ε. Κατάσταση της κοινοτικής βιομηχανίας

(49) Η συνολική ετήσια παραγωγή του κοινοτικού παραγωγού μειώθηκε συνεχώς από το 1990 και σημείωσε ιδιαίτερα απότομη μείωση από το 1992 έως την περίοδο της έρευνας κατά 25,1 % δηλαδή από 74 % σε 56 % του επιπέδου του 1990.

(50) Επιπλέον, σύμφωνα με την παραγωγή, ο ετήσιος όγκος των πωλήσεων που πραγματοποίησαν οι κοινοτικοί παραγωγοί σε μη συνδεδεμένους πελάτες στην Κοινότητα μειώθηκε επίσης από το 1990. Για την περίοδο από το 1991 έως το 1992 η μείωση ήταν 41,7 % και από το 1992 μέχρι την περίοδο της έρευνας 36,9 %, δηλαδή από 50 σε 32 μεταξύ του 1992 και της περιόδου της έρευνας σε αναπροσαρμοσμένη βάση (βάση 100 το 1990).

(51) Ακόμα και αν η παραγωγή μειώθηκε σημαντικά, οι πωλήσεις της κοινοτικής βιομηχανίας ήταν ακόμη χαμηλότερες, με αποτέλεσμα ο όγκος των αποθεμάτων της κοινοτικής βιομηχανίας να αυξηθεί από το 1991 έως το 1992 κατά 129,1 % και περαιτέρω κατά 1,2 % την περίοδο έρευνας.

(52) Η μείωση του όγκου των πωλήσεων κατέληξε σε πτώση του τμήματος της αγοράς που κατέχει ο κοινοτικός παραγωγός από 17 % το 1991 σε 9 % το 1992 και τελικά σε 7 % κατά την περίοδο της έρευνας.

(53) Λόγω του κλεισίματος των εγκαταστάσεων παραγωγής μιας εταιρείας που είναι εγκατεστημένη στην Κοινότητα, το συνολικό παραγωγικό δυναμικό της κοινοτικής βιομηχανίας μειώθηκε σημαντικά κατά την περίοδο από το 1990 έως το 1993, δηλαδή κατά περίπου 30 %. Παρά το γεγονός αυτό, μειώθηκε και η χρησιμοποίηση του παραγωγικού δυναμικού του μοναδικού κοινοτικού παραγωγού που απέμεινε.

(54) Το κλείσιμο ενός κοινοτικού παραγωγού και οι περικοπές της παραγωγής που πραγματοποίησε ο άλλος κοινοτικός παραγωγός λόγω των σημαντικά αυξανόμενων εισαγωγών σε πολύ χαμηλές τιμές, κατέληξαν σε σημαντικές απώλειες θέσεων απασχόλησης. Έτσι, μεταξύ του 1990 και του 1993 μειώθηκαν κατά το ήμισυ τα επίπεδα απασχόλησης στη βιομηχανία αυτή.

(55) Οι δείκτες των τιμών της κοινοτικής βιομηχανίας εξελίχθηκαν κατά τον ακόλουθο τρόπο από το 1990:

>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>

Οι ανωτέρω εξελίξεις των τιμών δείχνουν την προσπάθεια της κοινοτικής βιομηχανίας να μειώσει τις οικονομικές της απώλειες αφού μειώθηκαν σημαντικά οι τιμές το 1991 και 1992 έναντι του 1990. Η αύξηση των τιμών του 1993 οδήγησε, ωστόσο, σε περαιτέρω μείωση των πωλήσεων.

(56) Η σημαντικά μειωμένη παραγωγή και ο όγκος των πωλήσεων, η μείωση της χρησιμοποίησης του δυναμικού και η αύξηση των αποθεμάτων του προϊόντος οδήγησε σε σημαντικές απώλειες που υπέστησαν οι κοινοτικοί παραγωγοί καθόλη τη διάρκεια της περιόδου 1990 μέχρι την περίοδο της έρευνας, παρά τις προσπάθειές τους να μειώσουν το κόστος με σημαντική μείωση των θέσεων απασχόλησης, τις προσπάθειες να βελτιωθεί η κατάστασή τους με την αύξηση των τιμών από το 1992 έως το 1993 και παρά ορισμένες τεχνικές προσαρμογές που έγιναν για να βελτιωθεί η αποδοτικότητα της διαδικασίας παραγωγής. Αυτές οι αρνητικές εξελίξεις της αποδοτικότητας έφθασαν τώρα σε ένα στάδιο κατά το οποίο απειλείται η συνολική βιωσιμότητα του άλλου παραγωγού.

Υπό αυτές τις συνθήκες, συνάγεται το συμπέρασμα ότι η κοινοτική βιομηχανία έχει υποχτεί σημαντική ζημία κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 1 του βασικού κανονισμού.

V. ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΖΗΜΙΑΣ

Α. Επιπτώσεις των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ

(57) Η ταχεία αύξηση των εισαγωγών μαγνησίου σε ακατέργαστη μορφή που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ, καταγωγής Ρωσίας και Ουκρανίας, σε ένα βραχύ χρονικό διάστημα, σε τιμές οι οποίες ήταν χαμηλότερες σημαντικά από τις τιμές των κοινοτικών παραγωγών, συμπίπτει με την επιδείνωση της κατάστασης της κοινοτικής βιομηχανίας, ειδικότερα τη μείωση του τμήματος που κατέχει στην αγορά και με τη μείωση των κοινοτικών τιμών στην αγορά μαγνησίου μεταξύ του 1991 και της περιόδου της έρευνας.

(58) Επειδή το μαγνήσιο είναι ένα αγαθό, η αγορά του είναι ευαίσθητη ως προς τις τιμές και συνεπώς οι χαμηλότερες των κοινοτικών τιμές που εφαρμόζουν ορισμένοι πωλητές έχουν ένα συνολικό αποτέλεσμα συμπίεσης στην αγορά. Ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής, για να αντιμετωπίσει τις εισαγωγές σε χαμηλές τιμές που πραγματοποιήθηκαν από τις εν λόγω χώρες εξαγωγής, είχε την επιλογή είτε να διατηρήσει τις τιμές της και τις πωλήσεις της με απώλειες, είτε να ακολουθήσει τις χαμηλές τιμές των εισαγωγών που αποτελούσαν αντικείμενο ντάμπινγκ, ανεξάρτητα από τις συνέπειες που θα είχε αυτό στην αποδοτικότητά του. Η τάση των τιμών της κοινοτικής βιομηχανίας περιγράφεται στην αιτιολογική σκέψη 55 και δείχνει ότι η βιομηχανία αυτή δεν προσπάθησε να ακολουθήσει την καθοδική τάση των τιμών κατά τα έτη 1991 και 1992, με αποτέλεσμα να έχει σημαντικές απώλειες των εσόδων της. Κατά την περίοδο της έρευνας, ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής αύξησε τις τιμές του σε μια προσπάθεια να βελτιώσει την οικονομική του κατάσταση αφού εφήρμοσε ένα πρόγραμμα αναδιάρθρωσης αλλά εξακολούθησε να έχει σοβαρές απώλειες ως αποτέλεσμα της μείωσης του όγκου των πωλήσεων. Πρέπει να τονισθεί ότι οι τιμές πωλήσεων που εφήρμοζε η κοινοτική βιομηχανία κατά την περίοδο της έρευνας για τις πωλήσεις της σε πελάτες εκτός Κοινότητας, ήταν σημαντικά υψηλότερες. Αυτή η διαφορά των τιμών δείχνει ότι οι τιμές αγοράς στην Κοινότητα ήταν ιδιαίτερα συμπιεσμένες.

(59) Οι ρώσοι παραγωγοί προέβαλαν τα επιχείρημα ότι η ζημία δεν μπορεί να έχει προκληθεί στο κοινοτικό κλάδο παραγωγής από τις πωλήσεις τους στην Κοινότητα, επειδή ο εν λόγω κλάδος πραγματοποιούσε πωλήσεις σε διαφορετικά τμήματα της αγοράς μαγνησίου και συνεπώς ο άμεσος ανταγωνισμός μεταξύ αυτού και των ρώσων παραγωγών ήταν πολύ περιορισμένος.

(60) Σχετικά με αυτό η Επιτροπή σημειώνει ότι υπάρχουν σαφείς χρήσεις του μαγνησίου όπως περιγράφονται στην αιτιολογική σκέψη 11. Ωστόσο, όπως συνάγεται στην εν λόγω αιτιολογική σκέψη, δεν μπορεί να γίνει διάκριση μαγνησίου σε ακατέργαστη μορφή ανάλογα με τις ποικίλες εφαρμογές του. Επιπλέον, η έρευνα έδειξε ότι το μαγνήσιο που εξήγετο από τους παραγωγούς που είναι εγκατεστημένοι στη Ρωσία και στην Ουκρανία είναι της συνήθους ποιότητας που πωλείται από τους εισαγωγείς σε πελάτες οι οποίοι λειτουργούν στους τομείς του ίδιου παραγωγικού κλάδου με εκείνους του κοινοτικού κλάδου.

(61) Ειδικότερα, οι ρώσοι εξαγωγείς ισχυρίστηκαν ότι η καταγγέλλουσα εταιρεία, PEM, ως μέλος ενός ομίλου εταιρειών, προμηθεύει μαγνήσιο σε ακατέργαστη μορφή σε άλλα μέλη του ομίλου με αποτέλεσμα να είναι γι' αυτές τις πωλήσεις απομονωμένη από τον ανταγωνισμό σχετικά με τις εισαγωγές από τις δύο εν λόγω χώρες εξαγωγής.

(62) Σε ό,τι αφορά αυτό το επιχείρημα, πρέπει να αναφερθεί ότι όλοι οι υπολογισμοί των πωλήσεων που πραγματοποιήθηκαν στην παρούσα διαδικασία αφορούν την κατάσταση του κοινοτικού κλάδου παραγωγής σχετικά με τις πωλήσεις του σε μη συνδεδεμένους πελάτες. Εν όψει του βαθμού της ζημίας που έχει προκληθεί στον κοινοτικό κλάδο παραγωγής μόνον από τις πωλήσεις του σε μη συνδεδεμένους πελάτες, που αντιπροσώπευαν περίπου το ήμισυ των πωλήσεών του, δεν κρίθηκε αναγκαίο να εξετασθεί κατά πόσον οι πωλήσεις σε εταιρείες του ομίλου γίνονται με τους συνήθης όρους των συναλλαγών.

(63) Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να τονισθεί ότι επειδή η αγορά του μαγνησίου σε ακατέργαστη μορφή είναι ιδιαίτερα διαφανής, οι επιπτώσεις των εισαγωγών που αντιπροσωπεύουν σημαντικό μερίδιο αγοράς και που πραγματοποιήθηκαν σε χαμηλές τιμές που ήταν σημαντικά χαμηλότερες από τις τιμές του κοινοτικού κλάδου παραγωγής, πρέπει να είναι ουσιώδεις στις τιμές που επιτυγχάνονται στην αγορά γενικά.

Β. Άλλοι παράγοντες

(64) Η Επιτροπή εξέτασε κατά πόσον άλλοι παράγοντες εκτός των εισαγωγών που αποτελούσαν αντικείμενο ντάμπινγκ, δηλαδή οι εισαγωγές από άλλες χώρες, η συμπεριφορά του ίδιου του κοινοτικού κλάδου παραγωγής οι εξελίξεις της εν λόγω κοινοτικής αγοράς ή άλλοι παράγοντες μπορούν να έχουν προκαλέσει τη ζημία στην κοινοτική βιομηχανία.

(65) Όπως αναφέρθηκε στην αιτιολογική σκέψη 42, η κοινοτική αγορά μαγνησίου σε ακατέργαστη μορφή χαρακτηρίζεται από αστάθεια η οποία προκαλείται από τη γενική μείωση της ζήτησης, με αποτέλεσμα να διαπιστώνεται συνολική συρρίκνωση της αγοράς. Ενώ αυτή η γενική μείωση της ζήτησης θα είχε όπως αναμενόταν επιπτώσεις στη σημερινή παραγωγή και στον όγκο των πωλήσεων του κοινοτικού κλάδου παραγωγής, οι αρνητικές εξελίξεις του τμήματος της αγοράς που κατέχει η κοινοτική βιομηχανία, ειδικότερα δείχνουν μια τάση η οποία δεν μπορεί να εξηγηθεί απλώς με τη μείωση της ζήτησης. Σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις των τιμών, η διαφορά των τιμών που υπογραμμίστηκε στην αιτιολογική σκέψη 58 δείχνει ότι η συμπίεση των τιμών στην κοινοτική αγορά ήταν ιδιαίτερα ισχυρή.

(66) Οι παραγωγοί που είναι εγκατεστημένοι στη Ρωσία προέβαλαν το επιχείρημα ότι η ζημιογόνος κατάσταση του κοινοτικού κλάδου παραγωγής οφειλόταν εξ ολοκλήρου σε κυκλική συμπίεση της αγοράς μαγνησίου. Αυτοί οι εξαγωγείς κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η ζημία δεν μπορεί να έχει προκληθεί από τις εξαγωγές καταγωγής Ρωσίας.

(67) Σχετικά με αυτό, η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι ενώ αυτή η μείωση συνέβαλε αναμφισβήτητα στις δυσκολίες που αντιμετώπισε ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής, αυτές οι δυσκολίες διογκώθηκαν σοβαρά από τις επιπτώσεις των εισαγωγών που αποτελούσαν αντικείμενο ντάμπινγκ στην κοινοτική αγορά μαγνησίου.

(68) Οι εισαγωγές μαγνησίου, σε ακατέργαστη μορφή, από χώρες που παράγουν μαγνήσιο, εκτός της Ρωσίας και της Ουκρανίας, εισήλθαν στην Κοινότητα κατά την περίοδο από το 1990 μέχρι την περίοδο της έρευνας. Η εξέλιξη αυτών των εισαγωγών σε μετρικούς τόνους ανά χώρα, έχει συνοπτικά ως εξής:

>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>

Αυτές οι εισαγωγές αντιστοιχούν στα ακόλουθα τμήματα της αγοράς:

>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>

Αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι οι συνολικές εισαγωγές από άλλες χώρες έχουν μειωθεί, με αποτέλεσμα το μερίδιο αγοράς που κατέχουν οι άλλες εισαγωγές να έχει μειωθεί γενικά. Αυτό ισχύει επίσης για τις μεμονωμένες χώρες, με εξαίρεση τις εισαγωγές καταγωγής Καναδά. Ωστόσο, τα στατιστικά στοιχεία για τις εισαγωγές δείχνουν ότι η αύξηση των καναδικών εισαγωγών είναι λιγότερο έντονη απ' ό,τι οι εισαγωγές καταγωγής Ρωσίας και Ουκρανίας. Το μερίδιο αγοράς που πέτυχε ο Καναδάς είναι σχετικά χαμηλό και οι τιμές εισαγωγής του είναι σημαντικά υψηλότερες από εκείνες των εξαγωγέων που αποτελούν αντικείμενο της έρευνας. Τέλος, δεν υπήρχαν διαθέσιμες πληροφορίες στην Επιτροπή που να δείχνουν ότι οι εισαγωγές καταγωγής Καναδά πραγματοποιήθηκαν σε τιμές που αποτελούσαν αντικείμενο ντάμπινγκ.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι εισαγωγές από άλλες χώρες δεν μπορούν να έχουν προκαλέσει τη ζημία που έχει υποστεί ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής.

Γ. Συμπέρασμα

(69) Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο υψηλός όγκος των εισαγωγών μαγνησίου σε ακατέργαστη μορφή που πραγματοποιήθηκαν σε χαμηλές τιμές και αποτελούσαν αντικείμενο ντάμπινγκ, καταγωγής Ρωσίας και Ουκρανίας, αν εξετασθούν χωριστά, έχουν προκαλέσει σημαντική ζημία στον κοινοτικό κλάδο παραγωγής. Ταυτόχρονα, καθορίστηκε ότι ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής αντιμετώπισε αρνητικές εξελίξεις λόγω της μείωσης της αγοράς μαγνησίου σε ακατέργαστη μορφή, η οποία οφείλεται σε γενική μείωση της ζήτησης από τις βιομηχανίες που χρησιμοποιούν μαγνήσιο. Ωστόσο, η Επιτροπή σημειώνει ότι αυτό δεν μεταβάλλει το συμπέρασμα ότι οι εισαγωγές που αποτελούσαν αντικείμενο ντάμπινγκ από τις χώρες εξαγωγής έχουν προκαλέσει σημαντική ζημία στον κοινοτικό κλάδο παραγωγής.

VI. ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

(70) Στόχος των μέτρων αντιντάμπινγκ είναι να εξουδετερώσουν τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές οι οποίες έχουν ζημιογόνες επιπτώσεις στην κοινοτική βιομηχανία. Αυτή η εξουδετέρωση πρέπει να καταλήξει στην αποκατάσταση του θεμιτού ανταγωνισμού ο οποίος είναι προς το συμφέρον την Κοινότητας.

(71) Στο πλαίσιο της έρευνας καθορίστηκε ότι ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής αντιμετωπίζει μια ζημιογόνο κατάσταση με τη μορφή απωλειών πωλήσεων και του μεριδίου της αγοράς, μείωσης της παραγωγής και μείωσης των θέσεων απασχόλησης, οι οποίες από κοινού οδήγησαν σε σημαντικές οικονομικές απώλειες. Αν δεν ληφθούν μέτρα άμυνας, η βιωσιμότητα της κοινοτικής βιομηχανίας μπορεί να απειληθεί, και αυτό αποτελεί μια συνέπεια η οποία ήδη διαφαίνεται με τερματισμό της παραγωγής ενός κοινοτικού παραγωγού.

(72) Οι ρώσοι παραγωγοί προέβαλαν το επιχείρημα ότι το παραγωγικό δυναμικό του εναπομείναντος κοινοτικού παραγωγού ήταν ανεπαρκές για τον εφοδιασμό της κοινοτικής αγοράς και ότι, ως εκ τούτου, οι εισαγωγές είναι αναγκαίες για να ικανοποιείται η ζήτηση μαγνησίου σε ακατέργαστη μορφή στην Κοινότητα.

Επιπλέον, οι ρώσοι εξαγωγείς και οι αντιπρόσωποι της ρωσικής κυβέρνησης ισχυρίστηκαν ότι η επιβολή μέτρων αντιντάμπινγκ στην παρούσα διαδικασία δεν θα ήταν προς το συμφέρον της Κοινότητας γιατί θα μείωνε τον ανταγωνισμό στην κοινοτική αγορά, στην οποία υπάρχει μόνο ένας παραγωγός σήμερα. Αυτά τα ενδιαφερόμενα μέρη της Ρωσίας ισχυρίστηκαν ότι αυτή η κατάσταση μπορεί να εμφανισθεί στις παρούσες συνθήκες της αγοράς οι οποίες μετά από μια μείωση κατά την περίοδο 1991 μέχρι την περίοδο της έρευνας χαρακτηρίζεται από ισχυρή ζήτηση, ενώ πολλοί παραγωγοί παγκοσμίως είτε έχουν ήδη σχηματίσει την παραγωγή τους είτε σχεδιάζουν να το κάνουν, με συνέπεια να δευρύνεται το έλλειμμα μεταξύ της παγκόσμιας ζήτησης και της προμήθειας μαγνησίου σε ακατέργαστη μορφή.

(73) Σε ό,τι αφορά την ανταγωνιστική κατάσταση της κοινοτικής αγοράς, η Επιτροπή εξέτασε κατά πόσων η υιοθέτηση μέτρων αντιντάμπινγκ μπορούν να οδηγήσουν σε μια κατάσταση κατά την οποία θα μειωθεί ο πραγματικός ανταγωνισμός. Κατ' αρχήν, φαίνεται αδικαιολόγητο να συναχθεί το συμπέρασμα ότι η επιβολή μέτρων αντιντάμπινγκ θα αποκλείσει τους ρώσους και ουκρανούς εξαγωγείς από την κοινοτική αγορά: άλλοι εξαγωγείς, οι οποίοι δεν ασκούν πρακτικές ντάμπινγκ, είναι παρόντες στην αγορά. Επιπλέον, η κοινοτική αγορά μαγνησίου προμηθευόταν το προϊόν παραδοσιακά σε σημαντικό βαθμό από τις εισαγωγές από τρίτες χώρες, ιδίως από τη Νορβηγία και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Κατά την περίοδο που άρχισε, στις αρχές του 1991, μέχρι το τέλος της περιόδου της έρευνας, διαπιστώθηκε μια στροφή από τις χώρες εξαγωγής προς τις εισαγωγές καταγωγής των δύο εν λόγω χωρών εξαγωγής που καλύπτει η παρούσα έρευνα.

Μπορεί να συναχθεί ευλόγως το συμπέρασμα ότι η επιβολή μέτρων αντιντάμπινγκ που θα αντικαταστήσουν τους θεμιτούς εμπορικούς όρους δεν θα οδηγήσουν σε μειωμένο ανταγωνισμό επιτρέποντας στην κοινοτική βιομηχανία να αυξήσει τη θέση της στην αγορά κατά αθέμιτο τρόπο. Πρέπει, αντίθετα, να αναμένεται ότι οι παραδοσιακοί προμηθευτές που είναι εγκατεστημένοι στις χώρες εξαγωγής, εκτός εκείνων που είναι αντικείμενο της παρούσας διαδικασίας αντιντάμπινγκ, μπορούν να αρχίσουν εκ νέου ή να αυξήσουν τις εξαγωγές τους στην κοινοτική αγορά. Ενώ, όντως, η παραγωγή σταμάτησε στην Ιαπωνία, στην πρώην Γιουγκοσλαβία, στην Κοινότητα και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ένας παραγωγός στον Καναδά έχει αρχίσει τελευταία σημαντική παραγωγή και προγραμματίζει να θέσει σε λειτουργία ένα νέο εργοστάσιο παραγωγής στο Ισραήλ το 1996. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν φαίνεται ρεαλιστικό το να προβλέπεται σοβαρή ανεπάρκεια στον εφοδιασμό της αγοράς μαγνησίου σε ακατέργαστη μορφή, ούτε και η μείωση του αριθμού των ανταγωνιστών. Αυτό το συμπέρασμα ενισχύεται από το γεγονός ότι ο κύριος πελάτης των προμηθευτών μαγνησίου σε ακατέργαστη μορφή, είναι η βιομηχανία αλουμινίου, μια βιομηχανία που συγκροτείται από εταιρείες με σημαντική διαπραγματευτική δύναμη και η οποία μπορεί να αντισταθμιστεί με εκείνη των παραγωγών μαγνησίου σε ακατέργαστη μορφή.

(74) Σχετικά με τους χρήστες μαγνησίου σε ακατέργαστη μορφή, κανένας από αυτούς δεν υπέβαλε πληροφορίες στην Επιτροπή σχετικά με τις επιπτώσεις των μέτρων αντιντάμπινγκ στην κατάστασή τους. Εν πάση περιπτώσει, μπορεί να υποτεθεί ότι μπορούν να έχουν ωφεληθεί βραχυπρόθεσμα από τις χαμηλές τιμές των εισαγωγών που αποτελούσαν αντικείμενο ντάμπινγκ. Ωστόσο, πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη ότι το μαγνήσιο σε ακατέργαστη μορφή στις κυριότερες εφαρμογές του, ως στοιχείο κράματος στην παραγωγή αλουμινίου και στην αποθείωση των χυτευμάτων υψικαμίνου, αντιπροσωπεύει μόνον ένα σχετικά χαμηλό ποσοστό του συνολικού κόστους παραγωγής, πράγμα που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι επιπτώσεις, αν υπάρχουν, που θα επέλθουν στους τελικούς χρήστες λόγω μέτρων αντιντάμπινγκ σ' αυτή τη διαδικασία, θα είναι πολύ περιορισμένες.

Η Επιτροπή δεν θεωρεί επομένως ότι το πιθανό περιορισμένο κέρδος που θα έχουν οι χρήστες αν διατηρηθεί η παρούσα κατάσταση αρκεί ώστε να μη δοθεί στον κοινοτικό κλάδο παραγωγής η προστασία από τις αθέμιτες εισαγωγές σε χαμηλές τιμές μαγνησίου σε ακατέργαστη μορφή.

(75) Εν κατακλείδι, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι είναι προς το συμφέρον της Κοινότητας να εξασφαλισθεί η συνεχής βιωσιμότητα του μοναδικού κοινοτικού παραγωγού και συνεπώς να επιβληθούν μέτρα αντιντάμπινγκ.

VII ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΔΑΣΜΟΣ

(76) Με βάση τα συμπεράσματα για το ντάμπινγκ, τη ζημία, την πρόκληση της ζημίας και τα συμφέροντα της Κοινότητας, η Επιτροπή εξέτασε τη μορφή και το επίπεδο των μέτρων αντιντάμπινγκ που πρέπει να ληφθούν για να αποκατασταθούν οι αποτελεσματικές συνθήκες του ανταγωνισμού στην κοινοτική αγορά μαγνησίου σε ακατέργαστη μορφή.

Συνεπώς, υπολογίστηκε το επίπεδο των τιμών με το οποίο η κοινοτική βιομηχανία θα είναι σε θέση να καλύψει το κόστος της και να επιτύχει εύλογο κέρδος. Κατά τον καθορισμό του κόστους παραγωγής, η Επιτροπή απέκλεισε το κόστος που υπέστη ο κοινοτικός παραγωγός συνεπεία των προσπαθειών του αναδιάρθρωσης. Αυτή η προσέγγιση θεωρήθηκε λογική εφόσον εξασφάλιζε ότι δεν συμπεριλαμβάνεται στην τιμή-στόχο το κόστος που δεν είναι πιθανό να προκύψει εκ νέου στο μέλλον. Η Επιτροπή διαπίστωσε με ικανοποίηση ότι ο κοινοτικός παραγωγός δεν έλαβε υπόψη αυτό το έκτακτο κόστος κατά τις προβλέψεις του σχετικά με τις εσωτερικές δραστηριότητες και την αποδοτικότητά του.

Σε ό,τι αφορά το εύλογο περιθώριο κέρδους, η Επιτροπή χρησιμοποίησε ένα ποσοστό 5 % επί του κύκλου εργασιών, ποσοστό που θεωρείται για την κοινοτική βιομηχανία ως το αυστηρά ελάχιστο ποσοστό που είναι αναγκαίο για να εξασφαλισθεί η συνέχιση των δραστηριοτήτων της. Η Επιτροπή θεωρεί επαρκές αυτό το κέρδος-στόχο λόγω του ώριμου χαρακτήρα του προϊόντος το οποίο απαιτεί μόνο μικρές επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη, καθώς και σε εξοπλισμό παραγωγής.

(77) Πάνω σ' αυτή τη βάση και λαμβανομένου υπόψη του κόστους παραγωγής της κοινοτικής βιομηχανίας, υπολογίστηκε μια ελάχιστη τιμή εισαγωγής η οποία θα επέτρεπε στην κοινοτική βιομηχανία να αυξήσει τις τιμές της σε αποδοτικά επίπεδα. Επειδή καθορίστηκε ότι το περιθώριο για την εξουδετέρωση της ζημίας είναι υψηλότερο από το περιθώριο του ντάμπινγκ και για τις δύο εν λόγω χώρες εξαγωγής, το επίπεδο του δασμού πρέπει να περιορισθεί στο περιθώριο του ντάμπινγκ σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 3 του βασικού κανονισμού.

Λόγω της σημαντικής ζημίας που έχει υποστεί ο κλάδος παραγωγής της Κοινότητας, ο ομοιογενής χαρακτήρας του προϊόντος και οι πιθανές διακυμάνσεις των τιμών που θα απορρέουν από τη ζήτηση για προϊόντα σε μεταγενέστερο στάδιο της παραγωγής, ένας μεταβλητός δασμός θεωρείται καταλληλότερος σ' αυτήν την περίπτωση. Αυτό θα επιτρέψει επίσης στους εξαγωγείς της Ρωσίας και Ουκρανίας να έχουν τα μεγαλύτερα δυνατά κέρδη ενώ ταυτοχρόνως θα εξασφαλίσει την εξουδετέρωση του ζημιογόνου ντάμπινγκ.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η Επιτροπή αποφάσισε να επιβάλει μεταβλητό δασμό με βάση την ελάχιστη τιμή των 2 735 και 2 701 Ecu ανά τόνο σε επίπεδο cif στα σύνορα της Κοινότητας για τις εισαγωγές μαγνησίου σε ακατέργαστη μορφή καταγωγής Ρωσίας και Ουκρανίας, αντίστοιχα.

(78) Για λόγους ορθής διαχείρισης, πρέπει να καθοριστεί περίοδος εντός της οποίας τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να γνωστοποιήσουν γραπτώς τις απόψεις τους και να ζητήσουν να γίνουν δεκτά σε ακρόαση. Επιπλέον, πρέπει να αναφερθεί ότι όλες οι διαπιστώσεις που έχουν γίνει για το σκοπό αυτού του κανονισμού είναι προσωρινές και μπορούν να επανεξετασθούν για την επιβολή οριστικού δασμού που ενδεχομένως μπορεί να προτείνει η Επιτροπή,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1. Επιβάλλεται προσωρινός δασμός αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές μαγνησίου σε ακατέργαστη μορφή που υπάγεται στους κωδικούς ΣΟ 8104 11 00 και 8104 19 00, καταγωγής Ρωσίας και Ουκρανίας.

Για το προϊόν που αναφέρεται στην παράγραφο 1, καταγωγής Ρωσίας, το ποσό του δασμού αντιντάμπινγκ ισοδυναμεί με τη διαφορά μεταξύ της ελάχιστης τιμής εισαγωγής των 2 735 Ecu ανά μετρικό τόνο του προϊόντος και της τιμής cif στα σύνορα της Κοινότητας, σε όλες τις περιπτώσεις όπου η τιμή cif στα σύνορα της Κοινότητας ανά μετρικό τόνο του προϊόντος είναι χαμηλότερη από την ελάχιστη τιμή εισαγωγής.

3. Για το προϊόν που αναφέρεται στην παράγραφο 1, καταγωγής Ουκρανίας, το ποσό του δασμού αντιντάμπινγκ ισοδυναμεί με τη διαφορά μεταξύ της ελάχιστης τιμής εισαγωγής των 2 701 Ecu ανά μετρικό τόνο του προϊόντος και της τιμής cif στα σύνορα της Κοινότητας, για όλες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η τιμή cif στα σύνορα της Κοινότητας ανά μετρικό τόνο του προϊόντος είναι χαμηλότερη από την ελάχιστη τιμή εισαγωγής.

4. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, εφαρμόζονται οι ισχύουσες για τους τελωνειακούς δασμούς διατάξεις.

5. Η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Κοινότητα των προϊόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, υπόκειται στην καταβολή εγγύησης που ισοδυναμεί με το ποσό του προσωρινού δασμού.

Άρθρο 2

Με την επιφύλαξη των άρθρων 7 παράγραφος 4 στοιχεία β) και γ) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2423/88, τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να γνωστοποιήσουν γραπτώς τις απόψεις τους και να ζητήσουν να γίνουν δεκτά σε ακρόαση εντός μηνός από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 20 Δεκεμβρίου 1995.

Για την Επιτροπή Leon BRITTAN Αντιπρόεδρος

(1) ΕΕ αριθ. L 349 της 31. 12. 1994, σ. 1.

(2) ΕΕ αριθ. L 122 της 2. 6. 1995, σ. 1.

(3) ΕΕ αριθ. L 209 της 2. 8. 1988, σ. 1.

(4) ΕΕ αριθ. L 66 της 10. 3. 1994, σ. 10.

(5) ΕΕ αριθ. C 11 της 15. 1. 1994, σ. 4.

(1) ΕΕ αριθ. L 349 της 31. 12. 1994, σ. 1.

(2) ΕΕ αριθ. L 122 της 2. 6. 1995, σ. 1.

(3) ΕΕ αριθ. L 209 της 2. 8. 1988, σ. 1.

(4) ΕΕ αριθ. L 66 της 10. 3. 1994, σ. 10.

(5) ΕΕ αριθ. C 11 της 15. 1. 1994, σ. 4.

(1) ΕΕ αριθ. L 349 της 31. 12. 1994, σ. 1.

(2) ΕΕ αριθ. L 122 της 2. 6. 1995, σ. 1.

(3) ΕΕ αριθ. L 209 της 2. 8. 1988, σ. 1.

(4) ΕΕ αριθ. L 66 της 10. 3. 1994, σ. 10.

(5) ΕΕ αριθ. C 11 της 15. 1. 1994, σ. 4.