31995R2597

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2597/95 του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 1995 σχετικά με την υποβολή στατιστικών για τις ονομαστικές αλιεύσεις από τα κράτη μέλη που αλιεύουν σε ορισμένες ζώνες εκτός του Βόρειου Ατλαντικού

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 270 της 13/11/1995 σ. 0001 - 0033


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2597/95 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 23ης Οκτωβρίου 1995

σχετικά με την υποβολή στατιστικών για τις ονομαστικές αλιεύσεις από τα κράτη μέλη που αλιεύουν σε ορισμένες ζώνες εκτός του Βόρειου Ατλαντικού

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 43,

την πρόταση της Επιτροπής (1),

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),

Εκτιμώντας:

ότι η Ευρωπαϊκή Κοινότητα είναι μέλος του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) 7

ότι το πρωτόκολλο που θεσπίστηκε μεταξύ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων προβλέπει ότι η Επιτροπή παρέχει στον FAO τις ζητούμενες στατιστικές 7

ότι, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, οι στόχοι της προτεινόμενης δράσης μπορούν να επιτευχθούν μόνον βάσει κοινοτικής νομικής πράξης, διότι μόνον η Επιτροπή μπορεί να συντονίσει την απαιτούμενη εναρμόνιση των στατιστκών πληροφοριών σε κοινοτικό επίπεδο, ενώ η συλλογή των αλιευτικών στατιστικών και η αναγκαία υποδομή για την επεξεργασία και την παρακολούθηση της αξιοπιστίας των στατιστικών αυτών ανήκει πρώτα και κύρια στην αρμοδιότητα των κρατών μελών 7

ότι η ειδική μέθοδος για την κατάρτιση των σχετικών στατιστικών, που βασίζεται στα εθνικά στατιστικά συστήματα, απαιτεί ιδιαίτερα στενή συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών, ιδίως στο πλαίσιο της Μόνιμης Επιτροπής Γεωργικής Στατιστικής που ιδρύθηκε με την απόφαση 72/279/ΕΟΚ (3),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Κάθε κράτος μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή στοιχεία για τα ετήσια ονομαστικά αλιεύματα που πραγματοποιούν σκάφη τα οποία είναι εγγεγραμμένα στα νηολόγια ή φέρουν τη σημαία του εν λόγω κράτους μέλους και αλιεύουν σε ορισμένες ζώνες εκτός του Βόρειου Ατλαντικού, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΟΚ) αριθ. 1588/90 του Συμβουλίου της 11ης Ιουνίου 1990 σχετικά με τη διαβίβαση στη Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων πληροφοριών που καλύπτονται από το στατιστικό απόρρητο (4).Τα στοιχεία ονομαστικών αλιεύσεων περιλαμβάνουν όλα τα αλιευτικά προϊόντα που εκφορτώνονται ή μεταφορτώνονται στη θάλασσα, ανεξάρτητα από τη μορφή τους, ενώ δεν περιλαμβάνουν τις ποσότητες που, αφού αλιευθούν, απορρίπτονται στη θάλασσα, καταναλώνονται από το πλήρωμα ή χρησιμοποιούνται ως δόλωμα. Τα στοιχεία καταγράφονται ως το ισοδύναμο ζωντανού βάρους των εκφορτώσεων ή των μεταφορτώσεων στρογγυλευμένα στον πλησιέστερο μετρικό τόνο.

Άρθρο 2

1. Τα προς υποβολή στοιχεία αφορούν τις ονομαστικές αλιεύσεις σε κάθε μία από τις μείζονες αλιευτικές ζώνες και τις υποδιαιρέσεις τους που περιλαμβάνονται στον κατάλογο του παραρτήματος 1, περιγράφονται στο παράρτημα 2 και απεικονίζονται στο παράρτημα 3. Για καθεμία από τις μείζονες αλιευτικές ζώνες τα είδη για τα οποία απαιτούνται στοιχεία περιλαμβάνονται στον κατάλογο του παραρτήματος 4.

2. Τα στοιχεία για κάθε ημερολογιακό έτος υποβάλλονται εντός έξι μηνών από το τέλος του έτους.

3. Στην περίπτωση που τα σκάφη του κράτους μέλους, που αναφέρονται στο άρθρο 1, δεν αλίευσαν σε μείζονα αλιευτική ζώνη κατά το εν λόγω ημερολογιακό έτος, το κράτος μέλος ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή. Όμως, σε περίπτωση που αλίευσαν σε μείζονα αλιευτική ζώνη, απαιτείται η υποβολή στοιχείων μόνο για συνδυασμούς είδους/υποδιαίρεσης, για τους οποίους έχουν καταγραφεί αλιεύματα κατά την ετήσια περίοδο που καλύπτει η υποβολή των στοιχείων.

4. Τα στοιχεία για είδη ήσσονος σημασίας που αλιεύθηκαν από σκάφη ενός κράτους μέλους δεν είναι αναγκαίο να υποβάλλονται χωριστά, αλλά μπορούν να συγκεντρώνονται υπό ίδιο τίτλο, εφόσον το βάρος των προϊόντων δεν υπερβαίνει το 5 % των συνολικών ετήσιων αλιεύσεων σε αυτή τη μείζονα αλιευτική ζώνη.

5. Οι κατάλογοι των στατιστικών αλιευτικών ζωνών ή των υποδιαιρέσεών τους και οι κατάλογοι των ειδών μπορούν να τροποποιούνται σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 5.

Άρθρο 3

Εκτός από τις περιπτώσεις όπου οι διατάξεις στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής ορίζουν διαφορετικά, ένα κράτος μέλος μπορεί να χρησιμοποιεί δειγματοληπτικές τεχνικές για τη συγκέντρωση στοιχείων σχετικά με τις αλιεύσεις για εκείνα τα τμήματα του αλιευτικού στόλου του για τα οποία η πλήρης κάλυψη των στοιχείων θα απαιτούσε την υπερβολική εφαρμογή διοικητικών διαδικασιών. Οι λεπτομέρειες των διαδικασιών δειγματοληψίας, μαζί με λεπτομέρειες για το συνολικό ποσοστό των στοιχείων που προέρχονται από τεχνικές αυτού του είδους, πρέπει να περιλαμβάνοται στην έκθεση που υποβάλλει το κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1.

Άρθρο 4

Τα κράτη μέλη εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2, με την υποβολή των στοιχείων σε μαγνητικό μέσο, το μορφότυπο του οποίου περιλαμβάνεται στο παράρτημα 5.

Τα κράτη μέλη μπορούν να υποβάλλουν στοιχεία με διαφορετική μορφή ή σε διαφορετικό μέσο ύστερα από έγκριση της Επιτροπής.

Άρθρο 5

1. Σε περίπτωση που γίνεται αναφορά στη διαδικασία του παρόντος άρθρου, ο πρόεδρος υποβάλλει το θέμα στη μόνιμη επιτροπή γεωργικών στατιστικών, η οποία στο εξής καλείται «επιτροπή», είτε με δική του πρωτοβουλία είτε μετά από σχετική αίτηση του αντιπροσώπου ενός κράτους μέλους.

2. Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει στην επιτροπή σχέδιο των μέτρων που πρέπει να ληφθούν. Η επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της για το σχέδιο αυτό σε προθεσμία που μπορεί να ορίσει ο πρόεδρος ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα του θέματος. Η γνώμη διατυπώνεται με την πλειοψηφία την οποία ορίζει το άρθρο 148 παράγραφος 2 της συνθήκης για τις αποφάσεις τις οποίες καλείται να λάβει το Συμβούλιο μετά από πρόταση της Επιτροπής. Οι ψήφοι των αντιπροσώπων των κρατών μελών στα πλαίσια της επιτροπής σταθμίζονται σύμφωνα με το προαναφερόμενο άρθρο. Ο πρόεδρος δεν λαμβάνει μέρος στην ψηφοφορία.

3. α) Η Επιτροπή θεσπίζει τα προτεινόμενα μέτρα όταν είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής.

β) Όταν τα προτεινόμενα μέτρα δεν είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής, ή ελλείψει γνώμης, η Επιτροπή υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση πρόταση στο Συμβούλιο σχετική με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία.

Εάν το Συμβούλιο δεν αποφασίσει εντός τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής της πρότασης, τότε τα προτεινόμενα μέτρα θεσπίζονται από την Επιτροπή.

Άρθρο 5

1. Εντός δώδεκα μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη υποβάλλουν λεπτομερή έκθεση στην Επιτροπή, στην οποία περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο συλλέγονται τα στοιχεία για τις αλιεύσεις και αναφέρεται ο βαθμός αντιπροσωπευτικότητας και αξιοπιστίας αυτών των στοιχείων. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, συντάσσει σύνοψη αυτών των εκθέσεων που συζητείται στο πλαίσιο της αρμόδιας ομάδας ομάδας εργασίας της επιτροπής γεωργικών στατιστικών.

2. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για ενδεχόμενες τροποποιήσεις των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, εντός τριών από την εκάστοτε τροποποίηση.

3. Στην περίπτωση που οι μεθοδολογικές εκθέσεις της παραγράφου 1 δείξουν ότι κάποιο κράτος μέλος δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί αμέσως στις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού και ότι είναι απαραίτητο να γίνουν αλλαγές στις τεχνικές και τη μεθοδολογία της έρευνας, η Επιτροπή μπορεί να ορίσει, σε συνεργασία με το κράτος μέλος, στα πλαίσια της μόνιμης επιτροπής γεωργικών στατιστικών, μια μεταβατική περίοδο διάρκειας μέχρι δύο ετών κατά την οποία θα πρέπει να επιτευχθεί το πρόγραμμα του παρόντος κανονισμού.

4. Οι μεθοδολογικές εκθέσεις, οι μεταβατικοί διακανονισμοί, η διαθεσιμότητα των στοιχείων, η αξιοπιστία των στοιχείων, καθώς και άλλα σχετικά θέματα συνδεόμενα με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού εξετάζονται μια φορά το χρόνο στο πλαίσιο της αρμόδιας ομάδας εργασίας της επιτροπής γεωργικών στατιστικών.

Άρθρο 7

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 1995.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Λουξεμβούργο, 23 Οκτωβρίου 1995.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

P. SOLBES MIRA

(1) ΕΕ αριθ. C 329, 25. 11. 1994, σ. 1.

(2) ΕΕ αριθ. C 363 της 19. 12. 1994, σ. 60.

(3) ΕΕ αριθ. L 179 της 7. 8. 1972, σ. 1.

(4) ΕΕ αριθ. L 151 της 15. 6. 1990, σ. 1.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΜΕΙΖΟΝΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ FAO ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΕΩΝ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

(Οι περιγραφές των ζωνών αυτών και των υποδιαιρέσεών τους περιλαμβάνονται στο παράρτημα 2)

>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>

>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>

>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>

>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>

>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΚΕΝΤΡΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ (μείζων αλιευτική ζώνη 34)

Στο παράρτημα 3Α εμφαίνονται τα όρια και οι υποζώνες, διαιρέσεις και υποδιαιρέσεις του Κεντροανατολικού Ατλαντικού [μείζων αλιευτική ζώνη 34 (Κεντροανατολικός Ατλαντικός)]. Ακολουθεί περιγραφή της ζώνης και των υποζωνών, διαιρέσεων και υποδιαιρέσεών της. Ο Κεντροανατολικός Ατλαντικός περιλαμβάνει όλα τα ύδατα του Ατλαντικού που οριοθετούνται από γραμμή που ακολουθεί την ακόλουθη πορεία:

Από ένα σημείο της ανώτατης στάθμης παλίρροιας της Βόρειας Αφρικής σε 5°36′ δυτικού γεωγραφικού μήκους με νοτιοδυτική κατεύθυνση που ακολουθεί το ίχνος της ανώτατης στάθμης παλίρροιας κατά μήκος της ακτής αυτής ως ένα σημείο στο Πόντα ντο Παντράο (6°04′36″ νότιου γεωγραφικού πλάτους και 12°19′48″ ανατολικού γεωγραφικού μήκους) από εκεί κατά μήκος μιας λοξοδρομικής καμπύλης σε νοτιοδυτική κατεύθυνση έως ένα σημείο σε 6°00′ νότιου γεωγραφικού πλάτους και 12°00′ ανατολικού γεωγραφικού μήκους από εκεί προς δυσμάς κατά μήκος των 6°00′ νότιου γεωγραφικού πλάτους έως 20°00′ δυτικού γεωγραφικού μήκους από εκεί προς βορρά έως τον ισημερινό από εκεί προς δυσμάς έως 30°00′ δυτικού γεωγραφικού μήκους από εκεί προς βορρά έως 36°00′ βόρειου γεωγραφικού πλάτους από εκεί προς ανατολάς έως το Πούντα Μαρόκι σε 5°36′ δυτικού γεωγραφικού μήκους από εκεί προς νότο έως το σημείο αφετηρίας στην αφρικανική ακτή.

Ο Κεντροανατολικός Ατλαντικός υποδιαιρείται ως ακολούθως:

Υποζώνη βόρειας ακτής (υποζώνη 34.1)

α) Διαίρεση μαροκινής ακτής (διαίρεση 34.1.1)

Τα ύδατα που βρίσκονται μεταξύ 36°00′ βόρειου γεωγραφικού πλάτους και 26°00′ βόρειου γεωγραφικού μήκους, και ανατολικά μιας γραμμής προς νότο από 36°00′ βόρειου γεωγραφικού πλάτους κατά μήκος των 13°00′ δυτικού γεωγραφικού μήκους έως 29°00′ βόρειου γεωγραφικού πλάτους, και από εκεί σε νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος μιας λοξοδρομικής καμπύλης έως ένα σημείο σε 26°00′βόρειου γεωγραφικού πλάτους και 16°00′ δυτικού γεωγραφικού μήκους.

β) Διαίρεση Καναρίων Νήσων και Μαδέρας (διαίρεση 34.1.2)

Τα ύδατα που βρίσκονται μεταξύ 36°00′ βόρειου γεωγραφικού πλάτους και 26°00′ βόρειου γεωγραφικού πλάτους, καθώς και μεταξύ 20°00′ δυτικού γεωγραφικού μήκους και μιας γραμμής που αρχίζει από 36°00′ βόρειου γεωγραφικού πλάτους, συνεχίζει κατά μήκος των 13°00′ δυτικού γεωγραφικού μήκους έως τις 29°00′ βόρειου γεωγραφικού πλάτους, και από εκεί κατά μήκος μιας λοξοδρομικής καμπύλης έως ένα σημείο σε 26°00′ βόρειου γεωγραφικού πλάτους και 16°00′ δυτικού γεωγραφικού μήκους.

γ) Διαίρεση ακτής της Σαχάρας (διαίρεση 34.1.3)

Τα ύδατα που βρίσκονται μεταξύ 26°00′ βόρειου γεωγραφικού πλάτους και 19°00′ βόρειου γεωγραφικού πλάτους και ανατολικά των 20°00′ δυτικού γεωγραφικού μήκους.

Υποζώνη βόρειου ωκεανού (υποζώνη 34.2)

Τα ύδατα που βρίσκονται μεταξύ 36°00′ βόρειου γεωγραφικού πλάτους και 20°00′ βόρειου γεωγραφικού πλάτους, καθώς και μεταξύ 40°00′ δυτικού γεωγραφικού μήκους και 20°00′ δυτικού γεωγραφικού μήκους.

Υποζώνη νότιας ακτής (υποζώνη 34.3)

α) Διαίρεση ακτής του Πράσινου Ακρωτηρίου (διαίρεση 34.3.1)

Τα ύδατα που βρίσκονται μεταξύ 19°00′ και 9°00′ βόρειου γεωγραφικού πλάτους, και ανατολικά των 20°00′ δυτικού γεωγραφικού μήκους.

β) Διαίρεση νήσων του Πράσινου Ακρωτηρίου (διαίρεση 34.3.2)

Τα ύδατα που βρίσκονται μεταξύ 20°00′ βόρειου γεωγραφικού πλάτους και 10°00′ βόρειου γεωγραφικού πλάτους, καθώς και μεταξύ 30°00′ δυτικού γεωγραφικού μήκους και 20°00′ δυτικού γεωγραφικού μήκους.

γ) Διαίρεση Σέρμπο (διαίρεση 34.3.3)

Τα ύδατα που βρίσκονται μεταξύ 9°00′ βόρειου γεωγραφικού πλάτους και του ισημερινού, καθώς και μεταξύ 20°00′ δυτικού γεωγραφικού μήκους και 8°00′ δυτικού γεωγραφικού μήκους.

δ) Διαίρεση δυτικού κόλπου της Γουινέας (διαίρεση 34.3.4)

Τα ύδατα που βρίσκονται βορείως του ισημερινού, και μεταξύ 8°00′ δυτικού γεωγραφικού μήκους και 3°00′ ανατολικού γεωγραφικού μήκους.

ε) Διαίρεση κεντρικού κόλπου της Γουινέας (διαίρεση 34.3.5)

Τα ύδατα που βρίσκονται βορείως του ισημερινού και ανατολικά των 3°00′ ανατολικού γεωγραφικού μήκους.

στ) Διαίρεση νότιου κόλπου της Γουινέας (διαίρεση 34.3.6)

Τα ύδατα που βρίσκονται μεταξύ του ισημερινού και 6°00′ νότιου γεωγραφικού πλάτους, και ανατολικά των 3°00′ ανατολικού γεωγραφικού μήκους. Η διαίρεση αυτή περιλαμβάνει επίσης τα ύδατα από τις εκβολές του Κόγκο που βρίσκονται ανατολικά των 6°00′ νότιου γεωγραφικού πλάτους και περικλείονται από γραμμή που αρχίζει από ένα σημείο στο Πόντα ντο Παντράο (6°04′36″ νότιου γεωγραφικού πλάτους και 12°19′48″ ανατολικού γεωγραφικού μήκους), συνεχίζει κατά μήκος μιας λοξοδρομικής καμπύλης σε βορειοδυτική κατεύθυνση έως ένα σημείο σε 6°00′ νότιου γεωγραφικού πλάτους και 12°00′ ανατολικού γεωγραφικού μήκους, και από εκεί προς ανατολάς κατά μήκος των 6°00′ νοτίου γεωγραφικού πλάτους έως την αφρικανική ακτή και από εκεί κατά μήκος της αφρικανικής ακτής έως το σημείο αφετηρίας στο Πόντα ντο Παντράο.

Υποζώνη νότιου ωκεανού (υποζώνη 34.4)

α) Διαίρεση νοτιοδυτικού κόλπου της Γουινέας (διαίρεση 34.4.1)

Τα ύδατα που βρίσκονται μεταξύ του ισημερινού και 6°00′ νοτίου γεωγραφικού πλάτους, καθώς και μεταξύ 20°00′ δυτικού γεωγραφικού μήκους και 3°00′ ανατολικού γεωγραφικού μήκους.

β) Διαίρεση νοτιοδυτικού ωκεανού (διαίρεση 34.4.2)

Τα ύδατα που βρίσκονται μεταξύ 20°00′ βόρειου γεωγραφικού πλάτους και 5°00′ βόρειου γεωγραφικού πλάτους, καθώς και μεταξύ 40°00′ δυτικού γεωγραφικού μήκους και 30°00′ δυτικού γεωγραφικού μήκους, τα ύδατα που βρίσκονται μεταξύ 10°00′ βόρειου γεωγραφικού πλάτους και του ισημερινού, καθώς και μεταξύ 30°00′ δυτικού γεωγραφικού μήκους και 20°00′ δυτικού γεωγραφικού μήκους.

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΚΑΙ ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ (μείζων αλιευτική ζώνη 37)

Στο παράρτημα 3Β εμφαίνονται τα όρια και οι υποζώνες και διαιρέσεις της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας (μείζων αλιευτική ζώνη 37). Περιγραφή της ζώνης αυτής και των υποδιαιρέσεών της ακολουθεί.

Η στατιστική ζώνη της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας περιλαμβάνει όλα τα θαλάσσια ύδατα: α) της Μεσογείου, β) της Θάλασσας του Μαρμαρά, γ) της Μαύρης Θάλασσας και δ) της Αζοφικής Θάλασσας. Τα θαλάσσια ύδατα περιλαμβάνουν λιμνοθάλασσες με υφάλμυρα ύδατα και όλες τις άλλες ζώνες όπου κυριαρχούν ψάρια και άλλοι οργανισμοί θαλάσσιας προέλευσης. Τα δυτικά και νοτιοανατολικά όρια ορίζονται ως ακολούθως:

α) Δυτικό όριο: μια γραμμή προς νότο κατά μήκος των 5°36′ δυτικού γεωγραφικού μήκους από το Πούντα Μαρόκι έως την ακτή της Αφρικής 7

β) Νοτιοανατολικό όριο: η βόρεια (Μεσόγειος) είσοδος της διώρυγας του Σουέζ.

ΟΙ ΥΠΟΖΩΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Η δυτική Μεσόγειος (υποζώνη 37.1) περιλαμβάνει τις ακόλουθες διαιρέσεις:

α) Διαίρεση Βαλεαρίδων (διαίρεση 37.1.1)

Τα ύδατα της δύτικης Μεσόγειου που οριοθετούνται από γραμμή που αρχίζει από την ακτή της Αφρικής στα σύνορα Αλγερίας/Τυνήσιας και συνεχίζει προς βορρά έως τις 38°00′ βόρειου γεωγραφικού πλάτους, από εκεί προς δυσμάς έως 8°00′ ανατολικού γεωγραφικού μήκους, από εκεί προς βορρά έως 41°20′ βόρειου γεωγραφικού πλάτους, από εκεί προς δυσμάς κατά μήκος μιας λοξοδρομικής καμπύλης ως την ηπειρωτική ακτή στο ανατολικό άκρο των συνόρων μεταξύ Γαλλίας και Ισπανίας από εκεί κατά μήκος της ισπανικής ακτής έως το Πούντα Μαρόκι από εκεί προς νότο κατά μήκος των 5°36′ δυτικού γεωγραφικού μήκους έως την ακτή της Αφρικής από εκεί ακολουθώντας σε ανατολική κατεύθυνση την ακτή της Αφρικής έως το σημείο αφετηρίας.

β) Διαίρεση κόλπου του Λέοντος (διαίρεση 37.1.2)

Τα ύδατα της βορειοδυτικής Μεσογείου που οριοθετούνται από γραμμή που αρχίζει από την ηπειρωτική ακτή στο ανατολικό άκρο των συνόρων μεταξύ Γαλλίας και Ισπανίας και κατευθύνεται προς ανατολάς κατά μήκος μιας λοξοδρομικής καμπύλης έως 8°00′ ανατολικού γεωγραφικού μήκους και 41°20′ βόρειου γεωγραφικού πλάτους, από εκεί προς βορρά κατά μήκος λοξοδρομικής καμπύλης ως την ηπειρωτική ακτή στα σύνορα μεταξύ Γαλλίας και Ιταλίας από εκεί ακολουθώντας σε νοτιοδυτική κατεύθυνση την ακτή της Γαλλίας ως το σημείο αφετηρίας.

γ) Διαίρεση Σαρδηνίας (διαίρεση 37.1.3)

Τα ύδατα της Τυρρηνικής Θάλασσας και τα παρακείμενα ύδατα που οριοθετούνται από γραμμή που αρχίζει από την ακτή της Αφρικής στα σύνορα Αλγερίας/Τυνησίας και κατευθύνεται προς βορρά έως τις 38°00′ βόρειου γεωγραφικού πλάτους από εκεί προς δυσμάς έως 8°00′ ανατολικού γεωγραφικού μήκους από εκεί προς βορρά έως 41°20′ βόρειου γεωγραφικού πλάτους, από εκεί προς βορρά κατά μήκος λοξοδρομικής καμπύλης έως την ηπειρωτική ακτή στα σύνορα μεταξύ Γαλλίας και Ιταλίας από εκεί ακολουθώντας την ακτή της Ιταλίας έως 38°00′ βόρειου γεωγραφικού πλάτους από εκεί προς δυσμάς κατά μήκος των 38°00′ βόρειου γεωγραφικού πλάτους έως την ακτή της Σικελίας από εκεί ακολουθώντας τη βόρεια ακτή της Σικελίας έως το Τραπάνι από εκεί κατά μήκος λοξοδρομικής καμπύλης έως το ακρωτήριο Μπον από εκεί προς δυσμάς ακολουθώντας την ακτή της Τυνησίας έως το σημείο αφετηρίας.

Η κεντρική Μεσόγειος (υποζώνη 37.2) περιλαμβάνει τις ακόλουθες διαιρέσεις:

α) Διαίρεση Αδριατικής (διαίρεση 37.2.1)

Τα ύδατα της Αδριατικής Θάλασσας βορείως μιας γραμμής από τα μεταξύ της Αλβανίας και της πρώην Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας στην ανατολική ακτή της Αδριατικής Θάλασσας προς δυσμάς έως το ακρωτήριο Γκαργκάνο στην ακτή της Ιταλίας.

β) Διαίρεση Ιονίου (διαίρεση 37.2.2)

Τα ύδατα της κεντρικής Μεσογείου και παρακείμενα ύδατα που οριοθετούνται από γραμμή που αρχίζει σε 25°00′ ανατολικού γεωγραφικού μήκους στην ακτή της βόρειας Αφρικής και συνεχίζει προς βορρά έως τις 34°00′ βόρειου γεωγραφικού πλάτους από εκεί προς δυσμάς έως 23°00′ ανατολικού γεωγραφικού μήκους από εκεί προς βορρά έως την ακτή της Ελλάδας από εκεί ακολουθώντας τη δυτική ακτή της Ελλάδας και την ακτή της Αλβανίας έως τα σύνορα μεταξύ της Αλβανίας και της πρώην Δημοκρατίας της Γιουκοσλαβίας από εκεί προς δυσμάς έως το ακρωτήριο Γκαργκάνο στην ακτή της Ιταλίας από εκεί ακολουθώντας την ακτή της Ιταλίας έως 38°00′ βόρειου γεωγραφικού πλάτους από εκεί προς δυσμάς κατά μήκος των 38°00′ βόρειου γεωγραφικού πλάτους έως την ακτή της Σικελίας από εκεί ακολουθώντας τη βόρεια ακτή της Σικελίας έως το Τραπάνι από εκεί κατά μήκος λοξοδρομικής καμπύλης από το Τραπάνι έως το ακρωτήριο Μπον από εκεί προς ανατολάς ακολουθώντας την ακτή της βόρειας Αφρικής έως το σημείο αφετηρίας.

Η ανατολική Μεσόγειος (υποζώνη 37.3) περιλαμβάνει τις ακόλουθες διαιρέσεις:

α) Διαίρεση Αιγαίου (διαίρεση 37.3.1)

Τα ύδατα του Αιγαίου και τα παρακείμενα ύδατα που οριοθετούνται από γραμμή που αρχίζει στις νότιες ακτές της Ελλάδας σε 23°00′ ανατολικού γεωγραφικού μήκους και συνεχίζει προς νότο έως 34°00′ βόρειου γεωγραφικού πλάτους από εκεί προς ανατολάς έως 29°00′ ανατολικού γεωγραφικού μήκους από εκεί προς βορρά έως τις ακτές της Τουρκίας από εκεί ακολουθώντας τις δυτικές ακτές της Τουρκίας έως το Κουμ Καλέ από εκεί, κατά μήκος μιας λοξοδρομικής καμπύλης από το Κουμ Καλέ έως το ακρωτήριο Έλλη από εκεί ακολουθώντας τις ακτές της Τουρκίας και της Ελλάδας έως το σημείο αφετηρίας.

β) Διαίρεση Λέβαντ (διαίρεση 37.3.2)

Τα ύδατα της Μεσογείου ανατολικά μιας γραμμής που αρχίζει από τις ακτές της βόρειας Αφρικής σε 25°00′ ανατολικού γεωγραφικού μήκους και κατευθύνεται προς βορρά έως 34°00′ βόρειου γεωγραφικού πλάτους από εκεί προς ανατολάς έως 29°00′ ανατολικού γεωγραφικού μήκους από εκεί προς βορρά έως τις ακτές της Τουρκίας από εκεί, ακολουθώντας τις ακτές της Τουρκίας και άλλων χωρών της ανατολικής Μεσόγειου έως τα σημείο αφετηρίας.

Η Μαύρη Θάλασσα (υποζώνη 37.4) περιλαμβάνει τις ακόλουθες διαιρέσεις:

α) Διαίρεση Θάλασσας του Μαρμαρά (διαίρεση 37.4.1)

Τα ύδατα της Θάλασσας του Μαρμαρά που οριοθετούνται προς δυσμάς από μια γραμμή από το ακρωτήριο Έλλη έως το Κουμ Καλέ στην είσοδο των Δαρδανελλίων και προς ανατολάς από μια γραμμή που διασχίζει το Βόσπορο από το Κούμντερε.

β) Διαίρεση Μαύρης Θάλασσας (διαίρεση 37.4.2)

Τα ύδατα της Μαύρης Θάλασσας και τα παρακείμενα ύδατα που οριοθετούνται προς τα νοτιοδυτικά από γραμμή που διασχίζει το Βόσπορο από το Κούμντερε και προς τα βορειοανατολικά από γραμμή που αρχίζει από το σημείο Τακίλ στην χερσόνησο Κέρτς έως το σημείο Παναγκίτζα στην χερσόνησο Ταμάν.

γ) Διαίρεση Αζοφικής Θάλασσας (διαίρεση 37.4.3)

Τα ύδατα της Αζοφικής Θάλασσας βορείως γραμμής κατά μήκος της νότιας εισόδου των στενών Κερτς, που αρχίζει από το σημείο Τακίλ σε 45°06′Β και 36°27′Α στην χερσόνησο Κέρτς, και διασχίζει τα στενά έως το σημείο Παναγκίτζα σε 45°08′Β και 36°38′Α στην χερσόνησο Ταμάν.

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΣ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ (μείζων αλιευτική ζώνη 41)

Στο παράρτημα 3Γ εμφαίνονται τα όρια και οι υποδιαιρέσεις του νοτιοδυτικού Ατλαντικού (μείζων αλιευτική ζώνη 41). Περιγραφή των ζωνών αυτών ακολουθεί.

Ο Νοτιοδυτικός Ατλαντικός (μείζων αλιευτική ζώνη 41) ορίζεται ως τα ύδατα που οριοθετούνται από γραμμή που αρχίζει από την ακτή της Νότιας Αμερικής κατά μήκος του παράλληλου 5°00′ βόρειου γεωγραφικού πλάτους έως το μεσημβρινό σε 30°00′ δυτικού γεωγραφικού μήκους από εκεί προς ανατολάς έως τον ισημερινό από εκεί προς ανατολάς έως το μεσημβρινό σε 20°00′δυτικού γεωγραφικού μήκους από εκεί προς νότο έως τον παράλληλο σε 50°00′ νότιου γεωγραφικού πλάτους από εκεί προς δυσμάς έως το μεσημβρινό σε 50°00′ δυτικού γεωγραφικού μήκους από εκεί προς νότο έως τον παράλληλο σε 60°00′ νοτίου γεωγραφικού πλάτους από εκεί προς δυσμάς έως το μεσημβρινό σε 67°16′ δυτικού γεωγραφικού μήκους από εκεί προς βορρά έως το σημείο σε 56°22′Ν 67°16′Δ από εκεί προς ανατολάς κατά μήκος γραμμής σε 56°22′Ν έως το σημείο σε 65°43′Δ στη συνέχεια κατά μήκος της γραμμής που ενώνει τα σημεία σε 55°22′Ν 65°43′Δ, 55°11′Ν 66°04′Δ, 55°07′Ν 66°26′Δ από εκεί σε βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος της ακτής της Νότιας Αμερικής έως το σημείο αφετηρίας.Ο Νοτιοδυτικός Ατλαντικός υποδιαιρείται στις ακόλουθες υποζώνες:

Διαίρεση Αμαζονίου (διαίρεση 41.1.1)

Όλα τα ύδατα που οριοθετούνται από γραμμή που αρχίζει από την ακτή της Νότιας Αμερικής σε 5°00′ βόρειου γεωγραφικού πλάτους και ακολουθεί τον παράλληλο αυτό έως ότου συναντήσει το μεσημβρινό σε 40°00′ δυτικού γεωγραφικού μήκους από εκεί προς νότο έως το σημείο που ο μεσημβρινός αυτός τέμνει την ακτή της Βραζιλίας από εκεί σε βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος της ακτής της Νότιας Αμερικής έως το σημείο αφετηρίας.

Διαίρεση Νάταλ (διαίρεση 41.1.2)

Τα ύδατα που οριοθετούνται από γραμμή που κατευθύνεται προς βορρά από την ακτή της Βραζιλίας κατά μήκος του μεσημβρινού σε 40°00′ δυτικού γεωγραφικού μήκους έως ότου συναντήσει τον ισημερινό από εκεί προς ανατολάς κατά μήκους του ισημερινού έως το μεσημβρινό σε 32°00′Δ από εκεί προς νότο έως τον παράλληλο σε 10°00′ νότιου γεωγραφικού πλάτους από εκεί, προς δυσμάς, έως ο παράλληλος σε 10°00′Ν συναντήσει την ακτή της Νότιας Αμερικής από εκεί σε βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος της ακτής της Νότιας Αμερικής το σημείο αφετηρίας.

Διαίρεση Σαλβαδόρ (διαίρεση 41.1.3)

Τα ύδατα που οριοθετούνται από γραμμή που κατευθύνεται προς ανατολάς από την ακτή της Νότιας Αμερικής σε 10°00′ νότιου γεωγραφικού πλάτους έως εκεί που συναντά το μεσημβρινό σε 35°00′ δυτικού γεωγραφικού μήκους από εκεί προς νότο έως τον παράλληλο σε 20°00′ νότιου γεωγραφικού πλάτους από εκεί προς δυσμάς κατά μήκος του παραλλήλου αυτού έως την ακτή της Νότιας Αμερικής από εκεί σε βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος της ακτής της Νότιας Αμερικής έως το σημείο αφετηρίας.

Διαίρεση βόρειου ωκεανού (διαίρεση 41.1.4)

Τα ύδατα που οριοθετούνται από γραμμή που κατευθύνεται προς ανατολάς από 5°00′ 40°00′Δ έως το μεσημβρινό σε 30°00′ δυτικού γεωγραφικού μήκους από εκεί προς νότο έως τον ισημερινό από εκεί προς ανατολάς έως το μεσημβρινό σε 20°00′ δυτικού γεωγραφικού μήκους από εκεί προς νότο έως τον παράλληλο σε 20°00′ νότιου γεωγραφικού πλάτους από εκεί προς δυσμάς έως το μεσημβρινό σε 35°00′ δυτικού γεωγραφικού μήκους από εκεί προς νότο έως τον παράλληλο σε 10°00′ νότιου γεωγραφικού πλάτους από εκεί προς ανατολάς έως το μεσημβρινό σε 32°00′ δυτικού γεωγραφικού μήκους από εκεί προς βορρά έως τον ισημερινό από εκεί προς δυσμάς έως το μεσημβρινό σε 40°00′ δυτικού γεωγραφικού μήκους από εκεί προς βορρά έως το σημείο αφετηρίας.

Διαίρεση Σάντος (διαίρεση 41.2.1)

Τα ύδατα που οριοθετούνται από γραμμή που κατευθύνεται προς ανατολάς από την ακτή της Νότας Αμερικής σε 20°00′ νότιου γεωγραφικού πλάτους έως εκεί που συναντά το μεσημβρινό σε 39°00′ δυτικού γεωγραφικού μήκους από εκεί προς νότο έως τον παράλληλο σε 29°00′ νότιου γεωγραφικού πλάτους από εκεί προς δυσμάς κατά μήκος του παραραλλήλου αυτού έως την ακτή της Νότιας Αμερικής από εκεί σε βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος της ακτής της Νότιας Αμερικής έως το σημείο αφετηρίας.

Διαίρεση Ρίο Γκράντε (διαίρεση 41.2.2)

Τα ύδατα που οριοθετούνται από γραμμή που κατευθύνεται προς ανατολάς από την ακτή της Νότιας Αμερικής σε 29°00′ νότιου γεωγραφικού πλάτους έως εκεί που συναντά το μεσημβρινό σε 45°00′ δυτικού γεωγραφικού μήκους από εκεί προς νότο έως τον παράλληλο σε 34°00′ νότιου γεωγραφικού πλάτους από εκεί προς δυσμάς κατά μήκος του παραλλήλου αυτού έως την ακτή της Νότιας Αμερικής από εκεί σε βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος της ακτής της Νότιας Αμερικής έως το σημείο αφετηρίας.

Διαίρεση Πλατένσε (διαίρεση 41.2.3)

Τα ύδατα που οριοθετούνται από γραμμή που κατευθύνεται προς ανατολάς από την ακτή της Νότιας Αμερικής σε 34°00′ νότιου γεωγραφικού πλάτους έως εκεί που συναντά το μεσημβρινό σε 50°00′ δυτικού γεωγραφικού μήκους από εκεί προς νότο έως τον παράλληλο σε 40°00′ νότιου γεωγραφικού πλάτους από εκεί προς δυσμάς κατά μήκος του παραλλήλου αυτού έως την ακτή της Νότιας Αμερικής από εκεί σε βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος της ακτής της Νότιας Αμερικής έως το σημείο αφετηρίας.

Διαίρεση κεντρικού ωκεανού (διαίρεση 41.2.4)

Τα ύδατα που οριοθετούνται από γραμμή που κατευθύνεται προς ανατολάς σε 20°00′Ν 39°00′Δ έως το μεσημβρινό σε 20°00′ δυτικού γεωγραφικού πλάτους από εκεί προς νότο έως τον παράλληλο σε 40°00′ νότιου γεωγραφικού πλάτους από εκεί προς δυσμάς έως το μεσημβρινό σε 50°00′ δυτικού γεωγραφικού πλάτους από εκεί προς βορρά έως τον παράλληλο σε 34°00′ νότιου γεωγραφικού πλάτους από εκεί προς ανατολάς έως το μεσημβρινό σε 45°00′ δυτικού γεωγραφικού μήκους από εκεί προς βορρά έως τον παράλληλο σε 29°00′ νότιου γεωγραφικού πλάτους από εκεί προς ανατολάς έως το μεσημβρινό σε 39°00′ δυτικού γεωγραφικού μήκους από εκεί προς βορρά έως το σημείο αφετηρίας.

Διαίρεση βόρειας Παταγωνίας (διαίρεση 41.3.1)

Τα ύδατα που οριοθετούνται από γραμμή που κατευθύνεται προς ανατολάς από την ακτή της Νότιας Αμερικής σε 40°00′ νότιου γεωγραφικού πλάτους έως εκεί που συναντά το μεσημβρινό σε 50°00′ δυτικού γεωγραφικού μήκους από εκεί προς νότο έως τον παράλληλο σε 48°00′ νότιου γεωγραφικού πλάτους από εκεί προς δυσμάς κατά μήκος του παραλλήλου αυτού έως την ακτή της Νότιας Αμερικής από εκεί σε βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος της ακτής της Νότιας Αμερικής έως το σημείο αφετηρίας.

Διαίρεση νότιας Παταγωνίας (διαίρεση 41.3.2)

Τα ύδατα που οριοθετούνται από γραμμή που κατευθύνεται προς ανατολάς από την ακτή της Νότιας Αμερικής σε 48°00′ νότιου γεωγραφικού πλάτους έως εκεί που συναντά το μεσημβρινό σε 50°00′ δυτικού γεωγραφικού μήκους από εκεί προς νότο έως τον παράλληλο σε 60°00′ νότιου γεωγραφικού πλάτους από εκεί προς δυσμάς κατά μήκος του παραλλήλου αυτού έως το μεσημβρινό σε 67°16′ δυτικού γεωγραφικού μήκους από εκεί προς βορρά έως το σημείο σε 56° 22′Ν 67° 16′Δ από εκεί κατά μήκος λοξοδρομικής καμπύλης που ενώνει τα σημεία με συντεταγμένες 56° 22′Ν 65° 43′Δ 55° 22′Ν 65° 43′Δ 55° 11′Ν 66° 04′Δ 55° 07′Ν 66° 25′Δ από εκεί σε βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος της ακτής της Νότιας Αμερικής έως το σημείο αφετηρίας.

Διαίρεση νότιου ωκεανού (διαίρεση 41.3.3)

Τα ύδατα που οριοθετούνται από γραμμή που κατευθύνεται προς ανατολάς από 40°00′Ν5°00′Δ έως το μεσημβρινό σε 20°00′ δυτικού γεωγραφικού μήκους από εκεί προς νότο έως τον παράλληλο σε 50°00′ νότιου γεωγραφικού πλάτους από εκεί προς βορρά έως το σημείο αφετηρίας.

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ (μείζων αλιευτική ζώνη 47)

Στο παράρτημα 3Δ εμφαίνονται τα όρια και ο υποδιαιρέσεις του νοιτοανατολικού Ατλαντικού. Περιγραφή της ζώνης βάσει της συνθήκης ICSEAF (International Commission for the Southeast Atlantic Fisheries - Διεθνής Επιτροπή για την Αλιεία στο Νοτιοανατολικό Ατλαντικό) ακολουθεί:

Ο Νοτιοανατολικός Ατλαντικός (μείζων αλιευτική ζώνη 47) περιλαμβάνει τα ύδατα που οριοθετούνται από γραμμή που αρχίζει σε ένα σημείο στις 06° 04′36″ νότιου γεωγραφικού πλάτους και 12° 19′48″ ανατολικού γεωγραφικού μήκους από εκεί σε βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος λοξοδρομικής καμπύλης έως το σημείο που τέμνονται ο 12ος ανατολικός μεσημβρινός με τον 6ο νότιο παράλληλο από εκεί προς δυσμάς κατά μήκος του παραλλήλου αυτού έως τον 20ό δυτικό μεσημβρινό από εκεί προς νότο κατά μήκος του μεσημβρινού αυτού έως τον 50ό νότιο παράλληλο από εκεί προς ανατολάς κατά μήκος του παραλλήλου έως τον 30ό ανατολικό μεσμηβρινό από εκεί προς βορρά κατά μήκος του μεσημβρινού αυτού έως την ακτή της αφρικανικής ηπείρου από εκεί σε δυτική κατεύθυνση κατά μήκος της ακτής αυτής έως το σημείο αφετηρίας.

Ο Νοτιοανατολικός Ατλαντικός (μείζων αλιευτική ζώνη 47) υποδιαιρείται ως εξής:

Υποζώνη δυτικής ακτής (υποζώνη 47.1)

α) Διαίρεση ακρωτηρίου Παλμεϊρίνιας (διαίρεση 47.1.1)

Τα ύδατα που βρίσκονται μεταξύ 6°00′ νότιου γεωγραφικού πλάτους και 10°00′ νότιου γεωγραφικού πλάτους και ανατολικά των 10°00′ ανατολικού γεωγραφικού μήκους. Από τη διαίρεση αυτή εξαιρούνται τα ύδατα των εκβολών του Κόγκο (Ζαΐρ), δηλαδή τα ύδατα που βρίσκονται βορειοανατολικά της γραμμής που αρχίζει από το Πούντα ντο Παντράο (6°04′36″Ν και 12°19′48″Α) έως ένα σημείο σε 6°00″Ν και 12°00′Α.

β) Διαίρεση ακρωτηρίου Σαλίνας (διαίρεση 47.1.2)

Τα ύδατα που βρίσκονται μεταξύ 10°00′ νότιου γεωγραφικού πλάτους και ανατολικά των 10°00′ ανατολικού γεωγραφικού μήκους.

γ) Διαίρεση Κουνένε (διαίρεση 47.1.3)

Τα ύδατα που βρίσκονται μεταξύ 15°00′ νότιου γεωγραφικού πλάτους και 20°00′ νότιου γεωγραφικού πλάτους και ανατολικά των 10°00′ ανατολικού γεωγραφικού μήκους.

δ) Διαίρεση ακρωτρηρίου Κρος (διαίρεση 47.1.4)

Τα ύδατα που βρίσκονται μεταξύ 20°00′ νότιου γεωγραφικού πλάτους και 25°00′ νότιου γεωγραφικού πλάτους και ανατολικά των 10°00′ ανατολικού γεωγραφικού μήκους.

ε) Διαίρεση Όραντζ Ρίβερ (διαίρεση 47.1.5)

Τα ύδατα που βρίσκονται μεταξύ 25°00′ νότιου γεωγραφικού πλάτους και 30°00′ νότιου γεωγραφικού πλάτους και ανατολικά των 10°00′ ανατολικού γεωγραφικού μήκους.

δ) Διαίρεση ακρωτηρίου της Καλής Ελπίδας (διαίρεση 47.1.6)

Τα ύδατα που βρίσκονται μεταξύ 30°00′ νότιου γεωγραφικού πλάτους και 40°00′ νότιου γεωγραφικού πλάτους καθώς και μεταξύ 10°00′ ανατολικού γεωγραφικού μήκους και 20°00′ ανατολικού γεωγραφικού μήκους.

Υποζώνη ακτής Αγκούλιας (υποζώνη 47.2)

α) Διαίρεση μέσων Αγκούλιας (διαίρεση 47.2.1)

Τα ύδατα που βρίσκονται βορείως των 40°00′ νότιου γεωγραφικού πλάτους και μεταξύ 20°00′ ανατολικού γεωγραφικού μήκους και 25°00′ ανατολικού γεωγραφικού μήκους.

β) Διαίρεση ανατολικών Αγκούλιας (διαίρεση 47.2.2)

Τα ύδατα που βρίσκονται βορείως των 40°00′ νότιου γεωγραφικού πλάτους και μεταξύ 25°00′ ανατολικού γεωγραφικού μήκους και 30°00′ ανατολικού γεωγραφικού μήκους.

Υποζώνη νότιου ωκεανού (υποζώνη 47.3)

Τα ύδατα που βρίσκονται μεταξύ 40°00′ νότιου γεωγραφικού πλάτους και 50°00′ νότιου γεωγραφικού πλάτους καθώς και μεταξύ 10°00′ ανατολικού γεωγραφικού μήκους και 30°00′ ανατολικού γεωγραφικού μήκους.

Υποζώνη Τρίσταν ντα Κούνια (υποζώνη 47.4)

Τα ύδατα που βρίσκονται μεταξύ 20°00′ νότιου γεωγραφικού πλάτους και 50°00′ νότιου γεωγραφικού πλάτους καθώς και μεταξύ 20°00′ δυτικού γεωγραφικού μήκους και 10°00′ ανατολικού γεωγραφικού μήκους.

Υποζώνη Αγίας Ελένης και Ασένσιον (υποζώνη 47.5)

Τα ύδατα που βρίσκονται μεταξύ 6°00′ νότιου γεωγραφικού πλάτους και 20°00′ νότιου γεωγραφικού πλάτους καθώς και μεταξύ 20°00′ δυτικού γεωγραφικού μήκους και 10°00′ ανατολικού γεωγραφικού μήκους.

ΔΥΤΙΚΟΣ ΙΝΔΙΚΟΣ ΩΚΕΑΝΟΣ (μείζων αλιευτική ζώνη 51)

Γενικά, ο δυτικός Ινδικός Ωκεανός περιλαμβάνει:

α) την Ερυθρά Θάλασσα 7

β) τον κόλπο του Άντεν 7

γ) τον κόλπο μεταξύ της ακτής του Ιράν και της Αραβικής Χερσονήσου 7

δ) την Αραβική Θάλασσα 7

ε) εκείνο το μέρος του Ινδικού Ωκεανού, περιλαμβανομένου του διαύλου της Μοζαμβίκης, που εκτείνεται μεταξύ των μεσημβρινών 30°00′Α και 80°00′Α βορείως της γραμμής της ανταρκτικής σύγκλισης και περιλαμβανομένων των υδάτων γύρων από τη Σρι Λάνκα.

Στο παράρτημα 3Ε εμφαίνονται τα όρια και οι υποδιαιρέσεις του δυτικού Ινδικού Ωκεανού (μείζων αλιευτική ζώνη 51).

Τα όρια του δυτικού Ινδικού Ωκεανού ορίζονται ως εξής:

- Το όριο με τη Μεσόγειο Θάλασσα: η βόρεια είσοδος της διώρυγας του Σουέζ.

- Το δυτικό θαλάσσιο όριο: η γραμμή που αρχίζει από την ανατολική ακτή της Αφρικής στις 30°00′Α γεωγραφικού μήκους και φθάνει προς νότο έως τις 45°00′Ν γεωγραφικού πλάτους.

Το ανατολικό θαλάσσιο όριο: η λοξοδρομική καμπύλη που αρχίζει από την νοτιοανατολική ακτή της Ινδίας (σημείο Καλιμέρε) και συνεχίζει σε βορειοανατολική κατεύθυνση έως ένα σημείο σε 82°00′Α γεωγραφικού μήκους 11°00′Β γεωγραφικού πλάτους, από εκεί συνεχίζει προς ανατολάς έως το μεσημβρινό 85°00′Α γεωγραφικού μήκους 11°00′Β γεωγραφικού πλάτους, από εκεί συνεχίζει προς ανατολάς έως το μεσημβρινό 85°00′Α από εκεί προς νότο έως τον παράλληλο 3°00′Β από εκεί προς δυσμάς έως το μεσημβρινό 80°00′Α από εκεί προς νότο έως τον παράλληλο 45°00′Ν.

Το νότιο όριο: η γραμμή κατά μήκος του παραλλήλου 45°00′Ν από 30°00′Α γεωγραφικού μήκους έως 80°00′Α γεωγραφικού μήκους.

Ο δυτικός Ινδικός Ωκεανός υποδιαιρείται ως εξής:

Υποζώνη Ερυθράς Θάλασσας (υποζώνη 51.1)

- Βόρειο όριο: βόρεια είσοδος της διώρυγας του Σουέζ.

- Νότιο όριο: μια λοξοδρομική καμπύλη που αρχίζει από τα σύνορα μεταξύ Αιθιοπίας και της Δημοκρατίας του Τζιμπουτί στην ακτή της Αφρικής, διασχίζει το στόμιο της Ερυθράς Θάλασσας, και φθάνει έως τα σύνορα μεταξύ της πρώην Αραβικής Δημοκρατίας της Υεμένης και της πρώην Λαϊκής Δημοκρατίας της Υεμένης στην Αραβική Χερσόνησο.

Υποζώνη Κόλπου (υποζώνη 51.2)

Το στόμιο του Κόλπου κλείνεται από γραμμή που αρχίζει στο βόρειο άκρο του Ρας Μουσαντάμ και συνεχίζει προς ανατολάς έως την ακτή του Ιράν.

Υποζώνη δυτικής Αραβικής Θάλασσας (υποζώνη 51.3)

Τα ανατολικά και νότια όρια είναι η γραμμή από τα σύνορα Ιράν/Πακιστάν στην ακτή της Ασίας που συνεχίζει προς νότο έως τον παράλληλο των 20°00′Β από εκεί προς ανατολάς έως το μεσημβρινό 65°00′Α από εκεί προς νότο έως τον παράλληλο 10°00′Β από εκεί προς δυσμάς έως την ακτή της Αφρικής. Άλλα θαλάσσια όρια είναι τα κοινά όρια με τις υποζώνες 51.1 και 51.2 (βλέπε παραπάνω).

Υποζώνη ανατολικής Αραβικής Θάλασσας, Λακαδιβών και Σρι Λάνκα (υποζώνη 51.4)

Το θαλάσσιο όριο είναι η γραμμή που αρχίζει στην ακτή της Ασίας στα σύνορα Ιράν/Πακιστάν, συνεχίζει προς νότο έως τον παράλληλο 20°00′Β από εκεί προς ανατολάς έως το μεσημβρινό 65°00′Α από εκεί προς νότο έως τον παράλληλο 10°00Ν από εκεί προς ανατολάς έως το μεσημβρινό 80°00′Α από εκεί προς βορρά έως τον παράλληλο 3°00′Β από εκεί προς ανατολάς έως το μεσημβρινό 85°00′Α από προς βορρά έως τον παράλληλο 11°00′Β από εκεί προς δυσμάς έως το μεσημβρινό 82°00′Α από εκεί κατά μήκος μιας λοξοδρομικής καμπύλης σε νοτιοδυτική κατεύθυνση έως την νοτιοανατολική ακτή της Ινδίας.

Υποζώνη Σομαλίας, Κένυας και Τανζανίας (υποζώνη 51.5)

Η γραμμή που αρχίζει στην ακτή της Σομαλίας στις 10°00′Β και συνεχίζει προς ανατολάς έως το μεσημβρινό 65°00′Α από εκεί προς νότο έως τον παράλληλο 10°00′Ν από εκεί προς δυσμάς έως το μεσημβρινό 45°00′Α από εκεί προς νότο έως τον παράλληλο 10°28′Ν από εκεί προς δυσμάς έως την ανατολική ακτή της Αφρικής μεταξύ Ρας Μβάμπο (προς βορρά) και Μβάμπο Βίλατζ (προς νότο).

Υποζώνη Μαδαγασκάρης και διαύλου της Μοζαμβίκης (υποζώνη 51.6)

Η γραμμή που αρχίζει στην ανατολική ακτή της Αφρικής μεταξύ Ρας Μβάμπο (προς βορρά) και Μβάμπο Βίλατζ (προς νότο) στις 10°28′Ν γεωγραφικού πλάτους, συνεχίζει προς ανατολάς έως το μεσημβρινό 45°00′Α από εκεί προς βορρά έως τον παράλληλο 10°00′Ν από εκεί προς ανατολάς έως το μεσημβρινό 55°00′Α από εκεί προς νότο έως τον παράλληλο 30°00′Ν από εκεί προς δυσμάς έως το μεσημβρινό 40°00′Α από εκεί προς βορρά έως την ακτή της Μοζαμβίκης.

Υποζώνη ωκεανού (δυτικού Ινδικού Ωκεανού) (υποζώνη 51.7)

Η γραμμή που αρχίζει στη θέση 10°00′Ν γεωγραφικού πλάτους και 55°00′Α γεωγραφικού μήκους, συνεχίζει προς ανατολάς έως το μεσημβρινό 80°00′Α από εκεί προς νότο έως τον παράλληλο 45°00′Ν από εκεί προς δυσμάς έως το μεσημβρινό 40°00′Α από εκεί προς βορρά έως τον παράλληλο 30°00′Ν από εκεί προς νότο έως το μεσημβρινό 55°00′Α από εκεί προς βορρά έως το σημείο αφετηρίας στον παράλληλο 10°00′Ν

Υποζώνη Μοζαμβίκης (υποζώνη 51.8)

Η υποζώνη περιλαμβάνει τα ύδατα που βρίσκονται βορείως του παραλλήλου 45°00′Ν και μεταξύ των μεσημβρινών 30°00′Α και 40°00′Α. Υποδιαιρείται περαιτέρω σε δύο διαιρέσεις.

Διαίρεση Μάριον-Έντουαρντ (διαίρεση 51.8.1)

Τα ύδατα που βρίσκονται μεταξύ παραλλήλων 40°00′Ν και 50°00′Ν και των μεσημβρινών 30°00′Α και 40°00′Α.

Διαίρεση Ζαμβέζη (διαίρεση 51.8.2)

Τα ύδατα που βρίσκονται βορείως του παραλλήλου 40°00′Ν και μεταξύ των μεσημβρινών 30°00′Α και 40°00′Α.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

Α: ΚΕΝΤΡΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ ΩΚΕΑΝΟΣ (μείζων αλιευτική ζώνη 34)

> ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΦΗΛΜ>

Β: ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΚΑΙ ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ (μείζων αλιευτική ζώνη 37)

> ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΦΗΛΜ>

Γ: ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΣ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ (μείζων αλιευτική ζώνη 41)

>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΦΗΛΜ>

Δ: ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ (μείζων αλιευτική ζώνη 47)

>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΦΗΛΜ>

Ε: ΔΥΤΙΚΟΣ ΙΝΔΙΚΟΣ ΩΚΕΑΝΟΣ (μείζων αλιευτική ζώνη 51)

>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΦΗΛΜ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΕΙΖΟΝΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΖΩΝΗ

Τα είδη που απαριθμούνται παρακάτω είναι εκείνα για τα οποία υποβάλλονταν στοιχεία αλιεύσεων στις επίσημες στατιστικές. Τα κράτη μέλη πρέπει να υποβάλλουν στοιχεία, εφόσον είναι διαθέσιμα, για κάθε ένα από τα αναφερόμενα είδη. Σε περίπτωση που δεν μπορούν να προσδιοριστούν μεμονωμένα είδη, τα στοιχεία πρέπει να ομαδοποιούνται υπό τον τίτλο που αντιπροσωπεύει τον υψηλότερο δυνατό βαθμό λεπτομέρειας.

Σημείωση: Η σύντμηση «π.δ.κ.α.» σημαίνει «που δεν κατατάσσοντοι αλλού».

>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>

>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>

>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>

>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>

>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5

ΜΟΡΦΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΛΙΕΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΖΩΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ

Μαγνητικά μέσα

Μαγνητικές ταινίες: Εννέα τροχιές με πυκνότητα 1 600 η 6 250 BPI και κωδικοποίηση EBCDIC η ASCH, κατά προτίμηση χωρίς ετικέτα. Εάν υπάρχει ετικέτα πρέπει να περιλαμβάνεται και κωδικός για το τέλος του αρχείου

Δισκέτες: Μορφοτύπηση MS-DOS, δισκέτες 3,5″ 720 Kbyte ή 1,4 Mbyte ή 5.25″ 360 Kbyte ή 1,2 Mbyte

Μορφότυπο εγγραφής

>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>

Σημειώσεις:

α) Το πεδίο αλιεύματος (19 έως 26 bytes) πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένο στα δεξιά και να έχει στην αρχή του κενά. Όλα τα άλλα πεδία πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένα αριστερά με καταληκτικά κενά.

β) Τα αλιεύματα καταγράφονται σε ισοδύναμο ζωντανού βάρους εκφορτώσεων στρογγυλευμένο στον πλησιέστερο μετρικό τόνο

γ) Οι ποσότητες (19 έως 26 bytes) κάτω της μισής μονάδας καταγράφονται ως «-1»

δ) Άγνωστες ποσότητες (19 έως 26 bytes) καταγράφονται ως «-2»