31995R1485

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1485/95 της Επιτροπής της 28ης Ιουνίου 1995 για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής ταύρων, αγελάδων και δαμάλεων, άλλων πλην των προοριζομένων προς σφαγή, ορισμένων αλπικών και ορεσίβιων φυλών, για την περίοδο από 1ης Ιουλίου 1995 έως 30 Ιουνίου 1996

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 145 της 29/06/1995 σ. 0052 - 0057


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1485/95 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Ιουνίου 1995 για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής ταύρων, αγελάδων και δαμάλεων, άλλων πλην των προοριζομένων προς σφαγή, ορισμένων αλπικών και ορεσίβιων φυλών, για την περίοδο από 1ης Ιουλίου 1995 έως 30 Ιουνίου 1996

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 805/68 του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1968 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του βοείου κρέατος (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 424/95 (2), και ιδίως το άρθρο 12 παράγραφοι 1 και 4,

Εκτιμώντας:

ότι, για ταύρους, αγελάδες και δαμάλεις, πλην των προοριζομένων για σφαγή, της φυλής με στίγματα του Simmental και της φυλής του Schwyz και του Fribourg όπως και για τις δαμάλεις και τις αγελάδες, πλην των προοριζομένων προς σφαγή, της γκρίζας φυλής, της καφέ φυλής, της κίτρινης φυλής με στίγματα Simmental και της φυλής του Pinzgau, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα ανέλαβε τη δέσμευση, στο πλαίσιο της γεωργικής συμφωνίας που συνήφθη στο πλαίσιο των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, να ανοίξει δύο ετήσιες δασμολογικές ποσοστώσεις 20 000 κεφαλών και 5 000 κεφαλών με δασμό 4 % και 6 % αντίστοιχα 7 ότι ήρθη η παγιοποίηση της ποσόστωσης των 20 000 κεφαλών και αντικαταστάθηκε από δασμολογική ποσόστωση 5 000 κεφαλών με τον ίδιο δασμό, με την απόφαση 95/136/ΕΚ του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 1995 σχετικά με την σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Αυστρίας σύμφωνα με το άρθρο XXVIII της ΓΣΔΕ (3) 7 ότι πρέπει, επομένως, να ανοιχθούν οι ποσοστώσεις αυτές για την περίοδο από 1ης Ιουλίου 1995 έως 30 Ιουνίου 1996 και να θεσπισθούν οι λεπτομέρειες εφαρμογής 7 ότι θα πρέπει να διασφαλισθεί η ισότιμη και η υπό ίσους όρους και αδιάλειπτη πρόσβαση στην εν λόγω ποσόστωση όλων των ενδιαφερομένων επιχειρηματιών της Κοινότητας και η εφαρμογή, χωρίς διακοπή, των τελωνειακών δασμών που προβλέπονται για τις ποσοστώσεις αυτές σε όλες τις εισαγωγές των εν λόγω ζώων, μέχρις εξαντλήσεως της ποσοστώσεως 7 ότι το καθεστώς βασίζεται στην κατανομή, από την Επιτροπή, των διαθέσιμων ποσοτήτων μεταξύ των «παραδοσιακών» επιχειρηματιών και των επιχειρηματιών που ενδιαφέρονται για το εμπόριο βοοειδών 7 ότι πρέπει να προβλεφθεί η κατανομή της πρώτης δόσεως, αφενός μεν, στους «παραδοσιακούς» επιχειρηματίες ανάλογα με τα ζώα που εισήχθηκαν στο πλαίσιο ιδίου τύπου ποσόστωσης κατά την περίοδο από 1ης Ιουλίου 1992 έως 30 Ιουνίου 1995 και, αφετέρου, στους «παραδοσιακούς» εισαγωγείς των νέων κρατών μελών 7 ότι, για τους επιχειρηματίες της δεύτερης αυτής κατηγορίας πρέπει, ωστόσο, να ληφθούν υπόψη μόνο οι ποσότητες που έχουν μία ορισμένη σημασία, αντιπροσωπευτική του εμπορίου με τις τρίτες χώρες 7 ότι, για τους επιχειρηματίες των νέων κρατών μελών, τα ζώα πρέπει να προέρχονται από χώρες που, ανάλογα με το έτος εισαγωγής πρέπει να θεωρούνται τρίτες χώρες γι' αυτούς 7 ότι, με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, εφαρμόζεται ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3719/88 της Επιτροπής της 16ης Νοεμβρίου 1988 περί των τρόπων εφαρμογής του καθεστώτος πιστοποιητικών εξαγωγής και προκαθορισμού για τα γεωργικά προϊόντα (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1199/95 (5) 7 ότι η εφαρμογή των προαναφερθεισών συμφωνιών καθιστά αναγκαία, πριν από την 1η Ιουλίου 1995, την αναμόρφωση των ειδικών λεπτομερειών του καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής στον τομέα του βοείου κρέατος, που προβλέπονται σήμερα στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2377/80 της Επιτροπής (6), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1084/94 (7) 7 ότι, για να αποφευχθούν προβλήματα στην πρακτική εφαρμογή των συγκεκριμένων ποσοστώσεων, πρέπει να εφαρμοσθεί ο κανονισμός αυτός και να προβλεφθούν, στον παρόντα κανονισμό, οι ειδικές λεπτομέρειες που είναι αναγκαίες σε ό,τι αφορά τα απαιτούμενα πιστοποιητικά εισαγωγής 7 ότι ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 1992 περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (8), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης της Αυστρίας, της Φινλανδίας και της Σουηδίας, προβλέπει, στο άρθρο 82, τελωνειακή επιτήρηση για εμπορεύματα που τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία με μειωμένο δασμό, λόγω του ειδικού τους προορισμού 7 ότι ενδείκνυται τα εισαγόμενα ζώα να υποβληθούν σε έλεγχο μη σφαγής, για ορισμένη περίοδο 7 ότι πρέπει, για να εξασφαλισθεί η μη σφαγή των ζώων αυτών, να ζητείται η σύσταση εγγύησης 7 ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχείρισης του Βοείου Κρέατος,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1. Για την περίοδο από 1ης Ιουλίου 1995 έως 30 Ιουνίου 1996 ανοίγονται οι κατωτέρω δασμολογικές ποσοστώσεις:

>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>

2. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, θεωρούνται ως μη προοριζόμενα για σφαγή τα ζώα που αναφέρονται στην παράγραφο 1, εφόσον δεν έχουν σφαγεί εντός προθεσμίας τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία αποδοχής της διασάφησης για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία.

Δύνανται ωστόσο να χορηγούνται παρεκκλίσεις σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, δεόντως αποδεδειγμένες.

3. Η υπαγωγή στη δασμολογική ποσόστωση με αύξοντα αριθμό 09.0003, εξαρτάται από την προσκόμιση:

- για τους ταύρους: ενός πιστοποιητικού προγόνων,

- για τα θηλυκά ζώα: ενός πιστοποιητικού προγόνων ή πιστοποιητικού εγγραφής στο γενεαλογικό βιβλίο που να πιστοποιεί το καθαρόαιμο της φυλής.

Άρθρο 2

1. Οι δύο ποσότητες των ποσοστώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 υποδιαιρούνται σε δύο μέρη: το 80 %, δηλαδή 4 000 κεφαλές και το 20 %, δηλαδή 1 000 κεφαλές καθεμία:

α) το πρώτο τμήμα, που ισούται με 80 % κατανέμεται μεταξύ:

- των εισαγωγέων της Κοινότητας, με τη σύνθεση που είχε στις 31 Δεκεμβρίου 1994, οι οποίοι μπορούν να αποδείξουν ότι εισήγαγαν ζώα που αποτελούν το αντικείμενο των ποσοστώσεων από 1ης Ιουλίου 1992 έως 30 Ιουνίου 1995 και - των εισαγωγέων των νέων κρατών μελών οι οποίοι μπορούν να αποδείξουν ότι έχουν εισάγει στο κράτος μέλος εγκατάστασής τους, κατά την περίοδο από 1ης Ιουλίου 1992 έως 30 Ιουνίου 1995 ζώα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ που αναφέρονται στο παράρτημα Ι και προέρχονται από χώρες που, ανάλογα με το έτος εισαγωγής, πρέπει να θεωρούνται τρίτες χώρες 7 β) το δεύτερο τμήμα, που ισούται με 20 % θα διατεθεί για τους αιτούντες που δύνανται να αποδείξουν ότι εισήγαγαν, από 1ης Ιουλίου 1992 έως 30 Ιουνίου 1995, τουλάχιστον 15 ζώντα ζώα του βοείου είδους που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 0102 από χώρες που, ανάλογα με το έτος εισαγωγής, πρέπει να θεωρούνται τρίτες χώρες.

Οι εισαγωγείς πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε εθνικό μητρώο ΦΠΑ.

2. Η κατανομή του πρώτου τμήματος μεταξύ των διαφόρων εισαγωγέων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) γίνεται κατ' αναλογία των προηγούμενων εισαγωγών στο πλαίσιο της ίδιας ποσόστωσης κατά την περίοδο από 1ης Ιουλίου 1992 έως 30 Ιουνίου 1995 ή ανάλογα με τις ποσότητες για τις οποίες υποβλήθηκαν αιτήσεις εφόσον αυτές είναι μικρότερες από τις εισαγωγές κατά την προαναφερθείσα περίοδο. Η κατανομή του δευτέρου τμήματος γίνεται ανάλογα με τις ποσότητες για τις οποίες υπέβαλαν αίτηση οι επιλέξιμοι εισαγωγείς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β). Στην τελευταία αυτή περίπτωση:

α) οι αιτήσεις για εισαγωγές που αφορούν ποσότητες μεγαλύτερες των 50 κεφαλών, μειώνονται αυτόματα στον αριθμό αυτό 7 β) οι αιτήσεις οι οποίες παρέχουν δικαίωμα για εισαγωγές που αφορούν ποσότητα μικρότερη των 15 κεφαλών δεν λαμβάνονται υπόψη 7 γ) οι ποσότητες οι οποίες δεν έχουν διατεθεί, εξαιτίας του περιορισμού σε 15 κεφαλές, κατά κατώτατο όριο, διατίθενται με κλήρο και αφορούν παρτίδες των 15 κεφαλών.

3. Οι ποσότητες για τις οποίες δεν έχουν, ενδεχομένως, υποβληθεί αιτήσεις, στο πλαίσιο ενός από τα τμήματα της ίδιας δασμολογικής ποσόστωσης που αναφέρονται στην παράγραφο 1, μεταφέρονται αυτομάτως στο άλλο τμήμα της εν λόγω ποσόστωσης.

4. Η απόδειξη εισαγωγής παρέχεται αποκλειστικώς με τελωνειακό έγγραφο θέσεως σε ελεύθερη κυκλοφορία δεόντως θεωρημένο από τις τελωνειακές αρχές.

Άρθρο 3

1. Η αίτηση για χορήγηση δικαιώματος εισαγωγής υποβάλλεται μόνο στο κράτος μέλος στο εθνικό μητρώο ΦΠΑ του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο αιτών.

2. Δύναται να υποβληθεί μία μόνο αίτηση ανά ποσόστωση και από τον ίδιο ενδιαφερόμενο 7 η αίτηση αυτή πρέπει να αφορά το ένα ή το άλλο τμήμα της ίδιας δασμολογικής ποσόστωσης.

Εάν ένας αιτών υποβάλει περισσότερες από μία αιτήσεις για την ίδια ποσόστωση, δεν γίνεται δεκτή καμία αίτηση.

3. Για τους σκοπούς του άρθρου 2 παράγραφος 2, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να λάβουν τις αιτήσεις έως τις 24 Ιουλίου 1995 το αργότερο, συνοδευόμενες από τα αποδεικτικά έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 4.

Αφού πραγματοποιηθεί ο έλεγχος των υποβληθέντων εγγράφων, τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή, μέχρι τις 11 Αυγούστου 1995, το αργότερο:

- τον αριθμό αιτούντων και τον αριθμό κεφαλών, για κάθε κατηγορία εισαγωγέων,

- το μέσο όρο των προηγούμενων εισαγωγών που δηλώθηκαν από κάθε αιτούντα, στα πλαίσια των ποσοτήτων που προορίζονται για τους εισαγωγείς που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α).

4. Όλες αυτές οι ανακοινώσεις, συμπεριλαμβανομένων των ανακοινώσεων «ουδέν», αποστέλλονται στη διεύθυνση που αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙ.

Άρθρο 4

Η Επιτροπή ανακοινώνει στα κράτη μέλη, το ταχύτερο δυνατόν, τις ποσότητες που πρέπει να κατανεμηθούν σε κάθε έναν από τους αιτούντες, ενδεχομένως με τη μορφή ποσοστού της αρχικής αίτησης ή των εισαγωγών παρελθόντων ετών.

Άρθρο 5

1. Η εισαγωγή των κατανεμηθεισών ποσοτήτων εξαρτάται από την προσκόμιση πιστοποιητικού εισαγωγής.

2. Η αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού εισαγωγής υποβάλλεται μόνο στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο εθνικό μητρώο ΦΠΑ του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο αιτών.

3. Μετά τις αποφάσεις κατανομής της Επιτροπής, τα πιστοποιητικά χορηγούνται το ταχύτερο δυνατόν κατόπιν αιτήσεων και επ' ονόματι των επιχειρηματιών για τους οποίους αναγνωρίστηκε το δικαίωμα εισαγωγής. Η έκδοση πιστοποιητικών προϋποθέτει τη σύσταση, από τον αιτούντα, εγγύησης 25 Ecu κατά κεφαλή ζώου.

Η εγγύηση αυτή αποδεσμεύεται μόλις επιστραφούν, στον οργανισμό εκδόσεως, τα πιστοποιητικά τα οποία περιλαμβάνουν και τις σημειώσεις των τελωνειακών αρχών που διαπίστωσαν την εισαγωγή των ζώων.

4. Η διάρκεια ισχύος των εκδιδομένων πιστοποιητικών είναι 90 ημέρες από την έκδοσή τους κατά την έννοια του άρθρου 21 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3719/88. Ωστόσο, η διάρκεια ισχύος λήγει στις 30 Ιουνίου 1996.

5. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3719/88.

Ωστόσο, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 9 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3719/88 τα πιστοποιητικά εισαγωγής, που εκδίδονται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, δεν είναι μεταβιβάσιμα και δεν παρέχουν δικαίωμα για τη δασμολογική ποσόστωση παρά μόνο εάν αφορούν ονόματα ίδια με εκείνα που εμφαίνονται στις διασαφήσεις θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία που τα συνοδεύουν. Το άρθρο 8 παράγραφος 4 και το άρθρο 14 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3719/88 δεν ισχύουν.

Άρθρο 6

1. Ο έλεγχος για τη μη σφαγή των εισαχθέντων ζώων κατά το τετράμηνο που έπεται της ημερομηνίας θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 κατατίθεται, από τον εισαγωγέα, εγγύηση ύψους 1 367 Ecu ανά τόνο στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές, προκειμένου να παρασχεθούν εγγυήσεις για την τήρηση της υποχρέωσης της μη σφαγής.

Η εγγύηση αποδεσμεύεται αμέσως εάν παρασχεθεί απόδειξη στις ενδιαφερόμενες τελωνειακές αρχές ότι τα ζώα:

α) δεν εσφάγησαν πριν από τη λήξη της περιόδου των τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία της θέσης τους σε ελεύθερη κυκλοφορία ή β) εσφάγησαν πριν από τη λήξη της εν λόγω περιόδου για λόγους ανωτέρας βίας ή για υγειονομικούς λόγους ή είναι νεκρά συνεπεία ασθένειας ή ατυχήματος.

Άρθρο 7

Η αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού και το πιστοποιητικό φέρουν:

α) στο τετραγωνίδιο 8 την ένδειξη της χώρας καταγωγής 7 β) στο τετραγωνίδιο 16 τους κωδικούς ΣΟ που εμφαίνονται στο παράρτημα Ι 7 γ) στο τετραγωνίδιο 20, μία από τις ακόλουθες ενδείξεις:

- Razas alpinas y de montaρa [Reglamento (CE) n° 1485/95],

- Alpine racer og bjergracer (forordning (EF) nr. 1485/95),

- Hφhenrassen (Verordnung (EG) Nr. 1485/95),

- Αλπικές και ορεβίσιες φυλές [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1485/95],

- Alpine and mountain breeds (Regulation (EC) No 1485/95),

- Races alpines et de montagne [rθglement (CE) n° 1485/95],

- Razze alpine e di montagna [regolamento (CE) n. 1485/95],

- Bergrassen [Verordening (EG) nr. 1485/95],

- Raηas alpinas e de montanha [Regulamento (CE) nΊ 1485/95],

- Alppi- ja vuoristorotuja [asetus (EY) N :o 1485/95],

- Alp- och bergraser (fφrordning (EG) nr 1485/95).

Άρθρο 8

Μετά την επιστροφή των πιστοποιητικών που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3, η αρμόδια αρχή διαβιβάζει, στην αρχή κάθε μήνα, τα στοιχεία για τον αριθμό και την καταγωγή των ζώων που εισήχθησαν κατά τον προηγούμενο μήνα.

Η ανακοίνωση αυτή αποστέλλεται με τέλεφαξ στη διεύθυνση που αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙΙ.

Άρθρο 9

1. Οι ποσότητες για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί πιστοποιητικά συμμετοχής στις 31 Μαρτίου 1996, αποτελούν αντικείμενο δεύτερης κατανομής, η οποία προορίζεται για τους ενδιαφερόμενους εισαγωγείς οι οποίοι ζήτησαν πιστοποιητικά συμμετοχής για όλες τις ποσότητες τις οποίες εδικαιούντο, χωρίς, να λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 1.

2. Για το σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στη διεύθυνση που αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙ, στις 10 Απριλίου 1996 το αργότερο, τις ποσότητες οι οποίες δεν αποτέλεσαν το αντικείμενο πιστοποιητικών εισαγωγής καθώς επίσης και τα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο. Η Επιτροπή προβαίνει στην κατανομή, με κλήρωση ανά παρτίδες των 15 κεφαλών και ανακοινώνει τα αποτελέσματα της κλήρωσης στα κράτη μέλη μέχρι τις 17 Απριλίου 1996, το αργότερο.

3. Για τους σκοπούς της εφαρμογής του παρόντος άρθρου ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 5, 6 και 7.

Άρθρο 10

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 1995.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 28 Ιουνίου 1995.

Για την Επιτροπή Franz FISCHLER Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΔ ΧΧΙ Β-6 - Δασμολογική οικονομία Τέλεφαξ: (32-2)296 33 06

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΔ VI Δ-2 - Βόειο και πρόβειο κρέας Τέλεφαξ: (32-2)295 36 13.