31995D0320

95/320/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 12ης Ιουλίου 1995 σχετικά με τη συγκρότηση επιστημονικής επιτροπής για τα όρια έκθεσης, κατά τη διάρκεια της εργασίας, σε χημικές ουσίες

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 188 της 09/08/1995 σ. 0014 - 0015


ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12ης Ιουλίου 1995 σχετικά με τη συγκρότηση επιστημονικής επιτροπής για τα όρια έκθεσης, κατά τη διάρκεια της εργασίας, σε χημικές ουσίες (95/320/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

Εκτιμώντας:

ότι οι κοινοί κανόνες για την ασφάλεια, την υγιεινή και την υγεία στο χώρο εργασίας πρέπει να εξασφαλίζουν ικανοποιητική προστασία της υγείας των εργαζομένων στο χώρο εργασίας, μέσα στην Κοινότητα 7 ότι η επεξεργασία και η τροποποίηση των κοινών κανόνων για την ασφάλεια, την υγεία και την υγιεινή στο χώρο εργασίας απαιτούν την επιστημονική αξιολόγηση των κινδύνων στο χώρο εργασίας καθώς και των μέτρων που πρέπει να εφαρμοστούν για την προστασία από αυτούς τους κινδύνους 7 ότι παρόμοια αξιολόγηση απαιτεί τη συμμετοχή ατόμων με υψηλό επίπεδο επιστημονικής ειδίκευσης, σε όλους τους τομείς που αφορούν την ασφάλεια, την υγιεινή και την υγεία στο χώρο εργασίας 7 ότι κατά την έκδοση της οδηγίας 88/642/ΕΟΚ του Συμβουλίου (1), η οποία τροποποιεί την οδηγία 80/1107/ΕΟΚ (2), περί προστασίας των εργαζομένων από κινδύνους που παρουσιάζονται συνεπεία εκθέσεώς τους, κατά τη διάρκεια της εργασίας, σε χημικά, φυσικά ή βιολογικά μέσα, το Συμβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να συστήσει μια επιστημονική επιτροπή που θα είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση των διαθέσιμων επιστημονικών δεδομένων, τα οποία απαιτούνται για τον καθορισμό οριακών τιμών 7 ότι η Επιτροπή αποδέχθηκε την πρόσκληση του Συμβουλίου και ότι από το 1990 διαβουλεύεται ανεπίσημα με μια επιστημονική ομάδα εμπειρογνωμόνων σχετικά τα όρια έκθεσης κατά τη διάρκεια της εργασίας 7 ότι η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της για το πρόγραμμα στον τομέα της ασφάλειας, της υγιεινής και της υγείας στο χώρο εργασίας και στο πλαίσιο των στόχων για τα επόμενα πέντε χρόνια, προσδιόρισε τα προληπτικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν, όσον αφορά τους χημικούς παράγοντες 7 ότι είναι σημαντικό να διαθέτει η Επιτροπή αντικειμενικές επιστημονικές απόψεις από άτομα με υψηλό επίπεδο ειδίκευσης για τη διεξαγωγή αυτού του συνεχούς ελέγχου 7 ότι γι' αυτό το σκοπό πρέπει να συσταθεί παρά τη Επιτροπή μια επιστημονική επιτροπή συμβουλευτικού χαρακτήρα,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Δημιουργείται παρά τη Επιτροπή μια επιστημονική επιτροπή (στη συνέχεια αναφερόμενη ως «επιτροπή ») για τη διευρεύνηση των επιπτώσεων που έχουν στην υγεία των εργαζομένων οι χημικοί παράγοντες στο χώρο εργασίας.

Άρθρο 2

1. Η εργασία της επιτροπής συνίσταται στο να γνωμοδοτεί στην Επιτροπή, κατόπιν σχετικού αιτήματος της τελευταίας, για κάθε θέμα σχετικά με τον τοξικολογικό έλεγχο χημικών ουσιών, όσον αφορά την επίδρασή τους στην υγεία των εργαζομένων.

Η επιτροπή παρέχει συμβουλές για τον καθορισμό ορίων βραχυπρόθεσμης έκθεσης κατά τη διάρκεια της εργασίας (OEL) βάσει επιστημονικών στοιχείων και, όπου απαιτείται, προτείνει τιμές που μπορούν να περιλαμβάνουν:

- τη χρονικά σταθμισμένη μέση τιμή (TWA), επί οκταώρου βάσεως,

- το όριο βραχυπρόθεσμης έκθεσης (STEL),

- τις βιολογικές οριακές τιμές.

Τα OEL μπορούν να συμπληρωθούν ανάλογα με περαιτέρω στοιχεία.

Η επιτροπή παρέχει συμβουλές για κάθε δυνατή απορρόφηση μέσω άλλων οδών (π.χ. της επιδερμίδας ή/και των βλεννογόνων μεμβράνων), που είναι πιθανή για την εξεταζόμενη ουσία.

2. Κάθε σύσταση υποστηρίζεται και επεξηγείται με πληροφορίες για τα βασικά στοιχεία, την περιγραφή των κρίσιμων επιδράσεων, τις χρησιμοποιούμενες τεχνικές προεκβολής, καθώς και για κάθε στοιχείο σχετικά με τον πιθανό κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου. Επίσης αναφέρεται η σκοπιμότητα παρακολούθησης της έκθεσης σε κάθε προτεινόμενη οριακή τιμή.

3. Η επιτροπή εξετάζει όλους τους σχετικούς επιστημονικούς παράγοντες που αφορούν τον προσδιορισμό των OEL και υποβάλλει συστάσεις βοηθώντας την Επιτροπή στον καθορισμό των προτεραιοτήτων.

4. Η επιτροπή προβαίνει σε λοιπές ενέργειες που αφορούν την τοξικολογική αξιολόγηση χημικών παραγόντων, κατόπιν σχετικού αιτήματος της Επιτροπής.

Άρθρο 3

1. Η επιτροπή αποτελείται από 21 μέλη το πολύ από όλα τα κράτη μέλη και καλύπτουν το πλήρες φάσμα των επιστημονικών ειδικοτήτων που απαιτούνται για την τέλεση της εντολής που προβλέπεται από το άρθρο 2 και η οποία περιλαμβάνει, κυρίως, θέματα χημείας, τοξικολογίας, επιδημιολογίας, επαγγελματικής ιατρικής και βιομηχανικής υγιεινής, καθώς και τη γενική αρμοδιότητα καθορισμού των OEL.

2. Η Επιτροπή διορίζει τα μέλη της επιτροπής, μετά από διαβούλευση με τα αντίστοιχα κράτη μέλη, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη κάλυψης των διαφόρων ειδικών τομέων.

3. Η επιτροπή εκλέγει μεταξύ των μελών της έναν πρόεδρο και δύο αντιπροέδρους για μια τριετία. Για την εκλογή απαιτείται πλειοψηφία δύο τρίτων των παρόντων μελών.

4. Η θητεία των μελών της επιτροπής είναι τριετής, δυνάμενη να ανανεωθεί. Μετά τη λήξη της περιόδου των τριών ετών τα μέλη της επιτροπής παραμένουν στη θέση τους έως ότου αντικατασταθούν ή ανανεωθεί η θητεία τους.

Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ενός μέλους της επιτροπής κατά τη διάρκεια της θητείας του, η Επιτροπή διορίζει άλλο μέλος, σύμφωνα με την παράγραφο 2.

Άρθρο 4

H Επιτροπή δημοσιεύει κατάλογο με τα μέλη, για ενημερωτικούς σκοπούς, στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 5

1. Η επιτροπή μπορεί να συγκροτεί ομάδες εργασίας μεταξύ των μελών της, με σύμφωνη γνώμη των εκπροσώπων της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

2. Η αποστολή της ομάδας εργασίας συνίσταται στο να υποβάλλει έκθεση στην επιτροπή επί των θεμάτων που της διαβιβάζει η τελευταία.

Άρθρο 6

1. Η επιτροπή συνεδριάζει, κατά γενικό κανόνα, τέσσερεις φορές το χρόνο.

2. Οι εκπρόσωποι της Επιτροπής μπορούν να καλούν πρόσωπα, που διαθέτουν ειδικευμένες γνώσεις στο υπό εξέταση θέμα, να συμμετάσχουν στις συνεδριάσεις.

3. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής εκτελούν χρέη γραμματείας της επιτροπής και των ομάδων εργασίας.

4. Οι εκπρόσωποι της Επιτροπής μετέχουν στις συνεδριάσεις της επιτροπής και των ομάδων εργασίας.

Άρθρο 7

Η επιτροπή και οι ομάδες εργασίας της συνεδριάζουν κατά κανόνα στην έδρα της Επιτροπής, μετά από πρόσκληση της τελευταίας. Σε εξαιρετικές όμως περιπτώσεις και όπου κρίνεται αναγκαίο, υπό το πρίσμα των επιστημονικών απαιτήσεων, οι συνεδριάσεις μπορούν να διεξάγονται και σε άλλα μέρη εκτός της έδρας της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων μετά από πρόσκληση της τελευταίας.

Άρθρο 8

1. Οι συζητήσεις της επιτροπής αφορούν την αίτηση για γνωμοδότηση που υποβάλλουν οι εκπρόσωποι της Επιτροπής.

Οι εκπρόσωποι της Επιτροπής, όταν ζητούν τη γνώμη της επιτροπής, μπορούν να καθορίσουν το χρονικό όριο μέσα στο οποίο πρέπει να υποβληθεί η γνώμη.

2. Η επιτροπή καταβάλλει κάθε προσπάθεια προκειμένου οι συστάσεις της να γίνονται σε συναινετική βάση. Τις συζητήσεις της επιτροπής δεν ακολουθεί ψηφοφορία .

3. Όταν η γνώμη της επιτροπής που ζητείται επί ενός θέματος αποτελεί προϊόν ομοφωνίας των μελών της, τότε στη συνέχεια συντάσσονται τα κοινά συμπεράσματα. Στην περίπτωση που δεν επιτυγχάνεται ομοφωνία, τότε οι διάφορες θέσεις που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια των συζητήσεων περιλαμβάνονται σε μια έκθεση, η οποία συντάσσεται με ευθύνη των εκπροσώπων της Επιτροπής.

4. Με την επιφύλαξη του άρθρου 9 παράγραφος 1, η Επιτροπή δημοσιοποιεί τις γνώμες της επιτροπής.

Άρθρο 9

Με την επιφύλαξη του άρθρου 214 της συνθήκης, τα μέλη της επιτροπής έχουν την υποχρέωση να μην κοινολογούν πληροφορίες που περιήλθαν σε γνώση τους, συνεπεία των εργασιών της επιτροπής, όταν η Επιτροπή τους ενημερώνει ότι η γνώμη που τους ζητείται αφορά στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, στις συνεδριάσεις παρίστανται μόνο τα μέλη της επιτροπής και εκπρόσωποι της Επιτροπής.

Βρυξέλλες, 12 Ιουλίου 1995.

Για την Επιτροπή Pαdraig FLYNN Μέλος της Επιτροπής