31994R2257

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2257/94 της Επιτροπής της 16ης Σεπτεμβρίου 1994 για τον καθορισμό ποιοτικών κανόνων για τις μπανάνες (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 245 της 20/09/1994 σ. 0006 - 0010
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 3 τόμος 61 σ. 0052
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 3 τόμος 61 σ. 0052


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2257/94 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Σεπτεμβρίου 1994 για τον καθορισμό ποιοτικών κανόνων για τις μπανάνες (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 404/93 του Συμβουλίου της 13ης Φεβρουαρίου 1993 για την κοινή οργάνωση της αγοράς στον τομέα της μπανάνας (1), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3518/93 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 4,

Εκτιμώντας:

ότι ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 404/93 προβλέπει τον καθορισμό των κοινών κανόνων ποιότητας για τις μπανάνες οι οποίες προορίζονται για κατανάλωση σε νωπή κατάσταση, εξαιρουμένης της μπανάνας plantain- ότι οι στόχοι των κανόνων αυτών είναι να εξασφαλιστεί ο εφοδιασμός της αγοράς με ομοειδή προϊόντα, ικανοποιητικής ποιότητας, ιδίως για τις μπανάνες που έχουν συγκομιστεί στην Κοινότητα, για τις οποίες οι προσπάθειες βελτίωσης της ποιότητας πρέπει να συνεχιστούν-

ότι, λόγω του μεγάλου αριθμού των ποικιλιών που κυκλοφορούν στο εμπόριο στην Κοινότητα, καθώς και των μεθόδων εμπορίας, πρέπει να καθοριστούν οι ελάχιστοι κανόνες για μπανάνες σε χλωρά κατάσταση με την επιφύλαξη του μεταγενέστερου καθορισμού κανόνων που θα εφαρμόζονται σε άλλο στάδιο της εμπορίας- ότι τα χαρακτηριστικά και ο τρόπος εμπορίας της γλυκομπανάνας εξαιρούν το εν λόγω προϊόν από το πεδίο εφαρμογής των κοινοτικών προδιαγραφών-

ότι τα κράτη μέλη που παράγουν μπανάνες εφαρμόζουν επί του παρόντος στο έδαφός τους εθνικούς κανόνες για τα διάφορα στάδια του κυκλώματος εμπορίας της μπανάνας- ότι κρίνεται σκόπιμο, βάσει των καθορισμένων στόχων, να επιτραπεί η διατήρηση της ισχύος των υπαρχουσών διατάξεων για την παραγωγή τους και για τα στάδια μόνο μετά από εκείνο της μπανάνας σε χλωρά κατάσταση, υπό τον όρο ότι οι διατάξεις δεν είναι ασυμβίβαστες με τους κοινοτικούς κανόνες και, ότι δεν αποτελούν εμπόδιο στην ελεύθερη κυκλοφορία της μπανάνας στην Κοινότητα-

ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι οι δυσμενείς συνθήκες παραγωγής στοις κοινοτικές περιφέρειες της Μαδέρας, των Αζορών, του Algarve, της Κρήτης και της Λακωνίας, λόγω κλιματολογικών παραγόντων, έχουν ως αποτέλεσμα να μην αποκτούν οι μπανάνες το ελάχιστο επιθυμητό μήκος- ότι στις περιπτώσεις αυτές, η εν λόγω παραγωγή μπορεί να διατεθεί στην αγορά αλλά πρέπει να ταξινομηθεί στην κατηγορία ΙΙ-

ότι Επιτροπή Διαχείρισης Μπανανών δεν διατύπωσε γνώμη στην προθεσμία που όρισε ο πρόεδρός της,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Καθορίζονται στο παράρτημα Ι οι κανόνες ποιότητας που ισχύουν για τις μπανάνες, οι οποίες υπάγονται στον κωδικό ΣΟ ex 0803, εξαιρουμένων των μπανανών plantains, των γλυκομπανανών και αυτών που προορίζονται για μεταποίηση.

Οι κανόνες εφαρμόζονται στο στάδιο της ελεύθερης κυκλοφορίας για τα προϊόντα που προέρχονται από τρίτες χώρες, στο στάδιο της εκφόρτωσης στο πρώτο λιμάνι της Κοινότητας για τα προϊόντα κοινοτικής προέλευσης ή της εξόδου από το χώρο συσκευασίας για τα προϊόντα που διατίθενται στον καταναλωτή σε νωπή κατάσταση στις περιφέρειες παραγωγής.

Άρθρο 2

Οι κανόνες που θεσπίζονται στο άρθρο 1 δεν αποτελούν εμπόδιο στην εφαρμογή των εθνικών διατάξεων που έχουν θεσπιστεί για τα μεταγενέστερα στάδιο εμπορίας και

- δεν επηρεάζουν την ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων καταγωγής τρίτων χωρών ή άλλων περιφερειών της Κοινότητας που είναι σύμφωνα με τους κανόνες του παρόντος κανονισμού,

- δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 1995.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 16 Σεπτεμβρίου 1994.

Για την Επιτροπή

Rene STEICHEN

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ αριθ. L 47 της 25. 2. 1993, σ. 1.

(2) ΕΕ αριθ. L 320 της 22. 12. 1993, σ. 15.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΠΑΝΑΝΕΣ Ι. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ο παρών κανόνας αφορά τις μπανάνες των ποικιλιών Musa (AAA) spp, (καλλιεργήσιμες ποικιλίες), υποομάδες Cavendish και Gros Michel, που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ οι οποίες προορίζονται για κατανάλωση σε νωπή κατάσταση, αφού υποστούν προετοιμασία και συσκευασία. Εξαιρούνται οι μπανάνες plantain, οι μπανάνες που προορίζονται για βιομηχανική μεταποίηση, καθώς και οι γλυκομπανάνες.

ΙΙ. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Ο παρών κανόνας αποσκοπεί στον καθορισμό των ποιοτικών χαρακτηριστικών που πρέπει να πληρούν οι μπανάνες σε χλωρά κατάσταση που έχουν υποστεί προετοιμασία και συσκευασία.

Α. Ελάχιστα ποιοτικά χαρακτηριστικά

Οι μπανάνες όλων των κατηγοριών, λαμβανομένων υπόψη των προβλεπομένων για κάθε κατηγορία ειδικών διατάξεων και των επιτρεπομένων ανοχών, πρέπει να έχουν ως εξής:

- να είναι σε χλωρά κατάσταση,

- να είναι ολόκληρες,

- να είναι σφριγηλές,

- να είναι υγιείς- αποκλείονται τα προϊόντα που έχουν προσβληθεί από σήψη ή αλλοιώσεις που ενδεχομένως τα καθιστούν ακατάλληλα για κατανάλωση,

- να είναι καθαρές, πρακτικά απαλλαγμένες από ορατές ξένες ύλες,

- να είναι πρακτικά απαλλαγμένες από παράσιτα,

- να είναι πρακτικά μη προσβεβλημένες από παράσιτα,

- να έχουν ποδίσκο άθικτο, άκαμπτο, μή προσβεβλημένο από μήκυτες και μη αφυδατωμένο,

- να τους έχει αφαιρεθεί ο ύπερος,

- να ομαλή διάπλαση και καμπυλότητα των καρπών,

- να είναι πρακτικά απαλλαγμένες από μώλωπες,

- να μην έχουν υποστεί βλάβη λόγω χαμηλών θερμοκρασιών,

- να διατηρούνται σε ομαλές συνθήκες εξωτερικής υγρασίας,

- να είναι απαλλαγμένες από κάθε οσμή ή/και ξένη γεύση.

Εξάλλου, το τσαμπί και οι δέσμες (αποκοπέντα τμήματα του τσαμπιού) πρέπει να περιλαμβάνουν:

- επαρκές τμήμα του προσκαφαλιδίου φυσιολογικού χρώματος, υγιές, μη προσβεβλημένο από μήκυτες,

- καθαρή τομή του προσκεφαλιδίου, όχι πλαγία, χωρίς ίχνη εκρίζωσης και αποκομμένο τμήμα του μίσχου.

Τα στάδια ανάπτυξης και ωρίμασης των μπανανών πρέπει να επιτρέπουν:

- την αντοχή τους κατά τη μεταφορά και τη φορτοεκφόρτωση,

και

- την άφιξή τους στον τόπο προορισμού σε ικανοποιητική κατάσταση, προκειμένου να επιτευχθεί κατάλληλος βαθμός ωρίμασης μετά τη φυσική τους ωρίμαση.

Β. Κατάταξη

Οι μπανάνες κατατάσσονται στις ακόλουθες τρεις κατηγορίες:

i) Κατηγορία "Extra"

Οι μπανάνες της εν λόγω κατηγορίας πρέπει να είναι ανωτέρας ποιότητας και αντιπροσωπευτικές της ποικιλίας ή/και του εμπορικού τύπου.

Οι καρποί πρέπει να μην εμφανίζουν ατέλειες εξαιρουμένων ορισμένων πολύ ελαφρών επιφανειακών ελαττωμάτων, που δεν υπερβαίνουν συνολικά έκταση 1 cm2 της επιφανείας του καρπού, υπό την προϋπόθεση ότι οι ανωτέρω ατέλειες δεν επηρεάζουν τη γενική εμφάνιση κάθε τσαμπιού ή δέσμης του προϊόντος του, τη διατήρησή του ή την εμφάνισή του στη συσκευασία.

ii) Κατηγορία Ι

Οι μπανάνες της εν λόγω κατηγορίας πρέπει να είναι ανωτέρας ποιότητας και αντιπροσωπευτικές της ποικιλίας ή/και του εμπορικού τύπου.

Ωστόσο, οι καρποί δύνανται να εμφανίζουν τις ακόλουθες ελαφρές ατέλειες, υπό την προϋπόθεση ότι οι ανωτέρω δεν προσβάλλουν τη γενική εικόνα κάθε τσαμπιού ή δέσμης του προϊόντος, την ποιότητά του, τη διατήρησή του ή την εμφάνισή του στη συσκευασία:

- ελαφρά ελαττώματα σχήματος,

- ελαφρές επιδερμικές ατέλειες λόγω τριβής κι άλλες ελαφρές επιφανειακές ατέλειες οι οποίες δεν υπερβαίνουν συνολικά έκταση 2 cm2 της επιφάνειας του καρπού.

Το σαρκώδες μέρος του καρπού δεν δύναται, επ' ουδενί, να παρουσιάζει ελαφρές ατέλειες.

iii) Κατηγορία ΙΙ

Η εν λόγω κατηγορία περιλαμβάνει τις μπανάνες οι οποίες δεν δύνανται να συμπεριληφθούν στις ανωτέρω κατηγορίες, αλλά ανταποκρίνονται στα ανωτέρω καθορισμένα ελάχιστα χαρακτηριστικά.

Γίνονται αποδεκτές οι ακόλουθες ατέλειες υπό την προϋπόθεση ότι οι μπανάνες διατηρούν τα κυριότερα τους χαρακτηριστικά όσον αφορά την ποιότητα, διατήρηση και εμφάνιση:

- ατέλειες σχήματος,

- επιδερμικές ατέλειες λόγω απόξεσης, τριβής ή άλλων αιτιών, οι οποίες δεν υπερβαίνουν συνολικά έκταση 4 cm2 της επιφανείας των καρπών.

Το σαρκώδες μέρος του καρπού δεν δύναται, επ' ουδενί, να παρουσιάζει ατέλειες.

ΙΙΙ. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΜΕΓΕΘΟΣ

Το μέγεθος προσδιορίζεται από:

- το μήκος του καρπού, εκφραζόμενο σε εκατοστά και υπολογιζόμενο βάσει του μήκους της κυρτής έδρας από το σημείο πρόσφυσης του ποδίσκου στο προσκεφαλίδιο έως το άκρο του καρπού,

- το βαθμό, δηλαδή ο υπολογισμός σε χιλιοστά του πάχους μιας εγκαρσίας τομής του καρπού μεταξύ των πλευρικών εδρών και το μέσου του, καθέτως προς το διαμήκη άξονα.

Ο καρπός αναφοράς που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση του μήκους και του βαθμού ορίζεται ως εξής:

- ο μεσαίος καρπός της εξωτερικής σειράς του τσαμπιού,

- ο καρπός παραπλεύρως της τομής με την οποία αποσπάσθηκε το τσαμπί στην εξωτερική σειρά της δέσμης.

Το ελάχιστο μήκος κι ο ελάχιστος βαθμός ορίζονται, αντιστοίχως, σε 14 cm και 27 mm.

Κατά παρέκκλιση από το ανωτέρω εδάφιο, οι μπανάνες που παράγονται στις περιφέρειες της Μαδέρας, των Αζορών, του Algarve, της Κρήτης και της Λακωνίας, μήκους μικρότερου των 14 cm, μπορούν να διατεθούν στην αγορά της Κοινότητας, αλλά ταξινομούνται στην κατηγορία ΙΙ.

IV. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΑΝΟΧΕΣ

Ορισμένες ανοχές επιτρέπονται ως προς την ποιότητα και το μέγεθος σε κάθε δέμα και για τα προϊόντα, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της ενδεικνυόμενης κατηγορίας.

Α. Ανοχές ως προς την ποιότητα

i) Κατηγορία "Extra"

Δύναται να αποκλίνει ποσοστό 5 % κατ' αριθμό ή κατά βάρος καρπών, οι οποίοι δεν είναι σύμφωνοι με τα χαρακτηριστικά της παρούσας κατηγορίας, αλλά ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά της κατηγορίας Ι ή, οι οποίοι, κατ' εξαίρεση, εμπίπτουν στις ανοχές της εν λόγω κατηγορίας.

ii) Κατηγορία Ι

Δύναται να αποκλίνει ποσοστό 10 % κατ' αριθμό ή κατά βάρος καρπών, οι οποίοι δεν είναι σύμφωνοι με τα χαρακτηριστικά της παρούσας κατηγορίας, αλλά ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά της κατηγορίας ΙΙ ή, οι οποίοι, κατ' εξαίρεση, εμπίπτουν στις ανοχές της εν λόγω κατηγορίας.

iii) Κατηγορία ΙΙ

Δύναται να αποκλίνει ποσοστό 10 % κατ' αριθμό ή κατά βάρος καρπών, οι οποίοι δεν είναι σύμφωνοι με τα χαρακτηριστικά της παρούσας κατηγορίας ούτε με τα ελάχιστα χαρακτηριστικά, εξαιρουμένων των καρπών που έχουν είτε προσβληθεί από σήψη είτε υποστεί κάθε άλλη αλλοίωση, η οποία τους καθιστά ακατάλληλους για κατανάλωση.

Β. Ανοχές ως προς το μέγεθος

Για όλες τις κατηγορίες, δύναται να αποκλίνει ποσοστό 10 % κατ' αριθμό καρπών, που δεν είναι σύμφωνοι με τα χαρακτηριστικά της ταξινόμησης κατά μέγεθος που αναφέρονται στο δέρμα, με όριο 1 cm για ελάχιστο μήκος 14 cm.

V. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Α. Ομοιογένεια

Το περιεχόμενο κέθε δέματος πρέπει να είναι ομοιογενές και να περιλαμβάνει μόνο μπανάνες ιδίας προελεύσεως, ποικιλίας ή/και εμπορικού τύπου και ποιότητας.

Το εμφανές τμήμα του περιεχομένου του δέματος πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικό του συνόλου.

Β. Συσκευασία

Οι μπανάνες πρέπει να συσκευάζονται κατά τρόπον, ώστε να εξασφαλίζεται η κατάλληλη προστασία του προϊόντος.

Τα χρησιμοποιούμενα στο εσωτερικό του δέρματος υλικά πρέπει να είναι καινούρια, καθαρά και να μην προέρχονται από ύλη η οποία δύναται να προκαλέσει εξωτερικές ή εσωτερικές αλλοιώσεις στα προϊόντα. Επιτρέπεται η χρήση υλικών, κυρίως χαρτιού και ετικετών, που φέρουν εμπορικές ενδείξεις υπό την προϋπόθεση ότι η εκτύπωση ή η επιθεσή τους πραγματοποιείται με μη τοξική μελάνη ή κόλλα.

Τα δέματα πρέπει να είνα απαλλαγμένα από κάθε ξένο σώμα.

Γ. Εμφάνιση

Οι μπανάνες ταξινομούνται σε τσαμπιά και σε δέσμες (αποκοπέντα τμήματα του τσαμπιού) τουλάχιστον τεσσάρων καρπών.

Επιτρέπεται, για κάθε δέμα, σε κάθε δέσμη στις οποίες να λείπουν το πολύ δύο καρποί, υπό την προϋπόθεση ότι ο μίσχος δεν έχει ξερριζωθεί αλλά έχει αποκοπεί προσεκτικά χωρίς να βλάπτονται οι παρακείμενοι καρποί.

Επιτρέπεται η χρήση ανά σειρά κατ' ανώτατο όριο δέσμης τριών καρπών που εμφανίζουν τα ίδια χαρακτηριστικά με τους υπόλοιπους καρπούς του δέματος.

Είναι δυνατό να διατεθούν στην αγορά μπανάνες σε ολόκληρα στελέχη, στις περιφέρειες παραγωγής.

VI. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ

Κάθε δέμα πρέπει να φέρει τις ακόλουθες ενδείξεις τυπωμένες με χαρακτήρες συγκεντρωμένους σε μία πλευρά, ευανάγνωστους, ανεξίτηλους κι ορατούς εκ των έξω:

Α. Στοιχεία αναγνώρισης

Β. Φύση του προϊόντος

- Την ένδειξη "μπανάνες" εάν το περιεχόμενο δεν είναι ορατό εκ των έξω,

- Ονομασία της ποικιλίας του εμπορικού τύπου.

Γ. Καταγωγή του προϊόντος

Χώρα καταγωγής και για τα κοινοτικά προϊόντα:

1) περιοχή παραγωγής,

2) εθνική, περιφερειακή ή τοπική ονομασία (προαιρετική).

Δ. Εμπορικά χαρακτηριστικά

- Κατηγορία,

- καθαρό βάρος,

- μέγεθος εκφραζόμενο βάσει του ελαχίστου μήκους και, ενδεχομένως, βάσει του μεγίστου μήκους.

Ε. Επίσημο σήμα ελέγχου

(προαιρετικό).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Κατάλογος των κυριοτέρων ομάδων, υποομάδων και καλλιεργουμένων ποικιλιών μπανάνας ως επιδορπίου, οι οποίες διατίθενται στην Κοινότητα "" ID="1">ΑΑ> ID="2">Γλυκομπανάνα> ID="3">Γλυκομπανάνα, Pisang Mas, Amas Datil, Bocadillo"> ID="1">AB> ID="2">Ney Poovan> ID="3">Ney Poovan, Safet Velchi"> ID="1">AAA> ID="2">Cavendish> ID="3">Νάνος (Dwarf Cavendish)"> ID="3">Γίγας (Giant Cavendish)"> ID="3">Lacatan"> ID="3">Poyo (Robusta)"> ID="3">Williams"> ID="3">Americani"> ID="3">Valery"> ID="3">Arvis"> ID="2">Gros Michel> ID="3">Gros Michel"> ID="3">Highgate"> ID="2">Κόκκινη μπανάνα> ID="3">Κόκκινη μπανάνα"> ID="3">Πρασινοκόκκινη μπανάνα"> ID="2">Ibota"> ID="1">AAB> ID="2">Μηλομπανάνα> ID="3">Μηλομπανάνα, Silk"> ID="2">Pome (Prata)> ID="3">Pacovan"> ID="3">Prata Ana"> ID="2">Mysore> ID="3">Mysore, Pisang Ceylan, Gorolo">