31994D0479

94/479/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου της 29ης Μαρτίου 1994 για την έγκριση της συμφωνίας, υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης σχετικά με τη συνεισφορά της Κοινότητας στο λογαριασμό «πυρηνική ασφάλεια»

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 200 της 03/08/1994 σ. 0033 - 0034
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 11 τόμος 32 σ. 0114
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 11 τόμος 32 σ. 0114


ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Μαρτίου 1994 για την έγκριση της συμφωνίας, υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης σχετικά με τη συνεισφορά της Κοινότητας στο λογαριασμό "πυρηνική ασφάλεια" (94/479/ΕΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 235,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),

Εκτιμώντας:

ότι η αβέβαιη κατάσταση σε θέματα πυρηνικής ασφάλειας σε πολλές χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, καθιστά αναγκαία τη διεθνή κινητοποίηση προκειμένου να βελτιωθεί το επίπεδο της πυρηνικής ασφάλειας στις εν λόγω χώρες, στο πλαίσιο μιας συντονισμένης στρατηγικής- ότι η Κοινότητα, μέσω των προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας Phare και Tacis, αφιερώνει σημαντικούς πόρους για το σκοπό αυτόν- ότι, εξάλλου, η Επιτροπή έχει υποβάλει πρόταση απόφασης που τροποποιεί την απόφαση 77/270/Ευρατόμ με την οποία εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να συνάψει δάνεια Ευρατόμ για να συνεισφέρει στη χρηματοδότηση της βελτίωσης του βαθμού αποδοτικότητας και ασφάλειας των πυρηνικών σταθμών ορισμένων τρίτων χωρών-

ότι, ως συμπλήρωμα των ήδη αναληφθεισών προσπαθειών, συνεστήθη πολυμερές ταμείο που ονομάζεται λογαριασμός "πυρηνική ασφάλεια", στην ευρωπαϊκή τράπεζα ανασυγκρότησης και ανάπτυξης με σκοπό να χρηματοδοτήσει τα βραχυπρόθεσμα μέτρα βελτίωσης του επιπέδου πυρηνικής ασφάλειας στις ενδιαφερόμενες χώρες- ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, κατά τη σύνοδό του στη Λισαβόνα, καθώς και το Συμβούλιο, στα συμπεράσματά του της 7ης Δεκεμβρίου 1992, εξέφρασαν την επιθυμία να υπάρξει συνεισφορά της Κοινότητας στο εν λόγω ταμείο-

ότι η Επιτροπή οφείλει να εξασφαλίζει το συντονισμό των ενεργειών που αναλαμβάνονται βάσει του λογαριασμού "πυρηνική ασφάλεια" της ευρωπαϊκής τράπεζας ανασυγκρότησης και ανάπτυξης με τη στρατηγική πυρηνικής ασφάλειας που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Ένωση έναντι των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και της πρώην Σοβιετικής Ένωσης-

ότι, προκειμένου να καθοριστούν οι καταλληλότερες στρατηγικές ενίσχυσης, το θέμα της πυρηνικής ασφάλειας πρέπει να εξετασθεί στα πλαίσια του προβληματισμού των συνολικών ενεργειακών επιλογών των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, λαμβάνοντας υπόψη εν προκειμένω τα πορίσματα της έκθεσης που συντάχθηκε συλλογικά τον Ιούνιο 1993 από την παγκόσμια τράπεζα, το διεθνή οργανισμό ενέργειας και την ευρωπαϊκή τράπεζα ανασυγκρότησης και ανάπτυξης-

ότι η αποδέκτρια χώρα οφείλει να τηρεί τις κύριες διεθνείς συμφωνίες σε ό,τι αφορά την ασφάλεια, να προσχωρήσει στις διεθνείς συμβάσεις της Βιέννης και των Παρισίων σχετικά με την αστική ευθύνη των φορέων εκμετάλλευσης και να θεσπίσει, για το σκοπό αυτό, το κατάλληλο κανονιστικό πλαίσιο ως προς την ασφαλιστική κάλυψη-

ότι η αποδέκτρια χώρα πρέπει να διαθέτει ανεξάρτητο φορέα υπεύθυνο για την ασφάλεια, να προβλέπει το κλείσιμο των λιγότερο ασφαλών πυρηνικών σταθμών, να επεξεργαστεί μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας, να προγραμματίσει τη σταδιακή θέση σε εφαρμογή ενός συστήματος τιμολόγησης βασιζόμενου στις πραγματικές τιμές της ενέργειας, και να προβλέπει την εφαρμογή ενός σφαιρικού ενεργειακού προγράμματος-

ότι η παροχή κάθε υλικής βοήθειας που θα θεωρηθεί βραχυπρόθεσμα απαραίτητη προς τους περισσότερο επικίνδυνους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής και κυρίως εκείνους που λειτουργούν με αντιδραστήρες τύπου RBMK και VVER-230, εφόσον είναι ζωτικής σημασίας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην αποδέκτρια χώρα, πρέπει οπωσδήποτε να εξαρτάται από την ύπαρξη ή την κατάρτιση σχεδίου για την επίσπευση της παύσης λειτουργίας των ηλεκτροπαραγωγικών αυτών σταθμών-

ότι η Επιτροπή θα υποβάλλει στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού, ετήσια έκθεση σχετικά με τις ενέργειες που αναλαμβάνονται βάσει του λογαριασμού "πυρηνική ασφάλεια" της ευρωπαϊκής τράπεζας ανασυγκρότησης και ανάπτυξης, καθώς και σχετικά με τη συμβατότητα των ενεργειών αυτών με τη στρατηγική πυρηνικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης-

ότι το Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή να διαπραγματευθεί συμφωνία που να προβλέπει τη συνεισφορά της Κοινότητας στο λογαριασμό "πυρηνική ασφάλεια"- ότι θα πρέπει να εγκριθεί η διαπραγματευθείσα συμφωνία-

ότι η εν λόγω συμφωνία θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της Κοινότητας- ότι η συνθήκη δεν προβλέπει, για την έγκριση της παρούσας απόφασης, άλλες εξουσίες εκτός αυτής του άρθρου 235,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Η συμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της ευρωπαϊκής τράπεζας ανασυγκρότησης και ανάπτυξης, σχετικά με τη συνεισφορά της Κοινότητας στο λογαριασμό "πυρηνική ασφάλεια", εγκρίνεται εξ ονόματος της Κοινότητας.

Τα κείμενα της ανταλλαγής επιστολών επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 2

Η Κοινότητα εκπροσωπείται στη συνέλευση των χρηματοδοτών και, ενδεχομένως στην επιτροπή του λογαριασμού "πυρηνική ασφάλεια" από την Επιτροπή, η οποία ορίζει τους εκπροσώπους της.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Βρυξέλλες, 29 Μαρτίου 1994.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Γ. ΜΩΡΑΪΤΗΣ

(1) Γνώμη που διατυπώθηκε στις 11 Μαρτίου 1994 (ΕΕ αριθ. C 91 της 28. 3. 1994).