31994D0198

94/198/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 7ης Απριλίου 1994 για τον καθορισμό των ειδικών όρων εισαγωγής των προϊόντων της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, καταγωγής Βραζιλίας

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 093 της 12/04/1994 σ. 0026 - 0032


ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Απριλίου 1994 για τον καθορισμό των ειδικών όρων εισαγωγής των προϊόντων της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, καταγωγής Βραζιλίας (94/198/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 91/493/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 1991 για τον καθορισμό των υγειονομικών κανόνων που διέπουν την παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά των αλιευτικών προϊόντων (1), και ιδίως το άρθρο 11,

Εκτιμώντας:

ότι μια ομάδα εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής μετέβη στη Βραζιλία για να διαπιστώσει ότι τηρούνται οι όροι παραγωγής, αποθήκευσης και αποστολής των αλιευτικών προϊόντων με προορισμό την Κοινότητα-

ότι οι προδιαγραφές της νομοθεσίας της Βραζιλίας, όσον αφορά την επιθεώρηση και τον υγειονομικό έλεγχο των αλιευτικών προϊόντων, μπορούν να θεωρηθούν ως ισοδύναμες με εκείνες που καθορίζονται από την οδηγία 91/493/ΕΟΚ-

ότι η υπηρεσία ομοσπονδιακού ελέγχου (SIF), αρμόδια αρχή στη Βραζιλία, είναι σε θέση να επαληθεύει με αποτελεσματικό τρόπο την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας-

ότι οι διαδικασίες πιστοποίησης που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 4 στοιχείο α) της οδηγίας 91/439/ΕΟΚ καλύπτουν τον ορισμό υποδείγματος πιστοποιητικού, την επιλογή της γλώσσας ή των γλωσσών στην οποία πρέπει αυτό να συντάσσεται, καθώς και την επιλογή της ιδιότητας του υπογράφοντος-

ότι είναι σκόπιμο, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4 στοιχείο β) της οδηγίας 91/493/ΕΟΚ, να τίθεται στις συσκευασίες των αλιευτικών προϊόντων σήμανση που να περιλαμβάνει το όνομα της τρίτης χώρας και τον αριθμό εγκρίσεως της εγκαταστάσεως προέλευσης-

ότι, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4 στοιχείο γ) της οδηγίας 91/493/ΕΟΚ, πρέπει να καταρτιστεί κατάλογος των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων- ότι ο κατάλογος αυτός πρέπει να καταρτιστεί με βάση ανακοίνωση της SIF στην Επιτροπή- ότι εναπόκειται, λοιπόν, στη SIF να διασφαλίζει την τήρηση των διατάξεων που προβλέπονται γι' αυτόν το σκοπό στο άρθρο 11 παράγραφος 4 της οδηγίας 91/493/ΕΟΚ-

ότι η SIF παρέσχε επισήμως διαβεβαιώσεις όσον αφορά την τήρηση των κανόνων που αναφέρονται στο κεφάλαιο V του παραρτήματος της οδηγίας 91/493/ΕΟΚ και την τήρηση των απαιτήσεων που είναι ισοδύναμες με εκείνες που περιγράφονται στην εν λόγω οδηγία για την έγκριση των εγκαταστάσεων-

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Μόνιμης Κτηνιατρικής Επιτροπής,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η υπηρεσία ομοσπονδιακού ελέγχου (SIF) είναι η αρμόδια αρχή στη Βραζιλία η οποία επαληθεύει και πιστοποιεί ότι τα αλιευτικά προϊόντα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της οδηγίας 91/493/ΕΟΚ.

Άρθρο 2

Τα αλιευτικά προϊόντα καταγωγής Βραζιλίας πρέπει να πληρούν τους ακόλουθους όρους:

1. Κάθε αποστολή πρέπει να συνοδεύεται από αριθμημένο πρωτότυπο υγειονομικό πιστοποιητικό, δεόντως συμπληρωμένο, με ημερομηνία και υπογραφή, αποτελούμενο από ένα μόνο φύλλο, υπόδειγμα του οποίου εμφαίνεται στο παράρτημα Α.

2. Τα προϊόντα πρέπει να προέρχονται από εγκεκριμένες εγκαταστάσεις πυ εμφαίνονται στον κατάλογο του παραρτήματος Β.

3. Κάθε συσκευασία, εκτός από την περίπτωση των χύμα κατεψυγμένων αλιευτικών προϊόντων που προορίζονται για την παραγωγή κονσερβών, πρέπει να φέρουν με ανεξίτηλα γράμματα τη λέξη "Βραζιλία" και τον αριθμό εγκρίσεως της εγκαταστάσεως προέλευσης.

Άρθρο 3

1. Το πιστοποιητικό που αναφέρεται στο άρθρο 2 σημείο 1 πρέπει να συντάσσεται τουλάχιστον σε μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους όπου πραγματοποιείται ο έλεγχος.

2. Στο πιστοποιητικό πρέπει να εμφαίνεται το όνομα, η ιδιότητα και η υπογραφή του αντιπροσώπου της SIF, καθώς και η επίσημη σφραγίδα της SIF και για τις ενδείξεις αυτές πρέπει να χρησιμοποιείται διαφορετικό χρώμα από εκείνο των άλλων ενδείξεων που περιλαμβάνονται στο πιστοποιητικό.

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται από την 1η Ιουνίου 1994.

Άρθρο 5

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 7 Απριλίου 1994.

Για την Επιτροπή

Rene STEICHEN

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ αριθ. L 268 της 24. 9. 1991, σ. 15.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας καταγωγής Βραζιλίας που προορίζονται για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, εκτός από τα δίθυρα μαλάκια, τα εχινόδερμα, τα χιτωνόζωα (ουροχορδωτά) και τα θαλάσσια γαστερόποδα υπό οιαδήποτε μορφή και αν ευρίσκονται

Αριθ. αναφοράς:

Χώρα αποστολής: Βραζιλία

Αρμόδια αρχή: Υπουργείο Γεωργίας - Υπηρεσία Ομοσπονδιακού Ελέγχου (SIF)

Ι. Αλιευτικά προϊόντα

Περιγραφή του προϊόντος αλιείας ή υδατοκαλλιέργειας (1):

- Είδη (επιστημονικές ονομασίες):

- Κράτος (2) και τόπος επεξεργασίας:

Κωδικός αριθμός (ενδεχομένως):

Τρόπος συσκευασίας:

Αριθ. συσκευασμένων μονάδων:

Καθαρό βάρος:

Απαιτούμενη θερμοκρασία αποθήκευσης και μεταφοράς:

ΙΙ. Καταγωγή αλιευτικών προϊόντων

Ονομασίες και αριθμοί επίσημης εγκρίσεως της ή (των) εγκατάστασης (εων) που έχουν εγκριθεί από το υπουργείο υγείας για την εξαγωγή τους προς την ΕΚ:

ΙΙΙ. Προορισμός των αλιευτικών προϊόντων

Τα αλιευτικά προϊόντα αποστέλλονται

από:

(τόπος αποστολής)

προς:

(χώρα και τόπος προορισμού)

με το ακόλουθο μεταφορικό μέσο:

Όνομα και διεύθυνση του αποστολέα:

Όνομα του παραλήπτη και διεύθυνση του τόπου παραλαβής:

IV. Υγειονομική πιστοποίηση

Ο επίσημος επιθεωρητής επιβεβαιώνει ότι τα αλιευτικά προϊόντα που περιγράφονται ανωτέρω:

1. αλιεύθηκαν και υποβλήθηκαν σε επεξεργασία επί των πλοίων σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής που καθορίζονται από την οδηγία 92/48/ΕΟΚ-

2. εκφορτώθηκαν, υποβλήθηκαν σε επεξεργασία και, ενδεχομένως, συσκευάστηκαν, παρασκευάστηκαν, μεταποιήθηκαν, καταψύχθηκαν και αποψύχθηκαν σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής και στα πλαίσια των απαιτήσεων των κανόνων ΙΙ, ΙΙΙ και IV του παραρτήματος της οδηγίας 91/493//ΕΟΚ-

3. υποβλήθηκαν σε υγειονομικό έλεγχο σύμφωνα με το κεφάλαιο V του παραρτήματος της οδηγίας 91/493/ΕΟΚ-

4. συσκευάστηκαν, προσδιορίστηκε η ταυτότητά τους, αποθηκεύθηκαν και μεταφέρθηκαν σύμφωνα με τα κεφάλαια VI, VII και VIII του παραρτήματος της οδηγίας 91/493/ΕΟΚ-

5. δεν προέρχονται από τοξικά είδη ή από είδη που περιέχουν βιοτοξίνες-

6. τηρούν τα οργανοληπτικά, παρασιτολογικά, χημικά ή μικροβιολογικά κριτήρια που καθορίζονται για ορισμένες κατηγορίες αλιευτικών προϊόντων από την οδηγία 91/493/ΕΟΚ και με τις αποφάσεις εφαρμογής.

Έγινε ,

(τόπος) την

(ημερομηνία)

Επίσημη

σφραγίδα

Υπογραφή του επίσημου επιθεωρητή

(Ονομασία με κεφαλαία γράμματα, τίτλος και ιδιότητα του υπογράφοντος)

(1) Διαγράψτε την περιττή ένδειξη.

(2) Ζωντανά, ψύξη, κατεψυγμένα, αλάτισμα, κάπνισμα, κονσερβοποίηση κ.λπ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

Κατάλογος των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων "" ID="1">0002> ID="2">Ital Fish Industria e Comercio Ltda> ID="3">Barra do Itapemirim"> ID="1">0017> ID="2">Belem Pesca S/A> ID="3">Belem"> ID="1">0020> ID="2">Itasul - Industria e Comercio de Pescado S/A> ID="3">Itajai"> ID="1">0024> ID="2">Industria de Pesca do Ceara S/A - Ipecea> ID="3">Luis Correa"> ID="1">0066> ID="2">Litoral Deposito Frigorifico Ltda> ID="3">Sao Sebastiao"> ID="1">0096> ID="2">Pesca Alto Mar S/A Pam> ID="3">Areia Branca"> ID="1">0121> ID="2">Atlantica Pesca Ltda> ID="3">Belem"> ID="1">0123> ID="2">Mariscos Industrial de Cascavel Ltda> ID="3">Cascavel"> ID="1">0145> ID="2">Ciapesc Cia Amazonica de Pesca> ID="3">Niteroi"> ID="1">0159> ID="2">S/A Alcyon Industria da Pesca> ID="3">Santos"> ID="1">0198> ID="2">Ciapesc Cia Amazonica de Pesca> ID="3">Belem"> ID="1">0199> ID="2">Pesqueira Pioneira da Costa> ID="3">Porto Belo"> ID="1">0209> ID="2">Friesp - Frigorifico Espiritosantense de Pescado Ltda> ID="3">Conceicao da Barra"> ID="1">0211> ID="2">Lins - Industria e Comercio Ltda> ID="3">Sao Bernardo do Campo"> ID="1">0241> ID="2">Torquato Pontes Pescados S/A> ID="3">Rio Grande"> ID="1">0274> ID="2">Edemir Alexandre Camargo> ID="3">Tijucas"> ID="1">0295> ID="2">Mf Gomes Comercio e Industria S/A> ID="3">Macapa"> ID="1">0314> ID="2">Quaker Alimentos Ltda> ID="3">Itajai"> ID="1">0327> ID="2">Serpa Comercio e Industria de Pescados Ltda> ID="3">Itajai"> ID="1">0349> ID="2">Ipesca Industria de Frio e Pesca S/A> ID="3">Fortaleza"> ID="1">0369> ID="2">Damm Produtos Alimenticios Ltda> ID="3">Osasco"> ID="1">0376> ID="2">Empesca S/A - Construcoes Navais, Pesca e Exportacao> ID="3">Acarau"> ID="1">0378> ID="2">Atlantic - Industrial de Conservas S/A> ID="3">Itaborai"> ID="1">0442> ID="2">Pina Intercambio Comercial, Industrial e Pesca S/A> ID="3">Belem"> ID="1">0496> ID="2">Delmar Produtos do Mar S/A> ID="3">Fortaleza"> ID="1">0558> ID="2">Femepe Empresa de Pescados Ltda> ID="3">Navegantes"> ID="1">0563> ID="2">Pesqueria Tutoia Ltda> ID="3">Sao Luis"> ID="1">0569> ID="2">Caicara Comercio e Exportacao Ltda> ID="3">Recife"> ID="1">0574> ID="2">Mederia Venancio de Almeida Corumba Junior> ID="3">Paranagua"> ID="1">0586> ID="2">Cooperativa Mista de Pesca Nipo Brasilieira> ID="3">Guaruja"> ID="1">0624> ID="2">Empresa Pesqueira da Barra de Sao Joao Ltda> ID="3">Casimiro de Abreu"> ID="1">0633> ID="2">Mantuano S/A Comercio e Industria de Pesca> ID="3">Niteroi"> ID="1">0634> ID="2">Empesca S/A - Construcoes Navais, Pesca e Exportacao> ID="3">Aracati"> ID="1">0647> ID="2">Baia de Sao Marcos Pescados Ltda> ID="3">Sao Luis"> ID="1">0696> ID="2">Industrias Alimenticias Beira Alta S/A> ID="3">Rio de Janeiro"> ID="1">0715> ID="2">Norte Pesca S/A> ID="3">Natal"> ID="1">0766> ID="2">Vivamar S/A Industria e Comercio> ID="3">Rio de Janeiro"> ID="1">0770> ID="2">Barrapesca-Cia de Pesca de Conceicao da Barra> ID="3">Conceicao da Barra"> ID="1">0786> ID="2">Braslo - Produtos de Carne Ltda> ID="3">Embu"> ID="1">0802> ID="2">Fragata Comercio de Pescados Ltda> ID="3">Santos"> ID="1">0856> ID="2">Cooperativa Mista de Pesca Nipo Brasileira> ID="3">Guaruja"> ID="1">0864> ID="2">Crisal Exportacao e Importacao Ltda> ID="3">Recife"> ID="1">0886> ID="2">Infrapesca - Industria de Frios e Pesca Ltda> ID="3">Acarau"> ID="1">0948> ID="2">Leal Santos Pescados Ltda> ID="3">Rio Grande"> ID="1">0958> ID="2">Jahu Industria e Comercio de Pescados Ltda> ID="3">Rio Grande"> ID="1">0961> ID="2">Pontal Pesca S/A> ID="3">Aracati"> ID="1">0971> ID="2">Icapel Icapui Pesca Ltda> ID="3">Aracati"> ID="1">0983> ID="2">Fridusa Frigorificos Industriais de Alimentos S/A> ID="3">Niteroi"> ID="1">1040> ID="2">Empesca S/A Construcoes Navais Pesca e Exportacao> ID="3">Obidos"> ID="1">1059> ID="2">Frigorificos Figueira Ltda> ID="3">Manacapuru"> ID="1">1061> ID="2">Promar S/A Industria e Comercio de Pescados> ID="3">Rio Grande"> ID="1">1074> ID="2">Sao Tome Industria e Comercio de Pescado Ltda> ID="3">Campos"> ID="1">1080> ID="2">Frigorificos Santa Andrea Ltda> ID="3">Campos"> ID="1">1100> ID="2">Surubim Frigorifico da Amazonia S/A> ID="3">Manaus"> ID="1">1161> ID="2">Industria de Frios e Pesca Ltda - Ifril> ID="3">Maceio"> ID="1">1176> ID="2">Comercio e Representacoes Meso Ltda> ID="3">Vitoria"> ID="1">1214> ID="2">Aracati Comercio, Exportacao e Representacoes Ltda> ID="3">Ravos"> ID="1">1229> ID="2">Ranario Fujioka Nishi Ltda> ID="3">Hidrolandia"> ID="1">1246> ID="2">Frigorifico Calombe Industria e Comercio Ltda> ID="3">Duque de Caxias"> ID="1">1257> ID="2">Pesqueira Pioneira da Costa S/A> ID="3">Florianopolis"> ID="1">1267> ID="2">Seabras Comercial Importadora e Exportadora Ltda> ID="3">Iguape"> ID="1">1275> ID="2">Icap Industria e Comercio Catarinense de Pescado Ltda> ID="3">Itajai"> ID="1">1285> ID="2">Pescampello Industria e Comercio de Pescado Ltda> ID="3">Touros"> ID="1">1312> ID="2">Aurichio S/A Industria, Comercio, Importacao e Exportacao> ID="3">Ubatuba"> ID="1">1354> ID="2">Ebbe-Empresa Barasileira de Beneficio de Pescados e Exportacao Ltda> ID="3">Fortaleza"> ID="1">1406> ID="2">Irmaos Hoshina e Cia Ltda> ID="3">Paranagua"> ID="1">1430> ID="2">Salseiros Industria e Comercio Ltda> ID="3">Itajai"> ID="1">1681> ID="2">Miami - Comercio e Exportacao de Pescados Ltda> ID="3">Cananeia"> ID="1">1745> ID="2">Embrapesca Empresa Brasilieira de Pesca S/A> ID="3">Fortaleza"> ID="1">1768> ID="2">Janasa Jan Produtos do Mar S/A> ID="3">Camocim"> ID="1">1786> ID="2">Produmar - Cia Exportadora de Produtos do Mar> ID="3">Natal"> ID="1">1801> ID="2">Souto Oliveira S/A Industria de Alimentacao> ID="3">Pelotas"> ID="1">1802> ID="2">Gomes Da Costa Alimentos S/A> ID="3">Niteroi"> ID="1">1839> ID="2">Taiyo Industria de Pesca S/A> ID="3">Santos"> ID="1">1858> ID="2">Quaker Alimentos Ltda> ID="3">Sao Goncalo"> ID="1">1872> ID="2">Industria e Comercio Figueiredo S/A> ID="3">Rio Grande"> ID="1">1889> ID="2">Comard S/A> ID="3">Italai"> ID="1">1910> ID="2">Nilmarsul Industrial Exportadora de Pescados Ltda> ID="3">Rio Grande"> ID="1">1926> ID="2">Frigorifico Rio Pel S/A-Industria de Carnes, Derivados e Conservas> ID="3">Capao do Leao"> ID="1">1929> ID="2">Norte Pesca S/A> ID="3">Recife"> ID="1">1939> ID="2">Brafish Industria e Comercio Ltda> ID="3">Cabo Frio"> ID="1">2028> ID="2">Furtado S/A Comercio e Industria> ID="3">Rio Grande"> ID="1">2037> ID="2">Ibrac Industria Brasileira de Alimenticios Congelados S/A> ID="3">Rio de Janeiro"> ID="1">2067> ID="2">Uniao Brasileira de Pesca e Conservas S/A> ID="3">Sao Goncalo"> ID="1">2072> ID="2">Inpel-Industrial e Comercial de Alimentos Ltda> ID="3">Penha"> ID="1">2076> ID="2">Primar S/A-Produtos Industrializados do Mar> ID="3">Belem"> ID="1">2082> ID="2">Atlantica Pescados Ltda> ID="3">Rio Grande"> ID="1">2083> ID="2">Pescal S/A> ID="3">Rio Grande"> ID="1">2087> ID="2">Mipesca Industria e Comercio de Pescado S/A> ID="3">Itajai"> ID="1">2116> ID="2">Cia Industrial de Conservas Santa Iria> ID="3">Niteroi"> ID="1">2119> ID="2">Worldwide Industria, Comercio, Importacao e Exportacao Ltda> ID="3">Rio Grande"> ID="1">2132> ID="2">Rio Grande Produtos Alimenticios Ltda> ID="3">Rio Grande"> ID="1">2141> ID="2">Empesca Norte S/A> ID="3">Belem"> ID="1">2154> ID="2">Ipecea - Industria de Pesca do Ceara S/A> ID="3">Fortaleza"> ID="1">2167> ID="2">Sul Atlantico de Pesca S/A Industria e Comercio> ID="3">Itajai"> ID="1">2169> ID="2">Albano de Oliveira, Sobrinho e Cia Ltda> ID="3">Rio Grande"> ID="1">2176> ID="2">Frimorite Frigorifico Ltda> ID="3">Sao Goncalo"> ID="1">2214> ID="2">Alvarenga - Comercio e Industria da Pesca Ltda> ID="3">Vitoria"> ID="1">2242> ID="2">Amasa - Amazonas Industrias Alimenticias S/A> ID="3">Belem"> ID="1">2347> ID="2">Interfrios - Intercambio de Frios Ltda> ID="3">Belem"> ID="1">2359> ID="2">Liotecnica Quimica Ltda> ID="3">Embu"> ID="1">2369> ID="2">Franzese Industria e Comercio da Pesca Ltda> ID="3">Guaruja"> ID="1">2370> ID="2">Interfrios Intercambio de Frios S/A> ID="3">Fortaleza"> ID="1">2383> ID="2">Protemar Proteinas Industria e Comercio Ltda> ID="3">Nova Iguacu"> ID="1">2400> ID="2">Acqua S/A Aquicultura> ID="3">Bananal"> ID="1">2413> ID="2">Transporte e Comercio de Pescados Magalhaes Ltda> ID="3">Cabo Frio"> ID="1">2427> ID="2">Cetrim-Centrais Frigorificas do Triangulo Mineiro S/A> ID="3">Itajai"> ID="1">2446> ID="2">Industria e Comercio de Pescados Penha Ltda> ID="3">Penha"> ID="1">2503> ID="2">Koden Industria, Comercio, Importacao e Exportacao Ltda> ID="3">Praia Grande"> ID="1">2524> ID="2">Norte Pesca Maranhao S/A> ID="3">Turiacu"> ID="1">2537> ID="2">Pescanave S/A Pesca e Exportacao> ID="3">Camocim"> ID="1">2554> ID="2">Comercio de Pescados Caircara Ltda> ID="3">Santos"> ID="1">2574> ID="2">Cefrinor Centrais de Estocagem Frigorificada do Nordeste Ltda> ID="3">Simoes Filho"> ID="1">2592> ID="2">Pesqueira Santa Cruz de Cabralia Ltda> ID="3">Santa Cruz Cabralia"> ID="1">2605> ID="2">Comercio e Industria de Pescado Kowalsky Ltda> ID="3">Itajai"> ID="1">2644> ID="2">Leal Santos Pescados S/A> ID="3">Macapa"> ID="1">2721> ID="2">Alianca Sociedade Comercial de Pesca Ltda> ID="3">Santos"> ID="1">2740> ID="2">Santa Barbara Industria de Pescados S/A> ID="3">Salinas Margarida"> ID="1">2759> ID="2">Pesqueira Nacional S/A> ID="3">Rio Grande"> ID="1">2786> ID="2">Maricultura da Bahia S/A> ID="3">Valenca"> ID="1">2797> ID="2">Maripesca-Industria, Comercio e Exportacao de Pescado Ltda> ID="3">Barra Itapemirim"> ID="1">2834> ID="2">Cooperi-Cooperativa Mista dos Pescadores de Ilheus> ID="3">Ilheus"> ID="1">2840> ID="2">Rander-Agroindustria, Comercio e Exportacao Ltda> ID="3">Gama"> ID="1">2908> ID="2">Freitas Lemos Ltda> ID="3">Belem"> ID="1">2935> ID="2">Irmaos Braga Exportadora Ltda> ID="3">Belem"> ID="1">2945> ID="2">Da Hora Industria, Comercio e Exportacao Ltda> ID="3">Cabo Frio"> ID="1">2953> ID="2">Golfinho Azul Industria, Comercio e Exportacao Ltda> ID="3">Cananeia"> ID="1">3010> ID="2">Atlantis Industria e Comercio de Pescado Ltda> ID="3">Rio Grande"> ID="1">3020> ID="2">Proculmar Importacao e Exportacao S/A> ID="3">Santa Luzia Norte"> ID="1">3087> ID="2">Alimar Pesca e Exportacao Ltda> ID="3">Ilheus"> ID="1">3088> ID="2">Empesca S/A-Construcoes Navais, Pesca e Exportacao> ID="3">Touros"> ID="1">3093> ID="2">Atlantico Marinho Ltda> ID="3">Recife"> ID="1">3110> ID="2">Villepesca Industria e Comercio de Pescado Ltda> ID="3">Guarapari"> ID="1">3174> ID="2">Furtado S/A Comercio e Industria> ID="3">Itajai"> ID="1">3187> ID="2">Solmar Exportadora Ltda> ID="3">Tutoia/Ma"> ID="1">3197> ID="2">Jardel-Exportadores de Produtos da Amazonia Ltda> ID="3">Belem"> ID="1">3208> ID="2">Pesca Alto Mar S/A> ID="3">Natal"> ID="1">3210> ID="2">Empesca S/A-Construcoes Navais Pesca e Exportacao> ID="3">Natal"> ID="1">3237> ID="2">Compescal Comercio de Pescado Arcatiense Ltda> ID="3">Aracati"> ID="1">3289> ID="2">M.J. Couto de Abreu> ID="3">Santos"> ID="1">3291> ID="2">Capiata Aquicultura Comercio o Exportacao Ltda> ID="3">Coruripe"> ID="1">3303> ID="2">Braspesca - Industria e Comercio Ltda> ID="3">Sao Luis"> ID="1">3307> ID="2">Surgelpesca Brasil Comercio e Exportacao Ltda> ID="3">Rio de Janeiro"> ID="1">3373> ID="2">Infrapesca-Industria de Frios e Pesca Ltda> ID="3">Aracati"> ID="1">3417> ID="2">Bia Ltda-Brasil Industria de Alimentos-Importacao e Exportacao> ID="3">Fortaleza"> ID="1">3419> ID="2">Pesca Alto Mar S/A> ID="3">Aracati"> ID="1">3446> ID="2">Discapel Industria e Comercio de Generos Alimenticios Ltda> ID="3">Itajai"> ID="1">3454> ID="2">Odisseia Pesca Ltda> ID="3">Lauro de Freitas"> ID="1">3471> ID="2">Bia Ltda-Brasil Industria de Alimentos-Importacao e Exportacao> ID="3">Fortaleza"> ID="1">3541> ID="2">Kawai Suisan Comercio de Pescado Ltda (Yruyo Maru no 58)> ID="3">Santos"> ID="1">3542> ID="2">Kawai Suisan Comercio de Pescado Ltda (Yruyo Maru no 85)> ID="3">Santos"> ID="1">3543> ID="2">Kawai Suisan Comercio de Pescado Ltda (Yruyo Maru no 1)> ID="3">Santos"> ID="1">3588> ID="2">Secom Aquicultura Comercio e Industria S/A> ID="3">Luis Correa"> ID="1">3611> ID="2">Tunamar Comercio Ltda (Chung 1-66)> ID="3">Belem"> ID="1">3612> ID="2">Tunamar Comercio Ltda (Chung 1-111)> ID="3">Belem"> ID="1">3613> ID="2">Tunamar Comercio Ltda (Chung 1-116)> ID="3">Belem"> ID="1">3625> ID="2">Soela - EK-0598> ID="3">Rio de Janeiro">