31993R3088

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 3088/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Νοεμβρίου 1993 περί θεσπίσεως εκτάκτων μέτρων στηρίξεως της αγοράς στον τομέα του χοιρείου κρέατος στη Γερμανία

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 277 της 10/11/1993 σ. 0030 - 0031
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 3 τόμος 53 σ. 0164
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 3 τόμος 53 σ. 0164


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 3088/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Νοεμβρίου 1993 περί θεσπίσεως εκτάκτων μέτρων στηρίξεως της αγοράς στον τομέα του χοιρείου κρέατος στη Γερμανία

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2759/75 του Συμβουλίου της 29ης Οκτωβρίου 1975 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του χοιρείου κρέατος (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1249/89 (2), και ιδίως το άρθρο 20 και το άρθρο 22 δεύτερο εδάφιο,

Εκτιμώντας:

ότι λόγω της εμφανίσεως της κλασικής πανώλης των χοίρων σε ορισμένες περιοχές παραγωγής της Γερμανίας, θεσπίστικαν ειδικά υγειονομικά μέτρα για τη χώρα αυτή με την απόφαση 93/566/ΕΚ της Επιτροπής της 4ης Νοεμβρίου 1993 όσον αφορά ορισμένα μέτρα προστασίας κατά της κλασικής πανώλης των χοίρων στη Γερμανία και περί αντικαταστάσεως της απόφασης 93/539/ΕΟΚ (3)- ότι τα μέτρα αυτά προβλέπουν ιδίως περιορισμούς στις συναλλαγές ζωντανών χοίρων, νωπού χοιρείου κρέατος και προϊόντων με βάση το χοίρειο κρέας που δεν έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία τα οποία προέρχονται από ορισμένες ζώνες που παρουσιάζουν έναν ιδιαίτερο κίνδυνο-

ότι υπάρχει κίνδυνος οι περιορισμοί της ελεύθερης κυκλοφορίας εμπορευμάτων που απορρέουν από την εφαρμογή κτηνιατρικών μέτρων να διαταράξουν σοβαρά την αγορά του χοιρείου κρέατος στη Γερμανία- ότι είναι εφεξής απαραίτητο να ληφθούν έκτακτα μέτρα στήριξης της αγοράς μόνο για τους ζωντανούς χοίρους που προέρχονται από άμεσα προσβεβλημένες ζώνες, μέτρα που θα ισχύουν για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως απαραίτητα-

ότι, μεριμνώντας για την πρόβλεψη μιας μεταγενέστερης διαδόσεως της επιζωοτίας, πρέπει να εξαιρεθούν οι χοίροι που προέρχονται από τις εν λόγω ζώνες από το κανονικό κύκλωμα των προϊόντων που προορίζονται για την ανθρώπινη διατροφή και να προβούμε στη μεταποίηση σε προϊόντα που προορίζονται για σκοπούς άλλους από την ανθρώπινη διατροφή-

ότι πρέπει να καθοριστεί ενίσχυση για την παράδοση των χοιριδίων, των νεαρών χοιριδίων και των ζωντανών χοίρων που προέρχονται από τις εν λόγω ζώνες στις αρμόδιες αρχές- ότι, για να αποφευχθούν καταχρήσεις, πρέπει να εξαιρεθούν τα χοιρίδια τα οποία παχύνονται σε εκμετάλλευση κλειστού κυκλώματος-

ότι, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος της επιζωοτίας και, ιδίως, τη διάρκειά της και κατά συνέπεια τη σημασία των αναγκαίων προσπαθειών για τη στήριξη της αγοράς, πρέπει να καταμερισθούν οι δαπάνες μεταξύ της Κοινότητας και του εν λόγω κράτους μέλους-

ότι πρέπει να προβλεφθεί ότι οι γερμανικές αρχές θα λάβουν όλα τα μέτρα ελέγχου και εποπτείας που είναι αναγκαία και θα πληροφορήσουν επ' αυτού την Επιτροπή-

ότι η Επιτροπή Διαχειρίσεως Χοιρείου Κρέατος δεν διατύπωσε γνώμη στην προθεσμία που όρισε ο πρόεδρός της,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1. Από τις 29 Οκτωβρίου έως τις 22 Νοεμβρίου 1993 οι παραγωγοί μπορούν να επωφεληθούν, μετά από αίτησή τους, ενισχύσεως που χορηγείται από τις αρμόδιες γερμανικές αρχές κατά την παράδοση σε αυτές:

- ζωντανών χοίρων βάρους μεγαλύτερου από 110 χιλιόγραμμα κατά μέσο όρο ανά παρτίδα,

- χοιριδίων βάρους μεγαλύτερου από 25 χιλιόγραμμα κατά μέσο όρο ανά παρτίδα,

- νεαρών χοιριδίων βάρους μεγαλύτερου από 8 χιλιόγραμμα κατά μέσο όρο ανά παρτίδα που παράγονται από ειδικευμένους παραγωγούς, που είναι αναγνωρισμένοι από τις αρμόδιες αρχές.

Εντούτοις, το όριο βάρους των 110 χιλιογράμμων δεν εφαρμόζεται στους χοίρους που παραδίδονται μεταξύ 29ης Οκτωβρίου και 2 Νοεμβρίου 1993.

2. Η ενίσχυση που χορηγείται στους πρώτους 322 000 ζωντανούς χοίρους και στα πρώτα 98 000 χοιρίδια και νεαρά χοιρίδια καλύπτεται από τον προϋπολογισμό της Κοινότητας.

3. Επιτρέπεται στη Γερμανία να χορηγήσει, συμπληρωματικά, με δικές της δαπάνες και με τους όρους που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό, ενίσχυση στους 138 000 επόμενους ζωντανούς χοίρους και στα επόμενα 42 000 χοιρίδια και νεαρά χοιρίδια.

Άρθρο 2

1. Μπορούν να παραδοθούν χοίροι, νεαρά χοιρίδια και χοιρίδια που εκτρέφονται στις ζώνες που αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

2. Μπορούν να παραδοθούν μόνο τα χοιρίδια τα οποία δεν παχύνονται σε εκμετάλλευση κλειστού κυκλώματος ή τα οποία δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από εκμετάλλευση κλειστού κυκλώματος για τις δικές της ανάγκες.

Άρθρο 3

Τα ζώα ζυγίζονται και θανατώνονται την ημέρα της παραδόσεως με τρόπο που να μην μπορεί να διαδοθεί η επιζωοτία.

Μεταφέρονται αμέσως σε εγκαταστάσεις αξιοποιήσεων καταλοίπων ζωικής προελεύσεως και μεταποιούνται σε προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 1501 00 11, 1506 00 00 και 2301 10 00.

Εντούτοις οι χοίροι μπορούν να μεταφερθούν σε σφαγείο όπου θανατώνονται αμέσως και μπορούν να αποθεματοποιηθούν σε σφάγεια ή μισά σφάγεια σε ψυκτική εγκατάσταση πριν από τη μεταφορά τους σε εγκατάσταση αξιοποιήσεως καταλοίπων ζωικής προελεύσεως.

Οι εργασίες εκτελούνται υπό τον έλεγχο των αρμοδίων γερμανικών αρχών.

Άρθρο 4

1. Η ενίσχυση που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 καθορίζεται στην εκμετάλλευση, σε 100 Ecu ανά 100 χιλιόγραμμα σφαγμένου βάρους για τους ζωντανούς χοίρους, πολλαπλασιάζοντας την ενίσχυση αυτή με το συντελεστή 0,83.

2. Η ενίσχυση για την παράδοση των χοιριδίων καθορίζεται σε 25 Ecu ανά κεφαλή- η ενίσχυση για την παράδοση των νεαρών χοιριδίων καθορίζεται σε 20 Ecu ανά κεφαλή.

Άρθρο 5

1. Οι αρμόδιες γερμανικές αρχές λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εγγύηση της τήρησης των διατάξεων του παρόντος κανονισμού και, ιδίως, εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 2. Ενημερώνουν σχετικά την Επιτροπή το ταχύτερο δυνατό.

2. Κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, πρέπει να τηρούνται όλες οι κτηνιατρικές διατάξεις που προβλέπονται στην απόφαση 93/566/ΕΚ.

Άρθρο 6

Οι αρμόδιες γερμανικές αρχές ανακοινώνουν στην Επιτροπή, κάθε Τετάρτη, τις ακόλουθες πληροφορίες, όσον αφορά την προηγούμενη εβδομάδα:

- αριθμός και συνολικό βάρος των παραδοθέντων χοίρων,

- αριθμός και συνολικό βάρος των παραδοθέντων χοιριδίων,

- αριθμός και συνολικό βάρος των παραδοθέντων νεαρών χοιριδίων.

Άρθρο 7

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Εφαρμόζεται από τις 29 Οκτωβρίου 1993.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 9 Νοεμβρίου 1993.

Για την Επιτροπή

Rene STEICHEN

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ αριθ. L 282 της 1. 11. 1975, σ. 1.

(2) ΕΕ αριθ. L 129 της 11. 5. 1989, σ. 12.

(3) ΕΕ αριθ. L 273 της 5. 11. 1993, σ. 60.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Στο ομόσπονδο κράτος της Κάτω Σαξωνίας, οι ακόλουθοι νομοί: Stade, Rotenburg, Harburg, Soltau-Fallingbostel, Lueneburg, Emsland, Cloppenburg, Vechta, Diepholz και Osnabrueck.

2. Στο ομόσπονδο κράτος της Baden-Wuerttemberg, οι ακόλουθοι νομοί: Ostalbkreis, Schwaebisch Hall, Rems-Murr, Goeppingen και Heidenheim.

3. Στο ομόσπονδο κράτος της Bayern, οι ακόλουθοι νομοί: Donau-Ries, Ansbach και Ansbach-Stadt.

4. Στο ομόσπονδο κράτος της Rheinland-Pfalz, οι ακόλουθοι νομοί: Germersheim, Suedliche Weinstrasse και η πόλη Landau i.d. Pfalz.

5. Στο ομόσπονδο κράτος της Mecklenburg-Vorpommern, οι ακόλουθοι νομοί: Rostock, Rostock-Stadt, Ribnitz-Damgarten, Stralsund, Stralsund-Stadt, Grimmen, Bad Doberan, Guestrow, Teterow, Malchin, Demmin και Greifswald.