31993D0704

93/704/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου της 30ής Νοεμβρίου 1993 σχετικά με τη δημιουργία κοινοτικής τράπεζας στοιχείων για τα τροχαία ατυχήματα

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 329 της 30/12/1993 σ. 0063 - 0065
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 7 τόμος 5 σ. 0069
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 7 τόμος 5 σ. 0069


ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30ής Νοεμβρίου 1993 σχετικά με τη δημιουργία κοινοτικής τράπεζας στοιχείων για τα τροχαία ατυχήματα (93/704/ΕΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 213,

την πρόταση της Επιτροπής (1),

Εκτιμώντας:

το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη θέσπιση κοινών μέτρων για τη μείωση του αριθμού των τροχαίων ατυχημάτων (2),

το ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνελθόντων στα πλαίσια του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1991 με το οποίο ζητείται από την Επιτροπή να εκπονήσει και να θέσει σε εφαρμογή κοινοτικό πρόγραμμα συγκεκριμένων μέτρων που αποσκοπούν στην ανάληψη νέων κοινών πρωτοβουλιών και στην προσέγγιση των υφισταμένων εθνικών εμπειριών στους διαφόρους τομείς δράσης και έρευνας, και τα οποία συμβάλλουν στην καταπολέμηση των τροχαίων ατυχημάτων και των συνεπειών τους για τα θύματα αυτών των ατυχημάτων (3),

ότι η δημιουργία κοινοτικής τράπεζας στοιχείων σχετικά με τα τροχαία ατυχήματα μια από τις προτεραιότητες που έθεσε η ομάδα εργασίας σε υψηλό επίπεδο των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών-

ότι, στη λευκή βίβλο για τη μελλοντική εξέλιξη της κοινής πολιτικής μεταφορών και στην ανακοίνωσή της για πρόγραμμα δράσης στον τομέα της οδικής ασφάλειας, η Επιτροπή θεωρεί ότι, λαμβανομένων υπόψη των σημαντικών διαφορών που παρατηρούνται μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά το επίπεδο ασφάλειας την πρώτη προτεραιότητα στον τομέα αυτό πρέπει να αποτελέσει η προώθηση των ανταλλαγών πληροφοριών και εμπειριών με τη δημιουργία κοινοτικής τράπεζας στοιχείων-

ότι, στο έδαφός τους, τα κράτη μέλη συλλέγουν τα στοιχεία που αφορούν τα τροχαία ατυχήματα και συγκεντρώνουν τις σχετικές πληροφορίες με μηχανογραφημένα αρχεία χωρίς όμως να υπάρχει ακόμη κοινή τράπεζα που να επιτρέπει την πρόσβαση στα διάφορα αυτά αρχεία ή την αξιοποίηση των στοιχείων που συγκεντρώνονται με τον τρόπο αυτό-

ότι η δημιουργία τράπεζας στοιχείων στο επίπεδο της Κοινότητας και η διαχείρισή της στο επίπεδο αυτό επιτρέπει τον εντοπισμό και την ποσοτική έκφραση των προβλημάτων, την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των λαμβανομένων μέτρων και τον προσδιορισμό της καταλληλότητας μιας κοινοτικής δράσης-

ότι η δημιουργία και η διαχείριση μιας τέτοιας τράπεζας στοιχείων δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί από τα κράτη μέλη μεμονωμένα- ότι, κατόπιν τούτου, η Κοινότητα επεμβαίνει, τηρουμένης της αρχής της επικουρικότητας, μόνο στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο ώστε να εξασφαλίζεται, αφενός, η συγκέντρωση των στοιχείων που περιέχονται στα στατιστικά αρχεία των κρατών μελών, και αφετέρου, ο στενός συντονισμός μεταξύ κρατών μελών υπό το πρίσμα της καλής λειτουργίας μιας κοινοτικής τράπεζας στοιχείων-

ότι θα πρέπει να προβλεφθούν οι τρόποι διαβίβασης προς την Επιτροπή των υφισταμένων στα κράτη μέλη στατιστικών στοιχείων, και ιδίως, να καθορισθούν η περιοδικότητα της διαβίβασης, η προθεσμία και το είδος του μέσου με το οποίο θα πραγματοποιείται η διαβίβαση-

ότι η ανάλυση των προβλημάτων οδικής ασφάλειας πρέπει κατά προτεραιότητα να επικεντρώνεται στα ατυχήματα με ανθρώπινα θύματα και όχι στα ατυχήματα με υλικές ζημιές, αλλά ότι, αντιθέτως, για τις αναλύσεις αυτές, τα στοιχεία ταυτότητας των προσώπων δεν είναι απαραίτητα-

ότι θα πρέπει να θεσπιστούν από την Επιτροπή διατάξεις προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία των στατιστικών στοιχείων που καλύπτονται από το απόρρητο,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

1. Τα κράτη μέλη τηρούν στατιστικά δεδομένα για τα τροχαία ατυχήματα με ανθρώπινα θύματα που συμβαίνουν στο έδαφός τους.

2. Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ατύχημα με ανθρώπινα θύματα θεωρείται κάθε σύγκρουση οδικών χρηστών στην οποία ενέχεται ένα τουλάχιστον όχημα σε κίνηση, σε κανονικά ανοικτή στην κυκλοφορία δημόσια οδό, και από την οποία προκλήθηκε τραυματισμός ή/και θάνατος ενός ή περισσοτέρων οδικών χρηστών.

Άρθρο 2

1. Τα στοιχεία που αφορούν τα ατυχήματα με ανθρώπινα θύματα που σημειώθηκαν σε χρονικό διάστημα ενός έτους και τα οποία περιέχονται στα μηχανογραφημένα αρχεία στον υφιστάμενο υψηλότερο βαθμό συγκέντρωσης, διαβιβάζονται από τα κράτη μέλη, στο επίπεδο της στατιστικής μονάδας, στη Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καλούμενη στο εξής "ΣΥΕΚ". Στα πλαίσια της παρούσας απόφασης, η στατιστική μονάδα είναι το ατύχημα με ανθρώπινα θύματα.

2. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1 διαβιβάζονται για πρώτη φορά πριν από τις 31 Μαρτίου 1994, για τα έτη 1991 και 1992, και στη συνέχεια, το αργότερο εννέα μήνες από τη λήξη του οικείου έτους αναφοράς.

3. Στην περίπτωση κατά την οποία τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καλύπτονται από το στατιστικό απόρρητο, σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις, διαβιβάζονται επίσης στη ΣΥΕΚ, η οποία τα διαχειρίζεται όπως προβλέπει ο κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΟΚ) αριθ. 1588/90 (1).

4. Η Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 5, καθορίζει τα στοιχεία τα οποία δεν πρέπει να περιλαμβάνονται στα διαβιβαζόμενα αρχεία.

Άρθρο 3

1. Όσο είναι δυνατό, η διαβίβαση των στοιχείων πραγματοποιείται σε υπόθεμα ανάγνωσης του οποίου το είδος και η μορφή καθορίζονται από την Επιτροπή.

2. Σε περίπτωση κατά την οποία, μετά τη διαβίβαση του αρχείου ΣΥΕΚ, τα κράτη μέλη επιφέρουν διορθώσεις στα στατιστικά στοιχεία, τα εν λόγω κράτη μέλη διαβιβάζουν στη ΣΥΕΚ πλήρες αντίγραφο του αρχείου το οποίο ενημερώθηκε με τις εν λόγω διορθώσεις.

3. Τα κράτη μέλη τα οποία επιθυμούν να τροποποιήσουν τη μορφή ή το περιεχόμενο του αρχείου τους ενημερώνουν προηγουμένως την Επιτροπή. Σε περίπτωση που τα κράτη μέλη τροποποιούν αρχεία που έχουν ήδη διαβιβασθεί στη ΣΥΕΚ, αποστέλλουν στην τελευταία τις νέες εκδόσεις των εν λόγω αρχείων.

4. Κάθε κράτος μέλος φέρει την ευθύνη για την ποιότητα των στατιστικών στοιχείων που παρέχει.

5. Η Επιτροπή φέρει την ευθύνη της επεξεργασίας των στοιχείων που λαμβάνει.

Άρθρο 4

1. Η Επιτροπή είναι αρμόδια για τη διάδοση των στοιχείων που της διαβιβάζονται. Οι τρόποι πρόσβασης στα στατιστικά στοιχεία για τροχαία ατυχήματα με ανθρώπινα θύματα που συγκεντρώνει η Επιτροπή, οι τυχόν δημοσιεύσεις και κάθε στοιχείο χρήσιμο για την καλή λειτουργία της κοινοτικής τράπεζας στοιχείων στην οποία συγκεντρώνονται τα εν λόγω στατιστικά στοιχεία, καθορίζονται από την Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 5.

2. Η Επιτροπή εξετάζει με τα κράτη μέλη, τα μεθοδολογικά και τα τεχνικά προβλήματα που θέτει η κατάρτιση και η διαβίβαση των στατιστικών στοιχείων ή η μέθοδος συλλογής τους, προκειμένου να βρεθούν λύσεις που θα επιτρέπουν τα στοιχεία να καταστούν προοδευτικά όσο το δυνατόν συνεκτικότερα και συγκρίσιμα μεταξύ κρατών μελών.

Βάσει της εξέτασης αυτής, η Επιτροπή υποβάλει, ενδεχομένως, στο Συμβούλιο τις δέουσες προτάσεις.

Άρθρο 5

1. Όταν γίνεται αναφορά στη διαδικασία του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή επικουρείται από την Επιτροπή του Στατιστικού Προγράμματος που συνεστήθη με την απόφαση 89/382/ΕΟΚ, Ευρατόμ (2).

2. Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει στην εν λόγω επιτροπή σχέδιο των μέτρων που πρόκειται να ληφθούν. Η επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της για το σχέδιο αυτό, μέσα σε προθεσμία που μπορεί να ορίσει ο πρόεδρος ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα του θέματος και, αν χρειασθεί, προβαίνει σε ψηφοφορία.

Η γνώμη καταχωρείται στα πρακτικά. Επιπλέον, κάθε κράτος μέλος έχει το δικαίωμα να ζητήσει να καταχωρηθεί η θέση του στα πρακτικά.

Η Επιτροπή λαμβάνει ιδιαίτερα υπόψη τη γνώμη της επιτροπής και την ενημερώνει για το τρόπο με τον οποίο έλαβε υπόψη τη γνώμη αυτή.

Άρθρο 6

Τρία έτη μετά τη θέση σε εφαρμογή της παρούσας απόφασης, η Επιτροπή παρουσιάζει στο Συμβούλιο:

α) έκθεση αξιολόγησης των αποτελεσμάτων που θα έχουν επιτευχθεί στα πλαίσια των δράσεων που αναφέρονται στα άρθρα 2, 3 και 4, καθώς και της σκοπιμότητας να συνεχιστούν οι δράσεις αυτές.

β) τις κατευθυντήριες γραμμές που θα απορρέουν από την εν λόγω έκθεση, για ενδεχόμενη συνέχιση της δράσης που προβλέπεται στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 7

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 30 Νοεμβρίου 1993.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

G. COEME

(1) ΕΕ αριθ. C 225 της 20. 8. 1993, σ. 6.

(2) ΕΕ αριθ. C 68 της 24. 3. 1986, σ. 35.

(3) ΕΕ αριθ. C 178 της 9. 7. 1991, σ. 1.

(4) ΕΕ αριθ. L 151 της 15. 6. 1990, σ. 1.

(5) ΕΕ αριθ. L 181 της 28. 6. 1989, σ. 47.