31993D0436

93/436/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 30ής Ιουνίου 1993 για τον καθορισμό των ειδικών όρων εισαγωγής αλιευτικών προϊόντων καταγωγής Χιλής

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 202 της 12/08/1993 σ. 0031 - 0041
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 4 τόμος 5 σ. 0100
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 4 τόμος 5 σ. 0100


ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιουνίου 1993 για τον καθορισμό των ειδικών όρων εισαγωγής αλιευτικών προϊόντων καταγωγής Χιλής

(93/436/ΕΟΚ)Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας,

την οδηγία 91/493/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 1991 για τον καθορισμό των υγειονομικών κανόνων που διέπουν την παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά αλιευτικών προϊόντων (1), και ιδίως το άρθρο 11,

Εκτιμώντας:

ότι η αποστολή εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής μετέβη στη Χιλή για να διαπιστώσει ότι τηρούνται οι όροι παραγωγής, αποθήκευσης και αποστολής των αλιευτικών προϊόντων με προορισμό την Κοινότητα-

ότι οι προδιαγραφές της νομοθεσίας της Χιλής όσον αφορά την επιθεώρηση και την υγειονομικό έλεγχο των αλιευτικών προϊόντων μπορούν να θεωρηθούν ως ισοδύναμες με εκείνες που καθορίζονται από την οδηγία 91/493/ΕΟΚ-

ότι η υπηρεσία Servicio Nacional de Pesca (SERNAP), αρμόδια αρχή της Χιλής, και το τμήμα αυτής "Sanidad Pesquera" είναι σε θέση να ελέγχει με τρόπο αποτελεσματικό την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας-

ότι οι λεπτομέρειες πιστοποίησης που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 4 στοιχείο α) της οδηγίας 91/493/ΕΟΚ περιέχουν και τον ορισμό ενός υποδείγματος πιστοποιητικού, τουλάχιστον τη γλώσσα στην οποία πρέπει να έχει συνταχθεί, καθώς και την ειδικότητα του υπογράφοντος-

ότι πρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4 στοιχείο β) της οδηγίας 91/493/ΕΟΚ, να τίθεται στις συσκευασίες των αλιευτικών προϊόντων μια σήμανση που να περιλαμβάνει το όνομα της τρίτης χώρας και τον αριθμό εγκρίσεως της εγκαταστάσεως καταγωγής ή του μητρικού πλοίου-

ότι, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4 στοιχείο γ) της οδηγίας 91/493/ΕΟΚ, πρέπει να καταρτιστεί κατάλογος των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων ή/και των μητρικών πλοίων- ότι ο κατάλογος αυτός πρέπει να καταρτιστεί με βάση μια ανακοίνωση του SERNAP προς την Επιτροπή- ότι εναπόκειται στον SERNAP επομένως να εξασφαλίσει την τήρηση των διατάξεων που προβλέπονται για το σκοπό αυτό στο άρθρο 11 παράγραφος 4 της οδηγίας 91/493/ΕΟΚ-

ότι ο SERNAP παρέσχε επισήμως τις διαβεβαιώσεις για την τήρηση των κανόνων που αναφέρονται στο κεφάλαιο V του παραρτήματος της οδηγίας 91/493/ΕΟΚ, και για την τήρηση των απαιτήσεων που είναι ισοδύναμες με εκείνες που περιγράφονται στην εν λόγω οδηγία για την έγκριση των εγκαταστάσεων και των μητρικών πλοίων-

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Μόνιμης Κτηνιατρικής Επιτροπής,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Ο SERNAP του Υπουργείου Οικονομίας, Δημοσίων Έργων και Ανοικοδομήσεων, είναι η αρμόδια αρχή στη Χιλή η οποία επαληθεύει και πιστοποιεί ότι τα αλιευτικά προϊόντα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της οδηγίας 91/493/ΕΟΚ.

Άρθρο 2

Τα αλιευτικά προϊόντα καταγωγής Χιλής, εκτός από τα δίθυρα μαλάκια, τα εχινόδερμα, τα χιτωνόζωα (ουροχορδωτά) και τα θαλάσσια γαστερόποδα υπό οιαδήποτε μορφή και αν ευρίσκονται, πρέπει να ανταποκρίνονται στους εξής όρους:

1. κάθε αποστολή πρέπει να συνοδεύεται από ένα πρωτότυπο υγειονομικό πιστοποιητικό με αύξοντα αριθμό, συμπληρωμένο δεόντως, με ημερομηνία και υπογραφή, αποτελούμενο από ένα φύλο, το υπόδειγμα του οποίου εμφαίνεται στο παράρτημα Α-

2. πρέπει να προέρχονται από εγκεκριμένες εγκαταστάσεις ή εργοστάσια-πλοία που εμφαίνονται στον κατάλογο του παραρτήματος Β-

3. κάθε συσκευασία, εκτός από την περίπτωση των χύμα κατεψυγμένων αλιευτικών προϊόντων που προορίζονται για την παραγωγή κονσερβών, πρέπει να φέρουν με ανεξίτηλα γράμματα τη λέξη "Χιλή" και τον αριθμό εγκρίσεως της εγκατάστασης ή του εργοστασίου πλοίου.

Άρθρο 3

1. Το πιστοποιητικό που αναφέρεται στο άρθρο 2 σημείο 1 πρέπει να συνταχθεί τουλάχιστον σε μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους όπου πραγματοποιείται ο έλεγχος.

2. Το πιστοποιητικό πρέπει να φέρει το όνομα, τα χαρακτηριστικά και την υπογραφή του αντιπροσώπου του SERNAP, καθώς και την επίσημη σφραγίδα του SERNAP, και όλα αυτά γραμμένα σε διαφορετικό χρώμα από εκείνο που έχουν γραφεί οι υπόλοιπες ενδείξεις που περιλαμβάνονται στο πιστοποιητικό.

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 1993.

Άρθρο 5

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 30 Ιουνίου 1993.

Για την Επιτροπή

Rene STEICHEN

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ αριθ. L 268 της 24. 9. 1991, σ. 15.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ για τα αλιευτικά προϊόντα καταγωγής Χιλής που προορίζονται για την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, εκτός από τα δίθυρα μαλάκια, τα εχινόδερμα, τα χιτωνόζωα (ουροχορδωτά) και τα θαλάσσια γαστερόποδα υπό οιαδήποτε μορφή και αν ευρίσκονται

Αριθ. αναφοράς:

Χώρα αποστολής: Χιλή

Αρμόδια αρχή: Servicio Nacional de Pesca (SERNAP)

Ι. Αλιευτικά προϊόντα

Περιγραφή του προϊόντος:

- Είδος (μη επιστημονική ονομασία):

- Κράτος και τρόπος επεξεργασίας (1):

Κωδικός αριθμός (ενδεχομένως):

Τρόπος συσκευασίας:

Καθαρό βάρος:

Απαιτούμενη θερμοκρασία αποθήκευσης και μεταφοράς:

ΙΙ. Καταγωγή αλιευτικών προϊόντων

Ονομασίες και αριθμοί επίσημης εγκρίσεως του ή (των) εγκαταστάσεων ή του ή (των) μητρικών πλοίων που έχουν εγκριθεί από τον SERNAP για την εξαγωγή προς την ΕΟΚ:

ΙΙΙ. Προορισμός των αλιευτικών προϊόντων

Τα αλιευτικά προϊόντα αποστέλλονται

από:

(Τόπος αποστολής)

προς:

(Χώρα και τόπος προορισμού)

με το εξής μεταφορικό μέσο:

Όνομα και διεύθυνση του αποστολέως:

Όνομα του παραλήπτη και διεύθυνση του τόπου παραλαβής:

IV. Υγειονομική πιστοποίηση

Ο επίσημος επιθεωρητής επιβεβαιώνει ότι τα αλιευτικά προϊόντα που περιγράφονται ανωτέρω:

1. Αλιεύθηκαν και υποβλήθηκαν σε επεξεργασία επί των πλοίων σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής που καθορίζονται από την οδηγία 92/48/ΕΟΚ ή, εάν προέρχονται από μητρικό σκάφος, σύμφωνα με τους κανόνες που καθορίζονται στο κεφάλαιο του παραρτήματος της οδηγίας 91/493/ΕΟΚ.

2. Εκφορτώθηκαν, υποβλήθηκαν σε επεξεργασία και, ενδεχομένως, συσκευάσθηκαν, παρασκευάστηκαν, μεταποιήθηκαν, καταψύχθηκαν και αποψύχθηκαν ή αποθηκεύθηκαν σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής και στα πλαίσια των απαιτήσεων των κανόνων I, III και IV του παραρτήματος της οδηγίας 91/493/ΕΟΚ.

3. Υποβλήθηκαν σε υγειονομικό έλεγχο σύμφωνα με το κεφάλαιο V του παραρτήματος της οδηγίας 91/493/ΕΟΚ.

4. Συσκευάστηκαν, αποθηκεύθηκαν και μεταφέρθηκαν σύμφωνα με τα κεφάλαια VI, VII και VIII του παραρτήματος της οδηγίας 91/493/ΕΟΚ.

5. Δεν προέρχονται από τοξικά είδη ή από είδη που περιέχουν βιοτοξίνες.

6. Τηρούν τα οργανοληπτικά, παρασιτολογικά, χημικά ή μικροβιολογικά κριτήρια που καθορίζονται για ορισμένες κατηγορίες αλιευτικών προϊόντων από την οδηγία 91/493/ΕΟΚ και με τις αποφάσεις εφαρμογής.

Έγινε στ .

(τόπος) την

(ημερομηνία)

Σφραγίδα

Υπογραφή του επίσημου επιθεωρητή (ονομασία, τίτλος και ιδιότητα του υπογράφοντος)

(1) Ζώντων, ψύξη, κατεψυγμένα, αλάτισμα, κάπνισμα, κονσερβοποίηση, κ.λπ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΤΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Ι. Ιδρύματα

/* ΠΙΝΑΚΕΣ: δείτε Ε.Ε. */

ΙΙ. Πλοία εργοστάσια

/* ΠΙΝΑΚΕΣ: δείτε Ε.Ε. */

(1) Ημερομηνία ισχύος της εγκρίσεως ή απροσδιόριστος.

(1) Ημερομηνία ισχύος της εγκρίσεως ή απροσδιόριστος.