31992L0106

Οδηγία 92/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 7ης Δεκεμβρίου 1992 σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για ορισμένες συνδυασμένες εμπορευματικές μεταφορές μεταξύ των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 368 της 17/12/1992 σ. 0038 - 0042
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 7 τόμος 4 σ. 0148
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 7 τόμος 4 σ. 0148


ΟΔΗΓΙΑ 92/106/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Δεκεμβρίου 1992 σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για ορισμένες συνδυασμένες εμπορευματικές μεταφορές μεταξύ των κρατών μελών

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 75 και το άρθρο 84 παράγραφος 2,

την πρόταση της Επιτροπής (1),

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3)

Εκτιμώντας:

ότι η οδηγία 75/130/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17ης Φεβρουαρίου 1975 περί θεσπίσεως κοινών κανόνων για ορισμένες συνδυασμένες οδικές/σιδηροδρομικές μεταφορές εμπορευμάτων μεταξύ των κρατών μελών (4) τροποποιήθηκε επανειλημμένως- ότι, με την ευκαιρία νέων τροποποιήσεων, θα πρέπει, για λόγους σαφήνειας, να γίνει μια συνολική αναδιατύπωση της εν λόγω οδηγίας-

ότι η εσωτερική αγορά συνεπάγεται αύξηση της διακίνησης και ότι η Κοινότητα πρέπει να θέσει σε εφαρμογή τα αναγκαία μέσα για τη βέλτιστη διαχείριση των πόρων της στον τομέα των μεταφορών προς το συλλογικό συμφέρον, πράγμα που συνεπάγεται προσφυγή στις συνδυασμένες μεταφορές-

ότι τα αυξανόμενα προβλήματα τα σχετικά με τη συμφόρηση του οδικού δικτύου, το περιβάλλον και την οδική ασφάλεια επιβάλλουν, για το δημόσιο συμφέρον, ταχύτερη ανάπτυξη των συνδυασμένων μεταφορών ως εναλλακτική λύση αντί των οδικών μεταφορών-

ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα ώστε να επιτευχθεί σύμφωνα με την τεχνική πρόοδο ανάπτυξη των τεχνικών των μεταφορών σε συνάρτηση με τη διασύνδεση των τρόπων μεταφοράς και σε συνάρτηση με τα ειδικά μέσα και τις ειδικές ανάγκες που έχουν οι μεταφορείς και οι χρήστες των μεταφορικών μέσων- ότι τέτοιου είδους μέτρα πρέπει να έχουν στόχο τις συνδυασμένες μεταφορές με τις οποίες συνδέεται το οδικό δίκτυο με άλλους τρόπους μεταφοράς, δηλαδή με τις σιδηροδρομικές, τις εσωτερικές πλωτές και τις θαλάσσιες μεταφορές-

ότι η απελευθέρωση από κάθε ποσοτικό περιορισμό και η κατάργηση των διάφορων διοικητικών εμποδίων που ακόμα υφίστανται στον τομέα των οδικών μεταφορών προωθούν, από τη φύση τους, μια πιο εκτεταμένη προσφυγή στις συνδυασμένες μεταφορές-

ότι, προκειμένου η τεχνική των συνδυασμένων μεταφορών να οδηγήσει πράγματι στην αποσυμφόρηση του οδικού δικτύου, θα πρέπει η προαναφερόμενη απελευθέρωση να αφορά οδικές διαδρομές των οποίων η έκταση να περιορίζεται-

ότι θα πρέπει η απελευθέρωση όσον αφορά τις αρχικές και τελικές διαδρομές συνδυασμένης μεταφοράς να επεκταθεί στις συνδυασμένες μεταφορές που χρησιμοποιούν θαλάσσιες οδούς, υπό τον όρο ότι η διαδρομή διά θαλάσσης αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό τμήμα αυτών των συνδυασμένων μεταφορών-

ότι είναι σκόπιμο η Επιτροπή να παρουσιάζει, κάθε δύο χρόνια, και για πρώτη φορά πριν από την 1η Ιουλίου 1995, έκθεση για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας-

ότι η ανάπτυξη των συνδυασμένων μεταφορών θα μπορούσε επίσης να διευκολυνθεί από μέτρα που θα αποτελούν κίνητρα και ότι είναι, ως εκ τούτου, σκόπιμο να μειωθούν τα τέλη κυκλοφορίας και οι φόροι κατοχής επαγγελματικών οχημάτων, στο μέτρο που τα επαγγελματικά οχήματα μεταφέρονται σιδηροδρομικώς, καθώς και να απαλλαγούν οι αρχικές και τελικές οδικές διαδρομές από κάθε υποχρεωτικό καθορισμό κομίστρων-

ότι θα πρέπει να διευκολυνθεί η πρόσβαση των μεταφορών στις συνδυασμένες μεταφορές-

ότι με την παρούσα οδηγία δεν πρέπει να θιγούν οι υποχρεώσεις των κρατών μελών οι σχετικές με τις προθεσμίες μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και εφαρμογής των οδηγιών που αποτελούν αντικείμενο της αναδιατύπωσης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στις δραστηριότητες συνδυασμένων μεταφορών, με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 881/92 (5).

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας νοούνται ως "συνδυασμένες μεταφορές", οι εμπορευματικές μεταφορές μεταξύ κρατών μελών κατά τις οποίες το φορτηγό, το ρυμουλκούμενο, το ημιρυμουλκούμενο, με ή χωρίς ρυμουλκό, το κινητό αμάξωμα ή το εμπορευματοκιβώτιο 20 ποδών και άνω χρησιμοποιούν το οδικό δίκτυο για το αρχικό ή τελικό τμήμα της διαδρομής και, για το υπόλοιπο τμήμα, το σιδηροδρομικό δίκτυο ή τις εσωτερικές πλωτές οδούς ή μια διαδρομή διά θαλάσσης όταν η διαδρομή αυτή υπερβαίνει τα 100 χιλιόμετρα σε ευθεία γραμμή, και διανύουν την αρχική ή τελική οδική διαδρομή:

- είτε ανάμεσα στο σημείο φόρτωσης του εμπορεύματος και τον πλησιέστερο κατάλληλο σιδηροδρομικό σταθμό εκφόρτωσης και το σημείο εκφόρτωσης του εμπορεύματος για την τελική διαδρομή,

- είτε μέσα σε ακτίνα που δεν υπερβαίνει τα 150 χιλιόμετρα σε ευθεία γραμμή, από τον ποτάμιο ή θαλάσσιο λιμένα φόρτωσης ή εκφόρτωσης.

Άρθρο 2

Κάθε κράτος μέλος πρέπει, το αργότερο πριν από την 1η Ιουλίου 1993, να απελευθερώσει από κάθε καθεστώς ποσόστωσης ή αδειών τις συνδυασμένες μεταφορές που αναφέρονται στο άρθρο 1.

Άρθρο 3

Σε περίπτωση συνδυασμένης μεταφοράς για λογαριασμό τρίτου, ένα έγγραφο μεταφοράς που να ανταποκρίνεται τουλάχιστον στις προδιαγραφές του άρθρου 6 του κανονισμού αριθ. 11 του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1960 περί καταργήσεως των διακρίσεων στον τομέα των τιμών και όρων μεταφοράς, κατ' εφαρμογή του άρθρου 79 παράγραφος 3 της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (6) πρέπει να συμπληρώνεται με ένδειξη των σιδηροδρομικών σταθμών φόρτωσης και εκφόρτωσης, όσον αφορά τη διαδρομή, ή με ένδειξη των ποτάμιων λιμένων φόρτωσης και εκφόρτωσης, όσον αφορά τη διαδρομή στην εσωτερική πλωτή οδό, ή με ένδειξη των θαλάσσιων λιμένων φόρτωσης και εκφόρτωσης, όσον αφορά τις διαδρομές διά θαλάσσης. Οι ενδείξεις αυτές αναγράφονται πριν από την εκτέλεση της μεταφοράς και επικυρώνονται, με σφραγίδα των σιδηροδρομικών ή λιμενικών αρχών, στους εν λόγω σιδηροδρομικούς σταθμούς ή ποτάμιους ή θαλάσσιους λιμένες, μετά το πέρας του τμήματος της μεταφοράς που πραγματοποιείται σιδηροδρομικώς ή σε πλωτή εσωτερική οδό ή διά θαλάσσης.

Άρθρο 4

Κάθε οδικός μεταφορέας εγκατεστημένος σε ένα κράτος μέλος ο οποίος ανταποκρίνεται στους όρους πρόσβασης στο επάγγελμα και στην αγορά των εμπορευματικών μεταφορών μεταξύ κρατών μελών δικαιούται να πραγματοποιεί, στα πλαίσια συνδυασμένης μεταφοράς μεταξύ κρατών μελών, αρχικές ή/και τελικές οδικές διαδρομές που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της συνδυασμένης μεταφοράς και που περιλαμβάνουν ή όχι τη διέλευση συνόρων.

Άρθρο 5

1. Η Επιτροπή παρουσιάζει κάθε δύο χρόνια, και την πρώτη φορά πριν από την 1η Ιουλίου 1995, έκθεση προς το Συμβούλιο σχετικά με :

- την οικονομική ανάπτυξη των συνδυασμένων μεταφορών,

- την εφαρμογή του κοινοτικού δικτύου στον τομέα αυτό,

- τον προσδιορισμό, ενδεχομένως, νέων δράσεων για την ενθάρρυνση των συνδυασμένων μεταφορών.

2. Κατά την εκπόνηση της έκθεσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή επικουρείται, για τη συλλογή των αναγκαίων για το σκοπό αυτό πληροφοριών, από τους αντιπροσώπους των κρατών μελών.

Στην έκθεση αυτή αναλύονται οι πληροφορίες και τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν ιδίως:

- τις συνδέσεις που εξυπηρετούνται με συνδυασμένες μεταφορές,

- τον αριθμό των οχημάτων (ένας συνδυασμός οδικών οχημάτων υπολογίζεται ως ένα και μόνο όχημα), των κινητών αμαξωμάτων και των εμπορευματοκιβωτίων που μεταφέρονται στις διάφορες συνδέσεις,

- την ποσότητα των μεταφερόμενων εμπορευμάτων σε τόνους,

- τις παροχές υπηρεσιών σε τονοχιλιόμετρα.

Η έκθεση αυτή προτείνει, ενδεχομένως, τις τυχόν λύσεις που θα επιτρέψουν, αργότερα, τη βελτίωση αυτών των πληροφοριών και της κατάστασης στον τομέα των συνδυασμένων μεταφορών.

Άρθρο 6

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε τα τέλη που απαριθμούνται στην παράγραφο 3 και εφαρμόζονται στα οδικά οχήματα (φορτηγά, ρυμουλκά, ρυμουλκούμενα ή ημιρυμουλκούμενα) τα οποία εκτελούν συνδυασμένες μεταφορές, να μειώνονται ή να επιστρέφονται, είτε κατ' αποκοπήν είτε κατ' αναλογίαν των διαδρομών που τα οχήματα αυτά διανύουν σιδηροδρομικώς, μέσα στα όρια και σύμφωνα με τους όρους και τις ειδικές ρυθμίσεις που καθορίζουν τα κράτη αυτά, αφού προηγουμένως ζητήσουν τη γνώμη της Επιτροπής.

Οι μειώσεις ή οι επιστροφές που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο χορηγούνται από το κράτος στο οποίο έχει εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας των οχημάτων με βάση τη διαδρομή που έχει διανυθεί σιδηροδρομικώς στο εσωτερικό του κράτους αυτού.

Πάντως, τα κράτη μέλη είναι δυνατό να χορηγήσουν τις μειώσεις ή τις επιστροφές αυτές λαμβάνοντας υπόψη τις διαδρομές που διανύουν σιδηροδρομικώς, εν μέρει ή εν όλω, εκτός του κράτους μέλους στο οποίο έχει εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας των οχημάτων.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που προκύπτουν από τυχόν διαμόρφωση σε κοινοτικό επίπεδο, των εθνικών συστημάτων όσον αφορά τα τέλη που εφαρμόζονται στα επαγγελματικά οχήματα, τα οχήματα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την έλξη επί της οδού σε αρχικές ή τερματικές διαδρομές συνδυασμένων μεταφορών είναι δυνατό να απαλλάσσονται από τα τέλη που αναφέρονται στην παράγραφο 3, στην περίπτωση που τους επιβάλλονται κατά μεμονωμένο τρόπο.

3. Τα τέλη που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 είναι τα εξής:

- Βέλγιο:

taxe de circulation sur les vehicules automobiles/verkeersbetaling op de autovoertuigen,

- Δανία:

vaegtafgift af motorkoretojer mv,

- Γερμανία:

Kraftfahrzeugsteuer,

- Γαλλία:

taxe speciale sur certains vehicules routiers,

- Ελλάδα:

τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων,

- Ισπανία:

a) impuesto sobre actividades economicas,

b) impuesto sobre vehiculos de traccion mecanica,

- Ιρλανδία:

- vehicle excise duties,

- Ιταλία:

a) tassa automobilistica,

b) addizionale del 5 % sulla tassa automobilistica,

- Λουξεμβούργο:

taxe sur les vehicules automoteurs,

- Κάτω Χώρες:

motorrijtuigenbelasting,

- Πορτογαλία:

a) imposto de camionagem,

b) imposto de circulacao,

- Ηνωμένο Βασίλειο:

vehicle excise duties.

Άρθρο 7

Όταν ρυμουλκούμενο ή ημιρυμουλκούμενο που ανήκει σε επιχείρηση η οποία εκτελεί συνδυασμένες μεταφορές για ίδιο λογαριασμό έλκεται, σε μία από τις τελικές διαδρομές, από ρυμουλκό επιχείρησης που εκτελεί μεταφορές για λογαριασμό τρίτου, δεν απαιτείται το έγγραφο που προβλέπεται στο άρθρο 3- πρέπει, ωστόσο, να προσκομίζεται άλλο έγγραφο με το οποίο θα αποδεικνύεται η διαδρομή που διανύθηκε ή που πρέπει να διανυθεί σιδηροδρομικώς ή σε εσωτερική πλωτή οδό ή διά θαλάσσης.

Άρθρο 8

Η αρχική ή τελική οδική διαδρομή που πραγματοποιείται στα πλαίσια μιας συνδυασμένης μεταφοράς απαλλάσσεται από οποιοδήποτε υποχρεωτικό καθορισμό κομίστρων.

Άρθρο 9

Όταν, στα πλαίσια μις συνδυασμένης μεταφοράς, η επιχείρηση αποστολής πραγματοποιεί την αρχική οδική διαδρομή για ίδιο λογαριασμό, κατά την έννοια της πρώτης οδηγίας του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1962 περί θεσπίσεως ορισμένων κοινών κανόνων για τις διεθνείς μεταφορές (οδικές μεταφορές εμπορευμάτων για λογαριασμό τρίτων) (7), η επιχείρηση προορισμού του μεταφερόμενου εμπορεύματος μπορεί να πραγματοποιήσει για ίδιο λογαριασμό, κατά παρέκκλιση από τον ορισμό που προβλέπεται στην εν λόγω οδηγία, την τελική οδική διαδρομή για τη μεταφορά του εμπορεύματος στον προορισμό του, χρησιμοποιώντας ρυμουλκό το οποίο της ανήκει ή αγόρασε με δόσεις ή μίσθωσε, σύμφωνα με την οδηγία 84/647/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1984 για τη χρησιμοποίηση μισθωμένων οχημάτων χωρίς οδηγό στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές (8), και το οποίο οδηγούν υπάλληλοί της, ενώ το ρυμουλκούμενο ή ημιρυμουλκούμενο έχει άδεια κυκλοφορίας στο όνομα της επιχείρησης αποστολής ή έχει μισθωθεί από αυτήν.

Η αρχική οδική διαδρομή μιας συνδυασμένης μεταφοράς που πραγματοποιεί η επιχείρηση αποστολής χρησιμοποιώντας ρυμουλκό το οποίο ανήκει ή αγόρασε με δόσεις ή μίσθωσε σύμφωνα με την οδηγία 84/647/ΕΟΚ και το οποίο οδηγούν οι υπάλληλοί της, ενώ το ρυμουλκούμενο ή το ημιρυμουλκούμενο έχει άδεια κυκλοφορίας στο όνομα της επιχείρησης προορισμού του μεταφερόμενου εμπορεύματος ή έχει μισθωθεί από αυτήν, θεωρείται επίσης, κατά παρέκκλιση από την πρώτη οδηγία της 23ης Ιουλίου 1962, ως μεταφορά για ίδιο λογαριασμό, εφόσον η τελική οδική διαδρομή πραγματοποιείται για ίδιο λογαρισμό, σύμφωνα με την εν λόγω οδηγία, από την επιχείρηση προορισμού.

Άρθρο 10

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία πριν από την 1η Ιουλίου 1993. Ενημερώνουν αμέσως σχετικά την Επιτροπή.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη.

2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 11

1. Η οδηγία 75/130/ΕΟΚ (9) καταργείται, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών μελών όσον αφορά τις προθεσμίες μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και εφαρμογής που περιλαμβάνονται στο παράρτημα, τμήμα Α.

2. Οι αναφορές στην οδηγία που καταργείται νοούνται ως αναφορές στην παρούσα οδηγία και εκλαμβάνονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας που περιλαμβάνεται στο παράρτημα, τμήμα Β.

Άρθρο 12

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 7 Δεκεμβρίου 1992. Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. MacGREGOR

(1) ΕΕ αριθ. C 282 της 30. 10. 1992, σ. 8. (2) Γνώμη που διατυπώθηκε στις 20 Νοεμβρίου 1992 (δεν δημοσιεύθηκε ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα). (3) Γνώμη που διατυπώθηκε στις 24 Νοεμβρίου 1992 (δεν δημοσιεύθηκε ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα). (4) ΕΕ αριθ. L 48 της 22. 2. 1975, σ. 31. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 881/92 (ΕΕ αριθ. L 95 της 9. 4. 1992, σ. 1). (5) Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 881/92 του Συμβουλίου της της 26ης Μαρτίου 1992 σχετικά με την πρόσβαση στην αγορά των οδικών εμπορευματικών μεταφορών μέσα στην Κοινότητα οι οποίες έχουν ως σημείο αναχώρησης ή προορισμού το έδαφος κράτους μέλους ή διέρχονται από το έδαφος ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών (ΕΕ αριθ. L 95 της 9. 4. 1992, σ. 1). (6) ΕΕ αριθ. 52 της 16. 8. 1960, σ. 1121/60. (7) ΕΕ αριθ. 70 της 6. 8. 1962, σ. 2005/62. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 881/92 (ΕΕ αριθ. L 95 της 9. 4. 1992, σ. 1). (8) ΕΕ αριθ. L 335 της 22. 12. 1984, σ. 72. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 90/398/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 202 της 31. 7. 1990, σ. 46). (9) Συμπεριλαμβανομένων των πράξεων που την έχουν τροποποιήσει, ήτοι των σχετικών διατάξεων της πράξης προσχώρησης του 1985 και των οδηγιών 79/5/ΕΟΚ, 82/3/ΕΟΚ, 82/603/ΕΟΚ, 86/544/ΕΟΚ και 91/224/ΕΟΚ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΜΗΜΑ Α

Προθεσμία μεταφοράς και εφαρμογής στο εθνικό δίκαιο

Οδηγία Προθεσμία μεταφοράς και εφαρμογής στο εθνικό δίκαιο 75/130/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 48 της 22. 2. 1975, σ. 31) 30 Ιουνίου 1975 79/5/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 5 της 9. 1. 1979, σ. 33) 1η Ιουλίου 1979 82/3/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 5 της 9. 1. 1982, σ. 12) - 82/603/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 247 της 23. 8. 1982, σ. 6) 1 Απριλίου 1983 86/544/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 320 της 15. 11. 1986, σ. 33) 1 Ιουλίου 1987 91/224/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 103 της 23. 4. 1991, σ. 1) 1 Ιανουαρίου 1992

ΤΜΗΜΑ Β

Πίνακας αντιστοιχίας

Παρούσα οδηγία Οδηγία 75/130/ΕΟΚ Άρθρο 1 Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 3 Άρθρο 4 Άρθρο 6 Άρθρο 5 Άρθρο 7 Άρθρο 6 Άρθρο 8 Άρθρο 7 Άρθρο 9 Άρθρο 8 Άρθρο 11 Άρθρο 9 Άρθρο 12 Άρθρο 10 - Άρθρο 11 - Άρθρο 12 Άρθρο 13 Παράρτημα -