31992L0075

Οδηγία 92/75/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Σεπτεμβρίου 1992 για την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας και λοιπών πόρων των οικιακών συσκευών με την επισήμανση και την παροχή ομοιόμορφων πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 297 της 13/10/1992 σ. 0016 - 0019
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 13 τόμος 23 σ. 0195
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 13 τόμος 23 σ. 0195


ΟΔΗΓΙΑ 92/75/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Σεπτεμβρίου 1992 για την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας και λοιπών πόρων των οικιακών συσκευών με την επισήμανση και την παροχή ομοιόμορφων πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 100 Α,

την πρόταση της Επιτροπής (1),

Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),

Εκτιμώντας:

ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα για τη σταδιακή ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1992-

ότι ορισμένα κράτη μέλη διαθέτουν ήδη το δικό τους προαιρετικό σύστημα για την παροχή πληροφοριών όσον αφορά την ενεργειακή κατανάλωση των οικιακών συσκευών, ιδίως με επισήμανση- ότι ένα κράτος μέλος πρότεινε επίσημα να καθιερώσει δικό του υποχρεωτικό σύστημα επισήμανσης και ότι άλλα κράτη μέλη εξετάζουν το ενδεχόμενο να πράξουν το ίδιο- ότι η ύπαρξη ενός ορισμένου αριθμού υποχρεωτικών εθνικών συστημάτων ενδέχεται να δημιουργήσει φραγμούς στα ενδοκοινοτικό εμπόριο-

ότι το άρθρο 130 Π της συνθήκης απαιτεί τη συνετή και ορθολογική χρησιμοποίηση των φυσικών πόρων- ότι η ορθολογική χρησιμοποίηση της ενέργειας αποτελεί ένα από τα κυριότερα μέσα για την επίτευξη του στόχου αυτού και για τον περιορισμό της ρύπανσης του περιβάλλοντος-

ότι η παροχή επακριβών, εύστοχων και συγκρίσιμων πληροφοριών για την ενεργειακή κατανάλωση των οικιακών συσκευών ενδέχεται να επηρεάσει τις επιλογές του κοινού υπέρ των λιγότερο ενεργειοβόρων συσκευών και, κατά συνέπεια, να οδηγήσει τους κατασκευαστές να λάβουν μέτρα για τη μείωση της κατανάλωσης των συσκευών που παράγουν- ότι η πληροφόρηση αυτή παροτρύνει επίσης, εμμέσως, την ορθολογική χρησιμοποίηση αυτών των συσκευών- ότι, εφόσον δεν υπάρχουν αυτές οι πληροφορίες, η λειτουργία των δυνάμεων της αγοράς δεν θα επιτύχει, μόνη της, όσον αφορά τις συσκευές αυτές, την προαγωγή της ορθολογικής χρησιμοποίησης της ενέργειας-

ότι ο ρόλος της πληροφόρησης στη λειτουργία των δυνάμεων της αγοράς είναι πρωταρχικός, και ότι, προς τούτο, επιβάλλεται να καθιερωθεί μια ομοιόμορφη ετικέτα για όλες τις συσκευές του αυτού τύπου, να παρέχονται στους δυνητικούς αγοραστές τυποποιημένες συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με το ενεργειακό κόστος και την κατανάλωση αυτών των συκευών σε άλλους πόρους, καθώς και να ληφθούν μέτρα προκειμένου οι πληροφορίες αυτές να δίνονται και στους δυνητικούς αγοραστές που δεν βλέπουν τη συσκευή εκτεθειμένη και συνεπώς αδυνατούν να δουν την ετικέτα-

ότι, για το σκοπό αυτό, οι μετρήσεις όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας και τα υπόλοιπα δεδομένα που αφορούν κάθε τύπο συσκευής πρέπει να διενεργούνται σύμφωνα προς εναρμονισμένα πρότυπα και μεθόδους, ενώ παράλληλα επιβάλλεται να ελέγχεται η εφαρμογή των εν λόγω προτύπων και μεθόδων στο στάδιο της εμπορίας-

ότι η οδηγία 79/530/ΕΟΚ (4) αποσκοπούσε στην προαγωγή των εν λόγω στόχων όσον αφορά τις οικιακές συσκευές- ότι, εντούτοις, εκδόθηκε μία μόνο εκτελεστική οδηγία για τους ηλεκτρικούς φούρνους, και ότι ολίγα μόνο κράτη μέλη καθιέρωσαν την επισήμανση αυτή- ότι επιβάλλεται επομένως να συναχθούν τα δέοντα συμπεράσματα από την πείρα που αποκτήθηκε και να ενισχυθούν οι διατάξεις της εν λόγω οδηγίας- ότι, κατά συνέπεια, η οδηγία 79/530/ΕΟΚ πρέπει να αντικατασταθεί, και η οδηγία 79/531/ΕΟΚ (5) περί εφαρμογής στους ηλεκτρικούς φούρνους πρέπει να επανεξεταστεί και να ενσωματωθεί, στη συνέχεια, στο παρόν σύστημα-

ότι η καθιέρωση πλήρως προαιρετικού συστήματος ενδέχεται να οδηγήσει στην επισήμανση ή την παροχή ομοιόμορφων πληροφοριών περί του προϊόντος για ορισμένες μόνο από τις συσκευές, προκαλώντας ενδεχομένως σύγχυση στον καταναλωτή- ότι, κατά συνέπεια, με το παρόν σύστημα πρέπει να εξασφαλιστεί πληροφόρηση για την ενεργειακή κατανάλωση με επισήμανση και ομοιόμορφα πληροφοριακά δελτία όσον αφορά το προϊόν για όλες τις συγκεκριμένες συσκευές-

ότι οι οικιακές συσκευές καταναλώνουν ποικίλες μορφές ενέργειας, με σημαντικότερες την ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο- ότι η παρούσα οδηγία πρέπει επομένως να καλύπτει, κατ' αρχήν, τις συσκευές που χρησιμοποιούν κάθε μορφή ενέργειας-

ότι η οδηγία 86/594/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 1986 που αφορά τον αερόφερτο θόρυβο που εκπέμπουν οι οικιακές συσκευές (6) προβλέπει ότι, στις ετικέτες οι οποίες αφορούν την κατανάλωση ενέργειας, πρέπει να καταγράφεται, μεταξύ άλλων, και ένδειξη που αφορά την εκπομπή θορύβου- ότι, κατά συνέπεια, πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα ενσωμάτωσης πληροφοριών και επισημάνσεων που καλύπτονται από κοινοτικά συστήματα-

ότι πρέπει να καλυφθούν μόνον οι τύποι συσκευών που παρουσιάζουν σημαντική συνολική κατανάλωση ενέργειας και εφόσον υπάρχουν σοβαρά περιθώρια βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητάς τους,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

1. Αντικείμενο της παρούσας οδηγίας είναι να καταστεί δυνατή η εναρμόνιση των εθνικών μέτρων για τη δημοσίευση, ιδίως με την επισήμανση και την ενημέρωση σχετικά με το προϊόν, πληροφοριών για την κατανάλωση ενέργειας και άλλων βασικών πόρων και συμπληρωματικών πληροφοριών για ορισμένους τύπους οικιακών συσκευών, επιτρέποντας έτσι στους καταναλωτές να επιλέγουν αποδοτικότερες από άποψη ενέργειας συσκευές. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στους ακόλουθους τύπους οικιακών συσκευών, ακόμη και εάν πωλούνται για μη οικιακή χρήση:

- ψυγεία, καταψύκτες και συνδυασμοί τους,

- πλυντήρια ρούχων, στεγνωτήρια και συνδυασμοί τους,

- πλυντήρια πιάτων,

- φούρνοι,

- θερμοσίφωνες,

- φωτιστικές πηγές,

- συσκευές κλιματισμού.

2. Στον κατάλογο του παρόντος άρθρου μπορούν να προστεθούν και άλλοι τύποι οικιακών συσκευών, σύμφωνα με το άρθρο 9 στοιχείο β).

3. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται για την ενδεικτική πινακίδα ισχύος ή το ισοδύναμο σήμα που τίθεται στις οικιακές συσκευές για λόγους ασφαλείας.

4. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοείται ως:

- "έμπορος": ο λιανοπωλητής ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο πωλεί, μισθώνει, προσφέρει για μίσθωση-αγορά, ή εκθέτει οικιακές συσκευές προοριζόμενες για τελικούς χρήστες,

- "προμηθευτής": ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του στην Κοινότητα ή το πρόσωπο που θέτει το προϊόν στην κοινοτική αγορά,

- "δελτίο": ο τυποποιημένος πίνακας πληροφοριών που αφορά την εκάστοτε συσκευή,

- "άλλοι βασικοί πόροι": το νερό, τα χημικά προϊόντα ή όποια άλλη ουσία καταναλώνει η συσκευή στην κανονική της χρήση,

- "συμπληρωματικές πληροφορίες": οι πληροφορίες σχετικά με την απόδοση μιας συσκευής, οι οποίες αφορούν την κατανάλωση ενέργειας ή άλλων βασικών πόρων ή βοηθούν στην εκτίμησή της.

5. Για τα μοντέλα οικιακών συσκευών των οποίων η κατασκευή έπαψε πριν την έναρξη ισχύος της σχετικής εκτελεστικής οδηγίας καθώς και για τις συσκευές από δεύτερο χέρι δεν υπάρχει υποχρέωση επίθεσης ετικέτας ή προμήθειας δελτίου.

Άρθρο 2

1. Οι πληροφορίες για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και άλλων μορφών ενέργειας καθώς και άλλων βασικών πόρων και οι συμπληρωματικές πληροφορίες παρέχονται στους καταναλωτές μέσω ενημερωτικού δελτίου και ετικέτας σχετικών με τις οικιακές συσκευές, οι οποίες προσφέρονται προς πώληση, μίσθωση, μίσθωση-αγορά ή εκτίθενται προοριζόμενες για τελικούς χρήστες.

2. Οι λεπτομέρειες σχετικά με την ετικέτα και το δελτίο προσδιορίζονται σε οδηγίες που αναφέρονται σε κάθε τύπο συσκευής και που εκδίδονται κατ' εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, σύμφωνα με το άρθρο 9.

3. Καταρτίζεται επαρκής τεχνικός φάκελος ώστε να επιτρέπεται η εκτίμηση της ακριβείας των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην ετικέτα και το δελτίο. Ο φάκελος αυτός περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

- γενική περιγραφή του προϊόντος,

- αποτελέσματα των υπολογισμών σχεδιασμού οι οποίοι γίνονται, όπου χρειάζεται,

- εκθέσεις για τις δοκιμές, εφόσον υπάρχουν, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και εκείνες που διεξάγονται από αρμόδιους κοινοποιημένους οργανισμούς, όπως ορίζονται βάσει άλλης κοινοτικής νομοθεσίας,

- όταν οι τιμές συνάγονται από αντίστοιχες που έχουν ληφθεί για παρεμφερή μοντέλα, οι ίδιες πληροφορίες που παρέχονται για τα μοντέλα αυτά.

4. Ο προμηθευτής καταρτίζει τον τεχνικό φάκελο ο οποίος περιγράφεται στην παράγραφο 3. Για το σκοπό αυτό, μπορεί να χρησιμοποιήσει το φάκελο που απαιτείται ήδη βάσει της οικείας κοινοτικής νομοθεσίας. Ο προμηθευτής διατηρεί στη διάθεση των αρμόδιων αρχών προς έλεγχο το φάκελλο αυτό επί διάστημα πέντε ετών μετά την κατασκευή του τελευταίου προϊόντος.

Άρθρο 3

1. Όλοι οι προμηθευτές που διαθέτουν στην αγορά οικιακές συσκευές οι οποίες αναφέρονται στις εκτελεστικές οδηγίες οφείλουν να παρέχουν ετικέτα σύμφωνα με την παρούσα οδηγία. Οι χρησιμοποιούμενες ετικέτες πρέπει, σε όλες τις περιπτώσεις, να είναι σύμφωνες προς την παρούσα οδηγία καθώς και τις εκτελεστικές οδηγίες.

2. Εκτός από τις ετικέτες, οι προμηθευτές παρέχουν δελτίο με πληροφορίες για το προϊόν. Το εν λόγω δελτίο περιέχεται σε όλα τα φυλλάδια σχετικά με το προϊόν ή, στην περίπτωση που ο προμηθευτής δεν παρέχει φυλλάδια, μαζί με κάθε άλλο τύπο εγγράφων πληροφοριών που χορηγεί ο προμηθευτής μαζί με τη συσκευή. Τα χρησιμοποιούμενα δελτία πρέπει, σε όλες τις περιπτώσεις, να είναι σύμφωνα προς την παρούσα οδηγία καθώς και τις εκτελεστικές οδηγίες.

3. Οι προμηθευτές είναι υπεύθυνοι για την ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχονται στις ετικέτες και στα δελτία που παρέχουν.

4. Ο προμηθευτής θεωρείται ότι έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για τη δημοσίευση των πληροφοριών που περιέχονται στην ετικέτα ή στο δελτίο.

Άρθρο 4

Όσον αφορά την επισήμανση και τις πληροφορίες για το προϊόν, εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις:

α) κατά την παρουσίαση σε εκθεσιακό χώρο, συσκευής αναφερόμενης σε εκτελεστική οδηγία, οι έμποροι τοποθετούν κατάλληλη ετικέτα, στη σαφώς ορατή θέση που καθορίζει η σχετική εκτελεστική οδηγία και στην αντίστοιχη γλώσσα-

β) ο προμηθευτής παρέχει δωρεάν τις αναγκαίες ετικέτες στους εμπόρους που αναφέρονται στο στοιχείο α). Οι προμηθευτές επιλέγουν σύστημα της αρεσκείας τους για την παράδοση των ετικετών. Ωστόσο, όταν ο έμπορος υποβάλει αίτηση για ετικέτες, οι προμηθευτές οφείλουν να εξασφαλίζουν ότι οι ετικέτες παραδίδονται ταχέως.

Άρθρο 5

Στις περιπτώσεις που οι συσκευές διατίθενται προς πώληση, μίσθωση ή μίσθωση-αγορά ταχυδρομικά, μέσω καταλόγου ή με άλλες μεθόδους που συνεπάγονται ότι ο υποψήφιος αγοραστής δεν έχει τη δυνατότητα να εξετάσει την εκτεθειμένη συσκευή, οι εκτελεστικές οδηγίες περιέχουν διατάξεις που εξασφαλίζουν ότι παρέχονται στους υποψήφιους αγοραστές, πριν από την αγορά της συσκευής, οι ουσιώδεις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ετικέτα ή στο δελτίο.

Άρθρο 6

Οι εκτελεστικές οδηγίες προβλέπουν ότι η ετικέτα ή το δελτίο περιέχουν πληροφορίες για τον αερόφερτο θόρυβο, εφόσον οι πληροφορίες αυτές παρέχονται δυνάμει της οδηγίας 86/594/ΕΟΚ, και άλλες πληροφορίες για το κοινό σχετικές με τη συγκεκριμένη συσκευή και παρεχόμενες δυνάμει άλλων κοινοτικών πράξεων.

Άρθρο 7

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα προσήκοντα μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν:

α) ότι οι προμηθευτές και οι έμποροι που είναι εγκατεστημένοι στο έδαφός τους εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την παρούσα οδηγία-

β) ότι απαγορεύεται η επίθεση ετικετών, σημάτων, σύμβολων ή επιγραφών σχετικών με την κατανάλωση ενέργειας που δεν είναι σύμφωνες προς τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας και των αντίστοιχων εκτελεστικών οδηγιών, εφόσον η τοποθέτησή τους ενδέχεται να συμβάλει σε λάθος ή να οδηγήσει σε σύγχυση. Η απαγόρευση αυτή δεν εφαρμόζεται για τα κοινοτικά ή εθνικά οικολογικά συστήματα επισήμανσης για την προστασία του περιβάλλοντος-

γ) ότι η καθιέρωση του συστήματος ετικετών και δελτίων σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας συνδυάζεται με ενημερωτικές εκστρατείες εκπαιδευτικού και διαφημιστικού χαρακτήρα για την ενθάρρυνση μιας πιο υπεύθυνης χρησιμοποίησης της ενέργειας εκ μέρους των ιδιωτών καταναλωτών.

Άρθρο 8

1. Όταν πληρούνται οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας και των εκτελεστικών οδηγιών, τα κράτη μέλη δεν μπορούν να απαγορεύουν ή να περιορίζουν τη διάθεση στην αγορά οικιακών συσκευών που καλύπτονται από εκτελεστική οδηγία.

2. Τα κράτη μέλη θεωρούν ότι οι ετικέτες και τα δελτία είναι σύμφωνα προς τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας και των εκτελεστικών οδηγιών, μέχρις αποδείξεως του αντιθέτου. Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν από τους προμηθευτές να αποδεικνύουν κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 3, την ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχονται στις ετικέτες και τα δελτία τους εφόσον υπάρχουν υπόνοιες ότι οι πληροφορίες αυτές είναι ανακριβείς.

Άρθρο 9

Τα μέτρα για την καθιέρωση και τη λειτουργία του συστήματος θεσπίζονται και προσαρμόζονται στην τεχνική πρόοδο με τη διαδικασία του άρθρου 10. Τα εν λόγω μέτρα είναι:

α) οι εκτελεστικές οδηγίες-

β) η προσθήκη άλλων οικιακών συσκευών στον κατάλογο του άρθρου 1 παράγραφος 1, με την προοπτική σημαντικής εξοικονόμησης ενέργειας.

Άρθρο 10

Για τη θέσπιση των μέτρων που αναφέρονται στην παρούσα οδηγία, και ιδίως στο άρθρο 9, η Επιτροπή επικουρείται από μια επιτροπή την οποία αποτελούν αντιπρόσωποι των κρατών μελών και της οποίας προεδρεύει ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής.

Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει στην εν λόγω επιτροπή σχέδιο των μέτρων που πρόκειται να ληφθούν. Η επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της για το σχέδιο αυτό μέσα σε προθεσμία που μπορεί να ορίσει ο πρόεδρος ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα του θέματος. Η γνώμη διατυπώνεται με την πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 148 παράγραφος 2 της συνθήκης για την έκδοση των αποφάσεων που καλείται να λάβει το Συμβούλιο βάσει πρότασης της Επιτροπής. Κατά την ψηφοφορία στην επιτροπή, οι ψήφοι των αντιπροσώπων των κρατών μελών σταθμίζονται σύμφωνα με το προαναφερόμενο άρθρο. Ο πρόεδρος δεν λαμβάνει μέρος στην ψηφοφορία.

Η Επιτροπή θεσπίζει τα σχεδιαζόμενα μέτρα όταν είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής.

Όταν το σχεδιαζόμενα μέτρα δεν είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής ή ελλείψει γνώμης, η Επιτροπή υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση στο Συμβούλιο πρόταση σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία.

Εάν το Συμβούλιο δεν αποφασίσει εντός προθεσμίας τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής του θέματος, τα προτεινόμενα μέτρα θεσπίζονται από την Επιτροπή, εκτός εάν το Συμβούλιο έχει αποφασίσει με απλή πλειοψηφία ότι αντιτίθεται προς τα εν λόγω μέτρα.

Άρθρο 11

Μετά την παρέλευση τριετίας από της θέσης σε εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή αξιολογεί την εφαρμογή της και τα επιτευχθέντα αποτελέσματα. Η αξιολόγηση αυτή αποτελεί το αντικείμενο έκθεσης, η οποία υποβάλλεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Άρθρο 12

Στις εκτελεστικές οδηγίες διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

α) ο ακριβής ορισμός του τύπου της συσκευής η οποία αναφέρεται-

β) τα πρότυπα και οι μέθοδοι μέτρησης που χρησιμοποιούνται για τη λήψη των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1-

γ) λεπτομέρειες για τον τεχνικό φάκελο που απαιτείται δυνάμει του άρθρου 2 παράγραφος 3-

δ) το σχέδιο και το περιεχόμενο της ετικέτας που αναφέρεται στο άρθρο 2, τα οποία παρουσιάζουν όσο το δυνατόν πιο ομοιόμορφα χαρακτηριστικά στο σχεδιασμό τους-

ε) το σημείο της συσκευής στο οποίο πρέπει να τοποθετείται η ετικέτα. Εάν κρίνεται αναγκαίο, μπορεί επίσης να προβλέπεται η τοποθέτηση ή εκτύπωση της ετικέτας στη συσκευασία-

στ) το περιεχόμενο του δελτίου ή άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες που ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 και, εν ανάγκη, το σχήμα και άλλες λεπτομέρειες. Οι πληροφορίες που περιέχονται στην ετικέτα περιλαμβάνονται επίσης στο δελτίο-

ζ) οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται σε περίπτωση προσφορών προς πώληση που αναφέρει το άρθρο 5, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να παρέχονται οι πληροφορίες αυτές.

Άρθρο 13

Η οδηγία 79/530/ΕΟΚ καταργείται από 1ης Ιανουαρίου 1994.

Η οδηγία 79/531/ΕΟΚ θεωρείται εκτελεστική οδηγία της παρούσας οδηγίας όσον αφορά τους ηλεκτρικούς φούρνους- τα κράτη μέλη μπορούν, ωστόσο, να αποφύγουν την υποχρεωτική εφαρμογή της μέχρι μια ημερομηνία που θα καθοριστεί σε αναθεωρημένη εκτελεστική οδηγία σχετικά με τους φούρνους, η οποία θα εκδοθεί με τη διαδικασία του άρθρου 10.

Άρθρο 14

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις αναγκαίες διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία πριν από την 1η Ιουλίου 1993. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπής σχετικά.

Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις εν λόγω διατάξεις από την 1η Ιανουαρίου 1994, το αργότερο.

2. Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη.

3. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 15

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 22 Σεπτεμβρίου 1992.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

R. NEEDHAM

(1) ΕΕ αριθ. C 235 της 10. 9. 1991, σ. 5.(2) ΕΕ αριθ. C 125 της 18. 5. 1992, σ. 172, και ΕΕ αριθ. C 241 της 21. 9. 1992.(3) ΕΕ αριθ. C 49 της 24. 2. 1992, σ. 32.(4) ΕΕ αριθ. L 145 της 13. 6. 1979, σ. 1.(5) ΕΕ αριθ. L 145 της 13. 6. 1979, σ. 7.(6) ΕΕ αριθ. L 344 της 6. 12. 1986, σ. 24.