31992L0034

Οδηγία 92/34/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 28ης Απριλίου 1992 για την εμπορία του πολλαπλασιαστικού υλικού οπωροφόρων φυτών και οπωροφόρων δένδρων που προορίζονται για την παραγωγή φρούτων

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 157 της 10/06/1992 σ. 0010 - 0018
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 3 τόμος 42 σ. 0117
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 3 τόμος 42 σ. 0117


ΟΔΗΓΙΑ 92/34/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Απριλίου 1992 για την εμπορία του πολλαπλασιαστικού υλικού οπωροφόρων φυτών και των οπωροφόρων δένδρων που προορίζονται για την παραγωγή φρούτων

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑIΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 43,

την πρόταση της Επιτροπής (1),

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),

τη γνώμη της Οικονομικής και κοινωνικής Επιτροπής (3),

Εκτιμώντας:

ότι η παραγωγή φρούτων κατέχει σημαντική θέση στη γεωργία της Κοινότητας-

ότι τα ικανοποιητικά αποτελέσματα της καλλιέργειας οπωροφόρων δένδρων εξαρτώνται, σε μεγάλο βαθμό, από την ποιότητα και την υγεία τόσο του υλικού που χρησιμοποιείται για τον πολλαπλασιασμό των οπωροφόρων δένδρων όσο και των ίδιων των φυτών αυτών- ότι κατά συνέπεια, ορισμένα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει διατάξεις με σκοπό την εγγύηση της ποιότητας και της υγείας του πολλαπλασιαστικού υλικού και των οπωροφόρων δένδρων που διατίθενται στην αγορά-

ότι ο διαφορετικός τρόπος μεταχείρισης στον οποίον υπόκεινται το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα δένδρα στα διάφορα κράτη μέλη, ενδέχεται να δημιουργήσει φραγμούς στο εμπόριο και με τον τρόπο αυτό να παρεμποδίσει την ελεύθερη διακίνηση των προϊόντων αυτών στην Κοινότητα- ότι, ενόψει της υλοποίησης της εσωτερικής αγοράς, οι φραγμοί αυτοί πρέπει να εξαλειφθούν με τον καθορισμό κοινοτικών διατάξεων οι οποίες θα αντικαταστήσουν τις εθνικές διατάξεις-

ότι η θέσπιση εναρμονισμένων όρων σε κοινοτικό επίπεδο θα διασφαλίσει ότι οι αγοραστές σε ολόκληρο το έδαφος της Κοινότητας θα προμηθεύονται υγιές και καλής ποιότητας πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα δένδρα-

ότι οι εναρμονισμένοι αυτοί όροι, στο βαθμό που αφορούν φυτοϋγειονομικά θέματα, πρέπει να συμφωνούν με την οδηγία 77/93/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1976 περί των μέτρων προστασίας κατά της εισαγωγής στα κράτη μέλη οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα (4)-

ότι πρέπει να θεσπισθούν αρχικά κοινοτικοί κανόνες για τα γένη και είδη οπωροφόρων δένδρων που έχουν ιδιαίτερη οικονομική σημασία στην Κοινότητα, και να προβλεφθεί κοινοτική διαδικασία για τη μελλοντική επέκταση της εφαρμογής των κανόνων αυτών και σε άλλα γένη και είδη οπωροφόρων δένδρου-

ότι, με την επιφύλαξη των φυτοϋγειονομικών διατάξεων της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ, δεν πρέπει να εφαρμόζονται οι κοινοτικοί κανόνες περί εμπορίας του πολλαπλασιαστικού υλικού και των οπωροφόρων δένδρων όταν τα προϊόντα αυτά αποδεδειγμένως προορίζονται για εξαγωγή προς τρίτες χώρες, δεδομένου ότι οι κανόνες που ισχύουν για τις χώρες αυτές ενδέχεται να διαφέρουν από τους κανόνες της παρούσας οδηγίας-

ότι ο καθορισμός φυτοϋγειονομικών και ποιοτικών προτύπων για κάθε γένος και είδος οπωροφόρου δένδρου απαιτεί μακρόχρονες και λεπτομερείς επιστημονικές μελέτες- ότι, επομένως, πρέπει να καθορισθεί διαδικασία προς το σκοπό αυτό-

ότι εμπίπτει, κατ' αρχάς, στην αρμοδιότητα των προμηθευτών πολλαπλασιαστικού υλικού ή οπωροφόρων δένδρων να εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα τους πληρούν τους όρους της παρούσας οδηγίας-

ότι οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών οφείλουν, με τη διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων, να εξασφαλίζουν ότι οι εν λόγω προμηθευτές τηρούν τις επιταγές αυτές όσον αφορά το υλικό ή τα δένδρα της κατηγορίας CAC-

ότι είναι απαραίτητο να προβλεφθούν υλικά και δένδρα και άλλων κατηγοριών, οι οποίες θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο επίσημης πιστοποίησης-

ότι πρέπει να θεσπιστούν κοινοτικά μέτρα ελέγχου για να εξασφαλισθεί η ομοιόμορφη εφαρμογή, σε όλα τα κράτη μέλη, των προτύπων της παρούσας οδηγίας-

ότι, σύμφωνα με την τρέχουσα γεωργική πρακτική, μπορεί να απαιτηθεί για ορισμένα υλικά πολλαπλασιασμού και οπωροφόρα δένδρα είτε να έχουν κηρυχθεί επισήμως απαλλαγμένα ιών, εφόσον έχει διαπιστωθεί ότι είναι απαλλαγμένα όλων των γνωστών ιών και ιομόρφων παθογόνων, είτε να έχουν υποστεί έλεγχο παρουσίας ιών και να έχουν ευρεθεί απαλλαγμένα συγκεκριμένων ιών ή ιομόρφων παθογόνων που μειώνουν την αξία χρήσης του πολλαπλασιαστικού υλικού και των οπωροφόρων δένδρων-

ότι είναι προς το συμφέρον του αγοραστή πολλαπλασιαστικού υλικού και των οπωροφόρων δένδρων να είναι γνωστή η ονομασία και να διαφυλάσσεται η ταυτότητα της ποικιλίας-

ότι ο προαναφερόμενος στόχος μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα είτε με κοινή γνώση της ποικιλίας, είτε με την ύπαρξη μιας περιγραφής που συντάσσει και φυλάσσει ο προμηθευτής- ότι στην τελευταία αυτή περίπτωση, ωστόσο, τα υλικά πολλαπλασιασμού ή τα οπωροφόρα δένδρα δεν έχουν πρόσβαση στις κατηγορίες που αποτελούν αντικείμενο επίσημης πιστοποίησης-

ότι, για να εξασφαλισθεί η ταυτότητα και η ομαλή εμπορία του πολλαπλασιαστικού υλικού και των οπωροφόρων δένδρων, πρέπει να θεσπισθούν κοινοτικοί κανόνες όσον αφορά το διαχωρισμό των παρτίδων και τη σήμανση- ότι στη χρησιμοποιούμενη ετικέτα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία που απαιτούνται τόσο για τον επίσημο έλέγχο όσο και για την ενημέρωση του χρήστη-

ότι πρέπει να θεσπισθούν κανόνες οι οποίοι, σε περίπτωση παροδικών δυσχερειών εφοδιασμού, επιτρέπουν την εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού και οπωροφόρων δένδρων που υπόκεινται σε λιγότερο αυστηρές απαιτήσεις από εκείνες που προβλέπει η παρούσα οδηγία-

ότι, ως ένα πρώτο βήμα προς την εναρμόνιση των όρων, πρέπει να απαγορεύεται στα κράτη μέλη να επιβάλλουν, όσον αφορά τα γένη και τα είδη που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ για τα οποία θα καταρτισθεί δελτίο, νέους όρους ή περιορισμούς στην εν λόγω εμπορία, εκτός εκείνων που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία-

ότι πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα να επιτραπεί η εμπορία, εντός της Κοινότητας, πολλαπλασιαστικού υλικού και των οπωροφόρων δένδρων που παράγονται σε τρίτες χώρες, υπό τον όρο ότι τα προϊόντα αυτά παρέχουν πάντοτε τις ίδιες εγγυήσεις με το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα δένδρα που παράγονται στην Κοινότητα και συμφωνούν με τις κοινοτικές διατάξεις-

ότι, προκειμένου να εναρμονισθούν οι τεχνικές μέθοδοι ελέγχου που χρησιμοποιούνται στα κράτη μέλη και για να είναι δυνατή η σύγκριση του πολλαπλασιαστικού υλικού και των οπωροφόρων δένδρων που παράγονται στην Κοινότητα με εκείνα που παράγονται σε τρίτες χώρες, πρέπει να διεξάγονται συγκριτικές δοκιμές, ώστε να διαπιστώνεται κατά πόσον τα προϊόντα αυτά είναι σύμφωνα προς τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας-

ότι, προκειμένου να διευκολυνθεί η αποτελεσματική εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η θέσπιση των μέτρων για την εφαρμογή της και την τροποποίηση του παραρτήματός της και η πρόβλεψη μιας διαδικασίας στενής συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών στα πλαίσια μιας Μόνιμης Επιτροπής για το Πολλαπλασιαστικό Υλικό Γενών και Ειδών Οπωροφόρων Δένδρων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

1. Η παρούσα οδηγία αφορά την εμπορία εντός της Κοινότητας, του πολλαπλασιαστικού υλικού οπωροφόρων δένδρων και την εμπορία των οπωροφόρων δένδρων που προορίζονται για την παραγωγή φρούτων.

2. Τα άρθρα 2 έως 20 και το άρθρο 24 εφαρμόζονται στα γένη και είδη, που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ, καθώς και στα υβρίδιά τους.

Τα προαναφερόμενα άρθρα εφαρμόζονται και στα έρριζα υποκείμενα και άλλα μέρη φυτών άλλων γενών ή ειδών, ή στα υβρίδιά τους, εάν είναι ή πρέπει να είναι εμβολιασμένα με υλικό ενός από τα προαναφερόμενα γένη ή είδη, ή τα υβρίδιά τους.

3. Οι τροποποιήσεις του καταλόγου γενών και ειδών του παραρτήματος ΙΙ θεσπίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 22.

Άρθρο 2

Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στο πολλαπλασιαστικό υλικό ή στα οπωροφόρα δένδρα τα οποία αποδεδειγμένως προορίζονται για εξαγωγή προς τρίτες χώρες, εφόσον αναγνωρίζονται κατάλληλα ως προοριζόμενα προς εξαγωγή και απομονώνονται επαρκώς, με την επιφύλαξη των υγειονομικών διατάξεων που καθορίζονται με την οδηγία 77/93/ΕΟΚ.

Τα μέτρα εφαρμογής του πρώτου εδαφίου, ιδίως δε εκείνα που αφορούν την αναγνώριση και την απομόνωση, θεσπίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 21.

Άρθρο 3

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως:

α) "πολλαπλασιαστικό υλικό", οι σπόροι, τα μέρη φυτών καθώς και κάθε φυτικό υλικό, συμπεριλαμβανομένων των έρριζων υποκειμένων, που προορίζονται για τον πολλαπλασιασμό και την παραγωγή οπωροφόρων δένδρων-

β) "οπωροφόρα δένδρα", τα φυτά που προορίζονται, μετά την εμπορία τους, για φύτευση ή μεταφύτευση-

γ) "μητρικό υλικό", το πολλαπλασιαστικό υλικό:

i) που έχει παραχθεί σύμφωνα με γενικά αποδεκτές μεθόδους με σκοπό τη διατήρηση της ταυτότητας της ποικιλίας, συμπεριλαμβανομένων των σημαντικών χαρακτηριστικών σχετικά με τη δενδροκομική της αξία και τα οποία μπορούν να οριστούν με τη διαδικασία του άρθρου 21, καθώς και την πρόληψη ασθενειών,

ii) που προορίζεται για την παραγωγή βασικού υλικού πολλαπλασιασμού,

iii) που πληροί τις προϋποθέσεις για το μητρικό υλικό που ορίζονται στα δελτία για το οικείο είδος τα οποία καταρτίζονται σύμφωνα με το άρθρο 4,

iv) που, σε επίσημη εξέταση, αναγνωρίστηκε ότι πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις-

δ) "βασικό υλικό πολλαπλασιασμού", το πολλαπλασιαστικό υλικό:

i) που έχει παραχθεί απευθείας ή σε περιορισμένο αριθμό σταδίων με αγενή πολλαπλασιασμό από το μητρικό υλικό, σύμφωνα με γενικά αποδεκτές μεθόδους με σκοπό τη διατήρηση της ταυτότητας της ποικιλίας, συμπεριλαμβανομένων και των σημαντικών χαρακτηριστικών σχετικά με τη δενδροκομική αξία τα οποία μπορούν να οριστούν με τη διαδικασία του άρθρου 21, καθώς και την πρόληψη ασθενειών,

ii) που προορίζεται για την παραγωγή πιστοποιημένου υλικού,

iii) που πληροί τις προϋποθέσεις για το βασικό υλικό πολλαπλασιασμού που ορίζονται στα δελτία για τα οικεία είδη που καταρτίζονται σύμφωνα με το άρθρο 4,

iv) που, σε επίσημη εξέταση, αναγνωρίστηκε ότι πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις-

ε) "πιστοποιημένο υλικό", το πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα δένδρα:

i) που έχουν παραχθεί απευθείας ή σε περιορισμένο αριθμό σταδίων από το βασικό υλικό πολλαπλασιασμού,

ii) που πληρούν τις προϋποθέσεις για το πιστοποιημένο υλικό που ορίζονται στα δελτία για τα οικεία είδη που καταρτίζονται σύμφωνα με το άρθρο 4,

iii) που, σε επίσημη εξέταση, αναγνωρίστηκε ότι πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις-

στ) "υλικό CAC ( "Conformitas Agragria Communitatis ")" (Κοινοτικών Προδιαγραοφών), το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα δένδρα που πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις που ορίζονται για την κατηγορία αυτή στο δελτίο το οποίο καταρτίζεται, όσον αφορά το συγκεκριμένο είδος, κατ' εφαρμογή του άρθρου 4-

ζ) "υλικό απαλλαγμένο ιών ( "vf ")", το υλικό που έχει υποβληθεί σε εργαστηριακές δοκιμασίες και για το οποίο έχει διαπιστωθεί ότι είναι απαλλαγμένο από μολύνσεις σύμφωνα με διεθνώς αναγνωρισμένες επιστημονικές μεθόδους και, το οποίο, κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε στο στάδιο της ανάπτυξής του, διαπιστώθηκε ότι είναι απαλλαγμένο από τα συμπτώματα οποιουδήποτε ιού ή ιοειδούς παθογόνου, έχει διατηρηθεί υπό συνθήκες που εξασφαλίζουν την προστασία του από μολύνσεις και θεωρείται ως απαλλαγμένο από όλους τους ιούς ή τα ιοειδή παθογόνα του οικείου είδους που είναι γνωστό ότι υπάρχουν στην Κοινότητα. Απαλλαγμένο ιών θεωρείται επίσης το υλικό που προέρχεται απευθείας, με αγενή πολλαπλασιασμό και με συγκεκριμένο αριθμό σταδίων ανάπτυξης, από το υλικό αυτό και το οποίο, κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε στα στάδια της ανάπτυξής του, διαπιστώθηκε ότι ήταν απαλλαγμένο από συμπτώματα οποιουδήποτε ιού ή ιοειδούς παθογόνου και το οποίο έχει παραχθεί και διατηρηθεί υπό συνθήκες που εξασφαλίζουν την προστασία του από μολύνσεις. Ο συγκεκριμένος αριθμός σταδίων ανάπτυξης καθορίζεται στο δελτίο το οποίο καταρτίζεται για το οικείο είδος, κατ' εφαρμογή του άρθρου 4-

η) "υλικό ελεγμένο ως προς την παρουσία ιών ( "vt ")", το υλικό που έχει υποβληθεί σε εργαστηριακές δοκιμασίες και για το οποίο έχει διαπιστωθεί ότι είναι απαλλαγμένο από μολύνσεις σύμφωνα με διεθνώς αναγνωρισμένες επιστημονικές μεθόδους και, το οποίο, κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε στα στάδια της ανάπτυξής του, διαπιστώθηκε ότι είναι απαλλαγμένο από τα συμπτώματα οποιουδήποτε ιού ή ιοειδούς παθογόνου, έχει διατηρηθεί υπό συνθήκες που εξασφαλίζουν την προστασία του από μολύνσεις και θεωρείται ως απαλλαγμένο από ορισμένους σοβαρούς ιούς ή ιοειδή παθογόνα του οικείου είδους που είναι γνωστό ότι υπάρχουν στην Κοινότητα και μπορούν να μειώσουν τη χρησιμότητα του υλικού. Υλικό ελεγμένο ως προς την παρουσία ιών θεωρείται επίσης το υλικό που προέρχεται απευθείας, με αγενή πολλαπλασιασμό και με συγκεκριμένο αριθμό σταδίων ανάπτυξης, από το υλικό αυτό και το οποίο, κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε στα στάδια της ανάπτυξής του, διαπιστώθηκε ότι ήταν απαλλαγμένο από συμπτώματα οποιουδήποτε ιού ή ιοειδούς παθογόνου και το οποίο έχει παραχθεί και διατηρηθεί υπό συνθήκες που εξασφαλίζουν την προστασία του από μολύνσεις. Ο συγκεκριμένος αριθμός σταδίων ανάπτυξης καθορίζεται στο δελτίο το οποίο καταρτίζεται για το οικείο είδος, κατ' εφαρμογή του άρθρου 4-

θ) "προμηθευτής", κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί τουλάχιστον μία από τις κατωτέρω επαγγελματικές δραστηριότητες όσον αφορά το πολλαπλασιαστικό υλικό ή τα οπωροφόρα δένδρα: αναπαραγωγή, παραγωγή, διατήρηση ή/και επεξεργασία και εμπορία-

ι) "εμπορία", κατοχή προς διάθεση ή σε απόθεμα, έκθεση ή προσφορά προς πώληση, πώληση ή/και παράδοση σε άλλο πρόσωπο, υπό οιαδήποτε μορφή, πολλαπλασιαστικού υλικού ή οπωροφόρων δένδρων-

ια) "αρμόδια επίσημη υπηρεσία",

i) η μοναδική κεντρική αρχή, η οποία δημιουργείται ή ορίζεται από το κράτος μέλος υπό τον έλεγχο της εθνικής κυβέρνησης, και η οποία ευθύνεται για θέματα ποιότητας,

ii) κάθε δημοσία αρχή η οποία δημιουργείται:

- είτε σε εθνικό επίπεδο,

- είτε σε περιφερειακό επίπεδο, υπό τον έλεγχο εθνικών αρχών, μέσα στα όρια τα οποία καθορίζει η εθνική νομοθεσία του οικείου κράτους μέλους.

Οι υπηρεσίες που αναφέρονται στα σημεία i) και ii) μπορούν, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, να αναθέτουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους που αναφέρονται στην παρούσα οδηγία, υπό την εξουσία και τον έλεγχό τους, σε οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, το οποίο έχει αναλάβει, δυνάμει του επισήμως εγκριθέντος καταστατικού του, αποκλειστικώς ειδικά καθήκοντα δημοσίου συμφέροντας, υπό τον όρο ότι το νομικό αυτό πρόσωπο και τα μέλη του δεν αποκομίζουν κανένα προσωπικό όφελος από τα αποτελέσματα των μέτρων που λαμβάνουν.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την ύπαρξη στενής συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών που αναφέρονται στο σημείο ii) και αυτών που αναφέρονται στο σημείο i).

Εξάλλου, με τη διαδικασία του άρθρου 21, μπορεί να εγκρίνεται οποιοδήποτε άλλο νομικό πρόσωπο που ιδρύεται για λογαριασμό μιας από της υπηρεσίες που αναφέρονται στα σημεία i) και ii), και το οποίο ενεργεί υπό την εποπτεία και τον έλεγχο της υπηρεσίας αυτής, υπό τον όρο ότι το νομικό αυτό πρόσωπο δεν προσπορίζεται κανένα ίδιον όφελος από το αποτέλεσμα των μέτρων που λαμβάνει.

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις αρμόδιες επίσημες υπηρεσίες τους. Η Επιτροπή διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές προς τα άλλα κράτη μέλη-

ιβ) "επίσημα μέτρα", τα μέτρα που λαμβάνονται από την αρμόδια επίσημη υπηρεσία-

ιγ) "επίσημος έλεγχος", ο έλεγχος που γίνεται από την αρμόδια επίσημη υπηρεσία-

ιδ) "επίσημη δήλωση", η δήλωση που γίνεται από την αρμόδια επίσημη υπηρεσία ή υπ' ευθύνη της-

ιε) "παρτίδα", αριθμός μονάδων ενός αγαθού, που χαρακτηρίζεται από την ομοιογένεια της σύνθεσης και της καταγωγής-

ιστ) "εργαστήριο", μονάδα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου η οποία πραγματοποιεί αναλύσεις και προβαίνει σε ορθή διάγνωση που επιτρέπει στον παραγωγό να ελέγχει την ποιότητα της παραγωγής.

Άρθρο 4

1. Με τη διαδικασία του άρθρου 22, για κάθε γένος ή είδος που αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙ, καταρτίζεται στο παράρτημα Ι δελτίο το οποίο αναφέρει τους οριζόμενους στην οδηγία 77/93/ΕΟΚ φυτοϋγειονομικούς όρους που ισχύουν για το συγκεκριμένο γένος ή/και είδος και το οποίο καθορίζει:

i) τους όρους όσον αφορά την ποιότητα και τη φυτοϋγειονομική κατάσταση, τους οποίους πρέπει να πληροί το υλικό CAC και ειδικότερα τους όρους σχετικά με την εφαρμοζόμενη μέθοδο πολλαπλασιασμού, την καθαρότητα των υπό ανάπτυξη καλλιεργειών, και, εκτός από την περίπτωση των έρριζων υποκειμένων των οποίων το υλικό δεν ανήκει σε συγκεκριμένη ποικιλία, τη μορφή της ποικιλίας,

ii) τους όρους που πρέπει να πληρούν το μητρικό υλικό, το βασικό υλικό και το πιστοποιημένο υλικό, σχετικά με την ποιότητα, τη φυτοϋγειονομική κατάσταση, τις μεθόδους ελέγχου και της εφαρμοζόμενες διαδικασίες, το ή τα χρησιμοποιούμενα συστήματα πολλαπλασιασμού και, εκτός από την περίπτωση των έρριζων υποκειμένων των οποίων το υλικό δεν ανήκει σε συγκεκριμένη ποικιλία, τη μορφή της ποικιλίας,

iii) τους όρους που πρέπει να πληρούν τα έρριζα υποκείμενα και άλλα μέρη φυτών άλλων γενών ή ειδών εάν εμβολιάζονται με πολλαπλασιαστικό υλικό του οικείου γένους ή είδους.

2. Εάν στο δελτίο αναφέρεται ο χαρακτηρισμός απαλλαγμένο ιών ("vf") ή ελεγμένο ως προς την παρουσία ιών ("vt"), πρέπει να τίθενται σ' αυτό οι συγκεκριμένοι ιοί και ιοειδή παθογόνα.

Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται, τηρουμένων των αναλογιών, όταν αναφέρεται κάποιος χαρακτηρισμός που αφορά την απαλλαγή ή τις δοκιμασίες ανίχνευσης άλλων επιβλαβών οργανισμών εκτός των ιών ή των ιοειδών παθογόνων.

Όσον αφορά τα υλικά που αναφέρονται στην παράγραφο 1 σημείο i) δεν αναφέρεται καθόλου ο χαρακτηρισμός "vf" ή το "vt".

Για τα υλικά που αναφέρονται στην παράγραφο 1 σημείο ii), αναφέρονται οι προαναφερόμενοι χαρακτηρισμοί στις περιπτώσεις που αυτό είναι ιδιαιτέρως σημαντικό για το συγκεκριμένο γένος ή είδος.

Άρθρο 5

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι προμηθευτές να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίζουν την τήρηση των προτύπων της παρούσας οδηγίας σε όλα τα στάδια της παραγωγής και της εμπορίας του πολλαπλασιαστικού υλικού και των οπωροφόρων δένδρων.

2. Για το σκοπό της παραγράφου 1, οι εν λόγω προμηθευτές πραγματοποιούν οι ίδιοι, ή μέσω εγκεκριμένου προμηθευτή ή του αρμόδιου επίσημου οργανισμού, ελέγχους που βασίζονται στις ακόλουθες αρχές:

- εντοπισμός των κρίσιμων σημείων της διαδικασίας παραγωγής τους με βάση τις χρησιμοποιούμενες μεθόδους παραγωγής,

- επεξεργασία και εφαρμογή μεθόδων επιτήρησης και ελέγχου των κρίσιμων σημείων που αναφέρονται στην πρώτη περίπτωση,

- λήψη δειγμάτων προς ανάλυση σε εργαστήριο εγκεκριμένο από την αρμόδια επίσημη υπηρεσία, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τηρούνται τα πρότυπα της παρούσας οδηγίας,

- γραπτή καταχώρηση ή καταχώρηση με άλλο σταθερό μέσο διατήρησης, των στοιχείων που αναφέρονται στην πρώτη, δεύτερη και τρίτη περίπτωση και τήρηση μητρώου παραγωγής και εμπορίας του πολλαπλασιαστικού υλικού και των οπωροφόρων δένδρων το οποίο διατηρείται στη διάθεση της αρμόδιας επίσημης υπηρεσίας. Αυτά τα έγγραφα και μητρώα πρέπει να διατηρούνται τουλάχιστον επί τρία χρόνια.

Ωστόσο, οι προμηθευτές των οποίων η δραστηριότητα σε αυτόν τον τομέα περιορίζεται στην απλή διανομή πολλοπλασιαστικού υλικού και οπωροφόρων δένδρων που παράγονται και συσκευάζονται εκτός των εγκαταστασεών τους, υποχρεούνται απλώς να καταχωρούν γραπτώς ή άλλο σταθερό μέσο διατήρησης τα στοιχεία των πράξεων αγοράς και πώλησης ή/και παράδοσης πολλαπλασιαστικού υλικού και οπωροφόρων δένδρων.

Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται στους προμηθευτές η δραστηριότητα των οποίων, στο συγκεκριμένο τομέα, περιορίζεται σε παράδοση μικρών προσοτήτων πολλαπλασιαστικού υλικού και οπωροφόρων δένδρων σε μη επαγγελματίες τελικούς καταναλωτές.

3. Εάν από τα αποτελέσματα των ελέγχων που διενεργούν οι ίδιοι ή από πληροφορίες που διαθέτουν οι αναφερόμενοι στην παράγραφο 1 προμηθευτές, αποδεικνύεται η παρουσία ενός ή περιοσσότερων από τους επιβλαβείς οργανισμούς που αναφέρονται στην οδηγία 77/93/ΕΟΚ ή, σε ποσότητα μεγαλύτερη εκείνης που προβλέπεται κανονικά ώστε να πληρουύνται οι προδιαγραφές από τους οργανισμούς που ορίζονται στα σχετικά δελτία που καταρτίζονται σύμφωνα με το άρθρο 4, οι εν λόγω προμηθευτές ενημερώνουν αμέσως την αρμόδια επίσημη υπηρεσία και λαμβάνουν τα μέτρα που τους υποδεικνύει ή κάθε άλλο αναγκαίο μέτρο για τη μείωση του κινδύνου διασποράς των εν λόγω επιβλαβών οργανισμών. Οι προμηθευτές τηρούν μητρώο όλων των εμφανίσεων επιβλαβών οργανισμών στις εγκαταστάσεις τους, καθώς και όλων των μέτρων που λαμβάνονται εν προκειμένω.

4. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παραγράφου 2 δεύτερο εδάφιο, θεσπίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 21.

Άρθρο 6

1. Η αρμόδια επίσημη υπηρεσία εγκρίνει τους προμηθευτές αφού διαπιστώσει ότι οι μέθοδοι παραγωγής τους και οι εγκαταστάσεις τους ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας όσον αφορά τη φύση των δραστηριοτήτων που ασκούν. Εάν ο προμηθευτής αποφασίσει να ασκήσει άλλες δραστηριότητες εκτός από αυτές για τις οποίες έλαβε έγκριση, η έγκριση πρέπει να ανανεώνεται.

2. Η αρμόδια επίσημη υπηρεσία εγκρίνει τα εργαστήρια αφού προηγουμένως διαπιστώσει ότι τα εργαστήρια αυτά, οι μέθοδοι και οι εγκαταστάσεις καθώς και το προσωπικό τους ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, οι οποίες θα προσδιορισθούν με τη διαδικασία του άρθρου 21, ανάλογα με τις δραστηριότητες ελέγχου που ασκούν. Εάν ένα εργαστήριο αποφασίσει να ασκήσει δραστηριότητες άλλες από εκείνες για τις οποίες έλαβε έγκριση, η έγκριση πρέπει να ανανεώνεται.

3. Εάν οι προδιαγραφές που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 δεν τηρούνται πλέον, η αρμόδια επίσημη υπηρεσία λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα. Για το σκοπό αυτό, λαμβάνει ιδιαιτέρως υπόψη τα πορίσματα των ελέγχων που διεξάγονται σύμφωνα με το άρθρο 7.

4. Η επιτήρηση και ο έλεγχος των προμηθευτών, των εγκαταστάσεων και των εργαστηρίων πραγματοποιούνται σε τακτά διαστήματα από την ίδια την αρμόδια επίσημη υπηρεσία ή υπ' ευθύνη της. Η υπηρεσία αυτή πρέπει να έχει, ανά πάσα στιγμή, ελεύθερη πρόσβαση σε όλους τους χώρους των εγκαταστάσεων για να διασφαλίζει την τήρηση των απαιτήσεων της παρούσας οδηγίας. Θεσπίζονται ενδεχομένως, με τη διαδικασία του άρθρου 21, τα μέτρα εφαρμογής όσον αφορά την επιτήρηση και τον έλεγχο.

Αν από την επιτήρηση και τον έλεγχο αυτό προκύπτει ότι δεν τηρούνται οι απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, η αρμόδια επίσημη υπηρεσία λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα.

Άρθρο 7

1. Εάν παρίσταται ανάγκη, εμπειρογνώμονες της Επιτροπής μπορούν να πραγματοποιούν, σε συνεργασία με τις αρμόδιες επίσημες υπηρεσίες των κρατών μελών, επιτόπιους ελέγχους ώστε να διασφαλίζεται η ενιαία εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και συγκεκριμένα για να ελέγχουν εάν οι προμηθευτές συμμορφούνται πράγματι με τις απαιτήσεις της. Το κράτος μέλος, στο έδαφος του οποίου διεξάγεται ο έλεγχος, παρέχει στους εμπειρογνώμονες κάθε αναγκαία βοήθεια για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Η Επιτροπή ενημερώνει τα κράτη μέλη για τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών.

2. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παραγράφου 1 θεσπίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 21.

Άρθρο 8

1. Το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα δένδρα μπορούν να διατίθενται στο εμπόριο μόνον από εγκεκριμένους προμηθευτές και υπό τον όρο ότι ανταποκρίνονται τουλάχιστον στις προδιαγραφές σχετικά με το υλικό CAC, που καθορίζονται στο δελτίο του άρθρου 4.

2. Το μητρικό υλικό, το βασικό υλικό και το πιστοποιημένο υλικό πιστοποιούνται μόνον εφόσον ανήκουν σε ποικιλία που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 σημείο i) και εφόσον πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται για την εν λόγω κατηγορία στο δελτίο του άρθρου 4. Η κατηγορία πρέπει να αναφέρεται στο επίσημο έγγραφο που μνημονεύεται στο άρθρο 11.

Όσον αφορά τη μορφή της ποικιλίας, μπορεί να προβλεφθεί εξαίρεση, στα δελτία που θα καταρτισθούν σύμφωνα με το άρθρο 4, για τα έρριζα υποκείμενα των οποίων το υλικό δεν ανήκει σε συγκεκριμένη ποικιλία.

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ, οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμόζονται σε πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα δένδρα που προορίζονται:

α) για δοκιμές ή για επιστημονικούς σκοπούς ή

β) για εργασίες επιλογής ή

γ) για μέτρα που αποσκοπούν στη διατήρηση της γενετικής ποικιλομορφίας.

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής των στοιχείων α) και β) εγκρίνονται ενδεχομένως με τη διαδικασία του άρθρου 21. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του στοιχείου γ) εγκρίνονται κατά προτίμηση πριν την 1η Ιανουαρίου 1993 με την ίδια διαδικασία.

Άρθρο 9

1. Το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα δένδρα διατίθενται στο εμπόριο με ένδειξη της ποικιλίας στην οποία ανήκουν. Αν, στην περίπτωση των έρριζων υποκειμένων, το υλικό δεν ανήκει σε συγκεκριμένη ποικιλία τότε γίνεται αναφορά στο οικείο είδος ή υβρίδιο ειδών.

2. Οι ποικιλίες που αναφέρονται στην ένδειξη σύμφωνα με την παράγραφο 1, πρέπει να είναι:

i) είτε γενικά γνωστές, δηλαδή προστατευόμενες με διατάξεις που αφορούν την προστασία των νέων φυτικών ποικιλιών, ή επίσημα καταχωρημένες σε εθελοντική ή σε άλλη βάση,

ii) είτε εγγεγραμμένες, με τις σχετικές ονομασίες και λεπτομερή περιγραφή τους, στους καταλόγους που τηρούν οι προμηθευτές. Η αρμόδια επίσημη υπηρεσία του συγκεκριμένου κράτους μέλους πρέπει να έχει πρόσβαση στους καταλόγους αυτούς, κατόπιν αιτήσεώς του.

Κάθε ποικιλίο πρέπει να περιγράφεται και να φέρει, στο μέτρο του δυνατού, την ίδια ονομασία σε όλα τα κράτη μέλη, σύμφωνα με διεθνώς αποδεκτές κατευθυντήριες γραμμές.

3. Οι ποικιλίες μπορούν να καταχωρούνται επισήμως εφόσον έχει κριθεί ότι πληρούν ορισμένες επίσημα εγκεκριμένες προϋποθέσεις και εφόσον υπάρχει επίσημη περιγραφή τους. Οι ποικιλίες μπορούν επίσης να καταχωρούνται επισήμως εάν το υλικό έχει διατεθεί στο εμπόριο στο έδαφος του οικείου κράτους μέλους πριν από την 1η Ιανουαρίου 1993, υπό τον όρο ότι υπάρχει επίσημη περιγραφή τους. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η καταχώρηση παύει να ισχύει στις 30 Ιουνίου 2000 το αργότερο, εκτός εάν στο μεταξύ οι εν λόγω ποικιλίες έχουν:

- είτε πιστοποιηθεί με τη διαδικασία του άρθρου 21, με λεπτομερή περιγραφή εάν καταχωρήθηκαν επισήμως σε δύο τουλάχιστον κράτη μέλη,

- είτε καταχωρηθεί σύμφωνα με την πρώτη φάση.

4. Πλην των περιπτώσεων όπου η μορφή της ποικιλίας αναφέρεται ρητά στο δελτίο που αναφέρεται στο άρθρο 4, οι παράγραφοι 1 και 2 δεν συνεπάγονται καμία πρόσθετη ευθύνη για την αρμόδια επίσημη υπηρεσία.

5. Οι προϋποθέσεις για την επίσημη καταχώρηση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 σημείο i) καθορίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 21, λαμβανομένων υπόψη των υφιστάμενων επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων, και καλύπτουν:

α) τις προϋποθέσεις της επίσημης έγκρισης, που μπορούν ειδικότερα, να αφορούν τα στοιχεία διαφοροποίησης, σταθερότητας και επαρκούς ομοιογένειας-

β) τα χαρακτηριστικά που πρέπει οπωσδήποτε να διαπιστώνονται κατά την εξέταση των διαφόρων ειδών-

γ) τις στοιχειώδεις απαιτήσεις για τη διεξαγωγή των εξετάσεων-

δ) τη μέγιστη περίοδο ισχύος της επίσημης έγκρισης μιας ποικιλίας.

6. Με τη διαδικασία του άρθρου 21, μπορεί:

- να καταρτιστει σύστημα κοινοποίησης των ποικιλιών ή ειδών ή άλλων υβριδίων ειδών, προς τις αρμόδιες επίσημες υπηρεσίες των κρατών μελών,

- να θεσπιστούν, ενδεχομένως, συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής σχετικά με την παράγραφο 2 σημείο ii),

- να αποφασιστεί η κατάρτιση και η δημοσίευση κοινού καταλόγου ποικιλιών.

Άρθρο 10

1. Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης και κατά τη διάρκεια της συγκομιδής ή απομάκρυνσης από το μητρικό υλικό, το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα δένδρα πρέπει να διατηρούνται σε χωριστές παρτίδες.

2. Εάν κατά τη συσκευασία, την αποθήκευση, τη μεταφορά ή την παράδοση τοποθετούνται μαζί ή αναμειγνύονται πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα δάνδρα διαφορετικής προέλευσης, ο προμηθευτής τηρεί τα ακόλουθα στοιχεία: σύνθεση της παρτίδας και προέλευση των επιμέρους στοιχείων.

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων των παραγράφων 1 και 2 με τη διεξαγωγή επίσημων ελέγχων.

Άρθρο 11

Με την επιφύλαξη του άρθρου 10 παράγραφος 2, το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα δένδρα διατίθενται στο εμπόριο μόνο σε επαρκώς ομοιογενείς παρτίδες, και όταν διατίθενται στην αγορά:

i) είτε χαρακτηρίζονται ως υλικό CAC και συνοδεύονται από έγγραφο που καταρτίζεται από τον προμηθευτή σύμφωνα με τους όρους του δελτίου του άρθρου 4, εάν δε εμφαίνεται επίσημη δήλωση στο έγγραφο αυτό, θα χωρίζεται σαφώς από το υπόλοιπο περιεχόμενο του εγγράφου,

ii) είτε χαρακτηρίζονται ως μητρικό υλικό, βασικό υλικό ή πιστοποιημένο υλικό, και πιστοποιούνται ως τέτοια από την επίσημη αρμόδια υπηρεσία σύμφωνα με τους όρους του δελτίου του άρθρου 4.

Στο δελτίο του άρθρου 4 συμπεριλαμβάνονται, προδιαγραφές σχετικά με την επισήμανση ή/και τη σφράγιση και συσκευασία του πολλαπλασιαστικού υλικού ή/και των οπωροφόρων δένδρων.

Στην περίπτωση λιανικής πώλησης πολλαπλασιαστικού υλικού και οπωροφόρων δένδρων σε μη επαγγελματία τελικό καταναλωτή, οι προδιαγραφές, όσον αφορά την επισήμανση, είναι δυνατόν να περιορίζονται σε κατάλληλες πληροφορίες για το προϊόν.

Άρθρο 12

Τα κράτη μέλη μπορούν να απαλλάσσουν από:

- την εφαρμογή του άρθρου 11, τους μικροπαραγωγούς των οποίων το σύνολο της παραγωγής και πώλησης πολλαπλασιαστικού υλικού και οπωροφόρων δένδρων προορίζεται για τελική χρήση από πρόσωπα της τοπικής αγοράς που δεν μετέχουν επαγγελματικά στην παραγωγή δένδρων ("τοπική κυκλοφορία"),

- τους επισήμους ελέγχους και την επιθεώρηση, που προβλέπονται στο άρθρο 18, την τοπική κυκλοφορία πολλαπλασιαστικού υλικού και οπωροφόρων δένδρων που παράγονται από τα ούτως απαλλασσόμενα πρόσωπα.

Τα μέτρα εφαρμογής σχετικά με άλλες απαιτήσεις που αφορούν τις απαλλαγές που αναφέρονται στην πρώτη και δεύτερη περίπτωση, και ιδίως τις έννοιες "μικροπαραγωγοί" και "τοπική αγορά" και τις σχετικές διαδικασίες θεσπίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 21.

Άρθρο 13

Σε περίπτωση προσωρινών δυσχερειών προμήθειας πολλαπλασιαστικού υλικού και οπωροφόρων δένδρων που πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, είναι δυνατόν να θεσπίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 21 μέτρα για την εμπορία των προϊόντων αυτών με λιγότερο αυστηρές απαιτήσεις, με την επιφύλαξη των φυτοϋγειονομικών κανόνων της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ.

Άρθρο 14

Το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα δένδρα που πληρούν τις προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας οδηγίας δεν υπόκεινται σε περιορισμούς όσον αφορά τον προμηθευτή, τα φυτοϋγειονομικά θέματα, το περιβάλλον ανάπτυξης και τις λεπτομέρειες επιθεώρησης, εκτός από εκείνους που προβλέπει η παρούσα οδηγία.

Άρθρο 15

Όσον αφορά τα προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ, τα κράτη μέλη αποφεύγουν να επιβάλουν αυστηρότερους όρους ή περιορισμούς εμπορίας, εκτός των όρων που προβλέπονται στα δελτία που αναφέρονται στο άρθρο 4 ή, ανάλογα με την περίπτωση, των όρων που ήδη υφίστανται κατά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 16

1. Με τη διαδικασία του άρθρου 21, αποφασίζεται κατά πόσο το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα δένδρα που έχουν παραχθεί σε μια τρίτη χώρα και παρέχουν τις ίδιες εγγυήσεις όσον αφορά τις υποχρεώσεις του προμηθευτή, την ταυτότητα, τα γνωρίσματα, τις φυτοϋγειονομικές πλευρές, το περιβάλλον καλλιέργειας, τη συσκευασία, τις λεπτομέρειες επιθεώρησης, τη σήμανση και τη σφράγιση αντιστοιχούν, ως προς όλα αυτά τα σημεία, με το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα δένδρα που παράγονται στην Κοινότητα και συμφωνούν με τις προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας οδηγίας.

2. Εν αναμονή των αποφάσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα κράτη μέλη μπορούν, μέχρι την 1η Ιανουαρίου 1993, και με την επιφύλαξη των διατάξεων της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ να εφαρμόζουν, κατά την εισαγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού και οπωροφόρων δένδρων από τρίτες χώρες, όρους τουλάχιστον ισοδύναμους με εκείνους που καθορίζονται σε προσωρινή ή διαρκή βάση, στα δελτία που αναφέρονται στο άρθρο 4. Αν τα δελτία δεν προβλέπουν τέτοιους όρους, οι προϋποθέσεις εισαγωγής πρέπει να είναι τουλάχιστον ισοδύναμες με τις ισχύουσες επί της παραγωγής του οικείου κράτους μέλους.

Με τη διαδικασία του άρθρου 21, η ημερομηνία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο μπορεί να παρατείνεται για τις διάφορες τρίτες χώρες, εν αναμονή των αποφάσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα δένδρα που εισάγονται από ένα κράτος μέλος σύμφωνα με απόφαση που έλαβε το εν λόγω κράτος μέλος δυνάμει του πρώτου εδαφίου, δεν υπόκεινται σε κανένα περιορισμό εμπορίας στα άλλα κράτη μέλη, όσον αφορά τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Άρθρο 17

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα δένδρα να ελέγχονται επισήμως κατά τη διάρκεια της παραγωγής και της εμπορίας τους, και να υφίστανται δειγματοληπτικό έλεγχο προκειμένου για υλικό CAC προκειμένου να διαπιστώνεται η τήρηση των προδιαγραφών και των όρων της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 18

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής που αφορούν τους ελέγχους που προβλέπονται στο άρθρο 5 και τον επίσημο έλεγχο που προβλέπεται στα άρθρα 10 και 17, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μέθοδοι δειγματοληψίας, μπορούν να καθορίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 21.

Άρθρο 19

1. Εάν, κατά την ειθιθεώρηση και τους ελέγχους που προβλέπονται στο άρθρο 6 παράγραφος 4, κατά τον επίσημο έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 17 ή κατά τις δοκιμές που αναφέρονται στο άρθρο 20, διαπιστώνεται ότι το πολλαπλασιαστικό υλικό ή τα οπωροφόρα δένδρα που διατίθενται στο εμπόριο δεν πληρούν τις προδιαγραφές της παρούσας οδηγίας, η αρμόδια επίσημη υπηρεσία του οικείου κράτους μέλους λαμβάνει κάθε απαραίτητο μέτρο ώστε να εξασφαλίσει τη συμμόρφωσή τους με τις προδιαγραφές αυτές, ή, εάν τούτο είναι αδύνατο, την απαγόρευση της εμπορίας στην Κοινότητα πολλαπλασιαστικού υλικού και οπωροφόρων δένδρων.

2. Εάν διαπιστωθεί ότι το πολλαπλασιαστικό υλικό ή τα οπωροφόρα δένδρα που διαθέτει στο εμπόριο ένας προμηθευτής δεν πληρούν τις προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας οδηγίας, το οικείο κράτος μελός μεριμνά ώστε να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα έναντι του προμηθευτή αυτού. Εάν απαγορευθεί στον εν λόγω προμηθευτή η εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού και απωροφόρων δένδρων, το κράτος μέλος ενημερώνει την Επιτροπή και τως αρμόδιες εθνικές υπηρεσίες των κρατών μελών.

3. Κάθε μέτρο που έχει ληφθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2 αίρεται από τη στιγμή που διαπιστώνεται με ικανοποιητική βεβαιότητα ότι το πολλαπλασιαστικό υλικό ή τα οπωροφόρα δένδρα που προορίζονται για εμπορία από τον προμηθευτή πρόκειται, στο μέλλον, να πληρούν τις προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 20

1. Τα κράτη μέλη διεξάγουν δοκιμές και, κατά περίπτωση, αναλύσεις επί δειγμάτων, για να διαπιστωθεί κατά πόσον το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα δένδρα πληρούν τις προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας οδηγίας, συμπεριλαμβανομένων όσων αφορούν το φυτοϋγειονομικό τομέα. Η Επιτροπή είναι δυνατόν να οργανώνει επιθεωρήσεις των δοκιμών από αντιπροσώπους των κρατών μελών και της Επιτροπής.

2. Με τη διαδικασία του άρθρου 21, είναι δυνατόν να αποφασίζεται ότι επιβάλλεται η διενέργεια κοινοτικών δοκιμών για τους ίδιους σκοπούς με εκείνους που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Η Επιτροπή μπορεί να διενεργεί ελέγχους των κοινοτικών δοκιμών από αντιπροσώπους των κρατών μελών και της Επιτροπής.

3. Οι δοκιμές ή οι εξετάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 χρησιμοποιούνται για την εναρμόνιση των τεχνικών μεθόδων ελέγχου του πολλαπλασιαστικού υλικού και των οπωροφόρων φυτών. Για τις εν λόγω δοκιμές ή εξετάσεις συντάσσονται εκθέσεις προόδου, οι οποίες κοινοποιούνται εμπιστευτικά στα κράτη μέλη και στην Επιτροπή.

4. Η Επιτροπή μεριμνά ώστε, κατά περίπτωση, οι λεπτομέρειες για το συντονισμό, την εκτέλεση και την επιθεώρηση των δοκιμών που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, καθώς και οι λεπτομέρειες αξιολόγησης των αποτελεσμάτων τους, να θεσπίζονται στα πλαίσια της επιτροπής που συνίσταται με το άρθρο 21. Σε περίπτωση φυτοϋγειονομικών προβλημάτων, η Επιτροπή ενημερώνει τη μόνιμη φυτοϋγειονομική επιτροπή. Εφόσον απαιτείται, θεσπίζονται συγκεκριμένες ρυθμίσεις. Στις δοκιμές αυτές, είναι δυνατών να περιλαμβάνεται και το πολλαπλασιαστικό υλικό καθώς και τα σπωροφόρα δένδρα που παράγονται σε τρίτες χώρες.

Άρθρο 21

1. Η Επιτροπή επικουρείται από μια επιτροπή η οποία αποκαλείται μόνιμη επιτροπή για το πολλαπλασιαστικό υλικό γένων και είδων οπωροφόρων δένδρων, της οποίας προεδρεύει αντιπρόσωπος της Επιτροπής.

2. Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει στην επιτροπή σχέδιο των ληπτέων μέτρων. Η επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της για το σχέδιο αυτό σε προθεσμία την οποία μπορεί να ορίζει ο πρόεδρος ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα του συγκεκριμένου θέματος. Η γνώμη διατυπώνεται με την πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 148 παράγραφος 2 της συνθήκης για την έκδοση των αποφάσεων που καλείται να λαβει το Συμβούλιο, βάσει πρότασης της Επιτροπής. Κατά την ψηφοφορία στην επιτροπή, οι ψήφοι των αντιπροσώπων των κρατών μελών σταθμίζονται σύμφωνα με το προαναφερθέν άρθρο. Ο πρόεδρος δεν ψηφίζει.

3. Η Επιτροπή θεσπίζει μέτρα, τα οποία εφαρμόζονται αμέσως.

Εάν όμως τα μέτρα αυτά δεν είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής, τότε ανακοινώνονται αμέσως από την Επιτροπή στο Συμβούλιο. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή μπορεί να αναβάλει, επί ένα μήνα το πολύ από την ημερομηνία της εν λόγω ανακοίνωσης την εφαρμογή των μέτρων που έχει θεσπίσει.

Το Συμβούλιο μπορεί, με ειδική πλειοψηφία, να λάβει διαφορετική απόφαση μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο.

Άρθρο 22

1. Η Επιτροπή επικουρείται από μόνιμη επιτροπή για το πολλαπλασιαστικό υλικό γενών και είδων οπωροφόρων δένδρων, η οποία προεδρεύεται από αντιπρόσωπο της Επιτροπής.

2. Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει στην επιτροπή σχέδιο των ληπτέων μέτρων. Η επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της για το σχέδιο αυτό, σε προθεσμία την οποία μπορεί να ορίζει ο πρόεδρος ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα του συγκεκριμένου θέματος. Η γνώμη διατυπώνεται με την πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 148 παράγραφος 2 της συνθήκης για την έκδοση των αποφάσεων που καλείται να λάβει το Συμβούλιο βάσει πρότασης της Επιτροπής. Κατά την ψηφοφορία στην επιτροπή, οι ψήφοι των αντιπροσώπων των κρατών μελών σταθμίζονται σύμφωνα με το προαναφερθέν άρθρο. Ο πρόεδρος δεν ψηφίζει.

3. Η Επιτροπή θεσπίζει τα μελετώμενα μέτρα εφόσον είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής.

Εάν τα μελετώμενα μέτρα δεν είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής, ή ελλείψει γνώμης, η Επιτροπή υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση στο Συμβούλιο πρόταση σχετικά με τα ληπτέα μέτρα. Το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία.

Εάν, κατά τη λήξη τρίμηνης προθεσμίας από την υποβολή της πρότασης στο Συμβούλιο, το Συμβούλιο δεν έχει αποφασίσει, τα προτεινόμενα μέτρα θεσπίζονται από την Επιτροπή.

Άρθρο 23

Οι τροποποιήσεις των δελτίων που συντάσσονται κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 καθώς και των λεπτομερειών και όρων εφαρμογής της παρούσας οδηγίας θεσπίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 21.

Άρθρο 24

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα δένδρα που παράγονται στο έδαφός τους και προορίζονται για εμπορία να πληρούν τις προδιαγραφές της παρούσας οδηγίας.

2. Εάν, κατά τη διάρκεια επίσημου ελέγχου διαπιστωθεί ότι το πολλαπλασιαστικό υλικό ή τα οπωροφόρα δένδρα δεν είναι δυνατόν να διατεθούν στο εμπόριο, επειδή δεν πληρούν ένα φυτοϋγειονομικό όρο, το οικείο κράτος μέλος λαμβάνει τα κατάλληλα επίσημα μέτρα για την εξάλειψη κάθε φυτοϋγειονομικού κινδύνου που ενδέχεται να προκύψει.

Άρθρο 25

Εντός πέντε ετών από την ημερομηνία έγκρισης της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή εξετάζει τα αποτελέσματα της εφαρμογής της και υποβάλλει στο Συμβούλιο έκθεση συνοδευόμενη, εάν χρειασθεί, από τις τυχόν αναγκαίες προτάσεις τροποποίησης.

Άρθρο 26

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία στις 31 Δεκεμβρίου 1992, το αργότερο, ενημερώνουν δε αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή θεσπίζονται από τα κράτη μέλη.

2. Όσον αφορά τα άρθρα 5 έως 11, 14, 15, 17, 19 και 24, η ημερομηνία εφαρμογής για κάθε γένος ή είδος που αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙ καθορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 21, κατά τη σύνταξη του δελτίου που αναφέρεται στο άρθρο 4.

Άρθρο 27

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Λουξεμβούργο, 28 Απριλίου 1992.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Arlindo MARQUES CUNHA

(1) ΕΕ αριθ. C 52 της 3. 3. 1990, σ. 16 και ΕΕ αριθ. C 307 της 27. 11. 1991, σ. 15.(2) ΕΕ αριθ. C 240 της 16. 9. 1991, σ. 197.(3) ΕΕ αριθ. C 182 της 23. 7. 1990, σ. 23.(4) ΕΕ αριθ. L 26 της 31. 1. 1977, σ. 20. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 92/10/ΕΟΚ της Επιτροπής (ΕΕ αριθ. L 70 της 17. 3. 1992, σ. 27).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Δελτία προβλεπόμενα από το άρθρο 4

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Κατάλογος των γενών και ειδών στα οποία εφαρμόζεται η παρούσα οδηγία

- Citrus sinensis (L.) Osbeck

(πορτοκαλιά)

- Citrus limon (L.) Burm. f. (lemonia)

- Citrus reticulata Blanco (mantarinia)

- Citrus paradisi Macf. (gkreipfrozt)

- Citrus aurantifolia (Christm.) Swing (limmeria)

- Corylus avellana L. (fozntozkia)

- Fragaria x ananassa Duch. (fraozla)

- Juglans regia L. (karzdia h koinh)

- Juglans nigra (karzdia h melanh)

- Malus Millo (mhlia)

- Prunus amygdalus Batsch (amzgdalia)

- Prunus armeniaca L. (berikokia)

- Prunus avium L. (kerasia)

- Prunus cerasus (bzssinia)

- Prunus domestica L. (damaskhnia)

- Prunus persica (L.) Batsch (rodakinia)

- Pyrus communis L. (axladia)

- Prunus Salicina (damaskhnia Iapvniaw)

- Cydonia Mill (kzdvnia)

- Ribes (fragkostafzlia)

- Rubus (mozria)

- Pistacia vera (fzstikia)

- Olea europaea (elia)