31992D0013

92/13/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 1991 για την τροποποίηση της απόφασης 90/505/ΕΟΚ η οποία επιτρέπει σε ορισμένα κράτη μέλη να προβλέπουν παρεκκλίσεις από ορισμένες διατάξεις της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την πριστή ξυλεία κωνοφόρων, καταγωγής Καναδά

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 006 της 11/01/1992 σ. 0047 - 0048


ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 1991 για την τροποποίηση της απόφασης 91/505/ΕΟΚ η οποία επιτρέπει σε ορισμένα κράτη μέλη να προβλέπουν παρεκκλίσεις από ορισμένες διατάξεις της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την πριστή ξυλεία κωνοφόρων καταγωγής Καναδά (Τα κείμενα στην ισπανική, γερμανική, ελληνική, αγγλική, γαλλική, ιταλική, ολλανδική και πορτογαλική γλώσσα είναι τα μόνα αυθεντικά) (92/13/ΕΟΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας,

την οδηγία 77/93/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1976 περί των προστατευτικών μέτρων κατά της εισαγωγής στα κράτη μέλη οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 91/27/ΕΟΚ (2), και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφος 3 δεύτερο και τρίτο εδάφιο,

τα αιτήματα του Βελγίου, της Γερμανίας, της Ελλάδας, της Ισπανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας, του Λουξεμβούργου, των Κάτω Χωρών, της Πορτογαλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου,

Εκτιμώντας:

ότι η οδηγία 77/93/ΕΟΚ ορίζει ότι, λόγω του κινδύνου εισαγωγής επιβλαβών οργανισμών, η ξυλεία κωνοφόρων που αντιστοιχεί στην περιγραφή του κωδικού ΣΟ ex 4407 10, καταγωγής Καναδά, Κίνας, Ιαπωνίας, Κορέας και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, μπορεί να εισάγεται στην Κοινότητα μόνον εφόσον έχει υποστεί ξήρανση σε κλίβανο και έχει χαρακτηριστεί με την ιδιότητα αυτή-

ότι, ωστόσο, το άρθρο 14 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ επιτρέπει παρεκκλίσεις από τον κανόνα αυτόν, εφόσον έχει εξασφαλισθεί ότι δεν υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης επιβλαβών οργανισμών-

ότι, επιπλέον, το άρθρο 14 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ επιτρέπει παρεκκλίσεις από τον κανόνα που απαιτεί φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό, εφόσον παρέχονται ισοδύναμες εγγυήσεις και διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης επιβλαβών οργανισμών-

ότι το ξύλο κωνοφόρων καναδικής προέλευσης εισάγεται προς το παρόν στην Κοινότητα- ότι, στην περίπτωση της πριστής ξυλείας, δεν εκδίδονται, εν γένει, στη χώρα αυτή πιστοποιητικά φυτοϋγιεινής- ότι φαίνεται ότι η δυνατότητα ξήρανσης σε κλίβανο είναι επί του παρόντος περιορισμένη στον Καναδά-

ότι, όσον αφορά τον Καναδά, η Επιτροπή έχει διαπιστώσει, με βάση τα προς το παρόν διαθέσιμα στοιχεία, τη θέσπιση επίσημα εγκεκριμένου και ελεγχόμενου προγράμματος έκδοσης "πιστοποιητικών αποφλοίωσης και ελέγχου για οπές σκωληκίασης", προκειμένου να διασφαλίζεται η κατάλληλη αποφλοίωση και να περιορίζεται ο κίνδυνος παρουσίας επιβλαβών οργανισμών- ότι ο κίνδυνος εξάπλωσης επιβλαβών οργανισμών περιορίζεται, εφόσον η ξυλεία συνοδεύεται από "πιστοποιητικό αποφλοίωσης και ελέγχου για οπές σκωληκίασης" που εκδίδεται στα πλαίσια του προγράμματος αυτού-

ότι, με τις αποφάσεις της 90/505/ΕΟΚ (3) και 91/635/ΕΟΚ (4), η Επιτροπή είχε επιτρέψει τέτοιες παρεκκλίσεις υπό τεχνικές προϋποθέσεις όσον αφορά την πριστή ξυλεία κωνοφόρων καταγωγής Καναδά, βάσει της χρήσης ενός "πιστοποιητικού αποφλοίωσης και ελέγχου για οπές σκωληκίασης"-

ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει πληροφορήσει τα λοιπά κράτη μέλη και την Επιτροπή σχετικά με το ότι διαπιστώθηκαν ορισμένες οπές σκωληκίασης σε ξυλεία η οποία είχε εισαχθεί σύμφωνα με την απόφαση 90/505/ΕΟΚ- ότι, εντούτοις, δεν βρέθηκαν σ' αυτήν την ξυλεία ίχνη ούτε του Monochamus ούτε του Bursephelenchus xylophilus- ότι δεν έχει αποδειχθεί, βάσει της διαθέσιμης πληροφόρησης, ότι υφίστανται στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως επιχειρήματα κατά της ορθής λειτουργίας του προαναφερθέντος "προγράμματος αποφλοίωσης και ελέγχου για οπές σκωληκίασης"-

ότι στην απόφαση 91/635/ΕΟΚ ορίζεται ότι η εν λόγω άδεια ισχύει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1991-

ότι, επί του παρόντος, η κατάλληλη "ξήρανση σε κλίβανο" συνιστά αποτελεσματικό μέτρο προστασίας της Κοινότητας από την εισαγωγή ορισμένων οργανισμών οι οποίοι πλήττουν την ξυλεία κωνοφόρων- ότι, εντούτοις, εφαρμόζονται συνήθως διάφορες μέθοδοι ξήρανσης σε κλίβανο, για τα διάφορα είδη ξυλείας, αποσκοπώντας στην ξήρανσή τους μέχρι ένα ορισμένο βαθμό, σε συνάρτηση με την τελική χρήση για την οποία προορίζονται. Γι' αυτές τις μεθόδους αποξήρανσης απαιτείται να χρησιμοποιείται θερμότητα σε διάφορες εντάσεις και διάρκειες-

ότι έχει δημιουργηθεί ένα κοινοτικό ερευνητικό πρόγραμμα με σκοπό τον καθορισμό παραμέτρων για την περίπτωση της θερμικής επεξεργασίας με την οποία εξασφαλίζεται η εξάλειψη του Bursaphelenchus xylophilus και των φορέων του, ούτως ώστε να έχει η Επιτροπή τη δυνατότητα να θεσπίσει τις μόνιμες απαιτήσεις χάρη στις οποίες θα εξασφαλίζεται η πρόληψη της εξάπλωσης των εν λόγω οργανισμών-

ότι τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας δεν είναι ακόμα πλήρως διαθέσιμα-

ότι, κατά συνέπεια, η ισχύς της ως άνω άδειας θα πρέπει να παραταθεί για μια περαιτέρω χρονική περίοδο, η οποία περιορίζεται στο ένα έτος-

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Μόνιμης Φυτοϋγειονομικής Επιτροπής,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η απόφαση 90/505/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:

Το κείμενο του άρθρου 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"Η ισχύς της άδειας που χορηγείται όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 1992, ημερομηνία η οποία ορίζεται επίσης ως λήξη της προθεσμίας εισόδου στην Κοινότητα. Ανακαλείται πριν από την εν λόγω ημερομηνία αν διαπιστωθεί ότι οι προϋποθέσεις του άρθρου 1 παράγραφος 2 δεν επαρκούν για την πρόληψη της εισαγωγής επιβλαβών οργανισμών, ή δεν έχουν τηρηθεί."

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στο Βασίλειο του Βελγίου, στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, στην Ελληνική Δημοκρατία, στο Βασίλειο της Ισπανίας, στη Γαλλική Δημοκρατία, στην Ιταλική Δημοκρατία, στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου, στο Βασίλειο των Κάτω Χωρών, στην Πορτογαλική Δημοκρατία και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Βρυξέλλες, 18 Δεκεμβρίου 1991. Για την Επιτροπή

Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ αριθ. L 26 της 31. 1. 1977, σ. 20. (2) ΕΕ αριθ. L 16 της 22. 1. 1991, σ. 29. (3) ΕΕ αριθ. L 282 της 13. 10. 1990, σ. 63. (4) ΕΕ αριθ. L 341 της 12. 12. 1991, σ. 32.