31991R3922

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3922/91 του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 1991 για την εναρμόνιση τεχνικών κανόνων και διοικητικών διαδικασιών στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 373 της 31/12/1991 σ. 0004 - 0008
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 7 τόμος 4 σ. 0052
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 7 τόμος 4 σ. 0052


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3922/91 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 1991 για την εναρμόνιση τεχνικών κανόνων και διοικητικών διαδικασιών στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 84 παράγραφος 2,

την πρόταση της Επιτροπής (1),

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),

Εκτιμώντας:

ότι, όπως προβλέπει το άρθρο 8 Α της συνθήκης, πρέπει να εκδοθούν τα μέτρα για την προοδευτική εγκαθίδρυση της εσωτερικής αγοράς κατά τη διάρκεια χρονικής περιόδου η οποία λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 1992 G ότι η εσωτερική αγορά περιλαμβάνει ένα χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα μέσα στον οποίον εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, των εμπορευμάτων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων G ότι πρέπει να διατηρηθεί ένα υψηλό γενικό επίπεδο ασφαλείας της πολιτικής αεροπορίας στην Ευρώπη και να επιλεγούν οι υφισταμενοι στα κράτη μέλη τεχνικοί κανόνες και διοικητικές διαδικασίες που φθάνουν σήμερα τα υψηλότερα επίπεδα στην Κοινότητα G ότι η ασφάλεια αποτελεί ένα βασικό παράγοντα των αεροπορικών μεταφορών στην Κοινότητα G ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη η σύμβαση για τη διεθνή πολιτική αεροπορία, που υπογράφηκε στο Σικάγο στις 7 Δεκεμβρίου 1944, η οποία προβλέπει την εφαρμογή των διατάξεων που είναι αναγκαίες για την ασφαλή λειτουργία των αεροσκαφών G ότι οι σημερινοί περιορισμοί στη μεταφορά αεροσκαφών και προϊόντων του τομέα της αεροπορίας καθώς και ορισμένων υπηρεσιών στον τομέα της αεροπορίας μεταξύ των κρατών μελών θα μπορούσαν να δημιουργήσουν στρεβλώσεις στην εσωτερική αγορά G ότι ο Σύνδεσμος Αρχών Πολιτικής Αεροπορίας (JAA), οργανισμός που συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Πολιτικής Αεροπορίας (CEAC), έχει θεσπίσει ρυθμίσεις για τη συνεργασία όσον αφορά την ανάπτυξη και την εφαρμογή κοινών κανόνων (κώδικες JAR) σε όλους τους τομείς που αφορούν την ασφάλεια και την ασφαλή λειτουργία των αεροσκαφών G ότι, στα πλαίσια της κοινής πολιτικής των μεταφορών, πρέπει να εναρμονιστούν οι τεχνικοί κανόνες και οι διοικητικές διαδικασίες όσον αφορά την ασφάλεια και την ασφαλή λειτουργία των αεροσκαφών, βάσει των κωδικών JAR του JAA G ότι η προσχώρηση όλων των κρατών μελών στον JAA και η συμμετοχή της Επιτροπής στις εργασίες του, θα διευκόλυναν την εναρμόνιση αυτή G ότι, προκειμένου να επιτευχθούν οι κοινοτικοί στόχοι στον τομέα της ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων και προϊόντων καθώς και στον τομέα της κοινής πολιτικής μεταφορών, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να αποδέχονται την πιστοποίηση προϊόντων, καθώς και οργανισμών και προσώπων στα οποία έχει ανατεθεί ο σχεδιασμός, η κατασκευή, η συντήρηση και η λειτουργία προϊόντων, χωρίς να απαιτούν περαιτέρω τεχνικές εργασίες ή εκτιμήσεις, εφόσον το εν λόγω προϊόν, οργανισμός ή πρόσωπο έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με τους κοινούς τεχνικούς κανόνες και διοικητικές διαδικασίες G ότι ενδέχεται να ανακύψουν προβλήματα στον τομέα της ασφάλειας και ότι, στις περιπτώσεις αυτές, τα κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνουν επειγόντως τα επιβαλλόμενα μέτρα G ότι τα μέτρα αυτά πρέπει να αιτιολογούνται δεόντως και ότι, εάν αυτοί οι κοινοί τεχνικοί κανόνες και διοικητικές διαδικασίες παρουσιάζουν κενά, είναι καθήκον της Επιτροπής, κατά την άσκηση των εκτελεστικών της αρμοδιοτήτων, να θεσπίζει τις αναγκαίες τροποποιήσεις G ότι είναι επιθυμητό να υπάρχει συντονισμός όσον αφορά τη χρηματοδότηση, εκ μέρους των κρατών μελών, της έρευνας για τη βελτίωση της ασφάλειας της αεροπορίας έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η βέλτιστη χρησιμοποίηση των πόρων και να αποκομιστούν τα μέγιστα δυνατά οφέλη από τις εργασίες αυτές G ότι πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή, η οποία θα επικουρείται από επιτροπή εμπειρογνωμόνων που ορίζουν τα κράτη μέλη, να επιφέρει στους κοινούς τεχνικούς κανόνες και διοικητικές διαδικασίες που θεσπίζει το Συμβούλιο, τις τροποποιήσεις που ορίζει ο JAA,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1. Ο παρών κανονισμός αφορά την εναρμόνιση τεχνικών κανόνων και διοικητικών διαδικασιών στον τομέα της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας, που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ, και ιδίως όσον αφορά:

- το σχεδιασμό, την κατασκευή, τη λειτουργία και τη συντήρηση των αεροσκαφών,

- τα πρόσωπα και τους οργανισμούς που αφορούν οι εργασίες αυτές.

2. Οι εναρμονισμένοι τεχνικοί κανόνες και διοικητικές διαδικασίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ισχύουν για όλα τα αεροσκάφη που χρησιμοποιούν οι αερομεταφορείς, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο α), ανεξάρτητα από το εάν είναι εγγεγραμμένα σε μητρώο κράτους μέλους ή τρίτης χώρας.

Άρθρο 2

1. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, νοούνται ως:

α) αερομεταφορέας: φυσικό πρόσωπο που διαμένει σε ένα κράτος μέλος ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο σε ένα κράτος μέλος, που χρησιμοποιεί ένα ή περισσότερα αεροσκάφη, σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει στο κράτος μέλος αυτό G ή, ένας κοινοτικός αερομεταφορέας, όπως ορίζεται στην κοινοτική νομοθεσία G β) προϊόν: πολιτικό αεροσκάφος, κινητήρας, έλικας ή εξοπλισμός G γ) εξοπλισμός: κάθε όργανο, διάταξη, μηχανισμός, μηχάνημα ή εξάρτημα που χρησιμοποιείται ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη λειτουργία ενός αεροσκάφους εν πτήσει, είτε έχει εγκατασταθεί είτε πρόκειται να εγκατασταθεί σε πολιτικό αεροσκάφος είτε να προσαρτηθεί στο αεροσκάφος, χωρίς όμως να αποτελεί μέρος κελύφους, κινητήρα ή έλικα G δ) στοιχείο: υλικό, συστατικό μέρος ή υποσύνολο που δεν εμπίπτει στους ορισμούς που αναφέρονται στα στοιχεία β) και γ), και προορίζεται για πολιτικά αεροσκάφη, κινητήρες, έλικες ή εξοπλισμούς G ε) πιστοποίηση (προϊόντος, υπηρεσίας, οργανισμού ή προσώπου): κάθε μορφή νομικής αναγνώρισης του γεγονότος ότι το προϊόν, η υπηρεσία, ο οργανισμός ή το πρόσωπο τηρεί τις εφαρμοστέες προϋποθέσεις. Η πιστοποίηση αυτή περιλαμβάνει δύο πράξεις:

)i την πράξη που επιτρέπει να ελεγχθεί εάν, από τεχνική άποψη, το προϊόν, η υπηρεσία, ο οργανισμός ή το πρόσωπο τηρεί τις εφαρμοστέες προϋποθέσεις. Αυτή η πράξη καλείται «κατάρτιση τεχνικών εκθέσεων»,

ii) την πράξη τυπικής αναγνώρισης της πιστότητας αυτής με τους όρους που διέπουν τη χορήγηση πιστοποιητικού, άδειας, έγκρισης ή άλλου εγγράφου, με τη μορφή που απαιτείται από τις εθνικές νομοθεσίες και διαδικασίες. Αυτή η πράξη καλείται «κατάρτιση νομικών εκθέσεων» G στ) συντήρηση: το σύνολο των εργασιών ελέγχου, συντήρησης, μετατροπών και επισκευών που πραγματοποιούνται καθόλη τη διάρκεια ζωής ενός αεροσκάφους, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι το αεροσκάφος πληροί πάντα την πιστοποίηση τύπου και εξασφαλίζει, σε όλες τις περιστάσεις, ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας G περιλαμβάνονται επίσης οι μετατροπές που επιβάλλουν οι αρχές οι οποίες συμμετέχουν στις ρυθμίσεις που αναφέρονται στο στοιχείο η) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ελέγχου πλοϊμότητας G ζ) εθνική παραλλαγή: ένας εθνικός κανόνας ή κανονισμός που επιβάλλεται από μια χώρα παράλληλα με ένα JAR ή αντί ενός JAR 7 η) ρυθμίσεις: οι ρυθμίσεις που θεσπίζονται υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Πολιτικής Αεροπορίας (CEAC), με σκοπό τη συνεργασία για την ανάπτυξη και την εφαρμογή κοινών κανόνων σε όλους τους τομείς που άπτονται της ασφαλείας και της ασφαλούς λειτουργίας των αεροσκαφών. Οι ρυθμίσεις αυτές καθορίζονται στο παράρτημα Ι.

Άρθρο 3

Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 11, οι κοινοί τεχνικοί κανόνες και διοικητικές διαδικασίες που εφαρμόζονται στην Κοινότητα για τους τομείς που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ, είναι οι αντίστοιχοι κώδικες που αναφέρονται στο παράρτημα αυτό και ισχύουν την 1η Ιανουαρίου 1992.

Άρθρο 4

1. Για τους τομείς που δεν απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ, το Συμβούλιο θεσπίζει, με βάση το άρθρο 84 παράγραφος 2 της συνθήκης, κοινούς τεχνικούς κανόνες και διοικητικές διαδικασίες. Η Επιτροπή υποβάλλει, το ταχύτερο, εάν χρειαστεί, τις δέουσες προτάσεις για τους τομείς αυτούς.

2. Πριν από την έγκριση των προτάσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν τις διατάξεις των εθνικών νομοθεσιών οι οποίες ισχύουν σχετικά.

Άρθρο 5

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι αρμόδιες στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας αρχές τους να πληρούν τις προϋποθέσεις προσχώρησης στον JAA, που προβλέπουν οι σχετικές ρυθμίσεις, και υπογράφουν, χωρίς επιφύλαξη, τις εν λόγω ρυθμίσεις πριν από την 1η Ιανουαρίου 1992.

Άρθρο 6

1. Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν τα προϊόντα που σχεδιάζονται, κατασκευάζονται, λειτουργούν και συντηρούνται σύμφωνα με τους κοινούς τεχνικούς κανόνες και διοικητικές διαδικασίες, χωρίς να επιβάλλουν περαιτέρω τεχνικές, απαιτήσεις ή να προβαίνουν σε νέες αξιολογήσεις, εφόσον τα προϊόντα αυτά έχουν πιστοποιηθεί από ένα άλλο κράτος μέλος. Τα προϊόντα που έχουν αρχικά αναγνωρισθεί εντός ορισμένων ορίων, αναγνωρίζονται στη συνέχεια εντός των ίδιων ορίων.

2. Τα υφιστάμενα προϊόντα και τα παράγωγά τους τα οποία δεν έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με τους κοινούς τεχνικούς κανόνες και διοικητικές διαδικασίες, μπορούν να γίνονται δεκτά από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τους ισχύοντες εθνικούς κανονισμούς, έως ότου θεσπιστούν κοινοί τεχνικοί κανόνες και διοικητικές διαδικασίες που θα εφαρμόζονται σε αυτά τα προϊόντα δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 7

Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν την πιστοποίηση την οποία χορηγεί, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, άλλο κράτος μέλος ή ένας οργανισμός που ενεργεί εξ ονόματός του, στους οργανισμούς ή τα πρόσωπα που βρίσκονται υπό τη δικαιοδοσία και την εξουσία του, τα οποία είναι επιφορτισμένα με το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη συντήρηση προϊόντων, καθώς και με τη λειτουργία αεροσκαφών.

Άρθρο 8

1. Καμία από τις παραπάνω διατάξεις δεν εμποδίζει ένα κράτος μέλος να αντιδρά αμέσως σε πρόβλημα ασφάλειας το οποίο ανακύπτει λόγω ατυχήματος, ή συμβάντος ή από εμπειρία κατά την πτήση, και το οποίο αφορά είτε προϊόν που έχει σχεδιαστεί, κατασκευαστεί, λειτουργήσει ή συντηρηθεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, είτε πρόσωπο, διαδικασία ή οργανισμό που ενέχεται σε αυτά τα καθήκοντα. Εάν το πρόβλημα ασφάλειας ανακύπτει από:

- ανεπαρκές επίπεδο ασφάλειας λόγω της εφαρμογής των κοινών τεχνικών κανόνων και διοικητικών διαδικασιών ή - κενό που παρουσιάζουν οι κοινοί τεχνικοί κανόνες και διοικητικές διαδικασίες,

το κράτος μέλος ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη για τα μέτρα που λαμβάνει και την αιτιολόγησή τους.

2. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή συμβουλεύεται τα κράτη μέλη το συντομότερο δυνατό. Εάν επιβεβαιωθεί είτι ότι το επίπεδο ασφάλειας είναι ανεπαρκές είτε ότι υπάρχει κενό στους κοινούς τεχνικούς κανόνες και διοικητικές διαδικασίες, η Επιτροπή υποβάλλει τις κατάλληλες προτάσεις, σύμφωνα με τις διαδικασίες του άρθρου 4 ή/και του άρθρου 11.

Άρθρο 9

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να συντονίζουν τα ερευνητικά τους προγράμματα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της ασφαλούς λειτουργίας των πολιτικών αεροσκαφών και ενημερώνουν σχετικά την Επιτροπή. Η Επιτροπή μπορεί να αναλαμβάνει, μετά από διαβούλευση με τα κράτη μέλη, κάθε χρήσιμη πρωτοβουλία για την προώθηση των εν λόγω προγραμμάτων.

Άρθρο 10

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή:

α) κάθε νέο ή τροποποιημένο κανόνα ή διαδικασία που οριστικοποιείται ή εγκρίνεται με τις διαδικασίες που προβλέπουν οι ρυθμίσεις G β) κάθε τροποποίηση των εν λόγω ρυθμίσεων και γ) τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων που διεξάγονται με τη βιομηχανία και με άλλους ενδιαφερόμενους φορείς.

Άρθρο 11

1. Με τη διαδικασία του άρθρου 12, η Επιτροπή επιφέρει τις τροποποιήσεις που κατέστησαν αναγκαίες λόγω της επιστημονικής και τεχνικής προόδου, στους κοινούς τεχνικούς κανόνες και διοικητικές διαδικασίες που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ ή που εγκρίνονται από το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 4.

2. Εάν οι τροποποιήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, περιλαμβάνουν, για κάποιο κράτος μέλος, μια εθνική παραλλαγή, η Επιτροπή αποφασίζει, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 12, εάν η εν λόγω παραλλαγή θα περιληφθεί στους κοινούς τεχνικούς κανόνες και στις κοινές διοικητικές διαδικασίες.

Άρθρο 12

1. Για την εφαρμογή των άρθρων 8, 9 και 11, η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή που απαρτίζεται από αντιπροσώπους των κρατών μελών και της οποίας προεδρεύει ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής.

2. Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει στην επιτροπή σχέδιο των μέτρων που πρέπει να ληφθούν. Η επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της για το σχέδιο αυτό μέσα σε προθεσμία που μπορεί να ορίσει ο πρόεδρος ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα του θέματος. Η γνώμη διατυπώνεται με την πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 148 παράγραφος 2 της συνθήκης για την έκδοση των αποφάσεων που καλείται να λάβει το Συμβούλιο μετά από πρόταση της Επιτροπής. Κατά την ψηφοφορία στην επιτροπή, οι ψήφοι των αντιπροσώπων των κρατών μελών σταθμίζονται σύμφωνα με το προαναφερόμενο άρθρο. Ο πρόεδρος δεν λαμβάνει μέρος στην ψηφοφορία.

3. α) Η Επιτροπή εκδίδει τα σχεδιαζόμενα μέτρα, όταν είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής G β) όταν τα σχεδιαζόμενα μέτρα δεν είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής, ή ελλείψει γνώμης, η Επιτροπή υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση στο Συμβούλιο πρόταση σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Τα Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία G γ) εάν, μετά την παρέλευση τριών μηνών από την υποβολή της πρότασης στο Συμβούλιο, το Συμβούλιο δεν έχει αποφασίσει, τα προτεινόμενα μέτρα εκδίδονται από την Επιτροπή, εκτός εάν το Συμβούλιο αποφανθεί με απλή πλειοψηφία κατά των εν λόγων μέτρων.

Άρθρο 13

1. Τα κράτη μέλη παρέχουν αμοιβαία συνδρομή για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και τον έλεγχό της.

2. Στα πλαίσια της αμοιβαίας συνδρομής που αναφέρεται στην παράγραφο 1, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών κοινοποιούν αμοιβαία, και σε τακτά διαστήματα, όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες όσον αφορά:

- τις πραραβάσεις του παρόντος κανονισμού που διαπράττονται από μη κατοίκους καθώς και κάθε κύρωση που επιβάλλεται για τις παραβάσεις αυτές,

- τις κυρώσεις που επιβάλλει κράτος μέλος στους κατοίκους του όταν οι παραβάσεις αυτές διαπράττονται σε άλλα κράτη μέλη.

Άρθρο 14

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 1992.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 16 Δεκεμβρίου 1991.

Για το ΣυμβούλιοΟ ΠρόεδροςH. MAIJ-WEGGEN

(1)ΕΕ αριθ. C 270 της 26. 10. 1990, σ. 3.

(2)ΕΕ αριθ. C 267 της 14. 10, 1991, σ. 154.

(2)ΕΕ αριθ. C 159 της 17. 6. 1991, σ. 28.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Ρυθμίσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο η)

«Arrangements Concerning the Development, the Acceptance and the Implementation of Joint Aviation Requirements» (Ρυθμίσεις σχετικά με την εκπόνηση, την αποδοχή και την εφαρμογή των JAR), που συμφωνήθηκαν στην Κύπρο, στις 11 Σεπτεμβρίου 1990.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Κατάλογοι των ισχύοντων κωδικών οι οποίοι περιέχουν τους κοινούς τεχνικούς κανόνες και τις κοινές διοικητικές διαδικασίες που αναφέρονται στο άρθρο 3

1.Γενικά και διαδικαστικά

JAR 1Ορισμοί και συντμήσεις

2.Πιστοποίηση του τύπου των προϊόντων και των συστατικών μερών

JAR 22Sailplanes and Powered Sailplanes (Ανεμοπλάνα και ανεμοπλάνα με κινητήρα) JAR 25Large Aeroplanes (Μεγάλα αεροοπλάνα) JAR AWOAll Weather Operations (Λειτουργία παντός καιρού) JAR EEngines (Κινητήρες) JAR PPropellers (Έλικες) JAR APUAuxiliary Power Units (Βοηθητικές μονάδες ισχύος) JAR TSOTechnical Standards Orders (Οδηγίες τεχνικών προδιαγραφών) JAR VLAVery Light Aeroplanes (Πολύ ελαφρά αεροπλάνα) JAR 145Approved maintenance Organisations (Εγκεκριμένοι οργανισμοί συντήρησης)