31991L0477

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 1991 σχετικά με τον έλεγχο της απόκτησης και της κατοχής όπλων

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 256 της 13/09/1991 σ. 0051 - 0058
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 15 τόμος 10 σ. 0145
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 15 τόμος 10 σ. 0145


ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Ιουνίου 1991 σχετικά με τον έλεγχο της απόκτησης και της κατοχής όπλων (91/477/ΕΟΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

την συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 100 Α,

την πρόταση της Επιτροπής (1),

Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),

Εκτιμώντας:

ότι το άρθρο 8 Α προβλέπει ότι η εσωτερική αγορά πρέπει να εγκαθιδρυθεί το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1992- ότι η εσωτερική αγορά περιλαμβάνει ένα χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα μέσα στον οποίο εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, των προσώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων σύμφωνα με τις διατάξεις της συνθήκης-

ότι, κατά τη σύνοδό του στο Fontainebleau στις 25 και 26 Ιουνίου 1984, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έθεσε ρητά ως στόχο την κατάργηση όλων των αστυνομικών και τελωνειακών διατυπώσεων στα ενδοκοινοτικά σύνορα-

ότι η πλήρης κατάργηση των ελέγχων και διατυπώσεων στα ενδοκοινοτικά σύνορα προϋποθέτει την πλήρωση ορισμένων βασικών όρων- ότι η Επιτροπή τόνισε στη Λευκή της Βίβλο "Η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς" ότι η κατάργηση των ελέγχων της ασφάλειας των μεταφερομένων αντικειμένων και των προσώπων προϋποθέτει μεταξύ άλλων την προσέγγιση των νομοθεσιών που αφορούν τα όπλα-

ότι, για την εξάλειψη των ελέγχων για κατοχή όπλων στα ενδοκοινοτικά σύνορα, απαιτούνται αποτελεσματικοί κανόνες που θα επιτρέπουν να ελέγχεται στο εσωτερικό των κρατών μελών η απόκτηση και η κατοχή πυροβόλων όπλων και η μεταφορά τους σε άλλο κράτος μέλος- ότι, κατά συνέπεια, πρέπει να καταργηθούν οι συστηματικοί έλεγχοι στα ενδοκοινοτικά σύνορα-

ότι οι κανόνες αυτοί θα δημιουργήσουν μεγαλύτερη αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα της προστασίας της ασφάλειας των προσώπων, στο μέτρο που αυτή βασίζεται σε νομοθεσίες εν μέρει εναρμονισμένες- ότι θα πρέπει, για το σκοπό αυτό, να προβλεφθούν κατηγορίες πυροβόλων όπλων των οποίων η απόκτηση και η κατοχή από ιδιώτες είτε θα απαγορεύεται είτε θα υπόκειται σε άδεια ή δήλωση-

ότι ενδείκνυται καταρχήν η απαγόρευση της μετακίνησης από το ένα κράτος μέλος σε άλλο με όπλα και ότι εξαίρεση μπορεί να γίνεται αποδεκτή μόνον εάν τηρείται διαδικασία που να επιτρέπει στα κράτη μέλη να πληροφορούνται το γεγονός της εισαγωγής ενός πυροβόλου όπλου στο έδαφός τους-

ότι, όμως, πρέπει να θεσπιστούν ελαστικότεροι κανόνες για το κυνήγι και τον αθλητισμό προκειμένου να μην εμποδιστεί πέρα από τον αναγκαίο βαθμό η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων-

ότι η οδηγία δεν επηρεάζει τη δυνατότητα των κρατών μελών να υιοθετούν μέτρα που σκοπεύουν στην πρόληψη της παράνομης διακίνησης όπλων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 1

1. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, με τον όρο "όπλα" και "πυροβόλα όπλα" νοούνται τα αντικείμενα όπως καθορίζονται στο παράρτημα Ι. Τα πυροβόλα όπλα κατατάσσονται και προσδιορίζονται στο σημείο ΙΙ του ιδίου παραρτήματος.

2. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, με τον όρο "οπλοπώλης" νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του οποίου η επαγγελματική δραστηριότητα συνίσταται καθ' ολοκληρία ή εν μέρει στην κατασκευή, εμπορία, ανταλλαγή, ενοικίαση, επισκευή ή μεταποίηση πυροβόλων όπλων.

3. Για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, τα πρόσωπα θεωρούνται κάτοικοι της χώρας η οποία δηλώνεται στη διεύθυνση που αναφέρεται σε αποδεικτικό έγγραφο της κατοικίας, ιδίως στο διαβατήριο ή στην ταυτότητα, που επιδεικνύεται στις αρχές κράτους μέλους ή σε οπλοπώλη κατά τη διάρκεια ελέγχου της κατοχής ή επ' ευκαιρία της απόκτησης όπλου.

4. Το ευρωπαϊκό δελτίο πυροβόλου όπλου είναι έγγραφο το οποίο χορηγείται από τις αρχές των κρατών μελών, μετά από αίτησή του, σε πρόσωπο το οποίο καθίσταται νόμιμος κάτοχος και χρήστης πυροβόλου όπλου. Η μέγιστη περίοδος ισχύος του είναι πέντε έτη, δυναμένη να παραταθεί. Αν στο δελτίο εμφαίνονται μόνο πυροβόλα όπλα της κατηγορίας Δ, η μέγιστη περίοδος ισχύος του είναι δέκα έτη. Το δελτίο περιέχει τα στοιχεία που προβλέπονται στο παράρτημα ΙΙ. Το ευρωπαϊκό δελτίο όπλου είναι προσωπικό έγγραφο επί του οποίου αναγράφονται το ή τα πυροβόλα όπλα που κατέχει και χρησιμοποιεί ο κάτοχος του δελτίου. Επί του δελτίου αναγράφονται οι αλλαγές της κατοχής ή των χαρακτηριστικών του πυροβόλου όπλου καθώς και η απώλεια ή η κλοπή του.

Άρθρο 2

1. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την εφαρμογή των εθνικών διατάξεων περί οπλοφορίας, κυνηγίου και σκοποβολής.

2. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στην απόκτηση και κατοχή όπλων και πυρομαχικών, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, από τις ένοπλες δυνάμεις, την αστυνομία, τις δημόσιες υπηρεσίες, τους συλλέκτες και τους οργανισμούς πολιτιστικού και ιστορικού χαρακτήρα με αντικείμενο τα όπλα, εφόσον η ιδιότητα αυτή αναγνωρίζεται από το κράτος μέλος όπου είναι εγκτατεστημένοι. Δεν εφαρμόζεται επίσης ούτε στη μεταφορά πολεμικών όπλων και πυρομαχικών για εμπορικούς σκοπούς.

Άρθρο 3

Με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων που παρέχονται στους κατοίκους των κρατών μελών στο άρθρο 12 παράγραφος 2, τα κράτη μέλη μπορούν να συμπεριλάβουν στη νομοθεσία τους διατάξεις αυστηρότερες από αυτές που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Εναρμόνιση των νομοθεσιών των σχετικών με τα πυροβόλα όπλα

Άρθρο 4

Τουλάχιστον για τις κατηγορίες Α και Β, τα κράτη μέλη υποβάλλουν σε έγκριση την άσκηση της δραστηριότητας του οπλοπώλη στο έδαφός τους, βάσει τουλάχιστον ελέγχου όσον αφορά την εντιμότητα και την επαγγελματική ικανότητα του οπλοπώλη ή, εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, του προσώπου που διεύθυνει την επιχείρηση. Για τις κατηγορίες Γ και Δ, τα κράτη μέλη που δεν υποβάλλουν σε έγκριση την άσκηση της δραστηριότητας του οπλοπώλη, υποβάλλουν τη δραστηριότητα αυτή σε δήλωση.

Οι οπλοπώλες υποχρεούνται να τηρούν βιβλίο εισόδου και εξόδου των πυροβόλων όπλων των κατηγοριών Α, Β και Γ, με τα στοιχεία που επιτρέπουν τον προσδιορισμό του όπλου, ιδίως τον τύπο, τη μάρκα, το μοντέλο, το διαμέτρημα και τον αριθμό κατασκευής, καθώς και το όνομα και τη διεύθυνση του προμηθευτή και του αγοραστή. Τα κράτη μέλη ελέγχουν τακτικά την τήρηση αυτής της υποχρέωσης εκ μέρους των οπλοπωλών. Το βιβλίο αυτό φυλάσσεται από τον οπλοπώλη για περίοδο πέντε ετών, ακόμα και μετά την παύση της δραστηριότητάς του.

Άρθρο 5

Με την επιφύλαξη του άρθρου 3, τα κράτη μέλη επιτρέπουν την απόκτηση και κατοχή πυροβόλων όπλων της κατηγορίας Β μόνον σε πρόσωπα που έχουν βάσιμο λόγο και τα οποία:

α) έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, πλην παρεκκλίσεων που αφορούν το κυνήγι και τη σκοποβολή-

β) δεν είναι επικίνδυνα για τον εαυτό τους και για τη δημόσια τάξη ή ασφάλεια.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 3, τα κράτη μέλη επιτρέπουν την κατοχή πυροβόλων όπλων των κατηγοριών Γ και Δ μόνον σε πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις του στοιχείου α) του πρώτου εδαφίου.

Τα κράτη μέλη μπορούν να αφαιρέσουν την άδεια κατοχής του όπλου, εφόσον δεν πληρούται πλέον μία από τις προϋποθέσεις του στοιχείου β) του πρώτου εδαφίου.

Τα κράτη μέλη μπορούν να απαγορεύσουν σε πρόσωπα που κατοικούν στο έδαφός τους την κατοχή όπλου αποκτηθέντος σε άλλο κράτος μέλος μόνον όταν απαγορεύουν την απόκτηση του ίδιου αυτού όπλου στο έδαφός τους.

Άρθρο 6

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν όλες τις αναγκαίες διατάξεις για την απαγόρευση της απόκτησης και κατοχής πυροβόλων όπλων και πυρομαχικών της κατηγορίας Α. Σε ειδικές περιπτώσεις, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να χορηγήσουν άδειες για τα προαναφερόμενα πυροβόλα όπλα και πυρομαχικά, εφόσον δεν υφίστανται περί του αντιθέτου λόγοι δημόσιας τάξεως και ασφαλείας.

Άρθρο 7

1. Πυροβόλα όπλα της κατηγορίας Β δεν μπορούν να αποκτηθούν στο έδαφος κράτους μέλους εάν αυτό δεν έχει χορηγήσει σχετική άδεια στον αποκτώντα.

Η άδεια αυτή δεν δίδεται σε κάτοικο άλλου κράτους μέλους χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του κράτους αυτού.

2. Πυροβόλο όπλο της κατηγορίας Β δεν μπορεί να φυλάσσεται στο έδαφος κράτους μέλους εάν αυτό δεν έχει χορηγήσει σχετική άδεια στον κάτοχό του. Αν ο κάτοχος είναι κάτοικος άλλου κράτους μέλους, το κράτος αυτό ενημερώνεται σχετικά.

3. Οι άδειες για απόκτηση και κατοχή πυροβόλου όπλου της κατηγορίας Β μπορούν να έχουν τη μορφή ενιαίας διοικητικής απόφασης.

Άρθρο 8

1. Η κατοχή πυροβόλου όπλου της κατηγορίας Γ επιτρέπεται μόνον εφόσον ο κάτοχός του υποβάλλει σχετική δήλωση στις αρχές του κράτους όπου κατέχεται το όπλο αυτό.

Τα κράτη μέλη προβλέπουν υποχρεωτική δήλωση για όλα τα πυροβόλα όπλα της κατηγορίας Γ, τα οποία κατέχονται σήμερα στο έδαφός τους, εντός προθεσμίας ενός έτους από τη θέση σε ισχύ των εθνικών διατάξεων μεταφοράς της παρούσας οδηγίας.

2. Όλοι οι πωλητές, οπλοπώλες ή ιδιώτες γνωστοποιούν κάθε μεταβίβαση ή διάθεση πυροβόλου όπλου της κατηγορίας Γ στις αρχές του κράτους μέλους όπου διενεργούνται οι πράξεις αυτές, δίνοντας και τα στοιχεία προσδιορισμού του αποκτώντος και του πυροβόλου όπλου. Αν ο αποκτών κατοικεί σε άλλο κράτος μέλος, το κράτος μέλος αυτό ενημερώνεται για την απόκτηση αυτή από το κράτος μέλος όπου αυτή έλαβε χώρα καθώς και από τον ίδιο τον αποκτώντα.

3. Αν κάποιο κράτος μέλος απαγορεύει ή υποβάλλει σε άδεια την απόκτηση και κατοχή πυροβόλου όπλου της κατηγορίας Β, Γ ή Δ, στο έδαφός του, ενημερώνει σχετικά τα άλλα κράτη μέλη, τα οποία αναγράφουν σχετική μνεία επί του ευρωπαϊκού δελτίου πυροβόλου όπλου που, ενδεχομένως, εκδίδουν για ένα τέτοιο όπλο, κατ' εφαρμογή του άρθρου 12 παράγραφος 2.

Άρθρο 9

1. Η διάθεση πυροβόλου όπλου των κατηγοριών Α, Β και Γ σε πρόσωπο που δεν κατοικεί στο οικείο κράτος μέλος επιτρέπεται, εφόσον τηρούνται οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 6, 7 και 8:

- σε αποκτώντα που έχει λάβει την άδεια, κατά την έννοια του άρθρου 11, να το μεταφέρει αυτοπροσώπως στη χώρα κατοικίας του,

- σε αποκτώντα που έχει δηλώσει και αιτιολογήσει γραπτώς την πρόθεσή του να κατέχει το όπλο στο κράτος μέλος απόκτησης, υπό τον όρο ότι πληροί τις νομικές προϋποθέσεις οπλοκατοχής του κράτους αυτού.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν την προσωρινή διάθεση πυροβόλων όπλων, σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που τα ίδια καθορίζουν.

Άρθρο 10

Το καθεστώς απόκτησης και κατοχής πυρομαχικών είναι το ίδιο με εκείνο της κατοχής των πυροβόλων όπλων για τα οποία προορίζονται. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Διατυπώσεις που απαιτούνται για την κυκλοφορία των όπλων στην Κοινότητα

Άρθρο 11

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 12, τα πυροβόλα όπλα μπορούν να μεταφερθούν από ένα κράτος μέλος σε άλλο μόνο σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στις ακόλουθες παραγράφους. Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται επίσης στην περίπτωση μεταφοράς πυροβόλου όπλου κατόπιν πωλήσεως δι' αλληλογραφίας.

2. Όσον αφορά τις μεταφορές πυροβόλων όπλων προς άλλο κράτος μέλος, ο ενδιαφερόμενος ανακοινώνει, πριν από κάθε αποστολή, στο κράτος μέλος στο οποίο βρίσκονται τα όπλα αυτά:

- το όνομα και τη διεύθυνση του πωλητή ή του παραχωρούντος και του αγοραστή ή του αποκτώντος ή, ενδεχομένως, του ιδιοκτήτη,

- τη διεύθυνση στην οποία αποστέλλονται ή μεταφέρονται τα συγκεκριμένα όπλα,

- τον αριθμό των όπλων που αποστέλλονται ή μεταφέρονται,

- τα στοιχεία που επιτρέπουν τον προσδιορισμό κάθε όπλου, καθώς και ένδειξη ότι το πυροβόλο όπλο έχει ελεγχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της σύμβασης της 1ης Ιουλίου 1969 περί της αμοιβαίας αναγνώρισης των εκτύπων σφραγίδων δοκιμής των φορητών πυροβόλων όπλων,

- το μεταφορικό μέσο,

- την ημερομηνία αναχώρησης και την προβλεπόμενη ημερομηνία άφιξης.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στις δύο τελευταίες περιπτώσεις δεν χρειάζεται να ανακοινώνονται σε περίπτωση μεταφοράς μεταξύ οπλοπωλών.

Το κράτος μέλος εξετάζει τις συνθήκες υπό τις οποίες θα γίνει η μεταφορά, ιδίως τους όρους ασφάλειας.

Σε περίπτωση που το κράτος μέλος επιτρέπει τη μεταφορά αυτή, εκδίδει άδεια που περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο. Η άδεια αυτή πρέπει να συνοδεύει τα πυροβόλα όπλα μέχρι τον προορισμό τους και να επιδεικνύεται οσάκις το ζητούν οι αρχές των κρατών μελών.

3. Όσον αφορά τη μεταφορά πυροβόλων όπλων, εκτός των πολεμικών, που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2, κάθε κράτος μέλος μπορεί να παρέχει σε οπλοπώλες το δικαίωμα να μεταφέρουν πυροβόλα όπλα από το έδαφός του με προορισμό οπλοπώλη εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος χωρίς προηγούμενη άδεια κατά την έννοια της παραγράφου 2. Το κράτος μέλος εκδίδει προς τούτο σχετική έγκριση με τριετή μέγιστη διάρκεια ισχύος η οποία μπορεί να ανακληθεί ή να ακυρωθεί ανά πάσα στιγμή κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης. Ένα έγγραφο που αναφέρει αυτή την έγκριση πρέπει να συνοδεύει τα πυροβόλα όπλα μέχρι τον προορισμό τους και να επιδεικνύεται οσάκις το ζητούν οι αρχές των κρατών μελών.

Το αργότερο κατά τη μεταφορά, οι οπλοπώλες γνωστοποιούν στις αρχές του κράτους μέλους από το οποίο θα πραγματοποιηθεί η μεταφορά όλες τις πληροφορίες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2.

4. Κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί στα άλλα κράτη μέλη κατάλογο πυροβόλων όπλων για τα οποία η άδεια μεταφοράς στο έδαφός του μπορεί να δοθεί χωρίς προηγούμενη συναίνεσή του.

Αυτοί οι κατάλογοι πυροβόλων όπλων κοινοποιούνται στους οπλοπώλες στους οποίους έχει χορηγηθεί έγκριση μεταφοράς πυροβόλων όπλων χωρίς προηγούμενη άδεια στα πλαίσια της προβλεπόμενης στην παράγραφο 3 διαδικασίας.

Άρθρο 12

1. Αν δεν ακολουθηθεί η διαδικασία του άρθρου 11, η κατοχή πυροβόλου όπλου κατά τη διάρκεια ταξιδίου διά μέσου δύο ή περισσοτέρων κρατών μελών επιτρέπεται μόνον εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει λάβει την άδεια των εν λόγω κρατών μελών.

Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν την άδεια αυτή για ένα ή περισσότερα ταξίδια, για περίοδο ενός έτους κατ' ανώτατο όριο, με δυνατότητα ανανέωσης. Οι άδειες αυτές εγγράφονται στο ευρωπαϊκό δελτίο όπλου, το οποίο ο ταξιδιώτης οφείλει να επιδεικνύει κάθε φορά που αυτό ζητείται από τις αρχές των κρατών μελών.

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, οι κυνηγοί, για τις κατηγορίες Γ και Δ και οι σκοπευτές, για τις κατηγορίες Β, Γ και Δ πυροβόλων όπλων, μπορούν να φέρουν, χωρίς προηγούμενη άδεια, ένα ή περισσότερα όπλα των κατηγοριών αυτών, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μέσω δύο ή περισσοτέρων κρατών μελών, προκειμένου να ασκήσουν τη δραστηριότητά τους, υπό την προϋπόθεση ότι θα φέρουν ευρωπαϊκό δελτίο όπλου πυροβόλου για το συγκεκριμένο όπλο ή όπλα και ότι θα είναι σε θέση να αποδείξουν το λόγο του ταξιδιού, ιδίως με την επίδειξη σχετικής πρόσκλησης.

Ωστόσο, η παρέκκλιση αυτή δεν ισχύει για τα ταξίδια προς κράτος μέλος το οποίο, δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 3, απαγορεύει την απόκτηση και την κατοχή του εν λόγω όπλου ή την εξαρτά από προηγούμενη άδεια. Σε αυτή την περίπτωση, θα γίνεται ρητή μνεία στο ευρωπαϊκό δελτίο πυροβόλου όπλου.

Στα πλαίσια της εκθέσεως που αναφέρεται στο άρθρο 17, η Επιτροπή, σε συνεννόηση με τα κράτη μέλη, θα εξετάσει επίσης τα αποτελέσματα της εφαρμογής του δευτέρου εδαφίου, και, ειδικότερα, τις επιπτώσεις του στη δημόσια τάξη και ασφάλεια.

3. Με συμφωνίες αμοιβαίας αναγνώρισης εθνικών εγγράφων, δύο ή περισσότερα κράτη μέλη μπορούν να προβλέψουν καθεστώς ελαστικότερο από το καθεστώς του παρόντος άρθρου για την κυκλοφορία με πυροβόλο όπλο στο έδαφός τους.

Άρθρο 13

1. Κάθε κράτος μέλος διαβιβάζει όλες τις χρήσιμες πληροφορίες που διαθέτει, σχετικά με τις οριστικές μεταφορές πυροβόλων όπλων, στο κράτος μέλος προορισμού της μεταφοράς.

2. Οι πληροφορίες που λαμβάνουν τα κράτη μέλη κατ' εφαρμογή των διαδικασιών που προβλέπονται στο άρθρο 11 για τις μεταφορές πυροβόλων όπλων, στο άρθρο 7 παράγραφος 2 και στο άρθρο 8 παράγραφος 2 για την απόκτηση και την κατοχή πυροβόλων όπλων από μη κατοίκους, θα ανακοινώνονται, το αργότερο κατά τη μεταφορά, στο κράτος μέλος προορισμού και, κατά περίπτωση, το αργότερο κατά τη μεταφορά, στα κράτη μέλη διαμετακόμισης.

3. Τα κράτη μέλη ιδρύουν, το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 1993, δίκτυα ανταλλαγής πληροφοριών για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Υποδεικύουν στα άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή τις εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για τη διαβίβαση και τη λήψη των πληροφοριών και για την εφαρμογή της διαδικασίας που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 4.

Άρθρο 14

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν διατάξεις για να απαγορεύσουν την είσοδο στο έδαφός τους:

- πυροβόλων όπλων, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται στα άρθρα 11 και 12, και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων αυτών,

- άλλων όπλων πλην των πυροβόλων, εφόσον το επιτρέπουν οι σχετικές διατάξεις του οικείου κράτους μέλους. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Τελικές διατάξεις

Άρθρο 15

1. Τα κράτη μέλη ενισχύουν τους ελέγχους κατοχής όπλων στα εξωτερικά σύνορα της Κοινότητας. Μεριμνούν ιδιαίτερα ώστε οι ταξιδιώτες που προέρχονται από τρίτες χώρες και προτίθενται να μεταβούν σε δεύτερο κράτος μέλος να τηρούν τις διατάξεις του άρθρου 12.

2. Η παρούσα οδηγία δεν εμποδίζει τους ελέγχους που πραγματοποιούν τα κράτη μέλη ή ο μεταφορέας κατά την επιβίβαση σε μεταφορικά μέσα.

3. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή τον τρόπο διενέργειας των ελέγχων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2. Η Επιτροπή συγκεντρώνει αυτές τις πληροφορίες και τις θέτει στη διάθεση όλων των κρατών μελών.

4. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή τις εθνικές τους διατάξεις, περιλαμβανομένων και των τροποποιήσεων που επιφέρουν σ' αυτές σχετικά με την απόκτηση και την κατοχή όπλων, στο μέτρο που η εθνική τους νομοθεσία είναι αυστηρότερη από τους ελάχιστους κανόνες που θα θεσπιστούν. Η Επιτροπή διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές στα άλλα κράτη μέλη.

Άρθρο 16

Τα κράτη μέλη επιβάλλουν κυρώσεις για τη μη τήρηση των διατάξεων που θεσπίζονται κατ' εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Οι κυρώσεις αυτές πρέπει να είναι επαρκώς αυστηρές ώστε να εξασφαλίζουν την τήρηση των εν λόγω διατάξεων.

Άρθρο 17

Εντός πέντε ετών από την ημερομηνία της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την κατάσταση που προκύπτει από την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, συνοδευόμενη, ενδεχομένως, από σχετικές προτάσεις.

Άρθρο 18

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία εγκαίρως ώστε τα προβλεπόμενα από την παρούσα οδηγία μέτρα να τύχουν εφαρμογής το αργότερο από την 1η Ιανουαρίου 1993. Ανακοινώνουν αμέσως τα μέτρα που λαμβάνουν στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από τέτοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομέρειες της αναφοράς αυτής καθορίζονται από τα κράτη μέλη.

Άρθρο 19

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Λουξεμβούργο, 18 Ιουνίου 1991. Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

G. WOHLFART

(1) ΕΕ αριθ. C 235 της 1. 9. 1987, σ. 8 και ΕΕ αριθ. C 299 της 28. 11. 1989, σ. 6. (2) ΕΕ αριθ. C 231 της 17. 9. 1990, σ. 69 και ΕΕ αριθ. C 158 της 17. 6. 1991, σ. 89. (3) ΕΕ αριθ. C 35 της 8. 2. 1988, σ. 5.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Ι. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως "όπλα":

- τα "πυροβόλα όπλα", όπως ορίζονται στο σημείο ΙΙ,

- τα "μη πυροβόλα όπλα", όπως ορίζονται από τις εθνικές νομοθεσίες.

ΙΙ. Κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας, ως "πυροβόλα όπλα" νοούνται:

Α. Όλα τα αντικείμενα που υπάγονται σε μια από τις ακόλουθες κατηγορίες, εκτός από εκείνα που αντιστοιχούν στον ορισμό αλλά έχουν εξαιρεθεί από αυτόν για τους λόγους που αναφέρονται στο σημείο ΙΙΙ:

Κατηγορία Α - Απαγορευμένα πυροβόλα όπλα

1. Εκρηκτικοί στρατιωτικοί μηχανισμοί και εκτοξευτές.

2. Τα αυτόματα πυροβόλα όπλα.

3. Τα πυροβόλα όπλα που έχουν τη μορφή άλλου αντικειμένου.

4. Τα πυρομαχικά με διατρητικές, εκρηκτικές ή εμπρηστικές σφαίρες καθώς και τα βλήματα γι' αυτά τα πυρομαχικά.

5. Τα πυρομαχικά για πιστόλια και περίστροφα με διαστελλόμενα βλήματα καθώς και τα βλήματα αυτά, εκτός από τα κυνηγετικά όπλα και τα όπλα σκοποβολής για τα πρόσωπα που έχουν σχετική άδεια να χρησιμοποιούν τα όπλα αυτά.

Κατηγορία Β - Πυροβόλα όπλα για τα οποία απαιτείται άδεια

1. Τα βραχέα ημιαυτόματα ή επαναληπτικά πυροβόλα όπλα.

2. Τα βραχέα πυροβόλα όπλα μιας βολής, με κεντρική επίκρουση.

3. Τα βραχέα πυροβόλα όπλα μιας βολής, με περιφερειακή επίκρουση, συνολικού μήκους μικρότερου από 28 cm.

4. Τα μακρύκαννα ημιαυτόματα όπλα των οποίων η αποθήκη φυσιγγίων και η θαλάμη μπορούν να φέρουν πάνω από τρία φυσίγγια.

5. Τα μακρύκαννα ημιαυτόματα πυροβόλα όπλα των οποίων η αποθήκη φυσιγγίων και η θαλάμη μπορούν να περιέχουν περισσότερα από τρία φυσίγγια, τα οποία φέρουν κινητό γεμιστήρα, ή για τα οποία δεν μπορεί να υπάρξει εγγύηση ότι αποκλείεται να μετατραπούν, με συνήθη εργαλεία, σε όπλα των οποίων η αποθήκη φυσιγγίων και η θαλάμη μπορούν να περιέχουν περισσότερα από τρία φυσίγγια.

6. Τα μακρύκαννα επαναληπτικά και ημιαυτόματα πυροβόλα όπλα με λεία κάννη ή οποία δεν υπερβαίνει τα 60 cm.

7. Τα ημιαυτόματα μη πολεμικά πυροβόλα όπλα που έχουν τη μορφή αυτόματου πυροβόλου όπλου.

Κατηγορία Γ - Πυροβόλα όπλα για τα οποία απαιτείται δήλωση

1. Τα μακρύκαννα επαναληπτικά πυροβόλα όπλα εκτός από εκείνα που αναφέρονται στο σημείο Β.6.

2. Τα μακρύκαννα πυροβόλα όπλα μιας βολής ανά αυλακωτή κάννη.

3. Τα μακρύκαννα ημιαυτόματα πυροβόλα όπλα εκτός από εκείνα που περιλαμβάνονται στην κατηγορία Β σημεία 4 έως 7.

4. Τα βραχέα πυροβόλα όπλα μιας βολής, με περιφερειακή επίκρουση, συνολικού μήκους μεγαλύτερου ή ίσου προς 28 cm.

Κατηγορία Δ - Λοιπά πυροβόλα όπλα

Τα μακρύκαννα πυροβόλα όπλα μιας βολής ανά λεία κάννη.

Β. Τα κυριότερα μέρη αυτών των πυροβόλων όπλων:

Ο μηχανισμός κλείστρου, η θαλάμη και η κάννη των πυροβόλων όπλων, ως μεμονωμένα αντικείμενα, περιλαμβάνονται στην ίδια κατηγορία με το πυροβόλο όπλο του οποίου αποτελούν ή προορίζονται να αποτελέσουν μέρη.

ΙΙΙ. Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος, δεν περιλαμβάνονται στον ορισμό των πυροβόλων όπλων, τα αντικείμενα που ανταποκρίνονται στον ορισμό αυτόν αλλά τα οποία:

α) έχουν γίνει οριστικά ακατάλληλα για χρήση με την εφαρμογή τεχνικών μεθόδων που εγγυάται επίσημος οργανισμός ή που εγκρίνεται από έναν τέτοιο οργανισμό-

β) έχουν σχεδιαστεί για να δίνουν σήμα συναγερμού, για σηματοδοσία, για διάσωση, για σφαγή, για αλιεία με καμάκι ή προορίζονται για βιομηχανικούς ή τεχνικούς σκοπούς υπό τον όρο ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο γι αυτή τη συγκεκριμένη χρήση-

γ) θεωρούνται παλαιά όπλα ή σύγχρονα αντίγραφά τους, εφόσον δεν έχουν περιληφθεί στις προηγούμενες κατηγορίες που υπόκεινται στις εθνικές νομοθεσίες.

Μέχρις ότου υπάρξει συντονισμός σε κοινοτικό επίπεδο, τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν την εθνική νομοθεσία τους για τα πυροβόλα όπλα που αναφέρονται στο παρόν σημείο.

IV. Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος, νοούνται ως:

α) "βραχύ πυροβόλο όπλο": το πυροβόλο όπλο η κάννη του οποίου δεν υπερβαίνει τα 30 cm ή το συνολικό μήκος του οποίου δεν υπερβαίνει τα 60 cm-

β) "μακρύκανο πυροβόλο όπλο": το κάθε πυροβόλο όπλο εκτός από τα βραχέα-

γ) "αυτόματο όπλο": το πυροβόλο όπλο, το οποίο, μετά από κάθε βολή, οπλίζεται εκ νέου μόνο του και μπορεί να βάλει με ριπές κάθε φορά που πιέζεται η σκανδάλη-

δ) "ημιαυτόματο όπλο": το πυροβόλο όπλο το οποίο, μετά από κάθε βολή, οπλίζεται εκ νέου αυτόματα και δεν μπορεί κάθε φορά που πιέζεται η σκανδάλη, να βάλει περισσότερες από μία φορά-

ε) "επαναληπτικό όπλο": το πυροβόλο όπλο το οποίο, μετά από κάθε βολή, οπλίζεται εκ νέου με χειρισμό που συνίσταται στην εισαγωγή μέσα στην κάννη φυσιγγίου που λαμβάνεται από αποθήκη και μεταφέρεται με τη βοήθεια μηχανισμού-

στ) "όπλο μιας βολής": το όπλο χωρίς αποθήκη φυσιγγίων, το οποίο οπλίζεται πριν από κάθε βολή με εισαγωγή του φυσιγγίου με το χέρι στη θαλάμη ή σε χώρο που έχει προβλεφθεί σχετικά στην είσοδο της κάννης-

ζ) "πυρομαχικά διατρητικών σφαιρών": τα πυρομαχικά για στρατιωτική χρήση που αποτελούνται από σφαίρες με μεταλλικό περίβλημα και σκληρό διατρητικό πυρήνα-

η) "πυρομαχικά εκρηκτικών σφαιρών": τα πυρομαχικά για στρατιωτική χρήση που αποτελούνται από σφαίρες που περιέχουν κρουσιφλεγή γόμωση-

θ) "πυρομαχικά εμπρηστικών σφαιρών": τα πυρομαχικά για στρατιωτική χρήση που αποτελούνται από σφαίρες που περιέχουν χημικό μείγμα το οποίο αναφλέγεται κατά την επαφή με τον αέρα ή κατά την πρόσκρουση.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΥΡΟΒΟΛΟΥ ΟΠΛΟΥ

Το δελτίο πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

α) προσδιορισμό της ταυτότητας του κατόχου-

β) προσδιορισμό του πυροβόλου όπλου ή των πυροβόλων όπλων, συμπεριλαμβανομένης της ένδειξης της κατηγορίας κατά την έννοια της οδηγίας-

γ) περίοδο ισχύος του δελτίου-

δ) τμήμα που προορίζεται για τα στοιχεία που παρέχει το κράτος μέλος που εκδίδει το δελτίο (φύση και στοιχεία αναφοράς των αδειών, κ.λπ.)-

ε) τμήμα που προορίζεται για τις παρατηρήσεις των άλλων κρατών μελών (άδειες εισόδου, κ.λπ.)-

στ) το κείμενο:

"Το δικαίωμα πραγματοποίησης ταξειδίου με το ή τα όπλα των κατηγοριών Β, Γ ή Δ που αναφέρονται στο παρόν δελτίο, προς ένα άλλο κράτος μέλος, εξαρτάται από την ή τις αντίστοιχες προηγούμενες άδειες του εν λόγω κράτους μέλους. Η ή οι άδειες αυτές μπορούν να σημειώνονται επί του δελτίου.

Η εν λόγω προηγούμενη άδεια δεν είναι καταρχήν απαραίτητη όταν πρόκειται για ταξείδι που έχει προορισμό το κυνήγι με όπλο της κατηγορίας Γ ή Δ ή τη σκοποβολή με όπλο των κατηγοριών Β, Γ ή Δ, εφόσον κατέχεται το δελτίο του όπλου και ο λόγος του ταξειδίου μπορεί να αποδειχθεί."

Στην περίπτωση που ένα κράτος μέλος πληροφορήσει τα άλλα κράτη μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3, ότι η κατοχή ορισμένων πυροβόλων όπλων των κατηγοριών Β, Γ ή Δ απαγορεύεται ή υπόκειται σε άδεια, προστίθεται ένα από τα ακόλουθα κείμενα:

"Το ταξείδι στο. . . (όνομα του ή των συγκεκριμένων κρατών) με το όπλο. . . (προσδιορισμός του όπλου) απαγορεύεται."

"Το ταξείδι στο. . . (όνομα του ή των συγκεκριμένων κρατών) με το όπλο. . . (προσδιορισμός του όπλου) υπόκειται σε άδεια."