31991L0263

Οδηγία 91/263/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 1991 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών των σχετικών με τον τερματικό εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών περιλαμβανομένης και της αμοιβαίας αναγνωρίσεως της πιστότητας

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 128 της 23/05/1991 σ. 0001 - 0018
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 13 τόμος 20 σ. 0095
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 13 τόμος 20 σ. 0095


ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 1991 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών των σχετικών με τον τερματικό εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών περιλαμβανομένης και της αμοιβαίας αναγνωρίσεως της πιστότητας ( 91/263/ΕΟΚ )

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το αρθρο 100 Α,

την πρόταση της Επιτροπής(1 ),

Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο(2 ),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(3 ),

Εκτιμώντας :

ότι η οδηγία 86/361/ΕΟΚ του Συμβουλίου(4 ) θέσπισε το πρώτο στάδιο της αμοιβαίας αναγνώρισης των εγκρίσεων τύπου του τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού και ότι προβλέπει, στο άρθρο 9, ένα δεύτερο στάδιο για την πλήρη και αμοιβαία αναγνώριση των εγκρίσεων τύπου του τερματικού εξοπλισμού;

ότι η απόφαση 87/95/ΕΟΚ του Συμβουλίου(5 ) καθορίζει τα μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν για την προώθηση της

τυποποίησης στην Ευρώπη και την κατάρτιση και εφαρμογή των προτύπων στον τομέα των τεχνολογιών των πληροφοριών και των τηλεπικοινωνιών;

ότι η Επιτροπή έχει δημοσεύσει την Πράσινη Βίβλο σχετικά με την ανάπτυξη της κοινής αγοράς των υπηρεσιών και του εξοπλισμού στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, στο οποίο προτείνει να επισπευσθεί η καθιέρωση της πλήρους και αμοιβαίας αναγνώρισης των εγκρίσεων τύπου ως ζωτικού μέτρου για την ανάπτυξη ανταγωνιστικής αγοράς κοινοτικής διάστασης στον τομέα των τερματικών σταθμών;

ότι το Συμβούλιο, στο ψήφισμά του της 30ής Ιουνίου 1988 σχετικά με την ανάπτυξη της κοινής αγοράς των υπηρεσιών και του εξοπλισμού στον τομέα των τηλεπικοινωνιών έως το 1992(6 ), θεωρεί ότι η πλήρης και αμοιβαία αναγνώριση των εγκρίσεων τύπου του τερματικού εξοπλισμού, με βάση την ταχεία κατάρτιση κοινών ευρωπαϊκών προδιαγραφών συμμόρφωσης, αποτελεί έναν από τους πρωταρχικούς στόχους της πολιτικής τηλεπικοινωνιών;

ότι ο κλάδος του τερματικού εξοπλισμού είναι ένας από τους ζωτικούς τομείς της βιομηχανίας τηλεπικοινωνιών, η οποία αποτελεί με τη σειρά της έναν από τους πυρήνες της κοινοτικής οικονομίας;

ότι η εναρμόνιση των όρων εμπορίας των τερματικών εξοπλισμών τηλεπικοινωνιών δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ανοιχτή και ενιαία αγορά;

ότι πραγματική συγκρίσιμη πρόσβαση των ευρωπαίων κατασκευαστών στις αγορές τρίτων χωρών θα πρέπει να επιτευχθεί κατά προτίμηση μέσω πολυμερών διαπραγματεύσεων στα πλαίσια της GATT, αν και διμερείς διαπραγματεύσεις μεταξύ Κοινότητας και τρίτων χωρών μπορούν επίσης να συμβάλουν στη διαδικασία αυτή;

ότι το ψήφισμα του Συμβουλίου της 7ης Μαΐου 1985(7 ) προβλέπει νέα προσέγγιση στο θέμα της τεχνικής εναρμόνισης και τυποποίησης;

ότι το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας πρέπει να βασίζεται σε γενικό ορισμό του όρου "τερματικός εξοπλισμός" ώστε να επιτρέπεται η τεχνική εξέλιξη των προϊόντων;

ότι το κοινοτικό δίκαιο που ισχύει σήμερα προβλέπει ότι, κατά παρέκκλιση θεμελιώδους κανόνα της Κοινότητας και συγκεκριμένα της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων, τα εμπόδια στην ενδοκοινοτική κυκλοφορία, που προκύπτουν από τις αποκλίσεις των εθνικών νομοθεσιών σχετικά με την εμπορία των προϊόντων, πρέπει να γίνονται αποδεκτά εφόσον οι απαιτήσεις αυτές μπορούν να θεωρηθούν απαραίτητες για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών; ότι, επομένως, η εναρμόνιση των νομοθεσιών στην περίπτωση αυτή πρέπει να περιοριστεί μόνο στις απαιτήσεις που είναι απαραίτητες για την κάλυψη των θεμελιωδών απαιτήσεων που αφορούν τον τερματικό εξοπλισμό, και ότι οι απαιτήσεις αυτές πρέπει να αντικαταστήσουν τις σχετικές εθνικές απαιτήσεις επειδή είναι θεμελιώδεις;

ότι η τήρηση των θεμελιωδών απαιτήσεων είναι απαραίτητη για να διασφαλιστεί το γενικό συμφέρον; ότι οι απαιτήσεις αυτές πρέπει να εφαρμόζονται με προσοχή ώστε να λαμβάνεται υπόψη το εκάστοτε επίπεδο της τεχνολογίας κατά

την κατασκευή, καθώς και οι οικονομικές επιτακτικές ανάγκες;

ότι η οδηγία 73/23/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Φεβρουαρίου 1973 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στο ηλεκτρολογικό υλικό που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί εντός ορισμένων ορίων τάσεως(8 ) και η οδηγία 83/189/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 28ης Μαρτίου 1983 για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών(9 ), όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 88/182/ΕΟΚ(10 ), εφαρμόζονται, μεταξύ άλλων, στους τομείς των τηλεπικοινωνιών και της τεχνολογίας των πληροφοριών;

ότι η οδηγία 89/336/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3ης Μαΐου 1989 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών

μελών σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα(11 ), εφαρμόζεται, μεταξύ άλλων, στους τομείς των τηλεπικοινωνιών και της τεχνολογίας πληροφοριών; ότι ενδείκνυται, ωστόσο, η διαγραφή των διατάξεων της οδηγίας 89/336/ΕΟΚ στο βαθμό που αφορούν τον ορισμό του τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού και τις διαδικασίες αξιολόγησης της πιστότητας του εν λόγω εξοπλισμού;

ότι, για να πληρούνται οι βασικές απαιτήσεις ασφαλείας και για να διευκολυνθεί η απόδειξη της συμμόρφωσης προς αυτές τις απαιτήσεις από τους κατασκευαστές, είναι σκόπιμο να υπάρχουν εναρμονισμένα πρότυπα στο ευρωπαϊκό επίπεδο για την πρόληψη των κινδύνων που προκύπτουν από το σχεδιασμό και την κατασκευή του τερματικού εξοπλισμού, καθώς και για να επιτραπεί ο έλεγχος της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις αυτές; ότι τα εναρμονισμένα αυτά πρότυπα στο ευρωπαϊκό επίπεδο καταρτίζονται από οργανισμούς ιδιωτικού δικαίου και πρέπει να διατηρούν τον μη δεσμευτικό τους χαρακτήρα; ότι, για το σκοπό αυτό, η ευρωπαϊκή επιτροπή τυποποίησης ( CEN ), η ευρωπαϊκή επιτροπή ηλεκτροτεχνικής τυποποίησης ( CENELEC ) και το ευρωπαϊκό ινστιτούτο τηλεπικοινωνιακών προτύπων ( ETSI ) αναγνωρίζονται ως αρμόδιοι οργανισμοί για την έγκριση των εναρμονισμένων προτύπων; ότι, κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας, ως εναρμονισμένο πρότυπο νοείται η τεχνική προδιαγραφή ( ευρωπαϊκό πρότυπο ή έγγραφο εναρμόνισης ) που έχει εγκριθεί από έναν, από τους δύο αυτούς οργανισμούς ή και από τους δύο, ύστερα από εντολή της Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 83/189/ΕΟΚ καθώς και με βάση τις προαναφερόμενες γενικές κατευθύνσεις;

ότι, στα πλαίσια της τήρησης των θεμελιωδών απαιτήσεων που αφορούν τη δυνατότητα διασύνδεσης των τερματικών με τα δημόσια τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, και σε περιπτώσεις όπου δικαιολογείται, μέσω των δικτύων αυτών δεν είναι εν γένει δυνατό να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις αυτές παρά μόνο με την εφαρμογή ενιαίων τεχνικών λύσεων και ότι οι λύσεις αυτές πρέπει να είναι, επομένως, υποχρεωτικές;

ότι οι προτάσεις για κοινές τεχνικές προδιαγραφές, κατά γενικό κανόνα, καταρτίζονται με βάση εναρμονισμένα πρότυπα και, προκειμένου να επιτευχθεί ο απαιτούμενος τεχνικός συντονισμός σε πανευρωπαϊκή κλίμακα, κατόπιν συμπληρωματικών διαβουλεύσεων, ιδίως με την Telecommunications Regulations Application Committee ( TRAC ) η οποία ιδρύθηκε από μέλη της ευρωπαϊκής συνδιάσκεψης των διοικήσεων των ταχυδρομείων και των τηλεπικοινωνιών ( CEPT ) σε μνημόνιο συμφωνίας που υπογράφηκε το 1991;

ότι πρέπει οπωσδήποτε να εξασφαλιστεί ότι οι κοινοποιημένοι οργανισμοί είναι υψηλού επιπέδου σε όλη την Κοινότητα και ότι πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια ικανοτήτων αμεροληψίας και οικονομικής και άλλης ανεξαρτησίας από τους πελάτες;

ότι είναι σκόπιμο να συγκροτηθεί επιτροπή που θα αποτελείται από τα αμέσως ενδιαφερόμενα μέρη για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, και κυρίως από τους εθνικούς οργανισμούς που αναλαμβάνουν τη βεβαίωση της πιστότητας, για να επικουρεί την Επιτροπή στην εκτέλεση των καθηκόντων που της ανατίθενται με την παρούσα οδηγία; ότι οι αντιπρόσωποι των οργανισμών τηλεπικοινωνίας, οι χρήστες, οι καταναλωτές, οι κατασκευαστές, οι παρέχοντες υπηρεσίες και τα εργατικά σωματεία πρέπει να έχουν το δικαίωμα να εκφέρουν τη γνώμη τους;

ότι η ευθύνη των κρατών μελών στον τομέα της ασφάλειας, της υγείας και των διαφόρων άλλων θεμάτων που καλύπτονται από τις θεμελιώδεις απαιτήσεις στο έδαφός τους πρέπει να αναγνωρίζεται στο πλαίσιο ρήτρας διασφάλισης που προβλέπει κατάλληλες κοινοτικές διαδικασίες προστασίας;

ότι οι αποδέκτες κάθε απόφασης που λαμβάνεται στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας πρέπει να γνωρίζουν τους λόγους της απόφασης αυτής και τα μέσα προσφυγής που διαθέτουν;

ότι πρέπει να θεσπιστούν μέτρα για τη σταδιακή εγκαθίδρυση της εσωτερικής αγοράς μέσα στο χρονικό διάστημα που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 1992; ότι η εσωτερική αγορά περιλαμβάνει χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα στον οποίο εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, προσώπων, υπηρεσιών και κεφαλαίων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ :

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I Πεδίο εφαρμογής, διάθεση στην αγορά και ελεύθερη κυκλοφορία Άρθρο 1

1 . ^Η παρούσα οδηγία αφορά τους τερματικούς εξοπλισμούς .

2 . ^Κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως :

-"δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο ": η δημόσια υποδομή τηλεπικοινωνιών η οποία επιτρέπει τη μεταβίβαση σημάτων μεταξύ οριζομένων σημείων τερματισμού του δικτύου μέσω καλωδίων, μέσω δέσμης μικροκυμάτων, με οπτικά μέσα ή άλλα ηλεκτρομαγνητικά μέσα,

-"τερματικός εξοπλισμός ": ο εξοπλισμός που προορίζεται να συνδεθεί με το δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, δηλαδή :

α)να συνδεθεί άμεσα με την απόληξη ενός δημόσιου τηλεπικοινωνιακού δικτύου

ή

β)να διασυνδεθεί με δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο μέσω άμεσης ή έμμεσης σύνδεσης με την απόληξη ενός δημόσιου τηλεπικοινωνιακού δικτύου,

με σκοπό την αποστολή, την επεξεργασία ή τη λήψη πληροφοριών .

Το σύστημα διασύνδεσης μπορεί να είναι ενσύρματο, ασύρματο, οπτικό ή άλλου είδους ηλεκτρομαγνητικό σύστημα,

-"τεχνική προδιαγραφή ": η προδιαγραφή που περιέχεται σε έγγραφο το οποίο καθορίζει τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος, όπως η ποιότητα, η επίδοση, η ασφάλεια ή οι διαστάσεις, συμπεριλαμβανομένων και των απαιτήσεων που ισχύουν για το προϊόν όσον αφορά την ορολογία, τα σύμβολα, τις δοκιμές και τις μεθόδους δοκιμών, τη συσκευασία, τη σήμανση και την επισήμανση,

-"πρότυπο ": η τεχνική προδιαγραφή η οποία έχει θεσπισθεί από αναγνωρισμένο οργανισμό τυποποίησης, για επαναλαμβανόμενη ή συνεχή εφαρμογή, της οποίας η τήρηση δεν είναι υποχρεωτική .

3 . ^Ο προορισμός του εξοπλισμού θα πρέπει να δηλώνεται από τον κατασκευαστή ή τον προμηθευτή του εξοπλισμού . Ωστόσο, ο κατά την έννοια της παραγράφου 2, τερματικός εξοπλισμός που χρησιμοποιεί σύστημα συνδέσεως που προσφεύγει στο φάσμα των ραδιοσυχνοτήτων τεκμαίρεται ότι προορίζεται να συνδεθεί με το δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο .

Άρθρο 2 1 . ^Παρά τις διατάξεις του άρθρου 1, ο τερματικός εξοπλισμός που μπορεί μεν να συνδεθεί με το δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, αλλά δεν προορίζεται για αυτό, θα πρέπει να συνοδεύεται από δήλωση του κατασκευαστή του προμηθευτή του εξοπλισμού, σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος VIII και από το τεύχος οδηγιών χρήσεως . Κατά τη στιγμή της διάθεσης του εξοπλισμού για πρώτη φορά στην αγορά αντίγραφο της εν λόγω τεκμηρίωσης θα πρέπει να διαβιβάζεται στον αναφερόμενο στο άρθρο 10 παράγραφος 1 κοινοποιημένο οργανισμό του κράτους μέλους στο οποίο ο εξοπλισμός διατίθεται για πρώτη φορά στην αγορά . Επιπροσθέτως, ο εν λόγω εξοπλισμός θα πρέπει να πληροί τις διατάξεις του άρθρου 11 παράγρα -

φος 4 .

2 . ^Ο κατασκευαστής ή ο προμηθευτής του εξοπλισμού θα πρέπει να μπορεί να αιτιολογήσει, μία φορά, κατόπιν αιτήσεως ενός κοινοποιημένου οργανισμού αναφερομένου στο άρθρο 10 παράγραφος 1, την προβλεπόμενη χρήση του εν λόγω εξοπλισμού επι τη βάσει των κρισίμων τεχνικών χαρακτηριστικών του, των λειτουργιών του και των ενδείξεων του τμήματος αγοράς για το οποίο προορίζεται .

Άρθρο 3 1 . ^Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι τερματικοί εξοπλισμοί θα μπορούν να διατεθούν στην αγορά και να τεθούν σε υπηρεσία μόνον αν είναι σύμφωνοι με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, τις σχετικές με το είδος αυτό των εξοπλισμών, έχουν εγκατασταθεί και συντηρούνται σωστά και χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τον προορισμό τους .

2 . ^Τα κράτη μέλη λαμβάνουν επίσης τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι εξοπλισμοί που αναφέρονται στο άρθρο 2 θα μπορεί να διατεθούν και να εξακολουθήσουν να διατίθενται στην αγορά μόνον αν είναι σύμφωνοι με τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας για τους εν λόγω εξοπλισμούς καθώς και ότι δεν θα μπορούν να συνδεθούν με το δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 2 .

3 . ^Τα κράτη μέλη λαμβάνουν επίσης τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι τερματικοί εξοπλισμοί ή οι εξοπλισμοί που αναφέρονται στο άρθρο 2 αποσυνδέονται από το δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο αν δεν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τον προορισμό τους . Τα κράτη μέλη μπορούν εξάλλου να λάβουν όλα τα προσήκοντα μέτρα, σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο, ώστε να εμποδίζουν τη σύνδεση με το τηλεπικοινωνιακό τους δίκτυο τερματικού εξοπλισμού που δεν χρησιμοποιείται σύμφωνα με το σκοπό για τον οποίο προορίζεται .

Άρθρο 4 Ο τερματικός εξοπλισμός θα πρέπει να πληροί τις ακόλουθες βασικές απαιτήσεις :

α)την ασφάλεια των χρηστών, εφόσον η απαίτηση αυτή δεν καλύπτεται από την οδηγία 73/23/ΕΟΚ;

β)την ασφάλεια του προσωπικού των οργανισμών που εκμεταλλεύονται τα δημόσια δίκτυα τηλεπικοινωνιών, εφόσον η απαίτηση αυτή δεν καλύπτεται από την οδηγία 73/23/ΕΟΚ;

γ)απαιτήσεις ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας, εφόσον αφορούν ειδικά τους τερματικούς εξοπλισμούς;

δ)την προστασία του δημόσιου δικτύου τηλεπικοινωνιών από βλάβες;

ε)την αποτελεσματική χρησιμοποίηση του φάσματος των ραδιοσυχνοτήτων, όπου αυτή χρειάζεται;

στ)τη διασύνδεση του τερματικού εξοπλισμού με εξοπλισμούς του δημόσιου τηλεπικοινωνιακού δικτύου, με σκοπό την εγκατάσταση, την τροποποίηση, τη διατήρηση και την οριστική διακοπή πραγματικών ή πλασματικών συνδέσεων;

ζ)τη διασυνεργασία τερματικών εξοπλισμών μέσω του δημοσίου τηλεπικοινωνιακού δικτύου, σε αιτιολογημένες περιπτώσεις .

Οι περιπτώσεις όπου ο τερματικός εξοπλισμός εξυπηρετεί :

i)κατ' αποκλειστικότητα υπηρεσία σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία

ή

ii)υπηρεσία για την οποία το Συμβούλιο έχει αποφασίσει ότι θα πρέπει να είναι διαθέσιμη σ' ολόκληρη την Κοινότητα,

θεωρούνται αιτιολογημένες περιπτώσεις, και οι απαιτήσεις σχετικά με τη διασυνεργασία αυτή καθορίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 14 .

Εκτός τούτου, αφού συμβουλευτεί αντιπροσώπους των αναφερομένων στο άρθρο 13 παράγραφος 3 φορέων και λάβει δεόντως υπόψη το αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων αυτών, η Επιτροπή μπορεί να προτείνει την αναγνώριση της βασικής αυτής απαίτησης ως δικαιολογημένη για άλλα είδη τερματικού εξοπλισμού σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 14 .

Άρθρο 5 Τα κράτη μέλη δεν παρεμποδίζουν τη διάθεση στην αγορά και την ελεύθερη κυκλοφορία και χρήση στο έδαφός τους των τερματικών εξοπλισμών που ανταποκρίνονται στις διατάξεις της παρούσας οδηγίας .

Άρθρο 6 1 . ^Τα κράτη μέλη θεωρούν ότι ανταποκρίνεται καταρχήν στις βασικές απαιτήσεις του άρθρου 4 στοιχεία α ) και β ) ο τερματικός εξοπλισμός που είναι σύμφωνος με τα εθνικά πρότυπα που εφαρμόζουν τα κατάλληλα εναρμονισμένα πρότυπα, των οποίων τα στοιχεία αναφοράς έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων . Τα κράτη μέλη δημοσιεύουν τα στοιχεία αναφοράς των εθνικών αυτών προτύπων .

2 . ^Η Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 14, θεσπίζει :

-σε πρώτη φάση, τα μέτρα για την αναγνώριση του τύπου των τερματικών εξοπλισμών για τους οποίους απαιτούνται κοινές τεχνικές προδιαγραφές; θα εγκρίνει επίσης τη σχετική αιτιολογική έκθεση προκειμένου να τη διαβιβάσει στους αρμόδιους οργανισμούς τυποποίησης,

-σε δεύτερη φάση, και μόλις ετοιμαστούν από τους αρμόδιους οργανισμούς τυποποίησης, τα αντίστοιχα εναρμονισμένα πρότυπα ή τμήμα αυτών των προτύπων, που θα υλοποιούν τις βασικές απαιτήσεις του άρθρου 4 στοιχεία γ ) έως ζ ), και τα οποία θα μετασχηματισθούν σε κοινές υποχρεωτικές τεχνικές προδιαγραφές των οποίων τα στοιχεία θα δημοσιευθούν στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων . Άρθρο 7 Όταν ένα κράτος μέλος ή η Επιτροπή κρίνει ότι τα εναρμονισμένα πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 6 υπερβαίνουν ή δεν ανταποκρίνονται πλήρως στις βασικές απαιτήσεις του άρθρου 4, η Επιτροπή ή το εν λόγω κράτος μέλος παραπέμπουν την υπόθεση στην επιτροπή του άρθρου 13, η οποία στο εξής καλείται "συμβουλευτική επιτροπή", εκθέτοντας τους σχετικούς λόγους . Η Επιτροπή γνωμοδοτεί αμέσως .

Με βάση τη γνωμοδότηση της συμβουλευτικής επιτροπής και κατόπιν διαβουλεύσεων με τη μόνιμη επιτροπή που έχει συσταθεί βάσει της οδηγίας 83/189/ΕΟΚ, η Επιτροπή γνωστοποιεί στα κράτη μέλη αν είναι απαραίτητο ή όχι να αποσύρουν τις αναφορές στα συγκεκριμένα πρότυπα και κάθε σχετικό με αυτά τεχνικό κανόνα από την Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την αποκατάσταση των ελλείψεων που παρατηρούνται στα πρότυπα .

Άρθρο 8 1 . ^Όταν κράτος μέλος διαπιστώνει ότι ένας τερματικός εξοπλισμός που φέρει τα σήματα που προβλέπουν οι διατάξεις του κεφαλαίου ΙΙΙ, και χρησιμοποιείται κανονικά σύμφωνα με τον προορισμό του, δεν ανταποκρίνεται στις σχετικές βασικές απαιτήσεις, λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για να αποσύρει τον εξοπλισμό αυτό από την αγορά ή να απαγορεύσει ή περιορίσει τη διάθεσή του στην αγορά .

Το οικείο κράτος μέλος γνωστοποιεί το μέτρο αμέσως στην Επιτροπή και αιτιολογεί την απόφασή του, ιδίως όταν η μη τήρηση των βασικών απαιτήσεων οφείλεται :

α)σε κακή εφαρμογή των εναρμονισμένων προτύπων ή των κοινών τεχνικών κανόνων του άρθρου 6;

β)σε ελλείψεις των εναρμονισμένων προτύπων ή των κοινών τεχνικών κανόνων του άρθρου 6 .

2 . ^Η Επιτροπή αρχίζει διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη όσο το δυνατόν συντομότερα . Όταν η Επιτροπή διαπιστώσει, μετά τις διαβουλεύσεις αυτές, ότι το μέτρο που έχει ληφθεί σύμφωνα με την παράγραφο 1 είναι δικαιολογημένο, ενημερώνει αμέσως σχετικά το κράτος μέλος που έλαβε την πρωτοβουλία καθώς και τα υπόλοιπα κράτη μέλη . Όταν η απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 οφείλεται σε ελλείψεις των εναρμονισμένων προτύπων ή των κοινών τεχνικών κανόνων, η Επιτροπή, κατόπιν διαβουλεύσεων με τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, παραπέμπει την υπόθεση στη συμβουλευτική επιτροπή εντός δύο μηνών, αν το κράτος μέλος που έχει λάβει τα μέτρα σκοπεύει να τα διατηρήσει, και κινεί τις διαδικασίες που αναφέρονται στο άρθρο 7 .

3 . ^Όταν ο τερματικός εξοπλισμός που δεν ανταποκρίνεται στις σχετικές βασικές απαιτήσεις φέρει το σήμα "ΕΚ", το αρμόδιο κράτος μέλος λαμβάνει τα δέοντα μέτρα εναντίον

αυτού που έθεσε το σήμα και ενημερώνει σχετικά την

Επιτροπή και τα υπόλοιπα κράτη μέλη .

4 . ^Η Επιτροπή ενημερώνει τα κράτη μέλη για την πορεία και τα αποτελέσματα της διαδικασίας αυτής .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II Αξιολόγηση της πιστότητας Άρθρο 9

1 . ^Κατ' επιλογή του κατασκευαστή ή του εντεταλμένου αντιπροσώπου του που είναι εγκατεστημένος στην Κοινότητα, ο τερματικός εξοπλισμός μπορεί να υποβληθεί είτε σε εξέταση τύπου ΕΚ, όπως περιγράφεται στο παράρτημα Ι, είτε σε δήλωση πιστότητας ΕΚ, όπως περιγράφεται στο παράρτημα IV .

2 . ^Η εξέταση τύπου ΕΚ, όπως περιγράφεται στο παράρτημα Ι, συνοδεύεται από δήλωση που συντάσσεται σύμφωνα με τη διαδικασία δήλωσης πιστότητας τύπου ΕΚ, όπως περιγράφεται στο παράρτημα ΙΙ ή στο παράρτημα ΙΙΙ .

3 . ^Τα διάφορα έγγραφα και αλληλογραφία που αφορούν τις διαδικασίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο συντάσσονται στην επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους στο οποίο έχει κινηθεί η εν λόγω διαδικασία ή σε γλώσσα που αποδέχεται ο κοινοποιημένος αρμόδιος οργανισμός .

4 . ^Το άρθρο 10 παράγραφος 4 της οδηγίας 89/336/ΕΟΚ διαγράφεται .

Άρθρο 10 1 . ^Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τους εγκατεστημένους στην Κοινότητα οργανισμούς, τους οποίους έχουν ορίσει για τη διεξαγωγή της πιστοποίησης, των ελέγχων προϊόντων και των συναφών εποπτικών καθηκόντων που αφορούν τις διαδικασίες του άρθρου 9, καθώς και τα διακριτικά τους σύμβολα . Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τα ελάχιστα κριτήρια που ορίζονται στο παράρτημα V, για τον ορισμό των οργανισμών αυτών . Οι οργανισμοί που πληρούν τα κριτήρια των οικείων εναρμονισμένων προτύπων θεωρούνται ότι πληρούν τα κριτήρια του παραρτήματος V .

2 . ^Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τα εγκατεστημένα στην Κοινότητα εργαστήρια δοκιμών τα οποία έχουν ορίσει για τη διεξαγωγή δοκιμών που αφορούν τις διαδικασίες του άρθρου 9 . Για τον ορισμό των εν λόγω εργαστηρίων, οι αναγνωρισμένοι οργανισμοί εφαρμόζουν τα

κριτήρια που προβλέπονται στα ανάλογα τμήματα των οικείων εναρμονισμένων προτύπων .

3 . ^Η Επιτροπή δημοσιεύει τον κατάλογο των κοινοποιημένων οργανισμών και τον κατάλογο των εργαστηρίων δοκιμών καθώς και τα καθήκοντά τους στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και εξασφαλίζει την

τακτική ενημέρωση του καταλόγου .

4 . ^Ένα κράτος μέλος που έχει ορίσει έναν κοινοποιηθέντα οργανισμό ή ένα εργαστήριο δοκιμών, δυνάμει της παραγράφου 1 ή της παραγράφου 2, ακυρώνει τον ορισμό αυτό αν διαπιστώσει ότι ο κοινοποιηθείς οργανισμός ή το εργαστήριο δοκιμών δεν πληρούν πλέον τα κριτήρια ορισμού,

ενημερώνει δε αμέσως τα υπόλοιπα κράτη μέλη και την Επιτροπή και αποσύρει τη σχετική κοινοποίηση . Εάν ένα κράτος μέλος ή η Επιτροπή κρίνει ότι ο κοινοποιηθείς οργανισμός ή το εργαστήριο δοκιμών που ορίστηκαν από κράτος μέλος δεν πληρούν τα σχετικά κριτήρια, το θέμα υποβάλλεται στην επιτροπή του άρθρου 13 η οποία γνωμοδοτεί εντός τριών μηνών . Στηριζόμενη στη γνώμη της εν λόγω επιτροπής, η Επιτροπή ενημερώνει το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος σχετικά με τις αλλαγές που απαιτούνται προκειμένου να διατηρήσει ο κοινοποιηθείς οργανισμός ή το εργαστήριο δοκιμών το αναγνωρισμένο τους καθεστώς .

5 . ^Για να διευκολυνθεί η διαπίστωση της συμμόρφωσης του τερματικού προς τους τεχνικούς κανόνες και πρότυπα, οι κοινοποιημένοι οργανισμοί αναγνωρίζουν τα έγγραφα που καταρτίζουν οι αρμόδιοι οργανισμοί τρίτων χωρών, όταν έχουν συναφθεί συμφωνίες μεταξύ της Κοινότητας και της συγκεκριμένης τρίτης χώρας με βάση αμοιβαίο ικανοποιητικό διακανονισμό .

6 . ^Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί του άρθρου 10 παράγραφος 1 όταν εκδίδουν πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΚ, όπως προβλέπεται στο παράρτημα I, μαζί με το κατάλληλο έγγραφο που αναφέρεται στο παράρτημα II ή στο παράρτημα III, ή απόφαση για την αξιολόγηση της εγγύησης ποιότητας που αναφέρεται στο παράρτημα IV, εκδίδουν συγχρόνως διοικητική έγκριση για τη σύνδεση του οικείου τερματικού εξοπλισμού με το δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III Σήμα πιστότητος ΕΚ και επισήμανση Άρθρο 11

1 . ^Η σύμφωνα με την οδηγία σήμανση του εξοπλισμού συνίσταται από το σήμα ΕΚ το οποίο αποτελείται από το σύμβολο "CE" ακολουθούμενο από το διακριτικό του κοινοποιημένου υπεύθυνου οργανισμού και από ένα σύμβολο που δηλώνει ότι ο εξοπλισμός προορίζεται και προσφέρεται

για σύνδεση με το δημόσιο δίκτυο . Λεπτομερή περιγραφή του σήματος ΕΚ και των δύο άλλων συμβόλων περιέχει το παράρτημα VI .

2 . ^Απαγορεύεται η επίθεση σημάτων που προσομοιάζουν στα σήματα πιστότητας που καθορίζονται στο παράρτημα VI και ενδέχεται να προξενήσουν σύγχυση .

3 . ^Ο κατασκευαστής δίνει τα εξής στοιχεία αναγνώρισης για τους τερματικούς εξοπλισμούς : τύπο, παρτίδα ή/και αριθμούς σειράς καθώς και όνομα του κατασκευαστή ή/και του προμηθευτή που ευθύνεται για την κυκλοφορία του στην αγορά .

4 . ^Οι κατασκευαστές ή προμηθευτές εξοπλισμού που θέτουν σε κυκλοφορία εξοπλισμό σύμφωνο με το άρθρο 2 επιθέτουν το σύμβολο που προσδιορίζεται στο παράρτημα VII κατά τρόπον ώστε να ακολουθεί το σήμα ΕΚ και να αποτελεί οπτικά αναπόσπαστο τμήμα της όλης επισήμανσης .

Άρθρο 12 Όταν διαπιστώνεται ότι η επισήμανση που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 έχει τοποθετηθεί σε τερματικό εξοπλισμό που :

-δεν είναι σύμφωνος με έναν εγκεκριμένο τύπο,

-είναι σύμφωνος με έναν εγκεκριμένο τύπο ο οποίος δεν ανταποκρίνεται στις βασικές απαιτήσεις που τον διέπουν,

ή, όταν ο κατασκευαστής έχει παραλείψει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του στο πλαίσιο της δήλωσης πιστότητας ΕΚ του σχετικού προϊόντος,

ο κοινοποιημένος οργανισμός αποσύρει, κατά περίπτωση, το πιστοποιητικό εξέτασης του τύπου, που προβλέπεται στο παράρτημα I, την απόφαση έγκρισης ΕΚ του συστήματος ποιοτικού ελέγχου, που προβλέπεται στο παράρτημα III, ή

την απόφαση έγκρισης ΕΚ του συστήματος ποιοτικού ελέγχου που αναφέρεται στο παράρτημα IV, κατά παρέκκλιση των αποφάσεων που ενδέχεται να ληφθούν στο πλαίσιο του άρθρου 8 .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV Επιτροπή Άρθρο 13

1 . ^Η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων θα επικουρείται από επιτροπή συμβουλευτικού χαρακτήρα αποτελούμενη από τους αντιπροσώπους των κρατών μελών, υπό την προεδρία του αντιπροσώπου της Επιτροπής . Η συμβουλευτική αυτή επιτροπή θα καλείται επιτροπή έγκρισης τερματικών εξοπλισμών ( ACTE, Approvals Committee for Terminal Equipment ).

2 . ^Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων θα υποβάλλει στην συμβουλευτική επιτροπή σχέδιο των προς λήψη μέτρων . Η επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη

της επί του σχεδίου, εντός προθεσμίας η οποία μπορεί να οριστεί από τον πρόεδρο ανάλογα με το επείγον του θέματος και διά ψηφοφορίας αν χρειαστεί .

Η γνώμη καταγράφεται στα πρακτικά; επιπλέον, κάθε κράτος μέλος έχει το δικαίωμα να ζητά να καταχωρηθεί η θέση του στα πρακτικά .

Η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων λαμβάνει ιδαίτερα υπόψη τη γνώμη της συμβουλευτικής επιτροπής και θα την ενημερώνει σχετικά με τον τρόπο κατά τον οποίο ελήφθη υπόψη η γνώμη της .

3 . ^Η συμβουλευτική επιτροπή προβαίνει τακτικά σε διαβουλεύσεις με τους εκπροσώπους των τηλεπικοινωνιακών οργανισμών, τους καταναλωτές, τους κατασκευαστές, τους παρέχοντες υπηρεσίες και τα εργατικά σωματεία και θα ενημερώνει την Επιτροπή ως προς τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων αυτών, ώστε να μπορούν να λαμβάνονται δεόντως υπόψη .

Άρθρο 14 1 . ^Παρά το άρθρο 13 παράγραφοι 1 και 2 για θέματα που καλύπτονται από το άρθρο 4 στοιχείο ζ ) και το άρθρο 6 παράγραφος 2, ισχύει η ακόλουθη διαδικασία .

2 . ^Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει προς την συμβουλευτική επιτροπή του άρθρου 13 σχέδιο των μέτρων που πρέπει να ληφθούν, σύμφωνα με το άρθρο 4 στοιχείο ζ ) και το άρθρο 6 παράγραφος 2 . Η συμβουλευτική επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της σχετικά με το σχέδιο εντός προθεσμίας που ορίζει ο πρόεδρος, ανάλογα με το επείγον του θέματος . Η γνώμη διατυπώνεται από την πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 148 παράγραφος 2 της συνθήκης για τις αποφάσεις που πρέπει να εγκριθούν από το Συμβούλιο μετά από πρόταση της Επιτροπής . Οι ψήφοι των αντιπροσώπων των κρατών μελών που συμμετέχουν στη συμβουλευτική επιτροπή σταθμίζονται με τον τρόπο που προβλέπεται στο εν λόγω άρθρο . Ο πρόεδρος δεν συμμετέχει στη ψηφοφορία .

3 . ^Η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων εγκρίνει τα προβλεπόμενα μέτρα, αν είναι σύμφωνα με τη γνώμη της συμβουλευτικής επιτροπής .

4 . ^Αν τα προβλεπόμενα μέτρα δεν είναι σύμφωνα με τη γνώμη της συμβουλευτικής επιτροπής, ή αν η επιτροπή αυτή δεν διατυπώσει γνώμη, η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων υποβάλλει επειγόντως προς το Συμβούλιο πρόταση σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν . Το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία . Αν το Συμβούλιο δεν αποφασίσει εντός τριών μηνών από την υποβολή της πρότασης, το προτεινόμενο μέτρο εγκρίνεται από την Επιτροπή .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V Τελικές και μεταβατικές διατάξεις Άρθρο 15

Η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων συντάσσει ανά διετία έκθεση για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας . Στην έκθεση αναφέρεται η πρόοδος που έχει επιτελεσθεί στη διατύπωση των εναρμονισμένων προτύπων και στη μετατροπή τους σε τεχνικούς κανόνες, καθώς και οι δυσχέρειες που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή . Η έκθεση αναφέρει επίσης συνοπτικά τις δραστηριότητες της επιτροπής και αξιολογεί την πρόοδο που έχει σημειωθεί ως προς την πραγμάτωση, σε κοινοτικό επίπεδο, ανοιχτής ανταγωνιστικής αγοράς τερματικών εξοπλισμών ανταποκρινομένων στις κατ' άρθρο 4 θεμελιώδεις απαιτήσεις .

Άρθρο 16 1 . ^Η οδηγία 86/361/ΕΟΚ καταργείται με ισχύ από τις

6 Νοεμβρίου 1992 . Κάθε αναφορά στην καταργούμενη οδηγία θεωρείται ότι γίνεται στην παρούσα οδηγία .

2 . ^Παρά τις διατάξεις της παραγράφου 1 και του άρθρου 10 παράγραφος 2, τα κράτη μέλη θα ορίζουν ως εργαστήρια δοκιμών τους οργανισμούς που έχουν κοινοποιηθεί δυνάμει της οδηγίας 86/361/ΕΟΚ, χωρίς να ισχύουν τα κριτήρια του άρθρου 10 παράγραφος 2 για περίοδο 18 μηνών μετά την πραγματική ημερομηνία κατάργησης της οδηγίας 86/361/ΕΟΚ, εφόσον τα εργαστήρια αυτά συνεχίζουν να τηρούν τα κριτήρια για τα οποία κοινοποιήθηκαν .

3. ^Παρά τις διατάξεις της παραγράφου 1, κάθε έγκριση τύπου που χορηγούν τα κράτη μέλη σύμφωνα με την οδηγία 86/361/ΕΟΚ θα παραμένει έγκυρη σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών μελών μέσα στα πλαίσια των κριτηρίων εγκυρότητας που ίσχυαν για την αρχική έγκριση .

4 . ^Παρά τις διατάξεις της παραγράφου 1, τα μέτρα που έχουν θεσπιστεί δυνάμει της οδηγίας 86/361/ΕΟΚ θα υποβάλλονται στη συμβουλευτική επιτροπή σύμφωνα με τις διαδικασίες του άρθρου 14 για ενδεχόμενη ενσωμάτωση τους στους κοινούς τεχνικούς κανονισμούς .

Άρθρο 17 1 . ^Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα μέτρα που είναι απαραίτητα για τη συμμόρφωση τους προς την παρούσα οδηγία το αργότερο στις 6 Νοεμβρίου 1992 . Ενημερώνουν αμέσως την

Επιτροπή σχετικά .

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν αυτές τις διατάξεις, οι διατάξεις αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους . Ο τρόπος αυτής της αναφοράς καθορίζεται από τα κράτη μέλη .

2 . ^Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή τις κυριότερες διατάξεις εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία .

Άρθρο 18 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη .

Λουξεμβούργο, 29 Απριλίου 1991 .

Για το ΣυμβούλιοΟ ΠρόεδροςR . GOEBBELS

( 1)ΕΕ αριθ . C 211 της 17 . 8 . 1989, σ . 12 .

( 2)ΕΕ αριθ . C 113 της 7 . 5 . 1990, σ . 91 και ΕΕ αριθ . C 19 της 28 . 1 . 1991, σ . 88 .

( 3)ΕΕ αριθ . C 329 της 30 . 12 . 1989, σ . 1 .

( 4)ΕΕ αριθ . L 217 της 5 . 8 . 1986, σ . 21 .

( 5)ΕΕ αριθ . L 36 της 7 . 2 . 1987, σ . 31 .

( 6)ΕΕ αριθ . C 257 της 4 . 10 . 1988, σ . 1 .

( 7)ΕΕ . αριθ . L 136 της 4 . 6 . 1985, σ . 1 .

( 8)ΕΕ . αριθ . L 77 τις 26 . 3 . 1973, σ . 29 .

( 9 ) ΕΕ . αριθ . L 109 της 26 . 4 . 1983, σ . 8 .

( 10 ) ΕΕ . αριθ L 81 της 26 . 3 . 1988, σ . 75 .

( 11)ΕΕ . αριθ . L 139 τις 23 . 5 . 1989, σ . 19 .

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΥΠΟΥ ΕΚ 1.Η εξέταση τύπου ΕΚ αποτελεί το τμήμα εκείνο της διαδικασίας κατά το οποίο ένας κοινοποιημένος οργανισμός διαπιστώνει και πιστοποιεί ότι ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα του τερματικού εξοπλισμού, του οποίου προβλέπεται η παραγωγή, ανταποκρίνεται στις διατάξεις της επ' αυτού εφαρμοζόμενης οδηγίας .

2.Η αίτηση για την εξέταση τύπου ΕΚ, υποβάλλεται από τον κατασκευαστή ή τον εντεταλμένο αντιπρόσωπό του που είναι εγκατεστημένος στην Κοινότητα προς κοινοποιημένο οργανισμό της επιλογής του .

Η αίτηση περιλαμβάνει :

-το όνομα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή και, αν η αίτηση υποβάλλεται από τον εντεταλμένο αντιπρόσωπο, το όνομα και τη διεύθυνση του εντεταλμένου αντιπροσώπου,

-γραπτή δήλωση ότι η αίτηση δεν έχει υποβληθεί σε άλλον κοινοποιημένο οργανισμό,

-τα τεχνικά έγγραφα που περιγράφονται στην παράγραφο 3 .

Ο αιτών παρέχει στον κοινοποιημένο οργανισμό ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα του υπό κρίση προϊόντος, που εφεξής καλείται "τύπος"^(1 ). Ο οργανισμός ζητά επιπλέον δείγματα, αν το απαιτούν οι ανάγκες του προγράμματος δοκιμών .

3.Τα τεχνικά έγγραφα επιτρέπουν να διαπιστωθεί η συμμόρφωση του προϊόντος αυτού προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις της οδηγίας . Προς το σκοπό αυτό πρέπει να περιέχουν πληροφορίες για το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία του προϊόντος .

Για παράδειγμα, τα έγγραφα περιλαμβάνουν, όσον αφορά τη διαπίστωση της συμμόρφωσης τα ακόλουθα :

-τη γενική περιγραφή του τύπου στο βαθμό που χρειάζεται για την αναγνώριση του προϊόντος, κατά προτίμηση με φωτογραφίες,

-τα σχέδια της μελέτης και τα κατασκευαστικά σχέδια καθώς και καταλόγους των εξαρτημάτων, των κατασκευαστικών υποενοτήτων, των κυκλωμάτων, κ.λπ .,

-τις περιγραφές και επεξηγήσεις που είναι απαραίτητες για την κατανόηση των εν λόγω σχεδίων και καταλόγων και της λειτουργίας του προϊόντος,

-τον κατάλογο των προτύπων που αναφέρονται στο άρθρο 6, που εφαρμόζονται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, και περιγραφές των λύσεων που εφαρμόζονται για την τήρηση των βασικών απαιτήσεων της οδηγίας στις περιπτώσεις που τα πρότυπα του άρθρου 6 δεν έχουν εφαρμοστεί,

-τα αποτελέσματα των εξετάσεων που έχουν διενεργηθεί κ.λπ .,

-τις εκθέσεις των δοκιμών,

-τις προτεινόμενες πληροφορίες ή εγχειρίδιο για τους χρήστες .

4.Ο κοινοποιημένος οργανισμός :

4.1.Εξετάζει τα τεχνικά έγγραφα, επιβεβαιώνει ότι ο τύπος έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τα τεχνικά έγγραφα και προσδιορίζει τα στοιχεία που έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις των προτύπων που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1, καθώς και τα στοιχεία που έχουν σχεδιαστεί χωρίς την εφαρμογή των κατάλληλων διατάξεων των προτύπων αυτών .

4.2 . Εκτελεί ή αναθέτει τις απαιτούμενες εξετάσεις και δοκιμές για να ελεγχθεί αν, οι λύσεις που έχουν υιοθετηθεί από τον κατασκευαστή ανταποκρίνονται στις βασικές απαιτήσεις της οδηγίας που ορίζει το άρθρο 4 στοιχεία α ) και β ).

4.3.Εκτελεί ή αναθέτει τις κατάλληλες εξετάσεις και δοκιμές, για να εξακριβωθεί αν ο τύπος ανταποκρίνεται στους οικείους τεχνικούς κανόνες που ορίζει το άρθρο 6 παράγραφος 2 .

4.4.Ορίζει, κατόπιν συμφωνίας με τον αιτούντα, τον τόπο διενέργειας των απαιτουμένων εξετάσεων και δοκιμών .

5.Αν ο τύπος ανταποκρίνεται στις διατάξεις της οδηγίας, ο κοινοποιημένος οργανισμός χορηγεί πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΚ στον αιτούντα . Το πιστοποιητικό περιλαμβάνει το όνομα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή, τα συμπεράσματα της εξέτασης, τις προϋποθέσεις ισχύος του και τα απαραίτητα στοιχεία για την αναγνώριση του εγκριθέντος τύπου .

Τα συμαντικότερα μέρη των τεχνικών εγγράφων προσαρτώνται στο πιστοποιητικό ενώ ένα αντίγραφο φυλάσσεται από τον κοινοποιημένο οργανισμό .

6.Ο αιτών ενημερώνει τον κοινοποιημένο οργανισμό που έχει στην κατοχή του τα τεχνικά έγγραφα που αφορούν το πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΚ για οποιαδήποτε τροποποίηση του εγκεκριμένου προϊόντος η οποία συνεπάγεται συμπληρωματική έγκριση, στις περιπτώσεις που οι μεταβολές αυτές μπορούν να επηρεάσουν τη συμμόρφωση προς τις βασικές απαιτήσεις ή τις προϋποθέσεις χρήσης του προϊόντος. Η συμπληρωματική αυτή έγκριση παρέχεται υπό μορφή προσθήκης στο αρχικό πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΚ .

7.Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός κοινοποιεί στους υπολοίπους κάθε χρήσιμη πληροφορία σχετική με τα πιστοποιητικά τύπου ΕΚ και τα εκδιδόμενα ή ανακαλούμενα συμπληρώματά τους .

8.Οι λοιποί κοινοποιημένοι οργανισμοί μπορούν να ζητούν αντίγραφα των πιστοποιητικών εξέτασης τύπου ΕΚ ή/και των συμπληρωμάτων . Τα παραρτήματα των πιστοποιητικών θα τηρούνται στη διάθεση των λοιπών οργανισμών .

9.Ο κατασκευαστής ή ο εντεταλμένος αντιπρόσωπός του τηρεί, μαζί με τα τεχνικά έγγραφα, αντίγραφο των πιστοποιητικών εξέτασης τύπου ΕΚ και των συμπληρωμάτων τους, επί μία δεκαετία τουλάχιστον από την ημερομηνία της τελευταίας κατασκευής του προϊόντος .

Εάν ούτε ο κατασκευαστής ούτε ο αντιπρόσωπός του είναι εγκατεστημένοι στην Κοινότητα, την υποχρέωση τήρησης των τεχνικών εγγράφων, ώστε να είναι στη διάθεση των παραπάνω οργανισμών, υπέχει ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του προϊόντος στην κοινοτική αγορά .

( 1)Ένας τύπος είναι δυνατόν να καλύπτει πολλές παραλλαγές του αυτού προϊόντος, εφόσον οι μεταξύ τους διαφορές δεν επηρεάζουν το επίπεδο ασφαλείας και τις λοιπές απαιτούμενες επιδόσεις του προϊόντος .

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΠΙΣΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΥΠΟ 1.Η πιστότητα προς τον τύπο αποτελεί το τμήμα εκείνο της διαδικασίας, κατά το οποίο ο κατασκευαστής ή ο εντεταλμένος αντιπρόσωπός του διαβεβαιώνει και δηλώνει ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα είναι σύμφωνα με τον τύπο που περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΚ και ότι ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της οδηγίας που τα αφορά . Ο κατασκευαστής επιθέτει τα σήματα που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 σε κάθε προϊόν και καταρτίζει γραπτή δήλωση πιστότητας προς τον τύπο .

2.Ο κατασκευαστής λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε η μέθοδος κατασκευής να διασφαλίσει τη συμφωνία των κατασκευασθέντων προϊόντων προς τον τύπο που περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΚ, καθώς και προς τις απαιτήσεις της οδηγίας που τα αφορούν .

3.Ο κατασκευαστής ή ο εντεταλμένος αντιπρόσωπός του τηρεί αντίγραφο της δήλωσης πιστότητας επί μία δεκαετία τουλάχιστον από την ημερομηνία της τελευταίας κατασκευής του προϊόντος .

Όταν ούτε ο κατασκευαστής ούτε ο αντιπρόσωπός του είναι εγκατεστημένοι στην Κοινότητα, την υποχρέωση τήρησης της δήλωσης πιστότητας, ώστε να είναι στη διάθεση των οικείων οργανισμών, υπέχει ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του προϊόντος στην κοινοτική αγορά .

4.Ο έλεγχος των προϊόντων διεξάγεται απ' ευθείας ή μέσω τρίτων από κοινοποιημένο οργανισμό της επιλογής του κατασκευαστή κατά άτακτα διαστήματα . Κατάλληλο δείγμα των τελικών προϊόντων που μπορεί να ληφθεί στον τόπο κατασκευής από τον κοινοποιημένο οργανισμό ή για λογαριασμό του εξετάζεται και διενεργούνται οι κατάλληλες δοκιμές για να διαπιστωθεί αν τα προϊόντα είναι σύμφωνα με τις οικείες απαιτήσεις της οδηγίας . Στις περιπτώσεις όπου ένα ή περισσότερα από τα ελεγχθέντα προϊόντα δεν είναι σύμφωνα προς τις απαιτήσεις, ο κοινοποιημένος οργανισμός λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα .

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1.Η εγγύηση ποιότητας της παραγωγής αποτελεί τη διαδικασία με την οποία ο κατασκευαστής που εκπληρώνει τις κατά την παράγραφο 2 υποχρεώσεις, εγγυάται και δηλώνει ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα είναι σύμφωνα με τον τύπο που περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΚ και ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της οδηγίας που τα αφορούν . Ο κατασκευαστής επιθέτει τα σήματα που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 σε κάθε προϊόν και συντάσσει γραπτή δήλωση πιστότητας .

2.Ο κατασκευαστής εφαρμόζει εγκεκριμένο σύστημα ποιοτικού ελέγχου για την παραγωγή, την επιθεώρηση και δοκιμή των τελικών προϊόντων, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 3, και υπόκειται στην επίβλεψη ΕΚ που προβλέπεται στην παράγραφο 4 .

3.Σύστημα ποιοτικού ελέγχου

3.1.Ο κατασκευαστής υποβάλλει αίτηση για την αξιολόγηση του συστήματος ποιοτικού ελέγχου που εφαρμόζει σε κοινοποιημένο οργανισμό της επιλογής του, όσον αφορά τα συγκεκριμένα προϊόντα .

Η αίτηση περιλαμβάνει :

-όλες τις κατάλληλες πληροφορίες για την προτεινόμενη κατηγορία του προϊόντος,

-τα έγγραφα που αφορούν το σύστημα ποιοτικού ελέγχου,

-ενδεχομένως, τα τεχνικά έγγραφα του εγκεκριμένου τύπου και αντίγραφο του πιστοποιητικού εξέτασης τύπου ΕΚ .

3.2 .Το σύστημα ποιοτικού ελέγχου πρέπει να εξασφαλίζει τη συμμόρφωση των προϊόντων προς τον τύπο που περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΚ και προς τις απαιτήσεις της οδηγίας που τα αφορούν .

Όλα τα στοιχεία, οι απαιτήσεις και τα μέτρα που λαμβάνονται από τον κατασκευαστή τεκμηριώνονται με συστηματικό και μεθοδικό τρόπο υπό μορφή γραπτών κανόνων, διαδικασιών και οδηγιών . Η τεκμηρίωση του συστήματος ποιοτικού ελέγχου πρέπει να επιτρέπει την ενιαία ερμηνεία των προγραμμάτων ελέγχου της ποιότητας, των σχεδίων, των εγχειριδίων και αρχείων .

Ειδικότερα, τα έγγραφα αυτά περιλαμβάνουν κατάλληλη περιγραφή :

-των ποιοτικών στόχων, της οργανωτικής δομής, των ευθυνών και των εξουσιών των διοικητικών στελεχών στον τομέα της ποιότητας των προϊόντων,

-των διαδικασιών κατασκευής, των τεχνικών ελέγχου και εξασφάλισης της ποιότητας καθώς και των διεργασιών και των συστηματικών ενεργειών που θα εφαρμοστούν,

-των εξετάσεων και των δοκιμών που θα διενεργούνται πριν, κατά και μετά την κατασκευή, με ένδειξη της συχνότητας με την οποία θα διενεργούνται οι εν λόγω εξετάσεις και δοκιμές,

-των αρχείων που αφορούν τον ποιοτικό έλεγχο όπως οι εκθέσεις επιθεώρησης και τα στοιχεία των δοκιμών και της βαθμονόμησης, οι εκθέσεις αξιολόγησης του αντίστοιχου προσωπικού κ.λπ .,

-των μέσων επίβλεψης που επιτρέπουν να ελεγχθεί η επίτευξη της απαιτούμενης ποιότητας των προϊόντων και η αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος ποιοτικού ελέγχου .

3.3.Ο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί το σύστημα ποιοτικού ελέγχου για να διαπιστώσει αν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που αναφέρονται στο σημείο 3.2 . Τεκμαίρει ότι τα ποιοτικά συστήματα που εφαρμόζουν το αντίστοιχο εναρμονισμένο πρότυπο είναι σύμφωνα προς τις απαιτήσεις αυτές(1 ).

Η ομάδα αξιολόγησης διαθέτει τουλάχιστον ένα μέλος με εμπειρία στην αξιολόγηση της τεχνολογίας του συγκεκριμένου προϊόντος . Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει επίσκεψη για την επιθεώρηση των εγκαταστάσεων του κατασκευαστή .

Η απόφαση κοινοποιείται στον κατασκευαστή . Η κοινοποίηση περιλαμβάνει τα συμπεράσματα της εξέτασης και την αιτιολογημένη απόφαση αξιολόγησης .

3.4.Ο κατασκευαστής αναλαμβάνει να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το εγκεκριμένο σύστημα ποιοτικού ελέγχου και να μεριμνά ώστε να διατηρείται αμείωτη η καταλληλότητα και η αποτελεσματικότητά του .

Ο κατασκευαστής ή ο εντεταλμένος αντιπρόσωπός του ενημερώνουν τον κοινοποιημένο οργανισμό που έχει εγκρίνει το ποιοτικό σύστημα για οποιοδήποτε σκοπούμενο εκσυγχρονισμό του συστήματος αυτού .

Ο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί τις προτεινόμενες τροποποιήσεις και αποφασίζει αν το τροποποιημένο ποιοτικό σύστημα συνεχίζει να ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο σημείο 3.2 ή αν πρέπει να διενεργηθεί νέα αξιολόγηση .

Ο οργανισμός κοινοποιεί την απόφασή του στον κατασκευαστή . Η κοινοποίηση περιλαμβάνει τα συμπεράσματα της εξέτασης και την αιτιολογημένη απόφαση αξιολόγησης .

4.Επίβλεψη υπ' ευθύνη του κοινοποιημένου οργανισμού

4.1.Ο στόχος της επίβλεψης είναι να εξασφαλιστεί ότι ο κατασκευαστής εκπληρώνει δεόντως τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από το εγκεκριμένο ποιοτικό σύστημα .

4.2.Ο κατασκευαστής επιτρέπει στον κοινοποιημένο οργανισμό την πρόσβαση, με σκοπό την επιθεώρηση, στις εγκαταστάσεις παραγωγής, επιθεώρησης, δοκιμών και αποθήκευσης, και παρέχει κάθε απαραίτητη πληροφορία στον οργανισμό αυτό όσον αφορά κυρίως :

-την τεκμηρίωση του συστήματος ποιοτικού ελέγχου,

-τα αρχεία που αφορούν τον ποιοτικό έλεγχο, όπως οι εκθέσεις επιθεώρησης, τα στοιχεία των δοκιμών και της βαθμονόμησης, οι εκθέσεις αξιολόγησης του προσωπικού, κ.λπ .

4.3.Ο κοινοποιημένος οργανισμός διεξάγει κατά εύλογα διαστήματα ελέγχους για να βεβαιωθεί αν ο κατασκευαστής διατηρεί και εφαρμόζει το σύστημα ποιοτικού ελέγχου και χορηγεί έκθεση ελέγχου στον κατασκευαστή .

4.4.Επιπλέον, ο κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί να πραγματοποιεί έκτακτες επισκέψεις στον κατασκευαστή . Κατά τις επισκέψεις αυτές, ο κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί να διενεργεί δοκιμές ή να ζητά τη διεξαγωγή τους για να διαπιστωθεί αν χρειάζεται η ικανοποιητική λειτουργία του συστήματος ποιοτικού ελέγχου . Ο κοινοποιημένος οργανισμός παρέχει έκθεση σχετικά με την επίσκεψη και, αν έχει διενεργηθεί δοκιμή, έκθεση δοκιμής στον κατασκευαστή .

5.Ο κατασκευαστής τηρεί, προς ενημέρωση των αρχών της χώρας, επί δέκα τουλάχιστον έτη από την ημερομηνία τελευταίας κατασκευής του προϊόντος :

-τα έγγραφα που αναφέρονται στο σημείο 3.1 δεύτερο εδάφιο,

-τα στοιχεία σχετικά με τον εκσυγχρονισμό που αναφέρεται στο σημείο 3.4 δεύτερο εδάφιο,

-τις αποφάσεις και εκθέσεις του κοινοποιημένου οργανισμού που αναφέρονται στο σημείο 3.4 τελευταίο εδάφιο καθώς και στα σημεία 4.3 και 4 .

6.Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 ανακοινώνει στους υπολοίπους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο αυτό τις ενδεδειγμένες πληροφορίες σχετικά με τις εγκρίσεις συστημάτων ποιοτικού ελέγχου που έχουν χορηγηθεί και ανακληθεί .

( 1) Το πρότυπο αυτό είναι εν προκειμένω το υπ'αριθ . ΕΝ 29002, συμπληρωμένο, αν χρειάζεται έτσι ώστε να λαμβάνεται υπόψη η ιδιαιτερότητα των προϊόντων για τα οποία εφαρμόζεται .

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΠΛΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 1.Η πλήρης εγγύηση ποιότητας είναι η διαδικασία με την οποία ο κατασκευαστής, που έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της παράγραφου 2, βεβαιώνει και δηλώνει ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της οδηγίας που τα αφορά . Ο κατασκευαστής τοποθετεί τα σήματα που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 σε κάθε προϊόν και συντάσσει γραπτή δήλωση πιστότητας .

2.Ο κατασκευαστής εφαρμόζει εγκεκριμένο σύστημα ποιοτικού ελέγχου για το σχεδιασμό, την κατασκευή, την τελική επιθεώρηση των προϊόντων, και τις δοκιμές, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 3, και υπόκειται στην επίβλεψη που προβλέπεται στην παράγραφο 4 .

3.Σύστημα ποιοτικού ελέγχου

3 .1.Ο κατασκευαστής υποβάλλει σ' έναν από τους κοινοποιημένους οργανισμούς αίτηση αξιολόγησης του ποιοτικού συστήματος που ακολουθεί .

Η αίτηση περιλαμβάνει :

-όλες τις κατάλληλες πληροφορίες για τα προβλεπόμενα προϊόντα,

-τα έγγραφα που αφορούν το σύστημα ποιοτικού ελέγχου .

3.2.Το σύστημα ποιοτικού ελέγχου εξασφαλίζει τη συμφωνία των προϊόντων προς τις απαιτήσεις της οδηγίας που τα αφορά .

Όλα τα στοιχεία, οι απαιτήσεις και τα μέτρα που προτίμησε ο κατασκευαστής συγκεντρώνονται με συστηματικό και μεθοδικό τρόπο υπό μορφή γραπτών κανόνων, διαδικασιών και οδηγιών . Τα έγγραφα αυτά σχετικά με το σύστημα ποιοτικού ελέγχου πρέπει να επιτρέπουν την ενιαία ερμηνεία των κανόνων και διαδικασιών ποιότητας όπως προγράμματα ποιότητας, σχέδια, εγχειρίδια και αρχεία .

Τα έγγραφα αυτά περιέχουν, ειδικότερα, προσήκουσα περιγραφή :

-των ποιοτικών στόχων, της οργανωτικής δομής, των αρμοδιοτήτων και εξουσιών των διοικητικών στελεχών, σ' ό,τι αφορά το σχεδιασμό και την ποιότητα των προϊόντων,

-των τεχνικών προδιαγραφών στις οποίες συγκαταλέγονται τα εναρμονισμένα πρότυπα και οι τεχνικοί κανόνες καθώς και οι οικείες προδιαγραφές δοκιμών που θα χρησιμοποιηθούν, και εν ή περιπτώσει τα πρότυπα του άρθρου 6 παράγραφος 1 δεν εφαρμόζονται πλήρως, περιγραφή των μέσων που θα χρησιμοποιηθούν, ώστε τα προϊόντα να ανταποκρίνονται στις βασικές απαιτήσεις της οδηγίας,

-των τεχνικών ελέγχου και επαλήθευσης του σχεδιασμού, των μεθόδων και συστηματικών πράξεων που θα χρησιμοποιηθούν κατά το σχεδιασμό των προϊόντων, που αφορούν την οικεία κατηγορία προϊόντων,

-των αντίστοιχων τεχνικών παραγωγής, ελέγχου και εγγύησης της ποιότητας, καθώς και των μεθόδων και των συστηματικών ενεργειών που θα εφαρμοστούν,

-των εξετάσεων και των δοκιμών που θα διενεργηθούν πριν, κατά και μετά την κατασκευή, με ένδειξη της συχνότητας με την οποία θα διενεργηθούν, καθώς και των αποτελεσμάτων των δοκιμών, πριν την κατασκευή, εφόσον τούτο ενδείκνυται,

-των μέσων με τα οποία εξασφαλίζεται ότι οι εγκαταστάσεις δοκιμών και εξέτασης πληρούν τις ανάλογες απαιτήσεις για την εκτέλεση της απαραίτητης δοκιμής,

-των φακέλων με τα έγγραφα ποιότητας, όπως οι εκθέσεις επιθεώρησης, τα στοιχεία των δοκιμών και της βαθμονόμησης, οι εκθέσεις αξιολόγησης του προσωπικού, κ.λπ .,

-των μέσων εξακρίβωσης της επίτευξης του απαιτούμενου επιπέδου ποιότητας σχεδιασμού και προϊόντος καθώς και της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος ποιότητας .

3.3.Ο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί το σύστημα ποιοτικού ελέγχου για να διαπιστώσει αν πληροί τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο σημείο 3.2 . Τεκμαίρεται ότι το σύστημα αυτό είναι σύμφωνο προς τις απαιτήσεις των συστημάτων ποιοτικού ελέγχου που εφαρμόζουν το αντίστοιχο εναρμονισμένο πρότυπο(1 ).

"Ο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί ιδίως εάν το σύστημα ποιοτικού ελέγχου εξασφαλίζει την πιστότητα των προϊόντων προς τις απαιτήσεις της οδηγίας υπό το φως της σχετικής τεκμηρίωσης που παρέχεται εν όψει των σημείων 3.1 και 3.2 συμπεριλαμβανομένων, όπου απαιτείται, των αποτελεσμάτων δοκιμών τα οποία παρέχει ο κατασκευαστής ."

Η ομάδα ελεγκτών διαθέτει τουλάχιστον ένα μέλος με εμπειρία στην αξιολόγηση της τεχνολογίας του συγκεκριμένου προϊόντος . Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει επίσκεψη για την επιθεώρηση των εγκαταστάσεων του κατασκευαστή .

Η απόφαση κοινοποιείται στον κατασκευαστή . Η κοινοποίηση περιλαμβάνει τα συμπεράσματα της εξέτασης και την αιτιολογημένη απόφαση αξιολόγησης .

3.4.Ο κατασκευαστής αναλαμβάνει να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το σύστημα ποιοτικού ελέγχου, με τη μορφή υπό την οποία έχει εγκριθεί, και το διατηρεί ώστε να παραμένει πρόσφορο και αποτελεσματικό.

Ο κατασκευαστής ή ο εντεταλμένος αντιπρόσωπός του, ενημερώνουν τον κοινοποιημένο οργανισμό που έχει εγκρίνει το σύστημα ποιοτικού ελέγχου για οποιοδήποτε σχέδιο εκσυγχρονισμού του συστήματος αυτού .

Ο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί τις προτεινόμενες τροποποιήσεις και αποφασίζει αν το τροποποιημένο ποιοτικό σύστημα συνεχίζει να ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο σημείο 3.2 ή αν πρέπει να διενεργηθεί νέα αξιολόγηση .

Ο οργανισμός κοινοποιεί την απόφασή του στον κατασκευαστή . Η κοινοποίηση περιλαμβάνει τα συμπεράσματα της αξιολόγησης και την αιτιολογημένη απόφαση αξιολόγησης .

4.Επίβλεψη ΕΚ υπ' ευθύνη του κοινοποιημένου οργανισμού

4.1.Ο στόχος της επίβλεψης είναι να εξασφαλιστεί ότι ο κατασκευαστής πληρώνει δεόντως τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το σύστημα ποιοτικού ελέγχου .

4.2.Ο κατασκευαστής επιτρέπει στο κοινοποιημένο οργανισμό την πρόσβαση, με σκοπό την επιθεώρηση, στις εγκαταστάσεις σχεδιασμού, παραγωγής, επιθεώρησης, δοκιμών και αποθήκευσης και παρέχει κάθε απαραίτητη πληροφορία στον οργανισμό αυτό όσον αφορά κυρίως :

-τα έγγραφα που αφορούν το σύστημα ποιοτικού ελέγχου,

-το φάκελο των εγγράφων σχετικά με την ποιότητα, τα οποία προβλέπονται στο τμήμα του συστήματος ποιοτικού ελέγχου που αφορά το σχεδιασμό, όπως τα αποτελέσματα των αναλύσεων, υπολογισμών, δοκιμών κ.λπ .,

-το φάκελο των εγγράφων σχετικά με την ποιότητα, τα οποία προβλέπονται στο τμήμα του συστήματος ποιοτικού ελέγχου που αφορά την παραγωγή, όπως εκθέσεις επιθεώρησης και στοιχεία δοκιμών και βαθμονόμησης, εκθέσεις αξιολόγησης του προσωπικού κ.λπ .

4.3.Ο κοινοποιημένος οργανισμός διεξάγει, κατά εύλογα διαστήματα, ελέγχους για να βεβαιωθεί αν ο κατασκευαστής διατηρεί και εφαρμόζει το σύστημα ποιοτικού ελέγχου και διαβιβάζει έκθεση ελέγχου στον κατασκευαστή .

4.4.Επιπλέον, ο κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί να πραγματοποιεί απροειδοποίητα επισκέψεις στον κατασκευαστή . Κατά τις επισκέψεις αυτές, ο κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί να διενεργεί δοκιμές ή να αναθέτει σε άλλους τη διεξαγωγή τους για να διαπιστωθεί η ικανοποιητική λειτουργία του συστήματος ποιοτικού ελέγχου, όπου χρειάζεται . Ο οργανισμός διαβιβάζει έκθεση σχετικά με την επίσκεψη και, αν έχει διενεργηθεί δοκιμή, σχετική έκθεση στον κατασκευαστή .

5.Ο κατασκευαστής, επί μία δεκαετία τουλάχιστον από την τελευταία ημερομηνία κατασκευής του προϊόντος, τηρεί στη διάθεση των αρμόδιων κρατικών αρχών :

-τα έγγραφα που αναφέρονται στο σημείο 3.1 δεύτερο εδάφιο,

-τα στοιχεία σχετικά με τον εκσυγχρονισμό που αναφέρεται στο σημείο 3.4 δεύτερο εδάφιο,

-τις αποφάσεις και εκθέσεις του κοινοποιημένου οργανισμού που αναφέρονται στο σημείο 3.4 τελευταίο εδάφιο καθώς και στα σημεία 4.3 και 4.4 .

6.Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 παρέχει στους άλλους αναφερόμενους στο ίδιο άρθρο κοινοποιημένους οργανισμούς τις πληροφορίες σχετικά με τις χορηγούμενες ή ανακαλούμενες εγκρίσεις των συστημάτων ποιοτικού καθώς και τις αναφορές στα σχετικά προϊόντα .

( 1)Το εν λόγω εναρμονισμένο πρότυπο θα είναι το ΕΝ 29001, συμπληρωμένο, αν χρειάζεται, έτσι ώστε να προσαρμόζεται στην ιδιαιτερότητα των προϊόντων στα οποία εφαρμόζεται .

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 1.Ο κοινοποιημένος οργανισμός, ο διευθυντής του και το προσωπικό που έχει αναλάβει να διεξάγει τις εργασίες για τις οποίες έχει οριστεί ο οργανισμός, δεν επιτρέπεται να είναι ο σχεδιαστής, ο κατασκευαστής, ο προμηθευτής, ο εγκαταστάτης του τερματικού εξοπλισμού, ο χειριστής του δικτύου, ο παρέχων υπηρεσίες, ή ο εντεταλμένος αντιπρόσωπος ενός από τους ανωτέρω . Οι ανωτέρω δεν μπορούν να παρεμβαίνουν άμεσα στο σχεδιασμό, την κατασκευή, τη διάθεση στο εμπόριο ή τη συντήρηση του τερματικού εξοπλισμού, ούτε να αντιπροσωπεύουν πρόσωπα ή οργανισμούς που ασκούν παρόμοιες δραστηριότητες . Το γεγονός αυτό δεν αποκλείει τη δυνατότητα ανταλλαγής τεχνικών πληροφοριών μεταξύ του κατασκευαστή και του κοινοποιημένου οργανισμού .

2.Ο κοινοποιημένος οργανισμός και το προσωπικό του πρέπει να εκτελούν τις εργασίες για τις οποίες έχει οριστεί ο κοινοποιημένος οργανισμός με τη μεγαλύτερη δυνατή επαγγελματική ακεραιότητα και τεχνική εξειδίκευση και να μην υποκύπτουν σε πιέσεις και παραινέσεις, κυρίως οικονομικής φύσης, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την κρίση τους ή τα αποτελέσματα της επιθεώρησης, ειδικότερα δε αυτές που προέρχονται από πρόσωπα ή ομάδες προσώπων που ενδιαφέρονται για τα αποτελέσματα αυτά .

3.Ο κοινοποιημένος οργανισμός πρέπει να διαθέτει προσωπικό και εγκαταστάσεις που να επιτρέπουν την ικανοποιητική εκτέλεση των τεχνικών και διοικητικών εργασιών που αφορούν τα καθήκοντα που έχει αναλάβει .

4.Το προσωπικό που είναι αρμόδιο για τις επιθεωρήσεις πρέπει να διαθέτει :

-κατάλληλη τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση,

-ικανοποιητική γνώση των απαιτήσεων που αφορούν τις δοκιμές ή επιθεωρήσεις που διενεργούνται καθώς και ικανοποιητική εμπειρία σχετικά με τη διεξαγωγή των εν λόγω επιθεωρήσεων ή δοκιμών,

-τις απαιτούμενες ικανότητες για τη σύνταξη των πιστοποιητικών, εγγράφων και εκθέσεων που βεβαιώνουν την εκτέλεση των επιθεωρήσεων .

5.Το προσωπικό που εκτελεί επιθεώρηση πρέπει να παρέχει εχέγγυα αμεροληψίας . Η αμοιβή κάθε υπαλλήλου δεν πρέπει να είναι συνάρτηση του αριθμού των δοκιμών ή επιθεωρήσεων που πραγματοποιεί, ούτε των αποτελεσμάτων των εν λόγω επιθεωρήσεων .

6.Ο κοινοποιημένος οργανισμός πρέπει να συνάπτει ασφάλιση αστικής ευθύνης, εκτός αν η ευθύνη αυτή καλύπτεται από το κράτος δυνάμει του εσωτερικού δικαίου ή αν το ίδιο το κράτος ευθύνεται απευθείας .

7.Το προσωπικό του κοινοποιημένου οργανισμού δεσμεύεται από το επαγγελματικό απόρρητο για κάθε πληροφορία που αφορά την άσκηση των καθηκόντων του ( με εξαίρεση τις αρμόδιες διοικητικές αρχές του κράτους στο οποίο ασκεί τις δραστηριότητές του ) δυνάμει της παρούσας οδηγίας ή οποιασδήποτε διάταξης εσωτερικού δικαίου με βάση την οποία τίθεται σε εφαρμογή .

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΤΙΘΕΜΕΝΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 11 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 Σύμβολο του κοινοποιημένου οργανισμού

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΣΗΜΑ ΤΙΘΕΜΕΝΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 11 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 Ο υπογραφόμενος κατασκευαστής/προμηθευτής(1 ).

.

.

δηλώνω ότι(2 ).

.

δεν προορίζεται για σύνδεση με το δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο .

Η σύνδεση του εξοπλισμού με δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο στα κράτη μέλη της Κοινότητας συνιστά παράβαση της εθνικής νομοθεσίας που εφαρμόζει την οδηγία 91/263/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νομοθεσίων των κρατών μελών σχετικά με τους τερματικούς τηλεπικοινωνιακούς εξοπλισμούς .

ΤΟΠΟΣ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ .

( 1)Όνομα και διεύθυνση .

( 2 ) Περιγραφή του εξοπλισμού .