31991D0482

91/482/ΕΟΚ: Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τη σύνδεση των υπερποντίων χωρών και εδαφών με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 263 της 19/09/1991 σ. 0001 - 0153
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 11 τόμος 18 σ. 0003
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 11 τόμος 18 σ. 0003


ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τη σύνδεση των υπερπόντιων χωρών και εδαφών με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (91/482/EOK)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη-

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 136,

την εσωτερική συμφωνία για τη χρηματοδότηση και τη διαχείριση των ενισχύσεων της Κοινότητας, η οποία υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 16 Ιουλίου 1990, και εφεξής αποκαλείται "εσωτερική συμφωνία",

την πρόταση της Επιτροπής (1),

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),

Εκτιμώντας:

ότι είναι ανάγκη να καθοριστούν, για μια νέα περίοδο, οι διατάξεις που διέπουν τη σύνδεση των υπερπόντιων χωρών και εδαφών με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, που εφεξής αποκαλούνται "ΥΧΕ"- ότι, οι εν λόγω διατάξεις εφαρμόζονται στα εδάφη που υπάγονται στη Γαλλική Δημοκρατία, στις χώρες και τα εδάφη που υπάγονται στο Ηνωμένο Βασίλειο, στις χώρες που υπάγονται στις Βασίλειο των Κάτω Χωρών και, εν μέρει, στη Γροιλανδία-

ότι οι διατάξεις αυτές εντάσσονται στα πλαίσια των προσπαθειών που καταβάλλει η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα για να συμβάλει στη διεθνή συνεργασία και στην επίλυση διεθνών προβλημάτων οικονομικού, κοινωνικού και πολιτιστικού χαρακτήρα, σύμφωνα με την επιθυμία της διεθνούς κοινότητας για μια νέα διεθνή οικονομική τάξη δικαιότερη και πιο ισορροπημένη- ότι, εξάλλου, οι προσπάθειες αυτές εκφράζονται, ιδίως, με την τέταρτη σύμβαση ΑΚΕ-ΕΟΚ, που υπογράφηκε στο Λομέ, στις 15 Δεκεμβρίου 1989, και εφεξής αποκαλείται "σύμβαση"- ότι είναι σκόπιμο, λαμβανομένων υπόψη των πολυάριθμων ομοιοτήτων μεταξύ των ΥΧΕ και πολλών κρατών ΑΚΕ καθώς και των μεταξύ τους διαφορών, να καθοριστούν οι διατάξεις για τις ΥΧΕ για το ίδιο χρονικό διάστημα που ισχύει και για τα κράτη ΑΚΕ-

ότι η Κοινότητα άνοιξε εδώ και πολύ καιρό την αγορά της στα προϊόντα καταγωγής ΥΧΕ, καθώς και σε εκείνα των κρατών ΑΚΕ- ότι, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ της Κοινότητας και των ΥΧΕ βάσει των διατάξεων της συνθήκης, και ιδιαιτέρως του τέταρτου μέρους της, είναι σκόπιμο να βελτιωθούν οι διατάξεις της, όσον αφορά τις ΥΧΕ, παρέχοντας μεγαλύτερη ελαστικότητα στους κανόνες καταγωγής για τα προϊόντα καταγωγής ΥΧΕ, και εκδίδοντας νέες διατάξεις σχετικά με ορισμένα προϊόντα τα οποία δεν κατάγονται από τις ΥΧΕ-

ότι οι αναπτυξιακές ανάγκες των ΥΧΕ και οι απαιτήσεις όσον αφορά την προώθηση της βιομηχανικής τους ανάπτυξης δικαιολογούν, αντίθετα, τη διατήρηση εκ μέρους τους της δυνατότητας να εισπράττουν δασμούς και να επιβάλλουν ποσοτικούς περιορισμούς καθώς και να θεσπίζουν παρεκκλίσεις από τις ρυθμίσεις υπέρ του πληθυσμού ή των τοπικών δραστηριοτήτων, που προορίζονται για την προώθηση ή την υποστήριξη της τοπικής απασχόλησης-

ότι, όσον αφορά το ρούμι, το αράκ και την τάφια, πρέπει να προβλεφθούν ειδικές διατάξεις-

ότι η παρούσα απόφαση ουδόλως θίγει το ειδικό καθεστώς που έχει θεσπιστεί για την εισαγωγή στην Ισπανία και την Πορτογαλία προϊόντων καταγωγής ΥΧΕ, τα οποία αναφέρονται στο παράρτημα της απόφασης 86/47/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3ης Μαρτίου 1986 για τον καθορισμό του καθεστώτος που θα εφαρμόσουν η Ισπανία και η Πορτογαλία κατά τις συναλλαγές τους με τις υπερπόντιες χώρες και εδάφη (ΥΧΕ) (1), όπως παρατάθηκε τελευταία με την απόφαση 90/699/ΕΟΚ (2)-

ότι η κοινοτική συμβολή στην επίλυση των προβλημάτων οικονομικού και κοινωνικού χαρακτήρα για τις ΥΧΕ, αφενός, και για τα κράτη ΑΚΕ, αφετέρου, προτρέπει την Κοινότητα να εντατικοποιήσει τις σχέσεις μεταξύ ΥΧΕ και κρατών ΑΚΕ, στους διάφορους τομείς συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών συναλλαγών-

ότι, εξάλλου, ορισμένες από τις ΥΧΕ βρίσκονται στις ίδιες γεωγραφικές ζώνες με τα υπερπόντια διαμερίσματα και τα κράτη ΑΚΕ- ότι η ανάπτυξη διαφόρων συνιστωσών της ίδιας γεωγραφικής ζώνης, με παρόμοιες ανάγκες και χαρακτηριστικά, επιβάλλει, ιδίως, την εφαρμογή περιφερειακών σχεδίων κοινών γι' αυτές τις διαφορετικές συνιστώσες, ανεξάρτητα από το καθεστώς τους έναντι του κοινοτικού δικαίου, γεγονός που επιτρέπει την πραγματοποίηση οικονομιών κλίμακας και ενισχύει την περιφερειακή συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερομένων εταίρων- ότι η Κοινότητα παρέχει ήδη στους διάφορους εταίρους μέσα, ιδίως χρηματοδοτικά, για την υλοποίηση αυτής της συνεργασίας τόσο όσον αφορά τα υπερπόντια διαμερίσματα, με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2052/88 (3) για την αποστολή των διαρθρωτικών ταμείων και εκείνη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, καλούμενη εφεξής "Τράπεζα", τα συναφή κείμενα και την απόφαση 89/687/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1989 για τη θέσπιση προγράμματος ειδικών μέτρων λόγω του απομακρυσμένου και νησιώτικου χαρακτήρα των γαλλικών υπερποντίων διαμερισμάτων (Poseidom) (4), όσο και τα κράτη ΑΚΕ, με τη σύμβαση και την εσωτερική συμφωνία-

ότι, εξάλλου, οι γειτονικές αυτές ενότητες αντιμετωπίζουν κατά παράδοση παρόμοια προβλήματα παρά τα διαφορετικά τους καθεστώτα- ότι μια περιφερειακή συνεργασία προσαρμοσμένη στην τοπική πραγματικότητα απαιτεί αμεσότερο διάλογο μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών- ότι πρέπει, συνεπώς, να ευνοηθούν οι διαδικασίες περιφερειακών διαβουλεύσεων μεταξύ υπερπόντιων διαμερισμάτων, ΥΧΕ και κρατών ΑΚΕ, σε στενή συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη όσον αφορά τα υπερπόντια διαμερίσματα και τις ΥΧΕ-

ότι, στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων για τη σύμβαση, η Κοινότητα βελτίωσε ορισμένες διατάξεις που αφορούν τους τομείς και τα μέσα της συνεργασίας με τα κράτη ΑΚΕ- ότι οι εν λόγω διατάξεις πρέπει να βελτιωθούν ανάλογα έναντι των ΥΧΕ-

ότι, τόσο για τη διευκόλυνση της μελλοντικής εφαρμογής της παρούσας απόφασης όσο και για την εξασφάλιση της όσο το δυνατό δίκαιης διάθεσης της οικονομικής βοήθειας, πρέπει να πραγματοποιηθεί κατανομή μεταξύ, αφενός, των εδαφών που υπάγονται στη Γαλλία, αφετέρου, των χωρών και εδαφών που υπάγονται στο Ηνωμένο Βασίλειο, και, τέλος, των χωρών που υπάγονται στο Βασίλειο των Κάτω Χωρών- ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη η αποκτηθείσα εμπειρία, επιταχύνοντας όσο το δυνατόν περισσότερο τις διαδικασίες προγραμματισμού και εκτέλεσης της συνεργασίας για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης-

ότι η ενεργός συμμετοχή των τοπικών αρχών αναγνωρίζεται συστηματικά, τόσο στις περιφέρειες της Κοινότητας όσο και στις τρίτες χώρες, κατά την εφαρμογή κοινών πολιτικών ή στις σχέσεις αυτών με την Κοινότητα, ενώ η σύνδεση των ΥΧΕ περιλαμβάνει αυτή τη συμμετοχή μόνο κατά την εκτέλεση της συνεργασίας για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης σε ορισμένες ΥΧΕ ή, γενικότερα, σε ορισμένες άλλες- ότι πρέπει να ενισχυθεί η συμμετοχή αυτή των εκπροσώπων που έχουν εκλεγεί από τους σχετικούς πληθυσμούς, τηρώντας ταυτόχρονα τα αντίστοιχα συντάγματα των κρατών μελών στα οποία υπάγονται οι ΥΧΕ και ότι η αρχή της εταιρικής σχέσης μεταξύ της Επιτροπής, του κράτους μέλους και της ΥΧΕ πρέπει να ανταποκρίνεται σ' αυτόν το διπλό στόχο-

ότι οι διάφορες ρυθμίσεις που έχουν θεσπιστεί στα πλαίσια της ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς δεν εφαρμόζονται στις ΥΧΕ, αλλά μπορεί να είναι σκόπιμο να εξεταστούν οι λεπτομέρειες της ολικής ή μερικής επέκτασής τους στις ΥΧΕ, ιδίως στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης-

ότι το άρθρο 362 της σύμβασης προβλέπει τη δυνατότητα, για χώρα ή έδαφος που αναφέρεται στο τέταρτο μέρος της συνθήκης, που ανεξαρτητοποιείται, να προσχωρεί στη σύμβαση- ότι είναι, συνεπώς, ανάγκη να προβλεφθεί η δυνατότητα προσαρμογής της παρούσας απόφασης- ότι το άρθρο 1 της εσωτερικής συμφωνίας προβλέπει ότι, στην περίπτωση που μια ΥΧΕ γίνει ανεξάρτητη και προσχωρήσει στη σύμβαση, τα ποσά της οικονομικής βοήθειας από τους πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης που προβλέπονται για τις ΥΧΕ μειώνονται και τα ποσά που προβλέπονται για τα κράτη ΑΚΕ αυξάνονται αντίστοιχα, με απόφαση του Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΟΚ-ΥΧΕ

Κεφάλαιο 1

Αρχές και στόχοι της συνεργασίας

Άρθρο 1

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η προώθηση και η επιτάχυνση της οικονομικής, πολιτιστικής και κοινωνικής ανάπτυξης και η ενίσχυση των οικονομικών δομών των ΥΧΕ που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι.

Άρθρο 2

Η Κοινότητα υποστηρίζει τις προσπάθειες των ΥΧΕ για σφαιρική, αυτόνομη και αυτοδύναμη ανάπτυξη που βασίζεται στις κοινωνικές και πολιτιστικές τους αξίες, στο ανθρώπινο δυναμικό τους, στους φυσικούς πόρους τους, και στις οικονομικές δυνατότητές τους, με στόχο την προώθηση της κοινωνικής, πολιτιστικής και οικονομικής προόδου των ΥΧΕ και την ευημερία των πληθυσμών τους, μέσω της ικανοποίησης των βασικών αναγκών τους, της αναγνώρισης του ρόλου της γυναίκας και της ανάπτυξης των ανθρώπινων ικανοτήτων στα πλαίσια του σεβασμού της αξιοπρέπειάς τους.

Η ανάπτυξη αυτή βασίζεται σε διαρκή ισορροπία μεταξύ των οικονομικών στόχων, της ορθολογικής διαχείρισης του περιβάλλοντος και της αξιοποίησης των φυσικών και ανθρώπινων πόρων.

Άρθρο 3

Η συνεργασία αποσκοπεί σε ανάπτυξη με επίκεντρο τον άνθρωπο, που αποτελεί το κύριο υποκείμενο και αποδέκτη των ωφελημάτων της, και προϋποθέτει το σεβασμό και την προώθηση του συνόλου των δικαιωμάτων του. Οι δράσεις συνεργασίας εντάσσονται στο πλαίσιο αυτής της θετικής προοπτικής, όπου ο σεβασμός των δικαιωμάτων του ανθρώπου αναγνωρίζεται ως θεμελιώδης παράγοντας της πραγματικής ανάπτυξης και η συνεργασία αυτή καθαυτή θεωρείται ως συμβολή στην προώθηση αυτών των δικαιωμάτων.

Αναγνωρίζονται και ευνοούνται επίσης ο ρόλος και οι δυνατότητες ανάληψης πρωτοβουλιών των προσώπων και των ομάδων, προκειμένου να εξασφαλιστεί, κατά συγκεκριμένο τρόπο, η πραγματική συμμετοχή των πληθυσμών στην αναπτυξιακή προσπάθεια.

Άρθρο 4

Η Κοινότητα και οι ΥΧΕ αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία και άμεση προτεραιότητα στις προσπάθειες συνεργασίας και περιφερειακής ολοκλήρωσης. Σε αυτά τα πλαίσια, η Κοινότητα υποστηρίζει αποτελεσματικά τις προσπάθειες των ΥΧΕ να οργανωθούν σε περιφερειακό επίπεδο και να εντείνουν τη συνεργασία τους στο περιφερειακό και διαπεριφερειακό επίπεδο, προκειμένου να προωθηθεί μια δικαιότερη και πλέον ισόρροπη διεθνής οικονομική τάξη.

Άρθρο 5

Η Κοινότητα αναγνωρίζει την ανάγκη να επιφυλαχθεί ιδιαίτερη μεταχείριση στις λιγότερο ανεπτυγμένες ΥΧΕ και να λαμβάνονται υπόψη οι ειδικές δυσκολίες που αυτές αντιμετωπίζουν. Η Κοινότητα αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη βελτίωση των συνθηκών διαβιώσεως των πλέον μειονεκτούντων στρωμάτων του πληθυσμού.

Η συνεργασία περιλαμβάνει ιδίως ειδική μεταχείριση κατά τον καθορισμό του όγκου των χρηματικών μέσων, καθώς και των σχετικών με αυτούς όρων, ώστε να μπορέσουν οι λιγότερο ανεπτυγμένες ΥΧΕ να υπερπηδήσουν τα διαρθρωτικά και άλλα εμπόδια που τίθενται στην ανάπτυξή τους.

Άρθρο 6

Στα πλαίσια των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους, οι αρχές που συμμετέχουν στη διαδικασία εταιρικής σχέσης που αναφέρεται στο άρθρο 10 εξετάζουν περιοδικά τα αποτελέσματα της εφαρμογής της και παρέχουν τις γνώμες και τα κίνητρα που απαιτούνται για την πραγματοποίηση των στόχων της παρούσας απόφασης.

Οποιοδήποτε ζήτημα ενδέχεται να εμποδίζει άμεσα την αποτελεσματική εφαρμογή των στόχων της παρούσας απόφασης μπορεί να εξετάζεται στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας.

Κεφάλαιο 2

Αποκεντρωμένη συνεργασία και εταιρική σχέση

Άρθρο 7

Για να ενθαρρυνθεί η ανάληψη και η ανάπτυξη εκατέρωθεν πρωτοβουλιών εκ μέρους όλων των φορέων των ΥΧΕ και της Κοινότητας που είναι δυνατόν να συμβάλουν στην αυτόνομη ανάπτυξη των ΥΧΕ, η συνεργασία, κινούμενη εντός των ορίων που θέτουν οι αρμόδιες αρχές των ενδιαφερομένων ΥΧΕ, υποστηρίζει επίσης τις αναπτυξιακές δράσεις οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών φορέων, στα πλαίσια μιας αποκεντρωμένης συνεργασίας, ιδίως υπό μορφή συνδυασμένων προσπαθειών και μέσων μεταξύ υπευθύνων με αντίστοιχες αρμοδιότητες στις ΥΧΕ και στην Κοι νότητα. Αντικειμενικός σκοπός της συνεργασίας αυτού του είδους είναι, ιδίως, να τεθούν στην υπηρεσία της ανάπτυξης των ΥΧΕ οι αρμοδιότητες, οι πρωτότυποι τρόποι δράσης και οι πόροι των φορέων αυτών.

Οι αναφερόμενοι στο παρόν άρθρο φορείς είναι οι αποκεντρωμένες δημόσιες υπηρεσίες, οι αγροτικές και άλλες ενώσεις της υπαίθρου, οι συνεταιρισμοί, οι επιχειρήσεις, τα επαγγελματικά σωματεία, τα κέντρα εκπαίδευσης και έρευνας, οι μη κυβερνητικοί οργανισμοί ανάπτυξης, διάφορες ενώσεις προσώπων, και κάθε ομάδα ή παράγων που είναι σε θέση και επιθυμεί να συμβάλει με δικό του πρωτότυπο τρόπο στην ανάπτυξη των ΥΧΕ.

Άρθρο 8

Η συνεργασία ενθαρρύνει και υποστηρίζει τις αναφερόμενες στο άρθρο 7 πρωτοβουλίες των φορέων των ΥΧΕ, εφόσον αντιστοιχούν στην ιεράρχηση των προτεραιοτήτων των κατευθύνσεων και των μεθόδων ανάπτυξης που όρισαν οι αρμόδιες αρχές των ενδιαφερομένων ΥΧΕ. Υπό τις συνθήκες αυτές, η συνεργασία υποστηρίζει είτε τις αυτοτελείς δράσεις των φορέων ΥΧΕ, είτε τις δράσεις τους που συνδυάζονται με την υποστήριξη αντίστοιχων φορέων της Κοινότητας, οι οποίοι προσφέρουν τις γνώσεις και την πείρα τους, τις τεχνικές ή οργανωτικές τους ικανότητες ή τα οικονομικά μέσα τους.

Η συνεργασία ενθαρρύνει την εκ μέρους των φορέων των ΥΧΕ και της Κοινότητας προσφορά συμπληρωματικών οικονομικών και τεχνικών μέσων στην προσπάθεια για ανάπτυξη. Η συνεργασία μπορεί να υποστηρίξει τις δράσεις αποκεντρωμένης συνεργασίας με οικονομική ή/και τεχνική ενίσχυση λαμβανόμενη από τους πόρους που προβλέπονται από την παρούσα απόφαση σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 9.

Η παραπάνω μορφή συνεργασίας οργανώνεται έτσι ώστε να τυγχάνουν πλήρους σεβασμού ο ρόλος και τα προνόμια των δημοσίων αρχών των ΥΧΕ.

Άρθρο 9

Οι δράσεις αποκεντρωμένης συνεργασίας είναι δυνατόν να υποστηριχθούν με μέσα συνεργασίας για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης, σε συμφωνία με τις αρμόδιες αρχές των ενδιαφερομένων ΥΧΕ, κατά προτίμηση ήδη από το στάδιο του προγραμματισμού, όσον αφορά την αρχή και τους όρους που διέπουν αυτή τη μορφή υποστήριξης, η οποία παρέχεται στο βαθμό που απαιτείται για την καρποφόρα εφαρμογή των προτεινόμενων δράσεων, εφόσον αναγνωρίζεται η χρησιμότητά τους και τηρούνται οι διατάξεις περί οικονομικής και τεχνικής συνεργασίας. Τα σχέδια που εμπίπτουν σ' αυτή τη μορφή συνεργασίας είναι δυνατόν να αποτελούν ή όχι τμήμα προγραμμάτων εκτελουμένων στους τομείς συγκέντρωσης των ενδεικτικών προγραμμάτων. Προτεραιότητα δίνεται στα σχέδια που άπτονται των τομέων συγκέντρωσης.

Άρθρο 10

Για να επιτραπεί στις αρμόδιες τοπικές αρχές των ΥΧΕ, να συμμετέχουν ευρύτερα στη διαδικασία εφαρμογής των αρχών της σύνδεσης των ΥΧΕ με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, με ταυτόχρονο σεβασμό των αρμοδιοτήτων των αντίστοιχων κεντρικών εξουσιών των ενδιαφερομένων κρατών μελών, καθιερώνεται διαδικασία διαβουλεύσεων που βασίζεται στην αρχή της εταιρικής σχέσης μεταξύ της Επιτροπής, του κράτους μέλους και της ΥΧΕ.

Η εν λόγω εταιρική σχέση, οι λεπτομέρειες της οποίας προσδιορίζονται στα άρθρα 234, 235 και 236 της παρούσας απόφασης, επιτρέπει την εξέταση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τη σύνδεση, καθώς και τη συζήτηση των προβλημάτων που ενδεχομένως δημιουργούνται στα πλαίσια των σχέσεων μεταξύ των ΥΧΕ και της Κοινότητας.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΟΚ-ΥΧΕ

ΤΙΤΛΟΣ Ι

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Άρθρο 11

1. Στα πλαίσια της παρούσας απόφασης, η προστασία και η αξιοποίηση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, η παύση της υποβάθμισης του εγγείου και δασικού κεφαλαίου, η αποκατάσταση των οικολογικών ισορροπιών, η διαφύλαξη των φυσικών πόρων και η ορθολογική αξιοποίησή τους αποτελούν θεμελιώδεις στόχους, τους οποίους οι ενδιαφερόμενες ΥΧΕ προσπαθούν να επιτύχουν με την υποστήριξη της Κοινότητας, προκειμένου να βελτιώσουν στο άμεσο μέλλον τις συνθήκες διαβιώσεως των κατοίκων τους και να εξασφαλίσουν τις συνθήκες διαβιώσεως των επερχόμενων γενεών.

2. Η Κοινότητα αναγνωρίζει ότι ορισμένες ΥΧΕ απειλούνται στην ίδια τους την ύπαρξη από την ταχεία υποβάθ μιση του περιβάλλοντός τους, η οποία αντιστρατεύεται κάθε αναπτυξιακή προσπάθεια, ιδιαιτέρως δε τους πρωταρχικούς στόχους της επισιτιστικής αυτάρκειας και ασφάλειας.

Ο αγώνας κατά της υποβάθμισης αυτής του περιβάλλοντος και για τη διατήρηση των φυσικών πόρων αποτελεί για πολλές ΥΧΕ επιτακτική ανάγκη, η οποία προϋποθέτει το σχεδιασμό και την εφαρμογή μεθόδων ανάπτυξης που να παρουσιάζουν συνοχή και σέβονται τις οικολογικές ισορροπίες.

Άρθρο 12

Η έκταση του φαινομένου και το μέγεθος των χρησιμοποιητέων μέσων συνεπάγονται την ανάγκη να εντάσσονται οι αναλαμβανόμενες δράσεις σε συνολικές και μακρόπνοες πολιτικές, τις οποίες οι αρμόδιες αρχές των ΥΧΕ καταστρώνουν και εφαρμόζουν σε τοπικό, εθνικό, περιφερειακό ή διεθνές επίπεδο, ανάλογα με την περίπτωση, στα πλαίσια μιας προσπάθειας διεθνούς αλληλεγγύης.

Για το σκοπό αυτό, η Κοινότητα αποδίδει προτεραιότητα σε μια προσέγιση:

- προληπτική, προς αποφυγή των δυσμενών για το περιβάλλον συνεπειών κάθε προγράμματος ή δράσης,

- συστηματική, προς διασφάλιση της οικολογικής βιωσιμότητας σε όλα τα στάδια, από τον προσδιορισμό ως την πραγματοποίηση,

- διακλαδική, προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι άμεσες και έμμεσες συνέπειες των αναλαμβανομένων δράσεων.

Άρθρο 13

Η προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων απαιτεί σφαιρική αντιμετώπιση, που να μην παραγνωρίζει την κοινωνική και την πολιτιστική διάσταση του θέματος.

Η συνεκτίμηση αυτής της ειδικής διάστασης επιβάλλει την ενσωμάτωση κατάλληλων εκπαιδευτικών, μορφωτικών, ενημερωτικών και ερευνητικών δράσεων στα σχέδια και προγράμματα.

Άρθρο 14

Εκπονούνται και εφαρμόζονται μέσα συνεργασίας, προσαρμοσμένα σ' αυτή την προβληματική.

Ανάλογα με τις ανάγκες, μπορούν να χρησιμοποιούνται τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά κριτήρια. Για την εκτίμηση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας των προτεινόμενων δράσεων, ανεξαρτήτως μεγέθους, χρησιμοποιούνται κατάλογοι συνεκτιμητέων στοιχείων, καταρτιζόμενοι από κοινού, στα πλαίσια, ενδεχομένως, της διαδικασίας εταιρικής σχέσης που προβλέπεται στα άρθρα 234, 235 και 236. Για τα σχέδια μεγάλης έκτασης και για εκείνα που παρουσιάζουν σημαντικό κίνδυνο για το περιβάλλον πραγματοποιούνται, μελέτες επιπτώσεων στο περιβάλλον, οι οποίες περιλαμβάνουν τουλάχιστον:

- περιγραφή των μέτρων που προβλέπονται για την αποφυγή και τη μείωση των ενδεχόμενων σημαντικών αρνητικών επιπτώσεων και, εφόσον είναι δυνατόν, την εξάλειψή τους,

- τα αναγκαία στοιχεία για την αναγνώριση και την αξιολόγηση των κύριων αποτελεσμάτων που είναι δυνατόν να προκύψουν από το σχέδιο όσον αφορά το περιβάλλον.

Για την αποτελεσματική υποστήριξη αυτής της ουσιαστικής συνεκτίμησης των περιβαλλοντολογικών παραγόντων, καταρτίζονται υλικές απογραφές, κατά το δυνατόν με τα λογιστικά τους αντίστοιχα.

Η χρησιμοποίηση αυτών των μέσων επιτρέπει, εφόσον προβλέπονται δυσμενείς επιπτώσεις για το περιβάλλον, τη διατύπωση των απαραίτητων διορθωτικών μέτρων ήδη από το αρχικό στάδιο των μελετώμενων σχεδίων και προγραμμάτων, ούτως ώστε να μπορούν αυτά να εκτελούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα και ταυτόχρονα να βελτιώνονται από άποψη προστασίας του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων.

Άρθρο 15

Η Κοινότητα, έχοντας ως μέλημα την ουσιαστική προστασία και την αποτελεσματική διαχείριση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, κρίνει ότι οι τομείς συνεργασίας ΕΟΚ-ΥΧΕ που καλύπτονται από το παρόν μέρος πρέπει να αναλύονται και να εκτιμώνται συστηματικά μ' αυτήν την προοπτική.

Μ' αυτό το πνεύμα, η Κοινότητα υποστηρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι αρμόδιες αρχές των ΥΧΕ σε τοπικό, εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, καθώς και τις ενέργειες που αναλαμβάνουν οι διακυβερνητικοί και μη κυβερνητικοί οργανισμοί για την εφαρμογή των τοπικών, εθνικών και διακυβερνητικών πολιτικών και προτεραιοτήτων.

Άρθρο 16

1. Η Κοινότητα αναλαμβάνει, σε ό,τι την αφορά, τη δέσμευση να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να τεθεί υπό έλεγχο γενικότερα η διεθνής διακίνηση επικίνδυνων και ραδιενεργών αποβλήτων και τονίζει τη σημασία της αποτελεσματικής διεθνούς συνεργασίας στο θέμα αυτό.

Σχετικά, η Κοινότητα απαγορεύει κάθε άμεση ή έμμεση εξαγωγή αυτών των αποβλήτων προς τις ΥΧΕ, ενώ συγχρόνως οι αρμόδιες αρχές των ΥΧΕ απαγορεύουν την άμεση ή έμμεση εισαγωγή, στο έδαφός τους, αυτών των αποβλήτων είτε προέρχονται από την Κοινότητα είτε από οποιαδήποτε άλλη χώρα, με την επιφύλαξη των ειδικών διεθνών δεσμεύσεων οι οποίες έχουν αναληφθεί ή πρόκειται στο μέλλον να αναληφθούν σ' αυτούς τους δύο τομείς στα αρμόδια διεθνή πλαίσια.

Αυτές οι διατάξεις δεν εμποδίζουν ένα κράτος μέλος, στο οποίο μια ΥΧΕ έχει αποφασίσει να εξαγάγει απόβλητα προς επεξεργασία, να επανεξαγάγει τα επεξεργασμένα απόβλητα προς την ΥΧΕ καταγωγής.

Η Κοινότητα και, ενδεχομένως, οι αρμόδιες αρχές των ΥΧΕ λαμβάνουν το ταχύτερο τα εσωτερικά νομικά και διοικητικά μέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή της δέσμευσης αυτής.

2. Οι αρμόδιες αρχές των ΥΧΕ αναλαμβάνουν τη δέσμευση να εξασφαλίσουν αυστηρό έλεγχο της εφαρμογής των απαγορευτικών μέτρων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 δεύτερο εδάφιο.

3. Στα πλαίσια του παρόντος άρθρου, ο όρος "επικίνδυνα απόβλητα" περιλαμβάνει τις κατηγορίες αποβλήτων που αναφέρονται στα παραρτήματα 1 και 2 της σύμβασης της Βασιλείας για τον έλεγχο των διαμεθοριακών μεταφορών επικίνδυνων αποβλήτων και της διάθεσής τους.

Όσον αφορά τα ραδιενεργά απόβλητα, εφαρμόζονται οι ορισμοί και τα κατώτατα όρια που πρόκειται να εγκριθούν στα πλαίσια του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ). Στο μεταξύ, εφαρμόζονται οι ορισμοί και τα κατώτατα όρια που προβλέπονται στο παράρτημα VI.

Άρθρο 17

Μετά από αίτηση των αρμόδιων αρχών των ΥΧΕ, η Κοινότητα παρέχει τις διαθέσιμες τεχνικές πληροφορίες για τα φυτοφάρμακα και τα άλλα χημικά προϊόντα, προκειμένου να βοηθήσει τις ΥΧΕ να αναπτύξουν ή να ενισχύσουν την πρέπουσα και ασφαλή χρησιμοποίηση των εν λόγω προϊόντων.

Εάν είναι αναγκαίο, και σύμφωνα με τις διατάξεις για τη συνεργασία για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης, μπορεί να δοθεί τεχνική βοήθεια για την εξασφάλιση συνθηκών ασφαλείας σε όλα τα στάδια, από την παραγωγή μέχρι και τη διάθεση των προϊόντων αυτών.

Άρθρο 18

Η Κοινότητα και οι αρμόδιες αρχές των ΥΧΕ αναγνωρίζουν τη χρησιμότητα της ανταλλαγής απόψεων, μέσω των μηχανισμών διαβουλεύσεων που προβλέπονται στην απόφαση, σχετικά με οικολογικούς κινδύνους μείζονος σημασίας, είτε σε παγκόσμια κλίμακα (φαινόμενο του θερμοκηπίου, καταστροφή της στοιβάδας του όζοντος, εξέλιξη των τροπικών δασών κ.λπ.), είτε σε πλέον περιορισμένη κλίμακα, οι οποίοι πηγάζουν από την εφαρμογή βιομηχανικών τεχνολογιών. Τις διαβουλεύσεις αυτές μπορεί να ζητήσει η Επιτροπή, κράτος μέλος ή οι αρμόδιες αρχές των ΥΧΕ, εφόσον οι κίνδυνοι είναι δυνατόν να προκαλέσουν συγκεκριμένη βλάβη στις ΥΧΕ. Αντικείμενο των διαβουλεύσεων είναι η εκτίμηση των δυνατοτήτων ανάληψης δράσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης. Ενδεχομένως, οι διαβουλεύσεις είναι δυνατόν να χρησιμεύσουν και για την ανταλλαγή απόψεων ενόψει σχετικών συζητήσεων στα πλαίσια των αρμόδιων διεθνών φορέων.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Άρθρο 19

Η συνεργασία στο γεωργικό και αγροτικό τομέα, δηλαδή στη γεωργία, την κτηνοτροφία, την αλιεία και τη δασοκομία, αποσκοπεί ιδίως:

- στη συνεχή και συστηματική προώθηση βιώσιμης και μονιμότερης ανάπτυξης, βασισμένης ιδίως στην προστασία του περιβάλλοντος και την ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων,

- στην υποστήριξη των προσπαθειών των ΥΧΕ για την αύξηση της επιστιστικής τους αυτάρκειας, ιδίως μέσω της τόνωσης των ιδίων ικανοτήτων τους να παρέχουν στον πληθυσμό τους επαρκή, από ποσοτική και ποιοτική άποψη, διατροφή και να του εξασφαλίζουν ικανοποιητικό επισιτιστικό επίπεδο,

- στην ενίσχυση της επισιτιστικής ασφάλειας τόσο σε τοπικό όσο και σε περιφερειακό και διαπεριφερειακό επίπεδο, με την προώθηση των περιφερειακών εμπορικών ροών όσον αφορά τα προϊόντα διατροφής και τον καλύτερο συντονισμό των αυτοσιτιστικών πολιτικών των ενδιαφερομένων χωρών,

- στην εξασφάλιση εισοδήματος στους αγροτικούς πληθυσμούς, ικανού να βελτιώσει σημαντικά το βιοτικό τους επίπεδο, ώστε να είναι σε θέση να καλύπτουν τις βασικές ανάγκες τους όσον αφορά τη διατροφή, την παιδεία, την υγεία και τις συνθήκες διαβιώσεως,

- στην ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής των αγροτικών πληθυσμών, τόσο των γυναικών όσο και των ανδρών, στην ανάπτυξή τους με την οργάνωση των αγροτών σε ενώσεις και με την καλύτερη ένταξη των παραγωγών, ανδρών και γυναικών, στο εθνικό και διεθνές οικονομικό κύκλωμα,

- στην ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών ως παραγωγών, ιδίως με τη βελτίωση της πρόσβασής τους σε όλους τους παράγοντες της παραγωγής (γη, υλικά, πιστώσεις, γεωργικές εφαρμογές, κατάρτιση),

- στη δημιουργία ικανοποιητικών προϋποθέσεων και συνθηκών ζωής στον αγροτικό χώρο, ιδίως με την ανάπτυξη κοινωνικοπολιτιστικών δραστηριοτήτων,

- στη βελτίωση της αγροτικής παραγωγικότητας, ιδίως με τη μεταφορά της κατάλληλης τεχνολογίας και με την ορθολογική εκμετάλλευση των φυτικών και ζωικών πόρων,

- στη μείωση των απωλειών μετά τη συγκομιδή,

- στην ελάφρυνση του φόρτου εργασίας των γυναικών, ιδίως με την προώθηση προσαρμοσμένων τεχνολογιών στις μετά τη συγκομιδή δραστηριότητες και τη μεταποίηση των τροφίμων,

- στη διαφοροποίηση των αγροτικών δραστηριοτήτων που δημιουργούν θέσεις απασχόλησης και στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων στήριξης της παραγωγής,

- στην αξιοποίηση της παραγωγής, ιδίως με την επιτόπου μεταποίηση των γεωργικών, κτηνοτροφικών, αλιευτικών και δασικών προϊόντων,

- στην εξασφάλιση καλύτερης ισορροπίας μεταξύ της γεωργικής παραγωγής που προορίζεται για επιτόπου κατανάλωση και της παραγωγής που προορίζεται για εξαγωγή,

- στην ανάπτυξη γεωπονικής έρευνας που να είναι προσαρμοσμένη στις φυσικές και ανθρώπινες συνθήκες της χώρας και της περιοχής και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της γεωργικής εφαρμογής και στις απαιτήσεις της επισιτιστικής ασφάλειας,

- στη διασφάλιση, στα πλαίσια των προαναφερόμενων στόχων, του φυσικού περιβάλλοντος, ιδίως με τη διεξαγωγή ειδικών δράσεων προστασίας και διατήρησης των οικοσυστημάτων.

Άρθρο 20

1. Οι δράσεις που συντελούν στην επίτευξη των στόχων του άρθρου 19 πρέπει να έχουν όσο το δυνατόν περισσότερο ποικίλες και συγκεκριμένες μορφές, τόσο σε τοπικό όσο και σε περιφερειακό και διαπεριφερειακό επίπεδο.

2. Οι δράσεις αυτές σχεδιάζονται και εφαρμόζονται προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι πολιτικές και οι στρατηγικές τις οποίες καθορίζουν οι αρμόδιες αρχές των ΥΧΕ και τηρουμένουν των προτεραιοτήτων που αυτές θέτουν.

3. Η γεωργική συνεργασία στηρίζει αυτές τις πολιτικές και στρατηγικές σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 21

1. Η ανάπτυξη της παραγωγής απαιτεί ορθολογική εντατικοποίηση της φυτικής και ζωικής παραγωγής και προϋποθέτει:

- βελτίωση των μεθόδων εκμετάλλευσης των ξερικών καλλιεργειών με παράλληλη προστασία της γονιμότητας του εδάφους,

- ανάπτυξη των ποτιστικών καλλιεργειών, ιδίως με υδρογεωργικά έργα διάφορων τύπων (αγροτική υδραυλική, διευθέτηση των υδάτινων ροών και εδαφοτεχνικές βελτιώσεις), έτσι ώστε οι αγρότες και οι τοπικές κοινότητες να μπορούν να ελέγχουν την άριστη χρησιμοποίηση και οικονομική διαχείριση του νερού- οι δράσεις συνίστανται επίσης στην επαναξιοποίηση προηγούμενων έργων,

- βελτίωση και εκσυγχρονισμό των καλλιεργητικών τεχνικών και καλύτερη χρησιμοποίηση των συντελεστών παραγωγής (βελτιωμένων ποικιλιών και φυλών, γεωργικού υλικού, λιπασμάτων, προϊόντων ραντισμού),

- στον τομέα της κτηνοτροφίας, βελτίωση της διατροφής των ζώων (σωστότερη διαχείριση των βοσκοτόπων, ανάπτυξη της παραγωγής κτηνοτροφών, πολλαπλασιασμό και επαναξιοποίηση των σημείων υδροληψίας) και των συνθηκών υγιεινής τους, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης της απαραίτητης για το σκοπό αυτό υποδομής,

- καλύτερο συνδυασμό της γεωργίας και της κτηνοτροφίας,

- στον τομέα της αλιείας, εκσυγχρονισμό των συνθηκών εκμετάλλευσης της ιχθυοτροφίας και ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας.

2. Η ανάπτυξη της παραγωγής προϋποθέτει, εξάλλου:

- την επέκταση των δευτερογενών και τριτογενών δραστηριοτήτων στήριξης της γεωργίας, όπως την κατασκευή, τον εκσυγχρονισμό και την προαγωγή γεωργικού και αγροτικού εξοπλισμού, καθώς και μέσων παραγωγής, και, ενδεχομένως, την εισαγωγή τους,

- την εφαρμογή ή ενίσχυση συστημάτων γεωργικής αποταμίευσης και πίστης προσαρμοσμένων στις τοπικές συνθήκες, ώστε να δημιουργηθούν ευνοϊκές προϋποθέσεις για την πρόσβαση των γεωργών στους συντελεστές παραγωγής,

- την ενθάρρυνση όλων των κατάλληλων για τις τοπικές συνθήκες πολιτικών και μέτρων παροχής κινήτρων υπέρ των παραγωγών, με σκοπό τη βελτίωση της παραγωγικότητας και του εισοδήματος των γεωργών.

Άρθρο 22

Προκειμένου να αξιοποιηθεί η παραγωγή, η γεωργική συνεργασία συμβάλλει στο να εξασφαλιστούν:

- κατάλληλα μέσα διατήρησης των προϊόντων και πρόσφορα συστήματα αποθεματοποίησης σε επίπεδο παραγωγών,

- αποτελεσματική καταπολέμηση των ασθενειών, των εχθρών και των άλλων αιτίων απωλειών της παραγωγής,

- βασικός μηχανισμός εμπορίας που να στηρίζεται σε κατάλληλη οργάνωση των παραγωγών, με τα απαραίτητα οικονομικά και υλικά μέσα, και σε προσήκοντα μέσα συγκοινωνίας,

- εύκαμπτη λειτουργία των εμπορικών κυκλωμάτων, που να λαμβάνει υπόψη οποιαδήποτε μορφή δημοσίας ή ιδιωτικής πρωτοβουλίας και να καθιστά δυνατό τον εφοδιασμό των τοπικών αγορών, των ελλειμματικών περιοχών της χώρας και των αστικών αγορών, προκειμένου να μειωθεί η εξάρτηση από το εξωτερικό,

- μηχανισμοί που να αποτρέπουν τόσο τη διακοπή του εφοδιασμού (αποθεματοποίηση ασφαλείας) όσο και τις άστατες διακυμάνσεις των τιμών (αποθεματοποίηση παρέμβασης),

- η μεταποίηση, η συσκευασία και η εμπορία των προϊόντων, με την ανάπτυξη ιδίως βιοτεχνικών και γεωργοβιομηχανικών μονάδων, ώστε τα προϊόντα να προσαρμόζονται στις εξελίξεις της αγοράς.

Άρθρο 23

Οι δράσεις για την προαγωγή του αγροτικού κόσμου αφορούν:

- την οργάνωση των παραγωγών σε ομάδες ή συνεταιρισμούς, προκειμένου να ωφελούνται περισσότερο από τις αγορές, τις επενδύσεις και τον εξοπλισμό κοινού ενδιαφέροντος,

- την προώθηση της συμμετοχής της γυναίκας και της αναγνώρισης του ενεργού ρόλου της ως ισότιμου εταίρου στη διαδικασία της αγροτικής παραγωγής και της οικονομικής ανάπτυξης,

- την ανάπτυξη των κοινωνικοπολιτιστικών δραστηριοτήτων (υγεία, εκπαίδευση, πνευματική καλλιέργεια κ.λπ.) που είναι απαραίτητες για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του αγροτικού κόσμου,

- την εκπαίδευση των αγροτικών παραγωγών, τόσο των γυναικών όσο και των ανδρών, με κατάλληλα συστήματα εκλαΐκευσης και πλαισίωσης,

- τη βελτίωση των συνθηκών κατάρτισης των εκπαιδευτών σε όλα τα επίπεδα.

Άρθρο 24

Η συνεργασία στον τομέα της αγρονομικής και αγροτεχνολογικής έρευνας συμβάλλει:

- στην ανάπτυξη, στις ΥΧΕ, τοπικών και περιφερειακών ικανοτήτων έρευνας που να είναι προσαρμοσμένες στις τοπικές φυσικές και κοινωνικοοικονομικές συνθήκες της φυτικής και ζωικής παραγωγής,

- στη βελτίωση, ειδικότερα, των ποικιλιών και των φυλών, της επισιτιστικής ποιότητας και της συσκευασίας των προϊόντων, και στην ανάπτυξη τεχνολογιών και μεθόδων προσιτών στους παραγωγούς,

- στην καλύτερη διάδοση των αποτελεσμάτων των ερευνών που έχουν πραγματοποιηθεί σε ΥΧΕ, σε κράτος ΑΚΕ ή σε άλλο κράτος, και που είναι δυνατόν να εφαρμοστούν σε άλλες ΥΧΕ ή άλλα κράτη ΑΚΕ,

- στη διάδοση των αποτελεσμάτων αυτής της έρευνας στο μεγαλύτερο δυνατό αριθμό ενδιαφερομένων,

- στην προώθηση και την ενίσχυση του συντονισμού της έρευνας, ιδίως σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, και στην εφαρμογή των κατάλληλων δράσεων για την επίτευξη αυτών των στόχων.

Άρθρο 25

Οι δράσεις γεωργικής συνεργασίας εκτελούνται σύμφωνα με τις λεπτομέρειες και τις διαδικασίες που καθορίζονται για τη συνεργασία για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης και, στα πλαίσια αυτά, μπορούν επίσης να αφορούν:

1. στα πλαίσια της τεχνικής συνεργασίας:

- την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Κοινότητας, των ΥΧΕ και των κρατών ΑΚΕ, καθώς και μεταξύ των ΥΧΕ και των κρατών ΑΚΕ σχετικά με τη χρησιμοποίηση του νερού, τις πρακτικές εντατικοποίησης της παραγωγής και τα αποτελέσματα της έρευνας,

- την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των επαγγελματιών των πιστωτικών και αποταμιευτικών κυκλωμάτων, των συνεταιρισμών, της αλληλασφάλισης, της οικοτεχνίας και της βιοτεχνίας των αγροτικών περιοχών-

2. στα πλαίσια της οικονομικής συνεργασίας:

- την προμήθεια συντελεστών παραγωγής,

- τη στήριξη των οργανισμών ομαλοποίησης των αγορών, σε συνάρτηση με μια συντονισμένη προσέγγιση των προβλημάτων παραγωγής και εμπορίας,

- τη συμμετοχή στη δημιουργία κεφαλαίων για τα συστήματα χορήγησης γεωργικών πιστώσεων,

- το άνοιγμα πιστώσεων για ορισμένους αγροτικούς παραγωγούς, γεωργικές επαγγελματικές οργανώσεις, βιοτέχνες, γυναικείες οργανώσεις και μικροβιομηχάνους των αγροτικών περιοχών, ανάλογα με τις δραστηριότητές τους (εφοδιασμός, πρωτογενής εμπορία, αποθεματοποίηση), καθώς και για τις ομάδες που εφαρμόζουν θεματικές δράσεις,

- την υποστήριξη για το συνδυασμό των βιομηχανικών μέσων και των επαγγελματικών ικανοτήτων στις ΥΧΕ και την Κοινότητα, στα πλαίσια βιοτεχνικών ή βιομηχανικών μονάδων, για την παραγωγή εισροών και εξοπλισμού, τη συντήρηση, τη συσκευασία, την αποθεματοποίηση, τη μεταφορά και τη μεταποίηση των προϊόντων.

Άρθρο 26

1. Οι δράσεις της Κοινότητας που αποβλέπουν στην επισιτιστική ασφάλεια των ΥΧΕ εκτελούνται στα πλαίσια των επισιτιστικών στρατηγικών ή πολιτικών των αρμόδιων αρχών των ενδιαφερομένων ΥΧΕ και των στόχων ανάπτυξης που αυτές καθορίζουν.

Εφαρμόζονται, σε συντονισμό με τα μέσα της παρούσας απόφασης, στα πλαίσια των πολιτικών της Κοινότητας και των μέτρων που υπάγονται σε αυτές, με τήρηση των διεθνών υποχρεώσεών της.

2. Στα πλαίσια αυτά, μπορεί να εφαρμοστεί πολυετής προγραμματισμός ενδεικτικού χαρακτήρα σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές των ΥΧΕ που το επιθυμούν, προκειμένου να καταστεί δυνατή η καλύτερη πρόβλεψη των αναγκών τους σε εφοδιασμό τροφίμων.

Άρθρο 27

Όσον αφορά τα διαθέσιμα γεωργικά προϊόντα, η Κοινότητα αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξασφαλίζει τη δυνατότητα προκαθορισμού σε πλέον μακροπρόθεσμη βάση των επιστροφών κατά την εξαγωγή προς όλες τις ΥΧΕ και για σειρά προϊόντων που ορίζεται ανάλογα με τις επισιτιστικές τους ανάγκες.

Ο προκαθορισμός αυτός μπορεί να είναι ετήσιας διάρκειας και εφαρμόζεται κάθε χρόνο κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας απόφασης, εφόσον το επίπεδο της επιστροφής καθορίζεται σύμφωνα με τις μεθόδους που συνήθως ακολουθεί η Επιτροπή.

Άρθρο 28

Κατά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος τίτλου, πρέπει να επιδιωχθεί ιδιαίτερα να βοηθηθούν οι λιγότερο ανεπτυγμένες ΥΧΕ, ώστε να επωφεληθούν πλήρως από τις διατάξεις του παρόντος τίτλου. Εφόσον το ζητήσουν τα ενδιαφερόμενα κράτη, ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στις ειδικές δυσχέρειες που αντιμετωπίζουν οι συγκεκριμένες ΥΧΕ κατά την υλοποίηση των στρατηγικών ή πολιτικών που έχουν καθορίσει οι αρμόδιες αρχές αυτών και οι οποίες έχουν ως στόχο την ενίσχυση της επισιτιστικής τους αυτάρκειας και ασφάλειας. Σ' αυτό το πλαίσιο, η συνεργασία αφορά κυρίως τους τομείς της παραγωγής (συμπεριλαμβανομένου του εφοδιασμού σε υλικά, τεχνικά και χρηματικά μέσα), των μεταφορών, της εμπορίας, της συσκευασίας και της δημιουργίας υποδομής αποθεματοποιήσεως.

Άρθρο 29

Μετά από αίτηση των αρμόδιων αρχών των ΥΧΕ, μπορούν να παρέχονται σ' αυτές οι υπηρεσίες του τεχνικού κέντρου γεωργικής και αγροτικής συνεργασίας, οι στόχοι και οι λειτουργίες του οποίου περιλαμβάνονται στο άρθρο 53 της σύμβασης.

Το ενδεχόμενο κόστος των παρεμβάσεων του εν λόγω κέντρου υπέρ των ΥΧΕ που κάνουν σχετική χρήση καλύπτεται από τους πόρους που προβλέπονται στο άρθρο 154 για εκείνη από τις τρεις ζώνες στην οποία υπάγονται οι εν λόγω ΥΧΕ.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

Άρθρο 30

Προκειμένου να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη της εκμετάλλευσης των αλιευτικών πόρων των ΥΧΕ, εφαρμόζονται στον αλιευτικό τομέα όλοι οι μηχανισμοί βοήθειας και συνεργασίας τους οποίους προβλέπει η παρούσα απόφαση, και ιδίως οι μηχανισμοί οικονομικής και τεχνικής βοήθειας σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στον τίτλο ΙΙΙ του τρίτου μέρους.

Οι στόχοι προτεραιότητας αυτής της συνεργασίας είναι οι εξής:

- η βελτίωση των γνώσεων όσον αφορά το περιβάλλον και τους πόρους,

- η αύξηση των μέσων για την προστασία των αλιευτικών πόρων και για την παρακολούθηση της ορθολογικής τους εκμετάλλευσης,

- η ενθάρρυνση της ορθολογικής εκμετάλλευσης των αλιευτικών πόρων των ΥΧΕ καθώς και των πόρων της ανοικτής θάλασσας επί των οποίων οι ΥΧΕ και η Κοινότητα έχουν κοινά συμφέροντα,

- η αύξηση της συμβολής της αλιείας, συμπεριλαμβανομένης της υδατοκαλλιέργειας και της αλιείας με παραδοσιακά μέσα, στην ανάπτυξη της υπαίθρου, αξιοποιώντας το ρόλο της αλιείας στην ενίσχυση της επισιτιστικής ασφάλειας καθώς και στη βελτίωση της διατροφής και των κοινωνικοοικονομικών όρων διαβίωσης των εκασταχού ευρισκομένων τοπικών κοινοτήτων. Αυτό προϋποθέτει, μεταξύ άλλων, την αναγνώριση και την υποστήριξη της εργασίας των γυναικών στα μετά την αλίευση των ιχθύων στάδια, καθώς και στο στάδιο της εμπορίας,

- η αύξηση της συμβολής της αλιείας στη βιομηχανική ανάπτυξη, με αύξηση των αλιευμάτων, της παραγωγής, της μεταποίησης και των εξαγωγών.

Άρθρο 31

Η βοήθεια της Κοινότητας στην ανάπτυξη της αλιείας περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, υποστήριξη στους ακόλουθους τομείς:

α) παραγωγή προϊόντων αλιείας, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς σκαφών, αλιευτικού εξοπλισμού και υλικού, την ανάπτυξη της απαραίτητης για τις αλιευτικές κοινότητες της υπαίθρου και την αλιευτική βιομηχανία υποδομής, καθώς και ενίσχυση των σχεδίων υδατοκαλλιέργειας, ιδίως με το άνοιγμα ειδικών πιστώσεων για τους αρμόδιους φορείς των ΥΧΕ οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με τη χορήγηση δανείων στα ενδιαφερόμενα πρόσωπα-

β) διαχείριση και προστασία των αλιευτικών πόρων, συμπεριλαμβανομένης και της εκτίμησης των αλιευτικών αποθεμάτων και του δυναμικού υδατοκαλλιέργειας, η βελτίωση του ελέγχου και της διαχείρισης του περιβάλλοντος και ανάπτυξη των ικανοτήτων των αρμόδιων αρχών των ΥΧΕ στα θέματα ορθολογικής διαχείρισης των αλιευτικών πόρων που βρίσκονται στην αποκλειστική οικονομική ζώνη τους στα ανοικτά των ακτών των ΥΧΕ-

γ) μεταποίηση και εμπορία των προϊόντων της αλιείας, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης των εγκαταστάσεων και εργασιών αλίευσης, μεταποίησης, διανομής και εμπορίας, μείωση των απωλειών μετά την αλίευση και προώθηση προγραμμάτων για τη βελτίωση της χρησιμοποίησης των ιχθύων και της διατροφής με αλιευτικά προϊόντα-

δ) κατάρτιση των υπηκόων ΥΧΕ σε όλους τους τομείς της αλιείας, ανάπτυξη και ενίσχυση των ερευνητικών ικανοτήτων των ΥΧΕ καθώς και προώθηση της περιφερειακής συνεργασίας στα θέματα διαχείρισης και ανάπτυξης της αλιείας.

Άρθρο 32

Για την εφαρμογή των άρθρων 30 και 31, πρέπει να υπάρξει όλως ιδιαίτερη μέριμνα προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στις λιγότερο ανεπτυγμένες ΥΧΕ να αναπτύξουν στο μέγιστο την ικανότητα διαχείρισης των αλιευτικών τους πόρων.

Άρθρο 33

Η διατήρηση και η βέλτιστη χρησιμοποίηση των βιολογικών θαλάσσιων πόρων επιτυγχάνεται είτε με άμεση ή περιφερειακή συνεργασία, είτε, ενδεχομένως, με την παρέμβαση διεθνών οργανισμών.

ΤΙΤΛΟΣ IV

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Άρθρο 34

Η συνεργασία με τις ΥΧΕ στον τομέα των βασικών προϊόντων λαμβάνει υπόψη:

- την ισχυρή εξάρτηση της οικονομίας μεγάλου αριθμού ΥΧΕ από τις εξαγωγές προϊόντων του προωτογενούς τομέα,

- την επιδείνωση, ως επί το πλείστον, της κατάστασης όσον αφορά τις εξαγωγές τους, επιδείνωση η οποία οφείλεται κυρίως στη δυσμενή εξέλιξη των διεθνών τιμών,

- το διαρθρωτικό χαρακτήρα των δυσκολιών που ανακύπτουν σε πολλούς τομείς βασικών προϊόντων, τόσο εντός της οικονομίας των ΥΧΕ, όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Άρθρο 35

Οι βασικοί στόχοι της συνεργασίας στον τομέα των βασικών προϊόντων είναι οι ακόλουθοι:

- η διαφοροποίηση, οριζοντίως και καθέτως, των οικονομιών των ΥΧΕ, και ειδικότερα η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μεταποίησης, εμπορίας, διανομής και μεταφορών (ΜΕΔΜ),

- η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των βασικών προϊόντων των ΥΧΕ στις παγκόσμιες αγορές, μέσω της ορθολογικής αναδιοργάνωσης των δραστηριοτήτων τους στον τομέα της παραγωγής, της εμπορίας και της διανομής.

Για την κατά το μεγαλύτερο δυνατό βαθμό επίτευξη αυτών των στόχων, πρέπει να χρησιμοποιηθούν όλα τα κατάλληλα μέσα- για το σκοπό αυτό, πρέπει να χρησιμοποιηθούν κατά συντονισμένο τρόπο τα μέσα και οι πόροι που προβλέπονται από την παρούσα απόφαση.

Άρθρο 36

Οι δράσεις συνεργασίας στον τομέα των βασικών προϊόντων κατευθύνονται προς την ανάπτυξη των διεθνών, περιφερειακών και τοπικών αγορών και εκτελούνται με τους τρόπους και τις διαδικασίες που ορίζονται στην παρούσα απόφαση, ιδίως δε με τους τρόπους και διαδικασίες που αφορούν τη συνεργασία για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης. Στα πλαίσια αυτά, οι δράσεις συνεργασίας μπορούν επίσης να αφορούν:

1. Την αξιοποίηση του ανθρωπίνου δυναμικού, συμπεριλαμβάνοντας ειδικότερα:

- προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης για τους παράγοντες των σχετικών τομέων,

- ενίσχυση των τοπικών και περιφερειακών σχολών ή ιδρυμάτων επαγγελματικής κατάρτισης που έχουν ειδικότητα στον σχετικό τομέα.

2. Την προσέλκυση επενδύσεων στον εν λόγω τομέα εκ μέρους των οικονομικών παραγόντων της Κοινότητας και των ΥΧΕ, ιδίως μέσω:

- δράσεων πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των οικονομικών παραγόντων που μπορούν ενδεχομένως να επενδύσουν κεφάλαια σε δραστηριότητες διαφοροποίησης και αξιοποίησης των βασικών προϊόντων των ΥΧΕ,

- δυναμικότερης χρησιμοποίησης των επιχειρηματικών κεφαλαίων για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να επενδύσουν σε δραστηριότητες ΜΕΔΜ,

- αξιοποίησης των οικείων διατάξεων σχετικά με την προώθηση, την προστασία, τη χρηματοδότηση και την υποστήριξη των επενδύσεων.

3. Την ανάπτυξη και βελτίωση της αναγκαίας για τις σχετικές δραστηριότητες υποδομής, και ιδίως των συγκοινωνιακών και τηλεπικοινωνιακών δικτύων.

Άρθρο 37

Προς επίτευξη των στόχων του άρθρου 35, δίδεται ιδιαίτερη σημασία στα εξής:

- να υπάρξει μέριμνα ώστε να λαμβάνονται δεόντως υπόψη τα μηνύματα της αγοράς, τοπικής, περιφερειακής ή διεθνούς,

- να λαμβάνονται υπόψη οι οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις των αναλαμβανομένων δράσεων,

- να εξασφαλισθεί, σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, μεγαλύτερη συνοχή της στρατηγικής των διαφόρων ενδιαφερομένων ΥΧΕ,

- να ευνοείται η αποτελεσματική κατανομή των διαθέσιμων πόρων μεταξύ των διαφόρων δραστηριοτήτων και των παραγόντων των σχετικών παραγωγικών τομέων.

ΤΙΤΛΟΣ V

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Άρθρο 38

Προκειμένου να διευκολυνθεί η υλοποίηση των στόχων που θέτουν οι ΥΧΕ όσον αφορά τη βιομηχανική ανάπτυξη, πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε να καταστρωθεί ολοκληρωμένη και βιώσιμη αναπτυξιακή στρατηγική που να συνδέει μεταξύ τους τις δραστηριότητες των διαφόρων τομέων. Πρέπει, συνεπώς, να εκπονηθούν κλαδικές στρατηγικές για τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη, την κατασκευαστική βιομηχανία, το μεταλλευτικό τομέα, την ενέργεια, τις υποδομές και τις υπηρεσίες, κατά τρόπον ώστε να ευνοείται η αλληλεπίδραση μεταξύ τους και στα πλαίσια αυτών, με στόχο τη μεγιστοποίηση της επιτόπιας προστιθέμενης αξίας και τη δημιουργία, στο μέτρο του δυνατού, πραγματικής ικανότητας προς εξαγωγή βιομηχανικών προϊόντων, ενώ συγχρόνως να διασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων.

Η επιδίωξη αυτών των στόχων πραγματοποιείται με εφαρμογή, εκτός των ειδικών διατάξεων που αφορούν τη βιομηχανική συνεργασία, των διατάξεων των σχετικών με το καθεστώς των εμπορικών συναλλαγών, την εμπορική προώθηση των προϊόντων ΥΧΕ και τις ιδιωτικές επενδύσεις.

Άρθρο 39

Η βιομηχανική συνεργασία, ως μέσο ουσιώδους σημασίας για τη βιομηχανική ανάπτυξη, επιδιώκει τους ακόλουθους στόχους:

α) να τεθούν τα θεμέλια και τα πλαίσια για την αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ της Κοινότητας και των ΥΧΕ στους τομείς της κατασκευαστικής και μεταποιητικής βιομηχανίας, της αξιοποίησης των μεταλλευτικών και ενεργειακών πόρων, των μεταφορών και της επικοινωνίας-

β) να διευκολυνθεί η δημιουργία προϋποθέσεων πρόσφορων για την ανάπτυξη των βιομηχανικών επιχειρήσεων και των εγχώριων και ξένων επενδύσεων-

γ) να βελτιωθεί η χρησιμοποίηση του παραγωγικού δυναμικού και να ανασυγκροτηθούν όσες υπάρχουσες βιομηχανικές επιχειρήσεις μπορούν να είναι βιώσιμες, ούτως ώστε να αποκατασταθεί η παραγωγική ικανότητα των οικονομιών των ΥΧΕ-

δ) να ενθαρρυνθεί η δημιουργία επιχειρήσεων από υπηκόους των ΥΧΕ, καθώς και η συμμετοχή τους σε επιχειρήσεις, ιδιαιτέρως δε η δημιουργία μικρομεσαίων επιχειρήσεων που παράγουν ή/και χρησιμοποιούν εγχώρια υλικά και μέσα, να υποστηριχθούν οι νέες επιχειρήσεις και να ενισχυθούν οι υπάρχουσες-

ε) να υποστηριχθεί η δημιουργία νέων βιομηχανιών που τροφοδοτούν με προσοδοφόρο τρόπο την τοπική αγορά και εξασφαλίζουν την επέκταση των μη παραδοσιακών εξαγωγών, ούτως ώστε να αυξηθούν τα έσοδα, να δημιουργηθούν δυνατότητες απασχόλησης και να αυξηθεί το πραγματικό εισόδημα-

στ) να αναπτυχθούν ολοένα στενότερες σχέσεις μεταξύ της Κοινότητας και των ΥΧΕ στο βιομηχανικό τομέα και να ενθαρρυνθεί επιπλέον, ειδικότερα, η ταχεία εγκαθίδρυση κοινών βιομηχανικών επιχειρήσεων ΥΧΕ-ΕΟΚ-

ζ) να προωθηθούν, στις ΥΧΕ, οι επαγγελματικές ενώσεις καθώς και άλλοι φορείς που ασχολούνται με τις βιομηχανικές επιχειρήσεις ή την ανάπτυξή τους.

Άρθρο 40

Η Κοινότητα παρέχει την υποστήριξή της στις ΥΧΕ για τη βελτίωση του θεσμικού τους πλαισίου, την ενίσχυση των χρηματοδοτικών τους οργάνων, τη δημιουργία, αποκατά σταση και βελτίωση των υποδομών που συνδέονται με τη βιομηχανία. Η Κοινότητα υποβοηθεί επίσης τις προσπάθειες που αναλαμβάνουν οι ΥΧΕ για την ολοκλήρωση των βιομηχανικών διαρθρώσεών τους σε περιφερειακό και διαπεριφερειακό επίπεδο.

Άρθρο 41

Η Κοινότητα, μετά από αίτηση των αρμόδιων αρχών των ΥΧΕ, παρέχει την αναγκαία βοήθεια στον τομέα της βιομηχανικής κατάρτισης σε όλα τα επίπεδα, και ιδίως για την εκτίμηση των αναγκών βιομηχανικής κατάρτισης και την εκπόνηση των αντίστοιχων προγραμμάτων, τη δημιουργία και λειτουργία τοπικών ή περιφερειακών ιδρυμάτων βιομηχανικής κατάρτισης, την εκπαίδευση υπηκόων ΥΧΕ σε κατάλληλα ιδρύματα, καθώς και την εκπαίδευση στον τόπο εργασίας, τόσο στην Κοινότητα όσο και στις ΥΧΕ, και τη συνεργασία μεταξύ ιδρυμάτων βιομηχανικής κατάρτισης της Κοινότητας και των ΥΧΕ, μεταξύ ιδρυμάτων βιομηχανικής κατάρτισης των ΥΧΕ και μεταξύ αυτών των τελευταίων και ομοειδών ιδρυμάτων άλλων αναπτυσσόμενων χωρών.

Άρθρο 42

Προς επίτευξη των στόχων της βιομηχανικής ανάπτυξης, η Κοινότητα υποστηρίζει τη δημιουργία και την επέκταση κάθε μορφής βιώσιμων βιομηχανιών, τις οποίες οι αρμόδιες αρχές των ΥΧΕ θεωρούν σημαντικές για την υλοποίηση των στόχων και προτεραιοτήτων τους όσον αφορά την εκβιομηχάνιση.

Στο πλαίσιο αυτό, είναι σκόπιμο να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους ακόλουθους τομείς:

i) κατασκευαστική βιομηχανία και μεταποίηση βασικών προϊόντων:

α) βιομηχανίες μεταποίησης, σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο, πρώτων υλών που προορίζονται για εξαγωγή-

β) βιομηχανίες που ανταποκρίνονται σε επιτόπιες ανάγκες και χρησιμοποιούν επιτόπιους πόρους, απευθύνονται στις τοπικές και περιφερειακές αγορές και είναι, κατά κύριο λόγο, μικρομεσαίου μεγέθους βιομηχανίες κατευθυνόμενες προς τον εκσυγχρονισμό της γεωργίας, την αποτελεσματικότερη μεταποίηση των παραγόμενων γεωργικών προϊόντων και την κατασκευή γεωργικών εργαλείων και άλλου υλικού που χρησιμοποιείται στη γεωργία,

ii) μηχανολογικές, μεταλλουργικές και χημικές βιομηχανίες:

α) μηχανολογικές βιομηχανίες που παράγουν εργαλεία και εξοπλισμό, οι οποίες δημιουργούνται βασικά για να εξασφαλίζεται η συντήρηση των εργοστασίων και εξοπλισμών που υπάρχουν στις ΥΧΕ. Οι επιχειρήσεις αυτές πρέπει πρωτίστως να στηρίζουν την κατασκευαστική και μεταποιητική βιομηχανία, τον τομέα των μεγάλων εξαγωγών και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ικανοποιούν θεμελιώδεις ανάγκες-

β) μεταλλουργικές βιομηχανίες που διενεργούν τη δευτεροβάθμια μεταποίηση των μεταλλευτικών προϊόντων των ΥΧΕ, με σκοπό να τροφοδοτούν τις μηχανολογικές και χημικές βιομηχανίες των ΥΧΕ-

γ) χημικές βιομηχανίες, ιδίως μικρομεσαίες, δευτεροβάθμιας μεταποίησης των ορυκτών προϊόντων που προορίζονται για τις άλλες βιομηχανίες, για τη γεωργία ή για τον τομέα της υγείας,

iii) αποκατάσταση και χρησιμοποίηση του βιομηχανικού δυναμικού: η ανανέωση, επαναξιοποίηση, εξυγίανση, αναδιάρθρωση και συντήρηση του υπάρχοντος βιομηχανικού δυναμικού που έχει προοπτικές βιωσιμότητας. Στο πλαίσιο αυτό, είναι σκόπιμο να επιφυλαχθεί προνομιακή μεταχείριση στις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν ελάχιστα εισαγόμενα υλικά για την παραγωγή των προϊόντων τους και οι οποίες έχουν επιπτώσεις σε δραστηριότητες που προηγούνται και έπονται των δικών τους, καθώς και ευνοϊκές επιπτώσεις στην απασχόληση. Οι δραστηριότητες αποκατάστασης πρέπει να στοχεύουν στη δημιουργία των αναγκαίων για τη βιωσιμότητα των ανασυγκροτημένων επιχειρήσεων προϋποθέσεων.

Άρθρο 43

Η Κοινότητα βοηθά τις ΥΧΕ να αναπτύξουν κατά προτεραιότητα, κατά τη διάρκεια εφαρμογής της παρούσας απόφασης, επιχειρήσεις βιώσιμες όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 42 αναλόγως του δυναμικού και των αποφάσεων των αρμόδιων αρχών κάθε ΥΧΕ και λαμβανομένων υπόψη των αντίστοιχων χρηματοδοτήσεων, καθώς και με τρόπο που να επιτρέπει την προσαρμογή των βιομηχανικών διαρθρώσεων στις μεταβολές που επέρχονται στις ΥΧΕ, στην Κοινότητα και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Άρθρο 44

Η Κοινότητα συμβάλλει, προς το αμοιβαίο συμφέρον, στην ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων ΥΧΕ- ΕΟΚ, ενδο-ΥΧΕ και ΥΧΕ-ΑΚΕ με δραστηριότητες βιομηχανικής πληροφόρησης και προώθησης.

Σκοπός των δραστηριοτήτων αυτών είναι να καταστεί εντατικότερη η τακτική ανταλλαγή πληροφοριών, να οργανωθούν οι αναγκαίες επαφές στο βιομηχανικό τομέα μεταξύ υπευθύνων της βιομηχανικής πολιτικής, επιχειρηματιών και οικονομικών παραγόντων της Κοινότητας, των ΥΧΕ και των ΑΚΕ, να πραγματοποιηθούν μελέτες και ιδιαίτερα μελέτες σκοπιμότητας, να διευκολυνθεί η σύσταση και η λειτουργία οργανισμών ΥΧΕ βιομηχανικής προώθησης και να ενθαρρυνθούν οι συμφωνίες για επενδύσεις από κοινού, για συμβάσεις υπεργολαβίας και για κάθε άλλη μορφή βιομηχανικής συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων των κρατών μελών της Κοινότητας, των ΥΧΕ και των κρατών ΑΚΕ.

Άρθρο 45

Η Κοινότητα συμβάλλει στην ίδρυση και στην ανάπτυξη των μικρομεσαίων βιοτεχνικών, εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων, καθώς και των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπόψη, αφενός, τον ουσιώδη ρόλο που διαδραματίζουν στους σύγχρονους και μη οργανωμένους τομείς, δημιουργώντας μια διαφοροποιημένη οικονομική υφή, και στη γενική ανάπτυξη των ΥΧΕ και, αφετέρου, τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν αυτές οι επιχειρήσεις στο επίπεδο της απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας, της ολοκληρωμένης μεταφοράς και προσαρμογής κατάλληλων τεχνολογιών καθώς και τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί όσο το δυνατό καλύτερα το τοπικό εργατικό δυναμικό. Η Κοινότητα συμβάλλει επίσης σε θέματα αξιολόγησης κατά τομείς και κατάρτισης προγραμμάτων δράσης, στη δημιουργία των κατάλληλων υποδομών, καθώς και στη δημιουργία, ενίσχυση και λειτουργία οργανισμών πληροφόρησης, προώθησης, πλαισίωσης, κατάρτισης, πιστοδότησης ή εγγύησης και μεταφοράς τεχνολογίας.

Η Κοινότητα και οι αρμόδιες αρχές των ΥΧΕ ενθαρρύνουν τη συνεργασία και τις επαφές μεταξύ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων των κρατών μελών, των ΥΧΕ και των κρατών ΑΚΕ.

Άρθρο 46

Προκειμένου να παρασχεθεί βοήθεια στις ΥΧΕ για να αναπτύξουν την τεχνολογία τους και τις εσωτερικές τους δυνατότητες επιστημονικής και τεχνολογικής ανάπτυξης, και να διευκολυνθεί η απόκτηση, μεταφορά και προσαρμογή της τεχνολογίας με όρους που επιτρέπουν την άντληση όσο το δυνατόν περισσότερων ωφελημάτων και την ελαχιστοποίηση του κόστους, τα μέσα συνεργασίας για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης μπορούν να συμβάλλουν ιδίως:

α) στη δημιουργία και ενίσχυση της επιστημονικής και τεχνικής υποδομής της βιομηχανίας στις ΥΧΕ-

β) στον προσδιορισμό και στην εκτέλεση ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων-

γ) στην επισήμανση και τη δημιουργία δυνατοτήτων συνεργασίας μεταξύ ιδρυμάτων ερευνών, ιδρυμάτων ανώτατων σπουδών και επιχειρήσεων των ΥΧΕ, των κρατών ΑΚΕ, της Κοινότητας, των κρατών μελών και άλλων χωρών-

δ) στη δημιουργία και προώθηση δραστηριοτήτων με σκοπό την εδραίωση των κατάλληλων τοπικών τεχνολογιών και την απόκτηση ενδεδειγμένων ξένων τεχνολογιών, ιδίως αυτών που προέρχονται από άλλες αναπτυσσόμενες χώρες-

ε) στην επισήμανση, αξιολόγηση και απόκτηση βιομηχανικής τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένης της διαπραγμάτευσης για την απόκτηση με ευνοϊκούς όρους ξένης τεχνολογίας, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και άλλου είδους βιομηχανικής ιδιοκτησίας, ιδίως μέσω χρηματοδότησης ή/και άλλων κατάλληλων διακανονισμών με επιχειρήσεις και οργανισμούς που βρίσκονται εντός της Κοινότητας-

στ) στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την επεξεργασία ρυθμίσεων οι οποίες διέπουν τη μεταφορά τεχνολογίας και για την παροχή των διαθέσιμων πληροφοριών, ιδίως όσον αφορά τους όρους των συμβάσεων σχετικά με την τεχνολογία, τους τύπους και τις πηγές τεχνολογίας και την πείρα των ΥΧΕ και άλλων χωρών ως προς τη χρησιμοποίηση ορισμένων μορφών τεχνολογίας-

ζ) στην προώθηση της τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ των ΥΧΕ καθώς και μεταξύ των ΥΧΕ και των κρατών ΑΚΕ και μεταξύ αυτών και άλλων αναπτυσσόμενων χωρών, συμπεριλαμβανομένων των μονάδων έρευνας και ανάπτυξης, ιδίως σε περιφερειακή κλίμακα, για την καλύτερη δυνατή χρησιμοποίηση κάθε ιδιαίτερα πρόσφορης επιστημονικής και τεχνικής δυνατότητας, την οποία οι εν λόγω ΥΧΕ ενδεχομένως κατέχουν-

η) στη διευκόλυνση, στο μέτρο του δυνατού, της πρόσβασης και της χρησιμοποίησης των πηγών τεκμηρίωσης και άλλων πηγών στοιχείων που είναι διαθέσιμα στην Κοινότητα.

Άρθρο 47

Προκειμένου να μπορέσουν οι ΥΧΕ να αντλήσουν περισσότερα οφέλη από το καθεστώς των συναλλαγών και των άλλων διατάξεων της παρούσας απόφασης, δράσεις προώθησης τίθενται σε εφαρμογή για την εμπορία των βιομηχανικών προϊόντων των ΥΧΕ, τόσο στην κοινοτική αγορά όσο και στις άλλες εξωτερικές αγορές, καθώς και για την προώθηση και ανάπτυξη του εμπορίου των βιομηχανικών προϊόντων μεταξύ των ΥΧΕ, καθώς και μεταξύ των ΥΧΕ και των κρατών ΑΚΕ. Αυτές οι δράσεις αφορούν ιδίως τις μελέτες αγοράς, την εμπορία, την ποιότητα και την τυποποίηση των βιομηχανικών προϊόντων, σύμφωνα με τα άρθρα 152 και 153 και λαμβάνοντας υπόψη τα άρθρα 84 και 85.

Άρθρο 48

Μετά από αίτηση των αρμόδιων αρχών των ΥΧΕ, είναι δυνατό να παρέχονται σ' αυτές οι υπηρεσίες του Κέντρου Βιομηχανικής Ανάπτυξης (KBA), του οποίου οι στόχοι καθορίζονται στο άρθρο 89 της σύμβασης και οι δραστηριότητες απαριθμούνται στο άρθρο 90 της ίδιας σύμβασης, ή των ευρωπαϊκών κέντρων πληροφοριών που λειτουργούν στα πλαίσια της κοινοτικής πολιτικής υπέρ των επιχειρήσεων.

Το ενδεχόμενο κόστος των παρεμβάσεων του Κέντρου Βιομηχανικής Ανάπτυξης ή των ευρωπαϊκών κέντρων πληροφο ριών υπέρ των ΥΧΕ που κάνουν σχετική χρήση καλύπτεται από τους πόρους που προβλέπονται στο άρθρο 154 για εκείνη από τις τρεις ζώνες στην οποία υπάγονται οι εν λόγω ΥΧΕ.

Άρθρο 49

1. Στα πλαίσια της εφαρμογής του παρόντος τίτλου, η Κοινότητα δίνει ιδιαίτερη προσοχή στις ειδικές ανάγκες και τα ειδικά προβλήματα των λιγότερο ανεπτυγμένων ΥΧΕ με στόχο να τεθούν τα θεμέλια για την εκβιομηχάνισή τους: χάραξη βιομηχανικής πολιτικής και στρατηγικής, οικονομική υποδομή και βιομηχανική εκπαίδευση. Επιδιώκεται ειδικότερα η αξιοποίηση των πρώτων υλών και των λοιπών εγχώριων πόρων, ιδίως στους εξής τομείς:

- μεταποίηση των πρώτων υλών,

- ανάπτυξη, μεταφορά και προσαρμογή τεχνολογίας,

- σχεδιασμός και χρηματοδότηση δράσεων υπέρ των μικρομεσαίων βιομηχανικών επιχειρήσεων,

- ανάπτυξη της βιομηχανικής υποδομής και αξιοποίησης των ενεργειακών και μεταλλευτικών πόρων,

- κατάλληλη εκπαίδευση στους επιστημονικούς και τεχνικούς τομείς,

- παραγωγή εξοπλισμού και υλικών για τον αγροτικό τομέα.

Η εκτέλεση αυτών των δράσεων μπορεί να γίνει με τη συνδρομή του KBA ή των ευρωπαϊκών κέντρων πληροφοριών.

2. Μετά από αίτηση ενός ή περισσότερων λιγότερο ανεπτυγμένων ΥΧΕ, το KBA παρέχει ιδιαίτερη βοήθεια για τον επιτόπου προσδιορισμό των δυνατοτήτων βιομηχανικής προώθησης και ανάπτυξης, ιδίως στους τομείς της μεταποίησης των πρώτων υλών και της παραγωγής εξοπλισμού και υλικών για τον αγροτικό τομέα.

Άρθρο 50

Για την υλοποίηση της βιομηχανικής συνεργασίας, η Κοινότητα συμβάλλει στην πραγματοποίηση των προγραμμάτων, σχεδίων και δράσεων που της υποβάλλονται με πρωτοβουλία ή με τη σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων αρχών των ΥΧΕ. Προς το σκοπό αυτό, η Κοινότητα χρησιμοποιεί όλα τα μέσα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση και ιδίως εκείνα που έχει στη διάθεσή της δυνάμει της οικονομικής και τεχνικής συνεργασίας, ιδιαίτερα μάλιστα τα μέσα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (Τράπεζα), χωρίς αυτό να ακοκλείει άλλες δράσεις που βοηθούν τις ΥΧΕ να προσελκύσουν κεφάλαια και από άλλες πηγές χρηματοδότησης.

Η εφαρμογή των προγραμμάτων, των σχεδίων και των δράσεων βιομηχανικής συνεργασίας που προϋποθέτουν κοινοτική χρηματοδότηση πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του τίτλου ΙΙΙ του τρίτου μέρους της παρούσας απόφασης, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των παρεμβάσεων στο βιομηχανικό τομέα.

ΤΙΤΛΟΣ VI

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Άρθρο 51

Κύριοι στόχοι της ανάπτυξης στο μεταλλευτικό τομέα είναι:

- η εκμετάλλευση των κάθε είδους μεταλλευτικών πόρων κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται η αποδοτικότητα των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων, τόσο στις αγορές προς τις οποίες γίνονται εξαγωγές όσο και στις τοπικές αγορές, με παράλληλη φροντίδα για την προστασία του περιβάλλοντος και

- η αξιοποίηση των δυνατοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού,

προκειμένου να προαχθεί και να επιταχυνθεί η διαφοροποιημένη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.

Άρθρο 52

Μετά από αίτηση των αρμόδιων αρχών μιας ή περισσότερων ΥΧΕ, η Κοινότητα θέτει σε εφαρμογή δράσεις τεχνικής βοήθειας ή/και επαγγελματικής κατάρτισης για την ενδυνάμωση των επιστημονικών και τεχνικών ικανοτήτων τους στους τομείς της γεωλογίας και των μεταλλείων, ώστε να προσκομίζεται το μεγαλύτερο δυνατό όφελος από τις διαθέσιμες γνώσεις τους και να κατευθύνονται σύμφωνα με αυτές τα ερευνητικά και εξερευνητικά προγράμματά τους.

Άρθρο 53

Η Κοινότητα, έχοντας υπόψη τους τοπικούς, εθνικούς και διεθνείς οικονομικούς συντελεστές και φροντίζοντας να ευνοήσει τη διαφοροποίηση, συμμετέχει, εφόσον χρειαστεί, μέσω προγραμμάτων παροχής τεχνικής και οικονομικής βοήθειας, στις προσπάθειες των ΥΧΕ για τη μεταλλευτική έρευνα και εξερεύνηση σε όλα τα στάδια, τόσο στην ξηρά όσο και στην υφαλοκρηπίδα, όπως αυτή ορίζεται στο διεθνές δίκαιο.

Ενδεχομένως, η Κοινότητα παρέχει, εκτός των άλλων, τεχνική και οικονομική ενίσχυση για τη δημιουργία τοπικών, εθνικών και περιφερειακών ταμείων για εξερεύνηση στις ΥΧΕ.

Άρθρο 54

Με σκοπό την υποστήριξη των προσπαθειών για την εκμετάλλευση των μεταλλευτικών πόρων των ΥΧΕ, η Κοινότητα συνεισφέρει στην ενίσχυση των προγραμμάτων αποκατάστασης, συντήρησης, εξορθολογισμού και εκσυγχρονισμού των οικονομικά βιώσιμων παραγωγικών μονάδων, ώστε να τις καταστήσει περισσότερο λειτουργικές και ανταγωνιστικές.

Συνεισφέρει επίσης, στο βαθμό που αυτό συμβιβάζεται με τις επενδυτικές και διαχειριστικές ικανότητες και με την εξέλιξη της αγοράς, στον προσδιορισμό, την επεξεργασία και την εφαρμογή νέων βιώσιμων σχεδίων, εξετάζοντας ιδιαιτέρως τη χρηματοδότηση μελετών σκοπιμότητας και προεπενδυτικών μελετών.

Ιδιαίτερη προσοχή αποδίδεται:

- σε δράσεις που αποσκοπούν να μεγεθύνουν το ρόλο των σχεδίων μικρής και μεσαίας εμβέλειας, και επιτρέπουν την προώθηση των τοπικών μεταλλευτικών επιχειρήσεων- αυτό αφορά ειδικότερα τα ορυκτά που προορίζονται για τη βιομηχανία και τη γεωργία και μάλιστα για την τοπική ή την περιφερειακή αγορά, καθώς και τα νέα προϊόντα και

- σε δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος.

Η Κοινότητα υποστηρίζει επίσης τις προσπάθειες των αρμόδιων αρχών των ΥΧΕ οι οποίες αποσκοπούν:

- στην ενίσχυση της συμπληρωματικής υποδομής,

- στη λήψη πρόσφορων μέτρων ώστε να εξασφαλιστεί ότι η ανάπτυξη του μεταλλευτικού τομέα συμβάλλει όσο είναι δυνατόν στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της παραγωγού χώρας. Τέτοια μέτρα είναι η βέλτιστη χρησιμοποίηση των εσόδων από το μεταλλευτικό τομέα και η ένταξη της ανάπτυξής του στα πλαίσια της βιομηχανικής ανάπτυξης και μιας κατάλληλης χωροταξικής πολιτικής,

- στην ενθάρρυνση των επενδύσεων,

- καθώς και στην περιφερειακή συνεργασία.

Άρθρο 55

Προκειμένου να συμβάλει στην επίτευξη των προκαθοριζόμενων στόχων, η Κοινότητα είναι πρόθυμη να χορηγήσει τεχνική και οικονομική βοήθεια για να βοηθήσει στην αξιοποίηση του μεταλλευτικού δυναμικού των ΥΧΕ, σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν κάθε μέσο που διαθέτει και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

Στον τομέα της έρευνας και των προκαταρκτικών επενδύσεων για την εκτέλεση των μεταλλευτικών σχεδίων, η Κοινότητα μπορεί να συμβάλει υπό τη μορφή επιχειρηματικών κεφαλαίων, ενδεχομένως σε συνάρτηση με συμμετοχές σε κεφάλαια που παρέχονται από τις ενδιαφερόμενες ΥΧΕ και άλλες πηγές χρηματοδότησης, σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που καθορίζονται στο άρθρο 156.

Οι πόροι που προβλέπονται στις διατάξεις αυτές μπορούν να συμπληρωθούν, για τα σχέδια αμοιβαίου συμφέροντος, με:

α) άλλους οικονομικούς και τεχνικούς πόρους της Κοινότητας-

β) δράσεις που αποβλέπουν στην προσέλκυση δημόσιων και ιδιωτικών κεφαλαίων, συμπεριλαμβανομένης της συγχρηματοδότησης.

Άρθρο 56

Η Τράπεζα μπορεί, σύμφωνα με το καταστατικό της, να διαθέτει, ανάλογα με την περίπτωση, τους ίδιους πόρους της πέραν του ποσού που καθορίζεται στο άρθρο 154, σε προγράμματα μεταλλευτικών επενδύσεων που οι αρμόδιες αρχές της ενδιαφερόμενης ΥΧΕ και η Κοινότητα αναγνωρίζουν ως αμοιβαίου συμφέροντος.

ΤΙΤΛΟΣ VII

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Άρθρο 57

Λαμβανομένης υπόψη της σοβαρότητας της ενεργειακής κατάστασης στις περισσότερες ΥΧΕ, η οποία εν μέρει οφείλεται στην κρίση που έχει προκληθεί σε πολλές χώρες λόγω της εξάρτησης από τα εισαγόμενα πετρελαιοειδή, και δεδομένων των κλιματικών συνεπειών που απορρέουν από τη χρησιμοποίηση των ορυκτών καυσίμων, πρέπει να υπάρξει συνεργασία στον τομέα αυτό με σκοπό την εξεύρεση λύσεων στα ενεργειακά τους προβλήματα.

Δίδεται ιδιαίτερη σημασία στον ενεργειακό προγραμματισμό, στις δράσεις διατήρησης και ορθολογικής χρησιμοποίησης της ενέργειας, στον εντοπισμό του ενεργειακού δυναμικού και στην προώθηση, με τις κατάλληλες τεχνικές και οικονομικές συνθήκες, νέων και ανανεώσιμων ενεργειακών πόρων.

Άρθρο 58

Η συνεργασία στον τομέα της ενέργειας υποστηρίζει την ανάπτυξη του παραδοσιακού και μη παροδοσιακού ενεργειακού δυναμικού, καθώς και την αυτάρκεια των ΥΧΕ.

Η ενεργειακή ανάπτυξη έχει ως κύριους στόχους:

α) να ευνοήσει την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη με την αξιοποίηση και την ανάπτυξη των τοπικών ή περιφερειακών ενεργειακών πόρων, υπό τις προσήκουσες τεχνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές προϋποθέσεις-

β) να αυξήσει την απόδοση της παραγωγής και της χρησιμοποίησης της ενέργειας και, ενδεχομένως, την ενεργειακή αυτάρκεια-

γ) να ενθαρρύνει την αυξανόμενη προσφυγή σε νέες ή ανανεώσιμες υποκατάστατες πηγές ενέργειας-

δ) να βελτιώσει το βιοτικό επίπεδο στις αστικές και περιαστικές περιοχές, καθώς και στην ύπαιθρο, και να δώσει στα ενεργειακά προβλήματα των περιοχών αυτών λύσεις προσαρμοσμένες στις τοπικές ανάγκες και δυνατότητες.

Άρθρο 59

Για να επιτευχθούν οι προαναφερόμενοι στόχοι είναι δυνατό, εφόσον ζητηθεί από τις αρμόδιες αρχές των ενδιαφερόμενων ΥΧΕ, οι δράσεις ενεργειακής συνεργασίας να επικεντρωθούν:

α) στη συλλογή, την ανάλυση και τη διάδοση των κατάλληλων πληροφοριών-

β) στην ενίσχυση της διαχείρισης και του ελέγχου των ΥΧΕ όσον αφορά τους ενεργειακούς τους πόρους σύμφωνα με τους αναπτυξιακούς τους στόχους, ώστε να μπορέσουν να εκτιμήσουν την προσφορά και τη ζήτηση ενέργειας και να καταλήξουν σε στρατηγικό ενεργειακό σχεδιασμό μέσω, μεταξύ άλλων, στήριξης του ενεργειακού προγραμματισμού και τεχνικής αρωγής στις υπηρεσίες που είναι υπεύθυνες για τη χάραξη και εκτέλεση των ενεργειακών πολιτικών-

γ) στην ανάλυση των επιπτώσεων των αναπτυξιακών προγραμμάτων και σχεδίων στον ενεργειακό τομέα, με συνεκτίμηση της εξοικονομητέας ενέργειας και των δυνατοτήτων υποκατάστασης των πρωτογενών πηγών. Προς τούτο, οι ενέργειες αυτές αποσκοπούν να εντείνουν το ρόλο που πρέπει να διαδραματίζουν οι νέες και ανανεώσιμες ενεργειακές πηγές, ιδίως στις αγροτικές περιοχές, χάρη σε προγράμματα ή σχέδια προσαρμοσμένα στις τοπικές ανάγκες και μέσα-

δ) στην εφαρμογή κατάλληλων προγραμμάτων δράσεων που βασίζονται σε μικρά και μεσαία σχέδια ενεργειακής ανάπτυξης-

ε) στην ανάπτυξη του δυναμικού επενδύσεων για την εξερεύνηση και αξιοποίηση τοπικών και περιφερειακών ενεργειακών πόρων, όπως επίσης και για την αξιοποίηση τόπων με εξαιρετικές δυνατότητες ενεργειακής παραγωγής που επιτρέπουν την εγκατάσταση βιομηχανιών υψηλής έντασης ενέργειας-

στ) στην προώθηση της έρευνας, της προσαρμογής και της διάδοσης των κατάλληλων τεχνολογιών, όπως επίσης και της απαραίτητης κατάρτισης, για την αντιμετώπιση των αναγκών εργατικού δυναμικού στον ενεργειακό τομέα-

ζ) στην ενίσχυση των ικανοτήτων των ΥΧΕ στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, ιδίως όσον αφορά τους νέους και ανανεώσιμους ενεργειακούς πόρους-

η) στην αποκατάσταση των βασικών έργων υποδομής που είναι απαραίτητα για την παραγωγή, τη μεταφορά και τη διανομή ενέργειας, με ιδιαίτερη φροντίδα για τον εξηλεκτρισμό της υπαίθρου-

θ) στην ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ ΥΧΕ, καθώς και μεταξύ αυτών και των κρατών ΑΚΕ στον ενεργειακό τομέα, ιδίως στις δράσεις συνεργασίας μεταξύ ΥΧΕ, κρατών ΑΚΕ και άλλων γειτονικών κρατών που λαμβάνουν κοινοτική βοήθεια.

Άρθρο 60

Οι προαναφερόμενοι στόχοι μπορούν να επιτευχθούν με την τεχνική και οικονομική συνδρομή της Κοινότητας, η οποία βοηθάει την αξιοποίηση του ενεργειακού δυναμικού των ΥΧΕ σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν κάθε μέσο που αυτή διαθέτει και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

Στον τομέα της έρευνας και των προκαταρκτικών επενδύσεων για την εκτέλεση των ενεργειακών σχεδίων, η Κοινότητα μπορεί να συμβάλει υπό τη μορφή επιχειρηματικών κεφαλαίων, ενδεχομένως σε συνάρτηση με συμμετοχές σε κεφάλαια που παρέχονται από τα κράτη μέλη και τις ενδιαφερόμενες ΥΧΕ και άλλες πηγές χρηματοδότησης, σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που καθορίζονται στο άρθρο 156.

Οι πόροι που προβλέπονται στις διατάξεις αυτές μπορούν να συμπληρωθούν, για σχέδια αμοιβαίου συμφέροντος, με:

α) άλλους οικονομικούς και τεχνικούς πόρους της Κοινότητας-

β) δράσεις που αποβλέπουν στην προσέλκυση δημόσιων και ιδιωτικών κεφαλαίων, συμπεριλαμβανομένης της συγχρηματοδότησης.

Άρθρο 61

Η Τράπεζα μπορεί, σύμφωνα με το καταστατικό της, να διαθέτει, ανάλογα με την περίπτωση, τους ίδιους πόρους της, πέραν του ποσού που καθορίζεται στο άρθρο 154, σε προγράμματα ενεργειακών επενδύσεων που οι αρμόδιες αρχές της ενδιαφερόμενης ΥΧΕ και η Κοινότητα αναγνωρίζουν ως αμοιβαίου συμφέροντος.

ΤΙΤΛΟΣ VIII

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Άρθρο 62

1. Η Κοινότητα υπογραμμίζει ότι:

ι) οι επιχειρήσεις συνιστούν ένα από τα κύρια μέσα για την επίτευξη των στόχων της ενίσχυσης του οικονομικού ιστού, της ενθάρρυνσης της διατομεακής ολοκλήρωσης, της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, της βελτίωσης των εισοδημάτων και της ανόδου του επιπέδου των επαγγελματικών προσόντων,

ιι) οι σημερινές προσπάθειες των αρμόδιων αρχών των ΥΧΕ με στόχο την αναδιάρθρωση των οικονομιών τους πρέπει να συνοδεύονται από προσπάθειες για την ενίσχυση και τη διεύρυνση της παραγωγικής τους βάσης. Ο τομέας των επιχειρήσεων πρέπει να διαδραματίζει πρωταρχικό ρόλο στις στρατηγικές που καταστρώνουν και εφαρμόζουν οι ΥΧΕ με στόχο την προώθηση της ανάπτυξής τους,

iii) είναι σκόπιμο να δημιουργηθεί σταθερό και ευνοϊκό περιβάλλον, καθώς και αποτελεσματικός εθνικός και τοπικός χρηματοπιστωτικός τομέας για την ενίσχυση του τομέα των επιχειρήσεων των ΥΧΕ και για την ενθάρρυνση των ευρωπαϊκών επενδύσεων,

iv) ο ιδιωτικός τομέας, ιδίως δε οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες είναι καλύτερα προσαρμοσμένες στις συνθήκες που χαρακτηρίζουν τις οικονομίες των ΥΧΕ, πρέπει να καταστεί δυναμικότερος και να διαδραματίζει σημαντικότερο ρόλο. Οι μικροεπιχειρήσεις και η χειροτεχνία πρέπει επίσης να τύχουν ενθάρρυνσης και στήριξης,

ω) οι ξένοι ιδιωτικοί επενδυτές που εντάσσονται στους στόχους και στις προτεραιότητες της σύνδεσης πρέπει να ενθαρρυνθούν ώστε να συμμετάσχουν στις αναπτυξιακές προσπάθειες των ΥΧΕ. Είναι σκόπιμο να επιφυλάσσεται στους εν λόγω επενδυτές δίκαιη και σωστή μεταχείριση και να τους εξασφαλίζεται ευνοϊκό, ασφαλές και προβλέψιμο κλίμα επενδύσεων,

vi) είναι απαραίτητο να τονωθεί το επιχειρηματικό πνεύμα των ΥΧΕ προκειμένου να αξιοποιηθεί το τεράστιο δυναμικό τους.

2. Πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για να αφιερωθεί μεγαλύτερο μέρος των χρηματοδοτικών μέσων της απόφασης στην ενθάρρυνση του επιχειρηματικού πνεύματος και των επενδύσεων και στην εφαρμογή άμεσα παραγωγικών δραστηριοτήτων.

Άρθρο 63

Για την υλοποίηση των προαναφερόμενων στόχων είναι ανάγκη να χρησιμοποιηθεί όλο το φάσμα μέσων τα οποία προβλέπονται στην παρούσα απόφαση, και ιδίως η τεχνική βοήθεια στους ακόλουθους τομείς δράσης, με στόχο την υποστήριξη της ανάπτυξης του ιδιωτικού τομέα:

α) υποστήριξη για τη βελτίωση του νομικού και φορολογικού πλαισίου για τις επιχειρήσεις, και διεύρυνση του ρόλου των επαγγελματικών οργανώσεων και των εμπορικών επιμελητηρίων στη διαδικασία ανάπτυξης των επιχειρήσεων-

β) άμεση βοήθεια για τη σύσταση και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων (υπηρεσίες που ειδικεύονται στο ξεκίνημα επιχειρήσεων, βοήθεια για την απασχόληση πρώην υπαλλήλων του Δημοσίου σε άλλες θέσεις, ενίσχυση στις μεταφορές τεχνολογιών και τις τεχνολογικές εξελίξεις, υπηρεσίες διαχείρισης και μελέτες της αγοράς)-

γ) ανάπτυξη υπηρεσιών υποστήριξης του τομέα των επιχειρήσεων ούτως ώστε να παρέχονται σ' αυτές νομικές, τεχνικές και διαχειριστικές συμβουλές-

δ) εξειδικευμένα προγράμματα για την εκπαίδευση διευθυντών επιχειρήσεων και την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους, ιδίως στον τομέα των μικρών επιχειρήσεων και τους άτυπους τομείς.

Άρθρο 64

Προκειμένου να υποστηριχθεί η ανάπτυξη της αποταμίευσης και των τοπικών χρηματοπιστωτικών τομέων, αποδίδεται ιδιαίτερη προσοχή στους ακόλουθους τομείς:

α) ενίσχυση για την κινητοποίηση της τοπικής αποταμίευσης και την ανάπτυξη χρηματοπιστωτικών φορέων-

β) τεχνική βοήθεια για την αναδιάρθρωση και την αναμόρφωση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Άρθρο 65

Η Κοινότητα προσφέρει τεχνική και χρηματική βοήθεια για τη στήριξη της ανάπτυξης των επιχειρήσεων στις ΥΧΕ, με την επιφύλαξη των όρων του τίτλου ΙΙΙ του τρίτου μέρους.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΧ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Κεφάλαιο 1

Στόχοι και αρχές της συνεργασίας

Άρθρο 66

1. Ο τομέας των υπηρεσιών είναι σημαντικός για τη χάραξη των αναπτυξιακών πολιτικών και υπάρχει ανάγκη για μεγαλύτερη συνεργασία στον τομέα αυτόν.

2. Η Κοινότητα υποστηρίζει τις προσπάθειες των αρμόδιων αρχών των ΥΧΕ να ενισχύσουν τις εσωτερικές τους ικανότητες παροχής υπηρεσιών με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας των οικονομιών τους, την ελάφρυνση των πιέσεων στα ισοζύγια πληρωμών τους και την τόνωση της διαδικασίας περιφερειακής ολοκλήρωσης.

3. Οι δράσεις αυτές αποσκοπούν στο να καταστήσουν τις ΥΧΕ ικανές να αντλούν το μεγαλύτερο δυνατό όφελος από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης τόσο σε τοπικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο και να μπορέσουν:

- να συμμετέχουν με τους ευνοϊκότερους όρους στις αγορές της Κοινότητας και στις τοπικές, περιφερειακές και διεθνείς αγορές, διαφοροποιώντας το φάσμα και αυξάνοντας την αξία και τον όγκο του εμπορίου των αγαθών και υπηρεσιών των ΥΧΕ,

- να ενισχύσουν τις συλλογικές τους ικανότητες χάρη σε μεγαλύτερη οικονομική ολοκλήρωση και παγίωση της συνεργασίας λειτουργικού ή θεματικού τύπου,

- να τονώσουν την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, ενθαρρύνοντας ιδίως τις επενδύσεις ΥΧΕ-ΕΟΚ στον τομέα των υπηρεσιών ώστε να δημιουργούνται θέσεις εργασίας, να παράγεται και να κατανέμεται εισόδημα και να διευκολύνεται η μεταφορά και η προσαρμογή των τεχνολογιών στις συγκεκριμένες ανάγκες των ΥΧΕ,

- να αντλήσουν το μεγαλύτερο δυνατό όφελος από τον τοπικό ή περιφερειακό τουρισμό και να βελτιώσουν τη συμμετοχή τους στον παγκόσμιο τουρισμό,

- να θέσουν σε λειτουργία τα μεταφορικά και επικοινωνιακά δίκτυα, καθώς και τα συστήματα πληροφορικής και τηλεματικής που είναι αναγκαία για την ανάπτυξή τους,

- να καταβάλουν αυξημένη προσπάθεια παροχής επαγγελματικής κατάρτισης και μεταφοράς τεχνογνωσίας, λόγω του καθοριστικού ρόλου που διαδραματίζει το ανθρώπινο δυναμικό στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών.

4. Κατά την επιδίωξη των στόχων αυτών, εφαρμόζονται, εκτός των συγκεκριμένων διατάξεων όσον αφορά τη συνεργασία στον τομέα των υπηρεσιών, οι διατάξεις σχετικά με το καθεστώς των εμπορικών συναλλαγών, την προώθηση του εμπορίου, τη βιομηχανική ανάπτυξη, τις επενδύσεις, την εκπαίδευση και την κατάρτιση.

Άρθρο 67

1. Λαμβάνοντας υπόψη την έκταση του φάσματος των υπηρεσιών και την άνιση συμμετοχή τους στην αναπτυξιακή διαδικασία, και με σκοπό τη μεγιστοποίηση του αντίκτυπου της κοινοτικής βοήθειας στην ανάπτυξη των ΥΧΕ, δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις υπηρεσίες που είναι αναγκαίες για τη λειτουργία των οικονομιών τους στους εξής τομείς:

- υπηρεσίες στήριξης της οικονομικής ανάπτυξης,

- τουρισμός,

- μεταφορές, επικοινωνίες, πληροφορική.

2. Για την εφαρμογή της συνεργασίας στον τομέα των υπηρεσιών, η Κοινότητα συμβάλλει στην υλοποίηση προγραμμάτων, σχεδίων και δράσεων που της υποβάλλονται με πρωτοβουλία ή με τη συμφωνία των αρμόδιων αρχών των ΥΧΕ. Χρησιμοποιεί, για το σκοπό αυτό, όλα τα προβλεπόμενα από την παρούσα απόφαση μέσα, και ιδίως τα μέσα που διαθέτει βάσει της συνεργασίας για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Τράπεζας.

Άρθρο 68

Στους τομείς τους σχετικούς με την ανάπτυξη των υπηρεσιών, δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις ιδιαίτερες ανάγκες και στην οικονομική κατάσταση των λιγότερο ανεπτυγμένων ΥΧΕ.

Κεφάλαιο 2

Οι υπηρεσίες στήριξης της οικονομικής ανάπτυξης

Άρθρο 69

Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της συνεργασίας στον τομέα αυτόν, η συνεργασία αφορά τις υπηρεσίες στον εμπορικό τομέα, χωρίς όμως να παραμελούνται ορισμένες ημιδημόσιες υπηρεσίες απαραίτητες για τη βελτίωση του οικονομικού περιβάλλοντος, όπως η μηχανοργάνωση των τελωνειακών διατυπώσεων, δίδεται δε προτεραιότητα στις εξής υπηρεσίες:

- υπηρεσίες υποβοήθησης του εξωτερικού εμπορίου,

- υπηρεσίες στήριξης των επιχειρήσεων,

- υπηρεσίες υποβοήθησης της περιφερειακής ολοκλήρωσης.

Άρθρο 70

Προκειμένου να συμβάλει στην αποκατάσταση της εξωτερικής ανταγωνιστικότητας των ΥΧΕ, η συνεργασία στον τομέα των υπηρεσιών αποδίδει προτεραιότητα στις υπηρεσίες υποβοήθησης του εξωτερικού εμπορίου, το πεδίο εφαρμογής των οποίων καλύπτει τα εξής:

ι) δημιουργία κατάλληλης εμπορικής υποδομής με δράσεις που αποσκοπούν ιδίως στη βελτίωση των στατιστικών του εξωτερικού εμπορίου, την αυτοματοποίηση των τελωνειακών διατυπώσεων, τη διαχείριση των λιμένων και αερολιμένων ή τη δημιουργία στενότερων δεσμών μεταξύ των διαφόρων φορέων των συναλλαγών, όπως οι εξαγωγείς, οι οργανισμοί χρηματοδότησης του εμπορίου, οι τελωνειακές αρχές και οι κεντρικές τράπεζες,

ιι) ενίσχυση των καθεαυτό εμπορικών υπηρεσιών, όπως τα μέτρα προώθησης του εμπορίου, που μπορούν να εφαρμοσθούν επίσης και στον τομέα των υπηρεσιών,

iii) ανάπτυξη των λοιπών υπηρεσιών που σχετίζονται με το εξωτερικό εμπόριο, όπως οι μηχανισμοί χρηματοδότησης των εμπορικών συναλλαγών, συμψηφισμού και πληρωμών, ή η πρόσβαση σε δίκτυα πληροφοριών.

Άρθρο 71

Προκειμένου να ευνοηθεί η ενίσχυση του οικονομικού ιστού των ΥΧΕ, και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις σχετικά με την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στους εξής τομείς:

ι) υπηρεσίες παροχής συμβουλών στις επιχειρήσεις προκειμένου να βελτιώσουν τη λειτουργία τους διευκολύνοντας, ιδίως, την πρόσβαση στις υπηρεσίες διαχείρισης, λογιστικής ή πληροφορικής, καθώς και στις νομικές, φορολογικές ή χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες,

ιι) εγκαθίδρυση κατάλληλων, ευέλικτων και προσαρμοσμένων μηχανισμών χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, για την τόνωση της ανάπτυξης ή της δημιουργίας επιχειρήσεων στον τομέα των υπηρεσιών,

iii) ενίσχυση των ικανοτήτων των ΥΧΕ στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, την παροχή τεχνικής βοήθειας για την ανάπτυξη των πιστωτικών και ασφαλιστικών ιδρυμάτων σε σχέση με την προώθηση και την ανάπτυξη του εμπορίου τους.

Άρθρο 72

Προκειμένου να ενισχυθεί η οικονομική ολοκλήρωση που είναι δυνατόν να οδηγήσει στη δημιουργία βιώσιμων οικονομικών χώρων, και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις σχετικά με την περιφερειακή συνεργασία, ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στους εξής τομείς:

ι) υπηρεσίες ενίσχυσης των ανταλλαγών αγαθών μεταξύ των ΥΧΕ, καθώς και μεταξύ αυτών και των κρατών ΑΚΕ, μέσω εμπορικών μέτρων όπως οι μελέτες της αγοράς,

ιι) υπηρεσίες που απαιτούνται για την επέκταση των ανταλλαγών υπηρεσιών μεταξύ ΥΧΕ, καθώς και μεταξύ αυτών και των κρατών ΑΚΕ, προκειμένου να ενισχυθούν οι συμπληρωματικότητες, ιδίως επεκτείνοντας στον τομέα των υπηρεσιών τα παραδοσιακά μέτρα προώθησης του εμπορίου και εν ανάγκη προσαρμόζοντάς τα,

iii) δημιουργία περιφερειακών πόλων υπηρεσιών για την ενίσχυση συγκεκριμένων οικονομικών τομέων ή από κοινού διεξαγόμενων τομεακών πολιτικών, χάρη, ιδίως, στην ανάπτυξη σύγχρονων επικοινωνιακών και πληροφοριακών δικτύων και πληροφοριακών τραπεζών δεδομένων.

Κεφάλαιο 3

Τουρισμός

Άρθρο 73

Λόγω της ουσιαστικής σημασίας του τουρισμού για τις ΥΧΕ, εφαρμόζονται μέτρα και δράσεις που αποσκοπούν στην ανάπτυξη και την υποστήριξη του τομέα του τουρισμού. Τα μέτρα αυτά μπορούν να εφαρμοσθούν σε όλα τα στάδια, από τον εντοπισμό του τουριστικού προϊόντος έως την εμπορία και την προώθησή του.

Επιδιωκόμενος στόχος είναι η στήριξη των προσπαθειών των αρμόδιων αρχών των ΥΧΕ προκειμένου να αντλήσουν το μεγαλύτερο δυνατό όφελος από τον τοπικό, περιφερειακό και διεθνή τουρισμό λόγω των επιπτώσεών του στην οικονομική ανάπτυξη, και η τόνωση των χρηματοδοτικών ροών από τον ιδιωτικό τομέα της Κοινότητας και από άλλες πηγές προς την τουριστική ανάπτυξη των ΥΧΕ. Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στην ανάγκη ένταξης του τουρισμού στην κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική ζωή των πληθυσμών.

Άρθρο 74

Οι συγκεκριμένες δράσεις που αποσκοπούν στην ανάπτυξη του τουρισμού συνίστανται στον καθορισμό, στην προσαρμογή και στην εκπόνηση των κατάλληλων πολιτικών σε τοπικό, περιφερειακό, υποπεριφερειακό και διεθνές επίπεδο. Τα προγράμματα και τα σχέδια για την ανάπτυξη του τουρισμού εδράζονται στις πολιτικές αυτές σύμφωνα με τους εξής τέσσερις κύριους άξονες:

α) αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και ανάπτυξη των θεσμικών φορέων. Εδώ συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων:

- η επιμόρφωση των στελεχών σε τομείς ειδικών αρμοδιοτήτων και η συνεχής εκπαίδευση στα κατάλληλα επίπεδα του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, προκειμένου να εξασφαλισθεί ικανοποιητικός προγραμματισμός και ανάπτυξη,

- η δημιουργία και ενίσχυση των κέντρων προώθησης του τουρισμού,

- η εκπαίδευση και κατάρτιση ειδικών ομάδων του πληθυσμού και δημόσιων/ιδιωτικών οργανώσεων με δραστηριότητες στον τουριστικό τομέα, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού που απασχολείται στους τομείς στήριξης του τουρισμού,

- η συνεργασία και οι ανταλλαγές μεταξύ ΥΧΕ καθώς και μεταξύ αυτών και των κρατών ΑΚΕ στους τομείς της επαγγελματικής κατάρτισης, της παροχής τεχνικής βοήθειας και της ανάπτυξης των θεσμικών φορέων-

β) ανάπτυξη των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων:

- του εντοπισμού του τουριστικού προϊόντος, της ανάπτυξης μη παραδοσιακών και νέων τουριστικών προϊόντων, της προσαρμογής των υπαρχόντων προϊόντων, καθώς και της διαφύλαξης και της αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς και των οικολογικών και περιβαλλοντικών πτυχών, της διαχείρισης, της προστασίας και της διαφύλαξης της πανίδας και της χλωρίδας, της ιστορικής και κοινωνικής κληρονομιάς και άλλων φυσικών αγαθών, και της ανάπτυξης βοηθητικών υπηρεσιών,

- της παροχής κινήτρων στις ιδιωτικές επενδύσεις στον τομέα του τουρισμού των ΥΧΕ, και ιδίως στις συνεπιχειρήσεις,

- της παροχής τεχνικής βοήθειας στο ξενοδοχειακό τομέα,

- της παραγωγής χειροτεχνικών προϊόντων πολιτιστικού ενδιαφέροντος προοριζόμενων για την τουριστική αγορά-

γ) ανάπτυξη της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων:

- της παροχής βοήθειας για τον καθορισμό και την υλοποίηση στόχων και σχεδίων ανάπτυξης της αγοράς σε τοπικό, υποπεριφερειακό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο,

- της υποστήριξης των προσπαθειών που καταβάλλουν οι ΥΧΕ προκειμένου να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες που παρέχονται στον τουριστικό τομέα, όπως τα κεντρικά συστήματα κράτησης θέσεων και τα συστήματα ελέγχου και ασφάλειας της εναέριας κυκλοφορίας,

- των μέτρων προβολής του εμπορίου και των σχετικών συνοδευτικών μέτρων, στα πλαίσια ολοκληρωμένων σχεδίων και προγραμμάτων ανάπτυξης της αγοράς και με στόχο τη βελτίωση της διείσδυσης στην αγορά, που απευθύνονται στους κυριότερους συντελεστές δημιουργίας τουριστικών ροών στις παραδοσιακές και μη παραδοσιακές αγορές, καθώς και ειδικών δραστηριοτήτων, όπως η συμμετοχή σε εκθέσεις και άλλες εμπορικές διοργανώσεις, η παραγωγή πληροφοριακού υλικού ποιότητας και υλικού για την προώθηση των πωλήσεων-

δ) έρευνα και πληροφόρηση, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων:

- της βελτίωσης των συστημάτων πληροφόρησης όσον αφορά τον τουρισμό και τη συλλογή, ανάλυση, διάδοση και εκμετάλλευση των στατιστικών στοιχείων,

- της αξιολόγησης της κοινωνικοοικονομικής επίδρασης του τουρισμού στις οικονομίες των ΥΧΕ, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της συμπληρωματικότητας με άλλους τομείς, όπως η βιομηχανία παραγωγής τροφίμων, ο οικοδομικός τομέας, η τεχνολογία και η διαχείριση στους κόλπους των ΥΧΕ και των περιοχών στις οποίες βρίσκονται.

Κεφάλαιο 4

Μεταφορές, επικοινωνίες και πληροφορική

Άρθρο 75

1. Η συνεργασία στον τομέα των μεταφορών έχει στόχο να αναπτύξει τις οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές, τις λιμενικές εγκαταστάσεις και τις θαλάσσιες μεταφορές, τις μεταφορές από εσωτερικές πλωτές οδούς και τις αεροπορικές μεταφορές.

2. Η συνεργασία στον τομέα των επικοινωνιών έχει στόχο την ανάπτυξη των ταχυδρομείων και των τηλεπικοινωνιών, περιλαμβανομένων των ραδιοεπικοινωνιών και της πληροφορικής.

3. Η συνεργασία στους τομείς αυτούς επιδιώκει, ειδικότερα, τους ακόλουθους στόχους:

α) δημιουργία συνθηκών που να διευκολύνουν την κυκλοφορία των αγαθών, των υπηρεσιών και των προσώπων σε τοπική, περιφερειακή και διεθνή κλίμακα-

β) δημιουργία, αποκατάσταση, συντήρηση και ορθολογική εκμετάλλευση συστημάτων βασισμένων σε κριτήρια κόστος-αποτελεσματικότητα, ανταποκρινόμενων στις ανάγκες της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης και προσαρμοσμένων στις ανάγκες των χρηστών και στη γενική οικονομική κατάσταση των ενδιαφερόμενων ΥΧΕ-

γ) μεγαλύτερη συμπληρωματικότητα των συστημάτων μεταφορών και επικοινωνιών σε τοπικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο-

δ) εναρμόνιση των τοπικών συστημάτων με ταυτόχρονη διευκόλυνση της προσαρμογής τους στην τεχνολογική πρόοδο-

ε) μείωση των εμποδίων στις διακρατικές μεταφορές και επικοινωνίες, σε επίπεδο ιδίως νομοθεσιών, κανονισμών και διοικητικών διαδικασιών.

Άρθρο 76

1. Σε όλα τα σχετικά σχέδια και προγράμματα δράσης, καταβάλλονται προσπάθειες για να εξασφαλιστεί η πρέπουσα μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας (know-how).

2. Ιδιαίτερη προσοχή αποδίδεται στην εκπαίδευση των υπηκόων των ΥΧΕ στον τομέα του προγραμματισμού, της διαχείρισης, της συντήρησης και της λειτουργίας των συστημάτων μεταφορών και επικοινωνιών.

Άρθρο 77

1. Οι αεροπορικές μεταφορές είναι σημαντικές για την ενίσχυση των οικονομικών, πολιτιστικών και κοινωνικών σχέσεων μεταξύ των ΥΧΕ, καθώς και μεταξύ αυτών και των κρατών ΑΚΕ, αφενός, και μεταξύ των ΥΧΕ και της Κοινότητας, αφετέρου, για τον απεγκλωβισμό των απομονωμένων ή δυσπρόσιτων περιοχών και για την ανάπτυξη του τουρισμού.

2. Στόχος της συνεργασίας στον τομέα αυτό είναι η προώθηση της αρμονικής ανάπτυξης των τοπικών ή περιφερειακών συστημάτων εναέριων μεταφορών και η προσαρμογή του τοπικού αεροπορικού στόλου στην τεχνολογική πρόοδο, η εφαρμογή του σχεδίου αεροναυσιπλοΐας της Διεθνούς Οργάνωσης Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO), η βελτίωση της υποδομής εδάφους και η εφαρμογή των διεθνών προδιαγραφών εκμετάλλευσης, η ανάπτυξη και ενίσχυση των κέντρων συντήρησης αεροσκαφών, η εκπαίδευση και η ανάπτυξη σύγχρονων συστημάτων ασφάλειας αεροδρομίων.

Άρθρο 78

1. Οι υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών αποτελούν μία από τις κινητήριες δυνάμεις της οικονομικής ανάπτυξης και της προώθησης του εμπορίου μεταξύ των ΥΧΕ και της Κοινότητας.

2. Στόχος της συνεργασίας στον τομέα αυτό είναι να εξασφαλιστεί η αρμονική ανάπτυξη αποτελεσματικών και αξιόπιστων υπηρεσιών θαλάσσιων μεταφορών, υπό συνθήκες οικονομικά ικανοποιητικές, διευκολύνοντας ταυτόχρονα τη δραστήρια συμμετοχή όλων των μερών και τηρώντας την αρχή της χωρίς περιορισμούς πρόσβασης στη ναυλαγορά, σε εμπορική βάση.

Άρθρο 79

Στα πλαίσια της οικονομικής και τεχνικής βοήθειας για τις θαλάσσιες μεταφορές, αποδίδεται ιδιαίτερη προσοχή:

- στην ουσιαστική ανάπτυξη αποτελεσματικών και αξιόπιστων υπηρεσιών θαλάσσιων μεταφορών στις ΥΧΕ, ιδίως δε στην προσαρμογή της λιμενικής υποδομής στις ανάγκες της κυκλοφορίας καθώς και στη συντήρηση του λιμενικού εξοπλισμού,

- στη συντήρηση ή στην αγορά του εξοπλισμού χειρισμού φορτίων και πλωτού εξοπλισμού και στην προσαρμογή του στην τεχνολογική πρόοδο,

- στην ανάπτυξη των διαπεριφερειακών θαλάσσιων μεταφορών με στόχο την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των ΥΧΕ καθώς και μεταξύ αυτών και των κρατών ΑΚΕ, και τη βελτίωση της λειτουργίας της εμπορικής ναυτιλίας των ΥΧΕ,

- στη μεταφορά τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένων των συνδυασμένων μεταφορών και των μεταφορών με εμπορευματοκιβώτια για την προώθηση των κοινών επιχειρήσεων,

- στη δημιουργία της κατάλληλης νομικής και διοικητικής υποδομής και στη βελτίωση της λιμενικής διαχείρισης, ιδίως μέσω της επαγγελματικής κατάρτισης,

- στην ανάπτυξη των θαλάσσιων μεταφορών μεταξύ νήσων και των συνδετικών υποδομών και στην αυξανόμενη συνεργασία με τους οικονομικούς φορείς.

Άρθρο 80

Δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, στην ασφάλεια των πληρωμάτων και στις δράσεις κατά της ρύπανσης.

Άρθρο 81

1. Στον τομέα των επικοινωνιών, η συνεργασία αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή στην τεχνολογική ανάπτυξη, υποστηρίζοντας τις προσπάθειες των ΥΧΕ για τη συγκρότηση και ανάπτυξη αποτελεσματικών συστημάτων. Στα πλαίσια αυτά, εκπονούνται μελέτες και προγράμματα σχετικά με τις τηλεπικοινωνίες μέσω δορυφόρου, εφόσον αυτό δικαιολογείται από τις λειτουργικές ανάγκες, κυρίως σε περιφερειακό και υποπεριφερειακό επίπεδο. Η συνεργασία σ' αυτόν τον τομέα καλύπτει επίσης τα μέσα παρατήρησης της γης από δορυφόρο στον τομέα της μετεωρολογίας και της τηλεανίχνευσης, με εφαρμογή ιδίως σε κάθε μορφή ρύπανσης, καθώς και στη διαχείριση των φυσικών πόρων και, ειδικότερα, της γεωργίας και των ορυχείων, και στη χωροταξία.

2. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στις τηλεπικοινωνίες αγροτικών περιοχών, με στόχο την προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης αυτών των περιοχών.

Άρθρο 82

Η συνεργασία στον τομέα της πληροφορικής αποσκοπεί στην ενίσχυση των δυνατοτήτων των ΥΧΕ στον τομέα της πληροφορικής και της τηλεματικής, παρέχοντας τη δυνατότητα στις ΥΧΕ που αποδίδουν υψηλή προτεραιότητα στον τομέα αυτό να επωφεληθούν από υποστήριξη στις προσπάθειές τους για την αγορά και εγκατάσταση πληροφορικών συστημάτων. Στόχος της συνεργασίας αυτής είναι επίσης η ανάπτυξη αποτελεσματικών τηλεματικών δικτύων, συμπεριλαμβανομένων δικτύων στον τομέα των διεθνών χρηματοοικονομικών πληροφοριών, η εν καιρώ παραγωγή εξαρτημάτων και λογισμικού υπολογιστών στις ΥΧΕ και η συμμετοχή τους στις διεθνείς δραστηριότητες στον τομέα της επεξεργασίας δεδομένων και της δημοσίευσης βιβλίων και περιοδικών.

Άρθρο 83

Οι δράσεις συνεργασίας στους τομείς των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις και τις διαδικασίες που καθορίζονται στον τίτλο ΙΙΙ του τρίτου μέρους.

ΤΙΤΛΟΣ Χ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Άρθρο 84

Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που καθορίζονται στο άρθρο 100, η Κοινότητα αναλαμβάνει δράσεις για την ανάπτυξη του εμπορίου σε όλα τα στάδια, από το στάδιο του πρώτου σχεδιασμού μέχρι το τελικό στάδιο της διανομής των προϊόντων.

Σκοπός των δράσεων αυτών είναι να μπορέσουν οι ΥΧΕ να αποκομίσουν το μεγαλύτερο δυνατό όφελος από τις διατά ξεις της παρούσας απόφασης που αφορούν την εμπορική, γεωργική και βιομηχανική συνεργασία, και να συμμετάσχουν υπό τους ευνοϊκότερους δυνατούς όρους στην αγορά της Κοινότητας και στις εσωτερικές, υποπεριφερειακές, περιφερειακές και διεθνείς αγορές, χάρη στη διαφοροποίηση του φάσματος και την αύξηση του όγκου και της αξίας του εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών των ΥΧΕ.

Άρθρο 85

1. Στα πλαίσια των προσπαθειών για την ανάπτυξη του εμπορίου και των υπηρεσιών και πέρα από την ανάπτυξη του εμπορίου μεταξύ ΥΧΕ και Κοινότητας, δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις δράσεις που επιδιώκουν την αύξηση της αυτονομίας των ΥΧΕ, την ανάπτυξη του μεταξύ των ΥΧΕ και του μεταξύ αυτών και των κρατών ΑΚΕ εμπορίου, καθώς και του διεθνούς εμπορίου, και την ανάπτυξη της περιφερειακής συνεργασίας όσον αφορά το εμπόριο και τις υπηρεσίες.

2. Οι δράσεις που αναλαμβάνονται μετά από αίτηση των αρμόδιων αρχών των ΥΧΕ αφορούν κυρίως τους ακόλουθους τομείς:

- χάραξη συνεπών εμπορικών στρατηγικών,

- αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και ανάπτυξη των επαγγελματικών προσόντων στον τομέα του εμπορίου και των υπηρεσιών,

- ίδρυση, προσαρμογή και ενίσχυση στις ΥΧΕ, οργανισμών επιφορτισμένων με την ανάπτυξη του εμπορίου και των υπηρεσιών. Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στις ειδικές ανάγκες των οργανισμών των λιγότερο ανεπτυγμένων ΥΧΕ,

- υποστήριξη των προσπαθειών των ΥΧΕ να βελτιώσουν ποιοτικά τα προϊόντα τους, να τα προσαρμόσουν στις ανάγκες της αγοράς και να διευρύνουν το φάσμα των δυνατοτήτων διάθεσής τους,

- μέτρα εμπορικής ανάπτυξης, και συγκεκριμένα εντατικοποίηση των επαφών και των ανταλλαγών πληροφοριών μεταξύ οικονομικών φορέων των ΥΧΕ, των κρατών μελών της Κοινότητας και των τρίτων χωρών,

- ενίσχυση των ΥΧΕ στην προσπάθειά τους να εφαρμόσουν σύγχρονες τεχνικές μάρκετινγκ σε τομείς και προγράμματα με αντικείμενο την παραγωγή σε τομείς όπως η ανάπτυξη της υπαίθρου και η γεωργία,

- υποστήριξη των προσπαθειών των ΥΧΕ να αναπτύξουν και να βελτιώσουν την υποδομή των βοηθητικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των μέσων μεταφοράς και αποθήκευσης, προκειμένου να εξασφαλισθεί η αποτελεσματική διανομή των αγαθών και των υπηρεσιών και να αυξηθεί η ροή των εξαγωγών των ΥΧΕ,

- ενίσχυση των ΥΧΕ στην προσπάθειά τους να αναπτύξουν τις ενδογενείς δυνατότητές τους, τα δικά τους συστήματα πληροφόρησης και την αντίληψη του ρόλου και της σημασίας του εμπορίου για την οικονομική ανάπτυξη,

- ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην προσπάθειά τους να εντοπίσουν και να αναπτύξουν προϊόντα, δυνατότητες διάθεσης και εμπορικές συνεπιχειρήσεις.

3. Για να επιταχυνθούν οι διαδικασίες, οι αποφάσεις χρηματοδότησης μπορούν να αφορούν πολυετή προγράμματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 196 περί εκτελεστικών διαδικασιών.

4. Δεν παρέχεται υποστήριξη στις ΥΧΕ προκειμένου να συμμετάσχουν σε εμπορικές εκθέσεις ή αποστολές, εκτός εάν οι εκδηλώσεις αυτές αποτελούν αναπόσπαστο μέρος σφαιρικών προγραμμάτων εμπορικής ανάπτυξης.

5. Η συμμετοχή των λιγότερο ανεπτυγμένων ΥΧΕ σε διάφορες εμπορικές δραστηριότητες ενθαρρύνεται με ειδικά μέτρα, και ιδίως με την ανάληψη των εξόδων μετακίνησης του προσωπικού και μεταφοράς των εκθεμάτων, καθώς και της δαπάνης για την προσωρινή κατασκευή ή/και την ενοικίαση περιπτέρου, στην περίπτωση που τα κράτη αυτά συμμετέχουν σε εμπορικές εκθέσεις και αποστολές που γίνονται σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο ή σε τρίτες χώρες. Ειδική βοήθεια δίδεται στις λιγότερο ανεπτυγμένες ΥΧΕ για την προετοιμασία ή/και αγορά διαφημιστικού υλικού.

Άρθρο 86

Στα πλαίσια των μέσων που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση, και σύμφωνα με τις διατάξεις περί συνεργασίας για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης, η βοήθεια για την ανάπτυξη του εμπορίου και των υπηρεσιών περιλαμβάνει και τεχνική βοήθεια για τη δημιουργία και την ανάπτυξη των ασφαλιστικών και πιστωτικών οργανισμών που συνδέονται με την ανάπτυξη του εμπορίου.

Άρθρο 87

Εκτός από τις πιστώσεις που, στα πλαίσια των εθνικών ενδεικτικών προγραμμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 187, μπορούν να διατεθούν από κάθε ΥΧΕ για τη χρηματοδότηση των δράσεων για την ανάπτυξη των τομέων που αναφέρονται στους τίτλους ΙΧ και Χ του δεύτερου μέρους, η συμβολή της Κοινότητας στη χρηματοδότηση αυτών των δράσεων είναι δυνατόν, όταν έχουν περιφερειακό χαρακτήρα, να ανέλθει, στα πλαίσια των προγραμμάτων περιφερειακής συνεργασίας του άρθρου 90, στο ποσό που προβλέπεται στο άρθρο 154.

ΤΙΤΛΟΣ XI

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Άρθρο 88

Η συνεργασία συμβάλλει στην αυτόνομη ανάπτυξη των ΥΧΕ με επίκεντρο τον άνθρωπο και ρίζες στον πολιτισμό κάθε λαού. Η ανθρώπινη και η πολιτιστική διάσταση θα πρέπει να εμποτίζει όλους τους τομείς και να αντανακλάται σε κάθε αναπτυξιακό σχέδιο ή πρόγραμμα. Η συνεργασία υποστηρίζει την πολιτική και τα μέτρα των αρμόδιων αρχών των ΥΧΕ για την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού τους, την αύξηση των ιδίων δημιουργικών ικανοτήτων και την προώθηση της πολιτιστικής τους ταυτότητας. Ευνοεί τη συμμετοχή του πληθυσμού στην αναπτυξιακή διαδικασία.

Η εν λόγω συνεργασία ασκείται κυρίως:

- λαμβάνοντας υπόψη την πολιτιστική και κοινωνική διάσταση,

- με την προώθηση των πολιτιστικών ταυτοτήτων και του διαπολιτιστικού διαλόγου, ιδίως όσον αφορά την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, την παραγωγή και τη διάδοση των πολιτιστικών αγαθών, τις πολιτιστικές εκδηλώσεις, την πληροφόρηση και την επικοινωνία,

- με τις πράξεις αξιοποίησης των ανθρώπινου δυναμικού, κυρίως όσον αφορά την εκπαίδευση και την κατάρτιση, την επιστημονική και τεχνική συνεργασία, το ρόλο των γυναικών στην ανάπτυξη, την υγεία και τη διατροφή, τον πληθυσμό και τη δημογραφία.

Άρθρο 89

Η πολιτιστική και κοινωνική δράση πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις και τις διαδικασίες που ορίζονται στον τίτλο III του τρίτου μέρους της παρούσας απόφασης.

ΤΙΤΛΟΣ ΧΙΙ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Άρθρο 90

1. Η Κοινότητα υποστηρίζει τις προσπάθειες των αρμόδιων αρχών για τις ΥΧΕ που αποσκοπούν - μέσω της περιφερειακής συνεργασίας και ολοκλήρωσης - στην προώθηση συλλογικής, αυτόνομης, αυτοσυντηρούμενης και ολοκληρωμένης μακροπρόθεσμης ανάπτυξης στον οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό τομέα, καθώς και σε μεγαλύτερη αυτάρκεια σε περιφερειακό επίπεδο.

Για την υποστήριξη αυτή, λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα νομικά καθεστώτα των ενδιαφερόμενων ΥΧΕ.

2. Η ενίσχυση της Κοινότητας εντάσσεται στα πλαίσια των μεγάλων στόχων της περιφερειακής συνεργασίας και ολοκλήρωσης που έχουν ορίσει ή πρόκειται να ορίσουν οι ΥΧΕ σε περιφερειακό και διαπεριφερειακό επίπεδο, καθώς και στο διεθνές επίπεδο.

3. Για να προωθηθούν και να ενισχυθούν οι συλλογικές ικανότητες των ΥΧΕ, η Κοινότητα τους χορηγεί αποτελεσματική βοήθεια, η οποία επιτρέπει την ενίσχυση της περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης και την παγίωση της συνεργασίας λειτουργικού ή θεματικού τύπου, που αναφέρεται στα άρθρα 92 και 93.

4. Η περιφερειακή συνεργασία λαμβάνει υπόψη τις περιφερειακές ιδιαιτερότητες, και ταυτόχρονα μπορεί να υπερβεί τις έννοιες της γεωγραφικής συνάφειας. Καλύπτει επίσης την περιφερειακή συνεργασία μεταξύ των ΥΧΕ.

Η περιφερειακή συνεργασία αφορά επίσης την περιφερειακή συνεργασία μεταξύ ΥΧΕ, κρατών ΑΚΕ και υπερπόντιων διαμερισμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 98. Οι αναγκαίες για τη συμμετοχή των κρατών ΑΚΕ και των υπερπόντιων διαμερισμάτων πιστώσεις προστίθενται στις πιστώσεις που παρέχονται στις ΥΧΕ στα πλαίσια της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 91

1. Η περιφερειακή συνεργασία αφορά δράσεις που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ:

- δύο ή περισσότερων ή όλων των ΥΧΕ,

- μιας ή περισσότερων ΥΧΕ και ενός ή περισσότερων γειτονικών κρατών, που ανήκουν ή όχι στα κράτη ΑΚΕ,

- μιας ή περισσότερων ΥΧΕ και ενός ή περισσότερων κρατών ΑΚΕ ή υπερπόντιων διαμερισμάτων,

- περιφερειακών οργανισμών στους οποίους συμμετέχουν ΥΧΕ,

- μιας ή περισσότερων ΥΧΕ και περιφερειακών οργανισμών στους οποίους συμμετέχουν ΥΧΕ, κράτη ΑΚΕ ή υπερπόντια διαμερίσματα.

2. Η περιφερειακή συνεργασία μπορεί να αφορά επίσης σχέδια και προγράμματα που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ δύο ή περισσότερων αναπτυσσόμενων γειτονικών κρατών που ανήκουν ή όχι στα κράτη ΑΚΕ, καθώς και, σε εξαιρετικές περιστάσεις, μεταξύ μιας μόνο ΥΧΕ και ενός ή περισσότερων αναπτυσσόμενων μη γειτονικών κρατών που ανήκουν ή όχι στα κράτη ΑΚΕ.

Άρθρο 92

1. Στα πλαίσια της περιφερειακής συνεργασίας δίδεται ιδιαίτερη προσοχή:

α) στην εκτίμηση και τη χρησιμοποίηση των υφιστάμενων και δυνητικών συμπληρωματικοτήτων σε όλους τους αρμόζοντες τομείς-

β) στη μέγιστη δυνατή χρήση του ανθρώπινου δυναμικού ΥΧΕ, καθώς και στην άριστη και συνετή εξερεύνηση, τη διατήρηση, τη μεταποίηση και την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων των ΥΧΕ-

γ) στην προώθηση της επιστημονικής και τεχνικής συνεργασίας μεταξύ των ΥΧΕ ή μεταξύ αυτών και των κρατών ΑΚΕ, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης των προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας μεταξύ ΥΧΕ και ΑΚΕ, όπως προβλέπεται στο άρθρο 181 στοιχείο ε)-

δ) στην επιτάχυνση της οικονομικής διαφοροποίησης, ώστε να ευνοηθεί η συμπληρωματικότητα των παραγωγών, η εντατικοποίηση της συνεργασίας και της ανάπτυξης μέσα στις ΥΧΕ και ανάμεσα στις περιφέρειές τους, καθώς και ανάμεσα στις περιοχές αυτές και τα κράτη ΑΚΕ και τα υπερπόντια διαμερίσματα-

ε) στην προώθηση της επισιτιστικής ασφάλειας-

στ) στη σύσφιγξη πλέγματος δεσμών ανάμεσα στα εδάφη ή στις επιμέρους χώρες ή ομάδες εδαφών ή χωρών που έχουν κοινά χαρακτηριστικά, συγγένειες και προβλήματα, με σκοπό την επίλυση των προβλημάτων αυτών-

ζ) στη μέγιστη δυνατή εκμετάλλευση των οικονομιών κλίμακας σε όλους τους τομείς, όπου η λύση σε περιφερειακό επίπεδο είναι αποτελεσματικότερη από τη λύση σε τοπικό επίπεδο-

η) στη διεύρυνση των αγορών των ΥΧΕ με την προώθηση των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ ΥΧΕ, καθώς και μεταξύ αυτών και κρατών ΑΚΕ, γειτονικών τρίτων χωρών ή υπερπόντιων διαμερισμάτων-

θ) στην ολοκλήρωση των αγορών των ΥΧΕ με τη φιλελευθεροποίηση των συναλλαγών μεταξύ ΥΧΕ, καθώς και μεταξύ αυτών και των κρατών ΑΚΕ, και την εξάλειψη των δασμολογικών και μη δασμολογικών, των νομισματικών και των διοικητικών εμποδίων.

2. Τονίζεται ιδιαίτερα η προώθηση και η ενίσχυση της περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης.

Άρθρο 93

1. Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 92, το πεδίο εφαρμογής της περιφερειακής συνεργασίας καλύπτει τα ακόλουθα σημεία:

α) τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη, ιδίως δε την επισιτιστική αυτάρκεια και ασφάλεια-

β) τα προγράμματα υγείας, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων για την εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση, την έρευνα και την πληροφόρηση σχετικά με τα μέτρα βασικής υγιεινής και την καταπολέμηση των κυριότερων ασθενειών, συμπεριλαμβανομένων των ζωονόσων-

γ) την αξιολόγηση, την ανάπτυξη, την εκμετάλλευση και τη διατήρηση των αλιευτικών και θαλάσσιων πόρων, συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής και επιστημονικής συνεργασίας με σκοπό την επιτήρηση των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών-

δ) τη διαφύλαξη και τη βελτίωση του περιβάλλοντος, ιδίως διαμέσου προγραμμάτων που στοχεύουν στην καταπολέμηση της απερήμωσης, της διάβρωσης του εδάφους, της αποψίλωσης των δασών, της υποβάθμισης των ακτών, των συνεπειών της θαλάσσιας ρύπανσης μεγάλης κλίμακας - συμπεριλαμβανομένων των τυχαίων εκχύσεων μεγάλων ποσοτήτων πετρελαίου ή άλλων ρυπαντικών ουσιών - προκειμένου να εξασφαλιστεί ορθολογική και οικολογικά εξισορροπημένη ανάπτυξη-

ε) την εκβιομηχάνιση, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας περιφερειακών και διαπεριφερειακών επιχειρήσεων παραγωγής και εμπορίας-

στ) την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων, ιδίως δε την παραγωγή και τη διανομή ενέργειας-

ζ) τις μεταφορές και επικοινωνίες: εναέριες και θαλάσσιες μεταφορές, εσωτερικές πλωτές οδούς, ταχυδρομεία και τηλεπικοινωνίες-

η) την ανάπτυξη και την επέκταση των εμπορικών αναταλλαγών-

θ) την υποστήριξη της δημιουργίας ή της ενίσχυσης, σε περιφερειακό επίπεδο, συστημάτων πληρωμών, συμπεριλαμβανομένων των μηχανισμών συμψηφισμού και χρηματοδότησης του εμπορίου-

ι) τη βοήθεια στις ΥΧΕ για την καταπολέμηση του εμπορίου ναρκωτικών σε περιφερειακό και διαπεριφερειακό επίπεδο-

ια) την υποστήριξη των προγραμμάτων δράσης των επαγγελματικών και εμπορικών οργανώσεων ΥΧΕ, ΥΧΕ-ΑΚΕ και ΑΚΕ-ΕΟΚ για τη βελτίωση της παραγωγής και της εμπορίας των προϊόντων στις εξωτερικές αγορές-

ιβ) την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση, την έρευνα, την επιστήμη και την τεχνολογία, την πληροφορική, τη διαχείριση, την πληροφόρηση και τις επικοινωνίες, τη δημιουργία και την ενίσχυση των ιδρυμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και έρευνας και των τεχνικών οργανισμών των επιφορτισμένων με τις ανταλλαγές τεχνολογίας και με τη διαπανεπιστημιακή συνεργασία-

ιγ) άλλες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου του τουρισμού-

ιδ) τις δραστηριότητες που αφορούν τη συνεργασία στον πολιτιστικό και τον κοινωνικό τομέα, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης των προγραμμάτων δράσης που αναλαμβάνουν σε περιφερειακό επίπεδο οι ΥΧΕ προκειμένου να αναβαθμιστεί η θέση των γυναικών, να βελτιωθούν οι συνθήκες ζωής τους, να διευρυνθεί ο οικονομικός και κοινωνικός τους ρόλος και να ενθαρρυνθεί η πλήρης και αμέριστη συμμετοχή τους στη διαδικασία της οικονομικής πολιτιστικής κια κοινωνικής ανάπτυξης.

Άρθρο 94

1. Οι περιφερειακοί οργανισμοί, με τη δέουσα εξουσιοδότηση των αρμόδιων αρχών των ΥΧΕ ή αυτών και των ενδιαφερομένων κρατών ΑΚΕ, πρέπει να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των περιφερειακών προγραμμάτων.

2. Οι οργανισμοί αυτοί μπορούν να παρεμβαίνουν στο επίπεδο της διαδικασίας προγραμματισμού, καθώς και στο επίπεδο της εφαρμογής και της διαχείρισης των περιφερειακών προγραμμάτων και σχεδίων.

3. Εφόσον η Κοινότητα χρηματοδοτεί δράση μέσω οργανισμού περιφερειακής συνεργασίας, οι όροι της χρηματοδότησης που εφαρμόζονται στους τελικούς δικαιούχους αποφασίζονται από την Κοινότητα και τον οργανισμό αυτό, σε συμφωνία με την ή τις ενδιαφερόμενες ΥΧΕ ή, ενδεχομένως, το ή τα ενδιαφερόμενα κράτη ΑΚΕ.

Άρθρο 95

Μια δράση νοείται ως περιφερειακή όταν συμβάλει άμεσα στην επίλυση αναπτυξιακού προβλήματος που είναι κοινό σε δύο ή περισσότερα εδάφη ή χώρες, με τη βοήθεια κοινών δράσεων ή δράσεων συντονισμένων και όταν η εν λόγω δράση ανταποκρίνεται σε ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:

α) η δράση λόγω της φύσης της ή των φυσικών της χαρακτηριστικών επιβάλλει την υπέρβαση των ορίων μιας ΥΧΕ και δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί από μια μόνο ΥΧΕ, ούτε να διασπασθεί σε επί μέρους τοπικές δράσεις οι οποίες πραγματοποιούνται από κάθε ΥΧΕ για λογαριασμό της-

β) ο περιφερειακός χαρακτήρας της δράσης επιτρέπει, σε σύγκριση με τις τοπικές και εθνικές δράσεις, την πραγματοποίηση οικονομιών μεγάλης κλίμακας-

γ) η δράση αποτελεί έκφραση τομεακής ή σφαιρικής στρατηγικής σε περιφερειακό ή διαπεριφερειακό επίπεδο-

δ) το κόστος και η ωφέλεια που προκύπτουν από τη δράση είναι ανισομερώς μοιρασμένα μεταξύ των ενδιαφερομένων εδαφών, χωρών και κρατών.

Άρθρο 96

Η συνεισφορά της Κοινότητας στα πλαίσια της περιφερειακής συνεργασίας, όσον αφορά δράσεις που είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν εν μέρει σε τοπικό επίπεδο, καθορίζεται σύμφωνα με τα ακόλουθα στοιχεία:

α) η δράση ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερομένων ΥΧΕ και ενδεχομένως των κρατών ΑΚΕ σε επίπεδο διοικήσεων, οργανισμών ή επιχειρήσεων αυτών των εδαφών, χωρών ή κρατών, μέσω περιφερειακών οργανισμών ή με την εξάλειψη των εμποδίων κανονιστικού ή οικονομικού χαρακτήρα-

β) η δράση αποτελεί το αντικείμενο αμοιβαίων υποχρεώσεων μεταξύ πολλών ΥΧΕ και, ενδεχομένως, κρατών ΑΚΕ, ιδίως όσον αφορά την κατανομή των έργων, των επενδύσεων και της διαχείρισης.

Άρθρο 97

1. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης που αφορούν κονδύλια τα οποία έχουν διατεθεί για την περιφερειακή συνεργασία ακολουθούν τις ακόλουθες γενικές διαδικασίες:

α) τις αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλει κάθε ΥΧΕ που συμμετέχει σε περιφερειακή δράση-

β) όταν μια δράση περιφερειακής συνεργασίας μπορεί από τη φύση της να ενδιαφέρει και άλλες ΥΧΕ ή κράτη ΑΚΕ, η Επιτροπή, σε συμφωνία με τις αρχές που υπέβαλαν την αίτηση, τα ενημερώνει σχετικά ή, ενδεχομένως, ενημερώνει το σύνολο των ΥΧΕ ή των κρατών ΑΚΕ. Στην περίπτωση αυτή, οι ενδιαφερόμενες ΥΧΕ επιβεβαιώνουν την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν.

Παρά τη διαδικασία αυτή, η Επιτροπή εξετάζει χωρίς καθυστέρηση την αίτηση χρηματοδότησης εφόσον υποβλήθηκε από δύο τουλάχιστον ΥΧΕ ή από μία τουλάχιστον ΥΧΕ και ένα κράτος ΑΚΕ. Η απόφαση για τη χρηματοδότηση λαμβάνεται μόλις κοινοποιηθούν οι προθέσεις των αρχών των οποίων ζητείται η γνώμη-

γ) όταν μία μόνον ΥΧΕ συνδέεται με κράτη που ανήκουν ή όχι στα ΑΚΕ με τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 94, αρκεί η αίτησή της και μόνο-

δ) οι οργανισμοί περιφερειακής συνεργασίας μπορούν, εξ ονόματος και με τη ρητή σύμφωνη γνώμη των μελών των ΥΧΕ, να υποβάλουν αιτήσεις χρηματοδότησης για μία ή περισσότερες ειδικές δράσεις περιφερειακής συνεργασίας-

ε) κάθε αίτηση χρηματοδότησης δυνάμει της περιφερειακής συνεργασίας πρέπει, εφόσον χρειάζεται, να περιέχει προτάσεις σχετικά με:

i) την κυριότητα των αγαθών και υπηρεσιών που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν στα πλαίσια της δράσης, καθώς και την κατανομή των ευθυνών όσον αφορά τη λειτουργία και τη συντήρηση, αφενός,

ii) το διορισμό του περιφερειακού διατάκτη και των αρμόδιων αρχών των ΥΧΕ, του κράτους ή του οργανισμού που εξουσιοδοτείται να υπογράψει τη σύμβαση χρηματοδότησης εξ ονόματος όλων των ΥΧΕ ή, ενδεχομένως, των συμμετεχόντων κρατών ΑΚΕ ή οργανισμών, αφετέρου.

2. Είναι δυνατό να περιληφθούν στο ενδεικτικό για κάθε περιοχή πρόγραμμα ειδικές διατάξεις για την υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης.

3. Οι ΥΧΕ ή τα κράτη ΑΚΕ ή οι περιφερειακοί οργανισμοί που συμμετέχουν σε περιφερειακή δράση μαζί με τρίτες χώρες και σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 94, μπορούν να ζητήσουν από την Κοινότητα τη χρηματοδότηση του μέρους της δράσης που βαρύνει τα εν λόγω κράτη ή μέρους ανάλογου με το όφελος που αποκομίζουν από αυτή τη δράση.

Άρθρο 98

1. Για να βελτιωθεί η περιφερειακή συνεργασία, ενθαρρύνεται η διενέργεια διαβουλεύσεων μεταξύ των αρμόδιων αρχών των διαφόρων κρατών, κυρίως ΑΚΕ, ΥΧΕ και υπερπόντιων διαμερισμάτων των σχετικών γεωγραφικών ζωνών και των αρχών των αρμόδιων κρατών όσον αφορά τις ΥΧΕ και τα υπερπόντια διαμερίσματα.

2. Η περιφερειακή συνεργασία στον εμπορικό τομέα μπορεί να λάβει τη μορφή περιφερειακών εμπορικών συμφωνιών, σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται στη συνθήκη και στη σύμβαση.

3. Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της όσον αφορά τη διαχείριση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ), αφενός, και των διαρθρωτικών ταμείων, αφετέρου, και σύμφωνα με τους αντίστοιχους κανόνες επιλεξιμότητας των ταμείων αυτών, η Επιτροπή φροντίζει ώστε να παρέχονται στις ΥΧΕ (ΕΤΑ), στα υπερπόντια διαμερίσματα (διαρθρωτικά ταμεία) και στα κράτη ΑΚΕ (ΕΤΑ) οι παρεμβάσεις των κοινοτικών ταμείων βάσει περιφερειακών σχεδίων ή προγραμμάτων κοινών για τις ΥΧΕ, τα υπερπόντια διαμερίσματα και τα κράτη ΑΚΕ της ίδιας γεωγραφικής ζώνης, εφόσον και στο βαθμό που:

- τα κοινά περιφερειακά σχέδια ή προγράμματα είναι αυτά που προσδιορίζονται, όσον αφορά τους στόχους, το πεδίο εφαρμογής και τους διαδικαστικούς κανόνες τους, στα αντίστοιχα άρθρα της σύμβασης και της παρούσας απόφασης,

- οι διαδικαστικοί κανόνες για τη χρηματοδότηση των σχεδίων ή των προγραμμάτων αυτών είναι εκείνοι οι οποίοι διέπουν τη λειτουργία καθενός από τα σχετικά κοινοτικά ταμεία.

Η Επιτροπή φροντίζει να εξασφαλίζει το συντονισμό αυτών των χρηματοδοτήσεων με την εξέλιξη της εφαρμογής των εν λόγω σχεδίων ή προγραμμάτων.

Άρθρο 99

Για τους στόχους που ορίζονται στον παρόντα τίτλο, το ύψος των χρηματοδοτικών συνδρομών της Κοινότητας ορίζεται στο άρθρο 154.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΟΚ-ΥΧΕ

ΤΙΤΛΟΣ I

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Κεφάλαιο 1

Γενικό καθεστώς των συναλλαγών

Άρθρο 100

1. Σκοπός της παρούσας απόφασης, στον τομέα της εμπορικής συνεργασίας, είναι η προώθηση του εμπορίου, τόσο μεταξύ ΥΧΕ και Κοινότητας, λαμβάνοντας υπόψη το αντίστοιχο επίπεδο ανάπτυξής τους, όσο και μεταξύ των ΥΧΕ.

2. Κατά την επιδίωξη του σκοπού αυτού, ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στην εξασφάλιση πρόσθετων πραγματικών πλεονεκτημάτων για τις εμπορικές συναλλαγές των ΥΧΕ με την Κοινότητα, καθώς και στη βελτίωση των όρων πρόσβασης των προϊόντων τους στην αγορά, προκειμένου να επιταχυνθεί ο ρυθμός αύξησης του εμπορίου τους και ιδίως της ροής των εξαγωγών τους προς την Κοινότητα και να εξασφαλιστεί καλύτερη ισορροπία στις εμπορικές συναλλαγές των ενδιαφερομένων μερών.

3. Για το σκοπό αυτό, τα ενδιαφερόμενα μέρη εφαρμόζουν τις διατάξεις του παρόντος τίτλου και τα άλλα κατάλληλα μέτρα που περιλαμβάνονται στον τίτλο ΙΙΙ του παρόντος μέρους, καθώς και στο δεύτερο μέρος της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 101

1. Τα προϊόντα καταγωγής των ΥΧΕ εισάγονται στην Κοινότητα άνευ δασμών και φόρων ισοδύναμου αποτελέσματος.

2. Τα προϊόντα που δεν κατάγονται από τις ΥΧΕ, βρίσκονται σε ελεύθερη κυκλοφορία στις ΥΧΕ και επανεξάγονται ως έχουν προς την Κοινότητα, εισάγονται στην Κοινότητα απαλλαγμένα από δασμούς και φορολογικές επιβαρύνσεις ισοδυνάμου αποτελέσματος υπό την προϋπόθεση ότι:

- έχουν καταβληθεί στην οικεία ΥΧΕ δασμοί ή φορολογικές επιβαρύνσεις ισοδυνάμου αποτελέσματος του ιδίου ύψους ή μεγαλύτεροι από τους δασμούς που επιβάλλονται στην Κοινότητα κατά την εισαγωγή αυτών των ιδίων προϊόντων, καταγωγής τρίτων χωρών, στα οποία εφαρμόζεται η ρήτρα του πλέον ευνοουμένου κράτους,

- δεν έχουν τύχει απαλλαγής ή επιστροφής, ολικώς ή μερικώς, δασμών ή φορολογικών επιβαρύνσεων,

- συνοδεύονται από πιστοποιητικό εξαγωγής.

3. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 δεν εφαρμόζονται:

- στα γεωργικά προϊόντα που απαριθμούνται στον κατάλογο του παραρτήματος ΙΙ της συνθήκης ούτε στα προϊόντα που υπάγονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3033/80 του Συμβουλίου της 11ης Νοεμβρίου 1980 περί καθορισμού του καθεστώτος συναλλαγών που εφαρμόζεται σε ορισμένα εμπορεύματα που προέρχονται από τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1436/90 (2),

- στα προϊόντα που υπάγονται, κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα, σε κάθε είδους ποσοτικό περιορισμό,

- στα προϊόντα που υπάγονται, κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα, σε δασμούς αντιντάμπινγκ.

4. Στο μέτρο που οι διατάξεις της παραγράφου 1 οδηγούν για τα προϊόντα καταγωγής ΥΧΕ, σε δασμολογικό καθεστώς ευνοϊκότερο από το καθεστώς που απορρέει από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 715/90 (3), η κατάργηση των δασμών πραγματοποιείται προοδευτικά κατά τη διάρκεια των ιδίων περιόδων και με τους ίδιους ρυθμούς με εκείνους που προβλέπει η πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας για τα ίδια προϊόντα, που εισάγονται από τα κράτη αυτά στην Κοινότητα με τη σύνθεσή της στις 31 Δεκεμβρίου 1985.

Κατά τη διάρκεια αυτής της προοδευτικής μείωσης και εφόσον οι δασμοί που επιβάλλονται κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα, με τη σύνθεσή της στις 31 Δεκεμβρίου 1985, προϊόντων Ισπανίας και Πορτογαλίας, είναι διαφορετικοί για τις δύο χώρες, ο υψηλότερος από τους δύο δασμούς επιβάλλεται στα προϊόντα καταγωγής ΥΧΕ. Η κατάργηση αρχίζει μόλις οι δασμοί που επιβάλλονται στα ίδια προϊόντα, καταγωγής Ισπανίας και Πορτογαλίας, φθάσουν σε ύψος κατώτερο από τα επίπεδα των δασμών που επιβάλλονται στα προϊόντα καταγωγής ΥΧΕ.

5. Στα πλαίσια της παρούσας απόφασης, η Ισπανία και η Πορτογαλία επιβάλλουν δασμούς οι οποίοι υπολογίζονται σύμφωνα με την απόφαση 86/47/ΕΟΚ, όπως παρατάθηκε τελευταία με την απόφαση 90/669/ΕΟΚ.

Άρθρο 102

Η Κοινότητα δεν επιβάλλει ποσοτικούς περιορισμούς ή μέτρα ισοδύναμου αποτελέσματος κατά τις εισαγωγές προϊόντων καταγωγής ΥΧΕ.

Άρθρο 103

1. Οι διατάξεις του άρθρου 102 δεν αντιτίθενται στις απαγορεύσεις ή στους περιορισμούς εισαγωγών, εξαγωγών ή διαμετακομίσεων που δικαιολογούνται από λόγους δημόσιας ηθικής, δημόσιας τάξης, προστασίας της υγείας και της ζωής των ανθρώπων και των ζώων ή προφύλαξης των φυτών, προστασίας των εθνικών θησαυρών που έχουν καλλιτεχνική, ιστορική ή αρχαιολογική αξία, ή προστασίας της βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας.

2. Οι απαγορεύσεις ή οι περιορισμοί αυτοί δεν είναι σε καμία περίπτωση δυνατό να αποτελέσουν μέσο αυθαίρετων διακρίσεων, ούτε συγκεκαλυμμένο περιορισμό στο εμπόριο εν γένει.

3. Οι διατάξεις σχετικά με τη διακίνηση επικίνδυνων και ραδιενεργών αποβλήτων περιέχονται στο δεύτερο μέρος του τίτλου I της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 104

Η παρούσα απόφαση δεν θίγει τη μεταχείριση που επιφυλάσσει η Κοινότητα σε ορισμένα προϊόντα κατ' εφαρμογή διεθνών συμφωνιών για τα προϊόντα αυτά, τις οποίες έχει υπογράψει η Κοινότητα.

Άρθρο 105

Όσον αφορά τη Γροιλανδία, η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της τήρησης των όρων που προβλέπονται στο πρωτόκολλο για το ειδικό καθεστώς που ισχύει για τη Γροιλανδία και περιλαμβάνεται στη συνθήκη που τροποποιεί τις συνθήκες για την ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όσον αφορά τη Γροιλανδία (4).

Άρθρο 106 1. Λαμβανομένων υπόψη των τρεχουσών αναπτυξιακών αναγκών των ΥΧΕ, οι αρμόδιες αρχές των ΥΧΕ μπορούν να διατηρούν ή να επιβάλλουν, όσον αφορά την εισαγωγή προϊόντων καταγωγής Κοινότητας ή άλλων ΥΧΕ, τους δασμούς ή τους ποσοτικούς περιορισμούς που αυτές θεωρούν αναγκαίες.

2. α) Το καθεστώς συναλλαγών που εφαρμόζεται έναντι της Κοινότητας από τις ΥΧΕ δεν μπορεί να δημιουργεί διακρίσεις μεταξύ των κρατών μελών, ούτε να είναι λιγότερο ευνοϊκό από τη μεταχείριση του μάλλον ευνοούμενου κράτους-

β) με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων της παρούσας απόφασης, η Κοινότητα δεν πραγματοποιεί καμία διάκριση μεταξύ των ΥΧΕ στον εμπορικό τομέα-

γ) το στοιχείο α) δεν εμποδίζει την παροχή εκ μέρους κάποιας ΥΧΕ, σε ορισμένες άλλες ΥΧΕ ή σε άλλες αναπτυσσόμενες χώρες, καθεστώτος περισσότερο ευνοϊκού από εκείνο που παραχωρείται στην Κοινότητα.

Άρθρο 107

Η Δανία, η Γαλλία, οι Κάτω Χώρες και το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοινώνουν στην Επιτροπή, εντός προθεσμίας τριών μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, τα δασμολόγια και τους ποσοτικούς περιορισμούς των ΥΧΕ με τις οποίες αυτά διατηρούν ιδιαίτερες σχέσεις.

Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη ανακοινώνουν επίσης στην Επιτροπή τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις των μέτρων αυτών, όποτε αυτές πραγματοποιούνται.

Άρθρο 108

1. Για τους σκοπούς της εφαρμογής του παρόντος κεφαλαίου:

- η έννοια των προϊόντων καταγωγής και οι σχετικές μέθοδοι διοικητικής συνεργασίας, καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ,

- οι όροι αποδοχής, στην Κοινότητα, προϊόντων που δεν κατάγονται από τις ΥΧΕ και βρίσκονται σε ελεύθερη κυκλφορία σε ΥΧΕ, και οι σχετικές μέθοδοι διοικητικής συνεργασίας, καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ.

2. Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας ομοφώνως κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής, θεσπίζει τις τροποποιήσεις των παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ.

3. Εάν, για ένα δεδομένο προϊόν, η έννοια των καταγόμενων προϊόντων, δεν έχει ακόμα οριστεί κατ' εφαρμογή της παραγράφου 1 ή της παραγράφου 2, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν την εθνική τους νομοθεσία.

Άρθρο 109

1. Αν η εφαρμογή της παρούσας απόφασης προκαλεί σοβαρές διαταραχές σε τομέα οικονομικής δραστηριότητας της Κοινότητας ή ενός ή περισσότερων κρατών μελών ή θέτει σε κίνδυνο την εξωτερική οικονομική τους σταθερότητα, ή αν δημιουργούνται δυσκολίες, οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν επιδείνωση τομέα δραστηριοτήτων της Κοινότητας ή περιφέρειας αυτής, η Επιτροπή μπορεί, σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο παράρτημα IV, να θεσπίσει ή να επιτρέψει στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος να λάβει τα αναγκαία μέτρα διασφάλισης.

2. Για την εφαρμογή της παραγράφου 1, πρέπει κατά προτεραιότητα να επιλεγούν τα μέτρα που δημιουργούν τις ελάχιστες διαταραχές στη λειτουργία της σύνδεσης και της Κοινότητας. Τα μέτρα αυτά δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα απολύτως αναγκαία όρια για την αντιμετώπιση των δυσχερειών που προκύπτουν.

Άρθρο 110

Σε περίπτωση θέσπισης, τροποποίησης ή κατάργησης των μέτρων διασφάλισης, δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στα συμφέροντα των λιγότερο ανεπτυγμένων ΥΧΕ.

Κεφάλαιο 2

Ειδικές υποχρεώσεις ως προς το ρούμι

Άρθρο 111

Μέχρι την έναρξη ισχύος μιας κοινής οργάνωσης της αγοράς οινοπνευματωδών και κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 101 παράγραφος 1, η είσοδος στην Κοινότητα των προϊόντων των κωδικών ΣΟ 2208 40 10, 2208 40 90, 2208 90 11 και 2208 90 19 - ρούμι, αράκ, τάφια - καταγωγής ΥΧΕ, διέπεται από τις διατάξεις του παραρτήματος V.

Άρθρο 112

Το παρόν κεφάλαιο και το παράρτημα IV δεν εφαρμόζονται στις σχέσεις μεταξύ των ΥΧΕ και των υπερπόντιων γαλλικών διαμερισμάτων.

Κεφάλαιο 3

Ανταλλαγές υπηρεσιών

Άρθρο 113

1. Οι ανταλλαγές υπηρεσιών είναι σημαντικές για την ανάπτυξη των οικονομιών των ΥΧΕ, λόγω του αυξανόμενου ρόλου του τομέα αυτού στο διεθνές εμπόριο και του σημαντικού του αναπτυξιακού δυναμικού.

2. Ο μακροπρόθεσμα επιτευκτέος στόχος στον τομέα αυτό είναι η προοδευτική ελευθέρωση των ανταλλαγών υπηρεσιών στα πλαίσια των στόχων των πολιτικών των ΥΧΕ και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη το αναπτυξιακό επίπεδο των ΥΧΕ.

3. Είναι εξάλλου σκόπιμο και αναγκαίο να αναπτυχθεί η συνεργασία στον τομέα αυτό όταν καταστούν γνωστά τα αποτελέσματα των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων.

4. Κατά συνέπεια, το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία μετά από πρόταση της Επιτροπής, μπορεί να τροποποιήσει ή να συμπληρώσει την παρούσα απόφαση ούτως ώστε να ληφθούν υπόψη και να αξιοποιηθούν τα αποτελέσματα των διεξαγόμενων στα πλαίσια της GATT πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Κεφάλαιο 1

Σταθεροποίηση των εσόδων από τις εξαγωγές γεωργικών βασικών προϊόντων (Stabex)

Άρθρο 114

1. Προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι επιζήμιες επιδράσεις της αστάθειας των εσόδων από τις εξαγωγές και για να βοηθηθούν οι ΥΧΕ να υπερπηδήσουν ένα από τα κύρια εμπόδια για τη σταθερότητα, την αποδοτικότητα και τη συνεχή ανάπτυξη των οικονομιών τους, για να υποστηριχθούν οι αναπτυξιακές τους προσπάθειες και να μπορέσουν κατ' αυτόν τον τρόπο να εξασφαλίσουν την οικονομική και κοινωνική πρόοδο των λαών τους, συμβάλλοντας στη διατήρηση της αγοραστικής τους δύναμης, καθιερώνεται σύστημα το οποίο αποσκοπεί στην εξασφάλιση της σταθεροποίησης των εσόδων από εξαγωγές που προέρχονται από τις εξαγωγές των ΥΧΕ προς την Κοινότητα ή προς άλλους προορισμούς, όπως καθορίζονται στο άρθρο 117, προϊόντων από τα οποία εξαρτώνται οι οικονομίες τους και τα οποία επηρεάζονται από διακυμάνσεις τιμών, ποσοτήτων ή και των δύο.

2. Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, οι μεταφερόμενοι πόροι διατίθενται, σύμφωνα με πλαίσιο αμοιβαίων υποχρεώσεων που συμφωνούνται κατά περίπτωση μεταξύ των αρμόδιων αρχών των δικαιούχων ΥΧΕ και της Επιτροπής, είτε στον τομέα στον οποίο σημειώθηκε η μείωση των εσόδων από εξαγωγές, νοούμενο κατά την ευρύτερη δυνατή έννοια, για να χρησιμοποιηθούν προς όφελος των οικονομικών φορέων που επηρεάστηκαν από τη μείωση αυτή, είτε, όποτε αυτό ενδείκνυται, σε προσπάθειες διαφοροποίησης, για να χρησιμοποιηθούν σε άλλους κατάλληλους παραγωγικούς τομείς, καταρχήν γεωργικούς, ή για να εξυπηρετήσουν τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων.

Άρθρο 115

1. Το σύστημα καλύπτει τα ακόλουθα προϊόντα:

Κωδικός ΣΟ

1. Αράπικα φιστίκια με ή χωρίς κέλυφος

1202

2. Αραχιδέλαιο

1508

3. Κακάο σε σπόρους

1801

4. Κελύφη, μεμβράνες και άλλα απορρίμματα κακάου

1802

5. Πάστα κακάου

1803

6. Βούτυρο κακάου

1804

7. Σκόνη κακάου

1805

8. Καφές, μη καβουρντισμένος ή καβουρντισμένος

0901 11 έως 0901 22

9. Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα καφέ

2101 10 11

2101 10 19

10. Βαμβάκι, μη λαναρισμένο ούτε χτενισμένο

5201

11. Χνούδι σπόρων βαμβακιού (linters de coton)

1404 20

12. Καρύδια κοκοφοινίκων

0801 10

13. Κοπρά

1203

14. Λάδι κοκοφοίνικα

1513 11, 1513 19

15. Φοινικέλαιο

1511

16. Φοινικοπυρηνέλαιο

1513 21, 1513 29

17. Καρύδια και αμύγδαλα φοινίκων

1207 10

18. Ακατέργαστα δέρματα

4101 10 έως 4101 30 4102, 4103 10

19. Δέρματα βοοειδών

4104 10 έως 4104 29

4104 31 11 4104 31 19 4104 31 30 4104 39 10

20. Δέρματα προβατοειδών

4105

21. Δέρματα αιγοειδών

4106

22. Ξυλεία ακατέργαστη και ορθογωνισμένη

4403

23. Ξυλεία πριονισμένη

4407

24. Μπανάνες νωπές

0803 00 10

25. Μπανάνες ξερές

0803 00 90

26. Τσάι

0902

27. Ίνες σιζάλ, ακατέργαστες

5304 10

28. Βανίλια

0905

29. Γαρύφαλα

0907

30. Μαλλιά, μη λαναρισμένα ούτε χτενισμένα

5101

31. Τρίχες εκλεκτής ποιότητας από κατσίκα μοχέρ

5102 10 50

32. Γόμα αραβική

1301 20 00

33. Πύρεθρο, χυμοί και εκχυλίσματα πυρέθρου

1211 90 10

1302 14

34. Αιθέρια έλαια

3301 11 έως 3301 29

35. Σπέρματα σουσαμιού

1207 40

Κωδικός ΣΟ

36. Καρύδια και αμύγδαλα ανακαρδιοειδών

0801 30

37. Πιπέρι

0904

38. Γαρίδες

0306 13

0306 23

39. Καλαμάρια, χταπόδια και σουπιές

0307 41

0307 49

0307 51

0307 59

40. Σπέρματα βαμβακιού

1207 20

41. Πίτες ελαιούχων σπόρων

2305

2306 10

2306 50

2306 60

2306 90 93

42. Καουτσούκ

4001

43. Μπιζέλια

0708 10

0713 10

0713 20

44. Φασόλια

0708 20

0713 31 έως

0713 39

ex 0713 90

45. Φακές

0713 40

46. Μοσχοκάρυδα και περιβλήματα μοσχοκάρυδων

0908 10

0908 20

47. Καρύδια και αμύγδαλα karite

1207 92

48. Έλαιο karite

ex 1515 90 40 έως

ex 1515 90 99

49. Μάγγες

ex 0804 50.

2. Προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα συμφέροντα της ενδιαφερόμενης ΥΧΕ, η Επιτροπή θεωρεί, σε κάθε περίπτωση εφαρμογής του συστήματος, ως προϊόν κατά την έννοια του παρόντος κεφαλαίου:

α) κάθε προϊόν που απαριθμείται στην παράγραφο 1-

β) τις ομάδες προϊόντων 1 και 2, 3 έως 7, 8 και 9, 10 και 11, 12 έως 14, 15 έως 17, 18 έως 21, 22 και 23, 24 και 25, 47 και 48.

Άρθρο 116

Εάν, δώδεκα μήνες μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, ένα ή περισσότερα προϊόντα που δεν απαριθμούνται στον πίνακα του άρθρου 115, αλλά από τα οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό η οικονομία μιας ή περισσότερων ΥΧΕ, υποστούν σημαντικές διακυμάνσεις, το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με βάση πρόταση της Επιτροπής, έξι μήνες το αργότερο μετά την υποβολή αίτησης από τις αρμόδιες αρχές της ή των ενδιαφερόμενων ΥΧΕ, αποφασίζει αν πρόκειται να περιληφθεί ή όχι αυτό ή αυτά τα προϊόντα στον πίνακα αυτό, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως την απασχόληση, την επιδείνωση των όρων του εμπορίου μεταξύ της Κοινότητας και της ενδιαφερόμενης ΥΧΕ και το επίπεδο ανάπτυξης της εν λόγω ΥΧΕ, καθώς και τις συνθήκες που χαρακτηρίζουν τα προϊόντα καταγωγής Κοινότητας.

Άρθρο 117

Τα έσοδα στα οποία εφαρμόζεται το σύστημα είναι αυτά που προέρχονται από τις εξαγωγές καθενός από τα αναφερόμενα στο άρθρο 115 παράγραφος 2 προϊόντα από κάθε ΥΧΕ προς την Κοινότητα.

Άρθρο 118

Για τους σκοπούς που προσδιορίζονται στο άρθρο 114 και κατά τη διάρκεια της περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 154 διατίθεται στο σύστημα το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) σημείο iii) του εν λόγω άρθρου. Το ποσό αυτό προορίζεται να καλύψει το σύνολο των υποχρεώσεων στο πλαίσιο του συστήματος. Το διαχειρίζεται η Επιτροπή.

Άρθρο 119

1. Το συνολικό ποσό που αναφέρεται στο άρθρο 118 διαιρείται σε ίσες ετήσιες δόσεις ισάριθμες και αντίστοιχες με τα έτη εφαρμογής του άρθρου 154.

2. Το τυχόν υπόλοιπο που παραμένει στο τέλος καθενός από τα έτη εφαρμογής του άρθρου 154, εξαιρέσει του τελευταίου, μεταφέρεται αυτοδικαίως στο επόμενο έτος.

Άρθρο 120

Οι διαθέσιμοι για κάθε έτος εφαρμογής πόροι αποτελούνται από το άθροισμα των ακόλουθων στοιχείων:

1. την ετήσια δόση, ενδεχομένως μειωμένη ή αυξημένη κατά τα ποσά τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ή κατέστησαν διαθέσιμα κατ' εφαρμογή του άρθρου 121 παράγραφος 1,

2. τις πιστώσεις που μεταφέρονται κατ' εφαρμογή του άρθρου 119 παράγραφος 2.

Άρθρο 121

1. Εάν το συνολικό ποσό των βάσεων μεταφοράς ενός έτους εφαρμογής υπολογισμένο σύμφωνα με το άρθρο 124 και, ενδεχομένως, μειωμένο σύμφωνα με τα άρθρα 128 έως 130, υπερβαίνει το ύψος του ποσού των διαθέσιμων πόρων του συστήματος γι' αυτό το έτος, γίνεται αυτόματα, για κάθε έτος εκτός του τελευταίου, προκαταβολική χρησιμοποίηση του 25 % της δόσης του επόμενου έτους κατ' ανώτατο όριο.

2. Εάν, ύστερα από την εφαρμογή του μέτρου που προβλέπεται στην παράγραφο 1, το σύνολο των διαθέσιμων πόρων εξακολουθεί να είναι κατώτερο του συνολικού ποσού των βάσεων μεταφοράς που αναφέρεται στην παράγραφο 1 για το ίδιο έτος εφαρμογής, το ποσό κάθε βάσης μεταφοράς μειώνεται κατά 10 % του ποσού αυτού.

3. Εάν, μετά τη μείωση που αναφέρεται στην παράγραφο 2, το κατ' αυτόν τον τρόπο προσδιοριζόμενο συνολικό ποσό των βάσεων μεταφοράς είναι κατώτερο του ποσού των διαθέσιμων πόρων, το υπόλοιπο ποσό κατανέμεται σε κάθε μεταφορά ανάλογα με τις μειώσεις που πραγματοποιήθηκαν.

4. Εάν, μετά τη μείωση που προβλέπεται στην παράγραφο 2, το συνολικό ποσό των μεταφορών που δικαιολογούν πληρωμή υπερβαίνει το ποσό των διαθέσιμων πόρων, το Συμβούλιο, αφού προβεί σε εκτίμηση της κατάστασης, με βάση έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την πιθανή εξέλιξη του συστήματος, εξετάζει βάσει πρότασης της Επιτροπής τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν, στα πλαίσια της παρούσας απόφασης, προκειμένου να αντιμετωπισθεί η κατάσταση αυτή.

Άρθρο 122

Όσον αφορά τα υπόλοιπα του συνολικού ποσού που αναφέρεται στο άρθρο 118, τα οποία ενδέχεται να υπάρχουν μετά τη λήξη του τελευταίου έτους εφαρμογής του συστήματος στο πλαίσιο της περιόδου που καθορίζεται στο άρθρο 154,

α) τα ποσά τα οποία κατέστησαν διαθέσιμα κατ' εφαρμογή των ποσοστών που αναφέρονται στο άρθρο 124 παράγραφοι 3 και 4 επιστρέφονται σε κάθε ΥΧΕ κατ' αναλογία της ή των εισφορών που της επιβλήθηκαν δυνάμει των παρουσών διατάξεων-

β) εάν, μετά την εφαρμογή των διατάξεων του στοιχείου α) εξακολουθούν να υπάρχουν υπόλοιπα, το Συμβούλιο αποφασίζει, με βάση πρόταση της Επιτροπής, σχετικά με τη χρησιμοποίησή τους.

Άρθρο 123

1. Το σύστημα εφαρμόζεται στα έσοδα που προέρχονται από τις εκ μέρους μιας ΥΧΕ εξαγωγές των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 115 παράγραφος 2 εάν, κατά τη διάρκεια του έτους που προηγείται του έτους εφαρμογής, τα έσοδα που προέρχονται από τις εξαγωγές κάθε προϊόντος προς όλες τις κατευθύνσεις αντιπροσώπευαν, μετά την αφαίρεση των επανεξαγωγών, τουλάχιστον το 5 % των συνολικών εσόδων του από εξαγωγές όλων των εμπορευμάτων. Το ποσοστό αυτό καθορίζεται σε 4 % για τις ίνες σιζάλ.

2. Στην περίπτωση κατά την οποία, λόγω θεομηνίας, μειώθηκε σημαντικά η παραγωγή του εν λόγω προϊόντος κατά τη διάρκεια του έτους που προηγείται του έτους εφαρμογής, το ποσοστό της παραγράφου 1 υπολογίζεται με βάση το μέσο όρο των εσόδων από τις εξαγωγές αυτού του προϊόντος κατά τα τρία έτη που προηγούνται του έτους της θεομηνίας.

Με τον όρο σημαντική μείωση της παραγωγής νοείται πτώση τουλάχιστον ίση με το 50 % της μέσης παραγωγής των τριών ετών που προηγούνται του έτους της θεομηνίας.

Άρθρο 124

1. Για την εφαρμογή του συστήματος υπολογίζονται, για κάθε ΥΧΕ και για τις εξαγωγές κάθε προϊόντος που αναφέρεται στο άρθρο 115 παράγραφος 1 προς την Κοινότητα, επίπεδο αναφοράς και βάση μεταφοράς.

2. Το επίπεδο αναφοράς ισούται με το μέσο όρο των εσόδων από εξαγωγές κατά τη διάρκεια των έξι ημερολογιακών ετών που προηγούνται κάθε έτους εφαρμογής, μη συνυπολογιζόμενων των δύο ετών κατά τα οποία σημειώθηκαν τα πλέον ακραία αποτελέσματα.

3. Η διαφορά ανάμεσα στο επίπεδο αναφοράς και τα πραγματικά έσοδα του έτους εφαρμογής, μειωμένη κατά ποσό που αντιστοιχεί στο 4,5 % του εν λόγω επιπέδου αναφοράς, συνιστά τη βάση μεταφοράς.

4. Οι μειώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 δεν εφαρμόζονται εάν η διαφορά ανάμεσα στο επίπεδο αναφοράς και τα πραγματικά έσοδα είναι κατώτερη από 1 εκατομμύριο Ecu.

Η μείωση της διαφοράς ανάμεσα στο επίπεδο αναφοράς και τα πραγματικά έσοδα δεν υπερβαίνει σε καμία περίπτωση το 30 %.

5. Το ποσό της μεταφοράς αντιστοιχεί στη βάση μεταφοράς, ενδεχομένως ύστερα από εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 128, 129, 130, καθώς και του άρθρου 121.

Άρθρο 125

1. Εγκαθιδρύεται στατιστική συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών κάθε ΥΧΕ και της Επιτροπής, με σκοπό την εξασφάλιση της αποτελεσματικής και ταχείας λειτουργίας του συστήματος.

2. Για το πρώτο έτος εφαρμογής, οι ΥΧΕ κοινοποιούν στην Επιτροπή:

α) την αξία των εξαγωγών τους για όλα τα εμπορεύματα και προς όλους τους προορισμούς κατά το έτος που προηγείται του έτους εφαρμογής-

β) τον όγκο της παραγωγής του ή των εν λόγω προϊόντων που διατέθηκε στο εμπόριο κατά την περίοδο αναφοράς και κατά το έτος εφαρμογής-

γ) τον όγκο και την αξία των εξαγωγών του ή των εν λόγω προϊόντων προς όλους τους προορισμούς κατά την περίοδο αναφοράς και κατά το έτος εφαρμογής-

δ) τον όγκο και την αξία των εξαγωγών του ή των εν λόγω προϊόντων με προορισμό την ΕΟΚ κατά την περίοδο αναφοράς και κατά το έτος εφαρμογής.

3. Κατά τα επόμενα έτη της εφαρμογής του συστήματος, οι προαναφερόμενες στατιστικές ανάγκες αφορούν μόνο το έτος που δεν καλύπτεται από τις κοινοποιήσεις του προηγούμενου έτους.

4. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να διαβιβάζονται στην Επιτροπή το αργότερο στις 31 Μαρτίου του έτους που ακολουθεί το έτος εφαρμογής. Στην αντίθετη περίπτωση, η ενδιαφερόμενη ΥΧΕ χάνει κάθε δικαίωμα μεταφοράς για το ή τα προϊόντα αυτά ως προς το εν λόγω έτος εφαρμογής.

Άρθρο 126

1. Το σύστημα εφαρμόζεται για τα προϊόντα του πίνακα του άρθρου 115:

α) που διατίθενται στην κατανάλωση εντός της Κοινότητας ή

β) που υποβάλλονται στην Κοινότητα σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή με σκοπό τη μεταποίησή τους.

2. Τα στατιστικά στοιχεία που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τους υπολογισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 124 είναι τα υπολογιζόμενα και δημοσιευόμενα από τη Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 127

Δεν δικαιολογείται μεταφορά εάν από την εξέταση του φακέλου, στην οποία προβαίνει η Επιτροπή σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές της ενδιαφερόμενης ΥΧΕ, προκύπτει ότι η μείωση των εσόδων που προέρχονται από τις εξαγωγές προς την Κοινότητα είναι αποτέλεσμα μέτρων ή πολιτικών που εισάγουν διακρίσεις εις βάρος της Κοινότητας.

Άρθρο 128

Εάν, μετά την από κοινού εξέταση της κατάστασης από την Επιτροπή και τις αρμόδιες αρχές της ενδιαφερόμενης ΥΧΕ, φαίνεται ότι η μείωση των εσόδων από τις εξαγωγές του εν λόγω προϊόντος προς την Κοινότητα οφείλεται σε μέτρα εμπορικής πολιτικής της ΥΧΕ ή οικονομικών φορέων της με στόχο τον περιορισμό της προσφοράς, η βάση μεταφοράς μειώνεται κατά τη δέουσα αναλογία προς τη μείωση αυτή, είναι δε δυνατό και να μηδενιστεί.

Άρθρο 129

Εάν η εξέταση της εξέλιξης των εξαγωγών μιας ΥΧΕ προς κάθε προορισμό και της παραγωγής του εν λόγω προϊόντος από την ενδιαφερόμενη ΥΧΕ, καθώς και η ζήτηση εντός της Κοινότητας, φέρουν σε φως σημαντικές μεταβολές, λαμβάνουν χώρα διαβουλεύσεις μεταξύ της Επιτροπής και των αρμόδιων αρχών της εν λόγω ΥΧΕ προκειμένου να προσδιοριστεί εάν και σε ποιο βαθμό η βάση μεταφοράς πρέπει να μειωθεί.

Άρθρο 130

Καμία βάση μεταφοράς για δεδομένο προϊόν δεν μπορεί να υπερβεί το αντίστοιχο ποσό που υπολογίζεται με βάση τις εξαγωγές της ενδιαφερόμενης ΥΧΕ προς κάθε προορισμό.

Άρθρο 131

1. Μετά την εξέταση, η οποία πραγματοποιείται σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές της ΥΧΕ, η Επιτροπή λαμβάνει απόφαση μεταφοράς. Η εξέταση αυτή αφορά συγχρόνως τα στατιστικά στοιχεία και τον προσδιορισμό της βάσης μεταφοράς που μπορεί να δικαιολογήσει πληρωμή.

2. Για κάθε μεταφορά συνάπτεται σύμβαση μεταφοράς μεταξύ της Επιτροπής και των αρμόδιων αρχών της ενδιαφερόμενης ΥΧΕ.

Άρθρο 132

1. Εφόσον οι αρμόδιες αρχές της ΥΧΕ έχουν διαβιβάσει, σύμφωνα με το άρθρο 125 παράγραφος 4, όλα τα απαραίτητα στατιστικά στοιχεία πριν από τις 31 Μαρτίου του έτους που ακολουθεί το έτος εφαρμογής, η Επιτροπή ενημερώνει κάθε ΥΧΕ, το αργότερο στις 30 Απριλίου του ίδιου έτους, σχετικά με την κατάστασή του όσον αφορά τις εξαγωγές κάθε προϊόντος του άρθρου 115 παράγραφος 2 από την εν λόγω χώρα κατά τη διάρκεια του έτους αυτού.

2. Οι αρμόδιες αρχές της ΥΧΕ και η Επιτροπή λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι η διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 127 έως 129 έχει ολοκληρωθεί το αργότερο στις 30 Ιουνίου του εκάστοτε έτους. Μετά την παρέλευση αυτής της προθεσμίας η Επιτροπή ανακοινώνει στις αρμόδιες αρχές της ΥΧΕ το ποσό της μεταφοράς που προκύπτει από την εξέταση του φακέλου.

3. Το αργότερο την 31η Ιουλίου του εκάστοτε έτους, η Επιτροπή λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με όλες τις μεταφορές, εκτός από εκείνες για τις οποίες οι διαβουλεύσεις δεν έχουν ολοκληρωθεί.

Άρθρο 133

1. Στην περίπτωση που η εφαρμογή των άρθρων 123 και 124 οδηγεί στη διαπίστωση βάσης μεταφοράς, οι αρμόδιες αρχές της ενδιαφερόμενης ΥΧΕ κοινοποιούν στην Επιτροπή, μέσα στο μήνα που ακολουθεί τη λήψη της κοινοποίησης του άρθρου 132 παράγραφος 1, μια σοβαρή ανάλυση σχετικά με τον τομέα που πλήττεται από τη μείωση των εσόδων, τις αιτίες της μείωσης αυτής, τις πολιτικές που αυτές ακολουθούν σχετικά, καθώς και τα σχέδια, τα προγράμματα και τις ενέργειες στα οποία αναλαμβάνουν την υποχρέωση να διαθέσουν τους πόρους σύμφωνα με τους στόχους που καθορίζονται στο άρθρο 114 παράγραφος 2.

2. Στην περίπτωση κατά την οποία οι αρμόδιες αρχές της ΥΧΕ προτίθενται, σύμφωνα με το άρθρο 114 παράγραφος 2, να διαθέσουν τους πόρους εκτός του τομέα στον οποίο επήλθε μείωση των εσόδων, ανακοινώνουν στην Επιτροπή τους λόγους αυτής της διάθεσης των πόρων.

3. Τα σχέδια, προγράμματα και δράσεις στα οποία οι αρμόδιες αρχές της ΥΧΕ αναλαμβάνουν την υποχρέωση να διαθέσουν τους μεταφερόμενους πόρους εξετάζονται από την Επιτροπή από κοινού με αυτές.

Άρθρο 134

Αφού καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με τη χρησιμοποίηση των πόρων, οι αρμόδιες αρχές της ΥΧΕ και η Επιτροπή υπογράφουν πρωτόκολλο στο οποίο καθορίζεται το πλαίσιο των αμοιβαίων υποχρεώσεών τους και προσδιορίζονται οι λεπτομέρειες της χρησιμοποίησης των μεταφερόμενων πόρων κατά τα διάφορα στάδια των δράσεων που έχουν συμφωνηθεί.

Άρθρο 135

1. Αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης μεταφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 131 παράγραφος 2, το ποσό της μεταφοράς καταβάλλεται σε Ecu σε έντοκο λογαριασμό, για τον οποίο απαιτείται η επίδειξη δύο υπογραφών, των αρμόδιων αρχών της ΥΧΕ και της Επιτροπής. Οι τόκοι πιστώνονται σ' αυτόν το λογαριασμό.

2. Το ποσό που βρίσκεται στο λογαριασμό της παραγράφου 1 ρευστοποιείται κατά την εφαρμογή των δράσεων που προβλέπονται στο πρωτόκολλο για τη χρησιμοποίηση των πόρων, εφόσον έχουν τηρηθεί οι διατάξεις του άρθρου 136.

3. Οι διαδικασίες που καθορίζονται στην παράγραφο 2 εφαρμόζονται mutatis mutandis στα ανταλλαγματικά κεφάλαια που ενδεχομένως σχηματίζονται.

Άρθρο 136

1. Οι αρμόδιες αρχές της δικαιούχου ΥΧΕ, εντός δώδεκα μηνών από της ρευστοποιήσεως των πόρων, υποβάλλουν έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με τη χρησιμοποίηση των μεταφερθέντων πόρων.

2. Εάν η έκθεση της παραγράφου 1 δεν διαβιβαστεί μέσα στις ταχθείσες προθεσμίες ή εάν προκαλεί τη διατύπωση σχετικών παρατηρήσεων, η Επιτροπή ζητεί εξηγήσεις από τις αρμόδιες αρχές της ενδιαφερόμενης ΥΧΕ, οι οποίες υποχρεούνται να τις παράσχουν σε προθεσμία δύο μηνών.

3. Η Επιτροπή, μετά την παρέλευση της προθεσμίας που αναφέρεται στην παράγραφο 2, αφού συγκαλέσει το Συμβούλιο και αφού ενημερώσει δεόντως τις αρμόδιες αρχές της ενδιαφερόμενης ΥΧΕ, μπορεί, τρεις μήνες μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, να αναβάλει την εφαρμογή των αποφάσεων σχετικά με νέες μεταφορές καθ' όσο χρόνο δεν παρέχονται οι απαιτούμενες πληροφορίες.

Το μέτρο αυτό κοινοποιείται αμέσως στις αρμόδιες αρχές της ενδιαφερόμενης ΥΧΕ.

Κεφάλαιο 2

Μεταλλευτικά προϊόντα: Ειδική χρηματοδοτική διευκόλυνση (Sysmin)

Άρθρο 137

1. Δημιουργείται σύστημα ειδικής χρηματοδοτικής διευκόλυνσης απευθυνόμενο στις ΥΧΕ, για την οικονομία των οποίων ο μεταλλευτικός τομέας είναι σημαντικός και αντιμετωπίζει διαπιστωμένες ή προβλεπόμενες για το εγγύς μέλλον δυσχέρειες.

2. Στόχος του συστήματος είναι να συμβάλει στην εδραίωση σταθερότερης ή ακόμη και διευρυμένης βάσης για την ανάπτυξη των ΥΧΕ, υποστηρίζοντας τις προσπάθειες των αρμόδιων αρχών αυτών:

- για τη διαφύλαξη του τομέα παραγωγής και εξαγωγής μεταλλευτικών προϊόντων μέσω διορθωτικών ή προληπτικών παρεμβάσεων, οι οποίες αποσκοπούν να μετριάσουν τις σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομία των κρατών αυτών εξαιτίας της απώλειας βιωσιμότητας που οφείλεται σε μείωση του παραγωγικού ή εξαγωγικού δυναμικού τους ή/και των εσόδων τους από την εξαγωγή μεταλλευτικών προϊόντων λόγω σημαντικών τεχνολογικών ή οικονομικών μεταβολών ή προσωρινών ή απρόβλεπτων διαταραχών ανεξάρτητων από τη θέληση της οικείας ΥΧΕ και της επιχείρησης που διαχειρίζεται τον πληττόμενο τομέα. Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην προσαρμογή της ανταγωνιστικής θέσης των επιχειρήσεων προς τις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς,

- ή για τη διαφοροποίηση και διεύρυνση των βάσεων της οικονομικής τους ανάπτυξης, συμβάλλοντας ιδίως, όσον αφορά τις χώρες που εξαρτώνται κατά μέγα μέρος από τις εξαγωγές ενός μεταλλευτικού προϊόντος, στην ολοκλήρωση των αναπτυξιακών τους σχεδίων και προγραμμάτων που ήδη έχουν αρχίσει, όταν αυτά κινδυνεύουν σοβαρά συνεπεία έντονης μείωσης των εσόδων από τις εξαγωγές του εν λόγω μεταλλευτικού προϊόντος.

3. Κατά την επιδίωξη των προαναφερόμενων στόχων, η υποστήριξη αυτή:

- προσαρμόζεται στις ανάγκες οικονομικής αναδιάρθρωσης της ενδιαφερόμενης ΥΧΕ,

- λαμβάνει υπόψη, τη στιγμή του καθορισμού και της υλοποίησής της, τα αμοιβαία συμφέροντα των ΥΧΕ και των κρατών μελών.

Άρθρο 138

1. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 137 ειδική χρηματοδοτική διευκόλυνση απευθύνεται στις ΥΧΕ που εξάγουν προς την Κοινότητα και για τις οποίες, κατά δύο τουλάχιστον από τα τέσσερα έτη που προηγήθηκαν του έτους της αίτησης παρέμβασης, έχουν προκύψει:

α) είτε τουλάχιστον 15 % από τα εξαγωγικά τους έσοδα από ένα από τα ακόλουθα προϊόντα: χαλκός (συμπεριλαμβανομένου του κοβαλτίου), φωσφορικά άλατα, μαγγάνιο, βωξίτης και αλουμίνα, κασσίτερος, σιδηρομετάλλευμα συσσωματωμένο ή μη, ουράνιο-

β) είτε τουλάχιστον 20 % από τα εξαγωγικά τους έσοδα από όλα τα μεταλλευτικά προϊόντα (εξαιρουμένων των πολύτιμων ορυκτών εκτός από το χρυσό, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο).

Ωστόσο, για τις λιγότερο ανεπτυγμένες ΥΧΕ, το ποσοστό που προβλέπεται στο στοιχείο α) καθορίζεται σε 10 % και αυτό του στοιχείου β) καθορίζεται σε 12 %.

Για τον υπολογισμό των κατωφλίων, που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β), τα έσοδα από τις εξαγωγές δεν περιλαμβάνουν τα έσοδα από μεταλλευτικά προϊόντα που δεν καλύπτονται από το σύστημα.

2. Προσφυγή στην ειδική χρηματοδοτική διευκόλυνση είναι δυνατή όταν, υπό το πρίσμα των εν λόγω στόχων:

α) διαπιστώνεται ή αναμένεται ότι η βιωσιμότητα μιας ή περισσότερων επιχειρήσεων του μεταλλευτικού τομέα έχει πληγεί ή πρόκειται να πληγεί σοβαρά από προσωρινές ή απρόοπτες περιστάσεις τεχνικής, οικονομικής ή πολιτικής φύσης, ανεξάρτητες από τη θέληση της οικείας ΥΧΕ ή επιχείρησης, καθώς και όταν η βλάβη της βιωσιμότητας εκδηλώνεται ή ενδέχεται να εκδηλωθεί με σημαντική μείωση των εσόδων για την ενδιαφερόμενη ΥΧΕ - λογίζεται δε σημαντική η μείωση αν επιφέρει ειδικότερα πτώση των δυνατοτήτων παραγωγής ή εξαγωγής του σχετικού προϊόντος της τάξης του 10 % - ή/και από επιδείνωση του ισοζυγίου του εξωτερικών πληρωμών.

Χαρακτηριστικό αναμενόμενης βλάβης της βιωσιμότητας αποτελεί η έναρξη της υποβάθμισης των εγκαταστάσεων και μέσων παραγωγής και η επίπτωσή της στην οικονομία της ΥΧΕ-

β) ή, για την περίπτωση της παραγράφου 1 στοιχείο α), διαπιστώνεται ότι η έντονη πτώση των εξαγωγών του εν λόγω μεταλλευτικού προϊόντος σε σχέση προς το μέσο όρο των δύο ετών που προηγούνται της αιτήσεως, διακυβεύει σοβαρά την υλοποίηση αναπτυξιακών σχεδίων ή προγραμμάτων που ήδη έχουν αρχίσει. Για να ληφθεί υπόψη η πτώση αυτή πρέπει:

- να προκύπτει από τυχαίες περιστάσεις τεχνικής, οικονομικής ή πολιτικής φύσης- δεν μπορεί να έχει προκληθεί τεχνητά, είτε αμέσως είτε εμμέσως, από πολιτικές και μέτρα των αρμόδιων αρχών της ενδιαφερόμενης ΥΧΕ ή των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων,

- να αντιστοιχεί σε μείωση της τάξεως του 10 % τουλάχιστο των συνολικών εσόδων από εξαγωγές του έτους που προηγείται του έτους της αιτήσεως.

Οι προαναφερόμενες περιστάσεις αφορούν διαταραχές όπως τα ατυχήματα, οι σοβαρές τεχνικές δυσχέρειες, τα κρίσιμα, εσωτερικά ή εξωτερικά, πολιτικά γεγονότα, οι σημαντικές τεχνολογικές και οικονομικές μεταβολές ή οι σημαντικές εμπορικές μεταβολές των σχέσεων με την Κοινότητα.

3. Οι αρμόδιες αρχές των ΥΧΕ μπορούν να ζητήσουν να τους χορηγηθεί χρηματοδοτική παρέμβαση στα πλαίσια των πόρων που έχουν οριστεί για την ειδική χρηματοδοτική διευκόλυνση, όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2.

Άρθρο 139

1. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 138 παρέμβαση προσανατολίζεται προς τους στόχους του συστήματος όπως ορίζονται στο άρθρο 137 παράγραφος 2.

Όταν η διατήρηση ή η αποκατάσταση της βιωσιμότητας της πληττόμενης επιχείρησης ή επιχειρήσεων κρίνεται εφικτή και σκόπιμη, η παρέμβαση προορίζεται να χρηματοδοτήσει σχέδια ή προγράμματα, χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης των εν λόγω επιχειρήσεων ή και άλλα, με στόχο τη διατήρηση, αποκατάσταση ή ορθολογικοποίηση μιας βιώσιμης ικανότητας παραγωγής και εξαγωγής.

Όταν η διατήρηση ή η αποκατάσταση της βιωσιμότητας δεν κρίνεται εφικτή, η παρέμβαση αποσκοπεί στη διεύρυνση των βάσεων της οικονομικής ανάπτυξης μέσω χρηματοδότησης βιώσιμων σχεδίων ή προγραμμάτων αναπροσανατολισμού ή διαφοροποίησης, είτε οριζόντιας είτε κάθετης.

Ο στόχος της διαφοροποίησης μπορεί επίσης να επιδιωχθεί, εφόσον συμφωνούν τα δύο μέρη, ακόμη και σε περίπτωση που μπορεί να αποκατασταθεί η βιωσιμότητα εφόσον ο βαθμός εξάρτησης της οικονομίας από το συγκεκριμένο μεταλλευτικό προϊόν παραμένει σημαντικός.

Σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 138 παράγραφος 2 στοιχείο β), ο στόχος της διαφοροποίησης επιδιώκεται μέσω χρηματοδοτικής συμβολής στην υλοποίηση αναπτυξιακών σχεδίων ή προγραμμάτων, εκτός μεταλλευτικού τομέα, τα οποία έχουν ήδη αρχίσει να εκτελούνται και ενδέχεται να μην ολοκληρωθούν αισίως.

2. Η απόφαση για διάθεση πόρων σε συγκεκριμένα σχέδια ή προγράμματα, θα λαμβάνει δεόντως υπόψη τα οικονομικά συμφέροντα και τις κοινωνικές επιπτώσεις της παρέμβασης αυτής στην ενδιαφερόμενη ΥΧΕ, καθώς και στην Κοινότητα, και θα προσαρμόζεται στις ανάγκες οικονομικής αναδιάρθρωσης της ενδιαφερόμενης ΥΧΕ.

Στα πλαίσια των αιτήσεων που υποβάλλονται δυνάμει του άρθρου 138 παράγραφος 1 στοιχείο β), η Κοινότητα και οι αρμόδιες αρχές της ενδιαφερόμενης ΥΧΕ επιδιώκουν από κοινού και συστηματικά τον προσδιορισμό του πεδίου και του τρόπου εφαρμογής της ενδεχόμενης παρέμβασης, ώστε να μην τεθούν σε κίνδυνο οι ανταγωνιστικές κοινοτικές παραγωγές στο μεταλλευτικό τομέα.

Η αξιολόγηση και η συνεκτίμηση των ανωτέρω στοιχείων αποτελούν τμήμα της διαγνωστικής μελέτης που προβλέπεται στο άρθρο 140 παράγραφος 2.

3. Δίδεται ιδιαίτερη προσοχή:

- στις μεταποιητικές και μεταφορικές δραστηριότητες, ιδίως σε περιφερειακό επίπεδο, καθώς και στην πρέπουσα ενσωμάτωση του μεταλλευτικού τομέα στη συνολική οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της ΥΧΕ,

- στις προληπτικές δράσεις που επιτρέπουν ελαχιστοποίηση των διαταράξεων από την προσαρμογή στις τεχνολογίες, από την τελειοποίηση των τεχνικών και διοικητικών ικανοτήτων του εντόπιου προσωπικού, καθώς και από την προσαρμογή του εντόπιου προσωπικού στις τεχνικές διαχείρισης των επιχειρήσεων,

- στην ενίσχυση του επιστημονικού και τεχνικού δυναμικού των ΥΧΕ για την παραγωγή νέων υλικών.

Άρθρο 140

1. Η αίτηση παρέμβασης περιλαμβάνει τις πληροφορίες για τη φύση των συναντώμενων προβλημάτων, τις διαπιστωθείσες ή αναμενόμενες συνέπειες από τις διαταραχές τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και στο επίπεδο της πληττόμενης μεταλλευτικής επιχείρησης ή επιειρήσεων, καθώς και στοιχεία, υπό μορφή δελτίου αναγνώρισης, για τα μέτρα ή δράσεις που έχουν τεθεί ή υπάρχει επιθυμία να τεθούν σε εφαρμογή προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση.

Η αίτηση αυτή διατυπώνεται μόλις αναγνωριστούν οι προαναφερόμενες συνέπειες και εντός προθεσμίας η οποία δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες

2. Πριν από οποιαδήποτε απόφαση της Κοινότητας, πραγματοποιείται με τρόπο συστηματικό μια τεχνική οικονομική και χρηματοοικονομική διαγνωστική μελέτη του συγκεκριμένου μεταλλευτικού τομέα, για να αξιολογηθεί τόσο η επιλεξιμότητα της αίτησης όσο και το σχέδιο ή το πρόγραμμα χρήσης που πρόκειται να εφαρμοστεί. Για τον ορισμό της παρέμβασης, η διαγνωστική αυτή μελέτη, η οποία είναι διεξοδικότατη, λαμβάνει ιδίως υπόψη τις προοπτικές της παγκόσμιας αγοράς και την κατάσταση της κοινοτικής αγοράς των συγκεκριμένων προϊόντων, με την επιφύλαξη του άρθρου 139 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο, περιλαμβάνει δε επίσης ανάλυση των ενδεχόμενων επιπτώσεων μιας τέτοιας παρέμβασης στις ανταγωνιστικές μεταλλευτικές παραγωγές των κρατών μελών καθώς και των επιπτώσεων που προκύπτουν για την ενδιαφερόμενη ΥΧΕ αν δεν υπάρξει τέτοια παρέμβαση. Στόχος της μελέτης είναι να διαπιστωθεί:

- κατά πόσον έχει επηρεαστεί ή κινδυνεύει να επηρεαστεί η βιωσιμότητα των σχετικών μέσων παραγωγής, εάν η βιωσιμότητα αυτή μπορεί να αποκατασταθεί ή μήπως είναι σκοπιμότερο να γίνουν παρεμβάσεις διαφοροποίησης,

- ή εάν η πτώση των εσόδων από εξαγωγές που αναφέρεται στο άρθρο 138 παράγραφος 2 στοιχείο β) θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την υλοποίηση των αναπτυξιακών σχεδίων ή προγραμμάτων που έχουν ήδη αναληφθεί.

Η εν λόγω διαγνωστική μελέτη τίθεται σε εφαρμογή σύμφωνα με τις διαδικασίες της τεχνικής και οικονομικής συνεργασίας. Για την υλοποίησή της απαιτείται στενή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές της ΥΧΕ και τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς της.

3. Η επιλεξιμότητα και η πρόταση χρηματοδότησης κρίνονται με την ίδια απόφαση.

Πρόκειται να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα ώστε να μην καθυστερεί η εξέταση των αιτήσεων και να κινητοποιείται γρήγορα η ενδεδειγμένη παρέμβαση.

Άρθρο 141

1. Σε περίπτωση ανάγκης, μπορεί να χρηματοδοτηθεί από τους πόρους του ειδικού συστήματος χρηματοδότησης που προβλέπεται στο άρθρο 142 η παροχή τεχνικής βοήθειας για την εφαρμογή και επίβλεψη του σχεδίου.

2. Οι διαδικασίες που εφαρμόζονται στην περίπτωση παροχής τεχνικής βοήθειας και ο τρόπος εκτέλεσής της είναι οι προβλεπόμενες στα πλαίσια της συνεργασίας για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης.

Άρθρο 142

1. Για τους σκοπούς που ορίζονται στο άρθρο 137 και για την περίοδο που ορίζεται στο άρθρο 154, η Κοινότητα διαθέτει το συνολικό ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) σημείο iv) του εν λόγω άρθρου και το οποίο προορίζεται για την κάλυψη του συνόλου των υποχρεώσεών της στο πλαίσιο της ειδικής χρηματοδοτικής διευκόλυνσης. Το ποσό που διατίθεται στο σύστημα της διευκόλυνσης υπάγεται στη διαχείριση της Επιτροπής.

2. Πριν από τη λήξη της ισχύος της περιόδου που ορίζεται στο άρθρο 154, το Συμβούλιο αποφασίζει, με βάση πρόταση της Επιτροπής, τον τρόπο διάθεσης των ενδεχόμενων υπολοίπων του συνολικού ποσού της χρηματοδότησης.

3. Το ύψος της παρέμβασης που προβλέπεται στο άρθρο 138 καθορίζεται από την Επιτροπή ανάλογα με τα διαθέσιμα κεφάλαια της ειδικής χρηματοδοτικής διευκόλυνσης, με τη φύση των σχεδίων και προγραμμάτων εφαρμογής, με τις δυνατότητες συγχρηματοδότησης, καθώς και με τη σχετική σημασία που έχει για την οικονομία της ΥΧΕ η πληγείσα μεταλλευτική βιομηχανία.

4. Οι ενισχύσεις που χορηγούνται στην ΥΧΕ δυνάμει του συστήματος της ειδικής χρηματοδοτικής διευκόλυνσης μπορούν να εκχωρηθούν από αυτή στον τελικό οφειλέτη υπό διαφορετικούς όρους, που καθορίζονται στα πλαίσια της απόφασης χρηματοδότησης και προκύπτουν από την ανάλυση του σχεδίου παρέμβασης, που γίνεται με βάση τα συνήθη για το είδος του προβλεπόμενου σχεδίου οικονομικά και χρηματοδοτικά κριτήρια.

5. Η διαγνωστική μελέτη που προβλέπεται στο άρθρο 140 χρηματοδοτείται από τους πόρους διευκόλυνσης.

6. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης, την οποία πρέπει να επιβεβαιώσει και να δικαιολογήσει σε πρώτη φάση η διαγνωστική μελέτη, μπορεί να χορηγηθεί προκαταβολή στην ΥΧΕ που προβάλλει σχετικό αίτημα, υπό τύπο μερικής προχρηματοδότησης του σχεδίου ή του προγράμματος που ακολουθεί.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Κεφάλαιο 1

Γενικές διατάξεις

Τμήμα 1

Στόχοι

Άρθρο 143

Η συνεργασία για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης έχει ως στόχο, με τη χορήγηση επαρκών χρηματοδοτικών μέσων και την κατάλληλη τεχνική βοήθεια:

α) να υποστηρίξει και να ευνοήσει τις προσπάθειες των ΥΧΕ, που αποσκοπούν στην ολοκληρωμένη, αυτοκαθοριζόμενη, αυτοκατευθυνόμενη και αυτοδύναμη μακροπρόθεσμα κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική τους ανάπτυξη, με βάση το αμοιβαίο συμφέρον και στα πλαίσια πνεύματος αλληλοεξάρτησης-

β) να συμβάλει στην άνοδο του βιοτικού επιπέδου των πληθυσμών των ΥΧΕ και στην αύξηση της ευημερίας τους-

γ) να προωθήσει τα κατάλληλα μέτρα για την κινητοποίηση των ικανοτήτων πρωτοβουλίας των κοινωνικών ομάδων και τη συμμετοχή των προσώπων τα οποία αφορά ο σχεδιασμός και η εκτέλεση των αναπτυξιακών προγραμμάτων-

δ) να συμβάλει στη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή του πληθυσμού στα οφέλη που απορρέουν από την ανάπτυξη-

ε) να συμβάλει στην ανάπτυξη της ικανότητας των ΥΧΕ να εισάγουν καινοτομίες, να προσαρμόζουν και να μετασχηματίζουν την τεχνολογία τους-

στ) να συμβάλει στην καλύτερη και ευστοχότερη δυνατή αναζήτηση, διατήρηση, μεταποίηση, επεξεργασία και εκμετάλλευση των φυσικών πόρων των ΥΧΕ προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι προσπάθειές τους για εκβιομηχάνιση και οικονομική διαφοροποίηση-

ζ) να υποστηρίξει και να προωθήσει τη βέλτιστη ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στις ΥΧΕ-

η) να ευνοήσει την αύξηση χρηματικών ροών προς τις ΥΧΕ, που να ανταποκρίνονται στις εξελικτικές ανάγκες τους, και να υποστηρίξει τις προσπάθειες των ΥΧΕ να εναρμονίσουν την υπέρ της ανάπτυξής τους διεθνή συνεργασία, μέσω πράξεων συγχρηματοδότησης με άλλους χρηματοδοτικούς φορείς ή με τρίτους-

θ) να αναζητήσει νέες μεθόδους για την ενθάρρυνση των άμεσων ιδιωτικών επενδύσεων στις ΥΧΕ, να υποστηρίξει την ανάπτυξη υγιούς, ευημερούντος και δυναμικού ιδιωτικού τομέα ΥΧΕ και να ενθαρρύνει τις ροές τοπικών, εθνικών και ξένων ιδιωτικών επενδύσεων στους παραγωγικούς τομείς των ΥΧΕ-

ι) να ευνοήσει τη συνεργασία μεταξύ ΥΧΕ, καθώς και μεταξύ ΥΧΕ και κρατών ΑΚΕ, και την περιφερειακή συνεργασία μεταξύ αυτών-

ια) να καταστήσει δυνατή τη δημιουργία πλέον ισορροπημένων οικονομικών και κοινωνικών σχέσεων και την εδραίωση μιας καλύτερης κατανόησης μεταξύ των ΥΧΕ, των κρατών ΑΚΕ, των κρατών μελών της Κοινότητας και των λοιπών κρατών του κόσμου, με την προοπτική νέας διεθνούς οικονομικής τάξης-

ιβ) να δώσει τη δυνατότητα στις ΥΧΕ που αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες έκτακτης μορφής, προερχόμενες από φυσικές καταστροφές ή από έκτακτες περιστάσεις με ανάλογα αποτελέσματα, να λάβουν βοήθεια έκτακτης ανάγκης-

ιγ) να ενισχύσει τις λιγότερο ανεπτυγμένες ΥΧΕ να υπερνικήσουν τα ιδιαίτερα εμπόδια που τροχοπεδούν τις αναπτυξιακές τους προσπάθειες.

Τμήμα 2

Αρχές

Άρθρο 144

Η συνεργασία για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης:

α) εφαρμόζεται με βάση και σε συμφωνία με τους αναπτυξιακούς στόχους, στρατηγικές και προτεραιότητες που αποφασίζονται από τις αρμόδιες αρχές των ΥΧΕ, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τα αντίστοιχα γεωγραφικά, κοινωνικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά των ΥΧΕ, καθώς και τις ιδιαίτερες δυνατότητές τους-

β) παρέχεται με πολύ γενναιόδωρους όρους-

γ) εξασφαλίζει ότι η εισροή πόρων γίνεται σε περισσότερο προβλεπτή και κανονική βάση-

δ) εξασφαλίζει τη συμμετοχή των ΥΧΕ στη διαχείριση και τη χρησιμοποίηση των χρηματικών πόρων, καθώς και σε αποτελεσματική αποκέντρωση των εξουσιών λήψης αποφάσεων-

ε) ενισχύει και χρησιμοποιεί όσο γίνεται περισσότερο το ανθρώπινο δυναμικό και τις υπάρχουσες διοικητικές δομές των ΥΧΕ-

στ) είναι εύκαμπτη και προσαρμοσμένη στην κατάσταση κάθε ΥΧΕ, καθώς και στην ιδιαίτερη φύση του συγκεκριμένου σχεδίου ή προγράμματος-

ζ) πραγματοποιείται με τις λιγότερες δυνατές διοικητικές διατυπώσεις και σύμφωνα με απλές και ορθολογικές διαδικασίες, ώστε να είναι δυνατό να τίθενται τα προγράμματα σε εφαρμογή γρήγορα και αποτελεσματικά-

η) προβλέπει ότι η τεχνική βοήθεια χορηγείται μόνο μετά από αίτηση των αρμόδιων αρχών των ενδιαφερόμενων ΥΧΕ, ότι έχει την απαιτούμενη ποιότητα, ότι ανταποκρίνεται σε κάποια ανάγκη, ότι χαρακτηρίζεται από ευνοϊκό λόγο κόστους-αποτελεσματικότητας και ότι λαμβάνονται μέτρα για την ταχεία και αποτελεσματική κατάρτιση τοπικού προσωπικού που θα εξασφαλίσει τις μετέπειτα δραστηριότητες.

Τμήμα 3

Κατευθυντήριες γραμμές

Άρθρο 145

1. Οι χρηματοδοτούμενες στα πλαίσια της απόφασης παρεμβάσεις διενεργούνται με στενή συνεργασία των αρμόδιων αρχών των ΥΧΕ και της Κοινότητας και με τήρηση της αρχής της ισότητας των εταίρων.

2. Οι αρμόδιες αρχές των ΥΧΕ ευθύνονται για:

α) τον καθορισμό των στόχων και προτεραιοτήτων επί των οποίων στηρίζονται ταενδεικτικά προγράμματα-

β) την επιλογή των σχεδίων και προγραμμάτων-

γ) την προετοιμασία και την υποβολή των φακέλων των σχεδίων και προγραμμάτων-

δ) την προετοιμασία, διαπραγμάτευση και σύναψη των συμβάσεων-

ε) την εκτέλεση και τη διαχείριση των σχεδίων και προγραμμάτων-

στ) τη συντήρηση των σχεδίων και προγραμμάτων.

3. Οι αρμόδιες αρχές των ΥΧΕ και η Κοινότητα έχουν από κοινού την ευθύνη για:

α) τον καθορισμό, ενδεχομένως, στα πλαίσια της εταιρικής σχέσης που αναφέρεται στο πέμπτο μέρος, των γενικών κατευθυντήριων γραμμών της συνεργασίας για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης-

β) την κατάρτιση των ενδεικτικών προγραμμάτων-

γ) τη μελέτη των προτεινόμενων σχεδίων και προγραμμάτων-

δ) την εξασφάλιση της ισότητας των όρων συμμετοχής στις προσκλήσεις για υποβολή προσφορών και στις αναθέσεις-

ε) την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των επιπτώσεων και αποτελεσμάτων των σχεδίων και προγραμμάτων-

στ) την εξασφάλιση της κατάλληλης, ταχείας και αποτελεσματικής εκτέλεσης των σχεδίων και προγραμμάτων.

4. Η Κοινότητα έχει την ευθύνη για τη λήψη των αποφάσεων χρηματοδότησης των σχεδίων και προγραμμάτων.

Άρθρο 146

Εκτός εάν η παρούσα απόφαση προβλέπει διαφορετικές διατάξεις, κάθε απόφαση που πρέπει να εγκριθεί από τα μέρη τα οποία αφορά η σύνδεση εγκρίνεται ή θεωρείται ότι έχει εγκριθεί σε 60 ημέρες από της κοινοποίησης εκ μέρους του άλλου μέρους.

Τμήμα 4

Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 147

Στα πλαίσια της παρούσας απόφασης, η συνεργασία για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης αφορά:

α) επενδυτικά σχέδια και προγράμματα-

β) την αποκατάσταση των σχεδίων και προγραμμάτων-

γ) τα προγράμματα τομεακού τύπου-

δ) τα προγράμματα τεχνικής συνεργασίας-

ε) την εφαρμογή ευέλικτων μέσων για την ενίσχυση των προσπαθειών των πρωτοβάθμιων λαϊκών κοινοτήτων-

στ) τα περιοδικά έξοδα (ιδίως τις τρέχουσες διοικητικές δαπάνες, τις δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης, σε εθνικό νόμισμα ή σε συνάλλαγμα) των νέων, εκτελούμενων και αποπερατωμένων σχεδίων και προγραμμάτων-

ζ) αξιολογώντας κάθε περίπτωση ξεχωριστά, τις συμπληρωματικές δαπάνες που επωμίζονται οι ΥΧΕ, οι οποίες αφορούν αποκλειστικά τη διοίκηση και την επιθεώρηση των σχεδίων και προγραμμάτων που χρηματοδοτεί το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ)-

η) τις ανοικτές πιστώσεις και την υποστήριξη των περιφερειακών μηχανισμών πληρωμής και των πράξεων που αφορούν εξαγωγικές πιστώσεις στις ΥΧΕ-

θ) τις συμμετοχές-

ι) συνδυασμό όλων ή μέρους των προαναφερόμενων στοιχείων, ενσωματωμένων σε προγράμματα τομεακής ανάπτυξης.

Άρθρο 148

Τα τομεακά προγράμματα εισαγωγών χρηματοδοτούνται, μετά από σχετική αίτηση, από τα ταμεία του ενδεικτικού προγράμματος, προκειμένου να ενισχύσουν τα μέτρα που έλαβαν οι αρμόδιες αρχές της ενδιαφερόμενης ΥΧΕ στον ή στους τομείς για τους οποίους ζητείται η συνδρομή, σύμφωνα με το άρθρο 187. Στόχος των προγραμμάτων εισαγωγών είναι να συμβάλουν στη βέλτιστη απόδοση των παραγωγικών τομέων της οικονομίας, στην επέκταση του δυναμικού παραγωγής και εξαγωγών, στη μεταφορά και ανάπτυξη της τεχνολογίας και στην ικανοποίηση των θεμελιακών αναγκών του πληθυσμού. Τα προγράμματα είναι δυνατό να περιλαμβάνουν τη χρηματοδότηση εισροών στο παραγωγικό σύστημα, όπως κεφαλαιουχικών και ενδιάμεσων αγαθών, πρώτων υλών, ανταλλακτικών, λιπασμάτων, εντομοκτόνων και υλικού για τη βελτίωση των προσφερόμενων παροχών και του επιπέδου του υγειονομικού και εκπαιδευτικού συστήματος.

Άρθρο 149

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, τα ανταλλαγματικά κεφάλαια που προέρχονται από τα διάφορα κοινοτικά μέσα βοήθειας χρησιμοποιούνται για συγκεκριμένους στόχους, προς χρηματοδότηση των τοπικών δαπανών:

α) σχεδίων και προγραμμάτων του ΕΤΑ στα πλαίσια του ενδεικτικού προγράμματος-

β) άλλων συμφωνηθέντων σχεδίων και προγραμμάτων-

γ) συγκεκριμένων γραμμών του προϋπολογισμού στα πλαίσια των προγραμμάτων δημόσιων δαπανών των ΥΧΕ, όπως οι σχετικές με τους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Άρθρο 150

1. Μπορούν να χορηγούνται ποσά σε μια ΥΧΕ για τη χρηματοδότηση των περιοδικών εξόδων (που περιλαμβάνουν τις δαπάνες διοίκησης, συντήρησης και λειτουργίας) κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη χρήση των επενδύσεων που έχουν ιδιαίτερη σημασία για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της ενδιαφερόμενης ΥΧΕ και η εκμετάλλευση των οποίων αποτελεί προσωρινά βάρος για την ΥΧΕ ή άλλους επιλέξιμους δικαιούχους. Η ενίσχυση αυτή μπορεί να καλύπτει, για τα προγενέστερα ή νέα τρέχοντα σχέδια και προγράμματα, τις τρέχουσες δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας, όπως:

α) τις δαπάνες της περιόδου εκκίνησης για την κατάρτιση, τη θέση σε λειτουργία και την εκμετάλλευση των σχεδίων ή προγραμμάτων εξοπλισμού-

β) τις δαπάνες εκμετάλλευσης, συντήρησης ή/και διαχείρισης των σχεδίων και προγραμμάτων εξοπλισμού, που έχουν τεθεί σε λειτουργία προηγουμένως.

2. Ιδιαίτερη μεταχείριση παρέχεται στη χρηματοδότηση των περιοδικών εξόδων στις λιγότερο ανεπτυγμένες ΥΧΕ.

Άρθρο 151

Οι δυνάμει της παρούσας απόφασης οικονομικές ενισχύσεις μπορούν να καλύπτουν το σύνολο των τοπικών και εξωτερικών δαπανών των σχεδίων και προγραμμάτων.

Τμήμα 5

Τομείς παρέμβασης

Άρθρο 152

1. Στα πλαίσια των προτεραιοτήτων που καθορίζονται από τις αρμ3οδιες αρχές των ΥΧΕ σε τοπικό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, μπορεί να δοθεί ενίσχυση στα σχέδια και προγράμματα σε όλους τους τομείς που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση, και μπορεί, μεταξύ άλλων, να αφορά:

α) την αγροτική και γεωργική ανάπτυξη, και ιδίως τα προγράμματα με κύριο άξονα την επισιτιστική αυτάρκεια και ασφάλεια-

β) την εκβιομηχάνιση, τη βιοτεχνία, την ενέργεια, τα ορυχεία και τον τουρισμό-

γ) την οικονομική και κοινωνική υποδομή-

δ) τη βελτίωση των δομών των παραγωγικών τομέων της οικονομίας-

ε) τη διαφύλαξη και την προστασία του περιβάλλοντος-

στ) την αναζήτηση, την εξερεύνηση και την αξιοποίηση των φυσικών πόρων-

ζ) τα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, τη βασική και την εφαρμοσμένη επιστημονική και τεχνική έρευνα, την τεχνολογική προσαρμογή ή ανανέωση, καθώς και τη μεταφορά της τεχνολογίας-

η) τη βιομηχανική προώθηση και πληροφόρηση-

θ) την εμπορία των προϊόντων και την προώθηση των πωλήσεων-

ι) την προώθηση, την ανάπτυξη και την ενίσχυση των τοπικών, εθνικών και περιφερειακών μικρομεσαίων επιχειρήσεων-

ια) την υποστήριξη των τραπεζών ανάπτυξης και των τοπικών, εθνικών και περιφερειακών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς και των ιδρυμάτων συμψηφισμού και πληρωμών, που έχουν αναλάβει την προώθηση των περιφερειακών ανταλλαγών-

ιβ) τα προγράμματα μικρών έργων βασικής ανάπτυξης-

ιγ) τις μεταφορές και τις επικοινωνίες, ιδίως την προαγωγή των εναέριων και θαλάσσιων συγκοινωνιών-

ιδ) την αξιοποίηση των αλιευτικών πόρων,

ιε) την ανάπτυξη και την καλύτερη χρησιμοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη το ρόλο των γυναικών στην ανάπτυξη-

ιστ) τη βελτίωση της υποδομής και των κοινωνικοπολιτιστικών υπηρεσιών, ιδίως σε θέματα υγείας, στέγασης, ύδρευσης κ.λπ.-

ιζ) τη βοήθεια στις επαγγελματικές και εμπορικές οργανώσεις ΥΧΕ, ΥΧΕ-ΑΚΕ και ΥΧΕ-ΑΚΕ-ΕΟΚ για τη βελτίωση της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων στις εξωτερικές αγορές-

ιη) την προώθηση και την υποστήριξη των επενδύσεων-

ιθ) τις αναπτυξιακές δράσεις που προωθούν οι οικονομικές, πολιτιστικές, κοινωνικές και εκπαιδευτικές οργανώσεις στα πλαίσια της αποκεντρωμένης συνεργασίας, ιδίως όταν συνδυάζουν τις προσπάθειες και τα μέσα οργανώσεων των ΥΧΕ και των αντίστοιχων της Κοινότητας.

2. Αυτά τα σχέδια και προγράμματα είναι επίσης δυνατό να αφορούν ορισμένες θεματικές δράσεις, όπως:

α) την προστασία των φυσικών πόρων-

β) την πρόληψη των θεομηνιών και την προετοιμασία ενόψει θεομηνιών, προκειμένου να δημιουργηθούν συστήματα πρόληψης και ταχέος συναγερμού, ώστε να περιοριστούν οι συνέπειες των θεομηνιών-

γ) την καταπολέμηση των ενδημικών ασθενειών και των επιδημιών που απειλούν τους πληθυσμούς-

δ) τη στοιχειώδη υγιεινή και την πρωτοβάθμια περίθαλψη-

ε) την καταπολέμηση των ενδημικών ασθενειών των ζώων-

στ) την έρευνα για την εξοικονόμηση ενέργειας-

ζ) τις μακροπρόθεσμες δράσεις γενικά, που υπερβαίνουν δεδομένο χρονικό ορίζοντα.

Τμήμα 6

Επιλεξιμότητα για τη χρηματοδότηση

Άρθρο 153

1. Δικαιούνται οικονομική ενίσχυση δυνάμει της παρούσας απόφασης οι ακόλουθοι οργανισμοί και οντότητες:

α) οι ΥΧΕ. Ωστόσο, η Γροιλανδία δεν θα λάβει χρηματοδοτική βοήθεια δυνάμει του καθεστώτος της ως ΥΧΕ κατά τη διάρκεια εφαρμογής του πρωτοκόλλου σχετικά με την αλιεία, που υπογράφηκε στις 16 Ιουλίου 1990 από την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, αφενός, και την κυβέρνηση της Δανίας και την τοπική κυβέρνηση της Γροιλανδίας, αφετέρου-

β) οι περιφερειακοί ή διακρατικοί οργανισμοί στους οποίους συμμετέχουν μία ή περισσότερες ΥΧΕ και οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτηθεί από τις αρμόδιες αρχές τους-

γ) οι μεικτοί οργανισμοί που έχουν ιδρύσει η Κοινότητα και οι ΥΧΕ προκειμένου να πραγματοποιήσουν ορισμένους συγκεκριμένους στόχους.

2. Μπορούν επίσης να λάβουν οικονομική ενίσχυση με τη σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων αρχών των ΥΧΕ:

α) οι δημόσιοι ή ημιδημόσιοι τοπικοί, εθνικοί ή περιφερειακοί οργανισμοί, οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης των ΥΧΕ, και ιδίως τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οι τράπεζες ανάπτυξης-

β) οι εταιρείες και οι επιχειρήσεις των ΥΧΕ-

γ) οι επιχειρήσεις ενός κράτους μέλους της Κοινότητας ώστε να είναι σε θέση, συνεισφέροντας και οι ίδιες, να αναλαμβάνουν παραγωγικά σχέδια στο έδαφος μιας ΥΧΕ-

δ) οι χρηματοπιστωτικοί διαμεσολαβητές των ΥΧΕ ή της Κοινότητας που χορηγούν χρηματικά μέσα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που προωθούν και χρηματοδοτούν τις ιδιωτικές επενδύσεις στις ΥΧΕ-

ε) οι ενώσεις παραγωγών υπηκόων των ΥΧΕ-

στ) οι υπότροφοι και οι ασκούμενοι-

ζ) οι τοπικές κοινότητες, οι συνεταιρισμοί, τα συνδικάτα, οι μη κυβερνητικοί οργανισμοί, τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα των ΥΧΕ και της Κοινότητας, για να τους δοθεί η δυνατότητα να αναλάβουν οικονομικά, πολιτιστικά, κοινωνικά και εκπαιδευτικά σχέδια και προγράμματα στις ΥΧΕ στα πλαίσια της αποκεντρωμένης συνεργασίας.

Κεφάλαιο 2

Οικονομική συνεργασία

Τμήμα 1

Μέσα χρηματοδότησης

Άρθρο 154

1. Για τους σκοπούς που εκτίθενται στον παρόντα τίτλο κεφάλαιο 1 και για πενταετή περίοδο, υπολογιζόμενη από την 1η Μαρτίου 1990, το συνολικό ποσό της χρηματοδοτικής συνδρομής της Κοινότητας ανέρχεται σε 165 εκατομμύρια Ecu.

Το ποσό αυτό περιλαμβάνει:

α) 140 εκατομμύρια Ecu από το ΕΤΑ, που κατανέμονται ως εξής:

ι) για τους σκοπούς που ορίζονται στα άρθρα 143, 144 και 147: 106,5 εκατομμύρια Ecu με τη μορφή επιχορηγήσεων,

ιι) για τους σκοπούς που ορίζονται στα άρθρα 143, 144 και 147: 25 εκατομμύρια Ecu με τη μορφή επιχειρηματικών κεφαλαίων,

iii) για τους σκοπούς που ορίζονται στα άρθρα 114 έως 136: 6 εκατομμύρια Ecu με τη μορφή μεταφορών για τη σταθεροποίηση των εσόδων από τις εξαγωγές στο πλαίσιο του Stabex,

iv) για τους σκοπούς που ορίζονται στα άρθρα 137 έως 142: 2,5 εκατομμύρια Ecu με την μορφή επιχορηγήσεων στο πλαίσιο του Sysmin-

β) για τους σκοπούς που ορίζονται στα άρθρα 143, 144 και 147: 25 εκατομμύρια Ecu κατ' ανώτατο όριο με τη μορφή δανείων της τράπεζας τα οποία χορηγούνται από τους ίδιους πόρους της και με τους όρους που προβλέπονται από το καταστατικό της. Αυτά τα δάνεια υπόκεινται στους όρους του άρθρου 157 σχετικά με τις επιδοτήσεις επιτοκίου.

2. Στο πλαίσιο του ποσού που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) σημείο i), πραγματοποιούνται οι ακόλουθες επιχορηγήσεις:

α) 86 εκατομμύρια Ecu για τη χρηματοδότηση σχεδίων και προγραμμάτων που κατανέμονται κατά τον ακόλουθο τρόπο:

ι) βρετανικές ΥΧΕ: 15,5 εκατομμύρια Ecu,

ιι) γαλλικές ΥΧΕ: 40,2 εκατομμύρια Ecu,

iii) ολλανδικές ΥΧΕ: 30,3 εκατομμύρια Ecu-

β) 11,5 εκατομμύρια Ecu για τη χρηματοδότηση περιφερειακών σχεδίων και προγραμμάτων των ΥΧΕ, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης περιφερειακών προγραμμάτων για την ανάπτυξη του εμπορίου και των υπηρεσιών που αναφέρονται στο άρθρο 85-

γ) 6 εκατομμύρια Ecu για τη χρηματοδότηση των επιδοτήσεων επιτοκίου που αναφέρονται στο άρθρο 157-

δ) ειδική επιχορήγηση 3 εκατομμυρίων Ecu από τα οποία:

ι) 2,5 εκατομμύρια Ecu για τις επείγουσες ενισχύσεις, που προβλέπονται στο άρθρο 164 και

ιι) 0,5 εκατομμύρια Ecu για τις ενισχύσεις σε πρόσφυγες, επαναπατριζόμενους και εκτοπισμένους πληθυσμούς, που προβλέπονται στο άρθρο 165,

iii) σε περίπτωση εξάντλησης του ειδικού κονδυλίου που προβλέπεται σε ένα από τα προαναφερόμενα άρθρα πριν από τη λήξη της ισχύος της παρούσας απόφασης, μπορούν να γίνονται μεταφορές από τις πιστώσεις που προβλέπονται στο άλλο άρθρο,

iv) κατά τη λήξη ισχύος της παρούσας απόφασης, οι πιστώσεις που δεν έχουν αναληφθεί για επείγουσα βοήθεια και βοήθεια προς τους πρόσφυγες, τους επαναπατριζόμενους και τους εκτοπισμένους πληθυσμούς επιστρέφονται στο πλαίσιο της συνεργασίας για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης, εκτός εάν υπάρξει αντίθετη απόφαση του Συμβουλίου,

ω) σε περίπτωση εξάντλησης του ειδικού κονδυλίου πριν από τη λήξη ισχύος της παρούσας απόφασης, το Συμβούλιο θεσπίζει, με βάση πρόταση της Επιτροπής, τα μέτρα που κρίνονται κατάλληλα για την αντιμετώπιση των καταστάσεων που αναφέρονται στα άρθρα 164 και 165.

3. Η Τράπεζα διαχειρίζεται τα δάνεια που χορηγούνται από τους ίδιους πόρους της, συμπεριλαμβανομένων των επιδοτήσεων επιτοκίου, καθώς και τα επιχειρηματικά κεφάλαια. Όλα τα άλλα χρηματοδοτικά μέσα στα πλαίσια της απόφασης τα διαχειρίζεται η Επιτροπή.

4. Για τη δεύτερη πενταετή περίοδο που καλύπτει η παρούσα απόφαση θα καθοριστούν νέες χρηματοδοτικές συνδρομές της Κοινότητας.

Τμήμα 2

Τρόποι και προϋποθέσεις χρηματοδότησης

Άρθρο 155

1. Τα σχέδια ή τα προγράμματα δράσεων μπορούν να χρηματοδοτούνται είτε με επιχορηγήσεις, είτε με επιχειρηματικά κεφάλαια από το ΕΤΑ, είτε με δάνεια της Τράπεζας από τους ιδίους πόρους της, είτε με συνδυασμένη εφαρμογή περισσότερων από αυτούς τους τρόπους χρηματοδότησης.

2. Οι τρόποι χρηματοδότησης για κάθε σχέδιο ή πρόγραμμα καθορίζονται από κοινού από τις αρμόδιες αρχές της ή των δικαιούχων ΥΧΕ και την Κοινότητα ανάλογα:

α) με το επίπεδο ανάπτυξης, τη γεωγραφική θέση, την οικονομική και δημοσιονομική κατάσταση των ενδιαφερόμενων ΥΧΕ-

β) με τη φύση του σχεδίου ή προγράμματος, τις προοπτικές οικονομικής και δημοσιονομικής του αποδοτικότητας, καθώς και των κοινωνικών και πολιτιστικών του επιπτώσεων, και

γ) σε περίπτωση δανείων, με τους παράγοντες που εγγυώνται την εξυπηρέτηση των δανείων. 3. Η οικονομική βοήθεια μπορεί να χορηγείται είτε στις ενδιαφερόμενες ΥΧΕ, είτε, μέσω των ΥΧΕ ή με την έγκρισή τους, μέσω επιλέξιμων χρηματοδοτικών οργανισμών ή απευθείας σε κάθε άλλο επιλέξιμο δικαιούχο.

4. Όταν η οικονομική βοήθεια χορηγείται από μεσάζοντα στον τελικό δικαιούχο:

α) οι όροι της χορήγησης των κεφαλαίων αυτών από το μεσάζοντα στον τελικό δικαιούχο καθορίζονται στη σύμβαση χρηματοδότησης ή στη σύμβαση δανείου-

β) κάθε οικονομικό όφελος που περιέρχεται στο μεσάζοντα κατόπιν της συναλλαγής αυτής χρησιμοποιείται για αναπτυξιακούς σκοπούς υπό τους όρους που προβλέπονται στη σύμβαση χρηματοδότησης ή στη σύμβαση δανείου, αφού ληφθούν υπόψη οι διοικητικές δαπάνες, οι οικονομικοί και συναλλαγματικοί κίνδυνοι, καθώς και το κόστος της τεχνικής βοηθείας που παρέχεται στον τελικό δικαιούχο.

Άρθρο 156

1. Τα επιχειρηματικά κεφάλαια μπορούν να λάβουν τη μορφή δανείων ή συμμετοχών.

α) Τα δάνεια μπορούν να χορηγηθούν κυρίως υπό μορφή:

ι) "εξηρτημένων" δανείων, των οποίων η εξόφληση και, ενδεχομένως, η πληρωμή των τόκων γίνεται μόνο μετά την εξόφληση των άλλων απαιτήσεων,

ii) δανείων υπό αίρεση, των οποίων η εξόφληση ή/και η διάρκεια εξαρτώνται από την πλήρωση ορισμένων προϋποθέσεων σχετικά με τα αποτελέσματα του χρηματοδοτουμένου σχεδίου, όπως είναι το κέρδος ή η προβλεπόμενη παραγωγή. Οι ειδικές προϋποθέσεις καθορίζονται κατά τη χορήγηση του δανείου-

β) οι συμμετοχές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προσωρινή απόκτηση, εξ ονόματος της Κοινότητας, μεριδίων μειοψηφίας στο κεφάλαιο επιχειρήσεων ΥΧΕ ή οργανισμών που χρηματοδοτούν αναπτυξιακά σχέδια στις ΥΧΕ ή χρηματοδοτικών οργανισμών ΥΧΕ που προωθούν και χρηματοδοτούν ιδιωτικές επενδύσεις στις ΥΧΕ. Οι συμμετοχές αυτές μεταβιβάζονται σε κατοίκους ή οργανισμούς των ΥΧΕ ή χρησιμοποιούνται κατά άλλο τρόπο, με την έγκριση των αρμόδιων αρχών της ενδιαφερόμενης ΥΧΕ, εφόσον πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις-

γ) οι όροι που ισχύουν για τις πράξεις επί επιχειρηματικών κεφαλαίων εξαρτώνται από τα χαρακτηριστικά κάθε σχεδίου ή προγράμματος και είναι κατά γενικό κανόνα ευνοϊκότεροι από τους όρους των επιδοτούμενων δανείων. Για τα δάνεια, το επιτόκιο δεν υπερβαίνει σε καμία περίπτωση το 3 %.

2. Προκειμένου να αμβλυνθούν οι επιπτώσεις των διακυμάνσεων των τιμών συναλλάγματος, το πρόβλημα του συναλλαγματικού κινδύνου αντιμετωπίζεται ως εξής:

α) σε περίπτωση πράξεων επί επιχειρηματικών κεφαλαίων με σκοπό την αύξηση των ιδίων πόρων μιας επιχείρησης, το συναλλαγματικό κίνδυνο αναλαμβάνει κατά γενικό κανόνα η Κοινότητα-

β) σε περίπτωση χρηματοδότησης με επιχειρηματικά κεφάλαια των επενδύσεων ιδιωτικών επιχειρήσεων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ο συναλλαγματικός κίνδυνος κατανέμεται μεταξύ της Κοινότητας, αφενός, και των άλλων ενδιαφερόμενων μερών, αφετέρου. Κατά μέσο όρο, ο συναλλαγματικός κίνδυνος κατανέμεται ισομερώς.

Άρθρο 157

Η Τράπεζα χορηγεί δάνεια από τους ιδίους πόρους της υπό τους εξής όρους και προϋποθέσεις:

α) το επιτόκιο πριν από την επιδότηση είναι εκείνο που εφαρμόζει η Τράπεζα για το νόμισμα, τη διάρκεια και τον τρόπο αποπληρωμής που επελέγησαν για το δάνειο αυτό κατά την ημέρα υπογραφής της σύμβασης-

β) το επιτόκιο αυτό μειώνεται χάρη σε μια επιδότηση ύψους 4 %. Το ποσοστό επιδότησης προσαρμόζεται αυτόματα κατά τρόπον ώστε το επιτόκιο που βαρύνει το δανειζόμενο να μην είναι ούτε κατώτερο του 3 % ούτε ανώτερο του 6 % εφόσον πρόκειται για δάνειο που έχει συναφθεί με το επιτόκιο αναφοράς. Το επιτόκιο αναφοράς που επιλέγεται για τον υπολογισμό της προσαρμογής του ποσοστού επιδότησης είναι το επιτόκιο που εφαρμόζει η Τράπεζα για δάνειο σε Ecu με ίδιους όρους διάρκειας και τρόπου αποπληρωμής, κατά την ημέρα υπογραφής της σύμβασης-

γ) το ποσό των επιδοτήσεων επιτοκίου, αναπροσαρμοζόμενο στην αξία του κατά τη στιγμή των καταβολών του δανείου, καταλογίζεται στο ποσό των επιχορηγήσεων και καταβάλλεται απευθείας στην Τράπεζα-

δ) η χορήγηση των δανείων από τους ιδίους πόρους της Τράπεζας γίνεται, όσον αφορά τη διάρκεια, υπό όρους που ορίζονται με βάση τα οικονομικά και χρηματοδοτικά χαρακτηριστικά του σχεδίου, η διάρκεια δε αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 25 έτη. Τα δάνεια αυτά περιλαμβάνουν κανονικά περίοδο χάριτος που καθορίζεται σε συνάρτηση με τη διάρκεια κατασκευής και τις ταμειακές ανάγκες του σχεδίου.

Άρθρο 158

Η Τράπεζα:

α) συνεισφέρει μέσω των οικονομικών πόρων που διαχειρίζεται στην οικονομική και βιομηχανική ανάπτυξη των ίδιων των ΥΧΕ και σε περιφερειακό επίπεδο. Για το σκοπό αυτό, χρηματοδοτεί κατά προτεραιότητα παραγωγικά σχέδια και προγράμματα στους τομείς της βιομηχανίας, των γεωργικών βιομηχανιών, του τουρισμού, των ορυχείων, της ενέργειας, και των μεταφορών και τηλεπικοινωνιών που έχουν σχέση με τους τομείς αυτούς. Αυτές οι τομεακές προτεραιότητες δεν αποκλείουν τη δυνατότητα της Τράπεζας να χρηματοδοτεί με τους ιδίους πόρους της παραγωγικά σχέδια και προγράμματα άλλων τομέων, και ιδίως του τομέα των βιομηχανικών καλλιεργειών-

β) συνάπτει στενές σχέσεις συνεργασίας με τις τοπικές και περιφερειακές τράπεζες αναπτύξεως και με τα τραπεζικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα των ΥΧΕ-

γ) σε συνεννόηση με τις αρμόδιες αρχές της ενδιαφερόμενης ΥΧΕ, προσαρμόζει τους τρόπους και τις διαδικασίες υλοποίησης της συνεργασίας για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης, όπως καθορίζονται στην παρούσα απόφαση, προκειμένου να λαμβάνει ενδεχομένως υπόψη τη φύση των σχεδίων και προγραμμάτων και να δρα σύμφωνα με τους στόχους της παρούσας απόφασης στα πλαίσια των διαδικασιών που έχουν καθοριστεί στο καταστατικό της.

Άρθρο 159

Όσον αφορά τα δάνεια ή τις συμμετοχές που έχουν χορηγηθεί ή αποκτηθεί δυνάμει της παρούσας απόφασης και για τα οποία οι αρμόδιες αρχές των ενδιαφερόμενων ΥΧΕ έχουν δώσει έγγραφη συγκατάθεση, οι αρχές αυτές:

α) απαλλάσσουν τους τόκους, τις προμήθειες και τα χρεωλύσια των δανείων από κάθε εθνικό ή τοπικό φόρο ή φορολογική επιβάρυνση που οφείλεται σύμφωνα με την ισχύουσα στην ενδιαφερόμενη ΥΧΕ νομοθεσία-

β) θέτουν στη διάθεση των δικαιούχων το συνάλλαγμα που απαιτείται για την πληρωμή των τόκων, προμηθειών και χρεωλυσίων των δανείων που οφείλονται σύμφωνα με τις συμβάσεις χρηματοδότησης οι οποίες έχουν συναφθεί για την εφαρμογή σχεδίων και προγραμμάτων στο έδαφός τους-

γ) θέτουν στη διάθεση της Τράπεζας με την τιμή συναλλάγματος που ισχύει την ημέρα της μεταφοράς μεταξύ του Ecu ή του τυχόν άλλου νομίσματος μεταφοράς και του εθνικού νομίσματος, το συνάλλαγμα το αναγκαίο για τη μεταφορά κάθε ποσού που εισπράττει η Τράπεζα σε εθνικό νόμισμα και που αντιπροσωπεύει καθαρά έσοδα και καθαρό προϊόν από πράξεις ανάληψης συμμετοχής της Κοινότητας σε επιχειρήσεις.

Άρθρο 160

Στις λιγότερο ανεπτυγμένες ΥΧΕ επιφυλάσσεται ιδιαίτερη μεταχείριση κατά τον καθορισμό του όγκου των χρηματοδοτικών μέσων που αυτές μπορούν να αναμένουν από την Κοινότητα στα πλαίσια του ενδεικτικού τους προγράμματος. Τα χρηματοδοτικά αυτά μέσα συνοδεύονται από ευνοϊκότερους όρους χρηματοδότησης, ανάλογους με την οικονομική κατάσταση και τη φύση των ιδιαίτερων αναγκών κάθε ΥΧΕ. Τα μέσα αυτά συνίστανται κυρίως σε επιχορηγήσεις, και στις ενδεδειγμένες περιπτώσεις, σε επιχειρηματικά κεφάλαια ή δάνεια της Τράπεζας, σύμφωνα ιδίως με τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 155 παράγραφος 2.

Τμήμα 3

Συγχρηματοδοτήσεις

Άρθρο 161

1. Μετά από αίτηση των αρμόδιων αρχών των ΥΧΕ, τα χρηματοδοτικά μέσα της απόφασης είναι δυνατό να διατίθενται στα πλαίσια συγχρηματοδοτήσεων (ιδίως με αναπτυξιακούς οργανισμούς και φορείς των κρατών μελών της Κοινότητας, των ΥΧΕ, των κρατών ΑΚΕ, των τρίτων χωρών ή με διεθνή ή ιδιωτικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, επιχειρήσεις ή οργανισμούς εξαγωγικών πιστώσεων).

2. Αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία στις δυνατότητες συγχρηματοδότησης, ιδίως στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) μεγάλα σχέδια που δεν είναι δυνατό να χρηματοδοτηθούν από μία μόνο πηγή χρηματοδότησης-

β) σχέδια για τα οποία η συμμετοχή της Κοινότητας και η πείρα της στην εκτέλεση σχεδίων είναι δυνατό να διευκολύνουν τη συμμετοχή και άλλων χρηματοδοτικών φορέων-

γ) σχέδια που είναι δυνατό να ευνοηθούν από συνδυασμό χρηματοδοτήσεων με ευέλικτους όρους και άλλων χρηματοδοτήσεων με κανονικούς όρους-

δ) σχέδια που είναι δυνατό να κατατμηθούν σε επιμέρους σχέδια επιλέξιμα για χρηματοδότηση από διαφορετικές πηγές-

ε) σχέδια για τα οποία η διαφοροποίηση των χρηματοδοτήσεων είναι δυνατό να συνεπάγεται πλεονεκτήματα, ως προς το κόστος των χρηματοδοτήσεων και των επενδύσεων, καθώς και ως προς άλλα θέματα που συνδέονται με την πραγματοποίηση των σχεδίων αυτών-

στ) σχέδια περιφερειακού ή διαπεριφερειακού χαρακτήρα.

3. Οι συγχρηματοδοτήσεις είναι δυνατό να γίνονται υπό τη μορφή κοινών ή παράλληλων χρηματοδοτήσεων. Σε κάθε περίπτωση, προτιμάται η καταλληλότερη από άποψη κόστους και αποτελεσματικότητας μέθοδος.

4. Με τη σύμφωνη γνώμη των ενδιαφερόμενων μερών:

α) εναρμονίζονται και συντονίζονται στο βαθμό του αναγκαίου οι παρεμβάσεις της Κοινότητας και των άλλων συγχρηματοδοτών, ώστε να περιορίζεται ο αριθμός των διαδικασιών που πρέπει να εφαρμόζουν οι αρμόδιες αρχές των ΥΧΕ και να είναι δυνατή η απλούστευση των διαδικασιών αυτών, ιδίως όσον αφορά:

ι) τις ανάγκες των άλλων συγχρηματοδοτών και των δικαιούχων,

ιι) την επιλογή των σχεδίων προς συγχρηματοδότηση και τις διατάξεις σχετικά με την εφαρμογή τους,

iii) την εναρμόνιση των κανόνων και διαδικασιών σχετικά με τις συμβάσεις έργων, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών,

iv) τους όρους πληρωμής,

ω) τους κανόνες επιλεξιμότητας και ανταγωνισμού,

vi) τα περιθώρια προτίμησης που παρέχονται στις επιχειρήσεις των ΥΧΕ-

β) η διαδικασία συνεννόησης και συντονισμού με τους άλλους χρηματοδότες και τους συγχρηματοδότες πρέπει να ενισχυθεί και να αναπτυχθεί, όποτε είναι δυνατό, με τη σύναψη συμφωνιών πλαισίων συγχρηματοδότησης, και οι προσανατολισμοί και διαδικασίες στον τομέα της συγχρηματοδότησης πρέπει να αναθεωρηθούν, προκειμένου να διασφαλισθεί η αποτελεσματικότητα και να δημιουργηθούν οι καλύτερες δυνατές συνθήκες-

γ) η Κοινότητα μπορεί να παράσχει διοικητική υποστήριξη στους άλλους συγχρηματοδότες ή να διαδραματίσει ιθύνοντα ή συντονιστικό ρόλο στα πλαίσια των σχεδίων στη χρηματοδότηση των οποίων συμμετέχει, προκειμένου να διευκολυνθεί η υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων σχεδίων ή προγραμμάτων.

Τμήμα 4

Σχέδια μικρών έργων

Άρθρο 162

1. Για να ικανοποιηθούν οι αναπτυξιακές ανάγκες των τοπικών κοινοτήτων, το Ταμείο μετά από αίτηση των αρμόδιων αρχών της ενδιαφερόμενης ΥΧΕ, συμμετέχει στη χρηματοδότηση τοπικών σχεδίων μικρών έργων τα οποία:

α) έχουν οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις στη ζωή του πληθυσμού-

β) ανταποκρίνονται σε μία ανάγκη πρωταρχικής σημασίας που έχει εκδηλωθεί και διαπιστωθεί και

γ) εκτελούνται με πρωτοβουλία και ενεργό συμμετοχή του δικαιούχου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

2. Τη χρηματοδότηση των σχεδίων μικρών έργων εξασφαλίζουν:

α) ο ενδιαφερόμενος οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης, υπό μορφή συνεισφοράς σε είδος, παροχής υπηρεσιών ή χρηματικής παροχής, ανάλογα με τις δυνατότητές του-

β) το Ταμείο, η συνεισφορά του οποίου δεν μπορεί καταρχήν να υπερβεί τα τρία τέταρτα του συνολικού κόστους κάθε σχεδίου, ούτε τα 300 000 Ecu-

γ) η ενδιαφερόμενη ΥΧΕ, κατ' εξαίρεση υπό μορφή χρηματοδοτικής ενίσχυσης, παροχής της χρήσης δημόσιου εξοπλισμού ή παροχής υπηρεσιών.

3. Τα ποσά που αντιστοιχούν στη συνεισφορά του Ταμείου λαμβάνονται από τις επιχορηγήσεις που προβλέπονται δυνάμει του εθνικού ενδεικτικού προγράμματος.

4. Ιδιαίτερη προτεραιότητα δίδεται στην προετοιμασία και την εφαρμογή των σχεδίων μικρών έργων στις λιγότερο ανεπτυγμένες ΥΧΕ.

Άρθρο 163

Με τη σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων αρχών των ενδιαφερόμενων ΥΧΕ, κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερόμενων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης των εν λόγω ΥΧΕ και σύμφωνα με τις διατάξεις για τα πολυετή προγράμματα που προβλέπονται στο άρθρο 196, οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί των ΥΧΕ και της Κοινότητας μπορούν, εκτός των δυνατοτήτων συγχρηματοδότησης που διαθέτουν, να συντονίζουν, να επιβλέπουν ή να εκτελούν σχέδια μικρών έργων ή/και πολυετή προγράμματα μικρών έργων.

Τμήμα 5

Βοήθεια έκτακτης ανάγκης

Άρθρο 164

1. Η βοήθεια έκτακτης ανάγκης χορηγείται στις ΥΧΕ που αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες έκτακτου χαρακτήρα, οφειλόμενες σε θεομηνίες ή εξαιρετικές περιστάσεις με ανάλογα αποτελέσματα. Η βοήθεια έκτακτης ανάγκης, που έχει ως στόχο να συμβάλλει πραγματικά, με τα καταλληλότερα μέσα, στην άρση των άμεσων δυσκολιών:

α) είναι αρκετά ευέλικτη ώστε να λαμβάνει οποιαδήποτε μορφή ανάλογα με τις περιστάσεις, συμπεριλαμβανομένης της παροχής μιας ιδιαίτερα εκτεταμένης κλίμακας ουσιωδών αγαθών και υπηρεσιών ή/και χρηματικών καταβολών προς τα θύματα-

β) είναι επίσης δυνατό να καλύπτει τη χρηματοδότηση άμεσων μέτρων για την εξασφάλιση της επαναλειτουργίας και της ελάχιστης βιωσιμότητας έργων ή εγκαταστάσεων που έχουν υποστεί ζημίες-

γ) δεν επιστρέφεται και χορηγείται με ταχύτητα και ευελιξία.

2. Η Κοινότητα λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για να διευκολύνει την ταχεία διεκπεραίωση των αναγκαίων δράσεων για την αντιμετώπιση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης. Προς το σκοπό αυτό:

α) οι πιστώσεις βοήθειας έκτακτης ανάγκης πρέπει να έχουν αναληφθεί και χρησιμοποιηθεί πλήρως και η δράση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός προθεσμίας 180 ημερών από την ημερομηνία καθορισμού των όρων εφαρμογής, εκτός αν έχει συμφωνηθεί από κοινού το αντίθετο-

β) στην περίπτωση που δεν έχει χρησιμοποιηθεί το σύνολο των πιστώσεων που έχουν ανοιχθεί μέσα στις προκαθορισμένες προθεσμίες ή σε οποιαδήποτε άλλη προθεσμία που συμφωνήθηκε σύμφωνα με το στοιχείο α), το υπόλοιπο επανεντάσσεται στο ειδικό κονδύλιο που προβλέπεται στο άρθρο 154 παράγραφος 2 στοιχείο δ)-

γ) οι όροι χορήγησης και εφαρμογής της βοήθειας έκτακτης ανάγκης καθορίζονται με επείγουσες και ευέλικτες διαδικασίες-

δ) οι πόροι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναδρομική χρηματοδότηση άμεσων μέτρων βοήθειας που έλαβαν οι ίδιες οι ΥΧΕ.

Άρθρο 165

1. Μπορεί να χορηγείται βοήθεια στις ΥΧΕ που δέχονται πρόσφυγες επαναπατριζόμενους προκειμένου να αντιμετωπίσουν πιεστικές ανάγκες οι οποίες δεν καλύπτονται από την επείγουσα βοήθεια και να υλοποιηθούν πλέον μακροπρόθεσμα σχέδια και προγράμματα δράσεων τα οποία έχουν ως στόχο την αυτάρκεια και την ένταξη ή επανένταξη των πληθυσμών αυτών.

2. Ανάλογη βοήθεια με την προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 μπορεί να χορηγείται για τη διευκόλυνση της εκούσιας ένταξης ή επανένταξης προσώπων που υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν την κατοικία τους λόγω πολεμικών περιστάσεων ή θεομηνιών. Για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης, λαμβάνονται υπόψη όλοι οι παράγοντες που προκάλεσαν την εν λόγω μετακίνηση, καθώς και οι επιθυμίες του μετακινηθέντος πληθυσμού και οι ευθύνες της κυβέρνησης όσον αφορά την ικανοποίηση των αναγκών του πληθυσμού της χώρας της.

3. Δεδομένου ότι η βοήθεια που χορηγείται σύμφωνα με το παρόν άρθρο έχει ως στόχο την ανάπτυξη, μπορεί να χρησιμοποιείται από κοινού με τις πιστώσεις του ενδεικτικού προγράμματος της ενδιαφερόμενης ΥΧΕ.

4. Η διαχείριση και η εκτέλεση της βοήθειας αυτής γίνεται σύμφωνα με διαδικασίες που επιτρέπουν ευέλικτες και ταχείες παρεμβάσεις. Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να καταβάλλεται ώστε οι πληγέντες πληθυσμοί να βοηθούνται κατά τον αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο. Οι όροι πληρωμής και εφαρμογής καθορίζονται κατά περίπτωση. Η βοήθεια αυτή μπορεί να τίθεται σε εφαρμογή, εφόσον συμφωνούν οι αρμόδιες αρχές της ενδιαφερόμενης ΥΧΕ, με τη συνεργασία ειδικών οργανισμών, ιδίως των Ηνωμένων Εθνών, ή κατευθείαν από την Επιτροπή.

Άρθρο 166

Οι συμβάσεις που αφορούν τη βοήθεια έκτακτης ανάγκης ανατίθενται σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο κεφάλαιο 5 του τμήματος 5.

Άρθρο 167

Οι δράσεις που αναλαμβάνονται μετά το στάδιο έκτακτης ανάγκης, με στόχο την αναγκαία υλική και κοινωνική αποκατάσταση ύστερα από θεομηνίες ή από εξαιρετικές περιστάσεις με ανάλογα αποτελέσματα, μπορούν να χρηματοδοτούνται από την Κοινότητα δυνάμει της απόφασης. Οι ανάγκες που ακολουθούν το στάδιο έκτακτης ανάγκης μπορούν να καλύπτονται από άλλα μέσα, ιδίως από τα ανταλλαγματικά κεφάλαια που έχουν δημιουργηθεί από τους κοινοτικούς μηχανισμούς, από το ειδικό κονδύλιο για τους πρόσφυγες, τους επαναπατριζόμενους και τα πρόσωπα που υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν την κατοικία τους, από τα ενδεικτικά προγράμματα των ΥΧΕ ή από συνδυασμό των διαφόρων αυτών στοιχείων.

Οι ανάγκες αυτές μπορούν επίσης να καλυφθούν, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 154 παράγραφος 2 στοιχείο δ), από τα ποσά του ειδικού κονδυλίου για την επείγουσα βοήθεια που παραμένουν διαθέσιμα κατά τη λήξη της απόφασης.

Κεφάλαιο 3

Επενδύσεις

Τμήμα 1

Προώθηση των επενδύσεων

Άρθρο 168

Αναγνωρίζοντας τη σημασία των ιδιωτικών επενδύσεων για την προώθηση της αναπτυξιακής συνεργασίας τους, καθώς και την ανάγκη να ληφθούν κατάλληλα μέτρα για την τόνωση και την προστασία αυτών των επενδύσεων, οι αρμόδιες αρχές των ΥΧΕ και η Κοινότητα:

α) εφαρμόζουν μέτρα για να ενθαρρύνουν τους ιδιώτες επενδυτές οι οποίοι συμμορφώνονται προς τους στόχους και τις προτεραιότητες της αναπτυξιακής συνεργασίας ΥΧΕ-ΕΟΚ, καθώς και προς τους οικείους νόμους και κανονισμούς, προκειμένου να συμμετέχουν στις αναπτυξιακές τους προσπάθειες-

β) επιφυλάσσουν δίκαιη και ίση μεταχείριση στους επενδυτές αυτούς-

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα νομικά και άλλα μέτρα για τη δημιουργία και τη διατήρηση προβλεπτού και ασφαλούς επενδυτικού κλίματος και διαπραγματεύονται συμφωνίες για τη βελτίωση του κλίματος αυτού-

δ) ευνοούν την αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των οικονομικών παραγόντων ΥΧΕ και μεταξύ αυτών και των οικονομικών παραγόντων της Κοινότητας, προκειμένου να αυξηθούν οι ροές των κεφαλαίων, οι διαχειριστικές ικανότητες, οι τεχνολογίες και άλλες μορφές τεχνογνωσίας-

ε) διευκολύνουν την αύξηση και τη σταθεροποίηση των χρηματοδοτικών ροών του ιδιωτικού τομέα της Κοινότητας προς τις ΥΧΕ, συμβάλλοντας στην κατάργηση των εμποδίων που φράζουν την πρόσβαση των ΥΧΕ στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, και ιδίως στις κοινοτικές-

στ) δημιουργούν περιβάλλον που ευνοεί την ανάπτυξη των χρηματοπιστωτικών φορέων και την κινητοποίηση των πόρων που είναι απαραίτητοι για τη δημιουργία κεφαλαίου και τη διάδοση του επιχειρηματικού πνεύματος-

ζ) δημιουργούν κίνητρα για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, λαμβάνοντας τα αναγκαία μέτρα για τη βελτίωση του περιβάλλοντος των επιχειρήσεων και ιδίως για την εγκαθίδρυση νομικού, διοικητικού και χρηματοοικονομικού πλαισίου ικανού να ευνοήσει τη δημιουργία και την ανάπτυξη δυναμικού ιδιωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων των βασικών επιχειρήσεων-

η) ενισχύουν την ικανότητα των τοπικών φορέων των ΥΧΕ να προσφέρουν ευρύ φάσμα υπηρεσιών ικανών να αυξήσουν την τοπική συμμετοχή στη βιομηχανική και εμπορική δραστηριότητα.

Άρθρο 169

Προκειμένου να προωθηθούν οι ροές των ιδιωτικών επενδύσεων και η ανάπτυξη των επιχειρήσεων, πρέπει, σε συνεργασία με άλλους ενδιαφερόμενους οργανισμούς και στα πλαίσια της παρούσας απόφασης:

α) να υποστηριχθούν οι προσπάθειες για την ενθάρρυνση των ευρωπαϊκών ιδιωτικών επενδύσεων στις ΥΧΕ, με οργάνωση συζητήσεων μεταξύ κάθε ενδιαφερόμενης ΥΧΕ και των δυνητικών ιδιωτών επενδυτών, όσον αφορά το νομικό και χρηματοπιστωτικό πλαίσιο που οι ΥΧΕ μπορούν να προσφέρουν στους επενδυτές-

β) να ευνοηθούν οι ροές των πληροφοριών σχετικά με τις δυνατότητες επενδύσεων, με διοργάνωση συναντήσεων για την προώθηση των επενδύσεων, και την τακτική διοχέτευση πληροφοριών για τους χρηματοπιστωτικούς ή άλλους υπάρχοντες εξειδικευμένους φορείς και για τις υπηρεσίες και τους όρους που προσφέρουν, και με διευκόλυνση της δημιουργίας εστιών για τις συναντήσεις αυτές-

γ) να ευνοηθεί η διάθεση πληροφοριών ως προς την ύπαρξη και τη φύση εγγυήσεων για τις επενδύσεις και τους ασφαλιστικούς μηχανισμούς που προορίζονται να διευκολύνουν τις επενδύσεις στις ΥΧΕ-

δ) να βοηθηθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις των ΥΧΕ να ετοιμάζουν χρηματοληπτικά σχέδια και να αποκτούν με τους καλύτερους δυνατούς όρους χρηματοδότηση υπό μορφή συμμετοχών ή δανείων-

ε) να αναζητηθούν τα μέσα για να υπερνικηθεί ή να μειωθεί ο κίνδυνος που συνιστά η χώρα υποδοχής για τα σχέδια ιδιωτικών επενδύσεων που μπορούν να συμβάλλουν στην οικονομική πρόοδο-

στ) να βοηθηθούν τεχνικά και οικονομικά οι ΥΧΕ:

ι) για να δημιουργήσουν ή να ενισχύσουν την ικανότητα των ΥΧΕ προς βελτίωση της ποιότητας των μελετών σκοπιμότητας και της προετοιμασίας των σχεδίων, ώστε να μπορούν να συνάγονται τα πρέποντα οικονομικά και δημοσιονομικά συμπεράσματα,

ii) για να σχεδιάσουν ολοκληρωμένους μηχανισμούς διαχείρισης των σχεδίων, προς κάλυψη του συνόλου του κύκλου των σχεδίων στα πλαίσια του προγράμματος ανάπτυξης των ΥΧΕ.

Τμήμα 2

Χρηματοδότηση των επενδύσεων

Άρθρο 170

1. Προκειμένου να διευκολυνθεί η άμεση εφαρμογή παραγωγικών επενδύσεων, τόσο δημόσιων, όσο και ιδιωτικών, που να συμβάλλουν στην οικονομική και βιομηχανική ανάπτυξη των ΥΧΕ, η Κοινότητα παρέχει χρηματοδοτική ενίσχυση, με την επιφύλαξη των διατάξεων που περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο 2 του παρόντος τίτλου, με τη μορφή επιχειρηματικών κεφαλαίων ή δανείων επί των ιδίων πόρων της Τράπεζας. Αυτή η χρηματοδοτική ενίσχυση μπορεί, μεταξύ άλλων:

α) να αυξάνει αμέσως ή εμμέσως τους ιδίους πόρους των δημόσιων, ημιδημόσιων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων και να χορηγεί στις επιχειρήσεις αυτές χρηματοδότηση υπό τη μορφή δανείων για επενδυτικούς σκοπούς-

β) να στηρίζει σχέδια και προγράμματα παραγωγικών επενδύσεων που καθορίζονται και ενθαρρύνονται από το κέντρο βιομηχανικής ανάπτυξης και το τεχνικό κέντρο γεωργικής και αγροτικής συνεργασίας-

γ) να χρηματοδοτεί δράσεις υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

2. Προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι στόχοι που καθορίζονται στην παράγραφο 1, σημαντικό τμήμα των επιχειρηματικών κεφαλαίων διατίθεται για την υποστήριξη των επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα.

Άρθρο 171

Εκτός από τα προαναφερόμενα χρηματοδοτικά μέσα, οι αρμόδιες αρχές των ΥΧΕ μπορούν να χρησιμοποιούν τα δυνάμει του ενδεικτικού ή περιφερειακού προγράμματος χρηματοδοτικά μέσα, προκειμένου, μεταξύ άλλων:

α) να χρηματοδοτούν δράσεις υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων-

β) να ενθαρρύνουν τη δημιουργία ή την ενίσχυση τοπικών ή περιφερειακών χρηματοδοτικών οργανισμών στις ΥΧΕ, ώστε να ικανοποιούνται αποτελεσματικά οι ανάγκες του ιδιωτικού τομέα-

γ) να στηρίζουν με κατάλληλο και αποτελεσματικό τρόπο την προώθηση των εξαγωγών-

δ) να παρέχουν γενική ή ειδική τεχνική συνεργασία που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του ιδιωτικού τομέα.

Άρθρο 172

Η χρηματοδότηση άμεσα παραγωγικών σχεδίων μπορεί να αφορά τόσο τις νέες επενδύσεις, όσο και την αποκατάσταση ή εκμετάλλευση υφιστάμενων παραγωγικών δυνατοτήτων.

Άρθρο 173

Όταν ένας ενδιάμεσος οργανισμός αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση, επαφίεται στον οργανισμό αυτό να επιλέγει και να προετοιμάζει κάθε σχέδιο και να διαχειρίζεται τα κεφάλαια που τίθενται στη διάθεσή του σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση και κατόπιν κοινής συμφωνίας των αρμόδιων αρχών των ΥΧΕ και της Κοινότητας.

Τμήμα 3

Στήριξη των επενδύσεων

Άρθρο 174

Για να υλοποιηθούν αποτελεσματικά οι διάφοροι στόχοι της παρούσας απόφασης όσον αφορά την προώθηση των ιδιωτικών επενδύσεων και για να συγκεκριμενοποιηθεί το πολλαπλασιαστικό τους αποτέλεσμα, η Τράπεζα ή/και η Επιτροπή προσφέρουν τη συνδρομή τους μέσω:

α) της χρηματικής, βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων των συμμετοχών σε επιχειρήσεις-

β) της τεχνικής βοήθειας-

γ) των συμβουλευτικών υπηρεσιών-

δ) των υπηρεσιών ενημέρωσης και συντονισμού.

Άρθρο 175

1. Η Τράπεζα χρησιμοποιεί τα επιχειρηματικά κεφάλαια για να στηρίξει τις δράσεις που έχουν ως στόχο την προώθηση και υποστήριξη του ιδιωτικού τομέα των ΥΧΕ. Για το σκοπό αυτό, τα κεφάλαια αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για:

α) τη χορήγηση άμεσων δανείων για επενδύσεις των δημόσιων, ημιδημόσιων και ιδιωτικών επιχειρήσεων των ΥΧΕ, συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων-

β) την αύξηση των ιδίων πόρων ή των εξομοιούμενων προς αυτούς κεφαλαίων, των δημόσιων, ημιδημόσιων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων με άμεσες συμμετοχές επ' ονόματι της Κοινότητας-

γ) τη συμμετοχή, με τη συμφωνία των αρμόδιων αρχών των ενδιαφερόμενων ΥΧΕ, στους χρηματοδοτικούς οργανισμούς προώθησης των ιδιωτικών επενδύσεων στις ΥΧΕ-

δ) τη χορήγηση χρηματικών μέσων στους χρηματοδοτικούς οργανισμούς των ΥΧΕ ή, με τη συμφωνία των αρμόδιων αρχών της ενδιαφερόμενης ΥΧΕ, στους επιχειρηματικούς κύκλους των ΥΧΕ ή/και της Κοινότητας οι οποίοι επιθυμούν, πέραν της δικής τους συμβολής, να επενδύσουν σε συνεπιχειρήσεις ΥΧΕ-ΕΟΚ με στόχο την ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων ΥΧΕ-

ε) την ενίσχυση, με τη συμφωνία των αρμόδιων αρχών της ενδιαφερόμενης ΥΧΕ, των οικονομικών ενδιάμεσων των ΥΧΕ ή της Κοινότητας που συμβάλλουν στη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων των ΥΧΕ, προκειμένου:

ι) να αποκτούν συμμετοχές σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις των ΥΧΕ,

ιι) να χρηματοδοτούν αποκτήσεις συμμετοχών σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις των ΥΧΕ από ιδιώτες επενδυτές ΥΧΕ ή/και επιχειρηματικούς κύκλους της Κοινότητας, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο στοιχείο δ),

iii) να χορηγούν δάνεια για τη χρηματοδότηση των επενδύσεων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων των ΥΧΕ-

στ) τη βοήθεια για την αναδιάρθρωση χρηματοδοτικών φορέων των ΥΧΕ ή την ανασύσταση του κεφαλαίου τους-

ζ) τη χρηματοδότηση μελετών, ερευνητικών εργασιών ή ειδικών επενδύσεων ενόψει της προετοιμασίας και του εντοπισμού των σχεδίων, την παροχή συνδρομής προς τις επιχειρήσεις, υπό μορφή ιδίως υπηρεσιών εκπαίδευσης, διαχείρισης και υποστήριξης στον τομέα των επενδύσεων, στα πλαίσια των πράξεων της Τράπεζας κατά την προεπενδυτική περίοδο ή για λόγους αποκατάστασης και, ενδεχομένως, τη συμμετοχή στα έξοδα έναρξης λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλίστρων για την εγγύηση και ασφάλιση των επενδύσεων, που είναι αναγκαίες προκειμένου να εξασφαλιστεί η λήψη της απόφασης για χρηματοδότηση.

2. Στις ενδεδειγμένες περιπτώσεις, η Τράπεζα χορηγεί από τους ιδίους πόρους της άμεσα και έμμεσα δάνεια για τη χρηματοδότηση των επενδύσεων, καθώς και των προγραμμάτων τομεακής στήριξης.

Άρθρο 176

Για να ευνοήσουν την προώθηση και την ανάπτυξη του ιδιωτικού τους τομέα, οι αρμόδιες αρχές των ΥΧΕ μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα χρηματοδοτικά μέσα του ενδεικτικού τους προγράμματος για:

α) να στηρίξουν την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, προσφέροντας επιμορφωτικά μαθήματα, συνδρομή στον τομέα της οικονομικής διαχείρισης και προετοιμασίας των σχεδίων, υπηρεσίες εξειδικευμένες στην έναρξη λειτουργίας των επιχειρήσεων και υπηρεσίες ανάπτυξης και διαχείρισης, και ενθαρρύνοντας τις μεταφορές τεχνολογίας-

β) να παράσχουν κατάλληλη και αποτελεσματική στήριξη της προώθησης των επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένης της συνδρομής στους επιφορτισμένους με αυτή-

γ) να στηρίξουν τη δημιουργία ή την ενίσχυση των τοπικών ή περιφερειακών χρηματοδοτικών οργανισμών των ΥΧΕ για τη χρηματοδότηση των εξαγωγικών πράξεων-

δ) να χρηματοδοτούν τις εισαγωγές ενδιάμεσων προϊόντων που είναι αναγκαία για τις εξαγωγικές βιομηχανίες μιας αιτούσας ΥΧΕ-

ε) να ανοίγουν πιστώσεις υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων-

στ) να παρέχουν κατάλληλο και αποτελεσματικό στήριγμα στην προώθηση των εξαγωγών-

ζ) να συμβάλλουν στη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος και ιδίως του νομικού και φορολογικού πλαισίου που εφαρμόζεται στις επιχειρήσεις και στην ανάπτυξη των υπηρεσιών στήριξης στον τομέα των επιχειρήσεων, ώστε να προσφέρονται στις επιχειρήσεις συμβουλευτικές υπηρεσίες στο νομικό, τεχνικό και διαχειριστικό τομέα-

η) να εξασφαλιστεί τεχνική συνεργασία για την ενίσχυση των δραστηριοτήτων των οργανισμών των ΥΧΕ που ασχολούνται με την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων-

θ) να εφαρμόζουν κατάλληλα προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και ανάπτυξης των ικανοτήτων των διευθυντών επιχειρήσεων, ιδιαίτερα στον τομέα των μικρών και των άτυπων επιχειρήσεων-

ι) να βοηθούν την κινητοποίηση της αποταμίευσης, την ανάπτυξη της χρηματοδοτικής διαμεσολάβησης και των νέων χρηματοδοτικών μέσων, την ορθολογική οργάνωση της πολιτικής προώθησης των επιχειρήσεων και την ενθάρρυνση των εξωτερικών επενδύσεων-

ια) να χρηματοδοτούν τα σχέδια που αναλαμβάνουν οι συνεταιρισμοί ή οι τοπικές κοινότητες των ΥΧΕ και να δημιουργούν ή να ενισχύουν εγγυητικά ταμεία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Άρθρο 177

Προκειμένου να κινητοποιηθούν εξωτερικά επενδυτικά μέσα, τόσο δημόσια όσο και ιδιωτικά, πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες συγ χρηματοδότησης ή να προσελκυστούν παράλληλα χρηματοδοτικά μέσα για τα διάφορα σχέδια ή προγράμματα.

Άρθρο 178

Κατά την υποστήριξη των προσπαθειών των αρμόδιων αρχών ΥΧΕ να επενδύσουν σε ΜΕΔΜ, όπως ορίζεται στον τίτλο ΙΙ, πρέπει να υπάρξει ιδιαίτερη φροντίδα προκειμένου να χρησιμοποιηθούν κατά το βέλτιστο τρόπο οι υφιστάμενες δυνατότητες της ενδιαφερόμενης ΥΧΕ και να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες αποκατάστασης.

Άρθρο 179

Με στόχο τη στήριξη της προώθησης των επενδύσεων στις ΥΧΕ και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τη συμπληρωματικότητα των ρόλων τους, η Επιτροπή και η Τράπεζα συντονίζουν στενά τις δραστηριότητές τους στον τομέα αυτό.

Η Επιτροπή και η Τράπεζα εξασφαλίζουν, με τη βοήθεια των κρατών μελών και των ΥΧΕ, αποτελεσματικό συντονισμό στο επιχειρησιακό επίπεδο μεταξύ όλων των μερών που ενδιαφέρονται για τη στήριξη των επενδύσεων στις ΥΧΕ.

Τμήμα 4

Τρέχουσες πληρωμές και κινήσεις κεφαλαίων

Άρθρο 180

1. Όσον αφορά τις κινήσεις κεφαλαίων που συνδέονται με τις επενδύσεις και τις τρέχουσες πληρωμές, οι αρμόδιες αρχές των ΥΧΕ και τα κράτη μέλη της Κοινότητας απέχουν από τη λήψη, στο συναλλαγματικό τομέα, μέτρων ασυμβίβαστων προς τις υποχρεώσεις τους, οι οποίες απορρέουν από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης σε θέματα συναλλαγών επί εμπορευμάτων και υπηρεσιών, εγκατάστασης και βιομηχανικής συνεργασίας. Πάντως, οι υποχρεώσεις αυτές δεν εμποδίζουν την εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων διασφαλίσεως, αν αυτό επιβάλλεται από τη σοβαρότητα των οικονομικών δυσχερειών ή των προβλημάτων του ισοζυγίου πληρωμών.

2. Όσον αφορά τις συναλλαγματικές πράξεις που συνδέονται με τις επενδύσεις ή τις τρέχουσες πληρωμές, οι αρμόδιες αρχές των ΥΧΕ αφενός, και τα κράτη μέλη αφετέρου, απέχουν, κατά το μέτρο του δυνατού, από τη λήψη μέτρων που εισάγουν διακρίσεις έναντι της άλλης πλευράς, ή από την παροχή ευνοϊκότερης μεταχείρισης σε τρίτα κράτη, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τον εξελικτικό χαρακτήρα του διεθνούς νομισματικού συστήματος, την ύπαρξη ειδικών νομισματικών διακανονισμών και τα προβλήματα του ισοζυγίου πληρωμών.

Σε περίπτωση που τέτοια μέτρα ή τέτοια μεταχείριση αποδειχθούν αναπόφευκτα, η διατήρηση ή η εισαγωγή τους γίνεται σε συμφωνία με τους διεθνείς νομισματικούς κανόνες, καταβάλλεται δε κάθε προσπάθεια για την ελαχιστοποίηση των αρνητικών συνεπειών τους για τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Κεφάλαιο 4

Τεχνική συνεργασία

Άρθρο 181

Η τεχνική συνεργασία οφείλει να βοηθά τις ΥΧΕ να αξιοποιήσουν το εθνικό και περιφερειακό ανθρώπινο δυναμικό τους και να αναπτύξουν διαρκέστερα τους θεσμούς τους, συμβάλλει δε στην επίτευξη των στόχων των σχεδίων και προγραμμάτων. Για το σκοπό αυτό:

α) η υποστήριξη που συνίσταται στην παροχή προσωπικού τεχνικής βοήθειας παρέχεται μόνον εφόσον το ζητήσουν οι αρμόδιες αρχές της ή των ενδιαφερόμενων ΥΧΕ-

Q) η τεχνική συνεργασία οφείλει να έχει ευνοϊκή σχέση κόστους/ωφέλειας, να ανταποκρίνεται στις ανάγκες για τις οποίες έχει προγραμματιστεί, να διευκολύνει τη μεταφορά γνώσεων και να αυξάνει τις τοπικές και περιφερειακές ικανότητες-

γ) καταβάλλονται προσπάθειες για να αυξηθεί η συμμετοχή των τοπικών εμπειρογνωμόνων, γραφείων μελετών και ιδρυμάτων κατάρτισης και ερευνών στα εγχειρήματα που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο, καθώς και για να χρησιμοποιείται περισσότερο το ανθρώπινο δυναμικό των ΥΧΕ με την προσωρινή τοποθέτηση τοπικών στελεχών ως ειδικών συμβούλων σε φορείς της δικής τους ΥΧΕ, άλλης γειτονικής ΥΧΕ ή περιφερειακού οργανισμού-

δ) οι ΥΧΕ μπορούν να χρησιμοποιούν, σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο, τα θεσμικά και οικονομικά μέσα της συνεργασίας για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης προκειμένου να προσδιορίσουν καλύτερα τα όρια και τις δυνατότητες όσον αφορά το τοπικό και περιφερειακό προσωπικό και να καταρτίσουν κατάλογο των εμπειρογνωμόνων, ειδικών συμβούλων και γραφείων μελετών ΥΧΕ όπου μπορούν να προσφεύγουν για τα σχέδια και προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο, καθώς και για να εντοπίσουν μέσα χρησιμοποίησης του καταρτισμένου τοπικού και περιφερειακού προσωπικού για τα σχέδια που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο-

ε) η τεχνική βοήθεια μεταξύ ΥΧΕ καθώς και μεταξύ ΥΧΕ και κρατών ΑΚΕ υποστηρίζεται με τα μέσα συνεργασίας για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης, ώστε να καθίστανται δυνατές οι μεταξύ ΥΧΕ καθώς και μεταξύ αυτών και των κρατών ΑΚΕ ανταλλαγές στελεχών και εμπειρογνωμόνων σε θέματα τεχνικής βοήθειας και διοίκησης-

στ) οι φάκελοι των σχεδίων και προγραμμάτων πρέπει να προβλέπουν προγράμματα δράσεων για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη των θεσμών και του προσωπικού και να λαμβάνουν υπόψη τα αναγκαία οικονομικά μέσα-

ζ) προκειμένου να αναστραφεί το ρεύμα της μετανάστευσης στελεχών από τις ΥΧΕ, η Κοινότητα βοηθά όσες από τις αρμόδιες αρχές των ΥΧΕ της το ζητούν ώστε να διευκολυνθεί η επιστροφή των καταρτισμένων στελεχών ΥΧΕ που κατοικούν σε ανεπτυγμένες χώρες με κατάλληλα μέτρα παροχής κινήτρων προς τους παλινοστούντες-

η) στην εξέταση των σχεδίων και προγραμμάτων λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι περιορισμοί όσον αφορά το τοπικό ανθρώπινο δυναμικό και εφαρμόζεται στρατηγική ικανή να προαγάγει την αξιοποίησή του-

θ) το προσωπικό τεχνικής βοήθειας πρέπει να διαθέτει τα προσόντα που απαιτούνται για την καλή εκτέλεση των συγκεκριμένων καθηκόντων που ορίζονται στην αίτηση των αρμόδιων αρχών της ή των ενδιαφερόμενων ΥΧΕ και να ενσωματώνεται στον αποδέκτη της βοήθειας φορέα ΥΧΕ-

ι) η ουσιαστική κατάρτιση του τοπικού προσωπικού συγκαταλέγεται μεταξύ των καθηκόντων του προσωπικού τεχνικής βοήθειας, ώστε να καταργηθεί σταδιακά η τεχνική βοήθεια και να χρησιμοποιείται για τα διάφορα σχέδια, αποκλειστικά και σε μόνιμη βάση, το τοπικό προσωπικό-

ια) η συνεργασία προβλέπει μέτρα για την ενίσχυση της δυνατότητας των ΥΧΕ να αποκτήσουν τους δικούς τους εμπειρογνώμονες και να βελτιώσουν τα επαγγελματικά ποσόντα των συμβούλων, των γραφείων μελετών και των εμπειρογνωμόνων τους-

ιQ) ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των ΥΧΕ στον τομέα του σχεδιασμού, της υλοποίησης και της αξιολόγησης των σχεδίων και προγραμμάτων.

Άρθρο 182

1. Η τεχνική συνεργασία μπορεί να έχει είτε ειδικό είτε γενικό χαρακτήρα.

2. Η τεχνική συνεργασία γενικού χαρακτήρα περιλαμβάνει ιδίως:

α) τις μελέτες ανάπτυξης, τις μελέτες για τις προοπτικές και τα μέσα ανάπτυξης και διαφοροποίησης των οικονομιών των ΥΧΕ, καθώς και για τα προβλήματα που ενδιαφέρουν ομάδες ΥΧΕ ή το σύνολο αυτών-

Q) τις μελέτες κατά τομείς και προϊόντα-

γ) την αποστολή εμπειρογνωμόνων, συμβούλων, τεχνικών και εκπαιδευτών για συγκεκριμένη αποστολή και περιορισμένη διάρκεια-

δ) την προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού, υλικού πειραματισμού, έρευνας και επίδειξης-

ε) τη γενική πληροφόρηση και την τεκμηρίωση, συμπεριλαμβανομένης της στατιστικής, που ευνοούν την ανάπτυξη των ΥΧΕ, καθώς και την επίτευξη των σκοπών της συνεργασίας-

στ) τις ανταλλαγές στελεχών, ειδικευμένου προσωπικού, σπουδαστών, ερευνητών, εμψυχωτών και υπευθύνων ομάδων ή συλλόγων κοινωνικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα-

ζ) τη χορήγηση υποστροφιών σπουδών ή πρακτικής εξάσκησης, ιδίως σε πρόσωπα που εργάζονται ήδη και χρειάζονται πρόσθετη κατάρτιση-

η) τη διοργάνωση σεμιναρίων ή κύκλων κατάρτισης, ενημέρωσης και τελειοποίησης-

θ) τη δημιουργία ή την ενίσχυση των μέσων ενημέρωσης και τεκμηρίωσης, ιδίως για τις ανταλλαγές γνώσεων, μεθόδων και εμπειριών μεταξύ ΥΧΕ, ΥΧΕ και κρατών ΑΚΕ, καθώς και μεταξύ των κρατών αυτών και της Κοινότητας-

ι) τη συνεργασία ή την αδελφοποίηση μεταξύ των οργάνων των ΥΧΕ, μεταξύ των οργάνων ΥΧΕ και κρατών ΑΚΕ καθώς και μεταξύ αυτών και των οργάνων της Κοινότητας, ιδίως μεταξύ πανεπιστημίων και άλλων ιδρυμάτων κατάρτισης και έρευνας-

ια) την υποστήριξη σημαντικών πολιτιστικών εκδηλώσεων.

3. Η τεχνική συνεργασία που συνδέεται με συγκεκριμένες ενέργειες περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

α) τις τεχνικές, οικονομικές, στατιστικές, χρηματοοικονομικές και εμπορικές μελέτες, καθώς και τις έρευνες και διερευνήσεις που είναι απαραίτητες για την προετοιμασία των σχεδίων και προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που αφορούν τις επενδύσεις-

Q) την προετοιμασία των σχεδίων και προγραμμάτων-

γ) την εκτέλεση και επίβλεψη των σχεδίων και προγραμμάτων-

δ) την εφαρμογή προσωρινών μέσων αναγκαίων για την εγκαθίδρυση, το ξεκίνημα, την εκμετάλλευση και τη συντήρηση ενός συγκεκριμένου σχεδίου-

ε) την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των ενεργειών-

στ) τα ολοκληρωμένα προγράμματα κατάρτισης, πληροφόρησης και έρευνας.

Άρθρο 183

Η Κοινότητα λαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα για να αυξήσει και να βελτιώσει τις πληροφορίες που γνωστοποιούνται στις αρμόδιες αρχές των ΥΧΕ σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τα προσόντα των κατάλληλων ειδικών.

Άρθρο 184

1. Η επιλογή μεταξύ της χρησιμοποίησης των υπηρεσιών γραφείων μελετών ή επιχειρήσεων παροχής συμβουλών και της πρόσληψης μεμονωμένων εμπειρογνωμόνων εξαρτάται από τη φύση των προβλημάτων, την έκταση και το σύνθετο χαρακτήρα των απαιτούμενων τεχνικών μέσων και μέσων διαχείρισης, καθώς και από τη σύγκριση του κόστους από τις δύο λύσεις. Λαμβάνονται εξάλλου μέτρα ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι υπεύθυνοι της εκλογής των εμπειρογνωμόνων είναι σε θέση να κρίνουν σωστά τα διάφορα επίπεδα επαγγελματικής αρμοδιότητας και εμπειρίας σε διεθνές επίπεδο. Τα κριτήρια επιλογής των συμβαλλομένων και του προσωπικού τους λαμβάνουν υπόψη:

α) τα επαγγελματικά προσόντα (τεχνικές ικανότητες και ικανότητα κατάρτισης) και τις ανθρώπινες αρετές τους-

β) το σεβασμό των πολιτιστικών αξιών και των πολιτικών και διοικητικών συνθηκών της ή των ενδιαφερόμενων ΥΧΕ-

γ) τη γνώση της αναγκαίας για την εκτέλεση της σύμβασης γλώσσας-

δ) την πρακτική εμπειρία των αντιμετωπιστέων προβλημάτων-

ε) το κόστος.

2. Η πρόσληψη του προσωπικού τεχνικής βοήθειας, ο καθορισμός των στόχων και των καθηκόντων του, η διάρκεια των αποστολών, οι αμοιβές και η συμβολή του στην ανάπτυξη των ΥΧΕ στις οποίες καλείται να επιτελέσει τα καθήκοντά του, συμβιβάζονται με τις αρχές της πολιτικής τεχνικής συνεργασίας που ορίζονται στο άρθρο 181. Οι σχετικές διαδικασίες που εφαρμόζονται πρέπει να εξασφαλίζουν την αντικειμενικότητα της επιλογής και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Εφαρμόζονται, επομένως, οι ακόλουθες αρχές:

α) η πρόσληψη πρέπει να πραγματοποιείται από τα όργανα της ΥΧΕ που χρησιμοποιούν την τεχνική βοήθεια, σύμφωνα με τις περί ανταγωνισμού και προτιμήσεων διατάξεις-

β) καταβάλλονται προσπάθειες για να διευκολύνεται η άμεση επαφή μεταξύ του υποψηφίου και του μελλοντικού χρήστη της τεχνικής βοήθειας-

γ) πρέπει να αντιμετωπίζεται το ενδεχόμενο της προσφυγής σε άλλες μεθόδους τεχνικής βοήθειας, όπως η χρησιμοποίηση εθελοντών, μη κυβερνητικών οργανισμών, συνταξιούχων στελεχών, ή οι συμφωνίες αδελφοποίησης-

δ) όταν υποβάλλεται αίτηση τεχνικής βοήθειας, οι αρμόδιες αρχές της ΥΧΕ και η αντιπροσωπεία της Επιτροπής πρέπει να συγκρίνουν το κόστος και την ωφέλεια των διαφόρων τρόπων μεταφοράς τεχνολογίας και προαγωγής των ικανοτήτων-

ε) στο φάκελο της πρόσκλησης υποβολής προσφορών ορίζεται ότι κάθε υποψήφιος οφείλει να προσδιορίζει στην προσφορά του τις μεθόδους και το προσωπικό που σκοπεύει να χρησιμοποιήσει καθώς και τη στρατηγική με την οποία προάγονται οι τοπικές ή/και περιφερειακές ικανότητες μόλις αρχίσει η σύμβαση-

στ) η Κοινότητα παρέχει στις αρμόδιες αρχές των δικαιούχων ΥΧΕ όλες τις λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το συνολικό κόστος της τεχνικής βοήθειας, ώστε να μπορούν αυτές να διαπραγματεύονται τις συμβάσεις βάσει ευνοϊκής σχέσης κόστους/ωφέλειας.

Άρθρο 185

Προκειμένου να προωθηθεί η ικανότητα των ΥΧΕ προς αύξηση των τεχνικών τους δυνατοτήτων και βελτίωση των γνώσεων των συμβούλων τους, ενθαρρύνονται οι συμφωνίες συνεταιρισμού, μεταξύ γραφείων μελετών, συμβούλων-μηχανικών, εμπειρογνωμόνων και οργανισμών των κρατών μελών και των ΥΧΕ. Για το σκοπό αυτό λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε:

α) να ενθαρρύνονται, με τη βοήθεια προσωρινών κοινοπραξιών, οι υπεργολαβίες ή η χρησιμοποίηση εμπειρογνωμόνων υπηκόων ΥΧΕ στις ομάδες των γραφείων μελετών, συμβούλων-μηχανικών ή οργανισμών των κρατών μελών-

β) να πληροφορούνται οι ενδιαφερόμενοι μέσω του φακέλου της πρόσκλησης υποβολής προσφορών σχετικά με τα κριτήρια επιλογής και προτιμήσεων που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση, ιδίως δε όσα αφορούν την ενθάρρυνση της χρησιμοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού ΥΧΕ.

Άρθρο 186

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου, η ανάθεση των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών και οι κανόνες περί ανταγωνισμού και προτιμήσεων καθορίζονται σύμφωνα με το τμήμα 5 του κεφαλαίου 5.

2. Η τεχνική συνεργασία βοηθά τις ενέργειες εκπαίδευσης και κατάρτισης και τα πολυετή προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων και των υποτροφιών, που αναφέρονται στον τίτλο ΧΙ του δεύτερου μέρους.

Κεφάλαιο 5

Διαδικασίες υλοποίησης

Τμήμα 1

Προγραμματισμός

Άρθρο 187

1. Στην αρχή της περιόδου που καλύπτει η παρούσα απόφαση οι αρχές της Γαλλίας, των Κάτω Χωρών και του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοινώνουν το ταχύτερο δυνατό στην Επιτροπή σαφή ένδειξη του ύψους της προγραμματισθείσας οικονομικής συνδρομής που μπορεί να λάβει κατά τη διάρκεια πενταετούς περιόδου κάθε ΥΧΕ που υπάγεται σε καθένα από τα εν λόγω κράτη αντίστοιχα- τα συγκεκριμένα κράτη μέλη ενημερώνουν ταυτόχρονα σχετικά τις αρμόδιες αρχές των ενδιαφερόμενων ΥΧΕ.

2. Κατά τον προσδιορισμό των εν λόγω οικονομικών συνδρομών, τα κράτη μέλη λαμβάνουν ιδίως υπόψη τις ανάγκες των λιγότερο ανεπτυγμένων ΥΧΕ.

3. Μόλις οι οικονομικές συνδρομές που αντιστοιχούν σε κάθε ΥΧΕ γίνουν γνωστές, οι αρμόδιες αρχές των ΥΧΕ καταρτίζουν και υποβάλλουν στην Κοινότητα σχέδιο ενδεικτικού προγράμματος που βασίζεται και είναι σύμφωνο με τους αναπτυξιακούς στόχους και προτεραιότητες της ενδιαφερόμενης ΥΧΕ- το σχέδιο ενδεικτικού προγράμματος περιλαμβάνει:

α) τους αναπτυξιακούς στόχους της ενδιαφερόμενης ΥΧΕ που έχουν προτεραιότητα σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο-

β) τον ή τους τομείς συγκέντρωσης για τους οποίους θεωρείται ιδιαίτερα πρόσφορη η ενίσχυση-

γ) τα πλέον κατάλληλα μέτρα και δράσεις για την πραγματοποίηση των στόχων του ή των τομέων συγκέντρωσης που έχουν εντοπιστεί-

δ) στο μέτρο του δυνατού, σαφώς προσδιορισμένα ειδικά σχέδια και προγράμματα δράσης, ιδίως δε όσα αποτελούν συνέχιση σχεδίων και προγραμμάτων δράσεων που έχουν ήδη αναληφθεί-

ε) όλες τις προτάσεις που αφορούν περιφερειακά σχέδια και προγράμματα.

Άρθρο 188

1. Το σχέδιο ενδεικτικού προγράμματος αποτελεί αντικείμενο ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των αρμόδιων αρχών της ενδιαφερόμενης ΥΧΕ και της Κοινότητας, η οποία λαμβάνει δεόντως υπόψη τις τοπικές ανάγκες της ΥΧΕ, και στη συνέχεια το ενδεικτικό πρόγραμμα εγκρίνεται με κοινή συμφωνία της Κοινότητας και των αρμόδιων αρχών της ενδιαφερόμενης ΥΧΕ βάσει του σχεδίου ενδεικτικού προγράμματος που αυτές προτείνουν. Το εν λόγω ενδεικτικό πρόγραμμα πρέπει να καταρτίζεται κατά προτίμηση εντός μέγιστης προθεσμίας έξι μηνών.

2. Στο σχέδιο προσδιορίζονται κυρίως:

α) ο ή οι τομείς συγκέντρωσης στους οποίους διατίθεται η κοινοτική ενίσχυση και τα μέσα υλοποίησής της-

β) τα αναγκαία μέτρα και ενέργειες για την υλοποίηση των στόχων στους επιλεγέντες τομείς-

γ) το χρονοδιάγραμμα των αναληπτέων υποχρεώσεων και των ληπτέων μέτρων-

δ) οι προβλέψεις για την αντιμετώπιση των ενδεχόμενων ενστάσεων και για την κάλυψη των αυξήσεων του κόστους και των απρόβλεπτων δαπανών-

ε) τα σχέδια και προγράμματα που δεν αφορούν τον τομέα ή τους τομείς συγκέντρωσης, καθώς και τις προτάσεις περιφερειακών σχεδίων και προγραμμάτων.

3. Τα ενδεικτικά προγράμματα είναι αρκετά ελαστικά ώστε να εξασφαλίζουν τη συνεχή προσαρμογή των δράσεων προς τους στόχους και να λαμβάνουν υπόψη τις μεταβολές που μπορούν να προκύψουν στην οικονομική κατάσταση κάθε ΥΧΕ, καθώς και κάθε αλλαγή στις προτεραιότητες και στόχους της. Κάθε πρόγραμμα μπορεί να αναθεωρηθεί μετά από αίτηση των αρμόδιων αρχών της ενδιαφερόμενης ΥΧΕ.

Άρθρο 189

Η Κοινότητα και οι αρμόδιες αρχές των ΥΧΕ λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της θέσπισης του ενδεικτικού προγράμματος το συντομότερο δυνατό, κατά προτίμηση εντός του πρώτου έτους μετά από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 190

1. Το ενδεικτικό πρόγραμμα καθορίζει τα συνολικά ποσά της προγραμματιζόμενης βοήθειας που μπορεί να τεθεί στη διάθεση κάθε ΥΧΕ. Η προγραμματιζόμενη βοήθεια περιλαμβάνει μόνο τις επιχορηγήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 154 παράγραφος 2 στοιχείο α).

2. Το ενδεχόμενο υπόλοιπο του ταμείου, που δεν αναλήφθηκε ή δεν εκταμιεύθηκε μέχρι το τέλος της περιόδου που καθορίζεται στο άρθρο 154, χρησιμοποιείται μέχρις ότου εξαντληθεί με τους ίδιους όρους που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση.

3. Συγκριτικός πίνακας των αναλήψεων και των πληρωμών καταρτίζεται ετησίως από τον διατάκτη της ΥΧΕ και τον εκπρόσωπο της Επιτροπής, οι οποίοι λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων των αναλήψεων που συμφωνήθηκαν κατά τον προγραμματισμό και επισημαίνουν τα αίτια των καθυστερήσεων που διαπιστώνονται στην εκτέλεσή τους προκειμένου να προταθούν τα επιβαλλόμενα επανορθωτικά μέτρα.

Τμήμα 2

Προσδιορισμός, προετοιμασία και εξέταση των σχεδίων

Άρθρο 191

Ο προσδιορισμός και η προετοιμασία των σχεδίων και προγραμμάτων γίνονται με την ευθύνη των αρμόδιων αρχών της ενδιαφερόμενης ΥΧΕ ή των άλλων επιλέξιμων δικαιούχων.

Άρθρο 192

Οι φάκελοι των σχεδίων και προγραμμάτων που προετοιμάζονται και υποβάλλονται προς χρηματοδότηση πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα αναγκαία πληροφοριακά στοιχεία για την εξέταση των σχεδίων ή προγραμμάτων ή, σε περίπτωση που δεν έχουν πλήρως καθοριστεί τα εν λόγω σχέδια και προγράμματα, να παράσχουν συνοπτική περιγραφή για τις ανάγκες της εξέτασης. Οι φάκελοι αυτοί διαβιβάζονται επισήμως στην Κοινότητα από τις αρμόδιες αρχές των ΥΧΕ ή από τους άλλους δικαιούχους σύμφωνα με την παρούσα απόφαση. Εάν οι δικαιούχοι δεν είναι ΥΧΕ, απαιτείται η τυπική συμφωνία των αρμόδιων αρχών της ενδιαφερόμενης ΥΧΕ.

Άρθρο 193

1. Η εξέταση των σχεδίων και προγραμμάτων γίνεται από κοινού από τις αρμόδιες αρχές της ή των ενδιαφερόμενων ΥΧΕ και την Κοινότητα. Προκειμένου να επισπευσθούν οι διαδικασίες, η Επιτροπή δίνει στον εκπρόσωπό της τις αναγκαίες εξουσίες για την από κοινού εξέταση- όταν πρόκειται για ΥΧΕ που βρίσκεται στην περιφέρεια όπου η Επιτροπή δεν έχει ορίσει εκπρόσωπο, η εξέταση πραγματοποιείται από την Επιτροπή και τις αρχές του κράτους στο οποίο υπάγεται η εν λόγω ΥΧΕ, οι οποίες εξασφαλίζουν την ενημέρωση των αρμόδιων αρχών της ενδιαφερόμενης ΥΧΕ.

2. Κατά την εξέταση των σχεδίων και προγραμμάτων, λαμβάνονται υπόψη τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και περιορισμοί της κάθε ΥΧΕ, καθώς και οι ακόλουθοι παράγοντες:

α) η αποτελεσματικότητα και η βιωσιμότητα των ζητούμενων ενεργειών και η αποδοτικότητά τους, ει δυνατόν με βάση ανάλυση κόστους-οφέλους, και χωρίς να παραβλέπονται οι διάφορες ενδεχόμενες παραλλαγές-

β) οι κοινωνικές, πολιτιστικές, φυλετικές και περιβαλλοντικές πτυχές, έμμεσες και άμεσες, και οι επιπτώσεις στους πληθυσμούς-

γ) η επιτόπου διαθεσιμότητα εργατικού δυναμικού και άλλων μέσων αναγκαίων για την εκτέλεση, τη λειτουργία και τη διαχείριση των σχεδίων και προγραμμάτων-

δ) η ανάπτυξη της επαγγελματικής κατάρτισης και των θεσμών που απαιτούνται για την υλοποίηση των στόχων των σχεδίων ή προγραμμάτων-

ε) η επιβάρυνση την οποία αντιπροσωπεύουν οι δαπάνες λειτουργίας για το δικαιούχο κράτος-

στ) οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται και οι προσπάθειες που καταβάλλονται σε τοπικό επίπεδο-

ζ) η πείρα από δράσεις του ίδιου τύπου που πραγματοποιήθηκαν κατά το παρελθόν-

η) τα αποτελέσματα των ήδη διεξαγόμενων μελετών σχετικά με παρεμφερή σχέδια ή προγράμματα, προκειμένου να επισπευσθεί η εφαρμογή και να μειωθεί στο ελάχιστο το κόστος.

3. Οι ειδικές δυσκολίες και προβλήματα των λιγότερο ανεπτυγμένων ΥΧΕ που έχουν αρνητική επίδραση στην αποτελεσματικότητα, τη βιωσιμότητα και την οικονομική αποδοτικότητα των σχεδίων και προγραμμάτων, λαμβάνονται υπόψη κατά την εξέτασή τους.

Τμήμα 3

Πρόταση και απόφαση χρηματοδότησης

Άρθρο 194

1. Τα συμπεράσματα της εξέτασης συνοψίζονται σε πρόταση χρηματοδότησης από τον εκπρόσωπο, εκτός αν υπάρχει η αναφερόμενη στο άρθρο 193 εξαίρεση, σε στενή συνεργασία με το διατάκτη της ΥΧΕ.

2. Η πρόταση χρηματοδότησης περιλαμβάνει χρονοδιάγραμμα της τεχνικής και οικονομικής εκτέλεσης του σχεδίου ή του προγράμματος και ορίζει τη διάρκεια των διαφόρων φάσεων της εκτέλεσης.

3. Η πρόταση χρηματοδότησης:

α) λαμβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις των αρμόδιων αρχών της ή των ενδιαφερόμενων ΥΧΕ-

β) διαβιβάζεται ταυτόχρονα στις αρμόδιες αρχές της ή των ενδιαφερόμενων ΥΧΕ και στην Επιτροπή, από τον εκπρόσωπο.

4. Η Επιτροπή οριστικοποιεί την πρόταση χρηματοδότησης και τη διαβιβάζει, με ή χωρίς τροποποιήσεις, στο κοινοτικό όργανο λήψης απόφασης. Οι αρμόδιες αρχές της ή των ενδιαφερόμενων ΥΧΕ μπορούν να υποβάλουν παρατηρήσεις σχετικά με οιαδήποτε τροποποίηση ουσίας την οποία προτίθεται να επιφέρει στο έγγραφο η Επιτροπή. Οι παρατηρήσεις αυτές λαμβάνονται υπόψη στην τροποποιημένη πρόταση χρηματοδότησης.

Άρθρο 195

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 194 παράγραφος 4, το κοινοτικό όργανο λήψης αποφάσεων κοινοποιεί την απόφασή του εντός προθεσμίας 120 ημερών από την ημερομηνία διαβίβασης εκ μέρους του εκπροσώπου, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 194 παράγραφος 3 στοιχείο β), ή, στις περιπτώσεις που δεν ορίζεται εκπρόσωπος και οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 193, της διαβίβασης εκ μέρους των αρχών του κράτους στο οποίο υπάγεται η ενδιαφερόμενη ΥΧΕ.

Άρθρο 196

1. Προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις των άρθρων 194 και 195, οι αποφάσεις χρηματοδότησης μπορούν να αφορούν τα πολυετή προγράμματα, εφόσον πρόκειται για χρηματοδότηση:

α) προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης-

β) σχεδίων μικρών έργων-

γ) προγραμμάτων προώθησης εμπορίου-

δ) συνόλου δράσεων περιορισμένου μεγέθους σε συγκεκριμένο τομέα-

ε) δράσεων τεχνικής συνεργασίας.

2. Στις περιπτώσεις αυτές, οι αρμόδιες αρχές της ενδιαφερόμενης ΥΧΕ μπορούν να υποβάλουν στον εκπρόσωπο πολυετές πρόγραμμα, όπου αναφέρονται οι γενικές γραμμές, οι προβλεπόμενοι τύποι ενεργειών και η προτεινόμενη χρηματοδοτική συνδρομή.

Η απόφαση χρηματοδότησης για κάθε πολυετές πρόγραμμα λαμβάνεται από τον κύριο διατάκτη. Η επιστολή του κύριου διατάκτη προς τον διατάκτη της ΥΧΕ, με την οποία κοινοποιείται η απόφαση αυτή, αποτελεί τη σύμβαση χρηματοδότησης κατά την έννοια του άρθρου 197.

Στα πλαίσια των πολυετών προγραμμάτων που εγκρίνονται κατ' αυτόν τον τρόπο, ο διατάκτης της ΥΧΕ θέτει σε εφαρμογή κάθε δράση σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης και της προαναφερόμενης σύμβασης χρηματοδότησης.

Στο τέλος κάθε έτους, ο διατάκτης της ΥΧΕ διαβιβάζει στην Επιτροπή έκθεση που καταρτίζεται σε συνεννόηση με τον εκπρόσωπο και αφορά την υλοποίηση των προγραμμάτων.

Τμήμα 4

Σύμβαση χρηματοδότησης και υπερβάσεις

Άρθρο 197

1. Για κάθε σχέδιο ή πρόγραμμα δράσεων που χρηματοδοτείται με επιχορήγηση του ΕΤΑ καταρτίζεται σύμβαση χρηματοδότησης μεταξύ της Επιτροπής και της ή των αρμόδιων αρχών της ή των ενδιαφερόμενων ΥΧΕ εντός των 60 ημερών που ακολουθούν την απόφαση του κοινοτικού οργάνου λήψης απόφασης.

2. Στη σύμβαση καθορίζεται ειδικότερα η ανάληψη της χρηματοδοτικής υποχρέωσης του Ταμείου, οι λεπτομέρειες και οι όροι της χρηματοδότησης, καθώς και οι γενικές και ειδικές διατάξεις που αφορούν το σχετικό σχέδιο ή πρόγραμμα. Η σύμβαση περιλαμβάνει επίσης το χρονοδιάγραμμα προβλέψεων για την τεχνική εκτέλεση του σχεδίου ή του προγράμματος που περιέχεται στην πρόταση χρηματοδότησης.

3. Οι συμβάσεις χρηματοδότησης που αφορούν όλα τα σχέδια και προγράμματα δράσεων προβλέπουν τις κατάλληλες πιστώσεις για την κάλυψη των αυξήσεων κόστους και των απρόβλεπτων δαπανών.

4. Μετά την υπογραφή της σύμβασης χρηματοδότησης, οι πληρωμές πραγματοποιούνται σύμφωνα με το σχέδιο χρηματοδότησης που καθορίζεται σ' αυτήν.

5. Οποιοδήποτε υπόλοιπο διαπιστωθεί κατά την ολοκλήρωση των σχεδίων και προγραμμάτων περιέρχεται στην ενδιαφερόμενη ΥΧΕ και τυγχάνει της ανάλογης λογιστικής εγγραφής στους λογαριασμούς του ΕΤΑ. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τον τρόπο που προβλέπεται από την παρούσα απόφαση για τη χρηματοδότηση σχεδίων και προγραμμάτων.

Υπερβάσεις

Άρθρο 198

1. Μόλις διαφαίνεται το ενδεχόμενο υπέρβασης πέραν των ορίων της σύμβασης χρηματοδότησης, ο διατάκτης της ΥΧΕ πληροφορεί σχετικά τον κύριο διατάκτη μέσω του εκπροσώπου της Επιτροπής, διευκρινίζοντας τα μέτρα τα οποία αυτός προτίθεται να λάβει για να καλύψει την υπέρβαση σε σχέση με τη χορήγηση, είτε περιορίζοντας την έκταση του σχεδίου ή προγράμματος δράσεως, είτε προσφεύγοντας σε τοπικούς ή σε άλλους μη κοινοτικούς πόρους.

2. Εάν δεν αποφασιστεί με κοινή συμφωνία να περιοριστεί η έκταση του σχεδίου ή προγράμματος δράσεως, ή αν δεν είναι δυνατό να καλυφθεί από άλλους πόρους, η υπέρβαση μπορεί:

α) να καλυφθεί από τα υπόλοιπα που διαπιστώνονται μετά την ολοκλήρωση των σχεδίων και προγραμμάτων δράσεων που χρηματοδοτούνται στα πλαίσια των ενδεικτικών προγραμμάτων και που δεν έχουν επαναχορηγηθεί, στα πλαίσια ανώτατου ορίου 20 % της χρηματοδοτικής δέσμευσης που προβλέπεται για το σχετικό σχέδιο ή πρόγραμμα δράσεων, ή

β) να χρηματοδοτηθεί από τους πόρους του ενδεικτικού προγράμματος.

Αναδρομική χρηματοδότηση

Άρθρο 199

1. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ταχεία έναρξη των σχεδίων, και για να αποφευχθούν τα κενά μεταξύ των δια δοχικών σχεδίων και οι αργοπορίες, οι αρμόδιες αρχές των ΥΧΕ μπορούν, σε συμφωνία με την Επιτροπή, κατά τη χρονική στιγμή κατά την οποία ολοκληρώνεται η εξέταση του σχεδίου και πριν ληφθεί η απόφαση χρηματοδότησης:

ι) να εκδώσουν προσκλήσεις υποβολής προσφορών για κάθε τύπο σύμβασης, που συνοδεύονται από ανασταλτική ρήτρα,

ii) να προχρηματοδοτήσουν με περιορισμένο ποσό δραστηριότητες που συνδέονται με προκαταρκτική και εποχιακή εργασία, παραγγελίες εξοπλισμού για τις οποίες πρέπει να προβλεφθεί μακρά προθεσμία παράδοσης, καθώς και ορισμένες ήδη διεξαγόμενες ενέργειες. Οι δαπάνες αυτές πρέπει να είναι σύμφωνες με τις διαδικασίες που προβλέπονται στην απόφαση.

2. Οι διατάξεις αυτές δεν θίγουν τις αρμοδιότητες του οργάνου λήψης αποφάσεων της Κοινότητας.

3. Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται από μια ΥΧΕ δυνάμει του παρόντος άρθρου χρηματοδοτούνται αναδρομικά στα πλαίσια του σχεδίου ή του προγράμματος, μετά την υπογραφή της συμφωνίας χρηματοδότησης.

Τμήμα 5

Ανταγωνισμός και προτιμήσεις

Δικαίωμα συμμετοχής

Άρθρο 200 Εκτός εάν χορηγηθεί παρέκκλιση σύμφωνα με το άρθρο 202:

α) η συμμετοχή στις προσκλήσεις προς υποβολή προσφορών και στις συμβάσεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΑ είναι ανοικτή, με ίσους όρους:

ι) στα φυσικά πρόσωπα, τις εταιρείες ή επιχειρήσεις, τους δημόσιους οργανισμούς και τους οργανισμούς στους οποίους συμμετέχει το Δημόσιο, των ΥΧΕ, των κρατών ΑΚΕ και της Κοινότητας,

ιι) στους συνεταιρισμούς και τα άλλα νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, εκτός από τα σωματεία που δεν επιδιώκουν κερδοσκοπικό σκοπό, της Κοινότητας, των ΥΧΕ ή/και των κρατών ΑΚΕ,

iii) σε κάθε κοινή επιχείρηση ή όμιλο τέτοιων επιχειρήσεων ή εταιρειών ΥΧΕ, ΑΚΕ ή/και κοινοτικών-

β) οι προμήθειες πρέπει να είναι καταγωγής Κοινότητας, ΥΧΕ ή/και των κρατών ΑΚΕ.

Συμμετοχή με ίσους όρους

Άρθρο 201 Οι αρμόδιες αρχές των ΥΧΕ και η Επιτροπή λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να εξασφαλίζουν, με ίσους όρους, τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή στις προσκλήσεις προς υποβολή προσφορών για τις συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, και ιδίως, όποτε χρειάζεται, μέτρα με στόχο:

α) να εξασφαλίζουν, μέσω της Επίσημης Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, των επίσημων εφημερίδων των ενδιαφερομένων ΥΧΕ καθώς και με οιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο ενημέρωσης, τη δημοσίευση των προσκλήσεων προς υποβολή προσφορών, ιδίως στις ΥΧΕ και στα κράτη ΑΚΕ της περιοχής-

β) να εξαλείφουν τις πρακτικές που εισάγουν διακρίσεις ή τις τεχνικές προδιαγραφές που θα ήταν δυνατό να παρεμποδίσουν την με ίσους όρους ευρεία συμμετοχή-

γ) να ενθαρρύνουν τη συνεργασία ανάμεσα στις εταιρείες και τις επιχειρήσεις των κρατών μελών, των ΥΧΕ και κρατών ΑΚΕ-

δ) να εξασφαλίζουν ότι όλα τα κριτήρια επιλογής αναφέρονται μέσα στο τεύχος της πρόσκλησης προς υποβολή προσφορών και

ε) να εξασφαλίζουν ότι η επιλεγείσα προσφορά ανταποκρίνεται στους όρους και τα κριτήρια που ορίζονται στο τεύχος της πρόσκλησης προς υποβολή προσφορών.

Παρέκκλιση

Άρθρο 202 1. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή σχέση κόστους και αποτελεσματικότητας του συστήματος, μπορεί να επιτραπεί στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι υπήκοοι αναπτυσσόμενων χωρών εκτός των κρατών ΑΚΕ, να συμμετάσχουν στις συμβάσεις που χρηματοδοτούνται από την Κοινότητα, μετά από αιτιολογημένη αίτηση των αρμόδιων αρχών των ενδιαφερόμενων ΥΧΕ. Αυτές παρέχουν στον εκπρόσωπο, για κάθε περίπτωση, τις αναγκαίες πληροφορίες προκειμένου να αποφασίσει η Κοινότητα σχετικά με τις παρεκκλίσεις αυτές, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή:

α) στη γεωγραφική θέση της ενδιαφερόμενης ΥΧΕ-

β) στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρηματιών, προμηθευτών και συμβούλων της Κοινότητας, των ΥΧΕ και των κρατών ΑΚΕ-

γ) στη φροντίδα να αποφευχθεί η υπερβολική αύξηση του κόστους εκτέλεσης των συμβάσεων-

δ) στις δυσκολίες της μεταφοράς και τις καθυστερήσεις που οφείλονται στις προθεσμίες παράδοσης και σε άλλα συναφή προβλήματα-

ε) στην πιο κατάλληλη και καλύτερα προσαρμοσμένη στις τοπικές συνθήκες τεχνολογία.

2. Η συμμετοχή των τρίτων χωρών στις συμβάσεις που χρηματοδοτούνται από την Κοινότητα μπορεί επίσης να επιτραπεί:

α) όταν η Κοινότητα συμμετέχει στη χρηματοδότηση δράσεων περιφερειακής ή διαπεριφερειακής συνεργασίας για την οποία ενδιαφέρονται τρίτες χώρες-

β) σε περίπτωση συγχρηματοδότησης σχεδίων και προγραμμάτων δράσεων-

γ) σε περίπτωση βοήθειας έκτακτης ανάγκης.

3. Σε έκτακτες περιπτώσεις και σε συμφωνία με την Επιτροπή, τα γραφεία μελετών ή οι εμπειρογνώμονες υπήκοοι τρίτων χωρών μπορούν να συμμετάσχουν στις συμβάσεις υπηρεσιών.

Ανταγωνισμός

Άρθρο 203 Εκτός εάν προβλέπονται αντίθετες διατάξεις στο άρθρο 208, οι συμβάσεις έργων και προμηθειών που χρηματοδοτούνται από τους πόρους του ΕΤΑ συνάπτονται μετά από ανοικτή πρόσκληση προς υποβολή προσφορών και οι συμβάσεις υπηρεσιών συνάπτονται μετά από περιορισμένη πρόσκληση προς υποβολή προσφορών.

Άρθρο 204 1. Οι αρμόδιες αρχές της ή των ΥΧΕ μπορούν, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου, του άρθρου 205 και με τη συμφωνία της Επιτροπής:

α) να αναθέσουν συμβάσεις μετά από περιορισμένη πρόσκληση προς υποβολή προσφορών, ενδεχομένως μετά από διαδικασία προεπιλογής-

β) να συνάψουν συμβάσεις με απευθείας ανάθεση-

γ) να αναθέσουν σε δημόσιες ή ημιδημόσιες υπηρεσίες των ΥΧΕ την εκτέλεση συμβάσεων με αυτεπιστασία.

2. Μπορεί να γίνει χρήση των περιορισμένων προσκλήσεων προς υποβολή προσφορών:

α) όταν έχει διαπιστωθεί ο επείγων χαρακτήρας της κατάστασης ή όταν το δικαιολογούν η φύση ή ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της σύμβασης-

β) για σχέδια ή προγράμματα ιδιαίτερα εξειδικευμένου χαρακτήρα-

γ) για τις πολύ μεγάλες συμβάσεις, μετά από προεπιλογή.

3. Απευθείας ανάθεση συμβάσεων επιτρέπεται:

α) για τις δράσεις περιορισμένης σημασίας, σε επείγουσες περιπτώσεις, ή για βραχυπρόθεσμες δράσεις τεχνικής συνεργασίας-

β) για τη βοήθεια έκτακτης ανάγκης-

γ) για δράσεις που ανατίθενται σε μεμονωμένους εμπειρογνώμονες-

δ) για δράσεις συμπληρωματικές ή αναγκαίες για την ολοκλήρωση ήδη διεξαγόμενων δράσεων-

ε) όταν η εκτέλεση της σύμβασης ανατίθεται αποκλειστικά στους κατόχους διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή αδειών χρήσης, επεξεργασίας ή εισαγωγής των εν λόγω προϊόντων-

στ) μετά από ανεπιτυχή πρόσκληση προς υποβολή προσφορών.

4. Για τις περιορισμένες προσκλήσεις προς υποβολή προσφορών και την απευθείας ανάθεση συμβάσεων εφαρμόζεται η ακόλουθη διαδικασία:

α) στην περίπτωση των συμβάσεων έργων και προμηθειών, οι αρμόδιες αρχές της ή των ενδιαφερόμενων ΥΧΕ καταρτίζουν, με τη συμφωνία του εκπροσώπου, περιορισμένο κατάλογο των ενδεχόμενων υποψηφίων, ενδεχομένως μετά από διαδικασία προεπιλογής-

β) για τις συμβάσεις υπηρεσιών, ο περιορισμένος κατάλογος των υποψηφίων καταρτίζεται από τις αρμόδιες αρχές των ΥΧΕ σε συμφωνία με την Επιτροπή βάσει των προτάσεων των αρμόδιων αρχών της ή των ενδιαφερόμενων ΥΧΕ και των προτάσεων που έχει υποβάλει η Επιτροπή-

γ) για την απευθείας ανάθεση συμβάσεων, οι αρμόδιες αρχές των ΥΧΕ πραγματοποιούν ελεύθερα τις συζητήσεις τις οποίες θεωρούν σκόπιμες με τους υποψηφίους που περιέχονται στον κατάλογο που έχουν καταρτίσει σύμφωνα με τα στοιχεία α) και β) και αναθέτουν τη σύμβαση στον υποψήφιο που έχουν επιλέξει.

Συμβάσεις με αυτεπιστασία

Άρθρο 205 1. Οι συμβάσεις εκτελούνται με διοικητική αυτεπιστασία από τους δημόσιους φορείς ή υπηρεσίες, ή από φορείς ή υπηρεσίες με δημόσια συμμετοχή της ή των ενδιαφερόμενων ΥΧΕ όταν η ΥΧΕ διαθέτει στις εθνικές της υπηρεσίες εξειδικευμένο διοικητικό προσωπικό για τις συμβάσεις στα πλαίσια της βοήθειας έκτακτης ανάγκης, τις συμβάσεις υπηρεσιών και όλες τις άλλες δράσεις των οποίων το υπολογιζόμενο κόστος δεν υπερβαίνει τα 5 εκατομμύρια Ecu.

2. Η Κοινότητα συνεισφέρει στις δαπάνες των υπηρεσιών τις οποίες αφορά η χορήγηση του ελλείποντος εξοπλισμού ή του υλικού ή/και των πόρων που παρέχουν τη δυνατότητα πρόσληψης του απαιτούμενου πρόσθετου προσωπικού, όπως εμπειρογνωμόνων υπηκόων της ενδιαφερόμενης ΥΧΕ ή άλλης ΥΧΕ ή κράτους ΑΚΕ. Η συμμετοχή της Κοινότητας αφορά μόνον την κάλυψη του κόστους τυχόν συμπληρωματικών μέσων και προσωρινών δαπανών εκτέλεσης, που περιορίζονται μόνο στις ανάγκες της υπό εξέταση δράσης.

Συμβάσεις βοήθειας έκτακτης ανάγκης

Άρθρο 206 Ο τρόπος εκτέλεσης των συμβάσεων βοήθειας έκτακτης ανάγκης πρέπει να είναι προσαρμοσμένος στο βαθμό επείγοντος της κατάστασης. Προς τούτο, οι αρμόδιες αρχές της ΥΧΕ μπορούν, για όλες τις ενέργειες που αφορούν τη βοήθεια έκτακτης ανάγκης, να επιτρέψουν, εφόσον συμφωνεί ο εκπρόσωπος:

α) την απευθείας ανάθεση συμβάσεων-

β) την εκτέλεση συμβάσεων με αυτεπιστασία-

γ) την εκτέλεση από ειδικευμένους οργανισμούς-

δ) την άμεση εφαρμογή από την Επιτροπή.

Συνοπτική διαδικασία

Άρθρο 207 1. Για να εξασφαλιστεί η ταχεία και αποτελεσματική εφαρμογή των σχεδίων και προγραμμάτων, τίθεται σε εφαρμογή συνοπτική διαδικασία πρόσκλησης προς υποβολή προσφορών, εκτός εάν ζητηθεί το αντίθετο από τις αρμόδιες αρχές της ενδιαφερόμενης ΥΧΕ ή την Επιτροπή με πρόταση που υποβάλλεται προς σύμφωνη γνώμη στις αρμόδιες αρχές της ΥΧΕ. Στα πλαίσια της συνοπτικής διαδικασίας πρόσκλησης προς υποβολή προσφορών, οι προθεσμίες υποβολής είναι βραχύτερες και η δημοσίευση γίνεται μόνο στην ενδιαφερόμενη ΥΧΕ και στις γειτονικές ΥΧΕ ή στα γειτονικά κράτη ΑΚΕ, σύμφωνα με την ισχύουσα στην ενδιαφερόμενη ΥΧΕ νομοθεσία. Η συνοπτική αυτή διαδικασία εφαρμόζεται:

α) στις συμβάσεις έργων, το υπολογιζόμενο κόστος των οποίων δεν υπερβαίνει τα 5 εκατομμύρια Ecu-

β) στις ενέργειες βοήθειας έκτακτης ανάγκης, ανεξαρτήτως ποσού.

2. Κατά παρέκκλιση, ο διατάκτης της ΥΧΕ μπορεί, εφόσον συμφωνεί ο εκπρόσωπος, να προμηθευτεί προμήθειες ή/και υπηρεσίες περιορισμένης χρηματικής αξίας από τις ενδιαφερόμενες ΥΧΕ ή από τις γειτονικές ΥΧΕ ή από τα γειτονικά κράτη ΑΚΕ όπου διατίθενται οι εν λόγω προμήθειες ή υπηρεσίες.

Άρθρο 208 Προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία, οι αρμόδιες αρχές των ΥΧΕ μπορούν να ζητήσουν από την Επιτροπή να διαπραγματευτεί, να καταρτίσει και να συνάψει συμβάσεις υπηρεσιών εξ ονόματός τους, απευθείας ή μέσω του αρμόδιου φορέα της.

Προτιμήσεις

Άρθρο 209 Προκειμένου να ευνοηθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή των φυσικών ή νομικών προσώπων των ΥΧΕ στην εκτέλεση των συμβάσεων έργων και προμηθειών που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΑ, λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα ώστε να γίνει η καλύτερη δυνατή χρήση των φυσικών και ανθρώπινων πόρων των εν λόγω ΥΧΕ. Προς τούτο:

α) όσον αφορά τις συμβάσεις έργων αξίας μικρότερης των 5 εκατομμυρίων Ecu, οι υποψήφιοι των ΥΧΕ απολαύουν προτιμήσεως κατά 10 % κατά τη σύγκριση προσφορών ισοδύναμης οικονομικής και τεχνικής ποιότητας, υπό τον όρο ότι τουλάχιστον ένα τέταρτο του κεφαλαίου και των στελεχών κατάγονται από μια ή περισσότερες ΥΧΕ-

β) όσον αφορά τις συμβάσεις προμηθειών, ανεξάρτητα από το ύψος τους, οι υποψήφιοι των ΥΧΕ που προτείνουν προμήθειες των οποίων η συμβατική αξία είναι κατά 50 % τουλάχιστον καταγωγής ΥΧΕ, απολαύουν προτίμησης κατά 15 % κατά τη σύγκριση προσφορών ισοδύναμης οικονομικής και τεχνικής ποιότητας-

γ) όσον αφορά τις συμβάσεις υπηρεσιών, η προτίμηση χορηγείται, κατά τη σύγκριση προσφορών ισοδύναμης οικονομικής και τεχνικής ποιότητας, στους εμπειρογνώμονες, τους οργανισμούς, τα γραφεία μελετών ή τις συμβουλευτικές επιχειρήσεις των ΥΧΕ με την απαιτούμενη επαγγελματική επάρκεια-

δ) όταν εξετάζεται το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθούν υπεργολάβοι, ο επιλεγείς υποψήφιος προτιμά τα φυσικά πρόσωπα, τις εταιρείες και επιχειρήσεις των ΥΧΕ που είναι σε θέση να εκτελέσουν τη σύμβαση υπό τους ίδιους όρους-

ε) οι αρμόδιες αρχές των ΥΧΕ μπορούν, σε μια πρόσκληση προς υποβολή προσφορών, να προτείνουν στους ενδεχόμενους υποψηφίους τη συνδρομή εταιρειών, εμπειρογνωμόνων ή συμβούλων των ΥΧΕ ή των κρατών ΑΚΕ, οι οποίοι επιλέγονται με κοινή συμφωνία. Η συνεργασία αυτή μπορεί να λάβει τη μορφή κοινής επιχείρησης ή υπεργολαβίας ή ακόμη εκπαίδευσης ήδη απασχολούμενου προσωπικού.

Επιλογή του αναδόχου

Άρθρο 210 1. Οι αρμόδιες αρχές της ΥΧΕ κατακυρώνουν τη σύμβαση:

α) στον υποψήφιο του οποίου η προσφορά έχει κριθεί σύμφωνη προς τις απαιτήσεις του τεύχους δημοπράτησης-

β) όσον αφορά τις συμβάσεις έργων και προμηθειών, στον υποψήφιο που έχει υποβάλει την πλεονεκτικότερη προσφορά, αξιολογούμενη με γνώμονα τα ακόλουθα κριτήρια:

ι) το ποσό της προσφοράς, τις δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης,

ιι) τα προσόντα και τις εγγυήσεις που παρέχει ο υποψήφιος, την τεχνική αξία της προσφοράς, καθώς και την παροχή τεχνικής εξυπηρέτησης μετά την πώληση εντός της ΥΧΕ,

iii) τη φύση της σύμβασης, τους όρους και τις προθεσμίες εκτέλεσης, την προσαρμογή στις επιτόπιες συνθήκες-

γ) όσον αφορά τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, στον υποψήφιο που έχει υποβάλει την πλεονεκτικότερη προσφορά, λαμβάνοντας μεταξύ άλλων υπόψη το ποσό της προσφοράς, την τεχνική της αξία, την προσφερόμενη οργάνωση και μεθοδολογία της παροχής των υπηρεσιών, καθώς επίσης και την ικανότητα, την ανεξαρτησία και τη διαθεσιμότητα του προτεινόμενου προσωπικού.

2. Όταν δύο προσφορές αναγνωρίζονται ως ισοδύναμες, βάσει των προαναφερόμενων κριτηρίων, δίνεται προτίμηση:

α) στην προσφορά του υποψηφίου από ΥΧΕ ή από κράτος ΑΚΕ,

ή

β) εάν δεν υπάρχει τέτοια προσφορά, στην προσφορά που επιτρέπει την όσο το δυνατόν καλύτερη χρησιμοποίηση των φυσικών και των ανθρωπίνων πόρων των ΥΧΕ.

Γενικές ρυθμίσεις

Άρθρο 211 Η κατακύρωση συμβάσεων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο διέπεται από την παρούσα απόφαση και τις γενικές ρυθμίσεις που θεσπίζονται με απόφαση του Συμβουλίου, μετά από πρόταση της Επιτροπής.

Γενικοί όροι

Άρθρο 212 Την εκτέλεση των συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΑ διέπουν:

α) οι γενικοί όροι που εφαρμόζονται στις συμβάσεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΑ, οι οποίοι θεσπίζονται με απόφαση του Συμβουλίου, μετά από πρόταση της Επιτροπής-

β) για τα συγχρηματοδοτούμενα σχέδια και προγράμματα ή σε περίπτωση που χορηγείται παρέκκλιση για την εκτέλεση από τρίτους ή σε περίπτωση συνοπτικής διαδικασίας ή στις υπόλοιπες κατάλληλες περιπτώσεις, όλοι οι άλλοι γενικοί όροι που έχουν γίνει αποδεκτοί από τις αρμόδιες αρχές της συγκεκριμένης ΥΧΕ και την Κοινότητα, δηλαδή:

ι) οι γενικοί όροι που προβλέπονται από τη νομοθεσία της συγκεκριμένης ΥΧΕ, ή οι συνήθειες που επικρατούν στη χώρα αυτή στον τομέα των διεθνών συμβάσεων,

ii) οι άλλοι διεθνείς γενικοί όροι στον τομέα των συμβάσεων.

Διακανονισμός των διαφορών

Άρθρο 213 Ο διακανονισμός των διαφορών μεταξύ της διοίκησης μιας ΥΧΕ και ενός επιχειρηματία, προμηθευτή ή παρέχοντος υπηρεσίες κατά την εκτέλεση σύμβασης που χρηματοδοτείται από το Ταμείο γίνεται:

α) εάν πρόκειται για τοπική σύμβαση, σύμφωνα με τη νομοθεσία της συγκεκριμένης ΥΧΕ, και

β) εάν πρόκειται για διεθνική σύμβαση, με διαιτησία σύμφωνα με κανονισμό διαδικασίας που θα θεσπιστεί με απόφαση του Συμβουλίου βάσει προτάσεως της Επιτροπής.

Τμήμα 6

Φορολογικό και τελωνειακό καθεστώς

Άρθρο 214 Οι ΥΧΕ εφαρμόζουν στις συμβάσεις που χρηματοδοτούνται από την Κοινότητα φορολογικό και τελωνειακό καθεστώς όχι λιγότερο ευνοϊκό από το καθεστώς του μάλλον ευνοούμενου κράτους, ή των διεθνών αναπτυξιακών οργανισμών με τους οποίους έχουν σχέσεις. Για τον προσδιορισμό του καθεστώτος του πλέον ευνοούμενου κράτους, δεν λαμβάνεται υπόψη το καθεστώς που εφαρμόζουν οι αρμόδιες αρχές της ενδιαφερόμενης ΥΧΕ έναντι των άλλων αναπτυσσόμενων χωρών.

Άρθρο 215 Με την επιφύλαξη του άρθρου 214, στις συμβάσεις που χρηματοδοτούνται από την Κοινότητα εφαρμόζεται το εξής καθεστώς:

α) οι συμβάσεις δεν υπόκεινται, εντός της δικαιούχου ΥΧΕ, σε τέλη χαρτοσήμου και καταχωρήσεως, ούτε σε φορολογικές εισφορές, υφιστάμενες ή μελλοντικές, ισοδύναμου αποτελέσματος. Πάντως, οι συμβάσεις καταχωρούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στην ΥΧΕ, και η καταχώρηση είναι δυνατό να συνεπάγεται την καταβολή τελών τα οποία αντιστοιχούν σε αποζημίωση για τις παρεχόμενες υπηρεσίες-

β) τα κέρδη ή/και τα έσοδα από την εκτέλεση των συμβάσεων φορολογούνται σύμφωνα με το εσωτερικό φορολογικό καθεστώς της ενδιαφερόμενης ΥΧΕ, εφόσον τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πραγματοποίησαν τα κέρδη ή/και τα έσοδα έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην εν λόγω ΥΧΕ, ή εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης διαρκεί περισσότερο από έξι μήνες-

γ) οι επιχειρήσεις οι οποίες, προκειμένου να εκτελέσουν συμβάσεις έργων, πρέπει να εισάγουν υλικό, απολαύουν ως προς αυτό, κατόπιν αιτήσεώς τους, του συστήματος προσωρινής εισαγωγής, όπως καθορίζεται από την εθνική νομοθεσία της δικαιούχου ΥΧΕ-

δ) τα επαγγελματικά υλικά που είναι αναγκαία για την εκτέλεση των υποχρεώσεων που προσδιορίζονται σε συμβάσεις παροχής υπηρεσιών εισάγονται προσωρινά στη δικαιούχο ή στις δικαιούχους ΥΧΕ, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία αυτής(ών), απαλλαγμένα φορολογικών τελών, εισαγωγικών τελών, ή των τελωνειακών δασμών και άλλων φορολογικών επιβαρύνσεων ισοδύναμου αποτελέσματος, όταν οι δασμοί και φόροι αυτοί δεν αποτελούν αμοιβή για την παροχή υπηρεσιών-

ε) οι εισαγωγές που πραγματοποιούνται στα πλαίσια συμβάσεων προμηθειών στη δικαιούχο ΥΧΕ είναι απαλλαγμένες εισαγωγικών τελών, τελωνειακών δασμών, φόρων ή φορολογικών τελών ισοδύναμου αποτελέσματος. Η σύμβαση προμηθειών καταγόμενων από την οικεία ΥΧΕ συνάπτεται με βάση την εργοστασιακή τιμή των προμηθευόμενων ειδών, προσαυξημένη κατά τα φορολογικά τέλη που επιβάλλονται, κατά περίπτωση, στα προμηθευόμενα είδη στην ΥΧΕ-

στ) οι αγορές καυσίμων, λιπαντικών και συνδετικών εξ υδρογονανθράκων και γενικά όλων των υλικών που χρησιμοποιούνται κατά την εκτέλεση συμβάσεως έργων, θεωρούνται ότι έγιναν στην τοπική αγορά και υπόκεινται στο φορολογικό καθεστώς που ισχύει σύμφωνα με την νομοθεσία της δικαιούχου ΥΧΕ-

ζ) προσωπικά και οικιακά είδη εισαγόμενα για προσωπική χρήση από φυσικά πρόσωπα, εκτός των επιτοπίως προσλαμβανομένων, επιφορτισμένα με την εκτέλεση των υποχρεώσεων που ορίζονται σε συμβάσεις παροχής υπηρεσιών και από τα μέλη της οικογενείας τους, απαλλάσσονται τελωνειακών δασμών, εισαγωγικών τελών, φόρων και άλλων φορολογικών τελών ισοδύναμου αποτελέσματος, στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας της δικαιούχου ΥΧΕ.

Άρθρο 216 1. Κάθε ζήτημα μη ρυθμιζόμενο στα άρθρα 214 και 215, εξακολουθεί να υπόκειται στην νομοθεσία της οικείας ΥΧΕ.

2. Το φορολογικό καθεστώς που εφαρμόζεται στους εκπροσώπους της Επιτροπής και στο προσωπικό των αντιπροσωπειών προβλέπεται στο άρθρο 222.

Κεφάλαιο 6

Υπεύθυνοι για τη διαχείριση και την εκτέλεση

Τμήμα 1

Ο κύριος διατάκτης

Άρθρο 217 1. Η Επιτροπή ορίζει τον κύριο διατάκτη του ΕΤΑ, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των πόρων του ΕΤΑ.

2. Για το σκοπό αυτό, ο κύριος διατάκτης:

α) αναλαμβάνει, ρευστοποιεί και εντέλλεται τις δαπάνες και παρακολουθεί λογιστικά τις αναλήψεις δαπανών και τις εντολές πληρωμής-

β) μεριμνά για την τήρηση των αποφάσεων χρηματοδότησης-

γ) σε στενή συνεργασία με τον διατάκτη της ΥΧΕ, λαμβάνει τις αποφάσεις ανάληψης υποχρεώσεων και τα χρηματοοικονομικά μέτρα που αποδεικνύονται απαραίτητα για την εξασφάλιση, από οικονομική και τεχνική άποψη, της σωστής εκτέλεσης των εγκεκριμένων δράσεων-

δ) εγκρίνει το τεύχος της πρόσκλησης προς υποβολή προσφορών πριν από την προκήρυξή της, με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων που ασκεί ο εκπρόσωπος σύμφωνα με το άρθρο 223-

ε) μεριμνά για τη δημοσίευση των προσκλήσεων προς υποβολή προσφορών μέσα σε εύλογες προθεσμίες, σύμφωνα με το άρθρο 201-

στ) εγκρίνει την πρόταση ανάθεσης της σύμβασης, με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων που ασκεί ο εκπρόσωπος σύμφωνα με το άρθρο 223.

3. Ο κύριος διατάκτης ανακοινώνει, στο τέλος κάθε οικονομικού έτους, λεπτομερή ισολογισμό του ΕΤΑ, στον οποίο αναφέρεται το υπόλοιπο των συνεισφορών που κατέβαλαν στο ΕΤΑ τα κράτη μέλη, και οι συνολικές εκταμιεύσεις για κάθε κεφάλαιο χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένης της περιφερειακής συνεργασίας, της έκτακτης βοήθειας, του Stabex και του Sysmin.

Τμήμα 2

Ο διατάκτης της ΥΧΕ

Άρθρο 218 1. Οι αρμόδιες αρχές κάθε ΥΧΕ ορίζουν διατάκτη της ΥΧΕ, ο οποίος εκπροσωπεί αυτές για όλες τις εργασίες που χρηματοδοτούνται από τους πόρους του ΕΤΑ τους οποίους διαχειρίζεται η Επιτροπή. Ο διατάκτης της ΥΧΕ τηρείται επίσης ενήμερος για τις εργασίες που χρηματοδοτούνται από τους πόρους που διαχειρίζεται η Τράπεζα.

2. Ο διατάκτης της ΥΧΕ μπορεί να μεταβιβάσει μέρος των αρμοδιοτήτων του- πληροφορεί τον κύριο διατάκτη για κάθε παρόμοια μεταβίβαση.

Άρθρο 219 1. Ο διατάκτης της ΥΧΕ:

α) είναι υπεύθυνος, σε στενή συνεργασία με τον εκπρόσωπο της Επιτροπής, για την προετοιμασία, παρουσίαση και εξέταση των σχεδίων και προγραμμάτων δράσης-

β) σε στενή συνεργασία με τον εκπρόσωπο, προκηρύσσει τις προσκλήσεις προς υποβολή προσφορών, δέχεται τις προσφορές, προεδρεύει στις εργασίες εξέτασής τους, ορίζει το αποτέλεσμα της εξέτασης αυτής, υπογράφει τις συμβάσεις και τους πρόσθετους όρους και εγκρίνει τις δαπάνες-

γ) πριν από την προκήρυξη της πρόσκλησης προς υποβολή προσφορών, υποβάλλει το φάκελό της στον εκπρόσωπο, ο οποίος δίνει την έγκρισή του μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται στο άρθρο 223-

δ) ολοκληρώνει την εξέταση των προσφορών κατά τη διάρκεια της προθεσμίας ισχύος των προσφορών, λαμβάνοντας υπόψη το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την έγκριση της σύμβασης-

ε) κοινοποιεί το αποτέλεσμα της εξέτασης των προσφορών μαζί με πρόταση ανάθεσης της σύμβασης στον εκπρόσωπο, ο οποίος δίνει την έγκρισή του σε προθεσμία 30 ημερών ή μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται στο άρθρο 223-

στ) ρευστοποιεί και εντέλλεται τις δαπάνες μέσα στα όρια των πόρων που του διατίθενται-

ζ) κατά τη διάρκεια των εργασιών εκτέλεσης, λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα προσαρμογής για τη διασφάλιση, από οικονομική και τεχνική άποψη, της σωστής εκτέλεσης των εγκεκριμένων σχεδίων και προγραμμάτων.

2. Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών και με την επιφύλαξη να ενημερώσει σχετικά τον εκπρόσωπο της Επιτροπής, ο διατάκτης της ΥΧΕ αποφασίζει:

α) για τις τεχνικές προσαρμογές και τροποποιήσεις λεπτομερειακού χαρακτήρα, στο βαθμό που δεν επηρεάζουν τις τεχνικές λύσεις που αποφασίστηκαν και παραμένουν μέσα στα όρια που προβλέπονται για τις προσαρμογές-

β) για τροποποιήσεις των προϋπολογισμών δαπάνης κατά το στάδιο της εκτέλεσης-

γ) για μεταφορές από άρθρο σε άρθρο στο εσωτερικό των προϋπολογισμών δαπάνης-

δ) για τις αλλαγές του τόπου εγκατάστασης προκειμένου για σχέδια ή προγράμματα πολλαπλών μονάδων, όταν αυτό δικαιολογείται για τεχνικούς, οικονομικούς ή κοινωνικούς λόγους-

ε) για την επιβολή ή την άφεση ποινών λόγω καθυστέρησης-

στ) για τις πράξεις αποδέσμευσης των εγγυήσεων-

ζ) για τις αγορές αγαθών, ανεξαρτήτως της καταγωγής τους, στην εγχώρια αγορά-

η) για τη χρήση υλικών και μηχανημάτων εργοταξίου μη καταγόμενων από τα κράτη μέλη, τις ΥΧΕ ή τα κράτη ΑΚΕ, για τα οποία δεν υφίσταται συγκρίσιμη παραγωγή στα κράτη μέλη, στις ΥΧΕ και στα κράτη ΑΚΕ-

θ) για τις υπεργολαβίες-

ι) για την τελική παραλαβή, εφόσον ο εκπρόσωπος παρευρίσκεται στις προσωρινές παραλαβές, θεωρεί τα αντίστοιχα πρακτικά και, κατά περίπτωση, παρευρίσκεται στις τελικές παραλαβές, ιδίως όταν η έκταση των επιφυλάξεων που διατυπώθηκαν κατά την προσωρινή παραλαβή επιβάλλει σημαντικές πρόσθετες εργασίες-

ια) για την πρόσληψη συμβούλων και άλλων εμπειρογνωμόνων σε θέματα τεχνικής βοήθειας.

Άρθρο 220 Κάθε έγγραφο και πρόταση που υποβάλλεται από τον διατάκτη της ΥΧΕ, στην Επιτροπή ή στον εκπρόσωπο της Επιτροπής προς συμφωνία ή έγκριση, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, εγκρίνεται ή θεωρείται ότι έχει εγκριθεί μέσα στις προθεσμίες που καθορίζονται από την παρούσα απόφαση, ή άλλως σε 30 ημέρες.

Άρθρο 221 Στο τέλος κάθε οικονομικού έτους, ο διατάκτης της ΥΧΕ καταρτίζει έκθεση σχετικά με τις δράσεις που εγγράφονται στα πλαίσια του ενδεικτικού προγράμματος και των περιφε ρειακών προγραμμάτων, οι οποίες έχουν τεθεί σε εφαρμογή στην ενδιαφερόμενη ΥΧΕ. Αυτή η έκθεση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:

α) την έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 190 σχετικά με τις αναλήψεις υποχρεώσεων, τις εκταμιεύσεις και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του ενδεικτικού προγράμματος, καθώς και έκθεση προόδου των σχεδίων και προγραμμάτων-

β) τις αναλήψεις υποχρεώσεων, τις εκταμιεύσεις, το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης και την πρόοδο των περιφερειακών σχεδίων και προγραμμάτων που εφαρμόζονται στην εν λόγω ΥΧΕ-

γ) έπειτα από διαβούλευση με τον εκπρόσωπο της Επιτροπής, την έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 196 σχετικά με τα πολυετή προγράμματα-

δ) αξιολόγηση των δράσεων στα πλαίσια της συνεργασίας για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης που εφαρμόζονται στην ΥΧΕ, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών προγραμμάτων.

Αντίγραφο της έκθεσης διαβιβάζεται στον εκπρόσωπο το αργότερο 90 ημέρες μετά το τέλος του υπό εξέταση έτους. Τμήμα 3

Ο εκπρόσωπος

Άρθρο 222 1. Η Επιτροπή αντιπροσωπεύεται σε κάθε ΥΧΕ ή περιφερειακή ομάδα που το ζητεί ρητά, από εκπρόσωπο.

2. Όταν πρόκειται για ΥΧΕ που βρίσκεται σε περιφέρεια όπου η Επιτροπή δεν έχει ορίσει εκπρόσωπο, οι αρχές του κράτους στο οποίο υπάγεται η εν λόγω ΥΧΕ εξασφαλίζουν τις επαφές μεταξύ της Επιτροπής και των αρμόδιων αρχών της συγκεκριμένης ΥΧΕ.

3. Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής και το προσωπικό των αντιπροσωπειών, εκτός από το προσωπικό που προσλαμβάνεται σε κάθε τόπο, απαλλάσσονται από κάθε καταβολή φόρου στις ΥΧΕ στις οποίες έχουν εγκατασταθεί.

Για το προσωπικό που αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο ισχύουν και οι διατάξεις του άρθρου 215 στοιχείο ζ).

Άρθρο 223 Ο εκπρόσωπος λαμβάνει τις απαραίτητες οδηγίες και εξουσίες για να διευκολύνει και να επιταχύνει την προετοιμασία, εξέταση και εκτέλεση των σχεδίων και προγραμμάτων, καθώς και την απαραίτητη υποστήριξη για το σκοπό αυτό. Σ' αυτό το πλαίσιο, και σε στενή συνεργασία με τον διατάκτη της ΥΧΕ, ο εκπρόσωπος:

α) έπειτα από αίτηση των αρμόδιων αρχών της ενδιαφερόμενης ΥΧΕ, συμμετέχει και προσφέρει βοήθεια στην προετοιμασία των σχεδίων και προγραμμάτων και στις διαπραγματεύσεις συμβάσεων τεχνικής βοήθειας-

β) συμμετέχει στην εξέταση σχεδίων και προγραμμάτων, στην προετοιμασία των φακέλων των προσκλήσεων προς υποβολή προσφορών, στην αναζήτηση μέσων που μπορούν να απλοποιήσουν την εξέταση των σχεδίων και προγραμμάτων και τις διαδικασίες εφαρμογής-

γ) προετοιμάζει τις προτάσεις χρηματοδότησης-

δ) σε περίπτωση συνοπτικής διαδικασίας, απευθείας ανάθεσης συμβάσεων και συμβάσεων βοήθειας έκτακτης ανάγκης, εγκρίνει, πριν προκηρύξει ο διατάκτης της ΥΧΕ την πρόσκληση προς υποβολή προσφορών, το τεύχος της πρόσκλησης αυτής μέσα σε 30 ημέρες από τη διαβίβασή του από τον διατάκτη της ΥΧΕ-

ε) σε όλες τις περιπτώσεις που δεν περιλαμβάνονται στο στοιχείο δ), διαβιβάζει το φάκελο της πρόσκλησης προς υποβολή προσφορών στον κύριο διατάκτη προς έγκριση μέσα σε 30 ημέρες από τη διαβίβασή του στον εκπρόσωπο από τον διατάκτη της ΥΧΕ-

στ) παρευρίσκεται στην αποσφράγιση των προσφορών και λαμβάνει αντίγραφα των προσφορών, καθώς και των αποτελεσμάτων της εξέτασής τους-

ζ) μέσα σε προθεσμία 30 ημερών εγκρίνει την πρόταση ανάθεσης της σύμβασης που του υπέβαλε ο διατάκτης της ΥΧΕ για όλες:

i) τις συμβάσεις με απευθείας ανάθεση,

ii) τις συμβάσεις υπηρεσιών,

iii) τις συμβάσεις σχετικά με τις έκτακτες βοήθειες, και

iv) τις συμβάσεις συνοπτικής διαδικασίας, τις συμβάσεις εργασιών αξίας μικρότερης από 5 εκατομμύρια Ecu και τις συμβάσεις προμηθειών αξίας μικρότερης από 1 εκατομμύριο Ecu-

η) εγκρίνει, μέσα σε προθεσμία 30 ημερών, την πρόταση ανάθεσης της σύμβασης που δεν αναφέρεται στο στοιχείο ζ), την οποία του υπέβαλε ο διατάκτης της ΥΧΕ, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθοι όροι: η προκριθείσα προσφορά είναι η χαμηλότερη από τις προσφορές που πληρούσαν τους απαιτούμενους όρους του τεύχους της πρόσκλησης προς υποβολή προσφορών, ανταποκρίνεται στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στον εν λόγω φάκελο και δεν υπερβαίνει τις πιστώσεις που έχουν διατεθεί για τη σύμβαση-

θ) όταν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του στοιχείου η), διαβιβάζει στον κύριο διατάκτη την πρόταση ανά θεσης της σύμβασης, και αυτός αποφασίζει μέσα σε προθεσμία 60 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής από τον εκπρόσωπο της Επιτροπής. Όταν το ποσό της προκριθείσης προσφοράς υπερβαίνει τις πιστώσεις που διατίθενται για τη σύμβαση, ο κύριος διατάκτης, μετά την έγκριση της σύμβασης, λαμβάνει τις απαραίτητες αποφάσεις ανάληψης υποχρεώσεων-

ι) εγκρίνει τις συμβάσεις και τους προϋπολογισμούς σε περίπτωση εκτέλεσης των συμβάσεων από τις διοικητικές υπηρεσίες με αυτεπιστασία, καθώς και τους πρόσθετους όρους αυτών και τις άδειες πληρωμών που χορηγεί ο διατάκτης της ΥΧΕ-

ια) βεβαιώνεται ότι τα σχέδια και προγράμματα που χρηματοδοτούνται με πόρους του Ταμείου τους οποίους διαχειρίζεται η Επιτροπή, εκτελούνται σωστά από οικονομική και τεχνική άποψη-

ιβ) συνεργάζεται με τις τοπικές αρχές των ΥΧΕ στις οποίες αντιπροσωπεύει την Επιτροπή αξιολογώντας τακτικά τις δράσεις-

ιγ) διατηρεί στενές και συνεχείς επαφές με τον διατάκτη της ΥΧΕ για την ανάλυση και επίλυση των ειδικών προβλημάτων που παρουσιάζονται κατά την εφαρμογή της συνεργασίας για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης-

ιδ) εξακριβώνει, μεταξύ άλλων, σε τακτά χρονικά διαστήματα, ότι οι δράσεις προχωρούν με το ρυθμό που προβλέπεται στο χρονοδιάγραμμα προβλεπόμενων εργασιών που περιλαμβάνεται στην απόφαση χρηματοδότησης-

ιε) ανακοινώνει στις αρμόδιες αρχές της ΥΧΕ κάθε χρήσιμη πληροφορία ή έγγραφο σχετικά με τις διαδικασίες εφαρμογής της συνεργασίας για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης, ιδίως για τα κριτήρια εξέτασης και αξιολόγησης των προσφορών-

ιστ) σε τακτική βάση, πληροφορεί τις τοπικές αρχές για τις κοινοτικές δραστηριότητες που μπορεί να ενδιαφέρουν άμεσα τη συνεργασία Κοινότητας και ΥΧΕ.

Άρθρο 224 Στο τέλος κάθε οικονομικού έτους, ο εκπρόσωπος καταρτίζει έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του ενδεικτικού προγράμματος και των περιφερειακών προγραμμάτων, όσον αφορά ιδίως τις ενέργειες του ΕΤΑ τις οποίες διαχειρίζεται η Επιτροπή. Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:

α) το ποσό του ενδεικτικού προγράμματος, τις αναλήψεις υποχρεώσεων, τις εκταμιεύσεις και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του ενδεικτικού προγράμματος και των περιφερειακών προγραμμάτων-

β) έκθεση σχετικά με την πρόοδο των σχεδίων και προγραμμάτων-

γ) αξιολόγηση των ενεργειών του ΕΤΑ στην ΥΧΕ και των περιφερειακών προγραμμάτων.

Αντίγραφο της έκθεσης υποβάλλεται ταυτόχρονα στις αρμόδιες αρχές της ενδιαφερόμενης ΥΧΕ και στην Κοινότητα. Τμήμα 4

Πληρωμές - Εντεταλμένοι πληρωτές

Άρθρο 225 1. Για την εκτέλεση πληρωμών στα τοπικά νομίσματα των ΥΧΕ, ανοίγονται σε κάθε ΥΧΕ λογαριασμοί σε νόμισμα ενός από τα κράτη μέλη ή σε Ecu στο όνομα της Επιτροπής και σε εθνικό δημόσιο ή ημιδημόσιο πιστωτικό ίδρυμα το οποίο επιλέγεται με συμφωνία μεταξύ των αρμόδιων αρχών της ΥΧΕ και της Επιτροπής. Το ίδρυμα αυτό ασκεί καθήκοντα εντεταλμένου πληρωτή.

2. Οι λογαριασμοί που αναφέρονται στην παράγραφο 1 τροφοδοτούνται από την Κοινότητα στο νόμισμα ενός από τα κράτη μέλη ή σε Ecu, βάσει εκτίμησης των μελλοντικών ταμειακών αναγκών, αρκετά δε έγκαιρα ώστε να αποφεύγεται η υποχρέωση προχρηματοδότησης από τις ΥΧΕ και οι καθυστερήσεις των πληρωμών.

3. Οι υπηρεσίες που παρέχει ο εντεταλμένος πληρωτής δεν αμείβονται, τα δε παρακατατεθειμένα ποσά δεν φέρουν τόκο.

4. Με την προοπτική της εκτέλεσης των πληρωμών σε Ecu, ανοίγονται λογαριασμοί σε Ecu, στο όνομα της Επιτροπής, σε πιστωτικά ιδρύματα στα κράτη μέλη. Τα ιδρύματα αυτά ασκούν καθήκοντα εντεταλμένων πληρωτών στην Ευρώπη. Οι πληρωμές σ' αυτούς τους λογαριασμούς μπορούν να πραγματοποιούνται με οδηγίες της Επιτροπής ή του εκπροσώπου που ενεργεί εξ ονόματός της για τις δαπάνες τις οποίες εντέλλεται ο διατάκτης της ΥΧΕ ή ο κύριος διατάκτης με προηγούμενη άδεια του διατάκτη της ΥΧΕ.

5. Εντός των ορίων των διαθεσίμων στους λογαριασμούς ποσών, οι εντεταλμένοι πληρωτές πραγματοποιούν τις πληρωμές που εντέλλεται ο διατάκτης της ΥΧΕ ή, ενδεχομένως, ο κύριος διατάκτης, αφού ελέγξουν την ακρίβεια και κανονικότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών, καθώς και την εγκυρότητα της εξοφλητικής απόδειξης.

6. Οι διαδικασίες ρευστοποίησης, εντολής και πληρωμής των δαπανών πρέπει να γίνονται μέσα σε ανώτατη προθεσμία 90 ημερών από της ημερομηνία λήξης της πληρωμής. Ο διατάκτης της ΥΧΕ εντέλλεται την πληρωμή και την κοινοποιεί στον εκπρόσωπο το αργότερο 45 ημέρες πριν από τη λήξη.

7. Οι αρμόδιες αρχές της ή των ενδιαφερόμενων ΥΧΕ και η Επιτροπή καλύπτουν, από δικούς τους πόρους και καθεμία για το μέρος της καθυστέρησης για το οποίο ευθύνεται, τις απαιτήσεις σχετικά με τις καθυστερήσεις πληρωμών σύμφωνα με την παράγραφο 6.

8. Οι εντεταλμένοι πληρωτές, ο διατάκτης της ΥΧΕ, ο εκπρόσωπος και οι αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής παραμένουν υπεύθυνοι, από οικονομική άποψη, έως την τελική έγκριση από την Επιτροπή, για τις ενέργειες τις οποίες ανέλαβαν να εκτελέσουν.

Τμήμα 5

Παρακολούθηση και αξιολόγηση

Άρθρο 226 Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση έχουν σκοπό να αξιολογούν κατά ανεξάρτητο τρόπο τις ενέργειες ανάπτυξης (προετοιμασία και εφαρμογή) με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διεξαγόμενων και μελλοντικών ενεργειών ανάπτυξης. Οι εργασίες αυτές πραγματοποιούνται από κοινού από τις ΥΧΕ και την Κοινότητα.

Άρθρο 227 1. Ειδικότερα, οι εργασίες αυτές έχουν ως στόχο:

α) την πραγματοποίηση κοινής, τακτικής και ανεξάρτητης παρακολούθησης και αξιολόγησης των ενεργειών και των δραστηριοτήτων στα πλαίσια του ΕΤΑ-

β) την οργάνωση της κοινής παρακολούθησης και αξιολόγησης των διεξαγόμενων και των περατωμένων ενεργείων και τη σύγκριση των αποτελεσμάτων τους με τους καθορισθέντες στόχους. Η διαχείριση, η λειτουργία και η συντήρηση των ενεργειών πρέπει να επανεξετάζονται συστηματικά-

γ) τη γνωστοποίηση, στο Συμβούλιο, των αποτελεσμάτων των εργασιών αξιολόγησης και τη χρησιμοποίηση αυτής της κτηθείσας πείρας για το σχεδιασμό και την εκτέλεση των μελλοντικών ενεργειών-

δ) τη διατύπωση παρατηρήσεων, από τις αρμόδιες αρχές των ΥΧΕ, για όλες τις εκθέσεις παρακολούθησης και αξιολόγησης και την εξασφάλιση, σε όλες τις περιπτώσεις, της πάντα άμεσης συμμετοχής των εμπειρογνωμόνων των ΥΧΕ στις εργασίες παρακολούθησης και αξιολόγησης και στην προετοιμασία των εκθέσεων-

ε) την εξασφάλιση του τακτικού προγραμματισμού των εργασιών αξιολόγησης από τις ΥΧΕ και την Κοινότητα-

στ) τη συνθετική ανακεφαλαίωση των αποτελεσμάτων της παρακολούθησης και της αξιολόγησης ανά τομέα, ανά μέσο, ανά θέμα, ανά ΥΧΕ και ανά περιοχή. Για το σκοπό αυτό:

i) οι εκθέσεις σχετικά με τα αποτελέσματα της παρακολούθησης και της αξιολόγησης εκπονούνται και δημοσιεύονται κατά συμφωνημένα διαστήματα,

ii) συντάσσεται ετήσια έκθεση των αποτελεσμάτων της εκτέλεσης των ενεργειών-

ζ) την εξασφάλιση της λειτουργικής επαναχρησιμοποίησης των αποτελεσμάτων της παρακολούθησης και της αξιολόγησης στην πολιτική και στις πρακτικές όσον αφορά την ανάπτυξη, με τη δημιουργία αποτελεσματικών μηχανισμών που να επιτρέπουν αυτή την επαναχρησιμοποίηση, την οργάνωση σεμιναρίων και εργαστηρίων και τη δημοσίευση και διάδοση συνοπτικών πληροφοριών σχετικά με τις σημαντικότερες ανακαλύψεις, συμπεράσματα και συστάσεις, τη χρησιμοποίηση αυτής της πείρας, μέσω διαδικασίας συζητήσεων και παρακολούθησης με το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για τις ενέργειες και τους προσανατολισμούς, για το σχεδιασμό και την εκτέλεση των μελλοντικών ενεργειών, και τη συμβολή στον αναπροσανατολισμό τους-

η) τη συναγωγή και διάδοση των διδαγμάτων που μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση του σχεδιασμού και της εφαρμογής των μελλοντικών ενεργειών-

θ) τη συλλογή και χρησιμοποίηση των διαθέσιμων συναφών πληροφοριών μαζί με τους τοπικούς και διεθνείς οργανισμούς συνεργασίας για την ανάπτυξη.

2. Οι εργασίες θα αφορούν κυρίως:

α) τους τομείς ανάπτυξης-

β) τα μέσα και τα θέματα της ανάπτυξης-

γ) τις αναθεωρήσεις σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο-

δ) τις μεμονωμένες ενέργειες ανάπτυξης.

Άρθρο 228 Η Επιτροπή, προκειμένου να βεβαιωθεί για την πρακτική χρησιμότητα της παρακολούθησης και αξιολόγησης σε συνάρτηση με τους στόχους της απόφασης και να βελτιώσει τις ανταλλαγές πληροφοριών:

α) διατηρεί στενές σχέσεις με τις μονάδες παρακολούθησης και αξιολόγησης στις ΥΧΕ και στην Κοινότητα, καθώς και με τους διατάκτες της ΥΧΕ, τις αντιπροσωπείες της Επιτροπής και τις άλλες ενδιαφερόμενες υπηρεσίες των τοπικών διοικήσεων και των περιφερειακών οργανισμών στους οποίους συμμετέχουν οι ΥΧΕ-

β) βοηθά τις ΥΧΕ να αξιοποιήσουν ή να ενισχύσουν τις ικανότητές τους όσον αφορά την παρακολούθηση και την αξιολόγηση, μέσω διαβουλεύσεων ή μαθημάτων σχετικά με τις τεχνικές παρακολούθησης και αξιολόγησης.

ΤΙΤΛΟΣ IV

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΥΧΕ

Άρθρο 229 Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στις λιγότερο ανεπτυγμένες ΥΧΕ, ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες και τα προβλήματα καθεμίας από αυτές, ώστε να μπορέσουν να εκμεταλλευτούν πλήρως τις δυνατότητες που προσφέρονται από την παρούσα απόφαση και για να βοηθηθούν να επιλύσουν τα σημαντικά οικονομικά τους προβλήματα που εμποδίζουν την ανάπτυξή τους.

Ανεξάρτητα από τα συγκεκριμένα μέτρα που προβλέπονται στα διάφορα κεφάλαια της παρούσας απόφασης, αποδίδεται ιδιαίτερη προσοχή, όσον αφορά τις λιγότερο ανεπτυγμένες ΥΧΕ:

- στην ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας,

- στις υποδομές μεταφορών και συγκοινωνιών,

- στην αποτελεσματική εκμετάλλευση των θαλάσσιων πόρων και την εμπορία αυτών των προϊόντων,

- στην εφαρμογή των επισιτιστικών στρατηγικών και των ολοκληρωμένων προγραμμάτων ανάπτυξης.

Άρθρο 230 1. Δυνάμει της παρούσας απόφασης, ως λιγότερο ανεπτυγμένες ΥΧΕ θεωρούνται οι εξής:

- Ανγκουίλα,

- Μαγιότ,

- Μονσερράτ,

- Αγία Ελένη,

- Νήσοι Τερκς και Κάικος,

- Βαλλίς και Φουτούνα.

2. Ο πίνακας των ΥΧΕ που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση του Συμβουλίου, βάσει πρότασης της Επιτροπής, όταν η οικονομική κατάσταση μιας ΥΧΕ μεταβληθεί κατά σημαντικό και διαρκή τρόπο, ούτως ώστε να επιβάλλεται η κατάταξή της στην κατηγορία των λιγότερο ανεπτυγμένων ΥΧΕ ή να μη δικαιολογείται πλέον η κατάταξή της.

Άρθρο 231 Οι διατάξεις που εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 229 όσον αφορά τις λιγότερο ανεπτυγμένες ΥΧΕ περιέχονται στα ακόλουθα άρθρα:

1. Στόχοι

άρθρο 5.

2. Γεωργική συνεργασία, επισιτιστική ασφάλεια και αγροτική ανάπτυξη

άρθρο 28.

3. Ανάπτυξη της αλιείας

άρθρο 32.

4. Βιομηχανική συνεργασία

άρθρο 49.

5. Ανάπτυξη των υπηρεσιών

άρθρο 68.

6. Ανάπτυξη του εμπορίου

άρθρο 85 παράγραφος 5.

7. Μέτρα διασφάλισης - εμπορική συνεργασία

άρθρο 110.

8. Sysmin

άρθρο 138 παράγραφος 1.

9. Χρηματοδότηση των περιοδικών εξόδων

άρθρο 150 παράγραφος 2.

10. Κατανομή των χρηματοδοτικών μέσων

άρθρο 160.

11. Σχέδια μικρών έργων

άρθρο 162 παράγραφος 4.

12. Προγραμματισμός

άρθρο 187 παράγραφος 2.

13. Εξέταση των σχεδίων

άρθρο 193 παράγραφος 3.

14. Παράρτημα για τους κανόνες καταγωγής

άρθρο 30 παράγραφοι 3 και 5.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Άρθρο 232 Όσον αφορά το καθεστώς που ισχύει στον τομέα της εγκατάστασης και της παροχής υπηρεσιών, οι αρμόδιες αρχές των ΥΧΕ δεν εισάγουν διακρίσεις εις βάρος των υπηκόων, εταιρειών και επιχειρήσεων των κρατών μελών.

α) Ωστόσο, οι αρμόδιες αρχές μιας ΥΧΕ μπορούν να θεσπίσουν ρυθμίσεις που δημιουργούν παρεκκλίσεις, υπέρ των κατοίκων και των τοπικών δραστηριοτήτων, από τους συνήθως ισχύοντες κανόνες για τους υπηκόους, εταιρείες και επιχειρήσεις όλων των κρατών μελών, εφόσον οι παρεκκλίσεις αυτές περιορίζονται σε ευαίσθητους τομείς της οικονομίας της ενδιαφερόμενης ΥΧΕ και εξυπηρετούν τον σκοπό προώθησης ή υποστήριξης της απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο.

Οι παρεκκλίσεις αυτές μπορούν να παρέχονται από την Επιτροπή μετά από αίτηση των αρμόδιων αρχών της συγκεκριμένης ΥΧΕ και κατόπιν συνεννοήσεως στα πλαίσια της διαδικασίας της εταιρικής σχέσης που αναφέρεται στα άρθρα 234 έως 236.

Η αίτηση αυτή πρέπει να είναι αιτιολογημένη και να αναφέρει ιδίως τους συγκεκριμένους τομείς καθώς και τη διάρκεια και τις λοιπές προβλεπόμενες ρυθμίσεις. Κοινοποιείται στην Επιτροπή η οποία ενημερώνει σχετικά τα κράτη μέλη και λαμβάνει απόφαση εντός τριών μηνών. Εάν η Επιτροπή δεν έχει αποφασίσει εντός της προθεσμίας αυτής, η παρέκκλιση θεωρείται εγκριθείσα-

β) ωστόσο, εάν για δεδομένη δραστηριότητα, ένα κράτος μέλος δεν υποχρεούται να επιφυλάσσει, δυνάμει του κοινοτικού ή, ελλείψει αυτού, του εθνικού δικαίου, ίση μεταχείριση σε κατοίκους ΥΧΕ που είναι υπήκοοι κράτους μέλους ή που επωφελούνται του νομικού καθεστώτος μιας ΥΧΕ καθώς και σε εταιρείες ή επιχειρήσεις εγκατεστημένες σε μια ΥΧΕ, όπως ορίζονται στο άρθρο 233, οι αρχές της εν λόγω ΥΧΕ δεν υποχρεούνται να επιφυλάσσουν τέτοια μεταχείριση.

Άρθρο 233 Ως εταιρείες ή επιχειρήσεις, κατά την έννοια της παρούσας απόφασης, νοούνται οι εταιρείες αστικού ή εμπορικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων ή άλλων εταιρειών, των συνεταιρισμών και των άλλων νομικών προσώπων ή ενώσεων που διέπονται από το δημόσιο ή το ιδιωτικό δίκαιο, εκτός από τις εταιρείες που δεν επιδιώκουν κερδοσκοπικό σκοπό.

Ως εταιρείες ή επιχειρήσεις κράτους μέλους νοούνται αυτές που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους μέλους και οι οποίες έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους σε κράτος μέλος- σε περίπτωση πάντως που έχουν μόνο την καταστατική τους έδρα σε κράτος μέλος, η δραστηριότητά τους πρέπει να παρουσιάζει ένα πραγματικό και διαρκή σύνδεσμο με την οικονομία του εν λόγω κράτους μέλους.

Ως εταιρείες ή επιχειρήσεις της Γαλλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Δανίας, του Βασιλείου των Κάτω Χωρών ή του Ηνωμένου Βασιλείου που έχουν εγκατασταθεί σε ΥΧΕ νοούνται αυτές που έχουν συσταθεί, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τη γαλλική, τη δανική, την ολλανδική ή τη βρετανική νομοθεσία και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στην εν λόγω ΥΧΕ- σε περίπτωση, πάντως, που έχουν μόνο την καταστατική τους έδρα σε ΥΧΕ, η δραστηριότητά τους πρέπει να παρουσιάζει πραγματικό και διαρκή σύνδεσμο με την οικονομία της συγκεκριμένης ΥΧΕ.

Ως εταιρείες ή επιχειρήσεις που υπάγονται στη νομοθεσία της εν λόγω ΥΧΕ και οι οποίες έχουν εγκατασταθεί σ' αυτή νοούνται αυτές που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει στη συγκεκριμένη ΥΧΕ και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στην ΥΧΕ αυτή- σε περίπτωση, πάντως, που έχουν μόνο την καταστατική τους έδρα σε μια ΥΧΕ, η δραστηριότητά τους πρέπει να παρουσιάζει πραγματικό και διαρκή σύνδεσμο με την οικονομία της συγκεκριμένης ΥΧΕ.

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ

Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ/ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ/ΥΧΕ

Άρθρο 234 Η κοινοτική δράση στηρίζεται όσο το δυνατό περισσότερο σε συνεννόηση μεταξύ της Επιτροπής, του κράτους μέλους στο οποίο υπάγεται μια ΥΧΕ και των αρμόδιων τοπικών αρχών της ΥΧΕ.

Η συννεννόηση αυτή ονομάζεται στη συνέχεια "εταιρική σχέση".

Άρθρο 235 1. Η εταιρική σχέση αφορά τον προγραμματισμό, την προετοιμασία, τη χρηματοδότηση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των ενεργειών της Κοινότητας στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης, καθώς και κάθε πρόβλημα που δημιουργείται όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ των ΥΧΕ και της Κοινότητας.

2. Για το σκοπό αυτό, μπορούν να δημιουργηθούν ομάδες εργασίας για τη σύνδεση των ΥΧΕ, συμβουλευτικού χαρακτήρα και αποτελούμενες από τρεις εταίρους που αναφέρονται στο άρθρο 234, είτε ανά γεωγραφική ζώνη ΥΧΕ, είτε ανά ομάδα ΥΧΕ υπαγόμενη στο ίδιο κράτος μέλος, κατ' αίτηση κυρίως των ενδιαφερόμενων ΥΧΕ. Οι ομάδες αυτές δημιουργούνται:

- είτε σε βάση ad hoc, για την επεξεργασία συγκεκριμένων προβλημάτων,

- είτε σε μόνιμη βάση, για την περίοδο που εξακολουθεί να παραμένει στο πλαίσιο της απόφασης σύνδεσης- σ' αυτή την περίπτωση, αυτές συνέρχονται τουλάχιστον μια φορά το έτος, προκειμένου να εξετάζουν την εκτέλεση της παρούσας απόφασης ή να επεξεργάζονται άλλα θέματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

3. Η προεδρία των ομάδων εργασίας εξασφαλίζεται από την Επιτροπή. Εκπρόσωπος της Τράπεζας συμμετέχει στις συνεδριάσεις τους όταν στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν αυτή.

Η κάλυψη των γενικών εξόδων των συνεδριάσεών τους και της συμμετοχής εκπροσώπων των ΥΧΕ εξασφαλίζεται από τις αρμόδιες αρχές των ΥΧΕ.

Άρθρο 236 1. Οι συστάσεις που διατυπώνει μια ομάδα εργασίας ανακοινώνονται από την Επιτροπή στις υπόλοιπες ΥΧΕ.

2. Οι γνώμες των ομάδων εργασίας λαμβάνονται δεόντως υπόψη από την Επιτροπή, βάσει κυρίως των αρμοδιοτήτων της ως διαχειριστή του ΕΤΑ. Αυτές, εξάλλου, αποτελούν ενδεχομένως αντικείμενο προτάσεων της Επιτροπής στο Συμβούλιο για την εφαρμογή, βάσει του άρθρου 136 της συνθήκης, νέων στοιχείων εφαρμογής της σύνδεσης των ΥΧΕ με την Κοινότητα, ιδίως όσον αφορά τις συνέπειες που έχει για τις ΥΧΕ η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς.

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 237 Με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων ειδικών διατάξεων για τις σχέσεις μεταξύ των ΥΧΕ και των γαλλικών υπερπόντιων διαμερισμάτων, η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται, αφενός, στα εδάφη στα οποία εφαρμόζεται η συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας υπό τους όρους που προβλέπει η συνθήκη αυτή και, αφετέρου, στις ΥΧΕ.

Άρθρο 238 1. Οι ΥΧΕ στις οποίες εφαρμόζεται η παρούσα απόφαση απαριθμούνται στο παράρτημα Ι.

2. Το Συμβούλιο, με ομόφωνη απόφαση, μετά από πρόταση της Επιτροπής, μπορεί να τροποποιήσει ή να συμπληρώσει το παράρτημα Ι.

Άρθρο 239 Εάν μια ΥΧΕ ανεξαρτητοποιηθεί:

α) το καθεστώς που προβλέπει η παρούσα απόφαση είναι δυνατό να εξακολουθήσει να εφαρμόζεται προσωρινά σ' αυτή υπό τους όρους που ορίζονται από το Συμβούλιο-

β) το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ομοφωνία μετά από πρόταση της Επιτροπής, θεσπίζει τις αναγκαίες προσαρ μογές της παρούσας απόφασης και ιδίως εκείνες των ποσών που προβλέπονται στο άρθρο 154.

Άρθρο 240 1. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται για περίοδο δέκα ετών από την 1η Μαρτίου 1990.

2. Το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 1993, το Συμβούλιο, βάσει έκθεσης της Επιτροπής, θα εξετάσει την εφαρμογή των μηχανισμών του εμπορικού καθεστώτος, με τη δυνατότητα να αναθεωρήσει τους μηχανισμούς αυτούς σε περίπτωση που από την εξέταση αυτή θα προέκυπτε ότι οι μηχανισμοί αυτοί δεν ανταποκρίνονται στο στόχο οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης των ΥΧΕ, ιδίως υπό το πρίσμα της ανάπτυξης των επενδύσεων ή ότι οδήγησαν σε εκτροπές του εμπορίου.

3. Πριν από τη λήξη της πρώτης πενταετούς περιόδου, το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ομοφωνία μετά από πρόταση της Επιτροπής, θεσπίζει, εκτός από τις χρηματοδοτικές συνδρομές που αναφέρονται στο άρθρο 154 παράγραφος 1:

α) ενδεχομένως, τις τροποποιήσεις που πρέπει να επέλθουν στις διατάξεις που αποτελούν το αντικείμενο ανακοίνωσης στην Επιτροπή εκ μέρους των αρμοδίων αρχών των ΥΧΕ το αργότερο δέκα μήνες πριν από τη λήξη της εν λόγω πενταετούς περιόδου-

β) ενδεχομένως, τις τροποποιήσεις που προτείνει η Επιτροπή βάσει της δικής της εμπειρίας ή της σχέσης με τις τροποποιήσεις που αποτελούν το αντικείμενο διαπραγματεύσεων μεταξύ της Κοινότητας και των κρατών ΑΚΕ-

γ) ενδεχομένως, τα αναγκαία μεταβατικά μέτρα όσον αφορά τις τροποποιημένες διατάξεις στο πλαίσιο των στοιχείων α) και β) μέχρι την έναρξη ισχύος αυτών.

4. Πριν την ημερομηνία λήξης της παρούσας απόφασης, το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ομοφωνία μετά από πρόταση της Επιτροπής, ορίζει τις διατάξεις που πρέπει να προβλεφθούν ενόψει της μεταγενέστερης εφαρμογής των αρχών που εντάσσονται στα άρθρα 131 ως 135 της συνθήκης.

Θεσπίζει ενδεχομένως τα αναγκαία μεταβατικά μέτρα μέχρι την έναρξη ισχύος νέας απόφασης.

Άρθρο 241 Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την επόμενη μέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, εξαιρέσει των χρηματοδοτικών υποχρεώσεων που θέτουν σε εφαρμογή το τρίτο μέρος τίτλοι ΙΙ και ΙΙΙ.

Οι υποχρεώσεις αυτές ισχύουν από την ημερομηνία κύρωσης της εσωτερικής συμφωνίας.

Άρθρο 242 Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Βρυξέλλες, 25 Ιουλίου 1991.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

P. DANKERT

(1) ΕΕ αριθ. C 95 της 11. 4. 1991, σ. 1.

(2) ΕΕ αριθ. C 183 της 15. 7. 1991.(1) ΕΕ αριθ. L 63 της 5. 3. 1986, σ. 95.

(2) ΕΕ αριθ. L 365 της 28. 12. 1990, σ. 79.

(3) ΕΕ αριθ. L 185 της 15. 7. 1988, σ. 9.

(4) ΕΕ αριθ. L 399 της 30. 12. 1989, σ. 39.(1) ΕΕ αριθ. L 323 της 29. 11. 1980, σ. 1.

(2) ΕΕ αριθ. L 138 της 31. 5. 1990, σ. 9.

(3) ΕΕ αριθ. L 84 της 30. 3. 1990, σ. 85.(4) ΕΕ αριθ. L 29 της 1. 2. 1985, σ. 1.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Κατάλογος των χωρών και εδαφών που αναφέρονται στο άρθρο 1 (Ο πίνακας αυτός δεν προδικάζει το καθεστώς αυτών των χωρών και εδαφών ούτε και την εξέλιξή του)

1. Χώρες που διατηρούν ιδιαίτερες σχέσεις με το Βασίλειο της Δανίας: Γροιλανδία.

2. Υπερπόντια εδάφη της Γαλλικής Δημοκρατίας:

- Νέα Καληδονία και εξαρτώμενα εδάφη,

- Γαλλική Πολυνησία,

- Γαλλικές νότιες και ανταρκτικές γαίες,

- Νήσοι Βαλλίς και Φουτούνα.

3. Εδαφικές κοινότητες της Γαλλικής Δημοκρατίας:

- Μαγιότ,

- Άγιος Πέτρος και Μικελόν.

4. Μη ευρωπαϊκές χώρες του Βασιλείου των Κάτω Χωρών:

- Αρούμπα,

- Ολλανδικές Αντίλλες:

- Μποναίρ,

- Κουρασάο,

- Σάμπα,

- Άγιος Ευστάθιος,

- Άγιος Μαρτίνος.

5. Υπερπόντιες χώρες και εδάφη που υπάγονται στο Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Βόρειας Ιρλανδίας:

- Ανγκουίλα,

- Νήσοι Κάϋμαν,

- Νήσοι Φάλκλαντ,

- Νότια Γεωργία και Νότιοι Νήσοι Σάντουιτς,

- Μονσερράτ,

- Πίτκαιρν,

- Αγία Ελένη και εξαρτώμενα εδάφη,

- Βρετανικό έδαφος της Ανταρκτικής,

- Βρετανικά εδάφη του Ινδικού Ωκεανού,

- Νήσοι Τερκς και Κάικος,

- Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

σχετικά με τον ορισμό της έννοιας "καταγόμενα προϊόντα" ή "προϊόντα καταγωγής" και με τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας ΤΙΤΛΟΣ Ι

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ "ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ" Ή "ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ"

Άρθρο 1

Κριτήρια καταγωγής

Για την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης σχετικά με την εμπορική συνεργασία, ένα προϊόν θεωρείται "καταγόμενο προϊόν" ή "προϊόν καταγωγής" των υπερπόντιων χωρών και εδαφών, που στη συνέχεια αποκαλούνται "ΥΧΕ", της Κοινότητας ή των κρατών ΑΚΕ όταν έχει είτε εξ ολοκλήρου παραχθεί είτε επαρκώς μεταποιηθεί εκεί. Άρθρο 2

Εξ ολοκλήρου παραγόμενα προϊόντα

1. Θεωρούνται ως εξ ολοκλήρου παραγόμενα στις ΥΧΕ, στα κράτη ΑΚΕ ή στην Κοινότητα:

α) τα ορυκτά προϊόντα που εξορύσσονται από το έδαφός τους ή από το θαλάσσιο ή ωκεάνειο βυθό τους-

β) τα φυτικά προϊόντα που συγκομίζονται στο έδαφός τους-

γ) τα ζώντα ζώα που γεννώνται και εκτρέφονται στο έδαφός τους-

δ) τα προϊόντα τα προερχόμενα από ζώντα ζώα που εκτρέφονται στο έδαφός τους-

ε) τα προϊόντα της θήρας και αλιείας που ασκούνται στο έδαφός τους,

στ) τα προϊόντα της θαλάσσιας αλιείας και άλλα προϊόντα που λαμβάνονται από τη θάλασσα με τα πλοία τους-

ζ) τα προϊόντα που κατασκευάζονται επί των πλοίων-εργοστασίων τους, αποκλειστικά από προϊόντα που αναφέρονται στο στοιχείο στ)-

η) τα άχρηστα είδη που συλλέγονται στο έδαφός τους και δεν δύνανται να χρησιμεύσουν παρά μόνο για την ανάκτηση πρώτων υλών-

θ) τα απόβλητα που προέρχονται από βιομηχανικές εργασίες που πραγματοποιούνται στο έδαφός τους-

ι) τα εμπορεύματα που παράγονται αποκλειστικά από προϊόντα που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως θ).

2. Ο όρος "τα πλοία τους" στην παράγραφο 1 στοιχείο στ) εφαρμόζεται μόνο για τα πλοία:

- που είναι νηολογημένα ή εγγεγραμμένα σε κράτος μέλος ή σε κράτος ΑΚΕ ή σε ΥΧΕ,

- που φέρουν σημαία κράτους μέλους ή κράτους ΑΚΕ ή ΥΧΕ,

- που ανήκουν κατά το 50 % σε υπηκόους των κρατών μελών, των ΑΚΕ ή μιας ΥΧΕ ή σε εταιρεία της οποίας η κύρια έδρα ευρίσκεται σ' ένα απ' αυτά τα κράτη ή σε μια ΥΧΕ, της οποίας ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές, ο πρόεδρος του διοικητικού ή εποπτικού συμβουλίου και η πλειοψηφία των μελών των συμβουλίων αυτών είναι υπήκοοι των κρατών μελών, των ΑΚΕ ή μιας ΥΧΕ και της οποίας, όσον αφορά τις προσωπικές εταιρείες ή εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, το 50 % τουλάχιστον του κεφαλαίου ανήκει σε κράτη μέλη, σε κράτη ΑΚΕ ή σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου ή σε υπηκόους των κρατών αυτών ή των ΥΧΕ,

- των οποίων το πλήρωμα, συμπεριλαμβανομένων των αξιωματικών, κατ' αναλογία τουλάχιστον 50 % αποτελείται από υπηκόους των κρατών μελών, των κρατών ΑΚΕ ή των ΥΧΕ.

3. Παρά τις διατάξεις της παραγράφου 2, όταν μια ΥΧΕ προσφέρει στην Κοινότητα την ευκαιρία να διαπραγματευθεί μια αλιευτική συμφωνία και η Κοινότητα δεν αποδέχεται την προσφορά αυτή, η ΥΧΕ μπορεί να ναυλώσει ή να πάρει με χρηματοδοτική μίσθωση πλοία τρίτων χωρών για αλιευτικές δραστηριότητες στην αποκλειστική οικονομική της ζώνη και να ζητήσει να αντιμετωπίζονται τα πλοία αυτά ως "πλοία της", κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Η Κοινότητα αναγνωρίζει τα πλοία που ναυλώνονται ή μισθώνονται με χρηματοδοτική μίσθωση από την ΥΧΕ ως "πλοία της" υπό τον όρον ότι:

- η Κοινότητα δεν έχει επωφεληθεί από την ευκαιρία να διαπραγματευθεί αλιευτική συμφωνία με τη συγκεκριμένη ΥΧΕ,

- το πλήρωμα, συμπεριλαμβανομένων των αξιωματικών, αποτελείται, κατά 50 % τουλάχιστον, από υπηκόους των κρατών μελών, των κρατών ΑΚΕ ή των ΥΧΕ,

- η Επιτροπή έχει αποδεχτεί τη σύμβαση ναύλωσης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης επειδή εξασφαλίζει επαρκείς δυνατότητες ανάπτυξης της αλιευτικής ικανότητας για ίδιο λογαριασμό της ΥΧΕ, ιδίως με την ανάθεση στο μέρος ΥΧΕ της ευθύνης για τη ναυτική και εμπορική διαχείριση του σκάφους που τίθεται στη διάθεσή της για σημαντικό διάστημα.

4. Οι όροι "κράτη ΑΚΕ", "Κοινότητα" και "ΥΧΕ" καλύπτουν εξίσου τα χωρικά τους ύδατα.

Τα πλοία ανοικτής θαλάσσης, συμπεριλαμβανομένων και των πλοίων-εργοστασίων, επί των οποίων πραγματοποιείται η μεταποίηση ή κατεργασία των προϊόντων της αλιείας τους, θεωρούνται ότι αποτελούν μέρος του εδάφους του ή των κρατών ΑΚΕ, της Κοινότητας ή των ΥΧΕ στις οποίες ανήκουν, με την επιφύλαξη ότι πληρούν τους όρους που αναφέρονται στην παράγραφο 2. Άρθρο 3

Επαρκώς μεταποιημένα προϊόντα

1. Για την εφαρμογή του άρθρου 1, οι μη καταγόμενες ύλες θεωρούνται ως επαρκώς κατεργασμένες ή μεταποιημένες όταν το παραγόμενο προϊόν κατατάσσεται σε διαφορετική κλάση από εκείνη στην οποία υπάγονται όλες οι μη καταγόμενες ύλες που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του, με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3.

Οι όροι "κεφάλαια" και "κλάσεις" που χρησιμοποιούνται στο παρόν παράρτημα αναφέρονται στα κεφάλαια και στους (τετραψήφιους) κωδικούς που χρησιμοποιούνται στην ονοματολογία που αποτελεί το "εναρμονισμένο σύστημα περιγραφής και κωδικοποίησης των εμπορευμάτων", αναφερόμενο στο εξής ως "εναρμονισμένο σύστημα" ή ΕΣ.

Ο όρος "κατατάσσεται" αναφέρεται στην κατάταξη ενός προϊόντος ή μιας ύλης σε ένα συγκεκριμένο κωδικό.

2. Όταν ένα προϊόν αναφέρεται στις στήλες 1 και 2 του πίνακα που περιέχεται στο παράρτημα 2, αντί του κανόνα που ορίζεται στην παράγραφο 1, πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται, για το εν λόγω προϊόν, στη στήλη 3:

α) όταν στον πίνακα του παραρτήματος 2 εφαρμόζεται κανόνας ποσοστού για να προσδιοριστεί η ιδιότητα καταγωγής ενός προϊόντος παραγόμενου σε μια ΥΧΕ, η προστιθέμενη αξία, λόγω κατεργασιών ή μεταποιήσεων, πρέπει να αντιστοιχεί στην εργοστασιακή τιμή του παραγόμενου προϊόντος, αφού αφαιρεθεί η δασμολογητέα αξία των υλών από τρίτες χώρες που εισάγονται στην Κοινότητα ή στα κράτη ΑΚΕ και στις ΥΧΕ-

β) ο όρος "αξία" στον πίνακα του παραρτήματος 2 προσδιορίζει τη δασμολογητέα αξία κατά τη στιγμή της εισαγωγής των χρησιμοποιούμενων μη καταγόμενων υλών ή, εάν αυτή δεν είναι γνωστή ή δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί, την πρώτη επιβεβαιώσιμη τιμή που καταβάλλεται για τις ύλες στο συγκεκριμένο έδαφος.

Όταν πρέπει να καθοριστεί η αξία των χρησιμοποιούμενων καταγόμενων υλών, εφαρμόζονται mutatis mutandis οι διατάξεις του παρόντος στοιχείου-

γ) η έκφραση "εργοστασιακή τιμή" στον πίνακα του παραρτήματος 2 σημαίνει την τιμή που καταβάλλεται στον κατασκευαστή στου οποίου την επιχείρηση πραγματοποιήθηκε η τελευταία κατεργασία ή μεταποίηση, εφόσον η τιμή αυτή περιλαμβάνει την αξία όλων των χρησιμοποιηθεισών υλών, αφού αφαιρεθούν όλοι οι εσωτερικοί φόροι που επιστρέφονται, ή μπορεί να επιστραφούν όταν εξαχθεί το παραχθέν προϊόν-

δ) ως "δασμολογητέα αξία" νοείται η αξία που ορίζεται σύμφωνα με τη συμφωνία για την εφαρμογή του άρθρου VII της γενικής συμφωνίας δασμών και εμπορίου (GATT) που υπογράφηκε στη Γενεύη στις 12 Απριλίου 1979.

3. Για την εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2, οι ακόλουθες κατεργασίες ή μεταποιήσεις θεωρούνται ως ανεπαρκείς για να προσδώσουν την ιδιότητα καταγόμενου προϊόντος, ανεξαρτήτως του αν υπάρχει ή όχι αλλαγή δασμολογικής κλάσεως:

α) οι εργασίες που αποβλέπουν στην εξασφάλιση της διατήρησης των εμπορευμάτων στην ίδια κατάσταση κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και αποθήκευσής τους (αερισμός, άπλωμα, ξήρανση, απλή ψύξη, τοποθέτηση σε άλμη ή σε θειωμένο νερό ή σε νερό στο οποίο προστέθηκαν άλλες ουσίες, αφαίρεση αλλοιωμένων μερών και παρεμφερείς εργασίες)-

β) οι απλές εργασίες ξεσκονίσματος, κοσκινίσματος, διαλογής, ταξινόμησης, δημιουργίας συνόλων (και σύνθεσης σειρών εμπορευμάτων), πλύσης, βαφής, κοπής-

γ) ι) οι αλλαγές συσκευασίας και οι διαιρέσεις και συνενώσεις δεμάτων,

ii) η απλή τοποθέτηση σε φιάλες, φιαλίδια, σάκκους, θήκες, κουτιά, λεπτοσανίδες κ.λπ. και κάθε άλλη απλή εργασία συσκευασίας-

δ) η επίθεση πάνω στα ίδια τα προϊόντα, ή στις συσκευασίες τους, σημάτων, ετικετών ή άλλων παρόμοιων διακριτικών σημείων,

ε) ι) η απλή ανάμειξη ομοειδών προϊόντων των οποίων κάποιο συστατικό δεν πληροί τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από το παρόν πρωτόκολλο, ώστε να θεωρηθεί ως καταγόμενο από ένα κράτος ΑΚΕ, την Κοινότητα ή μια ΥΧΕ,

ii) η απλή ανάμειξη προϊόντων διαφόρων ειδών, εκτός εάν ένα ή περισσότερα συστατικά πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από το παρόν πρωτόκολλο ώστε να θεωρηθούν ως καταγόμενα από ένα κράτος ΑΚΕ, την Κοινότητα ή μια ΥΧΕ, και με την προϋπόθεση ότι αυτό ή αυτά τα συστατικά συντείνουν στον καθορισμό των βασικών χαρακτηριστικών του τελικού προϊόντος-

στ) η απλή συνένωση μερών ειδών με σκοπό τη σύσταση ενός πλήρους είδους-

γ) η σώρευση δύο ή περισσότερων από τις εργασίες που αναφέρονται στις περιπτώσεις α) έως στ)-

η) η σφαγή ζώων. Άρθρο 4

Ουδέτερα στοιχεία

Για να προσδιοριστεί εάν ένα προϊόν είναι καταγωγής κρατών ΑΚΕ, Κοινότητας ή ΥΧΕ, δεν ερευνάται το κατά πόσον είναι καταγωγής τρίτων χωρών η ηλεκτρική ενέργεια, τα καύσιμα, οι εγκαταστάσεις και εξοπλισμοί, οι μηχανές και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των τελικών προϊόντων, καθώς και οι ύλες και τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται κατά την κατασκευή και δεν προορίζονται να εισέλθουν στην τελική σύνθεση των εμπορευμάτων. Άρθρο 5

Ποσοστό ανοχής επί της αξίας

Παρά τις διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφοι 1 και 2, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή ενός συγκεκριμένου προϊόντος μη καταγόμενα προϊόντα, υπό τον όρο ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 10 % της εργοστασιακής αξίας του τελικού προϊόντος και με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων που ορίζονται στη σημείωση 4.4 του παραρτήματος 1. Άρθρο 6

Σώρευση

1. Για την εφαρμογή του παρόντος τίτλου, οι ΥΧΕ θεωρούνται ως ένα μόνο έδαφος.

2. Όταν προϊόντα εξ ολοκλήρου παραγόμενα στην Κοινότητα ή στα κράτη ΑΚΕ υφίστανται κατεργασίες ή μεταποιήσεις στις ΥΧΕ, θεωρούνται ότι έχουν εξ ολοκλήρου παραχθεί στις ΥΧΕ.

3. Οι κατεργασίες ή μεταποιήσεις που πραγματοποιούνται στην Κοινότητα ή στα κράτη ΑΚΕ θεωρούνται ότι έχουν πραγματοποιηθεί στις ΥΧΕ όταν οι παραγόμενες ύλες υφίστανται περαιτέρω κατεργασίες ή μεταποιήσεις στις ΥΧΕ.

4. Οι παράγραφοι 2 και 3 εφαρμόζονται σε όλες τις κατεργασίες ή μεταποιήσεις που πραγματοποιούνται στις ΥΧΕ, συμπεριλαμβανομένων και των εργασιών που απαριθμούνται στο άρθρο 3 παράγραφος 3. Άρθρο 7

Απόδοση της ιδιότητας καταγόμενου προϊόντος

Τα καταγόμενα προϊόντα τα οποία αποτελούνται από ύλες εξ ολοκλήρου παραγόμενες ή μερικώς μεταποιούμενες σε δύο ή περισσότερες ΥΧΕ ή σε ένα ή περισσότερα κράτη ΑΚΕ και σε μία ή περισσότερες ΥΧΕ, θεωρούνται ως προϊόντα καταγόμενα από την ΥΧΕ στην οποία πραγματοποιήθηκε η τελευταία κατεργασία ή μεταποίηση, εφόσον αυτή η κατεργασία ή μεταποίηση συνεχίζεται πέραν των ανεπαρκών εργασιών που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 ή υπερβαίνει τη σώρευση πολλών απ' αυτές. Άρθρο 8

Εξαρτήματα, ανταλλακτικά και εργαλεία

Τα εξαρτήματα, ανταλλακτικά και εργαλεία που παραδίδονται με υλικό, μηχανή ή όχημα και αποτελούν τμήμα του κανονικού εξοπλισμού τους και των οποίων η αξία περιέχεται στην αξία των τελευταίων αυτών, ή δεν τιμολογούνται χωριστά, θεωρούνται ότι αποτελούν ενιαίο σύνολο με το εν λόγω υλικό, τη μηχανή ή το όχημα. Άρθρο 9

Συνδυασμοί

Οι συνδυασμοί εμπορευμάτων, κατά την έννοια του γενικού κανόνα 3 του εναρμονισμένου συστήματος, θεωρούνται καταγόμενοι με την προϋπόθεση ότι όλα τα είδη που υπεισέρχονται στη σύνθεσή τους είναι καταγόμενα. Πάντως, ένας συνδυασμός εμπορευμάτων, που αποτελείται και από καταγόμενα και από μη καταγόμενα είδη θεωρείται ως καταγόμενος στο σύνολό του, με την προϋπόθεση ότι η αξία των μη καταγόμενων ειδών δεν ξεπερνά το 15 % της εργοστασιακής τιμής. Άρθρο 10

Απευθείας μεταφορά

1. Το προτιμησιακό καθεστώς που προβλέπεται από τις διατάξεις της σύμβασης τις σχετικές με την εμπορική συνεργασία, εφαρμόζεται αποκλειστικά στα προϊόντα και στις ύλες που μεταφέρονται μεταξύ του εδάφους των κρατών ΑΚΕ, της Κοινότητας ή των ΥΧΕ, χωρίς να περάσουν από κανένα άλλο έδαφος. Ωστόσο, η μεταφορά εμπορευμάτων που συνιστά μία μόνον αποστολή, μπορεί να περάσει μέσα από εδάφη άλλα από εκείνα των κρατών ΑΚΕ, της Κοινότητας ή ΥΧΕ, ενδεχομένως με μεταφόρτωση ή προσωρινή αποθήκευση σε αυτά, υπό τον όρον ότι τα προϊόντα παραμένουν υπό την επίβλεψη των τελωνειακών αρχών της χώρας διαμετακόμισης ή αποθήκευσης και ότι δεν υφίστανται εκεί άλλες εργασίες εκτός από την εκφόρτωση και την επαναφόρτωση ή οποιαδήποτε άλλη εργασία που αποβλέπει στην εξασφάλιση της διατήρησής τους στην ίδια κατάσταση.

2. Για να αποδειχθεί ότι έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, προσκομίζεται στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές της Κοινότητας:

α) είτε ενιαία φορτωτική, που έχει εκδοθεί στη χώρα εξαγωγής και καλύπτει τη διαμετακόμιση των εμπορευμάτων δια μέσου των άλλων εδαφών-

β) είτε βεβαίωση που χορηγείται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας διαμετακόμισης και η οποία περιέχει:

- ακριβή περιγραφή των εμπορευμάτων,

- την ημερομηνία εκφόρτωσης ή επαναφόρτωσης των εμπορευμάτων, ή, ενδεχομένως, της επιβίβασης ή αποβίβασής τους, και αναγραφή των πλοίων που χρησιμοποιήθηκαν,

- πιστοποίηση των συνθηκών υπό τις οποίες τα εμπορεύματα παρέμειναν στη χώρα διελεύσεως-

γ) είτε, ελλείψει αυτών, οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο. Άρθρο 11

Εδαφική συνέχεια

Οι όροι που διατυπώνονται στον τίτλο αυτό, όσον αφορά την απόκτηση της ιδιότητας καταγόμενου προϊόντος, πρέπει να πληρούνται χωρίς διακοπή στην Κοινότητα, στα κράτη ΑΚΕ ή στις ΥΧΕ.

Εάν καταγόμενα εμπορεύματα που εξάγονται από την Κοινότητα, από τα κράτη ΑΚΕ ή από τις ΥΧΕ σε μια άλλη χώρα επιστρέφονται πίσω, πρέπει να θεωρούνται ως μη καταγόμενα, εκτός εάν μπορεί να αποδειχθεί ικανοποιητικά στις τελωνειακές αρχές:

- ότι τα επιστρεφόμενα εμπορεύματα είναι τα ίδια με εκείνα που είχαν εξαχθεί, και

- ότι δεν έχουν υποστεί εργασίες πέραν των όσων ήταν αναγκαίες για να εξασφαλιστεί η διατήρησή τους στην ίδια κατάσταση κατά το χρονικό διάστημα που βρίσκονταν μέσα στη χώρα ή που είχαν εξαχθεί.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

Άρθρο 12

Πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR. 1

1. Η απόδειξη της ιδιότητας καταγόμενου προϊόντος, κατά την έννοια του παρόντος παραρτήματος, παρέχεται με πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR. 1, υπόδειγμα του οποίου περιλαμβάνεται στο παράρτημα 4 του παρόντος παραρτήματος.

2. Το πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR. 1 εκδίδεται μόνον εάν πρόκειται να χρησιμεύσει ως δικαιολογητικό έγγραφο για την εφαρμογή της απόφασης.

3. Το πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR. 1 εκδίδεται μόνον κατόπιν γραπτής αιτήσεως του εξαγωγέα, ή, με την ευθύνη αυτού, του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του. Η αίτηση αυτή συντάσσεται στο έντυπο του οποίου υπόδειγμα περιλαμβάνεται στο παράρτημα 4 και το οποίο συμπληρώνεται σύμφωνα με το παράρτημα αυτό.

4. Οι αιτήσεις για πιστοποιητικά κυκλοφορίας εμπορευμάτων πρέπει να φυλάσσονται τουλάχιστον επί τριετία από τις τελωνειακές αρχές του κράτους εξαγωγής.

5. Ο εξαγωγέας ή ο αντιπρόσωπός του, προσκομίζει μαζί με την αίτησή του κάθε χρήσιμο δικαιολογητικό έγγραφο δυνάμενο να αποδείξει ότι τα εξαγόμενα εμπορεύματα δικαιολογούν την έκδοση πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR. 1.

Αυτός αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει μετά από αίτηση των αρμόδιων αρχών, όλα τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά στοιχεία που αυτές θεωρούν αναγκαία για τον ακριβή καθορισμό της καταγωγής των προϊόντων που δικαιούνται υπαγωγής σε προτιμησιακό καθεστώς, καθώς και να επιτρέπει κάθε έλεγχο εκ μέρους των εν λόγω αρχών όσον αφορά τις λογιστικές του καταχωρήσεις και τις συνθήκες απόκτησης αυτών των προϊόντων.

Ο εξαγωγέας υποχρεούται να φυλάσσει επί δύο τουλάχιστον έτη τα δικαιολογητικά στοιχεία που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο.

6. Το πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR. 1 εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές της ΥΧΕ εξαγωγής, εάν τα εμπορεύματα δύνανται να θεωρηθούν ως καταγόμενα προϊόντα κατά την έννοια του παρόντος παραρτήματος.

7. Για να εξακριβώσουν εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 6, οι τελωνειακές αρχές μπορούν να ζητούν οποιοδήποτε δικαιολογητικό έγγραφο και να προβαίνουν σε οποιοδήποτε έλεγχο που αυτές κρίνουν χρήσιμο.

8. Οι τελωνειακές αρχές του κράτους εξαγωγής μεριμνούν για τη δέουσα συμπλήρωση των εντύπων που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Εξακριβώνουν ιδίως αν το τετραγωνίδιο που προορίζεται για την περιγραφή των εμπορευμάτων έχει συμπληρωθεί κατά τρόπο που να αποκλείει κάθε δυνατότητα καταχρηστικής προσθήκης. Για το σκοπό αυτό, η περιγραφή των εμπορευμάτων, πρέπει να αναγράφεται χωρίς κενό διάστιχο. Όταν το τετραγωνίδιο δεν συμπληρώνεται εξ ολοκλήρου, πρέπει να σύρεται οριζόντια γραμμή κάτω από την τελευταία σειρά και να διαγραμμίζεται το μη συμπληρωθέν τμήμα.

9. Η ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού αναγράφεται στο τμήμα του πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων που προορίζονται για το τελωνείο.

10. Το πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR. 1 εκδίδεται κατά την εξαγωγή των προϊόντων τα οποία αφορά, από τις τελωνειακές αρχές της ΥΧΕ εξαγωγής. Τίθεται στη διάθεση του εξαγωγέα μόλις πραγματοποιηθεί ή εξασφαλισθεί η πραγματική εξαγωγή. Άρθρο 13

Εκ των υστέρων έκδοση του πιστοποιητικού EUR. 1

1. Κατ' εξαίρεση, το πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR. 1, μπορεί να εκδοθεί και μετά την εξαγωγή των προϊόντων τα οποία αφορά, εάν δεν είχε εκδοθεί κατά την εξαγωγή συνεπεία λαθών, ακουσίων παραλείψεων ή εξαιρετικών περιστάσεων.

2. Για την εφαρμογή της παραγράφου 1, ο εξαγωγέας στην αίτησή του πρέπει:

- να αναφέρει τον τόπο και την ημερομηνία της αποστολής των προϊόντων τα οποία αφορά το πιστοποιητικό,

- να βεβαιώσει ότι δεν είχε εκδοθεί πιστοποιητικό EUR. 1 κατά την εξαγωγή των εν λόγω προϊόντων και να διευκρινίσει τους λόγους.

3. Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να εκδώσουν εκ των υστέρων πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR. 1 μόνον αφού ελέγξουν εάν τα στοιχεία που περιέχονται στην αίτηση του εξαγωγέα ανταποκρίνονται προς εκείνα του αντίστοιχου φακέλου.

Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται εκ των υστέρων πρέπει να φέρουν μια από τις ακόλουθες μνείες: "EXPEDIDO A POSTERIORI", "UDSTEDT EFTERFOLGENDE", "NACHTRAGLICH AUSGESTELLT", "ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ", "ISSUED RETROSPECTIVELY", "DELIVRE A POSTERIORI", "RILASCIATO A POSTERIORI", "AFGEGEVEN A POSTERIORI", "EMITIDO A POSTERIORI". Άρθρο 14

Έκδοση αντιγράφου του πιστοποιητικού EUR. 1

Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR. 1, ο εξαγωγέας δύναται να ζητήσει από την εκδούσα τελωνειακή αρχή αντίγραφο, το οποίο συντάσσεται βάσει των εγγράφων εξαγωγής που έχει στην κατοχή της.

Το αντίγραφο πρέπει να φέρει μια από τις ακόλουθες ενδείξεις: "DUPLICADO", "DUPLIKAT", "DUPLIKAT", "ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ", "DUPLICATE", "DUPLICATA", "DUPLICATO", "DUPLICAAT", "SEGUNDA VIA". Άρθρο 15

Αντικατάσταση των πιστοποιητικών

Η αντικατάσταση ενός ή περισσότερων πιστοποιητικών κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR. 1 από ένα ή περισσότερα πιστοποιητικά επιτρέπεται, υπό την προϋπόθεση ότι πραγματοποιείται στο τελωνείο στο οποίο ευρίσκονται τα εμπορεύματα. Άρθρο 16

Ισχύς των πιστοποιητικών κυκλοφορίας EUR. 1

1. Το πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR. 1 κατατίθεται εντός δεκαμήνου από την έκδοσή του από το τελωνείο της ΥΧΕ εξαγωγής, στο τελωνείο του κράτους εισαγωγής στο οποίο προσκομίζονται τα προϊόντα.

2. Τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR. 1 που κατατίθενται στις τελωνειακές αρχές του κράτους εισαγωγής, μετά την πάροδο της προθεσμίας υποβολής που προβλέπεται στην παράγραφο 1, δύνανται να γίνουν αποδεκτά για να εφαρμοσθεί το προτιμησιακό καθεστώς, όταν η μη τήρηση της προθεσμίας οφείλεται σε ανωτέρα βία ή σε εξαιρετικές περιστάσεις.

3. Εκτός από τις περιπτώσεις αυτές, οι τελωνειακές αρχές του κράτους εισαγωγής δύνανται να αποδεχθούν τα πιστοποιητικά, όταν τα προϊόντα προσκομίζονται σε αυτές πριν από την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας. Άρθρο 17

Διαδικασία διαμετακόμισης

Εάν τα εμπορεύματα εισέλθουν στο έδαφος κράτους ΑΚΕ ή ΥΧΕ άλλου από τη χώρα καταγωγής, αρχίζει να τρέχει νέα δεκάμηνη προθεσμία από την ημέρα που οι τελωνειακές αρχές της χώρας διαμετακόμισης επιθέσουν στο τετραγωνίδιο 7 του πιστοποιητικού EUR. 1:

- την ένδειξη "διαμετακόμιση",

- το όνομα της χώρας διαμετακόμισης,

- την επίσημη σφαγίδα της οποίας αποτύπωμα έχει προηγουμένως διαβιβασθεί στην Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 25,

- την ημερομηνία των εν λόγω βεβαιώσεων. Άρθρο 18

Εκθέσεις

1. Τα προϊόντα που αποστέλλονται από μια ΥΧΕ για έκθεση που γίνεται σε κράτος ΑΚΕ, σε κράτος μέλος ή σε άλλη ΥΧΕ και πωλούνται μετά την έκθεση για να εισαχθούν στην Κοινότητα, απολαύουν, κατά την εισαγωγή, των διατάξεων της απόφασης, με την επιφύλαξη ότι πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο παρόν παράρτημα για να αναγνωρισθούν ως καταγόμενα από ΥΧΕ και εφόσον παρέχεται στις τελωνειακές αρχές του κράτους εισαγωγής η απόδειξη ότι:

α) ένας εξαγωγέας απέστειλε τα προϊόντα αυτά από μια ΥΧΕ στη χώρα της έκθεσης και τα εξέθεσε σε αυτήν-

β) ο εξαγωγέας αυτός επώλησε τα προϊόντα ή τα μεταβίβασε σε παραλήπτη στην Κοινότητα-

γ) τα προϊόντα απεστάλησαν κατά τη διάρκεια της έκθεσης ή αμέσως μετά στην Κοινότητα, στην κατάσταση στην οποία είχαν αποσταλεί στην έκθεση-

δ) τα προϊόντα, από τη στιγμή που απεστάλησαν στην έκθεση, δεν χρησιμοποιήθηκαν για σκοπούς άλλους από την επίδειξη στην έκθεση αυτή.

2. Πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR. 1 πρέπει να κατατίθεται υπό τις κανονικές συνθήκες στις τελωνειακές αρχές. Στο πιστοποιητικό αναγράφεται το όνομα και η διεύθυνση της έκθεσης. Εάν χρειάζεται, μπορεί να ζητηθεί συμπληρωματική έγγραφη απόδειξη του είδους των προϊόντων και των συνθηκών υπό τις οποίες επιδείχθηκαν στην έκθεση.

3. Η παράγραφος 1 ισχύει για κάθε έκθεση, εμποροπανήγυρη ή ανάλογη δημόσια εκδήλωση εμπορικού, βιομηχανικού, γεωργικού ή βιοτεχνικού χαρακτήρα - εκτός από εκείνες που διοργανώνονται για ιδιωτικούς σκοπούς σε εμπορικά καταστήματα ή εμπορικούς χώρους και έχουν ως αντικείμενο την πώληση αλλοδαπών προϊόντων - κατά τη διάρκεια της οποίας τα προϊόντα παραμένουν υπό τελωνειακό έλεγχο. Άρθρο 19

Κατάθεση πιστοποιητικών

Το πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR. 1 κατατίθεται στις τελωνειακές αρχές του κράτους εισαγωγής, σύμφωνα με τον τρόπο που προβλέπει η νομοθεσία του κράτους αυτού. Οι αρχές αυτές μπορούν να απαιτήσουν μετάφραση του πιστοποιητικού. Μπορούν επίσης να απαιτήσουν να συμπληρωθεί η διασάφηση εισαγωγής με δήλωση του εισαγωγέα που να βεβαιώνει ότι τα προϊόντα πληρούν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την εφαρμογή της απόφασης. Άρθρο 20

Εισαγωγή δια τμηματικών αποστολών

Είδος αποσυναρμολογημένο ή μη συναρμολογημένο, υπαγόμενο στα κεφάλαια 84 και 85 του εναρμονισμένου συστήματος, το οποίο, κατόπιν αιτήσεως του καταθέτη διασάφησης στο τελωνείο, εισάγεται δια τμηματικών αποστολών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις αρμόδιες αρχές, θεωρείται ότι αποτελεί ενιαίο είδος και μπορεί να προσκομιστεί ένα πιστοποιητικό κυκλοφορίας για το πλήρες είδος κατά την εισαγωγή της πρώτης τμηματικής αποστολής. Άρθρο 21

Έντυπο EUR. 2

1. Παρά το άρθρο 12, η ιδιότητα καταγωγής, κατά την έννοια του παρόντος παραρτήματος, των προϊόντων που αποτελούν αντικείμενο ταχυδρομικών αποστολών (περιλαμβανομένων και των ταχυδρομικών δεμάτων), εφόσον πρόκειται για αποστολές που περιέχουν αποκλειστικώς και μόνον καταγόμενα προϊόντα και των οποίων η αξία δεν υπερβαίνει τα 2 820 Ecu κατ' αποστολή, μπορεί να αποδεικνύεται με έντυπο EUR. 2 συμπληρωμένο από τον εξαγωγέα. Υπόδειγμα του εντύπου αυτού περιλαμβάνεται στο παράρτημα 5 του παρόντος παραρτήματος.

2. Μέχρι και τις 30 Απριλίου 1991, για τη μετατροπή σε εθνικό νόμισμα ενός κράτους μέλους της Κοινότητας, θα εφαρμόζεται η ισοτιμία που είχε το εθνικό νόμισμα του κράτους αυτού με το Ecu την 1η Οκτωβρίου 1988. Για κάθε επόμενη διετή περίοδο θα ισχύει η ισοτιμία που θα έχει το συγκεκριμένο εθνικό νόμισμα με το Ecu την πρώτη εργάσιμη ημέρα του Οκτωβρίου του έτους πριν από τη διετία.

3. Τα αναθεωρημένα ποσά που αντικαθιστούν τα ποσά σε Ecu που περιέχονται στο παρόν άρθρο, καθώς και στο άρθρο 22 παράγραφος 2, μπορούν να εισαχθούν από την Κοινότητα στην αρχή κάθε επόμενης διετούς περιόδου, όταν αυτό είναι αναγκαίο. Πάντως, τα ποσά αυτά πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να μη μειώνεται η αξία των ορίων όπως εκφράζεται στο εθνικό νόμισμα ενός δεδομένου κράτους μέλους.

4. Εάν το προϊόν είναι τιμολογημένο σε νόμισμα άλλου κράτους μέλους της Κοινότητας, το κράτος μέλος εισαγωγής αναγνωρίζει το ποσό που κοινοποιείται από το συγκεκριμένο κράτος.

5. Για κάθε ταχυδρομική αποστολή συντάσσεται ένα έντυπο EUR. 2. Εάν πρόκειται για ταχυδρομικές αποστολές δειγμάτων, ο εξαγωγέας επισυνάπτει το έντυπο, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, στο δελτίο αποστολής. Στην περίπτωση αποστολής με το ταχυδρομείο επιστολών, ο εξαγωγέας εγκλείει το έντυπο στο δέμα.

6. Οι διατάξεις αυτές δεν απαλλάσσουν τον εξαγωγέα από την εκπλήρωση των άλλων διατυπώσεων που προβλέπονται στους τελωνειακούς και ταχυδρομικούς κανονισμούς. Άρθρο 22

Απαλλαγές από την υποχρέωση απόδειξης της καταγωγής

1. Γίνονται δεκτά ως καταγόμενα προϊόντα, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR. 1 ή η συμπλήρωση εντύπου EUR. 2, τα προϊόντα που αποστέλλονται υπό μορφή μικροδεμάτων σε ιδιώτες ή που περιέχονται στις προσωπικές αποσκευές των ταξιδιωτών, εφόσον πρόκειται για εισαγωγές χωρίς κανένα εμπορικό χαρακτήρα και εφόσον οι εισαγωγές αυτές έχουν δηλωθεί ως ανταποκρινόμενες στις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών και δεν υφίσταται καμία αμφιβολία ως προς την ειλικρίνεια της δήλωσης.

2. Ως εισαγωγές χωρίς κανένα εμπορικό χαρακτήρα θεωρούνται οι περιστασιακές εισαγωγές προϊόντων με αποκλειστικό προορισμό την προσωπική ή οικογενειακή χρήση των παραληπτών ή των ταξιδιωτών, τα οποία, λόγω του είδους και της ποσότητάς τους, δεν πρέπει να δικαιολογούν καμία υποψία ότι αποτελούν αντικείμενο εμπορικής συναλλαγής.

Εξάλλου, η συνολική αξία των προϊόντων αυτών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 200 Ecu ως προς τα μικροδέματα, ή τα 565 Ecu ως προς το περιεχόμενο των προσωπικών αποσκευών των ταξιδιωτών. Άρθρο 23

Διαδικασία ενημέρωσης για τις ανάγκες της σώρευσης

1. Στις περιπτώσεις εφαρμογής του άρθρου 6, για την έκδοση πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR. 1, το αρμόδιο τελωνείο της ΥΧΕ στο οποίο ζητείται η έκδοση του πιστοποιητικού για προϊόντα στην κατασκευή των οποίων έχουν υπεισέλθει ύλες προελεύσεως άλλων ΥΧΕ, της Κοινότητας ή των κρατών ΑΚΕ, λαμβάνει υπόψη του τη δήλωση του εξαγωγέα του κράτους ή της ΥΧΕ προελεύσεως της οποίας υπόδειγμα περιλαμβάνεται στο παράρτημα 6 Α ή Β. Η δήλωση συντάσσεται είτε πάνω στο εμπορικό τιμολόγιο που αφορά τις εν λόγω ύλες, είτε σε παράρτημα του τιμολογίου αυτού.

2. Για κάθε αποστολή υλών, ο προμηθευτής συντάσσει χωριστή δήλωση είτε πάνω στο εμπορικό τιμολόγιο της αποστολής, είτε σε παράρτημα αυτού του τιμολογίου, είτε ακόμη σε δελτίο παράδοσης ή σε οποιοδήποτε εμπορικό έγγραφο που αφορά την αποστολή αυτή, στο οποίο η περιγραφή των συγκεκριμένων υλών είναι επαρκώς λεπτομερής, ώστε να είναι δυνατή η αναγνώρισή τους.

3. Η δήλωση του προμηθευτή σχετικά με ύλες που έχουν προτιμησιακώς αποκτήσει την ιδιότητα καταγόμενων προϊόντων, καταρτίζεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος 6 Α.

4. Η δήλωση του προμηθευτή σχετικά με ύλες που έχουν υποστεί κατεργασία ή μεταποίηση στα κράτη ΑΚΕ, στις ΥΧΕ ή στην Κοινότητα, χωρίς να έχουν αποκτήσει προτιμησιακώς την ιδιότητα καταγόμενων προϊόντων, καταρτίζεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος 6 Β.

5. Η δήλωση του προμηθευτή μπορεί να γίνει και σε ειδικό έντυπο.

6. Η δήλωση του προμηθευτή υπογράφεται ιδιοχείρως. Ωστόσο, όταν το τιμολόγιο και η δήλωση του προμηθευτή καταρτίζονται από υπολογιστή, η δήλωση του προμηθευτή δεν είναι απαραίτητο να υπογράφεται ιδιοχείρως εάν παρέχονται επαρκώς, κατά την κρίση των τελωνειακών αρχών του κράτους στο οποίο καταρτίζονται οι δηλώσεις του προμηθευτή, τα στοιχεία του υπεύθυνου υπαλλήλου της προμηθεύτριας εταιρείας. Οι εν λόγω τελωνειακές αρχές μπορούν να καθορίσουν προϋποθέσεις για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

7. Οι δηλώσεις του προμηθευτή και τα δελτία πληροφοριών που έχουν εκδοθεί πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας απόφασης, σύμφωνα με τα άρθρα 20 και 21 του παραρτήματος ΙΙ της απόφασης 86/283/ΕΟΚ (1), εξακολουθούν να ισχύουν. Άρθρο 24

Διαφορές

Η διαπίστωση μικροδιαφορών μεταξύ των ενδείξεων που αναφέρονται στο πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR. 1, στο έντυπο EUR. 2 ή στις δηλώσεις των προμηθευτών που αναφέρονται στο άρθρο 23 και στις δηλώσεις

που περιέχονται στα έγγραφα που κατατίθενται στο τελωνείο για την τήρηση των διατυπώσεων εισαγωγής των εμπορευμάτων, δεν συνεπάγεται αφ' εαυτής την ακυρότητα του πιστοποιητικού, αν αποδειχθεί δεόντως ότι το πιστοποιητικό κυκλοφορίας των εμπορευμάτων EUR. 1, το έντυπο EUR. 2 ή η δήλωση των προμηθευτών αντιστοιχούν στα προσκομισθέντα εμπορεύματα.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Άρθρο25

Κοινοποίηση των σφραγίδων

Τα δείγματα των αποτυπωμάτων των σφραγίδων που χρησιμοποιούνται και οι διευθύνσεις των τελωνειακών αρχών που είναι αρμόδιες για την έκδοση των πιστοποιητικών κυκλοφορίας EUR. 1 και τον εκ των υστέρων έλεγχο των πιστοποιητικών κυκλοφορίας EUR. 1 και των εντύπων EUR. 2 πρέπει να κοινοποιούνται στην Επιτροπή.

Τα πιστοποιητικά EUR. 1 και τα έντυπα EUR. 2 γίνονται δεκτά για την εφαρμογή της προτιμησιακής μεταχείρισης, από την ημερομηνία κατά την οποία ενημερώνεται η Επιτροπή.

Η Επιτροπή ανακοινώνει τις πληροφορίες αυτές στις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών.

Τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας EUR. 1 και τα έντυπα EUR. 2 που έχουν υποβληθεί πριν από την ημερομηνία αυτή στις τελωνειακές αρχές του κράτους εισαγωγής γίνονται δεκτά σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία. Άρθρο 26

Έλεγχος των πιστοποιητικών κυκλοφορίας EUR. 1 και των εντύπων EUR. 2

1. Ο εκ των υστέρων έλεγχος των πιστοποιητικών κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR. 1 ή των εντύπων EUR. 2 διενεργείται δειγματοληπτικώς και κάθε φορά που οι τελωνειακές αρχές του κράτους εισαγωγής έχουν βάσιμες αμφιβολίες ως προς τη γνησιότητα του εγγράφου ή την ακρίβεια των πληροφοριών σχετικά με την πραγματική καταγωγή των προϊόντων.

2. Για να εξασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή του παρόντος παραρτήματος, τα κράτη μέλη, οι ΥΧΕ και τα κράτη ΑΚΕ παρέχουν, μέσω των τελωνειακών τους διοικήσεων, αμοιβαία συνδρομή για τον έλεγχο της γνησιότητας των πιστοποιητικών κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR. 1 και της ακρίβειας των πληροφοριών σχετικά με την πραγματική καταγωγή των προϊόντων, των δηλώσεων των εξαγωγέων που περιλαμβάνονται στα έντυπα EUR. 2 και της γνησιότητας και ακρίβειας των δελτίων πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 27 παράγραφος 2.

Οι αρχές των οποίων ζητείται η γνώμη παρέχουν κάθε χρήσιμη πληροφορία σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες έχει υποστεί επεξεργασία το προϊόν, αναφέροντας ιδίως τις συνθήκες υπό τις οποίες τηρήθηκαν οι κανόνες καταγωγής στα αφορώμενα κράτη ΑΚΕ, κράτη μέλη και ΥΧΕ.

3. Αν αποφασίσουν να αναστείλουν την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης μέχρι να γίνουν γνωστά τα αποτελέσματα του ελέγχου, οι τελωνειακές αρχές του κράτους εισαγωγής επιτρέπουν στον εισαγωγέα να πάρει τα προϊόντα έναντι της ασφάλειας που κρίνεται αναγκαία.

4. Για την εφαρμογή της παραγράφου 1, οι τελωνειακές αρχές του κράτους εισαγωγής επαναποστέλλουν το πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR. 1 ή το έντυπο EUR. 2 ή φωτοαντίγραφο του εν λόγω πιστοποιητικού ή εντύπου στις τελωνειακές αρχές της ΥΧΕ εξαγωγής αναφέροντας, ενδεχομένως, τους βασικούς ή τυπικούς λόγους που δικαιολογούν τη διεξαγωγή έρευνας. Αυτές επισυνάπτουν στο πιστοποιητικό EUR. 1 ή στο έντυπο EUR. 2 τα χρήσιμα εμπορικά έγγραφα ή αντίγραφό τους και παρέχουν τις πληροφορίες που συνέλεξαν και οι οποίες δημιουργούν την υπόνοια ότι οι ενδείξεις που περιλαμβάνονται στο εν λόγω πιστοποιητικό ή έντυπο είναι ανακριβείς.

5. Τα αποτελέσματα του εκ των υστέρων ελέγχου γνωστοποιούνται στις τελωνειακές αρχές του κράτους εισαγωγής εντός εξαμήνου. Με βάση τα αποτελέσματα αυτά, πρέπει να μπορεί να διαπιστωθεί εάν το αμφισβητούμενο πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR. 1 ή το αμφισβητούμενο έντυπο EUR. 2, αφορούν τα πράγματι εξαχθέντα προϊόντα και εάν τα έγγραφα αυτά δικαιολογούν όντως την εφαρμογή του προτιμησιακού καθεστώτος.

6. Όταν από τη διαδικασία ελέγχου ή από άλλες τυχόν διαθέσιμες πληροφορίες φαίνεται να προκύπτει παράβαση των διατάξεων του παρόντος παραρτήματος, η ΥΧΕ, είτε με δική της πρωτοβουλία είτε κατ' αίτηση της Κοινότητας, διενεργεί τις απαραίτητες έρευνες ή λαμβάνει μέτρα για να διενεργηθούν επειγόντως έρευνες, προκειμένου να ανιχνευθούν ή να προληφθούν παρόμοιες παραβάσεις. Η Επιτροπή μπορεί να συμμετέχει σ' αυτές τις έρευνες.

Όταν από τη διαδικασία ελέγχου ή από άλλες τυχόν διαθέσιμες πληροφορίες φαίνεται να προκύπτει παράβαση των διατάξεων του παρόντος παραρτήματος, τα προϊόντα γίνονται δεκτά ως προϊόντα καταγωγής βάσει του παρόντος παραρτήματος μόνον αφού ολοκληρωθούν οι διαδικασίες διοικητικής συνεργασίας που προβλέπονται στο παρόν παράρτημα και οι οποίες ενδεχομένως εφαρμόζονται.

7. Οι αμφισβητήσεις μεταξύ των τελωνειακών αρχών του κράτους εισαγωγής και της ΥΧΕ εξαγωγής που δεν μπορούν να επιλυθούν ή που θέτουν ζήτημα ερμηνείας του παρόντος παραρτήματος, υποβάλλονται στην επιτροπή καταγωγής, η σύσταση της οποίας πραγματοποιείται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 802/68 (1).

8. Σε κάθε περίπτωση, η ρύθμιση των διαφορών μεταξύ του εισαγωγέα και των τελωνειακών αρχών του κράτους εισαγωγής εξακολουθεί να υπόκειται στη νομοθεσία του κράτους αυτού. Άρθρο 27

Έλεγχος της δήλωσης του προμηθευτή

1. Ο έλεγχος της δήλωσης του προμηθευτή μπορεί να γίνεται είτε δειγματοληπτικώς είτε όταν οι τελωνειακές αρχές του κράτους εισαγωγής έχουν βάσιμες αμφιβολίες για τη γνησιότητα του εγγράφου ή την ακρίβεια και την πληρότητα των πληροφοριών σχετικά με την πραγματική καταγωγή των σχετικών εμπορευμάτων.

2. Οι τελωνειακές αρχές στις οποίες υποβάλλεται δήλωση του προμηθευτή μπορούν να ζητήσουν από τις τελωνειακές αρχές του κράτους στο οποίο έχει κατατεθεί η δήλωση τη χορήγηση δελτίου πληροφοριών, υπόδειγμα του οποίου περιέχεται στο παράρτημα 7 του παρόντος παραρτήματος. Εναλλακτικώς, οι τελωνειακές αρχές στις οποίες υποβάλλεται δήλωση του προμηθευτή μπορούν να ζητήσουν από τον εξαγωγέα να προσκομίσει δελτίο πληροφοριών που χορηγούν οι τελωνειακές αρχές του κράτους στο οποίο έχει καταρτιστεί η δήλωση.

Αντίγραφο του δελτίου πληροφοριών φυλάσσεται τουλάχιστον για μια διετία στο τελωνείο που το εξέδωσε.

3. Οι τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής πρέπει να ενημερώνονται το ταχύτερο σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου. Στην απάντηση πρέπει να αναφέρεται σαφώς εάν η δήλωση σχετικά με το καθεστώς των υλών είναι ορθή ή όχι.

4. Για τους σκοπούς του ελέγχου, οι προμηθευτές πρέπει να φυλάσσουν, τουλάχιστον για μια διετία, αντίγραφο του εγγράφου που περιέχει τη δήλωση, καθώς και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που αποδεικνύει το πραγματικό καθεστώς των υλών.

5. Οι τελωνειακές αρχές του κράτους στο οποίο έχει καταρτιστεί η δήλωση του προμηθευτή μπορούν να ζητούν οποιαδήποτε απόδειξη και να πραγματοποιούν οποιοδήποτε έλεγχο κρίνουν σκόπιμο για να επαληθευθεί η ακρίβεια της δήλωσης του προμηθευτή.

6. Κάθε πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR. 1 ή κάθε έντυπο EUR. 2 που έχει εκδοθεί ή καταρτισθεί βάσει ανακριβούς δηλώσεως του προμηθευτή θεωρείται άκυρο.

7. Η διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 26 παράγραφος 7, εφαρμόζεται σε περίπτωση αμφισβητήσεων σχετικά με τις δηλώσεις των προμηθευτών ή τα δελτία πληροφοριών.

Άρθρο 28

Κυρώσεις

Κάθε πρόσωπο το οποίο, αποσκοπώντας στην υπαγωγή ενός προϊόντος στο προτιμησιακό καθεστώς, καταρτίζει ή φροντίζει να καταρτιστεί είτε έγγραφο με ανακριβή στοιχεία για την έκδοση πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR. 1 είτε έντυπο EUR. 2 με ανακριβή στοιχεία, υφίσταται κυρώσεις. Άρθρο 29

Ελεύθερες ζώνες

Τα κράτη μέλη και οι αρμόδιες αρχές των ΥΧΕ λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε τα εμπορεύματα, τα οποία γίνονται αντικείμενο συναλλαγής βάσει πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR. 1 ή δήλωσης του προμηθευτή και τα οποία κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους παραμένουν σε ελεύθερη ζώνη που ευρίσκεται στο έδαφός τους, να μην υφίστανται αντικαταστάσεις ή εργασίες άλλες από εκείνες που προορίζονται να διασφαλίσουν τη διατήρησή τους στην ίδια κατάσταση. Άρθρο 30

Παρεκκλίσεις

1. Είναι δυνατό να θεσπίζονται παρεκκλίσεις από το παρόν παράρτημα εάν το δικαιολογεί η ανάπτυξη των υφιστάμενων βιομηχανιών ή η εγκατάσταση νέων.

Το κράτος μέλος ή, ενδεχομένως, οι αρμόδιες αρχές της ενδιαφερόμενης ΥΧΕ ενημερώνουν την Κοινότητα, βάσει δικαιολογητικών που καταρτίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 2.

Η Κοινότητα αποδέχεται όλες τις αιτήσεις που αιτιολογούνται δεόντως κατά την έννοια του παρόντος άρθρου, ιδίως όταν έχει πραγματοποιηθεί ουσιώδης κατεργασία ή μεταποίηση στις αιτούσες ΥΧΕ, οι οποίες δεν μπορούν να ζημιώσουν σοβαρά μια εγκατεστημένη βιομηχανία της Κοινότητας.

2. Για να διευκολυνθεί η εξέταση των αιτήσεων παρέκκλισης, το κράτος μέλος ή η ΥΧΕ που ζητάει την παρέκκλιση χρησιμοποιώντας το έντυπο που περιέχεται στο παράρτημα 9 του παρόντος παραρτήματος, παρέχει εις επίρρωση της αίτησής του όσο το δυνατό πληρέστερες πληροφορίες, ιδίως για τα ακόλουθα σημεία:

- περιγραφή του τελικού προϊόντος,

- φύση και ποσότητα των υλών καταγωγής τρίτων χωρών,

- φύση και ποσότητα των υλών καταγωγής κρατών ΑΚΕ, Κοινότητας ή ΥΧΕ, ή των υλών που μεταποιήθηκαν στις χώρες αυτές,

- μέθοδοι κατασκευής,

- προστιθέμενη αξία,

- αριθμός εργαζομένων στη συγκεκριμένη επιχείρηση,

- όγκος προβλεπόμενων εξαγωγών προς την Κοινότητα,

- άλλες δυνατότητες εφοδιασμού σε πρώτες ύλες,

- αιτιολόγηση της αιτούμενης διάρκειας, σε συνάρτηση με τις έρευνες που διεξάγονται για την ανακάλυψη νέων πηγών εφοδιασμού,

- άλλες παρατηρήσεις.

Οι αυτές διατάξεις εφαρμόζονται όσον αφορά ενδεχόμενες παρατάσεις.

Το έντυπο μπορεί να τροποποιηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 14 παράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 802/68.

3. Κατά την εξέταση των αιτήσεων συνεκτιμώνται ιδίως τα εξής:

α) το επίπεδο ανάπτυξης ή η γεωγραφική θέση της ή των ενδιαφερόμενων ΥΧΕ-

β) οι περιπτώσεις που η εφαρμογή των υπαρχόντων κανόνων καταγωγής θα έθιγε αισθητά την ικανότητα μιας βιομηχανίας εγκατεστημένης σε μια ΥΧΕ να συνεχίσει τις εξαγωγές της προς την Κοινότητα, και ιδίως οι περιπτώσεις που η εφαρμογή αυτή θα μπορούσε να έχει ως συνέπεια την παύση των δραστηριοτήτων-

γ) οι ειδικές περιπτώσεις, στις οποίες να αποδεικνύεται ότι οι κανόνες καταγωγής θα μπορούσαν να αποθαρρύνουν την πραγματοποίηση σπουδαίων επενδύσεων στη βιομηχανία και στις οποίες μια παρέκκλιση που να ευνοεί την πραγματοποίηση ενός προγράμματος επενδύσεων θα επέτρεπε τη σταδιακή πλήρωση των κανόνων αυτών.

4. Σε όλες τις περιπτώσεις, πρέπει να εξετάζεται αν οι κανόνες σωρευτικής καταγωγής επιτρέπουν τη λύση του προβλήματος.

5. Εξάλλου, όταν η παρέκκλιση αφορά μια λιγότερο ανεπτυγμένη ΥΧΕ, η αίτηση εξετάζεται με ευνοϊκή προδιάθεση και λαμβάνονται ιδιαίτερα υπόψη:

α) οι οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις των αποφάσεων που πρέπει να ληφθούν, ιδίως στον τομέα της απασχόλησης-

β) η ανάγκη εφαρμογής της παρέκκλισης για ένα χρονικό διάστημα λόγω της ιδιάζουσας κατάστασης της συγκεκριμένης ΥΧΕ και των δυσχερειών που αντιμετωπίζει.

6. Κατά την εξέταση της κάθε αίτησης, λαμβάνεται ειδικότερα υπόψη η δυνατότητα να χαρακτηριστούν ως καταγόμενα προϊόντα στων οποίων τη σύνθεση υπεισέρχονται ύλες καταγόμενες από αναπτυσσόμενες γειτονικές χώρες ή από τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες με την προϋπόθεση ότι μπορεί να δημιουργηθεί μια ικανοποιητική διοικητική συνεργασία.

7. α) Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 έως 6, η παρέκκλιση χορηγείται όταν η προστιθέμενη αξία στα μη καταγόμενα προϊόντα που μεταποιούνται στην ή στις ενδιαφερόμενες ΥΧΕ είναι τουλάχιστον 45 % της αξίας του τελικού προϊόντος, εφόσον η παρέκκλιση δεν απειλεί να παραβλάψει σοβαρά έναν οικονομικό τομέα της Κοινότητας ή ενός ή περισσότερων από τα κράτη μέλη της-

β) παρά τις διατάξεις του στοιχείου α), η παρέκκλιση χορηγείται αυτόματα:

- όταν αφορά υλικά ή προϊόντα μη ευαίσθητα που υπάγονται στο σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων (ΣΓΠ) το οποίο εφαρμόζει η Κοινότητα κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης,

- για κάθε άλλο προϊόν, όταν οι αιτήσεις για παρέκκλιση αφορούν ετήσια συνολική ποσότητα που δεν υπερβαίνει το 1 % κατ' αξία του μέσου όρου των κοινοτικών εισαγωγών των συγκεκριμένων υλικών ή προϊόντων, κατά τα τρία τελευταία έτη για τα οποία υπάρχουν στατιστικά στοιχεία κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης. Κάθε σχετική αίτηση παρέκκλισης πρέπει υποχρεωτικά να προσδιορίζει τις προτεινόμενες λύσεις για να αποφευχθεί στο μέλλον η ανάγκη παρέκκλισης για το θέμα αυτό-

γ) οι διατάξεις του στοιχείου β) δεν εφαρμόζονται όταν οι εργασίες που πραγματοποιούνται στην ΥΧΕ αφορούν μόνο επεξεργασίες ή μεταποιήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3.

8. α) Το Συμβούλιο και η Επιτροπή θεσπίζουν όλες τις διατάξεις που απαιτούνται ώστε η απόφαση να λαμβάνεται το ταχύτερο δυνατό και οπωσδήποτε 60 εργάσιμες το πολύ ημέρες μετά από την αποδοχή της αίτησης εκ μέρους του προέδρου της επιτροπής καταγωγής. Για το σκοπό αυτό, η απόφαση 90/523/ΕΟΚ (1) εφαρμόζεται mutatis mutandis στις ΥΧΕ-

β) αν δεν ληφθεί απόφαση εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στο στοιχείο α), θεωρείται ότι η αίτηση έγινε αποδεκτή.

9. α) Η διάρκεια των παρεκλλίσεων καθορίζεται κατά περίπτωση-

β) η απόφαση για την παρέκκλιση μπορεί να προβλέπει παράταση χωρίς να χρειάζεται νέα απόφαση, υπό τον όρο ότι το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος ή η ενδιαφερόμενη ΥΧΕ θα αποδείξουν, τρεις μήνες πριν από τη λήξη κάθε περιόδου, ότι ακόμα δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις διατάξεις του παρόντος παραρτήματος στις οποίες αναφέρεται η παρέκκλιση.

Αν εκφραστεί αντίρρηση για την παράταση, η επιτροπή εξετάζει το συντομότερο την αντίρρηση και αποφασίζει εάν θα χορηγηθεί ή όχι νέα παράταση στην παρέκκλιση. Ακολουθεί τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 8. Λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποφυγή διακοπών στην εφαρμογή της παρέκκλισης.

10. Στην περίπτωση που μια παρέκκλιση η οποία χορηγήθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 7 στοιχείο β), δημιουργήσει σοβαρές διαταραχές σε τομείς δραστηριοτήτων ορισμένων περιφερειών της Κοινότητας, η παρέκκλιση αυτή επανεξετάζεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 14 παράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 802/68, με την επιφύλαξη των μέτρων επείγοντα χαρακτήρα που μπορεί να λάβει η Επιτροπή.

Μετά από την εξέταση, η απόφαση μπορεί να τροποποιηθεί ή να ακυρωθεί.

ΤΙΤΛΟΣ IV

ΚΑΝΑΡΙΟΙ ΝΗΣΟΙ, ΘΕΟΥΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΙΛΙΑ

Άρθρο 31

Ειδικές συνθήκες

1. Για την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης 86/47/ΕΟΚ, όπως παρατάθηκε τελευταία με την απόφαση 90/699/ΕΟΚ το παρόν παράρτημα εφαρμόζεται κατ' αναλογία με την επιφύλαξη των ειδικών συνθηκών που προσδιορίζονται στις επόμενες παραγράφους 2 έως 8.

2. Ο όρος "Κοινότητα" που χρησιμοποιείται στο παρόν παράρτημα δεν καλύπτει τις Καναρίους Νήσους, ούτε τη Θέουτα και τη Μελίλια. Η έκφραση "προϊόντα καταγωγής Κοινότητας" δεν καλύπτει τα προϊόντα που κατάγονται από τις Καναρίους Νήσους, τη Θέουτα και τη Μελίλια.

3. Οι παράγραφοι που ακολουθούν εφαρμόζονται κατ' αντικατάσταση του άρθρου 6 παράγραφοι 2 και 3, και οι αναφορές που γίνονται στο εν λόγω άρθρο ισχύουν κατ' αναλογία και για το παρόν άρθρο.

4. Όταν προϊόντα εξ ολοκλήρου παραγόμενα στις Καναρίους Νήσους, στη Θέουτα και στη Μελίλια, στα κράτη ΑΚΕ ή στην Κοινότητα υφίστανται κατεργασίες ή μεταποιήσεις στις ΥΧΕ, θεωρούνται ως εξ ολοκλήρου παραχθέντα στις ΥΧΕ.

5. Οι κατεργασίες ή μεταποιήσεις που πραγματοποιούνται στις Καναρίους Νήσους, στη Θέουτα και στη Μελίλια, στα κράτη ΑΚΕ ή στην Κοινότητα, θεωρούνται ότι έχουν πραγματοποιηθεί στις ΥΧΕ, εάν στη συνέχεια τα παραχθέντα προϊόντα υποστούν κατεργασίες ή μεταποιήσεις στις ΥΧΕ.

6. Όταν προϊόντα που λαμβάνονται εξ ολοκλήρου στα κράτη ΑΚΕ, στις ΥΧΕ ή στην Κοινότητα γίνονται αντικείμενο επεξεργασιών ή μεταποιήσεων στις Καναρίους Νήσους, στη Θέουτα και στη Μελίλια, θεωρούνται ότι έχουν ληφθεί εξ ολοκλήρου στις Καναρίους Νήσους, στη Θέουτα και στη Μελίλια.

7. Οι επεξεργασίες ή οι μεταποιήσεις που πραγματοποιούνται στα κράτη ΑΚΕ, στις ΥΧΕ ή στην Κοινότητα θεωρούνται ότι πραγματοποιήθηκαν στις Καναρίους Νήσους, στη Θέουτα και στη Μελίλια, όταν τα προϊόντα που λαμβάνονται γίνονται αργότερα αντικείμενο επεξεργασίας ή μεταποίησης στις Καναρίους Νήσους, στη Θέουτα και στη Μελίλια.

8. Οι Κανάριοι Νήσοι, η Θέουτα και η Μελίλια θεωρούνται ως ένα και μόνο έδαφος.

ΤΙΤΛΟΣ V

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 32

Πετρελαϊκά προϊόντα

Τα προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα 8 εξαιρούνται προσωρινά από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος παραρτήματος. Ωστόσο, οι διατάξεις για τη διοικητική συνεργασία εφαρμόζονται mutatis mutandis για τα προϊόντα αυτά. Άρθρο 33

Αναθεώρηση των κανόνων καταγωγής

Το Συμβούλιο εξετάζει όταν χρειάζεται ή όποτε το ζητήσουν οι αρμόδιες αρχές των ΥΧΕ ή η Κοινότητα την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος παραρτήματος ή των οικονομικών τους αποτελεσμάτων, ώστε, εάν χρειαστεί, να τις τροποποιήσει ή να τις προσαρμόσει.

Το Συμβούλιο λαμβάνει υπόψη του, μεταξύ άλλων, και την επίπτωση που έχουν οι τεχνολογικές εξελίξεις στους κανόνες καταγωγής.

Οι λαμβανόμενες αποφάσεις τίθενται το συντομότερο σε εφαρμογή. Άρθρο 34

Παραρτήματα

Τα παραρτήματα του παρόντος παραρτήματος αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του.

Παράρτημα 1 του παραρτήματος ΙΙ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Πρόλογος

Οι παρούσες σημειώσεις ισχύουν, ενδεχομένως, για όλα τα προϊόντα που κατασκευάζονται από μη καταγόμενες ύλες, ακόμα και για εκείνα που δεν έχουν υποστεί τις ειδικές μεταποιήσεις που αναφέρονται στον πίνακα του παραρτήματος 2, αλλά υπόκεινται απλώς στον κανόνα της αλλαγής κλάσης που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1.

Σημείωση 1:

1.1. Στις δύο πρώτες στήλες του πίνακα περιγράφεται το παραχθέν προϊόν. Στην πρώτη στήλη δίνεται ο αριθμός της κλάσης ή του κεφαλαίου του εναρμονισμένου συστήματος και στη δεύτερη περιγραφή των εμπορευμάτων που αντιστοιχούν σ' αυτήν την κλάση ή κεφάλαιο μέσα στο σύστημα. Για κάθε ένδειξη που περιλαμβάνεται στις δύο πρώτες στήλες δίνεται ένας κανόνας στη στήλη 3. Όταν σε ορισμένες περιπτώσεις ο αριθμός της πρώτης στήλης συνοδεύεται από την ένδειξη "ex", αυτό σημαίνει ότι ο κανόνας στη στήλη 3 εφαρμόζεται μόνο για το τμήμα του κωδικού ή του κεφαλαίου όπως περιγράφεται στη στήλη 2.

1.2. Όταν περισσότεροι κωδικοί κλάσεων συγκεντρώνονται στη στήλη 1 ή όταν αναφέρεται στη στήλη αυτή ένας αριθμός κεφαλαίου και, κατά συνέπεια, τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στη στήλη 2 περιγράφονται με γενικούς όρους, ο σχετικός κανόνας που αναφέρεται στη στήλη 3 εφαρμόζεται σε όλα τα προϊόντα τα οποία, στο πλαίσιο του εναρμονισμένου συστήματος, κατατάσσονται στις διάφορες κλάσεις του εν λόγω κεφαλαίου ή στις κλάσεις των οποίων οι κωδικοί εμφανίζονται μαζί στη στήλη 1.

1.3. Όταν υπάρχουν διάφοροι κανόνες στον παρόντα πίνακα που εφαρμόζονται σε διάφορα προϊόντα της ίδιας κλάσης, κάθε εδάφιο περιέχει την περιγραφή εκείνου του τμήματος της κλάσης που καλύπτεται από τον κανόνα που δίνεται παραπλεύρως στη στήλη 3.

Σημείωση 2:

2.1. Ο όρος "κατασκευή" καλύπτει κάθε μορφή κατεργασίας ή μεταποίησης ή κατασκευής, συμπεριλαμβανομένης της "συναρμολόγησης" ή ακόμη και ειδικών εργασιών. Βλέπε όμως και σημείωση 3.5 παρακάτω.

2.2. Ο όρος "ύλη" καλύπτει όλες τις μορφές συστατικών, στοιχείων, πρώτων υλών, υλικών, συνθετικών στοιχείων, μερών κ.λπ., που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ενός προϊόντος.

2.3. Ο όρος "προϊόν" αναφέρεται στο προϊόν που έχει κατασκευαστεί, ακόμη και αν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί αργότερα σε άλλη διαδικασία κατασκευής.

2.4. Ο όρος "εμπορεύματα" καλύπτει και τις "ύλες" και τα "προϊόντα".

Σημείωση 3:

3.1. Σε περίπτωση που κλάσεις ή τμήματα κλάσεων δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα, ο κανόνας "της αλλαγής κωδικών" όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 εφαρμόζεται σ' αυτές τις κλάσεις ή τμήματα κλάσεων. Αν ο όρος της "αλλαγής κωδικού" εφαρμόζεται στις κλάσεις ή τα τμήματα κλάσεων που περιλαμβάνονται στον πίνακα, τότε αυτός ο όρος αναφέρεται στον κανόνα στη στήλη 3.

3.2. Η κατεργασία ή η μεταποίηση που απαιτείται από έναν κανόνα της στήλης 3 αφορά μόνο τις χρησιμοποιούμενες μη καταγόμενες ύλες. Ομοίως, οι περιορισμοί που περιλαμβάνονται σε κανόνα της στήλης 3 εφαρμόζονται μόνο για τις χρησιμοποιούμενες μη καταγόμενες ύλες.

3.3. Όταν ένας κανόνας ορίζει ότι μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες οποιασδήποτε κλάσης, οι ύλες της ίδιας κλάσης με εκείνες του προϊόντος μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται, με την επιφύλαξη πάντως των τυχόν ειδικών περιορισμών που μπορεί να αναφέρονται στον κανόνα. Εντούτοις η έκφραση "κατασκευή από ύλες κάθε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων άλλων υλών του κωδικού . . ." σημαίνει ότι μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνον ύλες που κατατάσσονται στον ίδιο κωδικό με εκείνες του προϊόντος και των οποίων η περιγραφή είναι διαφορετική από εκείνη του προϊόντος όπως αναγράφεται στη στήλη 2 του πίνακα.

3.4. Αν ένα προϊόν που κατασκευάζεται από μη καταγόμενες ύλες και το οποίο απόκτησε την ιδιότητα του "προϊόντος καταγωγής" κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας μεταποίησης με εφαρμογή του κανόνα της αλλαγής κωδικού ή του κανόνα που ορίζεται σχετικά με αυτό στον πίνακα, χρησιμοποιείται ως ύλη στη διαδικασία κατασκευής ενός άλλου προϊόντος τότε δεν υπόκειται στον κανόνα του πίνακα ο οποίος εφαρμόζεται στο προϊόν στο οποίο είναι ενσωματωμένο.

Για παράδειγμα: Ένας κινητήρας του κωδικού 8407 κατασκευάζεται σε συγκεκριμένη χώρα από ημικατεργασμένα προϊόντα σφυρηλάτησης από χαλυβοκράματα του κωδικού 7224. Ο κανόνας που εφαρμόζεται στους κινητήρες του κωδικού 8407 προβλέπει ότι η αξία των μη καταγομένων υλών που δύνανται να χρησιμοποιηθούν δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος. Αν αυτό το ημιτελές προϊόν κατασκευάστηκε στην εν λόγω χώρα με σφυρηλάτηση ενός μη καταγόμενου μύδρου, τότε το ημιτελές προϊόν που κατασκευάζεται με αυτόν τον τρόπο αποκτά την ιδιότητα του καταγομένου προϊόντος κατ' εφαρμογή του κανόνα που προβλέπεται στον πίνακα για τα προϊόντα του κωδικού 7224. Το ημιτελές αυτό προϊόν μπορεί, ως εκ τούτου, να θεωρηθεί ως καταγόμενο προϊόν στον υπολογισμό της αξίας των μη καταγομένων υλών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή του κινητήρα του κωδικού 8407 χωρίς να χρειάζεται να ληφθεί υπόψη αν αυτό το ημιτελές προϊόν κατασκευάστηκε ή όχι στο ίδιο εργοστάσιο που κατασκευάστηκε ο κινητήρας. Η αξία του μη καταγόμενου μύδρου δεν πρέπει λοιπόν να ληφθεί υπόψη κατά τον προσδιορισμό της αξίας των μη καταγομένων υλών που έχουν χρησιμοποιηθεί.

3.5. Ακόμη και αν τηρούνται ο κανόνας της αλλαγής κωδικού ή οι άλλοι κανόνες που αναφέρονται στον πίνακα, το τελικό προϊόν δεν αποκτά την καταγωγή αν η εργασία που υπέστη είναι ανεπαρκής κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 3.

3.6. Η μονάδα που λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή των κανόνων καταγωγής είναι το προϊόν που λαμβάνεται ως μονάδα βάσης για τον προσδιορισμό της κατάταξης που βασίζεται στο εναρμονισμένο σύστημα. Όσον αφορά τους συνδυασμούς προϊόντων οι οποίοι κατατάσσονται με εφαρμογή του γενικού κανόνα 3 για την ερμηνεία του εναρμονισμένου συστήματος, η μονάδα που λαμβάνεται υπόψη πρέπει να προσδιοριστεί για καθένα από τα είδη που αποτελούν το συνδυασμό. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και στους συνδυασμούς αριθ. 6308, 8206 και 9605.

Επομένως:

- όταν ένα προϊόν, που αποτελείται από ομάδα ή σύνολο συναρμολογηθέντων ειδών, κατατάσσεται σύμφωνα με τους όρους του εναρμονισμένου συστήματος σε μία και μόνο κλάση, το όλο αποτελεί τη μονάδα προσδιορισμού του,

- όταν μια αποστολή αποτελείται από έναν ορισμένο αριθμό ταυτόσημων προϊόντων κατατασσομένων στην ίδια κλάση του εναρμονισμένου συστήματος, κάθε προϊόν πρέπει να λαμβάνεται υπόψη χωριστά κατά την εφαρμογή των κανόνων καταγωγής,

- όταν με εφαρμογή του γενικού κανόνα 5 για την ερμηνεία του εναρμονισμένου συστήματος, οι συσκευασίες κατατάσσονται μαζί με τα εμπορεύματα που περιέχουν, πρέπει να θεωρούνται ότι αποτελούν ένα σύνολο με αυτά τα εμπορεύματα για τον προσδιορισμό της καταγωγής.

Σημείωση 4:

4.1. Ο κανόνας που αναφέρεται στον πίνακα καθορίζει την ελάχιστη βαθμίδα κατεργασίας ή μεταποίησης που απαιτείται. Από αυτό συνάγεται ότι η διενέργεια ουσιαστικοτέρων κατεργασιών ή μεταποιήσεων προσδίδει επίσης την ιδιότητα του "προϊόντος καταγωγής" και ότι, αντίθετα, οι κατεργασίες ή μεταποιήσεις που παραμένουν κάτω από αυτό το κατώφλι δεν προσδίδουν την ιδιότητα αυτή. Δηλαδή, αν ένας κανόνας προβλέπει ότι μη καταγόμενες ύλες που βρίσκονται σε ένα καθορισμένο στάδιο επεξεργασίας μπορούν να χρησιμοποιούνται, η χρήση τέτοιων υλών που βρίσκονται σε προγενέστερο στάδιο επεξεργασίας επιτρέπεται επίσης, ενώ η χρήση τέτοιων υλών που βρίσκονται σε προγενέστερο στάδιο επεξεργασίας επιτρέπεται επίσης, ενώ η χρήση τέτοιων υλών που βρίσκονται σε μεταγενέστερο στάδιο επεξεργασίας δεν επιτρέπεται.

4.2. Όταν ένας κανόνας του πίνακα ορίζει ότι ένα προϊόν μπορεί να κατασκευασθεί από περισσότερες από μία ύλες, αυτό σημαίνει ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν μία ή περισσότερες ύλες. Δεν απαιτείται προφανώς να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα όλες οι ύλες.

Για παράδειγμα: Ο κανόνας για τα υφάσματα προβλέπει ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν φυσικές ίνες και, μεταξύ άλλων, και χημικές ουσίες. Ο κανόνας αυτός δεν συνεπάγεται ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα φυσικές ίνες και χημικές ύλες. Είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί η μία ή η άλλη από αυτές τις ύλες η ακόμη και οι δύο μαζί.

Κατά συνέπεια, αν στον ίδιο κανόνα, ένας περιορισμός αναφέρεται για μια ύλη και άλλοι περιορισμοί για άλλες ύλες, οι περιορισμοί αυτοί εφαρμόζονται μόνο για τις ύλες που έχουν πράγματι χρησιμοποιηθεί.

Για παράδειγμα: Ο κανόνας για τις ραπτομηχανές προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι ο μηχανισμός τάνυσης της κλωστής, όπως και ο μηχανισμός του ζικ-ζακ, πρέπει να είναι καταγόμενοι. Αυτοί οι δύο περιορισμοί εφαρμόζονται μόνον εάν οι μηχανισμοί στους οποίους αναφέρεται καθένας από αυτούς έχουν πράγματι ενσωματωθεί στη ραπτομηχανή.

4.3. Όταν ένας κανόνας προβλέπει στον πίνακα ότι ένα προϊόν πρέπει να έχει κατασκευαστεί από μια καθορισμένη ύλη, ο όρος αυτός δεν αποκλείει προφανώς τη χρήση άλλων υλών οι οποίες, λόγω της ίδιας της φύσης τους, δεν μπορούν να πληρούν τον κανόνα.

Για παράδειγμα: Ο κανόνας για τον κωδικό 1904, ο οποίος αποκλείει ρητώς τη χρήση των δημητριακών και των παραγώγων τους, δεν απαγορεύει προφανώς τη χρήση ανόργανων αλάτων, χημικών ουσιών ή άλλων πρόσθετων που δεν παράγονται από δημητριακά.

Για παράδειγμα: Στην περίπτωση ενός είδους που κατασκευάζεται από υφάσματα μη υφασμένα, αν προβλέπεται ότι είδος αυτού του τύπου μπορεί να κατασκευάζεται μόνο από μη καταγόμενα νήματα, τότε δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται μη υφασμένα υφάσματα - ακόμη και αν αποδειχθεί ότι τα μη υφασμένα υφάσματα δεν μπορούν κανονικά να κατασκευαστούν από νήματα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η ύλη που πρέπει να χρησιμοποιηθεί είναι εκείνη που βρίσκεται στο στάδιο κατεργασίας που προηγείται του σταδίου του νήματος, δηλαδή σε κατάσταση ινών. Βλέπε επίσης τη σημείωση 7.3 όσον αφορά τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα.

4.4. Αν προβλέπονται, σ' έναν κανόνα του πίνακα, δύο ή περισσότερα ποσοστά για τη μέγιστη αξία των μη καταγομένων υλών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, τα ποσοστά αυτά δεν μπορούν να προστεθούν. Επομένως, η μέγιστη αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν μπορεί να υπερβαίνει ποτέ το υψηλότερο από τα εν λόγω ποσοστά. Εννοείται ότι δεν πρέπει να γίνεται υπέρβαση των ειδικών ποσοστών τα οποία προβλέπονται για ορισμένα προϊόντα, λόγω των διατάξεων αυτών.

Η σημείωση αυτή ισχύει επίσης για το ποσοστό ανοχής επί της αξίας που προβλέπεται στο άρθρο 5.

Σημείωση 5:

5.1. Ο όρος "φυσικές ίνες", όταν χρησιμοποιείται στον πίνακα, αναφέρεται σε ίνες άλλες από τις τεχνητές ή συνθετικές και πρέπει να περιορίζεται στις ίνες σε όλα τα στάδια που μπορούν να βρεθούν πριν από τη νηματοποίηση, περιλαμβανομένων των απορριμμάτων- εκτός δε αν έχει οριστεί αλλιώς, ο όρος "φυσικές ίνες" περιλαμβάνει ίνες που έχουν χτενιστεί, λαναριστεί ή μεταποιηθεί με άλλο τρόπο για τη νηματοποίηση, δεν έχουν όμως νηματοποιηθεί.

5.2. Ο όρος "φυσικές ίνες" καλύπτει τις χοντρές τρίχες (τρίχες χαίτης και ουράς μονόπλων ή βοοειδών) του κωδικού 0503, το μετάξι των κωδικών 5002 και 5003, καθώς και το μαλλί, τις τρίχες εκλεκτής ποιότητας και τις χοντροειδείς τρίχες των κωδικών 5101 έως 5105, τις βαμβακερές ίνες των κωδικών 5201 έως 5203 και τις άλλες ίνες φυτικής καταγωγής των κωδικών 5301 έως 5305.

5.3. Οι όροι "υφαντικοί πολτοί", "χημικές ύλες" και "ύλες που προορίζονται για την κατασκευή χαρτιού" που χρησιμοποιούνται στον πίνακα, προσδιορίζουν τις ύλες που δεν κατατάσσονται στα κεφάλαια 50 έως 63 και που μπορούν να χρησιμοποιούνται για την κατασκευή συνθετικών ή τεχνητών ινών ή νημάτων ή νημάτων ή ινών από χαρτί.

5.4. Ο όρος "τεχνητές ή συνθετικές ίνες μη συνεχείς" που χρησιμοποιείται στον πίνακα, καλύπτει τις δέσμες συνεχών νημάτων, τις μη συνεχείς ίνες και τα απορρίμματα τεχνητών ή συνθετικών ινών μη συνεχών των κωδικών 5501 έως 5507.

Σημείωση 6:

6.1. Για τα σύμμεικτα προϊόντα που κατατάσσονται στις κλάσεις για τις οποίες υπάρχει μέσα στον πίνακα παραπομπή στην παρούσα εισαγωγική σημείωση, οι όροι της στήλης 3 του πίνακα δεν πρέπει να εφαρμόζονται για τις διάφορες βασικές υφαντουργικές ύλες που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή τους όταν, στο σύνολό τους, αντιπροσωπεύουν 10 % ή λιγότερο του συνολικού βάρους όλων των βασικών υφαντουργικών υλών του χρησιμοποιούνται (βλέπε επίσης τις παρακάτω σημειώσεις 6.3 και 6.4).

6.2. Εντούτοις η ανοχή αυτή εφαρμόζεται μόνο για τα σύμμεικτα προϊόντα τα οποία κατασκευάστηκαν από δύο ή περισσότερες βασικές υφαντικές ύλες βάσης.

Οι βασικές υφαντικές ύλες είναι οι ακόλουθες:

- μετάξι,

- μαλλί,

- χοντροειδείς τρίχες,

- τρίχες εκλεκτής ποιότητας,

- χοντρές τρίχες (τρίχες χαίτης και ουράς μονόπλων ή βοοειδών),

- βαμβάκι,

- ύλες που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή χαρτιού, και χαρτί,

- λινάρι,

- κάνναβη,

- γιούτα και άλλες ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού (βίβλος),

- σιζάλ και άλλες υφαντουργικές ίνες του είδους Agave,

- κοκοφοίνικα, άβακα, ραμί και άλλες υφαντικές ίνες,

- συνθετικές ίνες συνεχείς,

- τεχνητές ίνες συνεχείς,

- συνθετικές ίνες μη συνεχείς,

- τεχνητές ίνες μη συνεχείς.

Για παράδειγμα: Ένα νήμα του κωδικού 5205 που κατασκευάζεται από βαμβακερές ίνες του κωδικού 5203 και από συνθετικές ίνες μη συνεχείς του κωδικού 5506, είναι νήμα ανάμεικτο (σύμμεικτο). Επομένως, συνθετικές ίνες μη συνεχείς που δεν ανταποκρίνονται στους κανόνες καταγωγής (που απαιτούν τη χρήση χημικών ουσιών ή κλωστοϋφαντουργικών πολτών) μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέχρι 10 % του βάρους του νήματος.

Για παράδειγμα: Ένα ύφασμα από μαλλί του κωδικού 5112 που κατασκευάζεται από νήματα από μαλλί του κωδικού 5107 και από συνθετικές ίνες μη συνεχείς του κωδικού 5509 είναι ένα ύφασμα ανάμεικτο (σύμμεικτο). Επομένως, συνθετικά νήματα που δεν ανταποκρίνονται στους κανόνες καταγωγής (που απαιτούν τη χρήση χημικών ουσιών ή κλωστοϋφαντουργικών πολτών) ή μάλλινα νήματα που δεν ικανοποιούν τους κανόνες καταγωγής (που απαιτούν τη χρήση μη συνεχών ινών μη λαναρισμένων ούτε χτενισμένων, ούτε με άλλο τρόπο μεταποιημένων για τη νηματοποίηση) ή συνδυασμός των δύο αυτών τύπων νημάτων μπορούν να χρησιμοποιούνται σε αναλογία μέχρι 10 % κατά βάρος του υφάσματος.

Για παράδειγμα: Μια φουντωτή υφαντική επιφάνεια του κωδικού 5802 που κατασκευάζεται από βαμβακερά νήματα του κωδικού 5205 και από βαμβακερό ύφασμα του κωδικού 5210 θεωρείται σύμμεικτο προϊόν μόνον αν το ίδιο βαμβακερό ύφασμα είναι σύμμεικτο ύφασμα που κατασκευάστηκε από νήματα που κατατάσσονται σε δύο διαφορετικές κλάσεις ή αν τα βαμβακερά νήματα που χρησιμοποιούνται είναι αυτά τα ίδια σύμμεικτα.

Για παράδειγμα: Αν η ίδια φουντωτή υφαντική επιφάνεια κατασκευάζεται από βαμβακερά νήματα του κωδικού 5205 και από συνθετικό ύφασμα του κωδικού 5407, είναι τότε προφανές ότι τα νήματα που χρησιμοποιούνται είναι δύο διαφορετικές υφαντικές ύλες και η φουντωτή επιφάνεια είναι, κατά συνέπεια, σύμμεικτο προϊόν.

Για παράδειγμα: Ένας τάπητας φουντωτός, κατασκευασμένος με τεχνητά νήματα και νήματα από βαμβάκι, με υπόθεμα από γιούτα, είναι σύμμεικτο προϊόν γιατί χρησιμοποιούνται τρεις υφαντικές ύλες. Οι μη καταγόμενες ύλες οι οποίες χρησιμοποιούνται σε στάδιο κατασκευής πιο προχωρημένο από εκείνο που προβλέπεται από τον κανόνα, μπορούν να χρησιμοποιούνται υπό τον όρο ότι το ολικό τους βάρος δεν υπερβαίνει το 10 % του βάρους του τάπητα. Έτσι, τα τεχνητά νήματα και το υπόθεμα από γιούτα μπορούν να εισαχθούν κατά το στάδιο της κατασκευής εφόσον πληρούνται οι όροι βάρους.

6.3. Στην περίπτωση προϊόντων που περιέχουν "νήματα από πολυουρεθάνη που φέρουν κατά διαστήματα εύκαμπτα τμήματα από πολυαιθέρα, έστω και περιτυλιγμένα με άλλο νήμα" αυτή η ανοχή είναι 20 % όσον αφορά τα νήματα.

6.4. Στην περίπτωση προϊόντων που σχηματίζονται από μια ψυχή που αποτελείται είτε από μια λεπτή λουρίδα αργιλίου είτε από μια ταινία πλαστικής ύλης επικαλυμμένη ή όχι με σκόνη αργιλίου, πλάτους μέχρι και 5 mm, και η οποία έχει ενσωματωθεί με κόλλημα μεταξύ δύο ταινιών από πλαστικές ύλες, η ανοχή αυτή είναι 30 % όσον αφορά την ψυχή αυτή.

Σημείωση 7:

7.1. Για τα έτοιμα υφαντουργικά προϊόντα τα οποία αποτελούν αντικείμενο, στον πίνακα, μιας υποσημείωσης που παραπέμπει στην παρούσα εισαγωγική σημείωση, είδη στολισμού και συμπληρωματικά είδη ενδύσεως από υφαντικές ύλες, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στον κανόνα της στήλης 3 του πίνακα για το σχετικό έτοιμο προϊόν, μπορούν να χρησιμοποιούνται υπό τον όρο ότι το βάρος τους δεν υπερβαίνει το 10 % του ολικού βάρους των υφαντικών υλών που ενσωματώθηκαν σε αυτά.

Εν προκειμένω, "είδη στολισμού και συμπληρωματικά είδη ενδύσεως από υφαντικές ύλες" είναι εκείνα που κατατάσσονται στα κεφάλαια 50 έως 63. Οι φόδρες και οι εσωτερικές επενδύσεις δεν πρέπει να θεωρούνται είδη στολισμού ή συμπληρωματικά είδη ένδυσης.

7.2. Τα είδη στολισμού, τα συμπληρωματικά είδη ένδυσης και τα άλλα προϊόντα που χρησιμοποιούνται, τα οποία περιέχουν υφαντικές ύλες, δεν είναι υποχρεωτικό να πληρούν τους όρους της στήλης 3 ακόμη και αν δεν καλύπτονται από τη σημείωση 4.3.

7.3. Σύμφωνα με τις διατάξεις της σημείωσης 4.3, μη καταγόμενα είδη στολισμού ή συμπληρωματικά είδη ένδυσης ή άλλα μη καταγόμενα προϊόντα τα οποία δεν περιέχουν υφαντικές ύλες μπορούν, σε όλες τις περιπτώσεις, να χρησιμοποιούνται ελεύθερα όταν δεν μπορούν να κατασκευαστούν από ύλες οι οποίες αναφέρονται στη στήλη 3 του πίνακα.

Για παράδειγμα: Εάν ένας κανόνας του πίνακα προβλέπει, για ένα συγκεκριμένο είδος από υφαντική ύλη, όπως μια μπλούζα, ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν νήματα, τούτο δεν απαγορεύει τη χρήση ειδών από μέταλλο, όπως κουμπιά, αφού αυτά δεν μπορούν να κατασκευασθούν από υφαντικές ύλες.

7.4. Όταν εφαρμόζεται κανόνας ποσοστού, η αξία των ειδών στολισμού και των συμπληρωματικών ειδών ένδυσης πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό της αξίας των μη καταγομένων υλών που ενσωματώνονται.

Παράρτημα 2 του παραρτήματος ΙΙ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΩΝ Ή ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΗ ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΩΝ ΥΛΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΔΙΔΟΥΝ ΣΤΟ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ ΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Δασμολογική κλάση

ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών

η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)

(2)

(3)

0201

Κρέατα βοοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, με εξαίρεση το κατεψυγμένο κρέας βοοειδών της κλάσης 0202

0202

Κρέατα βοοειδών, κατεψυγμένα

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, με εξαίρεση το κρέας βοοειδών, διατηρημένο με απλή ψύξη ή κατεψυγμένο της κλάσης 0201

0206

Παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, βοοειδών, χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοειδών, αλόγων, γαϊδουριών ή μουλαριών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης με εξαίρεση το ολόκληρο σφάγιο των κλάσεων 0201 έως 0205

0210

Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα, αλατισμένα ή σε άρμη, αποξηραμένα ή καπνιστά. Αλεύρια και σκόνες, βρώσιμα, από κρέατα ή παραπροϊόντα σφαγίων

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, με εξαίρεση το κρέας και τα παραπροϊόντα σφαγίων των κλάσεων 0201 έως 0206 και 0208, και τα συκώτια πουλερικών της κλάσης 0207

0302 έως

0305

Ψάρια, άλλα από τα ζωντανά

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 3 πρέπει να είναι ήδη καταγόμενες

0402,

0404 έως

0406

Γάλα και προϊόντα γαλακτοκομίας

Κατασκευή από ύλες οποιωνδήποτε κλάσεων, με εξαίρεση το γάλα και την κρέμα γάλακτος των κλάσεων 0401 ή 0402

0403

Βουτυρόγαλα πηγμένο γάλα και πηγμένη κρέμα, γιαούρτι, κεφίρ και άλλα γάλατα και κρέμες που έχουν υποστεί ζύμωση ή έχουν καταστεί όξινα, έστω και συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, ή αρωματισμένα ή με προσθήκη φρούτων ή κακάου

Κατασκευή στην οποία:

- όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 4 πρέπει ήδη να είναι καταγόμενες,

-όλοι οι χρησιμοποιούμενοι φρουτοχυμοί (εκτός των χυμών ανανά, κίτρου και Grapefruit) της κλάσης 2009 πρέπει να είναι καταγόμενοι, και

-η αξία οποιασδήποτε ύλης του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιείται δεν υπερβαίνει το 30 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

0408

Αυγά πτηνών χωρίς το τσόφλι τους και κρόκοι αυγών, νωπά, αποξηραμένα, βρασμένα στο νερό ή στον ατμό, μορφοποιημένα, κατεψυγμένα ή αλλιώς διατηρημένα, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, με εξαίρεση τα αυγά πτηνών της κλάσης 0407

(1) (2) (3) ex 0502

Τρίχες χοντρές χοίρου ή αγριόχοιρου, επεξεργασμένες

Καθαρισμός, απολύμανση, διαλογή και τέντωμα τριχών

ex 0506

Ακατέργαστα κόκαλα και οστεώδεις άξονες κεράτων

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 2 πρέπει να είναι ήδη καταγόμενες

0710 έως

0713

Λαχανικά, κατεψυγμένα, προσωρινά διατηρημένα ή αποξεραμένα, εκτός από εκείνα των κλάσεων ex 0710 και ex 0711 για τα οποία οι εφαρμοζόμενοι κανόνες εκτίθενται παρακάτω

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες φυτικές ύλες πρέπει να είναι ήδη καταγόμενες

ex 0710

Γλυκό καλαμπόκι (άψητο ή ψημένο στον ατμό ή βρασμένο στο νερό), κατεψυγμένο

Κατασκευή από νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη γλυκό καλαμπόκι

ex 0711

Γλυκό καλαμπόκι, προσωρινά διατηρημένο

Κατασκευή από νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη γλυκό καλαμπόκι

0811

Καρποί και φρούτα, άψητα ή ψημένα στον ατμό ή βρασμένα στο νερό, κατεψυγμένα, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:

- Με προσθήκη ζάχαρης

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

- Άλλα

Κατασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα φρούτα και καρποί πρέπει να είναι ήδη καταγόμενοι

0812

Καρποί και φρούτα προσωρινά διατηρημένα (π.χ. με διοξείδιο του θείου ή σε άλμη, θειωμένο νερό ή σε νερό στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιμεύουν για να εξασφαλιστεί προσωρινά η διατήρησή τους), αλλά ακατάλληλα για τη διατροφή στην κατάσταση που βρίσκονται

Κατασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα φρούτα και καρποί πρέπει να είναι ήδη καταγόμενοι

0813

Καρποί και φρούτα αποξηραμένα, άλλα από εκείνα των κλάσεων 0801 μέχρι 0806. Μείγματα αποξεραμένων καρπών και φρούτων ή καρπών με κέλυφος, του κεφαλαίου αυτού

Κατασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα φρούτα και καρποί πρέπει να είναι ήδη καταγόμενοι

0814

Φλούδες εσπεριδοειδών ή πεπονιών (στις οποίες περιλαμβάνονται και των καρπουζιών), νωπές κατεψυγμένες, σε άλμη, σε θειωμένο νερό ή σε νερό στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιμεύουν για να εξασφαλισθεί προσωρινά η διατήρησή τους, ή και αποξεραμένες

Κατασκευή κατά την οποία όλοι οι χρησιμοποιούμενοι καρποί πρέπει να είναι ήδη καταγόμενοι

ex κεφάλαιο 11

Προϊόντα αλευροποιίας- βύνη, άμυλα κάθε είδους, ινουλίνη, γλουτένη από σιτάρι, εκτός εκείνων της κλάσης ex 1106 για τα οποία οι εφαρμοζόμενοι κανόνες αναφέρονται παρακάτω

Κατασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα δημητριακά, ρίζες και βολβοί της κλάσης 0714 ή τα φρούτα πρέπει να είναι ήδη καταγόμενα

ex 1106

Αλεύρια και σιμιγδάλια από ξερά και αποφλοιωμένα όσπρια της κλάσης 0713

Ξήρανση και άλεση όσπριων της κλάσης 0708

1301

Γομαλάκα. Γόμες ρητίνες, γόμες-ρητίνες και βάλσαμα φυσικά

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των υλών της κλάσης 1301 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 50 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

1501

Λίπος χοιρινό με την ονομασία "Saindoux". Άλλα χοιρινά λίπη και λίπη πουλερικών, λιωμένα, έστω και με πίεση, ή που εξάγονται με τη βοήθεια διαλυτών

- Λίπη από κόκαλα ή απορρίμματα

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες των κλάσεων 0203, 0206 ή 0207 ή τα κόκαλα της κλάσης 0506

- Άλλα

Κατασκευή από κρέας ή βρώσιμα παραπροϊόντα σφαγίων χοιρινών της κλάσης 0203 ή 0206 ή από κρέας και βρώσιμα παραπροϊόντα σφαγίων πουλερικών της κλάσης 0207

1502

Λίπη βοοειδών, προβατοειδών ή αιγοειδών, ακατέργαστα (ξίγκια) ή λιωμένα, έστω και με πίεση, ή που εξάγονται με τη βοήθεια διαλυτών - Λίπη από κόκαλα ή απορρίμματα

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός εκείνων της κλάσης 0201, 0202, 0204 ή 0206 ή από κόκαλα της κλάσης 0506

- Άλλα

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 2, πρέπει να είναι ήδη καταγόμενες

1504

Λίπη και λάδια και τα κλάσματά τους, ψαριών ή θαλασσίων θηλαστικών, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα:

- Στερεά κλάσματα ιχθυελαίων και λάδια και έλαια θαλάσσιων θηλαστικών

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων και των άλλων υλών της κλάσης 1504

- Άλλα

Κατασκευή κατά την οποία οι χρησιμοποιούμενες ζωικές ύλες των κεφαλαίων 2 και 3 πρέπει να είναι ήδη καταγόμενες

ex 1505

Διϋλισμένη λανολίνη

Κατασκευή από ακατέργαστο εριολίπος της κλάσης 1505

1506

Άλλα λίπη και λάδια ζωικά και τα κλάσματά τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα

- Στερεά κλάσματα

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων και των άλλων υλών της κλάσης 1506

- Άλλα

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ζωικές ύλες του κεφαλαίου 2 πρέπει να είναι ήδη καταγόμενες

ex1507 έως

1515

Πηγμένα φυτικά λάδια και τα κλάσματά τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα

- Στερεά κλάσματα, εκτός εκείνων του λαδιού Jojoba

Κατασκευή από άλλες ύλες των κλάσεων 1507 έως 1515

- Άλλα εκτός:

- του λαδιού Tung, του κεριού Myrica και του κεριού Ιαπωνίας

-εκείνων για τεχνική ή βιομηχανική χρήση, εκτός από την παρασκευή προϊόντων ανθρώπινης διατροφής

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες φυτικές ύλες πρέπει να είναι ήδη καταγόμενες

ex 1516

Λίπη και λάδια, ζωϊκά ή φυτικά και τα κλάσματά τους, επανεστεροποιημένα, έστω και εξευγενισμένα αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα

ex 1517

Βρώσιμα υγρά μείγματα από φυτικά λάδια των κλάσεων 1507 έως 1515

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες φυτικές ύλες πρέπει να είναι ήδη καταγόμενες

ex 1519

Βιομηχανικές λιπαρές αλκοόλες χαρακτηριζόμενες ως τεχνητοί κηροί

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων των λιπαρών οξέων της κλάσης 1519

1601

Λουκάνικα, σαλάμια και παρόμοια προϊόντα, από κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων ή αίμα. Παρασκευάσματα διατροφής με βάση τα προϊόντα αυτά

Κατασκευή από ζώα του κεφαλαίου 1

1602

Άλλα παρασκευάσματα και κονσέρβες κρεάτων, παραπροϊόντων σφαγίων ή αίματος

Κατασκευή από ζώα του κεφαλαίου 1

1603

Εκχυλίσματα και χυμοί κρέατος, ψαριών ή μαλακοστράκων μαλακίων ή άλλων ασπόνδυλων υδροβίων

Κατασκευή από ζώα του κεφαλαίου 1- πάντως όλα τα χρησιμοποιούμενα ψάρια, μαλακόστρακα, μαλάκια και άλλα υδρόβια ασπόνδυλα πρέπει να είναι καταγόμενα

1604

Παρασκευασμένα και κονσέρβες ψαριών. Χαβιάρι και τα υποκατάστατα αυτού που παρασκευάζονται από αυγά ψαριού

Κατασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα ψάρια και αυγοτάραχα πρέπει να είναι ήδη καταγόμενα

1605

Μαλακόστρακα, μαλάκια και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, παρασκευασμένα ή διατηρημένα

Κατασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα μαλακόστρακα, μαλάκια και λοιπά ασπόνδυλα πρέπει να είναι ήδη καταγόμενα

ex 1701

Ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο ή από τεύτλα και ζαχαρόζη χημικώς καθαρή, σε στερεή κατάσταση, ή με προσθήκη αρωματικών, ή χρωστικών ουσιών

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

1702

Άλλα ζάχαρα, στα οποία περιλαμβάνεται η λακτόζη, η μαλτόζη, η γλυκόζη και η φρουκτόζη (λεβυλόζη), χημικώς καθαρά, σε στερεή κατάσταση. Σιρόπια από ζάχαρη χωρίς προσθήκη αρωματικών ή χρωστικών ουσιών. Υποκατάστατα του μελιού, έστω και αναμειγμένα με φυσικό μέλι. Ζάχαρα και μελάσες, καραμελωμένα

- Χημικώς καθαρή μαλτόζη και φρουκτόζη

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων και των άλλων υλών της κλάσης 1702

-Άλλα αρωματισμένα ή με προσθήκη χρωστικών ουσιών

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

- Άλλα

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες πρέπει να είναι ήδη καταγόμενες

ex 1703

Μελάσες που προκύπτουν κατά την εκχύλιση ή τον εξευγενισμό (ραφινάρισμα) της ζάχαρης, αρωματισμένες ή με χρωστικές ουσίες

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

1704

Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο (στα οποία περιλαμβάνεται και η λευκή σοκολάτα)

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος με την προϋπόθεση ότι η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

1806

Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος, με την προϋπόθεση ότι η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

1901

Εκχυλίσματα βύνης. Παρασκευάσματα διατροφής από αλεύρια, σιμιγδάλια, άμυλα κάθε είδους ή εκχυλίσματα βύνης, που δεν περιέχουν σκόνη κακάο ή περιέχουν σε αναλογία κατώτερη του 50 % κατά βάρος και δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Παρασκευάσματα διατροφής από προϊόντα των κλάσεων 0401 μέχρι 0404, που δεν περιέχουν σκόνη κακάο ή περιέχουν σε αναλογία κατώτερη του 10 % κατά βάρος και δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού

- Εκχυλίσματα βύνης

Κατασκευή από δημητριακά του κεφαλαίου 10

- Άλλα

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος, με την προϋπόθεση ότι η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

1902

Ζυμαρικά εν γένει, έστω και ψημένα ή παραγεμισμένα (με κρέας ή άλλες ουσίες) ή και αλλιώς παρασκευασμένα όπως τα σπαγέτα, μακαρόνια, νούγιες, λαζάνια, Gnocchi, ραβιόλια, κανελόνια. Αράπικο σιμιγδάλι (κους-κους), έστω και παρασκευασμένο

Κατασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα δημητριακά (εκτός του σκληρού σίτου), το κρέας τα παραπροϊόντα σφαγίων, τα ψάρια, τα μαλακόστρακα ή μαλάκια πρέπει να είναι ήδη καταγόμενα

1903

Ταπιόκα και τα υποκατάστατα αυτής παρασκευασμένα από άμυλα, με μορφή νιφάδων, θρόμβων στρογγυλών, σκυβάλων ή με παρόμοιες μορφές:

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, με εξαίρεση το άμυλο πατάτας, της κλάσης 1108

1904

Προϊόντα με βάση τα δημητριακά που λαμβάνονται με διόγκωση ή φρύξη (π.χ. καλαμπόκι σε νιφάδες (κόρνφλέικς). Δημητριακά άλλα από το καλαμπόκι, σε κόκκους, προψημένα ή αλλιώς παρασκευασμένα:

- που δεν περιέχουν κακάο

Κατασκευή κατά την οποία:

- όλα τα χρησιμοποιούμενα δημητριακά και άλευρα (εκτός από το καλαμπόκι "Zea Indurata" και το σκληρό σιτάρι καθώς και τα παράγωγά τους) θα πρέπει να έχουν υποστεί πλήρη επεξεργασία, και

-οι ύλες του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το 30 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

- Που περιέχουν κακάο

Κατασκευή από ύλες που δεν υπάγονται στην κλάση 1806, με την προϋπόθεση ότι η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

1905

Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας, έστω και με προσθήκη κακάου. Όστιες, κάψουλες κενές των τύπων που χρησιμοποιούνται για φάρμακα, αζυμοσφραγίδες, ξεραμένες ζύμες από αλεύρι ή άμυλο κάθε είδους σε φύλλα και παρόμοια προϊόντα

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, με εξαίρεση τις ύλες του κεφαλαίου 11

2001

Λαχανικά, καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, παρασκευασμένα ή διατηρημένα με ξίδι ή οξικό οξύ

Κατασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα λαχανικά, φρούτα και καρποί πρέπει να είναι ήδη καταγόμενα

2002

Ντομάτες παρασκευασμένες ή διατηρημένες αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ντομάτες πρέπει να είναι ήδη καταγόμενες

2003

Μανιτάρια και τρούφες, παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ:

Κατασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα μανιτάρια και τρούφες πρέπει να είναι ήδη καταγόμενα

2004 και

2005

Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα και διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ, κατεψυγμένα ή μη

Κατασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα λαχανικά πρέπει να είναι ήδη καταγόμενα

2006

Καρποί και φρούτα, φλούδες καρπών και φρούτων και άλλα μέρη φυτών, ζαχαρόπηκτα στραγγισμένα, με στιλπνή ή κρυσταλλική εμφάνιση

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

2007

Γλυκά κουταλιού, ζελέδες, μαρμελάδες, πολτοί και πάστες καρπών και φρούτων, που λαμβάνονται από βράσιμο, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

2008

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:

- Φρούτα (στα οποία περιλαμβάνονται και οι καρποί με κέλυφος), παρασκευασμένα όχι με ατμό ούτε βρασμένα στο νερό, χωρίς προσθήκη ζάχαρης, κατεψυγμένα

Κατασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα φρούτα και ξηροί καρποί πρέπει να είναι ήδη καταγόμενα

- Καρποί με κέλυφος χωρίς προσθήκη ζάχαρης ούτε αλκοόλης

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των καταγόμενων καρπών και ελαιούχων σπόρων των κλάσεων 0801, 0802 και 1202 έως 1207 που χρησιμοποιούνται υπερβαίνει το 60 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

- Άλλα

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος, με την προϋπόθεση ότι η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

ex 2009

Χυμοί φρούτων (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών) χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος, με την προϋπόθεση ότι η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 (που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

ex 2101

Φρυγμένο κιχώριο και τα εκχυλίσματα αυτού, συμπυκνώματα και αποστάγματα αυτού

Κατασκευή κατά την οποία το χρησιμοποιούμενο κιχώριο πρέπει να είναι ήδη καταγόμενο

ex 2103

- Παρασκευάσματα για σάλτσες και σάλτσες παρασκευασμένες. Αρτύματα και καρυκεύματα σύνθετα

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος. Ωστόσο, είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται και αλεύρια σιναπιού ή παρασκευασμένη μουστάρδα

- Μουστάρδα παρασκευασμένη

Κατασκευή από αλεύρι σιναπιού ή από άλφιτο

ex 2104

- Παρασκευάσματα για σούπες και ζωμούς. Σούπες και ζωμοί παρασκευασμένα

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, με εξαίρεση τα παρασκευάσματα ή διατηρημένα λαχανικά των κλάσεων 2002 έως 2005

- Παρασκευάσματα διατροφής σύνθετα, ομογενοποιημένα

Θα πρέπει να εφαρμόζεται ο κανόνας της κλάσης στην οποία θα κατατασσόταν το προϊόν με τη μη συσκευασμένη μορφή του

ex 2106

Σιρόπια από ζάχαρα, αρωματισμένα ή με προσθήκη χρωστικών ουσιών

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

2201

Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα φυσικά ή τεχνητά μεταλλικά και τα αεριούχα νερά, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, ούτε αρωματισμένα. Πάγος και χιόνι

Κατασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα νερά πρέπει να είναι ήδη καταγόμενα

2202

Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεταλλικά και τα αεριούχα νερά, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, ή αρωματισμένα, και άλλα μη αλκοολούχα ποτά, με εξαίρεση τους χυμούς φρούτων ή λαχανικών της κλάσης 2009

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος, με την προϋπόθεση ότι η αξία όλων των υλών τα κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος και ότι όλοι οι χρησιμοποιούμενοι φρουτοχυμοί (εκτός των χυμών ανανά, κίτρου και grapefruit) πρέπει να είναι ήδη καταγόμενοι

ex 2204

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασία, και μούστος από σταφύλια με προσθήκη αλκοόλης

Κατασκευή από άλλους μούστους

2205

Τα ακόλουθα προϊόντα που περιέχουν ουσίες από σταφύλια:

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, με εξαίρεση τα σταφύλια και κάθε παράγωγό τους

ex 2207,

ex 2208

και

2209

Βερμούτ και άλλα κρασιά από νωπά σταφύλια, παρασκευασμένα με τη βοήθεια φυτών ή αρωματικών ουσιών- αιθυλική αλκοόλη και αποστάγματα, έστω και μετουσιωμένα, αποστάγματα, λικέρ και άλλα οινοπνευματώδη ποτά- σύνθετα αλκοολούχα παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ποτών- ξύδι

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, με εξαίρεση τα σταφύλια και κάθε παράγωγό τους

ex 2208

Ουίσκυ με αλκοολικό τίτλο κάτω του 50 % κατ' όγκο

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων οινοπνευμάτων δημητριακών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 15 % της τιμής εργοστασίου του προϊόντος

ex 2303

Κατάλοιπα της αμυλοποιίας του καλαμποκιού (με εξαίρεση τα συμπυκνωμένα νερά μουσκέματος), περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες, που μετριέται σε ξερή ύλη, ανώτερης κατά 40 % κατά βάρος

Κατασκευή κατά την οποία όλο το χρησιμοποιούμενο καλαμπόκι πρέπει να είναι ήδη καταγόμενο

ex 2306

Πίτες και άλλα στερεά υπολείμματα από την εξαγωγή ελαιόλαδου, που έχουν περιεκτικότητα σε ελαιόλαδο ανώτερη του 3 %

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ελιές πρέπει να είναι ήδη καταγόμενες

2309

Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων

Κατασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα δημητριακά, σάκχαρα ή μελάσες, κρέας ή γάλα, πρέπει να είναι ήδη καταγόμενα

2402

Πούρα (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με κομμένα τα άκρα), πουράκια και τσιγάρα, από καπνό ή υποκατάστατα του καπνού

Κατασκευή κατά την οποία το 70 % του βάρους καπνού ή των απορριμμάτων καπνού, της κλάσης 2401 πρέπει να είναι ήδη καταγωγής

ex 2403

Καπνός για κάπνισμα

Κατασκευή κατά την οποία το 70 % του βάρους του ακατέργαστου καπνού ή των απορριμμάτων καπνού, της κλάσης 2401, πρέπει να είναι ήδη καταγωγής

ex 2504

Γραφίτης φυσικός, κρυσταλλικός, εμπλουτισμένος με άνθρακα, κεκαθαρισμένος, θρυμματισμένος

Εμπλουτισμός της περιεκτικότητας σε άνθρακα, καθαρισμός και θρυμματισμός του ακατέργαστου κρυσταλλικού γραφίτου

ex 2515

Μάρμαρα, απλά κομμένα με πριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου, πάχους που δεν υπερβαίνει τα 25 cm

Κοπή, με πριονισμό ή άλλο τρόπο, μάρμαρου (ακόμη και ήδη κομμένου) πάχους μεγαλύτερου των 25 cm

ex 2516

Γρανίτης, πορφυρίτης, βασάλτης, ψαμμίτης και άλλες πέτρες για πελέκημα ή χτίσιμο, απλά κομμένες, με πριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου, πάχους που δεν υπερβαίνει τα 25 cm

Κοπή, με πριονισμό ή άλλο τρόπο, πέτρας (ακόμη και να έχει ήδη κοπεί) πάχους μεγαλύτερου των 25 cm

ex 2518

Πυρωμένος δολομίτης

Πύρωση μη πυρωμένου δολομίτη

(1)

(2)

(3)

ex 2519

Θρυμματισμένο ανθρακικό μαγνήσιο φυσικό (μαγνησίτης) σε κιβώτια ερμητικά κλειστά και οξείδιο του μαγνησίου, έστω και καθαρό, άλλο από μαγνησία που αποκτήθηκε με τήξη ή πυρωμένη αδρανής μαγνησία (φρυγμένη)

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες πρέπει να κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, μπορεί να χρησιμοποιείται φυσικό ανθρακικό μαγνήσιο (μαγνησίτης)

ex 2520

Γύψοι παρασκευασμένοι ειδικά για την οδοντοτεχνική

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

ex 2524

Φυσικές ίνες αμιάντου

Παρασκευάζεται από συμπυκνώματα αμιάντου

ex 2525

Μαρμαρυγίες σε σκόνη

Κονιοποίηση μαρμαρυγία ή απορριμμάτων μαρμαρυγία

ex 2530

Χρωστικές γαίες ψημμένες ή θρυμματισμένες

Πύρωση και κονιοποίηση χρωστικών γαιών

ex 2707

Λάδια στα οποία τα αρωματικά συστατικά υπερισχύουν κατά βάρος από τα μη αρωματικά, συστατικά, ανάλογα με τα ορυκτά λάδια που προέρχονται από την απόσταξη σε υψηλή θερμοκρασία των πισσών από λιθάνθρακα, που ανοστάζουν 65 % ή περισσότερο του όγκου τους στους 250 oC (στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα από αποστάγματα πετρελαίου και βενζόλης) και προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα

Τα εν λόγω προϊόντα περιλαμβάνονται στο παράρτημα 8

2709

έως

2715

Ορυκτά έλαια και προϊόντα της αποστάξεως αυτών- ασφαλτούχα υλικά, ορυκτά κεριά

Τα εν λόγω προϊόντα περιλαμβάνονται στο παράρτημα 8

ex κεφάλαιο 28

Ανόργανα χημικά προϊόντα, ενώσεις ανόργανες ή οργανικές των πολύτιμων μετάλλων, των ραδιενεργών στοιχείων, των μετάλλων των σπάνιων γαιών ή των ισοτόπων- με εξαίρεση τα προϊόντα των κλάσεων ex 2811 και ex 2833 για τα οποία οι κανόνες αναφέρονται παρακάτω

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση μπορούν να χρησιμοποιούνται, με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

ex 2811

Τριοξείδιον θείου

Παρασκευή από διοξείδιο θείου

ex 2833

Θειικό αργίλιο

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

ex κεφάλαιο 29

Οργανικά χημικά προϊόντα, εξαιρουμένων των προϊόντων των κλάσεων ex 2901, ex 2902, ex 2905, 2915 ex 2932, 2933 και 2934, για τα οποία οι κανόνες εκτίθενται παρακάτω

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση μπορούν να χρησιμοποιούνται, με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

ex 2901

Υδρογονάνθρακες άκυκλοι που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα

Τα εν λόγω προϊόντα περιλαμβάνονται στο παράρτημα 8

ex 2902

Κυκλανικοί και κυκλενικοί υδρογονάνθρακες (με εξαίρεση τα αζουλένια), βενζόλιο, τουλουόλιο, ξυλόλιο, που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα

Τα εν λόγω προϊόντα περιλαμβάνονται στο παράρτημα 8

ex 2905

Αλκοξείδια των αλκοολών αυτής της κλάσης και αιθανόλης ή γλυκερόλης

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης (συμπεριλαμβανομένων άλλων υλών της κλάσης 2905). Ωστόσο, αλκοξείδια της κλάσης αυτής μπορούν να χρησιμοποιούνται, υπό τον όρο ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

2915

Οξέα μονοκαρβοξυλικά άκυκλα, κορεσμένα και οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια υπεροξείδια και υπεροξέα τους. Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρομένα και νιτροδωμένα παράγωγά τους

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης. Εντούτοις, η αξία όλων των υλών των κλάσεων 2915 και 2916 που χρησιμοποιούνται δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

ex 2932

- Εσωτερικοί αιθέρες και τα αλογονίδια, σουλφονωμένα, νιτρομένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης. Εντούτοις, η αξία όλων των υλών της κλάσης 2909 που χρησιμοποιούνται δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

(1)

(2)

(3)

ex 2932

(συνέχεια)

- Κυκλικές ακετάλες και εσωτερικές ημιακετάλες και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα και νιτροδωμένα παράγωγά τους

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης

2933

Ενώσεις ετεροκυκλικές μόνο με ετεροάτομο(α) αζώτου. Οξέα νουκλεϊνικά και τα άλατά τους

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης. Εντούτοις, η αξία όλων των υλών των κλάσεων 2932, 2933, και 2934 που χρησιμοποιούνται δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

2934

Άλλες ενώσεις ετεροκυκλικές

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση μπορούν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

ex κεφάλαιο 30

Φαρμακευτικά προϊόντα, εκτός των προϊόντων των κλάσεων 3002, 3003 και 3004, για τα οποία οι κανόνες εκτίθενται παρακάτω

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση μπορούν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

3002

Αίμα ανθρώπων. Αίμα ζώων παρασκευασμένο για θεραπευτικές, προφυλακτικές ή διαγνωστικές χρήσεις. Ειδικοί οροί από ζώα ή ανθρώπους που έχουν ανοσοποιηθεί και άλλα συστατικά του αίματος. Εμβόλια, τοξίνες, καλλιέργειες μικροοργανισμών, με εξαίρεση τις ζύμες και παρόμοια προϊόντα:

- Προϊόντα αποτελούμενα από ένα ή περισσότερα συστατικά που έχουν αναμειχθεί για θεραπευτικές ή προφυλακτικές χρήσεις ή μη αναμειγμένα προϊόντα, κατάλληλα για τις ίδιες χρήσεις, που παρουσιάζονται με μορφή δόσεων ή είναι συσκευασμένα για τη λιανική πώληση

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης με εξαίρεση τις ύλες της κλάσης 3002. Οι ύλες με αυτή την περιγραφή μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

- Άλλα:

- Αίμα ανθρώπων

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης με εξαίρεση τις ύλες της κλάσης 3002. Οι ύλες με αυτή την περιγραφή μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται, με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

-Αίμα ζώων παρασκευασμένο για θεραπευτικές ή προφυλακτικές χρήσεις

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης με εξαίρεση τις ύλες της κλάσης 3002. Οι ύλες με αυτή την περιγραφή μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

-Συστατικά αίματος, εκτός από τους ειδικούς ορούς από ζώα ή ανθρώπους που έχουν ανοσοποιηθεί, τη γλοβουλίνη του αίματος και τους ορούς γλοβουλίνης

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης με εξαίρεση τις ύλες της κλάσης 3002. Οι ύλες με αυτή την περιγραφή μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

-Γλοβουλίνη αίματος και ορός γλοβουλίνης

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης με εξαίρεση τις ύλες της κλάσης 3002. Οι ύλες με αυτή την περιγραφή μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

- Άλλα

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης με εξαίρεση τις ύλες της κλάσης 3002. Οι ύλες με αυτή την περιγραφή μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

(1)

(2)

(3)

3003

και

3004

Φάρμακα (εκτός από τα προϊόντα των κλάσεων 3002, 3005 ή 3006)

Κατασκευή κατά την οποία:

- Η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και

-όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, ύλες που κατατάσσονται στις κλάσεις 3003 ή 3004 μπορούν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της εργοστασιακής αξίας του προϊόντος

ex κεφάλαιο 31

Λιπάσματα, με εξαίρεση τα προϊόντα των κλάσεων ex 3103 και ex 3105 για τα οποία οι εφαρμοζόμενοι κανόνες αναφέρονται παρακάτω

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση μπορούν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

ex 3103

Φωσφορικά αργιλασβέστια, φυσικά, θερμικά επεξεργασμένα, θρυμματισμένα ή σε σκόνη

Θρυμματισμός και κονιορτοποίηση φωσφορικών αργιλασβεστίων φυσικών, θερμικά επεξεργασμένων

ex 3105

Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία, άζωτο, φωσφόρο και κάλιο. Άλλα λιπάσματα. Προϊόντα του κεφαλαίου αυτού που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος που δεν υπερβαίνει τα 10 kg από τα οποία εξαιρούνται τα:

- Νιτρικό νάτριο

- Κυαναμίδη του ασβεστίου

- Θειικό κάλιο

- Θειικό καλιομαγνήσιο

Κατασκευή κατά την οποία:

-Η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος,

-όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, ύλες της ίδιας κλάσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

ex κεφάλαιο 32

Δεψικά και βαφικά εκχυλίσματα, ταννίνες και τα παράγωγά τους, χρωστικά και άλλες χρωστικές ύλες, χρώματα επίχρισης και βερνίκια, μαστίχες (στόκοι), μελάνια, με εξαίρεση τα προϊόντα των κλάσεων ex 3201 και 3205 για τα οποία οι κανόνες αναφέρονται παρακάτω

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση μπορούν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

ex 3201

Ταννίνες και τα άλατα, αιθέρες, εστέρες και άλλα παράγωγά τους

Παρασκευή από δεψικά εκχυλίσματα φυτικής προέλευσης

3205

Χρωστικές λάκες. Παρασκευάσματα που αναφέρονται στη σημείωση 3 του κεφαλαίου αυτού με βάση τις χρωστικές λάκες (1)

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, με εξαίρεση τις ύλες των κλάσεων 3203 και 3204 και 3205- πάντως, οι ύλες της κλάσης 3205 μπορούν να χρησιμοποιηθούν υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

ex κεφάλαιο 33

Αιθέρια έλαια και ρητινοειδή. Προϊόντα αρωματοποιίας ή καλλωπισμού παρασκευασμένα και καλλυντικά παρασκευάσματα με εξαίρεση τα προϊόντα της κλάσης 3301 για τα οποία οι κανόνες αναφέρονται παρακάτω

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση μπορούν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

3301

Αιθέρια έλαια (αποτερπενωμένα ή μη), στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με την ονομασία "τηγμένα" ή "απόλυτα". Ρητινοειδή συμπυκνωμένα διαλύματα αιθερίων ελαίων σε λίπη σταθερά λάδια, κεριά ή ανάλογες ύλες, που λαμβάνονται με απορρόφηση ή εμπότιση. Τερπενικά υποπροϊόντα, κατάλοιπα της αποτερπένωσης των αιθερίων ελαίων. Αποσταγμένα αρωματικά νερά και υδατικά διαλύματα αιθερίων ελαίων

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων των υλών διαφορετικής ομάδας (2) της εν λόγω κλάσης. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες της αυτής ομάδας υπό τον όρο ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

(1)

(2)

(3)

ex κεφάλαιο 34

Σαπούνια, οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης, παρασκευάσματα για πλύσιμο (αλισίβες), παρασκευάσματα λιπαντικά, κεριά τεχνητά, κεριά παρασκευασμένα, προϊόντα συντήρησης/κεριά και παρόμοια είδη, πάστες για προπλάσματα, "κεριά για την οδοντοτεχνική" και συνθέσεις για την οδοντοτεχνική με βάση το γύψο, με εξαίρεση τα προϊόντα των κλάσεων ex 3403 και 3404, για τα οποία οι κανόνες αναφέρονται παρακάτω

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση μπορούν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

ex 3403

Παρασκευάσματα λιπαντικά που περιέχουν κατά βάρος λινότερο από 70 % λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά

Τα εν λόγω προϊόντα περιλαμβάνονται στο παράρτημα 8

ex 3404

Κεριά τεχνητά και κεριά παρασκευασμένα:

- Με βάση την παραφίνη, τα κεριά από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά, τα κατάλοιπα παραφίνης, κηρός

Τα εν λόγω προϊόντα περιλαμβάνονται στο παράρτημα 8

- Άλλα

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, με εξαίρεση:

- υδρογονωμένα έλαια που έχουν χαρακτήρα κεριών της κλάσης 1516

-λιπαρά οξέα, μη χημικώς ορισμένα, ή βιομηχανικές λιπαρές αλκοόλες της κλάσης 1519

-ύλες της κλάσης 3404

Εντούτοις, οι ύλες αυτές μπορούν να χρησιμοποιούνται εφόσον η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

ex κεφάλαιο 35

Λευκωματώδεις ύλες, προϊόντα με βάση τα μεταποιημένα άμυλα κάθε είδους, κόλλες, ένζυμα, με εξαίρεση τα προϊόντα των κλάσεων 3505 και ex 3507 για τα οποία οι κανόνες αναφέρονται παρακάτω

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Ωστόσο, ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση μπορούν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

3505

Δεξτρίνη και άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους (π.χ. τα προζελατινοποιημένα ή εστεροποιημένα άμυλα κάθε είδους). Κόλλες με βάση τα άμυλα κάθε είδους, τη δεξτρίνη ή άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους

- Άμυλα κάθε είδους εστεροποιημένα και αιθεροποιημένα

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων των άλλων υλών της κλάσης 3505

- Άλλα

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, με εξαίρεση τις ύλες της κλάσης 1108

ex 3507

Ένζυμα παρασκευασμένα, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

κεφάλαιο 36

Πυρίτιδες και εκρηκτικές ύλες, είδη πυροτεχνίας, σπίρτα, πυροφονικά κράματα, εύφλεκτες ύλες

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Ωστόσο, ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση μπορούν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

ex κεφάλαιο 37

Φωτογραφικά ή κινηματογραφικά προϊόντα, με εξαίρεση εκείνα των κλάσεων 3701, 3702 και 3704 για τα οποία οι κανόνες αναφέρονται παρακάτω

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Ωστόσο, ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση μπορούν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

(1)

(2)

(3)

3701

Πλάκες και επίπεδες επιφάνειες, φωτογραφικές, ευαισθητοποιημένες που δεν έχουν εκτεθεί στο φως (παρθένες), από άλλες ύλες εκτός από χαρτί, χαρτόνι, ή υφαντικά. Επίπεδες φωτογραφικές επιφάνειες στιγμιαίας εμφάνισης και εκτύπωσης, ευαισθητοποιημένες, που δεν έχουν εκτεθεί στο φως (παρθένες), έστω και σε συσκευασμένες σε ειδική θήκη

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη της κλάσης 3702

3702

Ταινίες φωτογραφικές ευαισθητοποιημένες, που δεν έχουν εκτεθεί στο φως, σε κυλίνδρους, από άλλες ύλες εκτός από χαρτί, χαρτόνι ή υφαντικά. Ταινίες φωτογραφικές στιγμιαίας εμφάνισης και εκτύπωσης σε κυλίνδρους, ευαισθητοποιημένες που δεν έχουν εκτεθεί στο φως (παρθένες)

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική των κλάσεων 3701 και 3702

3704

Πλάκες, ταινίες, χαρτί, χαρτόνια και υφαντικά, φωτογραφικά, που έχουν εκτεθεί στο φως αλλά δεν έχουν εμφανιστεί

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από τις κλάσεις 3701, 3702, 3703 και 3704

ex κεφάλαιο 38

Διάφορα χημικά προϊόντα, με εξαίρεση εκείνα που κατατάσσονται στις κλάσεις ex 3801, ex 3803, ex 3805, ex 3806, ex 3807, 3808 μέχρι 3814, 3818 μέχρι 3820, 3822 και 3823 για τα οποία οι κανόνες αναφέρονται παρακάτω:

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις οι ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση μπορούν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

ex 3801

- Γραφίτης κολλοειδής που αιωρείται στο λάδι και ημικολλοειδής γραφίτης. Ανθρακούχοι πολτοί για ηλεκτρόδια

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των υλών που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 50 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

-Γραφίτης με μορφή πολτού, που είναι μείγμα με αναλογία πάνω από 30 % κατά βάρος σε γραφίτη με ορυκτέλαια

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης. Εντούτοις, η αξία όλων των υλών της κλάσης 3403 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 20 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

ex 3803

Ταλλέλαιο καθαρισμένο

Εξευγενισμός του ακατέργαστου ταλλελαίου

ex 3805

Αιθέριο έλαιο που προκύπτει από την κατεργασία των ξύλων για την παρασκευή χαρτόμαζας με θειικό άλας, καθαρισμένο

Καθαρισμός ο οποίος περιλαμβάνει την απόσταξη και τον εξευγενισμό ακατέργαστου αιθέριου ελαίου το οποίο προκύπτει από την κατεργασία των ξύλων με διθειώδη άλατα προς παρασκευή χαρτόμαζας

ex 3806

Γόμες - εστέρες

Παρασκευή από ρυτινικά οξέα

ex 3807

Πίσσα σκληρή μαύρη (φυτική πισσάσφαλτος)

Απόσταξη ξυλοπίσσας

3808

έως

3814,

3818

έως

3820,

3822

και

3823

Διάφορα χημικά προϊόντα:

-Παρασκευασμένα προσθετικά για λιπαντικά λάδια, που περιέχουν λάδια πετρελαίου ή ασφαλτούχων ορυκτών της κλάσης 3811

Τα εν λόγω προϊόντα περιλαμβάνονται στο παράρτημα 8

-Τα ακόλουθα προϊόντα της κλάσης 3823:

- Συνδετικά παρασκευασμένα για καλούπια ή πυρήνες χυτηρίου με βάση προϊόντα φυσικών ρυτινών

-Ναφθενικά οξέα, τα αδιάλυτα στο νερό άλατα τους και οι εστέρες τους

-Σορβιτόλη άλλη από εκείνη της κλάσης 2905

-Σουλφονικά παράγωγα του πετρελαίου, εξαιρέσει των σουλφονικών παραγώγων του πετρελαίου των μετάλλων των αλκαλίων, του αμμωνίου ή των αιθανολαμινών- σουλφονικά οξέα ελαίων ασφαλτούχων ορυκτών, των θειοφανικών και των αλάτων τους

-Ιοντοανταλλακτικά

-Απορροφητικά συνθέσεων για τη γεφύρωση του κενού στους ηλεκτρικούς σωλήνες ή τις ηλεκτρικές λάμπες

-Οξείδια του σιδήρου μετ' αλκαλίων προς καθορισμό των αερίων

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση μπορούν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

(1)

(2)

(3)

3808

evw

3814,

3818

evw

3820,

3822

kai

3823

(συνέχεια)

- Αμμωνιακά ύδατα και ακάθαρτα αμμωνιακά άλατα, όλα προερχόμενα από τον καθαρισμό του φωταερίου

-Σουλφονικοναφθενικά οξέα και άλατα αδιάλυτα στο νερό και εστέρες τους

-Ζυμέλαια και ορυκτέλαια

-Μείγματα αλάτων που έχουν διαφορετικά ανιόντα

-Πολτοί αντιγραφής με βάση ζελατίνη, έστω και με υπόστρωμα από χαρτί ή ύφασμα

-Άλλα

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

3901

έως

3915

Πλαστικές ύλες σε αρχικές μορφές, απορρίμματα, ξέσματα και θραύσματα, από πλαστικές ύλες:

- Προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης

Κατασκευή κατά την οποία:

-η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και

-η αξία κάθε χρησιμοποιούμενης ύλης του κεφαλαίου 39 δεν υπερβαίνει το 20 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος (1)

- Άλλα

Κατασκευή κατά την οποία η αξία των χρησιμοποιούμενων υλών του κεφαλαίου 39 δεν υπερβαίνει το 20 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος (1)

3916

έως

3921

Ημικατασκευασμένα προϊόντα από πλαστικές ύλες:

- Επίπεδα προϊόντα κατεργασμένα διαφορετικά από την κατεργασία στην επιφάνεια ή κομμένα σε σχήμα άλλο από τετράγωνο ή ορθογώνιο. Άλλα προϊόντα ημικατεργασμένα διαφορετικά από την κατεργασία στην επιφάνεια

Κατασκευή κατά την οποία η αξία των υλών του κεφαλαίου 39 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 50 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος (1)

- Άλλα:

-Προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης

Κατασκευή κατά την οποία:

-η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και

-η αξία των χρησιμοποιούμενων υλών του κεφαλαίου 39 δεν υπερβαίνει το 20 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος (1)

-Άλλα

Κατασκευή κατά την οποία η αξία κάθε ύλης του κεφαλαίου 39 που χρησιμοποιείται δεν υπερβαίνει το 20 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος (1)

3922

έως

3926

Τεχνουργήματα από πλαστικές ύλες

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

ex 4001

Πλάκες φύλλων καουτσούκ κρεπ για σόλες υποδημάτων

Έλαση φύλλων φυσικού καουτσούκ κρεπ

4005

Καουτσούκ αναμειγμένο, μη βουλκανισμένο, σε αρχικές μορφές ή σε πλάκες, φύλλα ή ταινίες

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει 50 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

4012

Επίσωτρα αναγομωμένα ή μεταχειρισμένα, από καουτσούκ. Επίσωτρα συμπαγή ή κοίλα, πέλματα επισώτρων με πιεσμένο αέρα, που μπορούν να αφαιρούνται και να ξανατοποθετούνται, και εσωτερικές προστατευτικές ταινίες ελαστικών (τιράντες) από καουτσούκ

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης με εξαίρεση τις ύλες των κλάσεων 4011 ή 4012

ex 4017

Τεχνουργήματα από σκληρυμένο καουτσούκ

Κατασκευή από σκληρυμένο καουτσούκ

(1)

(2)

(3)

ex 4102

Ακατέργαστα πρόβεια δέρματα χωρίς μαλλί

Αποψίλωση προβείων δερμάτων

4104

έως

4107

Δέρματα, αποτριχωμένα, παρασκευασμένα, άλλα από εκείνα των κλάσεων 4108 και 4109

Ξαναδέψασμα δεψασμένων δερμάτων

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες πρέπει να κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος

4109

Δέρματα βερνικωμένα (λουστρίνια) ή επιστρωμένα. Δέρματα επιμεταλλωμένα

Κατασκευή από δέρματα των κλάσεων 4104 έως 4107, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 50 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

ex 4302

Δεψασμένα ή κατεργασμένα γουνοδέρματα που έχουν συναρμολογηθεί:

- Φύλλα, σάκοι, τετράγωνα, σταυροί και παρόμοιες μορφές

Λεύκανση και βαφή εκτός από την κοπή και συναρμολόγηση των μη συναρμολογημένων, ψεκασμένων ή κατεργασμένων γουνοδερμάτων

- Άλλα

Κατασκευή από μη συναρμολογημένα, ψεκασμένα ή κατεργασμένα γουνοδέρματα

4303

Ενδύματα, εξαρτήματα ενδυμάτων και άλλα είδη από γουνοδέρματα

Κατασκευή από μη συναρμολογημένα, ψεκασμένα ή κατεργασμένα γουνοδέρματα της κλάσης 4302

ex 4403

Ξυλεία απλώς τετραγωνισμένη

Κατασκευή από ξυλεία ακατέργαστη, ξεφλουδισμένη ή απλώς χοντροπελεκημένη ή ελαφρά στρογγυλεμένη

ex 4407

Ξυλεία πριονισμένη ή πελεκημένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με δακτυλικό αρμό, πάχους που υπερβαίνει τα 6 mm

Λείανση με ελαφρόπετρα ή κόλλημα με δακτυλικό αρμό ξυλείας

ex 4408

Φύλλα για επικάλυψη (καπλαμάδες) και φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά (κόντρα-πλακέ) πάχους όχι μεγαλύτερου των 6 mm, συγκολλημένα, και άλλη ξυλεία πριονισμένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με δακτυλικό αρμό, πάχους που δεν υπερβαίνει τα 6 mm

Συγκόλληση, πλάνισμα, λείανση με ελαφρόπετρα ή κόλληση με δακτυλικό αρμό ξυλείας

ex 4409

Ξυλεία (στην οποία περιλαμβάνονται και οι σανίδες και τα πηχάκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα) με καθορισμένη μορφή (με εξοχές-γλωσσίδια, αυλάκια, εντομές, πλαγιοτομές, αρμούς σε "e66" γλυφές, στρογγυλεμένη ή παρόμοια) σ' όλο το μήκος μιας ή περισσοτέρων από τις πλάγιες πλευρές ή επιφάνειες, έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με οδοντωτό αρμό:

Λείανση με ελαφρόπετρα ή κόλληση με δακτυλικό αρμό ξυλείας

- Πήχες από απλό ξύλο ή με γλυφές για πλαίσια και καλούπια

Μεταποίηση σε πήχες από απλό ξύλο ή με γλυφές

ex 4410

έως

ex 4413

Πήχες από απλό ξύλο ή με γλυφές για έπιπλα, πλαίσια, εσωτερικό διάκοσμο, ηλεκτρικούς αγωγούς και παρόμοια

Μεταποίηση σε πήχες από απλό ξύλο ή με γλυφές

ex 4415

Κιβώτια κάθε μεγέθους, καφάσια κύλινδρα και παρόμοια είδη συσκευασίας πλήρη από ξύλο

Κατασκευή από τεμάχια ξύλων που δεν έχουν κοπεί στις κανονικές διαστάσεις

ex 4416

Βαρέλια, κάδοι, μαστέλλα, κουβάδες και άλλα τεχνουργήματα βαρελοποιίας και τα μέρη τους

Κατασκευή από δούγες από ξύλο, που δεν έχουν δουλευτεί παρά μόνο πριονισθεί στις δύο κύριες επιφάνειες

ex 4418

- Τεχνουργήματα ξυλουργικής και τεμάχια σκελετών για οικοδομές

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε άλλη κλάση από αυτήν του προϊόντος. Ωστόσο, κυψελώδεις πλάκες-διαφράγματα, πέταυρα (shingles και shakes) μπορούν να χρησιμοποιούνται

-Πήχες από απλό ξύλο ή με γλυφές

Μεταποίηση σε πήχες από απλό ξύλο ή γλυφές

ex 4421

Ξυλεία προετοιμασμένη για σπίρτα. Ξυλόπροκες υποδηματοποιίας

Κατασκευή από ξύλο οποιασδήποτε κλάσης εκτός από ξυλεία σε λεπτότατα ραβδιά της κλάσης 4409

(1)

(2)

(3)

4503

Τεχνουργήματα από φυσικό φελό

Κατασκευή από φελό που κατατάσσεται στην κλάση 4501

ex 4811

Χαρτί και χαρτόνια απλώς γραμμογραφημένα, με γραμμές ή με τετραγωνίδια

Κατασκευή από ύλες παραγωγής χαρτιού του κεφαλαίου 47

4816

Χαρτί αποτυπωτικό (καρμπόν), χαρτί με την ονομασία "αυτοαντιγραφής" και άλλα χαρτιά για την αποτύπωση αντιγράφων ή τη μεταφορά κειμένων (άλλα από εκείνα της κλάσης 4809), μεμβράνες πολυγράφων πλήρεις και πλάκες όφσετ, από χαρτί, έστω και συσκευασμένα σε κουτιά

Κατασκευή από ύλες που χρησιμεύουν στην παραγωγή χαρτιού του κεφαλαίου 47

4817

Φάκελοι, επιστολικά δελτάρια, ταχυδρομικά δελτάρια μη εικονογραφημένα και δελτάρια αλληλογραφίας, από χαρτί ή από χαρτόνι. Κουτιά, θήκες και παρόμοιες μορφές από χαρτί ή χαρτόνι, που περιέχουν συλλογή ειδών αλληλογραφίας

Κατασκευή κατά την οποία:

- όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος,

και

-η αξία όλων των χρησιμοποιουμένων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

ex 4818

Χαρτί υγείας

Κατασκευή από ύλες παραγωγής χαρτιού του κεφαλαίου 47

ex 4819

Κουτιά, σάκοι, θύλακες, χωνιά και άλλες συσκευασίες από χαρτί, χαρτόνι, χαρτοβάμβακα ή επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης

Κατασκευή κατά την οποία:

-όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος,

και

-η αξία όλων των χρησιμοποιουμένων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της εργοστασιακής αξίας του προϊόντος

ex 4820

Συσσωματωμένα φύλλα χαρτιού για επιστολές

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιουμένων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

ex 4823

Άλλα χαρτιά, χαρτόνια, χαρτοβάμβακας και επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης, κομμένα σε καθορισμένα μεγέθη

Κατασκευή από ύλες παραγωγής χαρτιού του κεφαλαίου 47

4909

Ταχυδρομικά δελτάρια τυπωμένα ή εικονογραφημένα. Δελτάρια τυπωμένα με ευχές ή προσωπικά μηνύματα, έστω και εικονογραφημένα, με ή χωρίς φακέλους, διακοσμήσεις ή επικολλήσεις

Κατασκευή από ύλες μη καταταγμένες στις κλάσεις 4909 ή 4911

4910

Ημερολόγια κάθε είδους, τυπωμένα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μπλοκ ημερολογίων των οποίων αφαιρούνται τα φύλλα

- Ημερολόγια τύπου "διαρκές" ή με μπλοκ που μπορούν να αντικατασταθούν τοποθετημένα σε βάσεις που δεν είναι από χαρτί ή χαρτόνι

Κατασκευή κατά την οποία:

-όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος,

και

-η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

- Άλλα

Κατασκευή από ύλες που δεν υπάγονται στις κλάσεις 4909 ή 4911

ex 5003

Απορρίμματα από μετάξι, (στα οποία περιλαμβάνονται και τα κουκούλια τα ακατάλληλα για εκτύλιγμα των ινών τους, τα απορρίμματα νημάτων και τα ξυφτίδια), λαναρισμένα ή χτενισμένα

Κτένισμα ή λανάρισμα απορριμμάτων μεταξιού

5501

έως

5507

Μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες

Κατασκευή από χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς

ex κεφάλαιο 50

έως

κεφάλαιο 55

Νήματα μονόινα και νήματα από κοκοφοίνικα

Κατασκευή από (1):

- φυσικές ίνες μη λαναρισμένες ούτε κτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο για την κλώση,

-από χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς,

ή

-από ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή χαρτιού

(1)

(2)

(3)

ex κεφάλαιο 50

έως

κεφάλαιο 55

(συνέχεια)

Υφάσματα:

- Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ

Παραγωγή από απλά νήματα (1)

- Άλλα

Κατασκευή από (1):

- νήματα κοκοφοίνικα,

-φυσικές ίνες,

-μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε κτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο για την κλώση,

-χημικές ύλες, υφαντικούς πολτούς

ή

-χαρτί

ή

Τύπωση συνοδευόμενη από μία τουλάχιστον εργασία τελειώματος (πλύσιμο, λεύκανση, κατεργασία, προς ξήρανση, ύγρανση με ατμό, αφαίρεση των κόμβων, επιδιόρθωση σχισμών, εμποτισμός), επεξεργασία για τη μεταβολή των διαστάσεων κατά τη χρήση, μερσερισμός υφασμάτων των οποίων η αξία των χρησιμοποιουμένων μη τυπωμένων υφασμάτων δεν υπερβαίνει το 47,5 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

ex κεφάλαιο 56

Βάτες, πιλήματα και υφάσματα μη υφασμένα, νήματα ειδικά, σπάγκοι, σχοινιά και χοντρά σχοινιά, είδη σχοινοποιίας, με εξαίρεση τα προϊόντα των κλάσεων 5602, 5604, 5605 και 5606, για τις οποίες οι κανόνες αναφέρονται παρακάτω

Κατασκευή από (1):

- νήματα κοκοφοίνικα,

- φυσικές ίνες,

- χημικές ύλες, ή υφαντικούς πολτούς

-ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή χαρτιού

5602

Πιλήματα, έστω και εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις:

- Πιλήματα που γίνονται με βελονάκι

Κατασκευή από (1):

- φυσικές ίνες,

-χημικές ύλες ή υφαντικό πολτό

Όμως:

-νήματα από ίνες συνεχείς από πολυπροπυλένιο της κλάσης 5402,

-ίνες μη συνεχείς από πολυπροπυλένιο των κλάσεων 5503 ή 5506, ή

-δέσμες από ίνες συνεχείς από πολυπροπυλένιο της κλάσης 5501,

με τίτλο σε όλες τις περιπτώσεις σε απλά νήματα ή ίνες κάτω των 9 decitex, μπορούν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής αξίας του προϊόντος

- Άλλα

Κατασκευή από (1):

- φυσικές ίνες,

- μη συνεχείς τεχνητές ή συνθετικές ίνες από καζεΐνη, ή

-χημικές ύλες ή υφαντικό πολτό

5604

Νήματα και σχοινιά από καουτσούκ, επικαλυμμένα με υφαντικά. Υφαντικά νήματα, λουρίδες και παρόμοιες μορφές των κλάσεων 5404 ή 5405, εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή επενδυμένα με καουτσούκ ή πλαστική ύλη

-Νήματα και σχοινιά από καουτσούκ επικεκαλυμμένα με υφαντικά

Κατασκευή από νήματα ή σχοινιά από καουτσούκ, μη επικαλυμμένα με υφαντικά

(1)

(2)

(3)

5604

(συνέχεια)

- Άλλα

Κατασκευή από (1):

- φυσικές ίνες μη λαναρισμένες ούτε κτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο για την κλώση,

-από χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς, ή

-από ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή χαρτιού

5605

Μεταλλικές κλωστές και νήματα επιμεταλλωμένα, έστω και περιτυλιγμένα με άλλα νήματα από υφαντικές ίνες, που αποτελούνται από υφαντικά νήματα, λουρίδες ή παρόμοιες μορφές των κλάσεων 5404 ή 5405, συνδυασμένα με μέταλλα με μορφή νημάτων, λουρίδων ή σκόνης ή επικαλυμμένα με μέταλλα

Κατασκευή από (1):

-φυσικές ίνες,

-μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε κτενισμένες ούτε με άλλο τρόπο επεξεργασμένες για την κλώση,

-χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς, ή

-ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή χαρτιού

5606

Νήματα περιτυλιγμένα με άλλα νήματα από υφαντικές ίνες, λουρίδες και παρόμοιες μορφές των κλάσεων 5404 ή 5405 περιτυλιγμένα με νήματα από υφαντικές ίνες, άλλα από εκείνα της κλάσης 5605 και άλλα από τα νήματα από χοντρότριχες χαίτης και ουράς μονόπλων ή βοοειδών περιτυλιγμένα με άλλα νήματα από υφαντικές ίνες. Νήματα σενίλλης. Νήματα με την ονομασία "αλυσιδίτσα"

Κατασκευή από (1):

-φυσικές ίνες,

-μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε κτενισμένες ούτε με άλλο τρόπο επεξεργασμένες για την κλώση,

-χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς, ή

-από ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή χαρτιού

κεφάλαιο 57

Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες

- Από πιλήματα που γίνονται με βελονάκι

Κατασκευή από (1):

-φυσικές ίνες,

-χημικές ύλες ή υφαντικό πολτό

Όμως:

-νήματα από ίνες συνεχείς από πολυπροπυλένιο της κλάσης 5402,

-ίνες μη συνεχείς από πολυπροπυλένιο των κλάσεων 5503 ή 5506, ή

-δέσμες από ίνες συνεχείς από πολυπροπυλένιο της κλάσης 5501,

με τίτλο σε όλες τις περιπτώσεις σε απλά νήματα ή ίνες κάτω των 9 decitex, μπορούν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής αξίας του προϊόντος

- Από άλλα πιλήματα

Κατασκευή από (1):

-φυσικές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε κτενισμένες ούτε με άλλο τρόπο επεξεργασμένες για την κλώση,

-χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς

-Από άλλες υφαντικές ύλες

Κατασκευή από (1):

-νήματα κοκοφοίνικα,

-νήματα από ίνες συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές,

-φυσικές ίνες, ή

-ίνες μη συνεχείς, συνθετικές ή τεχνητές, μη λαναρισμένες ούτε κτενισμένες, ούτε με άλλο τρόπο επεξεργασμένες για την κλώση

(1)

(2)

(3)

ex κεφάλαιο 58

Υφάσματα ειδικά, υφαντικές φουντωτές επιφάνειες, δαντέλες, είδη επίστρωσης, είδη ταινιοπλεκτικής, κεντήματα, με εξαίρεση τα προϊόντα των κλάσεων 5805 και 5810 για τα οποία οι κανόνες αναφέρονται παρακάτω:

- Υφάσματα συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ

Παραγωγή από απλά νήματα (1)

- Άλλα

Κατασκευή από (1):

-φυσικές ίνες,

-ίνες μη συνεχείς, συνθετικές ή τεχνητές μη λαναρισμένες ούτε κτενισμένες ούτε με άλλο τρόπο επεξεργασμένες για την κλώση, ή

-χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς

ή

Τύπωση συνοδευόμενη από μια τουλάχιστον εργασία τελειώματος (πλύσιμο, λεύκανση, κατεργασία, ξήρανση, ύγρανση δι' ατμού, αφαίρεση των κόμβων, επιδιόρθωση σχισμών, εμποτισμός), επεξεργασία για τη μεταβολή των διαστάσεων κατά τη χρήση, μερσερισμός υφασμάτων των οποίων η αξία των χρησιμοποιουμένων μη τυπωμένων υφασμάτων δεν υπερβαίνει το 47,5 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

5810

Κεντήματα σε τόπια, σε ταινίες ή σε αυτοτελή διακοσμητικά σχέδια

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων μη καταγομένων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

5901

Υφάσματα επιχρισμένα με κόλλα ή με αμυλώδεις ουσίες, των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη βιβλιοδεσία, χαρτοδεσία, κατασκευή θηκών ή παρόμοιες χρήσεις. Υφάσματα για ιχνογράφηση ή διαφανή για το σχέδιο υφάσματα παρασκευασμένα για τη ζωγραφική. Υφάσματα που έχουν σκληρυνθεί με γομάρισμα και παρόμοια υφάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για την πιλοποιία

Κατασκευή από νήματα

5902

Φύλλα υφασμένα για επίσωτρα με πεπιεσμένο αέρα, που λαμβάνονται από νήματα υψηλής αντοχής από νάυλον ή από άλλα πολυαμίδια, πολυεστέρες ή ρεγιόν βισκόζης: -Που περιέχουν υφαντικές ύλες όχι περισσότερο από 90 % κατά βάρος

Κατασκευή από νήματα

- Άλλα

Κατασκευή από χημικές ύλες ή υφαντικό πολτό

5903

Υφάσματα εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με πλαστική ύλη ή με απανωτές στρώσεις από πλαστική ύλη, άλλα από εκείνα της κλάσης 5902

Κατασκευή από νήματα

5904

Λινοτάπητες, έστω και κομμένοι. Επενδύσεις δαπέδων που αποτελούνται από επίχρισμα ή επικάλυμμα που εφαρμόζεται πάνω σε υπόθεμα από υφαντική ύλη, έστω και κομμένες

Κατασκευή από νήματα (1)

5905

Επενδύσεις τοίχων από υφαντικές ύλες

-Εμποτισμένες, επιχρισμένες ή επικαλυμμένες με πλαστική ύλη ή με απανωτές στρώσεις από καουτσούκ, από πλαστική ύλη ή από άλλες ύλες

Κατασκευή από νήματα

(1)

(2)

(3)

5905

(συνέχεια)

- Άλλα

Κατασκευή από (1):

- νήματα κοκοφοίνικα

-φυσικές ίνες

-ίνες μη συνεχείς τεχνητές ή συνθετικές, μη λαναρισμένες ούτε κτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο για την κλώση, ή

-χημικές ύλες ή υφαντικό πολτό

Τύπωση συνοδευόμενη από μια τουλάχιστον εργασία τελειώματος (πλύσιμο, λεύκανση, κατεργασία, ξήρανση, ύγρανση δι' ατμού, αφαίρεση των κόμβων, επιδιόρθωση σχισμών, εμποτισμός), επεξεργασία δια τη μεταβολή των διαστάσεων κατά τη χρήση, (μερσερισμός) υφασμάτων των οποίων η αξία δεν υπερβαίνει κατά ποσοστόν το 47,5 % της αξίας του προϊόντος

5906

Υφάσματα συνδυασμένα με καουτσούκ, άλλα από εκείνα της κλάσης 5902

-Υφάσματα πλεκτά

Κατασκευή από (1):

-φυσικές ίνες

-ίνες μη συνεχείς, συνθετικές ή τεχνητές μη λαναρισμένες ούτε κτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο για την κλώση, ή

-χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς

-Άλλα υφάσματα από νήματα από ίνες συνεχείς συνθετικές που περιέχουν υφαντικές ύλες περισσότερο από 90 % κατά βάρος

Κατασκευή από χημικές ύλες

- Άλλα

Κατασκευή από νήματα

5907

Άλλα υφάσματα εμποτισμένα επιχρισμένα ή επικαλυμμένα. Υφάσματα ζωγραφισμένα για σκηνικά θεάτρων, παραπετάσματα εργαστηρίων ή για ανάλογες χρήσεις

Κατασκευή από νήματα

ex 5908

Αμίαντα φωτισμού, έστω και εμποτισμένα

Κατασκευή από σωληνωτά υφάσματα πλεκτά

5909

έως

5911

Προϊόντα και είδη υφαντουργικά για τεχνικές χρήσεις

-Δίσκοι και κορώνες στίλβωσης, εκτός των εκ πιλήματος της κλάσης 5911

Κατασκευή από νήματα ή απορρίμματα υφασμάτων ή ράκη της κλάσεως 6310

- Άλλα

Κατασκευή από (1):

- νήματα κοκοφοίνικα

-φυσικές ίνες

-ίνες μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές, μη λαναρισμένες, ούτε κτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο για την κλώση, ή

-χημικές ύλες ή υφαντικό πολτό

κεφάλαιο 60

Υφάσματα πλεκτά

Κατασκευή από (1):

-φυσικές ίνες

-ίνες μη συνεχείς ή τεχνητές, μη λαναρισμένες ούτε κτενισμένες, ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο για την κλώση

-χημικές ύλες ή υφαντικό πολτό

(1)

(2)

(3)

κεφάλαιο 61

Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος, πλεκτά:

- Προερχόμενα από ραφή ή άλλη συναρμολόγηση δύο ή περισσότερων τεμαχίων πλεκτών υφασμάτων που έχουν κοπεί σε τεμάχια που παράγονται ευθέως σε σχήματα

Κατασκευή από νήματα (1)

- Άλλα

Κατασκευή από (2):

-φυσικές ίνες

-ίνες μη συνεχείς, συνθετικές τεχνητές, μη λαναρισμένες, ούτε κτενισμένες, ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο για την κλώση, ή

-χημικές ύλες ή υφαντικό πολτό

ex κεφάλαιο 62

Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος, άλλα από τα πλεκτά με εξαίρεση τα προϊόντα των κλάσεων ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209, ex 6210, 6213, ex 6214, ex 6216 και ex 6217 για τα οποία οι κανόνες αναφέρονται παρακάτω

Κατασκευή από νήματα (1)

ex 6202,

ex 6204,

ex 6206,

ex 6209

και

ex 6217

Ενδύματα για γυναίκες ή κορίτσια και βρέφη, και άλλα συμπληρώματα του ενδύματος κεντημένα

Κατασκευή από νήματα (1)

ή

Κατασκευή από υφάσματα μη κεντημένα των οποίων η αξία δεν υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος (1)

ex 6210,

ex 6216

και

ex 6217

Αντιπυρικός εξοπλισμός από υφάσματα επικεκαλυμμένα με φύλλο πολυεστέρα επαργιλωμένου

Κατασκευή από νήματα (1)

ή

Κατασκευή από μη επικαλυμμένα υφάσματα των οποίων η αξία δεν υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος (1)

6213

και

6214

Μαντήλια και μαντηλάκια τσέπης, σάλια, σάρπες, μαντήλια του λαιμού (φουλάρια), καλύμματα μύτης, κασκόλ, βέλα και βελάκια και παρόμοια είδη:

-Κεντήματα

Κατασκευή από απλά νήματα φυσικού χρώματος (1) (2)

ή

Κατασκευή από υφάσματα μη κεντημένα των οποίων η αξία δεν υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος (1)

- Άλλα

Κατασκευή από απλά νήματα φυσικού χρώματος (1) (2)

6301

έως

6304

Κλινοσκεπάσματα, πανικά κρεβατιού, κ.λπ., κουρτίνες, κ.λπ., και άλλα είδη επίπλωσης:

- Από πιλήματα, από μη υφασμένα υφάσματα

Κατασκευή από (2):

- φυσικές ίνες, ή

- χημικές ύλες ή υφαντικό πολτό

- Άλλα:

- Κεντήματα

Κατασκευή από απλά νήματα φυσικού χρώματος (2)

ή

Κατασκευή από μη κεντημένα υφάσματα (άλλα από πλεκτά) των οποίων η αξία των χρησιμοποιούμενων κεντημένων υφασμάτων δεν υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής αξίας του προϊόντος

- Άλλα

Κατασκευή από απλά νήματα φυσικού χρώματος (2)

(1)

(2)

(3)

6305

Σάκοι και σακίδια συσκευασίας

Κατασκευή από (1):

- φυσικές ίνες,

-από ίνες, μη συνεχείς, συνθετικές, ή τεχνητές, μη λαναρισμένες ούτε κτενισμένες, ούτε με άλλο τρόπο επεξεργασμένες για την κλώση, ή

-χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς

6306

Καλύμματα εμπορευμάτων, οχημάτων κ.λπ., και εξωτερικά προπετάσματα (τέντες). Σκηνές, ιστία για βάρκες και άλλα σκάφη που κινούνται με πανιά, είδη για κατασκήνωση

-Μη υφασμένα υφάσματα

Κατασκευή από (1):

-φυσικές ίνες, ή

-χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς

-Άλλα

Κατασκευή από απλά νήματα φυσικού χρώματος (1)

ex 6307

Άλλα έτοιμα είδη, στα οποία περιλαμβάνονται και τα αχνάρια για ενδύματα (πατρόν)

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

6308

Συνδυασμοί (σετ) από τεμάχια υφασμάτων και νήματα, έστω και με εξαρτήματα, για την κατασκευή ταπήτων, ειδών επίστρωσης (ταπετσαρίες), κεντημένων τραπεζομάνδηλων ή πετσετών ή παρόμοιων υφαντουργικών ειδών, σε συσκευασίες για τη λιανική πώληση

Κάθε τεμάχιο του σετ πρέπει να ικανοποιεί τον κανόνα που θα ίσχυε αν το τεμάχιο δεν συμπεριλαμβανόταν στο σετ. Εντούτοις μη καταγόμενα είδη μπορούν να ενσωματώνονται με την προϋπόθεση ότι η συνολική τους αξία δεν υπερβαίνει το 15 % της εργοστασιακής τιμής του σετ

6401

έως

6405

Υποδήματα

Κατασκευή από ύλες οιασδήποτε κλάσης με εξαίρεση τα συναρμολογημένα τμήματα που αποτελούνται από τα πάνω μέρη (φόντα) των υποδημάτων και είναι στερεωμένα πάνω στο πρώτο πέλμα ή σε άλλα κατώτερα μέρη και που δεν έχουν εξωτερικά πέλματα της κλάσης 6406

6503

Καπέλα και άλλα καλύμματα κεφαλής από πίλημα, κατασκευασμένα από τις καμπάνες ή τους δίσκους της κλάσης 6501, έστω και στολισμένα

Κατασκευή από νήματα ή από υφαντικές ίνες (2)

6505

Καπέλα και άλλα καλύμματα κεφαλής, πλεγμένα ή κατασκευασμένα από δαντέλες, πίλημα ή άλλα υφαντουργικά προϊόντα, σε τεμάχια (αλλά όχι σε ταινίες), έστω και στολισμένα. Δίχτυα και φιλίδες για τα μαλλιά του κεφαλιού, από κάθε ύλη, έστω και στολισμένα

Κατασκευή από νήματα ή από υφαντικές ίνες (2)

6601

Ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ομπρέλες-ράβδοι για τη βροχή, οι ομπρέλες κήπου για τον ήλιο και παρόμοια είδη

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

ex 6803

Τεχνουργήματα από σχιστόλιθο φυσικό ή συσσωματωμένο

Κατασκευή από κατεργασμένο σχιστόλιθο

ex 6812

Τεχνουργήματα από αμίαντο. Τεχνουργήματα από μείγματα με βάση τον αμίαντο ή με βάση τον αμίαντο και το μαγνησίτη

Κατασκευή από ίνες επεξεργασμένου αμιάντου ή μείγμα με βάση τον αμίαντο ή με βάση τον αμίαντο και το μαγνησίτη

ex 6814

Τεχνουργήματα από μαρμαρυγία, συμπεριλαμβανομένου του συσσωματωμένου ή ανασχηματισμένου μαρμαρυγία σε υπόθεμα από χαρτί, χαρτόνι ή άλλες ύλες

Κατασκευή από κατεργασμένο μαρμαρυγία (συμπεριλαμβανομένου του συσσωματωμένου ή ανασχηματισμένου μαρμαρυγία)

7006

Γυαλί των κλάσεων 7003, 7004 ή 7005, κυρτωμένο, με λοξοκομμένα άκρα, χαραγμένο, διάτρητο, σμαλτωμένο ή αλλιώς κατεργασμένο, αλλά μη πλαισιωμένο ούτε συνδυασμένο με άλλες ύλες

Κατασκευή από ύλες της κλάσης 7001

(1)

(2)

(3)

7007

Γυαλί ασφαλείας, που αποτελείται από γυαλιά σκληρυμένα με αφή ή που σχηματίζονται από συγκολλημένα φύλλα

Κατασκευή από ύλες της κλάσης 7001

7008

Μονωτικές πλάκες από γυαλί με πολλαπλές επιφάνειες

Κατασκευή από ύλες της κλάσης 7001

7009

Καθρέφτες από γυαλί, έστω και με πλαίσιο, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι οπισθοσκοπικοί καθρέφτες

Κατασκευή από ύλες της κλάσης 7001

7010

Νταμιτζάνες, φιάλες, φιαλίδια, πλατύστομες φιάλες, δοχεία, σωληνοειδείς συσκευασίες, φύσιγγες και άλλα δοχεία για τη μεταφορά ή τη συσκευασία από γυαλί. Πλατύστομες φιάλες για κονσέρβες, από γυαλί. Πώματα και λοιπά είδη πωματισμού, από γυαλί

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος

ή

Λάξευση από φιάλες και φιαλίδια με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν ξεπερνά το 50 % της εργοστασιακής τιμής

7013

Γυάλινα αντικείμενα, επιτραπέζια, μαγειρείου, καλλωπιστηρίου, γραφείου, εσωτερικής διακόσμησης διαμερισμάτων ή παρόμοιων χρήσεων, άλλα από εκείνα των κλάσεων 7010 ή 7018

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες πρέπει να κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος

Λάξευση γυάλινων αντικειμένων με την προϋπόθεση ότι η αξία των μη λαξευμένων αντικειμένων δεν ξεπερνά το 50 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

ή

Διακόσμηση με το χέρι (με εξαίρεση τη μεταξογραφική τύπωση αντικειμένων) από γυαλί φυσούμενο με το χέρι του οποίου η αξία δεν ξεπερνά το 50 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

ex 7019

Τεχνουργήματα από ίνες από γυαλί (άλλα από νήματα)

Κατασκευή από:

- φυτίλια, νήματα με απανωτές στρώσεις (Rovings), τεμαχισμένα κλώσματα, μη χρωματιστά

-γυάλινο μαλλί

ex 7102,

ex 7103

και

ex 7104

Πέτρες πολύτιμες ή ημιπολύτιμες και πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες, κατεργασμένες

Κατασκευή από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες (πολύτιμές ή φυσικές) ή πέτρες συνθετικές, ή ανασχηματισμένες, ακατέργαστες

7106,

7108

και

7110

Πολύτιμα μέταλλα:

-Ακατέργαστα

Κατασκευή από ύλες μη καταταγμένες στις κλάσεις 7106, 7108 ή 7110

ή

Ηλεκτρολυτικός, θερμικός ή χημικός διαχωρισμός των πολυτίμων μετάλλων της κλάσης 7106, 7108 ή 7110

ή

Κράματα πολυτίμων μετάλλων των κλάσεων 7106, 7108 ή 7110 μεταξύ τους ή με κοινά μέταλλα

-Ημικατεργασμένα ή σε μορφή σκόνης

Κατασκευή από ακατέργαστα πολύτιμα μέταλλα

7107,

ex 7109

και

ex 7111

Μέταλλα κοινά επιστρωμένα σε ημιακατέργαστες μορφές με πολύτιμα μέταλλα

Κατασκευή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα, με ακατέργαστες μορφές

7116

Τεχνουργήματα από μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, ή από πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες δεν υπερβαίνει το 50 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

7117

Απομιμήσεις κοσμημάτων

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες πρέπει να κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος

ή

Κατασκευή από τμήματα από κοινά μέταλλα, μη επιχρυσωμένα, ούτε επαργυρωμένα ούτε επιπλατινωμένα με τον όρο ότι η αξία όλων των μετάλλων που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 50 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

(1)

(2)

(3)

7207

Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες

Κατασκευή από ύλες των κλάσεων 7201, 7202, 7203, 7204 ή 7205

7208

έως

7216

Πλατέα προϊόντα έλασης, χοντρόσυρμα (fil machine), ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες

Κατασκευή από σιδήρους ή όχι σε κράματα χάλυβες σε πλινθώματα ή άλλες πρωτογενείς μορφές της κλάσης 7206

7217

Σύρματα από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες

Κατασκευή από ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή όχι σε κράμα χάλυβες της κλάσης 7207

ex 7218,

7219

έως

7222

Ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, χοντρόσυρμα (fil machine), ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή από ανοξείδωτους χάλυβες

Κατασκευή από ανοξείδωτους χάλυβες σε πλινθώματα ή άλλες πρωτογενείς μορφές της κλάσης 7218

7223

Σύρματα από ανοξείδωτους χάλυβες

Κατασκευή από ημιτελή προϊόντα από ανοξείδωτους χάλυβες της κλάσης 7218

ex 7224,

7225

έως

7227

Ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης και χοντρόσυρμα (fil machine), ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή από άλλα κράματα χάλυβα

Κατασκευή από χαλυβοκράματα σε πλινθώματα και άλλες πρωτογενείς μορφές της κλάσης 7224

7228

Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από άλλα χαλυβοκράματα. Ράβδοι κοίλες για γεωτρήσεις από χαλυβοκράματα ή από όχι σε κράμα χάλυβες

Κατασκευή από χάλυβες σε πλινθώματα ή άλλες πρωτογενείς μορφές της κλάσης 7206, 7218 ή 7224

7229

Σύρματα από άλλα χαλυβοκράματα

Κατασκευή από ημιτελή προϊόντα από άλλα χαλυβοκράματα της κλάσης 7224

ex 7301

Πάσσαλοι πλατυσμένοι

Κατασκευή από ύλες της κλάσης 7203

7302

Στοιχεία σιδηροδρομικών γραμμών, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, σιδηροτροχιές, αντιτροχιές και οδοντώματα, ελάνες, .... ράβδοι χειρισμού των ελανών κλειδιών και άλλα στοιχεία διασταύρωσης ή αλλαγής τροχιών, στρωτήρες, συνδετήρες, στηρίγματα, σφήνες, πλάκες στήριξης, πλάκες σύσφιξης, πλάκες και ράβδοι για τη ρύθμιση του πλάτους και άλλα τεμάχια ειδικά κατασκευασμένα για την τοποθέτηση, τη σύζευξη ή τη στερέωση των σιδηροτροχιών

Κατασκευή από ύλες της κλάσης 7206 7304,

7305

και

7306

Σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα, από σίδηρο ή χάλυβα

Κατασκευή από ύλες των κλάσεων 7206, 7207, 7218 ή 7224

7308

Κατασκευές και μέρη κατασκευών (π.χ. γέφυρες και στοιχεία γεφυρών, υδροφραχτικές πόρτες, πύργοι, πυλώνες, στύλοι, σκελετοί, στέγες, πόρτες και παράθυρα και τα πλαίσιά τους, περβάζια και κατώφλια, φράγματα, κιγκλιδώματα), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, με εξαίρεση τις προκατασκευές της κλάσης 9406. Λαμαρίνες, ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή, σωλήνες και παρόμοια, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, προετοιμασμένα για να χρησιμοποιούνται σε κατασκευές

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες πρέπει να κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις συγκολλημένα είδη με καθορισμένη μορφή της κλάσης 7301 δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται

ex 7315

Αντιολισθητικές αλυσίδες

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών της κλάσης 7315 δεν υπερβαίνει το 50 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

ex 7322

Σώματα καλοριφέρ για την κεντρική θέρμανση, μη θερμαινόμενα δι' ηλεκτρισμού

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών της κλάσης 7322 δεν υπερβαίνει το 5 % της εργοστασιακής αξίας του προϊόντος

(1)

(2)

(3)

ex κεφάλαιο 74

Χαλκός και τεχνουργήματα από χαλκό, με εξαίρεση τα προϊόντα των κλάσεων 7401 μέχοι 7405- ο κανόνας για την κλάση ex 7403 αναφέρεται παρακάτω

Κατασκευή κατά την οποία:

- όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος, και

-η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

ex 7403

Κράματα χαλκού, σε ακατέργαστη μορφή

Κατασκευή από καθαρισμένο χαλκό, ακατέργαστο, απορρίμματα και θραύσματα

ex κεφάλαιο 75

Νικέλιο και τεχνουργήματα από νικέλιο, με εξαίρεση τα προϊόντα των κλάσεων 7501 μέχρι 7503

Κατασκευή κατά την οποία:

-όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος, και

-η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

ex κεφάλαιο 76

Αργίλιο και τεχνουργήματα από αργιλίο, με εξαίρεση τα προϊόντα των κλάσεων 7601 και 7602- ο κανόνας για τα προϊόντα της κλάσης ex 7601 αναφέρεται παρακάτω

Κατασκευή κατά την οποία:

-όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος, και

-η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

ex 7601

-Κράματα αργιλίου, σε ακατέργαστη μορφή

Κατασκευή από αργίλιο, όχι σε κράμα ή απορρίμματα και θραύσματα

-Καθαρό αργίλιο (ISO no AL 99,99)

Κατασκευή από αργίλιο, όχι σε κράμα (ISO no AL 99,8)

ex κεφάλαιο 78

Μόλυβδος και τεχνουργήματα από μόλυβδο, με εξαίρεση τα προϊόντα των κλάσεων 7801 και 7802- ο κανόνας για τα προϊόντα της κλάσης 7801 αναφέρεται παρακάτω

Κατασκευή κατά την οποία:

-όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος, και

-η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

7801

Molybdow se akatergasth morfh:

- Μόλυβδος καθαρός

Κατασκευή από "χελώνες" μολύβδου ή "μεταχειρισμένο" μόλυβδο

- Άλλα

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες πρέπει να κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, απορρίμματα και θραύσματα της κλάσης 7802 δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται

ex κεφάλαιο 79

Ψευδάργυρος και τεχνουργήματα ψευδαργύρου με εξαίρεση τα προϊόντα των κλάσεων 7901 και 7902- ο κανόνας για την κλάση 7901 αναφέρεται παρακάτω

Κατασκευή κατά την οποία:

- όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος, και

- η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

7901

Ψευδάργυρος σε ακατέργαστη μορφή

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες πρέπει να κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, απορρίμματα και θραύσματα της κλάσης 7902 δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται

(1)

(2)

(3)

ex κεφάλαιο 80

Κασσίτερος και τεχνουργήματα από κασσίτερο με εξαίρεση τα προϊόντα των κλάσεων 8001, 8002 και 8007- ο κανόνας για την κλάση 8001 αναφέρεται παρακάτω

Κατασκευή κατά την οποία:

- όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος, και

- η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

8001

Κασσίτερος σε ακατέργαστη μορφή

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, απορρίμματα και θραύσματα της κλάσης 8002 δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται

ex κεφάλαιο 81

Άλλα κοινά μέταλλα, κατεργασμένα, τεχνουργήματα από άλλα κοινά μέταλλα

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών που υπάγονται στην ίδια κλάση με το χρησιμοποιούμενο προϊόν δεν υπερβαίνει το 50 % της εργοστασιακής αξίας του προϊόντος

8206

Εργαλεία, τουλάχιστον δύο, των κλάσεων 8202 μέχρι 8205, συσκευασμένα σε συλλογή για τη λιανική πώληση

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από τις κλάσεις 8202 μέχρι 8205. Τα εργαλεία όμως των κλάσεων 8202 μέχρι 8205 μπορούν να ενσωματώνονται στο σύνολο, εφόσον η αξία τους δεν υπερβαίνει το 15 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

8207

Εργαλεία εναλλασσόμενα για εργαλεία του χεριού, μηχανικά ή μη ή για μηχανές-εργαλεία (π.χ. για κοίλανση, αποτύπωση, σφράγιση, κατασκευή εσωτερικών και εξωτερικών σπειρωμάτων, διάτρηση, εσωτερική εξομάλυνση, άνοιγμα και διεύρυνση οπών, τόρνευση, βίδωμα), στα οποία περιλαμβάνονται και οι συρματωτήρες (φιλιέρες) για τον εφελκυσμό ή τη διέλευση (πέρασμα από συρματωτήρα με θερμοπίεση) των μετάλλων, καθώς και τα εργαλεία διάτρησης ή γεώτρησης

Κατασκευή κατά την οποία:

- όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος, και

- η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

8208

Μαχαίρια και κοφτερές λεπίδες, για μηχανές ή μηχανικές συσκευές

Κατασκευή κατά την οποία:

- όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος, και

- η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

ex 8211

Μαχαίρια (άλλα από εκείνα της κλάσης 8208) με λεπίδα κοφτερή ή πριονωτή, στα οποία περιλαμβάνονται και τα πτυσσόμενα μαχαίρια και οι λεπίδες τους

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, λεπίδες μαχαιριών και λαβίδες από βασικά μέταλλα μπορούν να χρησιμοποιούνται

8214

Άλλα είδη μαχαιροποιίας (π.χ. κουρευτικές μηχανές, σχιστήρια, μεγάλα μαχαίρια, μαχαίρια κρεοπωλών ή κουζίνας και χαρτοκόπτες). Εργαλεία και σύνολα εργαλείων για την περιποίηση των χεριών ή των ποδιών (στα οποία περιλαμβάνονται και οι λίμες για τα νύχια)

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, λεπίδες μαχαιριών και λαβίδες από βασικά μέταλλα μπορούν να χρησιμοποιούνται

8215

Κουτάλια, πιρούνια, κουτάλες, ξαφριστήρια, σπάτουλες για το σερβίρισμα των γλυκισμάτων, μαχαίρια ειδικά για τα ψάρια ή το βούτυρο, τσιμπίδες για τη ζάχαρη και παρόμοια είδη

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, λαβές από βασικά μέταλλα μπορούν να χρησιμοποιούνται

(1) (2) (3) ex 8306

Αγαλματίδια και άλλα είδη διακόσμησης από κοινά μέταλλα

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, οι άλλες ύλες της κλάσης 8306 μπορούν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 30 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

ex κεφάλαιο 84

Πυρηνικοί αντιδραστήρες, λέβητες, μηχανές, συσκευές και μηχανικές επινοήσεις. Μέρη αυτών των μηχανών ή συσκευών. Εξαιρούνται τα είδη που υπάγονται στις ακόλουθες κλάσεις ή τμήματα κλάσεων, για τα οποία οι κανόνες εκτίθενται στη συνέχεια: 8402, 8403, ex 8404, 8406 έως 8409, 8411, 8412, ex 8413, ex 8414, 8415, 8418, ex 8419, 8420, 8423, 8425 έως 8430, ex 8431, 8439, 8441, 8444 έως 8447, ex 8448, 8452, 8456 έως 8466, 8469 έως 8472, 8480, 8482, 8484 και 8485

Κατασκευή κατά την οποία:

- η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και

-εντός του παραπάνω ορίου, ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 10 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

8403 και

ex 8404

Λέβητες για την κεντρική θέρμανση, άλλοι από εκείνους της κλάσης 8402, και βοηθητικές συσκευές για τους λέβητες κεντρικής θέρμανσης

Κατασκευή κατά την οποία οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από τις κλάσεις 8403 και 8404. Ωστόσο, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται και ύλες των κλάσεων 8403 και 8404, με την προϋπόθεση ότι η αξία τους, αθροιστικά, δεν υπερβαίνει το 10 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

8406

Ατμοστρόβιλοι

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

8407

Κινητήρες με παλινδρομικό ή περιστρεφόμενο έμβολο στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται με ηλεκτρικούς σπινθήρες (κινητήρες εκρήξεως)

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

8408

Εμβολοφόροι κινητήρες στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται με συμπίεση (κινητήρας ντήζελ ή ημιντήζελ)

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

8409

Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κυρίως για κινητήρες των κλάσεων 8407 ή 8408

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

8412

Άλλοι κινητήρες και κινητήριες μηχανές

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

8415

Μηχανές και συσκευές τεχνητού κλίματος που περιλαμβάνουν ανεμιστήρα με κινητήρα και διατάξεις για τη μεταβολή της θερμοκρασίας και της υγρασίας, στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες στις οποίες ο υγρομετρικός βαθμός δεν μπορεί να ρυθμιστεί χωριστά

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

8418

Ψυγεία, καταψύκτες και άλλο υλικό, μηχανές και συσκευές για την παραγωγή του ψύχους, με ηλεκτρικό ή άλλο εξοπλισμό. Αντλίες θερμότητας, άλλες από τις μηχανές και συσκευές τεχνητού κλίματος της κλάσης 8415

Κατασκευή κατά την οποία:

- η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

-εντός του παραπάνω ορίου, ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο μέχρι ποσοστού 10 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και

-η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται

ex 8419

Συσκευές και διατάξεις για τις βιομηχανίες ξύλου, χαρτόμαζας και χαρτιού ή χαρτονιού

Κατασκευή κατά την οποία:

-η αξία των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και

-εντός του παραπάνω ορίου, ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 25 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

8420

Καλάνδρες και έλαστρα, άλλα από εκείνα για τα μέταλλα ή το γυαλί, και κύλινδροι για τα μηχανήματα αυτά

Κατασκευή κατά την οποία:

-η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και

-εντός του παραπάνω ορίου, ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 25 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

8425

έως

8428

Μηχανές και συσκευές για την ανύψωση, τη φόρτωση, εκφόρτωση ή τη μετακίνηση

Κατασκευή κατά την οποία:

- η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και

- ύλες της κλάσης 8431 μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 10 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

8429

Μπουλντόζες, πλάγιες μπουλντόζες (Angledozers), ισοπεδωτήρες, αναμοχλευτήρες (αποξέστες δρόμων), μηχανικά φτυάρια, εκσκαφείς, φορτωτές και φορτωτές-φτυαριστές, συμπιεστές και οδοστρωτήρες, αυτοπροωθούμενα:

- Οδοστρωτήρες

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

- Άλλα

Κατασκευή κατά την οποία:

- η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και

- εντός του παραπάνω ορίου, οι ύλες της κλάσης 8431 μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 10 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

8430

Άλλες μηχανές και συσκευές για χωματισμό, ισοπέδωση, αναμόχλευση, εκσκαφή συμπίεση εξόρυξη ή γεώτρηση, για ορυκτά ή μέταλλα, πασσαλομπήχτες και μηχανές εκρίζωσης πασσάλων. Εκχιονιστήρες

Κατασκευή κατά την οποία:

- η αξία των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και

- εντός του παραπάνω ορίου, η τιμή των υλών της κλάσης 8431 μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 10 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

ex 8431

Μέλη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τους οδοστρωτήρες

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής του προϊόντος

8439

Μηχανές και συσκευές για την παρασκευή πολτού από ινώδεις ύλες που περιέχουν κυτταρίνη ή για την κατασκευή ή την τελική επεξεργασία του χαρτιού ή του χαρτονιού

Κατασκευή κατά την οποία:

- η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και

- εντός του παραπάνω ορίου, ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 25 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

8441

Άλλες μηχανές και συσκευές για την κατεργασία της χαρτόμαζας του χαρτιού ή του χαρτονιού, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μηχανές κοπής κάθε τύπου

Κατασκευή κατά την οποία:

- η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και

- εντός του παραπάνω ορίου, ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 25 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

8444

έως

8447

Μηχανές που χρησιμοποιούνται στην κλωστοϋφαντουργία των κλάσεων αυτών

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

ex 8448

Μηχανές και συσκευές βοηθητικές για τα μηχανήματα των κλάσεων 8444 και 8445

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

8452

Ραπτομηχανές, άλλες από εκείνες για το ράψιμο των φύλλων των βιβλίων της κλάσης 8440. Έπιπλα, βάσεις και καλύμματα ειδικά κατασκευασμένα για ραπτομηχανές. Βελόνες για ραπτομηχανές

- Ραπτομηχανές που βελονίζουν αποκλειστικά στο σημείο της μασουρίστρας με κεφαλή βάρους το πολύ 16 kg χωρίς κινητήρα, ή 17 kg με κινητήρα

Κατασκευή κατά την οποία:

- η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος,

- η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται για τη συναρμολόγηση της κεφαλής (χωρίς κινητήρα) δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των αντίστοιχων καταγόμενων υλών, και

- οι μηχανισμοί τάνυσης του νήματος, αγκιστροβελόνας και ζιγκ-ζαγκ είναι καταγόμενα προϊόντα

- Άλλες

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

8456

έως

8466

Μηχανές και μηχανές-εργαλεία των κλάσεων 8456 έως 8466 και μέρη και εξαρτήματα που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις μηχανές και τις μηχανές-εργαλεία των κλάσεων αυτών

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

8469

έως

8472

Μηχανές και συσκευές γραφείου (π.χ. γραφομηχανές, υπολογιστικές μηχανές, αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών, πολύγραφοι, συσκευές για τη σύνδεση εγγράφων)

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

8480

Πλαίσια χυτηρίου. Βάσεις για μήτρες. Μοντέλα για μήτρες. Μήτρες για μέταλλα (άλλες από τις μήτρες χελωνών), τα μεταλλικά καρβίδια, το γυαλί, τις ορυκτές ύλες, το καουτσούκ ή τις πλαστικές ύλες

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

8484

Μεταλλοπλαστικές συναρμογές (φλάντζες). Συλλογές ή συνδυασμοί συναρμογών διαφόρων συνθέσεων, που παρουσιάζονται σε σακουλάκια, φακέλους ή ανάλογες συσκευασίες

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

8485

Μέρη μηχανών ή συσκευών που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό και δεν έχουν ηλεκτρικές συνδέσεις, μέρη με ηλεκτρική μόνωση, διατάξεις πηνίων, επαφές, ούτε άλλα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

ex κεφάλαιο 85

Μηχανές, συσκευές και υλικά ηλεκτρικά και τα μέρη τους. Συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου, συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής των εικόνων και του ήχου για την τηλεόραση και μέρη και εξαρτήματα των συσκευών αυτών. Εξαιρούνται τα προϊόντα που υπάγονται στις ακόλουθες κλάσεις ή μέρη κλάσεων, για τα οποία οι εφαρμοζόμενοι κανόνες εκτίθενται στη συνέχεια: 8501, 8502, ex 8522, 8523 έως 8529, 8535 έως 8537, 8542, 8544 έως 8548

Κατασκευή κατά την οποία:

- η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και

- εντός του παραπάνω ορίου, ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 10 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

8501

Ηλεκτροκινητήρες και ηλεκτρογεννήτριες, με εξαίρεση τα συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος

Κατασκευή κατά την οποία:

- η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και

- εντός του παραπάνω ορίου, ύλες της κλάσης 8503 μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 10 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

8502

Συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος και μετατροπείς στρεφόμενοι ηλεκτρικοί

Κατασκευή κατά την οποία:

- η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και

- εντός του παραπάνω ορίου, ύλες των κλάσεων 8501 και 8503 μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού, αθροιστικά, 10 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

ex 8522

Μέρη και εξαρτήματα των κινηματογραφικών μηχανών λήψης ή προβολής, με ήχο, για ταινίες 16 mm και άνω

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

8523

Υποθέματα έτοιμα για εγγραφή του ήχου ή ανάλογες εγγραφές, αλλά όχι γραμμένα, άλλα από τα προϊόντα του κεφαλαίου 37

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

8524

Δίσκοι, ταινίες και άλλα υποθέματα για την εγγραφή του ήχου ή για ανάλογες εγγραφές, γραμμένα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι μήτρες και τα γαλβανισμένα εκμαγεία για την παραγωγή των δίσκων, αλλά με εξαίρεση τα προϊόντα του κεφαλαίου 37:

- Μήτρες και γαλβανισμένα εκμαγεία για την παραγωγή δίσκων

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

- Άλλα

Κατασκευή κατά την οποία:

- η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και

- εντός του παραπάνω ορίου, οι ύλες της κλάσης 8523 μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 10 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

8525

Συσκευές εκπομπής για τη ραδιοτηλεφωνία, τη ραδιοτηλεγραφία, τη ραδιοφωνία ή την τηλεόραση, έστω και με ενσωματωμένη συσκευή λήψης ή συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου. Συσκευές λήψης εικόνων για την τηλεόραση

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

8526

Συσκευές ραδιοανίχνευσης και ραδιοβόλισης (ραντάρ), συσκευές ραδιοναυσιπλοΐας και συσκευές ραδιοτηλεχειρισμού

Κατασκευή κατά την οποία:

- η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και

- η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται

8527

Συσκευές λήψης για τη ραδιοτηλεφωνία, τη ραδιοτηλεγραφία ή τη ραδιοφωνία, έστω και συνδυασμένες, στο ίδιο περίβλημα, με συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου ή ωρολογιακή συσκευή

Κατασκευή κατά την οποία:

- η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και

- η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλώνπου χρησιμοποιούνται

8528

Συσκευές λήψης για την τηλεόραση (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές προβολής εικόνων από βίντεο), έστω και συνδυασμένες, στο ίδιο περίβλημα, με συσκευή λήψης για τη ραδιοφωνία ή με συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου ή των εικόνων

Κατασκευή κατά την οποία:

- η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και

- η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται

8529

Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις συσκευές των κλάσεων 8525 μέχρι 8528

Κατασκευή κατά την οποία:

- η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και

- η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται

8535

και

8536

Συσκευές και διατάξεις για τη διακοπή, κατανομή, προστασία, διακλάδωση, συναρμογή ή σύνδεση των ηλεκτρικών κυκλωμάτων

Κατασκευή κατά την οποία:

- η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και

- εντός του παραπάνω ορίου, οι ύλες της κλάσης 8538 μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 10 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

8537

Πίνακες, πλάκες, κονσόλες, αναλόγια, ερμάρια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα ερμάρια για αριθμητικούς χειρισμούς) και άλλα υποθέματα που φέρουν πολλές συσκευές των κλάσεων 8535 ή 8536, για τον χειρισμό ή τη διανομή του ρεύματος, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που ενσωματώνουν όργανα ή συσκευές του κεφαλαίου 90, άλλα από τις συσκευές αναστροφής της κλάσης 8517

Κατασκευή κατά την οποία:

- η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και

- εντός του παραπάνω ορίου, οι ύλες της κλάσης 8538 μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 10 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

ex 8541

Δίοδοι, κρυσταλλολυχνίες και παρόμοιες διατάξεις με ημιαγωγό, εκτός από τους δίσκους (wafers) που δεν έχουν ακόμη κοπεί σε μικροπλακέτες

Κατασκευή κατά την οποία:

- η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

- εντός του παραπάνω ορίου, ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 10 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

8542

Ολοκληρωμένα κυκλώματα και ηλεκτρονικές μικροσυναρμολογήσεις

Κατασκευή κατά την οποία:

- η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και

- εντός του παραπάνω ορίου, ύλες των κλάσεων 8541 ή 8542 μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού αθροιστικά 10 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

8544

Σύρματα, καλώδια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα ομοαξονικά καλώδια) και άλλοι αγωγοί με ηλεκτρική μόνωση (έστω και επισμαλτωμένα ή ανοδικώς οξειδωμένα), εφοδιασμένα ή όχι με τεμάχια σύνδεσης. Καλώδια από οπτικές ίνες, που αποτελούνται από ίνες επενδυμένες καθεμία χωριστά, έστω και αν φέρουν ηλεκτρικούς αγωγούς ή είναι εφοδιασμένα με τεμάχια σύνδεσης

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

8545

Ηλεκτρόδια από άνθρακα, ψήκτρες από άνθρακα, άνθρακες για λαμπτήρες ή ηλεκτρικές στήλες και άλλα είδη από γραφίτη ή άλλο άνθρακα, με ή χωρίς μέταλλο, για ηλεκτρικές χρήσεις

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

8546

Μονωτήρες από κάθε ύλη, για ηλεκτρική χρήση

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

8547

Τεμάχια μονωτικά που υποτελούνται στο σύνολό τους από μονωτικές ύλες ή που περιλαμβάνουν απλά μεταλλικά τεμάχια (π.χ. κοχλιωτές υποδοχές) συναρμολογημένα στη μάζα για λόγους συναρμολόγησης μόνο, για μηχανές, συσκευές ή ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, άλλα από τους μονωτήρες της κλάσης 8546. Μονωτικοί σωλήνες και τα συνδετικά τεμάχιά τους, από κοινά μέταλλα, που έχουν μονωθεί εσωτερικά

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιουμένων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

8548

Μέρη ηλεκτρικά μηχανών ή συσκευών, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

8601

έως

8607

Οχήματα και υλικό για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές και τα μέρη τους

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

8608

Εξαρτήματα και τεμάχια στερέωσης σιδηροδρομικών ή παρόμοιων γραμμών. Μηχανικές συσκευές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ηλεκτρομηχανικές) σηματοδότησης, ασφάλειας και ελέγχου για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές το οδικό ή ποτάμιο δίκτυο, χώρους στάθμευσης, λιμενικές εγκαταστάσεις ή αεροδρόμια. Τα μέρη τους

Κατασκευή κατά την οποία:

- η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και

- εντός του παραπάνω ορίου, οι ύλες της ίδιας δασμολογικής κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 10 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

8609

Εμπορευματοκιβώτια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές) ειδικά κατασκευασμένα και εξοπλισμένα για ένα ή περισσότερα μεταφορικά μέσα

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

ex κεφάλαιο 87

Αυτοκίνητα οχήματα, ελκυστήρες, ποδήλατα και άλλα χερσαία οχήματα μέρη και εξαρτήματά τους. Εξαιρούνται τα προϊόντα που υπάγονται στις ακόλουθες κλάσεις ή τμήματα κλάσεων, για τα οποία οι κανόνες εκτίθενται στη συνέχεια: 8709 έως 8711, ex 8712, 8715 και 8716

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

8709

Αυτοκίνητα οχήματα χωρίς διάταξη ανύψωσης των τύπων που χρησιμοποιούνται σε εργοστάσια, αποθήκες, λιμάνια ή αεροδρόμια, για τη μεταφορά εμπορευμάτων σε μικρές αποστάσεις. Οχήματα-ελκυστήρες, των τύπων που χρησιμοποιούνται στις αποβάθρες σιδηροδρομικών σταθμών. Τα μέρη τους

Κατασκευή κατά την οποία:

- η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και

- εντός του παραπάνω ορίου, ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 10 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

8710

Άρματα και θωρακισμένα αυτοκίνητα μάχης, με ή χωρίς τον οπλισμό τους. Τα μέρη τους

Κατασκευή κατά την οποία:

- η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και

- εντός του παραπάνω ορίου, ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μέχρι ποσοστού 10 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

8711

Μοτοσικλέτες (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα μοτοποδήλατα) και ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα, με ή χωρίς πλάγιο κιβώτιο (καλάθι). Πλάγια κιβώτια

Κατασκευή κατά την οποία:

- η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και

- η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται

ex 8712

Δίτροχα οχήματα χωρίς ρουλεμάν με σφαιρίδια

Κατασκευή από ύλες που δεν υπάγονται στην κλάση 8714

8715

Αμαξάκια για τη μεταφορά παιδιών (λαντό-πουσέτες) και παρόμοια οχήματα και τα μέρη τους

Κατασκευή κατά την οποία:

- η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και

- εντός του παραπάνω ορίου, οι ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 10 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

8716

Ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα οχήματα για κάθε είδους οχήματα. Άλλα οχήματα μη αυτοκίνητα. Τα μέρη τους

Κατασκευή κατά την οποία:

- η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος και,

- εντός του παραπάνω ορίου, οι ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 10 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

8803

Μέρη των συσκευών των κλάσεων 8801 ή 8802

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών της κλάσης 8803 δεν υπερβαίνει το 5 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

8804

Αλεξίπτωτα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα πηδαλιοχούμενα) και τα στροφόπτωτα (rotochutes). Τα μέρη και εξαρτήματά τους

- Στροφόπτωτα αλεξίπτωτα

Κατασκευή με ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανόμενων των λοιπών υλών της κλάσης 8804

- Άλλα

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών της κλάσης 8804 δεν υπερβαίνει το 10 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

8805

Συσκευές και διατάξεις για την εκτόξευση των οχημάτων αέρος. Συσκευές και διατάξεις για την προσγείωση των οχημάτων αέρος και παρόμοιες συσκευές και διατάξεις. Συσκευές εδάφους για την εκπαίδευση στην πτήση. Τα μέρη τους

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών της κλάσης 8805 δεν υπερβαίνει το 5 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

κεφάλαιο 89

Πλοία, λέμβοι και πλωτές κατασκευές

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κύτη της κλάσης 8906

ex κεφάλαιο 90

Όργανα και συσκευές οπτικής, φωτογραφίας, κινηματογραφίας, μέτρησης, ελέγχου, ακρίβειας. Όργανα και συσκευές ιατροχειρουργικής. Μέρη και εξαρτήματα αυτών των οργάνων ή συσκευών. Εξαιρούνται τα είδη που εμπίπτουν στις ακόλουθες κλάσεις ή τμήματα κλάσεων, για τα οποία οι κανόνες εκτίθενται στη συνέχεια: 9001, 9002, 9004, ex 9006, ex 9014, 9015 έως ex 9018 και 9024 έως 9033

Κατασκευή κατά την οποία:

- η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και

- εντός του παραπάνω ορίου, οι ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 10 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

9001

Οπτικές ίνες και δέσμες οπτικών ινών. Καλώδια από οπτικές ίνες, άλλες από εκείνες της κλάσης 8544. Ύλες πόλωσης σε φύλλα ή πλάκες. Φακοί (στους οποίους περιλαμβάνονται και οι φακοί επαφής), πρίσματα, καθρέπτες και άλλα στοιχεία οπτικής, από κάθε ύλη, μη συναρμολογημένη, άλλα από εκείνα από γυαλί που δεν είναι οπτικά κατεργασμένο

Κατασκευή κατά την οποία ή αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

9002

Φακοί, πρίσματα, καθρέπτες και άλλα στοιχεία οπτικής από κάθε ύλη, συναρμολογημένα, για όργανα ή συσκευές, άλλα από εκείνα από γυαλί που δεν είναι κατεργασμένο οπτικά

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

9004

Ματογυάλια (διορθωτικά, προστατευτικά ή άλλα) και παρόμοια είδη

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

ex 9006

Φωτογραφικές μηχανές με εξαίρεση τις ακόλουθες:

Κατασκευή κατά την οποία:

- Φωτογραφικές μηχανές των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή πλακών ή κυλίνδρων εκτύπωσης

- η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 45 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος,

και

- Φωτογραφικές μηχανές των τύπων που χρησιμοποιούνται για την αποτύπωση εγγράφων σε μικροφίλμ, μικροφίς ή άλλες μικροφόρμες

- εντός του παραπάνω ορίου, οι ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 10 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

- Φωτογραφικές μηχανές που έχουν ειδικά κατασκευασθεί για την υποβρύχια ή εναέρια φωτογράφιση, για την ιατρική εξέταση εσωτερικών οργάνων ή για τα ιατροδικαστικά εργαστήρια ή υπηρεσίες σήμανσης

- Φωτογραφικές μηχανές για στιγμιαία εμφάνιση και εκτύπωση

- Άλλες φωτογραφικές μηχανές:

- με σκόπευση μέσα από τον αντικειμενικό φακό, για φιλμ σε κυλίνδρους πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 35 mm

- άλλες, για φιλμ σε κυλίνδρους πλάτους κατώτερου των 35 mm

- άλλες, για φιλμ σε κυλίνδρους πλάτους 35 mm

ex 9014

Άλλα όργανα και συσκευές ναυσιπλοΐας

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

9015

Όργανα και συσκευές γεωδαισίας, τοπογραφίας, χωρομετρίας, χωροστάθμισης, εικονομετρίας, υδρογραφίας, ωκεανογραφίας, υδρολογίας, μετεωρολογίας και γεωφυσικής, με εξαίρεση τις πυξίδες. Τηλέμετρα

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

9016

Ζυγοί ευαίσθητοι σε βάρος 5 εκατοστογράμμων ή λιγότερο, με ή χωρίς σταθμά

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

9017

Όργανα σχεδίασης, χάραξης ή υπολογισμού (π.χ. μηχανές σχεδίασης, παντογράφοι, μοιρογνωμόνια, θήκες μαθηματικών εργαλείων, λογαριθμικοί κανόνες και δίσκοι). Όργανα μέτρησης του μήκους για χρήση με το χέρι (π.χ. μέτρα, μικρόμετρα, μετρητές (πόδια) με αυλακώσεις και μετρητές πάχους) που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

ex 9018

Οδοντιατρικά καθίσματα με ενσωματωμένες οδοντιατρικές συσκευές ή οδοντιατρικό πτυελοδοχείο

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων και των λοιπών υλών της κλάσης 9018

9024

Μηχανές και συσκευές για δοκιμές σκληρότητας, εφελκυσμού, συμπίεσης, ελαστικότητας ή των άλλων μηχανικών ιδιοτήτων των υλικών (π.χ. μετάλλων, ξύλου, υφαντικών υλών, χαρτιού, πλαστικών υλών)

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

9025

Πυκνόμετρα, αραιόμετρα κάθε είδους και παρόμοια όργανα που επιπλέουν, θερμόμετρα, πυρόμετρα, βαρόμετρα, υγρόμετρα και ψυχρόμετρα, που καταγράφουν ή όχι τα αποτελέσματα της μέτρησης, έστω και συνδυασμένα μεταξύ τους

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

9026

Όργανα και συσκευές για τη μέτρηση ή τον έλεγχο της παροχής, της στάθμης, της πίεσης ή των άλλων μεταβλητών χαρακτηριστικών των υγρών ή των αερίων (π.χ. μετρητές παροχής, δείκτες στάθμης, μανόμετρα, μετρητές θερμότητας), με εξαίρεση τα όργανα και συσκευές των κλάσεων 9014, 9015, 9028 και 9032

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

9027

Όργανα και συσκευές για αναλύσεις φυσικές ή χημικές (π.χ. πολωσίμετρα, διαθλασίμετρα, φασματόμετρα, αναλυτές αερίων ή καπνών). Όργανα και συσκευές για μέτρηση ή έλεγχο του ιξώδους, του πορώδους, της διαστολής, της επιφανειακής τάσης ή παρόμοια, για μετρήσεις θερμίδων, ακουστικής ή έντασης φωτός (στα οποία περιλαμβάνονται και οι μετρητές του χρόνου της στάσης για φωτογράφηση). Μικροτόμοι

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

9028

Μετρητές αερίων, υγρών ή ηλεκτρισμού, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι μετρητές (για τη μέτρηση άλλων μετρητών

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

9029

Άλλοι μετρητές (π.χ. μετρητές στροφών, μετρητές παραγωγής, ταξίμετρα, μετρητές αθροίσεως του διαστήματος που έχει διανυθεί, βηματόμετρο) Συσκευές ένδειξης της ταχύτητας και ταχύμετρα, άλλα από εκείνα των κλάσεων 9014 ή 9015. Στροβοσκόπια

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησημοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

9030

Ταλαντοσκόπια (παλμοσκόπια), αναλυτές φάσματος και άλλα όργανα και συσκευές για τη μέτρηση ή των έλεγχο των ηλεκτρικών μεγεθών. Όργανα και συσκευές για τη μέτρηση ή την ανίχνευση των ακτινοβολιών άλφα, βήτα, γάμμα, Χ και κοσμικών ή άλλων ακτινοβολιών ιονισμού

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

9031

Όργανα, συσκευές και μηχανήματα μέτρησης ή ελέγχου που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό. Προβολείς πλάγιας όψης (προφίλ)

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

9032

Όργανα και συσκευές για την αυτόματη ρύθμιση ή τον αυτόματο έλεγχο

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

9033

Μέρη και εξαρτήματα που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό, για μηχανές, συσκευές, όργανα ή είδη του κεφαλαίου 90

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

ex κεφάλαιο 91

Ωρολογοποιία, με εξαίρεση τα προϊόντα που υπάγονται στις ακόλουθες κλάσεις, για τα οποία οι κανόνες εκτίθενται στη συνέχεια: 9101 έως 9105 και 1910 έως 1913

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

9101

έως

9105

Ρολόγια κάθε είδους

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 45 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

9110

Μηχανισμοί ωρολογοποιίας πλήρεις, μη συναρμολογημένοι ή μερικώς συναρμολογημένοι (σετ μηχανισμών). Μη πλήρεις ωρολογιακοί μηχανισμοί, συναρμολογημένοι. Ημιτελείς μηχανισμοί ωρολογοποιίας

Κατασκευή κατά την οποία:

- η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και

- εντός του παραπάνω ορίου, οι ύλες της κλάσης 9114 μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 10 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

9111

Κάσες (κελύφη) για ρολόγια τσέπης ή χεριού και τα μέρη τους

Κατασκευή κατά την οποία:

- η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και

- εντός του παραπάνω ορίου, ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 10 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

9112

Πλαίσια και θαλαμίσκοι ωρολογιακών συσκευών και τα μέρη τους

Κατασκευή κατά την οποία:

- η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και

- εντός του παραπάνω ορίου, οι ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 10 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

9113

Βραχιόλια (μπρασελέ) ρολογιών και τα μέρη τους

- από κοινά μέταλλα, έστω και επιχρυσωμένα ή επαργυρωμένα, ή επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

- Άλλα

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

κεφάλαιο 92

Μουσικά όργανα, μέρη και εξαρτήματα των οργάνων αυτών

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

κεφάλαιο 93

Όπλα, πυρομαχικά και τα μέρη και εξαρτήματά τους

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

ex 9401

και

ex 9403

Έπιπλα από κοινά μέταλλα, με ενσωματωμένα τμήματα όχι παραγεμισμένα, από βαμβακερό ύφασμα βάρους το πολύ 300 g/m 2

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος,

ή

Κατασκευή από βαμβακερό ύφασμα ήδη σχηματοποιημένο και έτοιμο για χρήση σε έπιπλα των κλάσεων 9401 ή 9403, με την προϋπόθεση ότι:

- η αξία που υφάσματος δεν υπερβαίνει το 25 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και

- όλες οι άλλες χρησιμοποιούμενες ύλες είναι ήδη καταγωγής και υπάγονται σε κλάση άλλη από την 9401 ή την 9403

9405

Συσκευές φωτισμού (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προβολείς) και τα μέρη τους, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Λάμπες-ρεκλάμες, φωτεινά σήματα, φωτεινές ενδεικτικές πινακίδες και παρόμοια είδη, που διαθέτουν μόνιμη πηγή φωτισμού, και τα μέρη τους, και που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων ύλων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

9406

Προκατασκευές

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

9503

Άλλα παιχνίδια για παιδιά. Μικροκατασκευές και παρόμοια είδη για διασκέδαση, με κίνηση ή όχι. Παιχνίδια-αινίγματα (puzzles) κάθε είδους

Κατασκευή κατά την οποία:

- όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από την κλάση του προϊόντος, και

- η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

ex 9506

Πέδιλα για μπαστούνια γκολφ

Κατασκευή από ημικατεργασμένα τεμάχια

ex 9507

Ράβδοι αλιείας, αγκίστρια και άλλα είδη για την αλιεία με αρμίδι. Απόχες για κάθε χρήση. Δολώματα (άλλα από εκείνα των κλάσεων 9208 ή 9705) και παρόμοια είδη κυνηγίου:

- αγκίστρια αλιείας προσαρμοσμένα με τεχνητό δόλωμα. Προσαρμοσμένα αρμίδια, συμπεριλαμβανομένου και του κάτω μέρους της καθετής

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος. Ωστόσο, είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται και ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 25 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

ex 9601

και

ex 9602

Τεχνουργήματα από ζωικές, φυτικές ή ορυκτές ύλες για λάξευση

Κατασκευή από "κατεργασμένες" ύλες των ιδίων κλάσεων

ex 9603

Σκούπες και βούρτσες (με εξαίρεση τις τσαλόσκουπες και τα παρόμοια, καθώς και τις βούρτσες από τρίχωμα κουναβιού, σκίουρου), χειροκίνητες μηχανικές σκούπες δαπέδου, χωρίς κινητήρα. Πινέλα και ρόλοι για χρωματισμούς, ελαστικές βούρτσες, σφουγγαρόπανα

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

9605

Σύνολα ειδών ταξιδιού για τον ατομικό καλλωπισμό, το ράψιμο ή το καθάρισμα των υποδημάτων ή ενδυμάτων

Κάθε τεμάχιο ενός συνόλου (σετ) πρέπει να ανταποκρίνεται στους κανόνες που θα ίσχυαν εάν δεν περιλαμβανόνταν στο σύνολο αυτό. Ωστόσο, είναι δυνατόν να περιλαμβάνονται και είδη μη καταγωγής, με την προϋπόθεση ότι η συνολική τους αξία δεν υπερβαίνει το 15 % της εργοστασιακής τιμής του συνόλου

9606

Κουμπιά και κουμπιά-σούστες. Σκελετοί για κουμπιά και άλλα μέρη για κουμπιά ή κουμπιά-σούστες. Ημιτελή κουμπιά

Κατασκευή κατά την οποία:

- όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από την κλάση του προϊόντος, και

- υπό τον όρο ότι η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

ex 9608

Στυλογράφοι και μολύβια με σφαιρίδια (μπίλια). Στυλογράφοι και μαρκαδόροι με μύτη από πίλημα ή με άλλες πορώδεις μύτες. Στυλογράφοι με πένα και άλλοι στυλογράφοι. Μεταλλικές αιχμές για αντίγραφα. Μηχανικά μολύβια. Κονδυλοφόροι, θήκες για μολύβια και παρόμοια είδη. Μέρη (στα οποία περιλαμβάνονται και τα καλύμματα που προφυλάσσουν τις μύτες, και τα άγκιστρα συγκράτησης) των ειδών αυτών, με εξαίρεση εκείνα της κλάσης 9609:

- κονδυλοφόροι, στυλογράφοι και άλλοι στυλογράφοι με πένα

Κατασκευή από ύλες που υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος. Ωστόσο, είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται πένες ή μύτες καθώς και άλλα είδη υπαγόμενα στην ίδια κλάση με το προϊόν, με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 10 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

9612

Μελανοταινίες για γραφομηχανές και παρόμοιες μελανοταινίες, εμποτισμένες με μελάνη ή αλλιώς παρασκευασμένες για να αφήνουν αποτυπώματα, έστω και τυλιγμένες σε πηνία ή καρέτες. Ταμπόν μελάνης, έστω και εμποτισμένα με ή χωρίς κουτί

Κατασκευή κατά την οποία:

- όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από την κλάση του προϊόντος, και

- υπό τον όρο ότι η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

ex 9614

Πίπες για καπνό (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεφαλές για πίπες)

Κατασκευή από ημικατεργασμένα τεμάχια

Παράρτημα 3 του παραρτήματος ΙΙ

Ως "κράτη ΑΚΕ", κατά την έννοια του παρόντος παραρτήματος, νοούνται τα ακόλουθα κράτη, τα οποία αποτελούν συμβαλλόμενα μέρη της τέταρτης σύμβασης ΑΚΕ-ΕΟΚ, που υπογράφηκε στη Λομέ στις 15 Δεκεμβρίου 1989:

(Με την επιφύλαξη ενδεχόμενων αλλαγών της κατάστασης)

Αγγόλα

Αντίγκουα και Μπαρμπούντα

Μπαχάμες

Μπαρμπάντος

Μπελίζ

Μπενίν

Μποτσουάνα

Μπουρκίνα Φάσο

Μπουρούντι

Καμερούν

Πράσινο Ακρωτήριο

Κεντροαφρικανική Δημοκρατία

Κομόρες

Κονγκό

Ακτή Ελεφαντοστού

Τζιμπουτί

Δομινίκα

Δομινικανή Δημοκρατία

Αιθιοπία

Φίτζι

Γκαμπόν

Γκάμπια

Γκάνα

Γρενάδα

Γουινέα

Γουινέα-Μπισσάου

Ισημερινή Γουινέα

Γουιάνα

Αϊτή

Ιαμαϊκή

Κένυα

Κιριμπάτι

Λεσόθο

Λιβερία

Μαδαγασκάρη

Μαλάουι

Μαλί

Μαυρίκιος (Νήσος)

Μαυριτανία

Μοζαμβίκη

Νίγηρ

Νιγηρία

Ουγκάντα

Παπουασία-Νέα Γουινέα

Ρουάντα

Άγιος Χριστόφορος και Νέβις

Αγία Λουκία

Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες

Νήσοι Σολομώντος

Δυτική Σαμόα

Σάο Τομέ και Πρίνσιπε

Σενεγάλη

Σεϋχέλλες

Σιέρρα Λεόνε

Σομαλία

Σουδάν

Σουρινάμ

Σουαζιλάνδη

Τανζανία

Τσαντ

Τόγκο

Τόνγκα

Τρινιδάδ και Τομπάγκο

Τουβαλού

Βανουάτου

Ζαΐρ

Ζάμπια

Ζιμπάμπουε

Παράρτημα 4 του παραρτήματος ΙΙ

ΕΝΤΥΠΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

1. Για την κατάρτιση του πιστοποιητικού κυκλοφορίας των εμπορευμάτων EUR. 1 χρησιμοποιείται το έντυπο υπόδειγμα το οποίο παρατίθεται στο παρόν παράρτημα. Το έντυπο αυτό είναι τυπωμένο σε μία ή περισσότερες από τις επίσημες γλώσσες της Κοινότητας. Το πιστοποιητικό καταρτίζεται σε μία από τις γλώσσες αυτές, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους ή της ΥΧΕ εξαγωγής. Εάν είναι χειρόγραφο, πρέπει να συμπληρώνεται με μελάνη, με γράμματα του τύπου.

2. Το πιστοποιητικό έχει διαστάσεις 210 x 297 mm, με μέγιστη ανοχή ως προς το μήκος + 8 mm/- 5 mm. Το χαρτί πρέπει να είναι λευκού χρώματος χωρίς μηχανικούς πολτούς, επεξεργασμένο για γραφή, και βάρους τουλάχιστον 65 g/m 2. Φέρει τυπωμένη διαγράμμιση πράσινου χρώματος η οποία αποκαλύπτει κάθε φαλκίδευση με μηχανικά ή χημικά μέσα.

3. Τα κράτη εξαγωγής και οι αρμόδιες αρχές των ΥΧΕ εξαγωγής μπορούν να διατηρήσουν την αποκλειστικότητα της εκτύπωσης των πιστοποιητικών ή να την αναθέσουν σε τυπογραφεία που έχουν την έγκρισή τους. Στη δεύτερη περίπτωση, σε κάθε πιστοποιητικό υπάρχει μνεία της έγκρισης αυτής. Κάθε πιστοποιητικό φέρει το όνομα και τη διεύθυνση του τυπογράφου ή ένα σημείο που να επιτρέπει την αναγνώρισή του. Φέρει επίσης αύξοντα αριθμό, τυπωμένο ή μη, για την αναγνώριση του πιστοποιητικού.

4. Τα έντυπα των οποίων το υπόδειγμα περιέχεται στο παράρτημα 5 του παραρτήματος ΙΙ της απόφασης αριθ. 86/283/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 30ής Ιουνίου 1986 επιτρέπεται να εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούνται ωσότου εξαντληθούν τα αποθέματα, το αργότερο δε έως τις 31 Δεκεμβρίου 1992.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

1. Εξαγωγέας (όνομα, πλήρης διεύθυνση, χώρα)

3. Παραλήπτης (όνομα, πλήρης διεύθυνση, χώρα) (προαιρετική μνεία)

EUR.1 Αριθ. A 000.000

Συμβουλευθείτε τις σημειώσεις της οπίσθιας όψεως προ της συμπληρώσεως του εντύπου

2. Πιστοποιητικό χρησιμοποιούμενο στις προτιμησιακές

συναλλαγές μεταξύ

και

(να αναφερθούν οι ενδιαφερόμενες χώρες, ομάδες χωρών ή εδάφη)

4. Χώρα, ομάδα χωρών ή έδαφος, των οποίων τα προϊόντα θεωρούνται ως καταγόμενα

5.Χώρα, ομάδα χωρών ή

έδαφος προορισμού

6. Πληροφορίες σχετικές με τη μεταφορά (προαιρετική μνεία)

7. Παρατηρήσεις

8. Αύξων αριθμός. Σημεία, αριθμοί, αριθμός και είδος δεμάτων (1). Περιγραφή των εμπορευμάτων

9. Μεικτό

βάρος

(kg) ή

άλλη

μετρική

μονάδα

(hl, m 3, κ.λπ.)

10. Τιμολόγια

(προαιρετική

μνεία)

11. ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ

Πιστοποίηση της ακριβείας της δηλώσεως

Έγγραφο εξαγωγής (2)

Υπόδειγμα Αριθ. ..................

Τελωνείο

Χώρα ή έδαφος εκδόσεως

(Τόπος και ημερομηνία)

Σφραγίδα

12.ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΑ

Ο υπογεγραμμένος δηλώ ότι τα ανωτέρω περιγραφόμενα εμπορεύματα πληρούν τους όρους που απαιτούνται για την έκδοση του παρόντος πιστοποιητικού.

(Τόπος και ημερομηνία)

(Υπογραφή)

(Υπογραφή)

13. ΑΙΤΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ, προς:

14. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ο έλεγχος που διενεργήθη επέτρεψε να διαπιστωθεί ότι το παρόν πιστοποιητικό(1)

O

εξεδόθη πράγματι από το αναφερόμενο τελωνείο και τα στοιχεία που περιλαμβάνει είναι ακριβή

O

δεν ανταποκρίνεται στις απαιτούμενες προϋποθέσεις γνησιότητας και κανονικότητας (βλέπε τις προσηρτημένες στο παρόν παρατηρήσεις)

Ζητείται ο έλεγχος της γνησιότητας και της κανονικότητας του παρόντος πιστοποιητικού

(Τόπος και ημερομηνία)

(Τόπος και ημερομηνία)

Σφραγίδα

Σφραγίδα

(Υπογραφή)

(Υπογραφή)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Το πιστοποιητικό δεν πρέπει να περιέχει ξέσματα ούτε προσθήκες. Οι ενδεχόμενες τροποποιήσεις που επιφέρονται σ' αυτό πρέπει να γίνονται με διαγραφή των εσφαλμένων ενδείξεων και με προσθήκη ενδεχομένως των επιθυμητών ενδείξεων. Κάθε τέτοια τροποποίηση πρέπει να εγκρίνεται από τον συντάξαντα το πιστοποιητικό και να θεωρείται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας ή του εδάφους εκδόσεως.

2. Τα είδη που αναγράφονται επί του πιστοποιητικού πρέπει να αναγράφονται στο ένα μετά το άλλο χωρίς κενό διάστιχο και κάθε είδος πρέπει να έχει προ αυτού αύξοντα αριθμό. Αμέσως κάτω από το τελευταίο είδος πρέπει να σύρεται οριζόντια γραμμή. Οι χώροι που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί πρέπει να διαγράφονται κατά τρόπο ώστε να καθίσταται αδύνατη κάθε μεταγενέστερη προσθήκη.

3.Τα εμπορεύματα περιγράφονται κατά τις εμπορικές συνήθειες με στοιχεία επαρκή για τη διαπίστωση της ταυτότητάς τους.

ΑΙΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

1. Εξαγωγέας (όνομα, πλήρης διεύθυνση, χώρα)

3. Παραλήπτης (όνομα, πλήρης διεύθυνση, χώρα) (προαιρετική μνεία)

EUR.1 Αριθ. Α 000.000

Συμβουλευθείτε τις σημειώσεις της οπίσθιας όψεως προ της συμπληρώσεως του

εντύπου

2. Αίτηση πιστοποιητικού χρησιμοποιουμένου στις προτιμησιακές συναλλαγές μεταξύ

και

(να αναφερθούν οι ενδιαφερόμενες χώρες, ομάδες χωρών ή εδάφη)

4. Χώρα, ομάδα χωρών ή έδαφος, των οποίων τα προϊόντα θεωρούνται ως καταγόμενα

5.Χώρα, ομάδα χωρών ή έδαφος προορισμού

6. Πληροφορίες σχετικές με τη μεταφορά (προαιρετική μνεία)

7. Παρατηρήσεις

8. Αύξων αριθμός. Σημεία, αριθμοί, αριθμός και είδος δεμάτων (1). Περιγραφή των εμπορευμάτων

9. Μεικτό

βάρος

(kg) ή

άλλη

μετρική

μονάδα

(hl, m 3, κ.λπ.)

10. Τιμολόγια

(προαιρετική

μνεία)

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΑ

Ο υπογεγραμμένος εξαγωγέας των εμπορευμάτων που περιγράφονται στην εμπρόσθια όψη,

ΔΗΛΩΝΩ ότι τα εμπορεύματα αυτά πληρούν τους απαιτούμενους όρους για την έκδοση του προσαρτημένου πιστοποιητικού.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΩ τις περιστάσεις που επέτρεψαν σ' αυτά τα εμπορεύματα να πληρούν τους όρους αυτούς:

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΩ τα παρακάτω δικαιολογητικά (1):

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ την υποχρέωση να προσκομίσω, αν οι αρμόδιες αρχές το ζητήσουν, οποιοδήποτε συμπληρωματικό στοιχείο που θα εκρίνετο αναγκαίο από αυτές για την έκδοση του προσαρτημένου πιστοποιητικού, καθώς επίσης και να δεχθώ, εφόσον συντρέχει λόγος, οποιονδήποτε έλεγχο από τις ανωτέρω αρχές των λογιστικών μου στοιχείων και των συνθηκών κατασκευής των εμπορευμάτων που αναφέρονται ανωτέρω.

ΖΗΤΩ την έκδοση του προσαρτημένου πιστοποιητικού για τα εμπορεύματα αυτά.

(Τόπος και ημερομηνία)

(Υπογραφή)

Παράρτημα 5 του παραρτήματος ΙΙ

ΕΝΤΥΠΟ EUR. 2

1. Το έντυπο EUR. 2, υπόδειγμα του οποίου παρατίθεται στο παρόν παράρτημα, συμπληρώνεται από τον εξαγωγέα. Καταρτίζεται σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Κοινότητας, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία της ΥΧΕ εξαγωγής. Εάν είναι χειρόγραφο, συμπληρώνεται με μελάνη, με γράμματα του τύπου.

2. Το έντυπο EUR. 2 αποτελείται από ένα μόνο φύλλο διαστάσεων 210 x 148 mm. Το χαρτί είναι λευκού χρώματος, χωρίς μηχανικούς πολτούς, επεξεργασμένο για γραφή, και βάρους τουλάχιστον 65 g/m 2.

3. Τα κράτη και οι αρμόδιες αρχές των ΥΧΕ εξαγωγής μπορούν να διατηρήσουν την αποκλειστικότητα της εκτύπωσης των εντύπων ή να την αναθέσουν σε τυπογραφεία που έχουν την έγκρισή τους. Στη δεύτερη περίπτωση, κάθε έντυπο φέρει μνεία της έγκρισης αυτής. Κάθε έντυπο φέρει επίσης διακριτικό σημείο του εγκεκριμένου τυπογραφείου, καθώς και αύξοντα αριθμό, τυπωμένο ή μη, για την αναγνώριση του εντύπου.

4. Τα έντυπα των οποίων το υπόδειγμα περιέχεται στο παράρτημα 6 του παραρτήματος ΙΙ της απόφασης αριθ. 86/283/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 30ής Ιουνίου 1986 επιτρέπεται να εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούνται ωσότου εξαντληθούν τα αποθέματα, το αργότερο δε έως τις 31 Δεκεμβρίου 1992.

ΕΝΤΥΠΟ EUR.2 Αριθ.

1

Έντυπο χρησιμοποιούμενο στις προτιμησιακές συναλλαγές μεταξύ (1) ................... και

2

Εξαγωγέας (όνομα, πλήρης διεύθυνση, χώρα)

3

Δήλωση του εξαγωγέα

Ο υπογεγραμμένος, εξαγωγέας των εμπορευμάτων που περιγράφονται ανωτέρω, δηλώνω ότι τα εμπορεύματα αυτά πληρούν τους απαιτούμενους όρους για τη σύνταξη του παρόντος εντύπου και ότι προσέλαβαν την ιδιότητα καταγομένων προϊόντων κατά τους όρους που προβλέπονται από τις διατάξεις που διέπουν τις αναφερόμενες στο χώρο αριθ. 1 συναλλαγές.

4

Παραλήπτης (όνομα, πλήρης διεύθυνση, χώρα)

5

Τόπος και ημερομηνία

6

Υπογραφή του εξαγωγέα

7

Παρατηρήσεις (2)

8

Χώρα καταγωγής (3)

9

Χώρα προορισμού (4)

10

Μεικτή μάζα (kg)

11

Σημεία, αριθμοί της αποστολής και περιγραφή εμπορευμάτων

12

Διοίκηση ή υπηρεσία της χώρας εξαγω

γής (4) επιφορτισμένη με τον έλεγχο "εκ των υστέρων" της δηλώσεως του εξαγωγέα

Προ της συμπληρώσεως του εντύπου να διαβασθούν με προσοχή οι οδηγίες της οπισθίας όψεως.

13

Αίτηση ελέγχου

14

Αποτέλεσμα του ελέγχου

Ζητείται ο έλεγχος της δηλώσεως του εξαγωγέα που αναφέρεται στην εμπρόσθια όψη του παρόντος εντύπου (5)()

Ο έλεγχος που διενεργήθη επέτρεψε να διαπιστωθεί ότι (1)

O

οι ενδείξεις και μνείες που αναγράφονται στο παρόν έντυπο είναι ανακριβείς

O

το παρόν έντυπο δεν ανταποκρίνεται στις απαιτούμενες προϋποθέσεις γνησιότητας και κανονικότητας (βλέπε τις προσαρτημένες παρατηρήσεις)

(Τόπος και ημερομηνία)

,

Σφραγίδα

19

(Τόπος και ημερομηνία)

,

Σφραγίδα

19

(Υπογραφή)

(Υπογραφή)

Οδηγίες περί συντάξεως του εντύπου EUR. 2

1. Έντυπο EUR. 1 δύναται μόνον να συνταχθεί για εμπορεύματα τα οποία, στη χώρα εξαγωγής, πληρούν τους όρους που προβλέπονται από τις διατάξεις που διέπουν τις συναλλαγές που αναφέρονται στον χώρο αριθ. 1 του εντύπου. Οι διατάξεις αυτές πρέπει να μελετώνται προσεκτικά προ της συμπληρώσεως του εντύπου.

2.Ο εξαγωγέας προσαρτά το έντυπο στο δελτίο αποστολής, όταν πρόκειται για αποστολή με ταχυδρομικό δέμα, ή το εισάγει στο δέμα, όταν πρόκειται για αποστολή με το ταχυδρομείο επιστολών. Επιπλέον αναγράφει, είτε στην πράσινη ετικέτα Γ1 είτε στη διασάφηση Γ2/ΓΠ3 τη μνεία EUR. 2 συνοδευομένη από τον αριθμό σειράς του εντύπου.

3.Οι οδηγίες αυτές δεν απαλλάσσουν τον εξαγωγέα από την τήρηση των λοιπών διατυπώσεων που προβλέπονται στους τελωνειακούς ή ταχυδρομικούς κανονισμούς.

4.Η χρησιμοποίηση του εντύπου συνιστά για τον εξαγωγέα την ανάληψη της υποχρεώσεως να προσκομίσει στις αρμόδιες αρχές οποιοδήποτε δικαιολογητικό στοιχείο που κρίνεται αναγκαίο από αυτές και να δεχθεί οποιονδήποτε έλεγχο από τις ανωτέρω αρχές των λογιστικών του στοιχείων και των συνθηκών κατασκευής των εμπορευμάτων που περιγράφονται στον χώρο 11 του εντύπου.

(ΟΠΙΣΘΙΑ ΟΨΗ)

Παράρτημα 6 Α του παραρτήματος ΙΙ

ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΩΣ ΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ο υπογεγραμμένος δηλώνω ότι τα εμπορεύματα που απαριθμούνται στο παρόν τιμολόγιο (1)

παρήχθησαν (2)

και πληρούν τους κανόνες καταγωγής που διέπουν τις προτιμησιακές συναλλαγές μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών ΥΧΕ.

Αναλαμβάνω την υποχρέωση να προσκομίσω στις αρμόδιες αρχές κάθε συμπληρωματικό αποδεικτικό στοιχείο που αυτές θα κρίνουν αναγκαίο.

(3)

(4)

(6)

Σημείωση:

Το ανωτέρω κείμενο, συμπληρωμένο σύμφωνα με τις υποσημειώσεις, αποτελεί δήλωση του προμηθευτή. Οι υποσημειώσεις δεν πρέπει να είναι τυπωμένες.

Παράρτημα 6 Β του παραρτήματος ΙΙ

ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΩΣ ΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ο υπογεγραμμένος δηλώνω ότι τα εμπορεύματα που απαριθμούνται στο παρόν τιμολόγιο ........................................... (1) παρήχθησαν .......................................... (2) και περιέχουν τα ακόλουθα μη καταγόμενα από την Κοινότητα στοιχεία ή υλικά, στα πλαίσια των προτιμησιακών συναλλαγών:

(3)

(4)

(6)

(7)

Αναλαμβάνω την υποχρέωση να προσκομίσω στις τελωνειακές αρχές κάθε συμπληρωματικό αποδεικτικό στοιχείο που αυτές θα κρίνουν αναγκαίο.

(8)

(9)

(10)

Σημείωση:

Το ανωτέρω κείμενο, συμπληρωμένο σύμφωνα με τις υποσημειώσεις, αποτελεί δήλωση του προμηθευτή. Οι υποσημειώσεις δεν πρέπει να είναι τυπωμένες.

Παράρτημα 7 του παραρτήματος ΙΙ

ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

1. Χρησιμοποιείται το έντυπο δελτίου πληροφοριών του οποίου υπόδειγμα περιέχεται στο παρόν παράρτημα. Είναι τυπωμένο σε μία ή περισσότερες από τις επίσημες γλώσσες της Κοινότητας. Το δελτίο πληροφοριών καταρτίζεται σε μία από αυτές τις γλώσσες σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του κράτους εξαγωγής. Εάν είναι χειρόγραφο, συμπληρώνεται με μελάνη, με γράμματα του τύπου. Φέρει αύξοντα αριθμό, τυπωμένο ή μη, για την αναγνώρισή του.

2. Το δελτίο πληροφοριών έχει διαστάσεις Α4 (210 x 297 mm), με μέγιστη ανοχή ως προς το μήκος + 8 mm/ - 5 mm. Χρησιμοποιείται χαρτί λευκού χρώματος, επεξεργασμένο για γραφή, χωρίς μηχανικούς πολτούς, βάρους τουλάχιστον 65 g/m 2.

3. Οι εθνικές αρχές μπορούν να διατηρήσουν την αποκλειστικότητα της εκτύπωσης των εντύπων ή να την αναθέσουν σε τυπογραφεία που έχουν την έγκρισή τους. Στη δεύτερη περίπτωση, σε κάθε πιστοποιητικό υπάρχει μνεία της έγκρισης αυτής. Το έντυπο φέρει το όνομα και τη διεύθυνση του τυπογράφου ή ένα σημείο που να επιτρέπει την αναγνώρισή του.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

1. Αποστολέας (1)

ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

για την απόκτηση

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

που προβλέπεται στις διατάξεις που διέπουν τις συναλλαγές μεταξύ

2. Παραλήπτης (1)

ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

και ΤΩΝ ΥΠΕΡΠΟΝΤΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ

ΕΔΑΦΩΝ (ΥΧΕ)

3. Μεταποιητής (1)

4. Κράτος στο οποίο έλαβαν χώρα οι κατεργασίες ή μεταποιήσεις

6. Τελωνείο, εισαγωγή (2)

5. Για υπηρεσιακή χρήση

7. Παραστατικό εισαγωγής (2)

Τύπος αριθ. ............

Σειρά

της

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΧΩΡΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

8. Σημεία, αριθμοί,

αριθμός και είδος

κόλλων

9.Κλάση της ονοματολογίας των Βρυξελλών και περιγραφή των εμπορευμάτων

10. Ποσότητα (3)

11. Αξία (4)

ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

12. Κλάση της ονοματολογίας των Βρυξελλών και περιγραφή των εμπορευμάτων

13.Χώρα

καταγωγής

14. Ποσότητα(3)

15. Αξία (2) (6)

16. Φύση των κατεργασιών και μεταποιήσεων που πραγματοποιήθηκαν

17. Παρατηρήσεις

18. ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ

Πιστοποιείται η ακρίβεια της δηλώσεως

Παραστατικό

Τύπος .................................... Αριθ.

19.ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΑ

Ο υπογεγραμμένος δηλώνω ότι οι ανωτέρω πληροφορίες

είναι ακριβείς

Τελωνείο

(Τόπος)

(Ημερομηνία)

Ημερομηνία

(Υπογραφή)

Σφραγίδα

του

τελωνείου

(Υπογραφή)

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ο υπογεγραμμένος τελωνειακός υπάλληλος ζητώ τον έλεγχο της κανονικότητας του παρόντος δελτίου πληροφοριών

Βάσει του ελέγχου που διενήργησε ο υπογεγραμμένος τελωνειακός υπάλληλος διεπιστώθη ότι το παρόν δελτίο πληροφοριών:

α) εξεδόθη κανονικώς από το τελωνείο που αναφέρεται στο παραστατικό και τα στοιχεία που περιλαμβάνει είναι ακριβή (5)()

β)δεν ανταποκρίνεται στις απαιτούμενες προϋποθέσεις γνησιότητας και κανονικότητας (βλέπε τις παρατηρήσεις που προσαρτώνται στο παρόν) (5)()

(Τόπος και ημερομηνία)

(Τόπος και ημερομηνία)

Σφραγίδα

του

τελωνείου

Σφραγίδα

του

τελωνείου

(Υπογραφή του υπαλλήλου)

(Υπογραφή του υπαλλήλου)

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΕΚ ΤΗΣ ΕΜΠΡΟΣΘΙΑΣ ΟΨΕΩΣ

Παράρτημα 8 του παραρτήματος ΙΙ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 33, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

Δασμολογική κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

ex 2707

Λάδια στα οποία τα αρωματικά συστατικά υπερισχύουν κατά βάρος από τα μη αρωματικά συστατικά, ανάλογα προς τα ορυκτά λάδια που λαμβάνονται με αποστάξεις σε υψηλή θερμοκρασία των πισσών από λιθάνθρακα που αποστάζουν 65 % ή περισσότερο του όγκου τους στους 250 oC (που περιλαμβάνουν και τα μείγματα βενζίνης και βενζόλης), και προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για καύσιμα

2709 έως 2715

Ορυκτά λάδια και το προϊόν της απόσταξής τους. Ασφαλτούχες ύλες. Ορυκτά κεριά

ex 2901

Άκυκλοι υδρογονάνθρακες που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα

ex 2902

Κυκλανικοί και κυκλενικοί υδρογονάνθρακες, με εξαίρεση τα αζουλένια, βενζόλιο, τουλουόλιο, ξυλόλιο, που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα

ex 3403

Παρασκευάσματα λιπαντικά που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 70 % λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά

ex 3404

Κεριά τεχνητά και κεριά παρασκευασμένα, με βάση την παραφίνη, τα κεριά από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά, τα κατάλοιπα παραφίνης

ex 3811

Παρασκευασμένα προσθετικά για λιπαντικά λάδια, που περιέχουν λάδια πετρελαίου ή ασφαλτούχων ορυκτών

Παράρτημα 9 του παραρτήματος ΙΙ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ

1. Εμπορική ονομασία του τελικού προϊόντος

1.1.Δασμολογική κατάταξη (κλάση ΕΣ)

2. Προβλεπόμενος ετήσιος όγκος των εξαγωγών προς την Κοινότητα (σε βάρος, αριθμό τεμαχίων, μέτρων ή άλλη μονάδα)

3.Εμπορική ονομασία των χρησιμοποιούμενων υλών καταγωγής τρίτων χωρών

Δασμολογική κατάταξη (κλάση ΕΣ)

4.Προβλεπόμενος συνολικός όγκος των χρησιμοποιούμενων υλών καταγωγής τρίτων χωρών

5.Αξία των χρησιμοποιούμενων υλών καταγωγής τρίτων χωρών

6.Εργοστασιακή τιμή του τελικού προϊόντος

7.Καταγωγή των υλών προελεύσεως τρίτων χωρών

8.Λόγοι για τους οποίους ο κανόνας καταγωγής δεν πληρούται για το τελικό προϊόν

9.Εμπορική ονομασία των χρησιμοποιούμενων υλών καταγωγής χωρών ΑΚΕ, ΕΟΚ ή YXE

10.Προβλεπόμενος ετήσιος όγκος των χρησιμοποιούμενων υλών καταγωγής χωρών ΑΚΕ, ΕΟΚ ή YXE

11. Αξία των χρησιμοποιούμενων υλών καταγωγής χωρών ΑΚΕ, ΕΟΚ ή YXE

13.Διάρκεια της ζητούμενης παρέκκλισης

από .......................................... έως ..........................................

12.Κατεργασίες ή μεταποιήσεις υλών προελεύσεως τρίτων χωρών που πραγματοποιούνται (χωρίς να αποκτηθεί η καταγωγή) στην ΕΟΚ ή στις YXE

14.Λεπτομερής περιγραφή των κατεργασιών ή μεταποιήσεων που πραγματοποιούνται σε χώρες ΑΚΕ

15.Δομή του εταιρικού κεφαλαίου της επιχείρησης

16.Αξία των επενδύσεων που έχουν γίνει ή πρόκειται να γίνουν

17.Απασχολούμενο/προβλεπόμενο προσωπικό

18.Προστιθέμενη αξία λόγω των κατεργασιών ή μεταποιήσεων που πραγματοποιούνται σε χώρες ΑΚΕ

18.1.Εργατικό δυναμικό

18.2.Γενικά έξοδα

18.3.Άλλα

20.Σκοπούμενες λύσεις για να αποφευχθεί στο μέλλον η ανάγκη παρέκκλισης

19.Άλλες υπάρχουσες πηγές εφοδιασμού για τις χρησιμοποιούμενες ύλες

21.Παρατηρήσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Εάν τα τετραγωνίδια που υπάρχουν στο έντυπο δεν έχουν αρκετό χώρο για την αναγραφή όλων των χρήσιμων πληροφοριών, στο έντυπο μπορούν να επισυναφθούν συμπληρωματικά φύλλα. Στην περίπτωση αυτή καλό είναι να σημειώνεται στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο "βλέπε παράρτημα".

2. Εφόσον είναι δυνατό, στο έντυπο πρέπει να επισυνάπτονται δείγματα ή απεικονίσεις (φωτογραφίες, σχέδια, κατάλογοι, κ.λπ.) του τελικού προϊόντος και των χρησιμοποιηθέντων υλικών.

3. Για κάθε προϊόν που αφορά η δήλωση πρέπει να συμπληρώνεται χωριστό έντυπο.

Τετραγωνίδια 3, 4, 5, 7: "Τρίτη χώρα" νοείται κάθε χώρα που δεν είναι κράτος AKE, κράτος μέλος της Κοινότητας ή YXE.

Τετραγωνίδιο 12: Εάν τα υλικά που κατάγονται από τρίτη χώρα έχουν υποστεί κατεργασία ή μεταποίηση στην Κοινότητα ή στις YXE χωρίς όμως να αποκτήσουν την καταγωγή των χωρών αυτών, προτού υποστούν νέα μεταποίηση στο κράτος AKE που ζητάει την παρέκκλιση, πρέπει να αναγραφεί ο τύπος της κατεργασίας ή μεταποίησης που πραγματοποιήθηκε στην Κοινότητα ή στις ΥΧΕ.

Τετραγωνίδιο 13: Πρέπει να αναγραφούν η ημερομηνία έναρξης και η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας μέσα στην οποία μπορούν να εκδοθούν τα πιστοποιητικά EUR. 1 στο πλαίσιο της παρέκκλισης.

Τετραγωνίδιο 18: Πρέπει να αναγραφεί είτε το ποσοστό της προστιθέμενης αξίας επί της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, είτε το χρηματικό ποσό της προστιθέμενης αξίας κατά μονάδα προϊόντος.

Τετραγωνίδιο 19: Εάν υπάρχουν άλλες πηγές εφοδιασμού σε υλικά, πρέπει να αναγραφούν. Επίσης πρέπει να αναγραφούν, εφόσον είναι δυνατόν, οι λόγοι, κόστους ή άλλοι, για τους οποίους δεν γίνεται χρήση αυτών των πηγών.

Τετραγωνίδιο 20: Πρέπει να αναγραφούν οι επενδύσεις ή η διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού που μελετώνται, ώστε η παρέκκλιση να είναι αναγκαία για περιορισμένο μόνο διάστημα.

(1) ΕΕ αριθ. L 175 της 1. 7. 1986, σ. 1.(1) ΕΕ αριθ. L 148 της 28. 6. 1968, σ. 1.(1) ΕΕ αριθ. L 290 της 23. 10. 1990, σ. 33.(1) Η σημείωση 3 του κεφαλαίου 32 αναφέρει ότι τα παρασκευάσματα αυτά είναι των τύπων που χρησιμοποιούνται για το χρωματισμό κάθε ύλης ή που προορίζονται ουσιαστικά στην παρασκευή χρωστικών παρασκευασμάτων, με την προϋπόθεση ότι δεν περιλαμβάνονται σε άλλη κλάση του κεφαλαίου 32.

(2)"Ομάδα" θεωρείται κάθε τμήμα της επικεφαλίδας που διαχωρίζεται από το υπόλοιπο τμήμα της με άνω τελεία.(1) Στην περίπτωση προϊόντων που απαρτίζονται από ύλες που κατατάσσονται τόσο στις κλάσεις 3901 έως 3906, αφενός, όσο και στις κλάσεις 3907 έως 3911, αφετέρου, ο περιορισμός αυτός εφαρμόζεται μόνο σε εκείνη την ομάδα υλών που υπερτερεί κατά βάρος στο προϊόν. (1) Για ειδικές συνθήκες που σχετίζονται με προϊόντα που γίνονται από ένα μείγμα υφαντικών υλών, βλέπε εισαγωγική σημείωση 6. (1) Για ειδικές συνθήκες που σχετίζονται με προϊόντα που γίνονται από ένα μείγμα υφαντικών υλών, βλέπε εισαγωγική σημείωση 6.(1) Για ειδικές συνθήκες σχετικά με τα προϊόντα που γίνονται από μείγμα υφαντικών υλών, βλέπε εισαγωγική σημείωση 6. (1) Για ειδικές περιπτώσεις σχετικά με τα προϊόντα που γίνονται από μείγμα υφαντικών υλών, βλέπε εισαγωγική σημείωση 6.(1) Για ειδικές περιπτώσεις σχετιζόμενες με προϊόντα κατασκευασμένα από μείγμα υφαντικών υλών, βλέπε εισαγωγική σημείωση 6. (1) Βλέπε εισαγωγική σημείωση 7 για την επεξεργασία υφαντικών ειδών κορδελοποιίας και ταινιοπλεκτικής.

(2) Για ειδικές συνθήκες σχετιζόμενες με τα προϊόντα που κατασκευάζονται από υφαντικές ύλες, βλέπε εισαγωγική σημείωση 6. (1) Για ειδικές περιπτώσεις σχετιζόμενες με προϊόντα κατασκευασμένα από μείγμα υφαντικών υλών, βλέπε εισαγωγική σημείωση 6.

(2) Βλέπε εισαγωγική σημείωση 7 για την επεξεργασία των ειδών κορδελοποιίας και ταινιοπλεκτικής.(1) Για τα μη συσκευασμένα εμπορεύματα να αναφερθεί ο αριθμός των αντικειμένων ή να τεθεί η μνεία "χύδην".

(2) Να συμπληρωθεί μόνον όταν το απαιτούν οι κανόνες της χώρας ή του εδάφους εξαγωγής.

(1) Να σημειωθεί με Χ η μνεία που ισχύει.(1) Για τα μη συσκευασμένα εμπορεύματα να αναφερθεί ο αριθμός των αντικειμένων ή να τεθεί η μνεία "χύδην".

(1) Παραδείγματος χάριν: έγγραφα εισαγωγής, πιστοποιητικά κυκλοφορίας, τιμολόγια, δηλώσεις του κατασκευαστή κ.λπ., που αναφέρονται στα χρησιμοποιηθέντα εμπορεύματα ή στα εμπορεύματα που επανεξήχθησαν στην ίδια κατάσταση.(1) Να αναφερθούν οι ενδιαφερόμενες χώρες, ομάδες χωρών ή εδάφη. (2) Να αναφερθούν τα στοιχεία του ελέγχου που ενδεχομένως έχει ήδη διενεργηθεί από την αρμόδια διοίκηση ή υπηρεσία. (3) Ως χώρα καταγωγής νοείται η χώρα, η ομάδα χωρών ή το έδαφος των οποίων τα προϊόντα θεωρούνται ως καταγόμενα. (4) Ως χώρα νοείται μία χώρα, μία ομάδα χωρών ή ένα έδαφος.(1) Να σημειωθεί με Χ η μνεία που ισχύει.(5)() Ο έλεγχος εκ των υστέρων των εντύπων EUR. 2 διενεργείται δειγματοληπτικώς ή κάθε φορά που οι τελωνειακές αρχές του κράτους εισαγωγής έχουν βάσιμες αμφιβολίες σε ό,τι αφορά τη γνησιότητα του εντύπου και την ακρίβεια των πληροφοριών περί της πραγματικής καταγωγής των σχετικών εμπορευμάτων.(1) - Εάν η δήλωση αφορά ορισμένα μόνον από τα εμπορεύματα που απαριθμούνται στο τιμολόγιο, τα αφορώμενα εμπορεύματα πρέπει να φέρουν ευκρινές διακριτικό σημείο και το σημείο αυτό πρέπει να αναφέρεται μέσα στη δήλωση ως εξής: ". . . . . . . . . . που απαριθμούνται στο παρόν τιμολόγιο και φέρουν το διακριτικό σημείο . . . . . . . . . . παράχθηκαν . . . . . . . . . .".

- Εάν χρησιμοποιείται έγγραφο άλλο από το τιμολόγιο ή παράρτημα του τιμολογίου, αντί της λέξης "τιμολόγιο" αναγράφεται η ονομασία του χρησιμοποιούμενου εγγράφου.

(2) Κοινότητα, κράτος μέλος, κράτος ΑΚΕ ή ΥΧΕ. Εάν πρόκειται για κράτος ΑΚΕ ή για ΥΧΕ, πρέπει να αναφέρεται η τελωνειακή υπηρεσία της Κοινότητας που έχει κατά περίπτωση στην κατοχή της το(τα) πιστοποιητικό(ά) EUR. 1 ή EUR. 2, ο αριθμός του(των) αφορωμένου(ων) πιστοποιητικού(ών) ή εντύπου(ων) και, ει δυνατόν, ο αριθμός της τελωνειακής δήλωσης.

(3) Τόπος και ημερομηνία.

(4) Όνομα και ιδιότητα στην εταιρεία.

(6) Υπογραφή.(1) - Εάν η δήλωση αφορά ορισμένα μόνον από τα εμπορεύματα που απαριθμούνται στο τιμολόγιο, τα σχετικά προϊόντα πρέπει να φέρουν ένδειξη ή σημείο που να τα διακρίνει ευκρινώς και το σημείο αυτό πρέπει να αναφέρεται μέσα στη δήλωση ως εξής: ". . . . που απαριθμούνται στο παρόν τιμολόγιο και φέρουν το σήμα . . . . παρήχθησαν . . . .".

-Εάν χρησιμοποιείται έγγραφο άλλο από το τιμολόγιο ή παράρτημα του τιμολογίου, αντί της λέξης "τιμολόγιο", αναγράφεται η ονομασία του χρησιμοποιούμενου εγγράφου.

(2)Κοινότητα, κράτος μέλος, κράτος ΑΚΕ ή ΥΧΕ.

(3)Η περιγραφή του προϊόντος είναι απαραίτητη. Πρέπει να είναι πλήρης και επαρκώς λεπτομερής ώστε να είναι δυνατή η δασμολογική κατάταξη των συγκεκριμένων εμπορευμάτων.

(4)Η τελωνειακή αξία δηλώνεται μόνον εφόσον ζητηθεί.

(6)Η χώρα καταγωγής δηλώνεται μόνον εφόσον ζητηθεί. Πρέπει να είναι προτιμησιακή καταγωγή. Όλες οι άλλες προελεύσεις πρέπει να χαρακτηρίζονται "τρίτη χώρα".

(7)Να προστεθεί η ακόλουθη φράση "και έχουν υποστεί την εξής κατεργασία (στην Κοινότητα) (στο κράτος μέλος) (Κράτος ΑΚΕ) (ΥΧΕ) . . . . ." καθώς και περιγραφή της κατεργασίας, εάν ζητηθεί.

(8)Τόπος και ημερομηνία.

(9)Όνομα και ιδιότητα στην εταιρεία.

(10)Υπογραφή.(1) (2) (3) (4) (6) Βλέπε τις σημειώσεις στην οπίσθια όψη.(5)() Διαγράφεται η περιττή μνεία.(1) Όνομα ή εταιρική επωνυμία και πλήρης διεύθυνση.

(2) Δυνητική ένδειξη.

(3) Χιλιόγραμμο, εκατόλιτρο, κυβικό μέτρο και άλλα μέτρα μετρήσεως.

(4)Οι συσκευασίες θεωρούνται ένα σύνολο με τα εμπορεύματα που περιέχουν. Αυτή η διάταξη δεν εφαρμόζεται πάντως στις συσκευές που δεν είναι συνήθους χρήσεως για το συσκευασμένο προϊόν και που έχουν αξία χρησιμοποιήσεως διαρκούς χαρακτήρα, ανεξάρτητα από τη λειτουργικότητα της συσκευασίας.

(6)Η αξία πρέπει να αναφέρεται σύμφωνα με τις διατάξεις των κανόνων καταγωγής.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

για τους όρους αποδοχής στην Κοινότητα προϊόντων που δεν κατάγονται από τις ΥΧΕ, βρίσκονται σε ελεύθερη κυκλοφορία στις ΥΧΕ και για τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας Άρθρο 1

Απευθείας μεταφορά

1. Το καθεστώς που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 101 παράγραφος 2 της απόφασης, εφαρμόζεται αποκλειστικά στα προϊόντα και στις ύλες που μεταφέρονται μεταξύ του εδάφους της ΥΧΕ και της Κοινότητας, χωρίς να περάσουν από κανένα άλλο έδαφος, Ωστόσο, η μεταφορά εμπορευμάτων που συνιστά μία μόνο αποστολή, μπορεί να περάσει μέσα από εδάφη άλλα από εκείνα της ΥΧΕ, ενδεχομένως με μεταφόρτωση ή προσωρινή αποθήκευση σε αυτά, υπό τον όρο ότι τα εμπορεύματα παραμένουν υπό την επίβλεψη των τελωνειακών αρχών της χώρας διαμετακόμισης ή αποθήκευσης και ότι δεν υφίστανται εκεί άλλες εργασίες εκτός από την εκφόρτωση και την επαναφόρτωση ή οποιαδήποτε άλλη εργασία που αποβλέπει στην εξασφάλιση της διατήρησής τους στην ίδια κατάσταση.

2. Για να αποδειχθεί ότι έχουν τηρηθεί ο προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, προσκομίζεται στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές της Κοινότητας:

α) είτε ενιαία φορτωτική, που έχει εκδοθεί στη χώρα εξαγωγής και καλύπτει τη διέλευση διαμέσου της χώρας διαμετακόμισης-

β) είτε βεβαίωση που χορηγείται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας διαμετακόμισης και η οποία περιέχει:

- ακριβή περιγραφή των εμπορευμάτων,

- την ημερομηνία, εκφόρτωσης η επαναφόρτωσης των εμπορευμάτων, ή, ενδεχομένως, της επιβίβασης ή αποβίβασής τους, και αναγραφή των πλοίων που χρησιμοποιήθηκαν,

- πιστοποίηση των συνθηκών υπό τις οποίες τα εμπορεύματα παρέμειναν στη χώρα διευλεύσεως-

γ) είτε, ελλείψει αυτών, οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο. Άρθρο 2

Πιστοποιητικό εξαγωγής EXP

1. Η απόδειξη της τήρησης των διατάξεων του άρθρου 101 παράγραφος 2 της απόφασης παρέχεται με πιστοποιητικό εξαγωγής EXP, υπόδειγμα του οποίου περιλαμβάνεται στο παράρτημα 1 του παρόντος παραρτήματος.

2. Το πιστοποιητικό εξαγωγής EXP εκδίδεται μόνον αν πρόκειται να χρησιμεύσει ως δικαιολογητικό έγγραφο για την εφαρμογή της απόφασης.

3. Το πιστοποιητικό εξαγωγής EXP εκδίδεται μόνον κατόπιν γραπτής αιτήσεως του εξαγωγέα, ή, με την ευθύνη αυτού, από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του. Η αίτηση αυτή συντάσσεται στο έντυπο του οποίου υπόδειγμα περιλαμβάνεται στο παράρτημα 1 και το οποίο συμπληρώνεται σύμφωνα με το παρόν παράρτημα.

4. Οι αιτήσεις για πιστοποιητικά εξαγωγής EXP πρέπει να φυλάσσονται τουλάχιστον επί τριετία από τις τελωνειακές αρχές του κράτους εξαγωγής.

5. Ο εξαγωγέας ή ο αντιπρόσωπός του, προσκομίζει, μαζί με την αίτησή του, κάθε χρήσιμο δικαιολογητικό έγγραφο, δυνάμενο να αποδείξει ότι τα εξαγόμενα εμπορεύματα δικαιολογόυν την έκδοση πιστοποιητικού εξαγωγής EXP.

Αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει, μετά από αίτηση των αρμοδίων αρχών, όλα τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά στοιχεία που οι αρχές αυτές θεωρούν αναγκαία για να εξετάσουν την ακρίβεια της αίτησής του, και την υποχρέωση να επιτρέπει κάθε έλεγχο εκ μέρους των εν λόγω αρχών όσον αφορά τις λογιστικές του καταχωρήσεις και τις συνθήκες θέσης σε ελεύθερη κυκλφορία αυτών των προϊόντων.

Ο εξαγωγέας υποχρεούται να φυλάσσει επί δύο τουλάχιστον έτη τα δικαιολογητικά στοιχεία που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο.

6. Το πιστοποιητικό εξαγωγής EXP εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές της ΥΧΕ εξαγωγής, εάν τα εμπορεύματα μπορούν να θεωρηθούν ως ευρισκόμενα σε ελεύθερη κυκλοφορία κατά την έννοια του άρθρου 101 παράγραφος 2 της απόφασης.

7. Για να εξακριβώσουν αν πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 6, οι τελωνειακές αρχές μπορούν να ζητούν οποιοδήποτε δικαιολογητικό έγγραφο και να προβαίνουν σε οποιοδήποτε έλεγχο που αυτές κρίνουν χρήσιμο.

8. Οι τελωνειακές αρχές του κράτους εξαγωγής μεριμνούν για τη δέουσα συμπλήρωση των εντύπων που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Εξακριβώνουν ιδίως αν το τετραγωνίδιο που προορίζεται για την περιγραφή των εμπορευμάτων έχει συμπληρωθεί κατά τρόπο που να αποκλείει κάθε δυνατότητα καταχρηστικής προσθήκης. Για το σκοπό αυτό, η περιγραφή των εμπορευμάτων καθώς και όλες οι άλλες ενδείξεις που απαιτούνται για το τετραγωνίδιο αυτό, πρέπει να αναγράφονται χώρις κενό διάστιχο. Όταν το τετραγωνίδιο δεν συμπληρώνειται εξ ολοκλήρου, πρέπει να σύρεται οριζόντια γραμμή κάτω από την τελευταία σειρά και να διαγραμμίζεται το μη συμπληρωθέν τμήμα.

9. Η ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού πρέπει να αναγράφεται στο τμήμα του πιστοποιητικού εξαγωγής που προορίζεται για το τελωνείο.

10. Το πιστοποιητικό εξαγωγής EXP εκδίδεται, κατά την εξαγωγή των προϊόντων τα οποία αφορά, από τις τελωνειακές αρχές της ΥΧΕ εξαγωγής. Τίθεται στη διάθεση του εξαγωγέα μόλις πραγματοποιηθεί ή εξασφαλισθεί η πραγματική εξαγωγή. Άρθρο 3

Έκδοση αντιγράφου του πιστοποιητικού εξαγωγής EXP

Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής πιστοποιητικού εξαγωγής EXP, ο εξαγωγέας μπορεί να ζητήσει από την εκδούσα τελωνειακή αρχή αντίγραφο, το οποίο συντάσσεται βάσει των εγγράφων εξαγωγής που έχει στην κατοχή της.

Το αντίγραφο πρέπει να φέρει μία από τις ακόλουθες ενδείξεις: "DUPLICADO", "DUPLIKAT", "DUPLIKAT", "DUPLIKAT", "ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ", "DUPLICATE", "DUPLICATA", "DUPLICATO", "DUPLICAAT", "SEGUNDA VIA". Άρθρο 4

Ισχύς των πιστοποιητικών εξαγωγής EXP

1. Το πιστοποιητικό εξαγωγής EXP πρέπει να προσκομίζεται, εντός δεκαμήνου από την ημερομηνία εκδόσεώς του από το τελωνείο της ΥΧΕ εξαγωγής, στο τελωνείο του κράτους εισαγωγής στο οποίο προσκομίζονται τα προϊόντα.

2. Τα πιστοποιητικά εξαγωγής EXP που προσκομίζονται στις τελωνειακές αρχές του κράτους εισαγωγής, μετά την πάροδο της προθεσμίας υποβολής που προβλέπεται στην παράγραφο 1, μπορούν να γίνονται αποδεκτά για την εφαρμογή του καθεστώτος, όταν η μη τήρηση της προθεσμίας οφείλεται σε ανωτέρα βία ή σε εξαιρετικές περιστάσεις.

3. Εκτός από τις περιπτώσεις αυτές, οι τελωνειακές αρχές του κράτους εισαγωγής μπορούν να αποδέχονται τα πιστοποιητικά, όταν τα προϊόντα προσκομίζονται σε αυτές πριν από την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας. Άρθρο 5

Υποβολή των πιστοποιητικών

Το πιστοποιητικό εξαγωγής EXP προσκομίζεται στις τελωνειακές αρχές του κράτους εισαγωγής με τον τρόπο που προβλέπει η νομοθεσία του κράτους αυτού. Οι αρχές αυτές μπορούν να απαιτούν μετάφραση του πιστοποιητικού. Μπορούν επίσης να απαιτούν να συνοδεύεται η διασάφηση εισαγωγής με δήλωση του εισαγωγέα που να βεβαιώνει ότι τα προϊόντα πληρούν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την εφαρμογή της απόφασης.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Άρθρο 6

Κοινοποίηση των σφραγίδων

Τα δείγματα των αποτυπωμάτων των σφραγίδων που χρησιμοποιούνται και οι διεθύνσεις των τελωνειακών αρχών που είναι αρμόδιες για την έκδοση των πιστοποιητικών εξαγωγής EXP και τον εκ των υστέρων έλεγχο των πιστοποιητικών εξαγωγής EXP, πρέπει να κοινοποιούνται στην Επιτροπή, εάν είναι διαφορετικά από εκείνα που περιλαμβάνονται στο άρθρο 25 του παραρτήματος ΙΙ.

Τα πιστοποιητικά εξαγωγής EXP γίνονται δεκτά για την εφαρμογή του προβλεπόμενου καθεστώτος, από την ημερομηνία κατά την οποία ενημερώθηκε η Επιτροπή.

Η Επιτροπή ανακοινώνει τις πληροφορίες αυτές στις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών.

Τα πιστοποιητικά εξαγωγής EXP που έχουν υποβληθεί πριν από την ημερομηνία αυτή στις τελωνειακές αρχές του κράτους εισαγωγής γίνονται δεκτά σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία. Άρθρο 7

Έλεγχος των πιστοποιητικών εξαγωγής EXP

1. Ο εκ των υστέρων έλεγχος των πιστοποιητικών εξαγωγής EXP διενεργείται δειγματοληπτικώς και κάθε φορά που οι τελωνειακές αρχές του κράτους εισαγωγής έχουν βάσιμες αμφιβολίες ως προς τη γνησιότητα του εγγράφου ή την ακρίβεια των πληροφοριών σχετικά με την πραγματική καταγωγή των προϊόντων.

2. Για να εξασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή του παρόντος παραρτήματος, τα κράτη μέλη και οι ΥΧΕ παρέχουν, μέσω των τελωνειακών τους διοικήσεων, αμοιβαία συνδρομή για τον έλεγχο της γνησιότητας των πιστοποιητικών εξαγωγής EXP και τις ακριβείας των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στα πιστοποιητικά αυτά.

3. Εάν αποφασίσουν να αναστείλουν την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης μέχρι να γίνουν γνωστά τα αποτελέσματα του ελέγχου, οι τελωνειακές αρχές του κράτους εισαγωγής επιτρέπουν στον εισαγωγέα να αναλάβει τα προϊόντα, υπό την επιφύλαξη των ασφαλιστικών μέτρων που κρίνονται αναγκαία.

4. Για την εφαρμογή της παραγράφου 1, οι τελωνειακές αρχές του κράτους εισαγωγής αποστέλλουν το πιστοποιητικό EXP ή φωτοαντίγραφο του εν λόγω πιστοποιητικού, στις τελωνειακές αρχές της ΥΧΕ εξαγωγής αναφέροντας, ενδεχομένως, τους βασικούς ή τυπικούς λόγους που δικαιολογούν τη διεξαγωγή έρευνας. Οι αρχές αυτές επισυνάπτουν στο πιστοποιητικό EXP τα χρήσιμα εμπορικά έγγραφη ή αντίγραφό τους και παρέχουν τις πληροφορίες που συνέλεξαν και οι οποίες δημιουργούν την υπόνοια ότι οι ενδείξεις που περιλαμβάνονται στο εν λόγω πιστοποιητικό είναι ανακριβείς.

5. Τα αποτελέσματα του εκ των υστέρων ελέγχου γνωστοποιούνται στις τελωνειακές αρχές του κράτους εισαγωγής εντός εξαμήνου κατ' ανώτατο όριο. Με βάση τα αποτελέσματα αυτά πρέπει να μπορεί να διαπιστωθεί εάν το αμφισβητούμενο πιστοποιητικό εξαγωγής EXP αφορά τα πράγματι εξαχθέντα προϊόντα και εάν τα έγγραφα αυτά δικαιολογούν όντως την εφαρμογή του προβλεπόμενου καθεστώτος.

6. Όταν από τη διαδικασία ελέγχου ή από άλλες τυχόν διαθέσιμες πληροφορίες φαίνεται να προκύπτει παράβαση των διατάξεων του παρόντος παραρτήματος, η ΥΧΕ, είτε με δική της πρωτοβουλία είτε κατ' αίτηση της Επιτροπής διενεργεί τις απαραίτητες έρευνες, ή λαμβάνει μέτρα για να διενεργηθούν επειγόντως έρευνες, προκειμένου να ανιχνευθούν ή να προληφθούν παρόμοιες παραβάσεις. Η Επιτροπή μπορεί να συμμετέχει σ' αυτές τις έρευνες.

Όταν από τη διαδικασία ελέγχου ή από άλλες τυχόν διαθέσιμες πληροφορίες φαίνεται να προκύπτει παράβαση των διατάξεων του παρόντος παραρτήματος, τα προϊόντα γίνονται δεκτά ως προϊόντα ευρισκόμενα σε ελεύθερη κυκλοφορία δυνάμει της απόφασης, μόνον αφού ολοκληρωθούν οι διαδικασίες διοικητικής συνεργασίας που προβλέπονται στο παρόν παράρτημα και οι οποίες ενδεχομένως εφαρμόζονται.

7. Οι αμφισβητήσεις μεταξύ των τελωνειακών αρχών του κράτους εισαγωγής και της ΥΧΕ εξαγωγής που δεν μπορούν να επιλυθούν ή που θέτουν ζήτημα ερμηνείας του παρόντος παραρτήματος, υποβάλλονται στην επιτροπή τελωνειακής νομοθεσίας.

8. Σε κάθε περίπτωση, η ρύθμιση των διαφορών μεταξύ του εισαγωγέα και των τελωνειακών αρχών του κράτους εισαγωγής εξακολουθεί να υπόκειται στη νομοθεσία του κράτους αυτού. Άρθρο 8

Κυρώσεις

Κάθε πρόσωπο το οποίο, αποσκοπώντας στην υπαγωγή ενός προϊόντος στο προβλεπόμενο καθεστώς, καταρτίζει ή φροντίζει να καταρτιστεί έγγραφο με ανακριβή στοιχεία για την έκδοση πιστοποιητικού εξαγωγής EXP, υφίσταται κυρώσεις. Άρθρο 9

Ελεύθερες ζώνες

Τα κράτη μέλη, και οι αρμόδιες αρχές των ΥΧΕ λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε, τα εμπορεύματα τα οποία γίνονται αντικείμενο συναλλαγής βάσει πιστοποιητικού εξαγωγής EXP και τα οποία, κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους, παραμένουν σε ελεύθερη ζώνη που ευρίσκεται στο έδαφός τους, να μην υφίστανται αντικαταστάσεις ή εργασίες άλλες από εκείνες που προορίζονται να διασφαλίσουν τη διατήρησή τους στην ίδια κατάσταση. Άρθρο 10

Παραρτήματα

Τα παραρτήματα του παρόντος παραρτήματος αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΕΝΤΥΠΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗΣ

1. Για την κατάρτιση του πιστοποιητικού εξαγωγής EXP χρησιμοποιείται το έντυπο, υπόδειγμα του οποίου παρατίθεται στο παρόν παράρτημα. Το έντυπο αυτό είναι τυπωμένο σε μία ή περισσότερας από τις επίσημες γλώσσες της Κοινότητας. Το πιστοποιητικό καταρτίζεται σε μια από τις γλώσσες αυτές, σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία της ΥΧΕ εξαγωγής. Εάν είναι χειρόγραφο, πρέπει να συμπληρώνεται με μελάνη, με χαρακτήρες τυπογραφείου.

2. Το πιστοποιητικό έχει διαστάσεις 210 x 297 mm, με μέγιστη ανοχή ως προς το μήκος + 8 mm/- 5 mm. Το χαρτί πρέπει να είναι λευκού χρώματος χωρίς μηχανικούς πολτούς, επεξεργασμένο για γραφή, και βάρους τουλάχιστον 65 g/m2. Φέρει τυπωμένη διαγράμμιση πράσινου χρώματος η οποία αποκαλύπτει κάθε φαλκίδευση με μηχανικά ή χημικά μέσα.

3. Οι αρμόδιες αρχές των ΥΧΕ εξαγωγής μπορούν να διατηρούν την αποκλειστικότητα της εκτύπωσης των πιστοποιητικών ή να την αναθέσουν σε τυπογραφεία που έχουν λάβει την έγκρισή τους. Στη δεύτερη περίπτωση, σε κάθε πιστοποιητικό υπάρχει μνεία της έγκρισης αυτής. Κάθε πιστοποιητικό φέρει το όνομα και τη διεύθυνση του τυπογράφου ή ένα σημείο που να επιτρέπει την αναγνώρισή του. Φέρει επίσης αύξοντα αριθμό, τυπωμένο ή μη, για την αναγνώριση του πιστοποιητικού.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΞΑΓΩΓΗΣ

1. Εξαγωγέας (όνομα, πλήρης διεύθυνση, χώρα)

3. Παραλήπτης (όνομα, πλήρης διεύθυνση, χώρα) (προαιρετική μνεία)

EXP Αριθ. A

Συμβουλευθείτε τις σημειώσεις της οπίσθιας όψεως προ της συμπληρώσεως του εντύπου

2. Πιστοποιητικό χρησιμοποιούμενο στις προτιμησιακές

συναλλαγές μεταξύ

και

(να αναφερθούν οι ενδιαφερόμενες χώρες, ομάδες χωρών ή εδάφη)

4. Χώρα, ομάδα χωρών ή έδαφος, των οποίων τα προϊόντα θεωρούνται ως καταγόμενα

5.Χώρα, ομάδα χωρών ή έδαφος προορισμού

6. Πληροφορίες σχετικές με τη μεταφορά (προαιρετική μνεία)

7. Παρατηρήσεις

8. Αύξων αριθμός. Σημεία, αριθμοί, αριθμός και είδος δεμάτων (1). Περιγραφή των εμπορευμάτων- δασμοί ή φορολογικές επιβαρύνσεις ισοδυνάμου αποτελέσματος που εισπράττονται κατά τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία στην ΥΧΕ εξαγωγής- πληροφορίες σχετικά με τη δήλωση στο τελωνείο (αριθμός, ημερομηνία, θέση)

9. Μεικτό

βάρος

(kg) ή

άλλη

μετρική

μονάδα

(hl, m3, κ.λπ.)

10. Τιμολόγια

(προαιρετική

μνεία)

11. ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ

Πιστοποίηση της ακριβείας της δηλώσεως

Πιστοποιείται ότι τα ανωτέρω προϊόντα δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο κατεργασίας ή μεταποίησης μετά τη θέση τους σε ελεύθερη κυκλοφορία.

12. ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΑ

Ο υπογεγραμμένος δηλώ ότι τα ανωτέρω περιγραφόμενα εμπορεύματα πληρούν τους όρους που απαιτούνται για την έκδοση του παρόντος πιστοποιητικού.

Τελωνείο

Χώρα ή έδαφος εκδόσεως

(Τόπος και ημερομηνία)

(Υπογραφή)

Σφραγίδα

(Τόπος και ημερομηνία)

(Υπογραφή)

13. ΑΙΤΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ, προς:

14. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ο έλεγχος που διενεργήθη επέτρεψε να διαπιστωθεί ότι το παρόν πιστοποιητικό(1)

O

εξεδόθη πράγματι από το αναφερόμενο τελωνείο και τα στοιχεία που περιλαμβάνει είναι ακριβή

O

δεν ανταποκρίνεται στις απαιτούμενες προϋποθέσεις γνησιότητας και κανονικότητας (βλέπε τις προσηρτημένες στο παρόν παρατηρήσεις)

Ζητείται ο έλεγχος της γνησιότητας και της κανονικότητας του παρόντος πιστοποιητικού

(Τόπος και ημερομηνία)

(Τόπος και ημερομηνία)

Σφραγίδα

Σφραγίδα

(Υπογραφή)

(Υπογραφή)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Το πιστοποιητικό δεν πρέπει να περιέχει ξέσματα ούτε προσθήκες. Οι ενδεχόμενες τροποποιήσεις που επιφέρονται σ' αυτό πρέπει να γίνονται με διαγραφή των εσφαλμένων ενδείξεων και με προσθήκη ενδεχομένως των επιθυμητών ενδείξεων. Κάθε τέτοια τροποποίηση πρέπει να εγκρίνεται από τον συντάξαντα το πιστοποιητικό και να θεωρείται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας ή του εδάφους εκδόσεως.

2. Τα είδη που αναγράφονται επί του πιστοποιητικού πρέπει να αναγράφονται στο ένα μετά το άλλο χωρίς κενό διάστιχο και κάθε είδος πρέπει να έχει προ αυτού αύξοντα αριθμό. Αμέσως κάτω από το τελευταίο είδος πρέπει να σύρεται οριζόντια γραμμή. Οι χώροι που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί πρέπει να διαγράφονται κατά τρόπο ώστε να καθίσταται αδύνατη κάθε μεταγενέστερη προσθήκη.

3.Τα εμπορεύματα περιγράφονται κατά τις εμπορικές συνήθειες με στοιχεία επαρκή για τη διαπίστωση της ταυτότητάς τους.

ΑΙΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΞΑΓΩΓΗΣ

1. Εξαγωγέας (όνομα, πλήρης διεύθυνση, χώρα)

3. Παραλήπτης (όνομα, πλήρης διεύθυνση, χώρα) (προαιρετική μνεία)

EXP Αριθ. Α

Συμβουλευθείτε τις σημειώσεις της οπίσθιας όψεως προ της συμπληρώσεως του

εντύπου

2. Αίτηση πιστοποιητικού χρησιμοποιουμένου στις προτιμησιακές συναλλαγές μεταξύ

και

(να αναφερθούν οι ενδιαφερόμενες χώρες, ομάδες χωρών ή εδάφη)

4. Χώρα, ομάδα χωρών ή έδαφος, των οποίων τα προϊόντα θεωρούνται ως καταγόμενα

5.Χώρα, ομάδα χωρών ή έδαφος προορισμού

6. Πληροφορίες σχετικές με τη μεταφορά (προαιρετική μνεία)

7. Παρατηρήσεις

8. Αύξων αριθμός. Σημεία, αριθμοί, αριθμός και είδος δεμάτων (1). Περιγραφή των εμπορευμάτων- δασμοί ή φορολογικές επιβαρύνσεις ισοδυνάμου αποτελέσματος που εισπράττονται κατά τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία στην ΥΧΕ εξαγωγής- πληροφορίες σχετικά με τη δήλωση στο τελωνείο (αριθμός, ημερομηνία, θέση)

9. Μεικτή

μάζα

(kg) ή

άλλη

μετρική

μονάδα

(hl, m3, κ.λπ.)

10. Τιμολόγια

(προαιρετική

μνεία)

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΑ

Ο υπογεγραμμένος εξαγωγέας των εμπορευμάτων που περιγράφονται στην εμπρόσθια όψη,

ΔΗΛΩΝΩ ότι τα εμπορεύματα αυτά πληρούν τους απαιτούμενους όρους για την έκδοση του προσαρτημένου πιστοποιητικού.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΩ τις περιστάσεις που επέτρεψαν σ' αυτά τα εμπορεύματα να πληρούν τους όρουςαυτούς:

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΩ τα παρακάτω δικαιολογητικά (1):

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ την υποχρέωση να προσκομίσω, αν οι αρμόδιες αρχές το ζητήσουν, οποιοδήποτε συμπληρωματικό στοιχείο που θα εκρίνετο αναγκαίο από αυτές για την έκδοση του προσαρτημένου πιστοποιητικού, καθώς επίσης και να δεχθώ, εφόσον συντρέχει λόγος, οποιονδήποτε έλεγχο από τις ανωτέρω αρχές των λογιστικών μου στοιχείων και των συνθηκών κατασκευής των εμπορευμάτων που αναφέρονται ανωτέρω.

ΖΗΤΩ την έκδοση του προσαρτημένου πιστοποιητικού για τα εμπορεύματα αυτά.

(Τόπος και ημερομηνία)

(Υπογραφή)

(1) Για τα μη συσκευασμένα εμπορεύματα, αναφέρεται ο αριθμός αντικειμένων ή ο όρος "χύδην".

(1) Να σημειωθεί με Χ η μνεία που ισχύει.(1) Για τα μη συσκευασμένα εμπορεύματα να αναφερθεί ο αριθμός των αντικειμένων ή να τεθεί ο όρος "χύδην".

(1) Παραδείγματος χάριν: έγγραφα εισαγωγής, πιστοποιητικά κυκλοφορίας, τιμολόγια, δηλώσεις του κατασκευαστή κ.λπ., που αναφέρονται στα χρησιμοποιηθέντα εμπορεύματα ή στα εμπορεύματα που επανεξήχθησαν στην ίδια κατάσταση.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

σχετικά με τα μέτρα διασφάλισης Οι διατάξεις του άρθρου 109 της απόφασης εφαρμόζονται σύμφωνα με τον ακόλουθο τρόπο. Άρθρο 1

1. Αν ένα κράτος μέλος ζητήσει από την Επιτροπή την εφαρμογή μέτρων διασφάλισης σύμφωνα με το άρθρο 109 της απόφασης και η Επιτροπή αποφασίσει να μην εφαρμόσει μέτρα διασφάλισης, ενημερώνει σχετικά το Συμβούλιο, τα κράτη μέλη και τις αρμόδιες αρχές των ΥΧΕ εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησής του.

Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή τις αναγκαίες πληροφορίες για να αιτιολογήσουν τις αιτήσεις τους για εφαρμογή μέτρων διασφάλισης.

Κάθε κράτος μέλος μπορεί να παραπέμψει στο Συμβούλιο την απόφαση της Επιτροπής εντός δέκα εργάσιμων ημερών μετά την ανακοίνωση της απόφασης αυτής.

Το Συμβούλιο μπορεί, με ειδική πλειοψηφία, να λάβει διαφορετική απόφαση εντός 20 εργάσιμων ημερών.

2. Αν η Επιτροπή, μετά από αίτηση κράτους μέλους ή με δική της πρωτοβουλία, διαπιστώσει ότι θα πρέπει να εφαρμοστούν μέτρα διασφάλισης σύμφωνα με το άρθρο 109 της απόφασης:

- ενημερώνει αμέσως τα κράτη μέλη περί αυτού ή, εάν απαντάει σε αίτηση κράτους μέλους, εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης αυτής,

- διαβουλεύεται με επιτροπή που απαρτίζεται από αντιπροσώπους των κρατών μελών και προεδρεύεται από αντιπρόσωπο της Επιτροπής.

3. Η Επιτροπή, μετά από διαβουλεύσεις με την επιτροπή που αναφέρεται στην παράγραφο 2, μπορεί να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την εφαρμογή του άρθρου 109 της απόφασης.

4. Η απόφαση που προβλέπεται στην παράγραφο 3 ανακοινώνεται αμέσως στο Συμβούλιο, στα κράτη μέλη και στις αρμόδιες αρχές των ΥΧΕ.

Η απόφαση εφαρμόζεται αμέσως.

5. Κάθε κράτος μέλος μπορεί να παραπέμψει στο Συμβούλιο την απόφαση που έλαβε η Επιτροπή δυνάμει της παραγράφου 3 εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την ημέρα της γνωστοποίησης αυτής της απόφασης.

6. Ελλείψει απόφασης της Επιτροπής εντός 21 εργάσιμων ημερών, κάθε κράτος μέλος το οποίο προσέφυγε στην Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 2 μπορεί να προσφύγει στο Συμβούλιο.

7. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 5 και 6, το Συμβούλιο μπορεί με ειδική πλειοψηφία να λάβει διαφορετική απόφαση εντός 20 εργάσιμων ημερών. Άρθρο 2

1. Η Επιτροπή μπορεί να λάβει ή να εξουσιοδοτήσει ένα κράτος μέλος να εφαρμόσει άμεσα μέτρα διασφάλισης.

2. Αν υποβληθεί στην Επιτροπή αίτηση κράτους μέλους, αυτή αποφασίζει σχετικά εντός των επόμενων τριών εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της αίτησης.

Η απόφαση της Επιτροπής ανακοινώνεται στο Συμβούλιο, στα κράτη μέλη και στις αρμόδιες αρχές των ΥΧΕ.

3. Κάθε κράτος μέλος μπορεί να παραπέμψει στο Συμβούλιο την απόφαση της Επιτροπής σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 5.

Εφαρμόζεται η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 7.

Ελλείψει αποφάσεως της Επιτροπής εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στην παράγραφο 2, κάθε κράτος μέλος που προσέφυγε στην Επιτροπή μπορεί να προσφύγει στο Συμβούλιο, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο πρώτο και δεύτερο εδάφιο. Άρθρο 3

Το παρόν παράρτημα δεν αντιτίθεται στην εφαρμογή των κανονιστικών διατάξεων για την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών και των κοινοτικών ή εθνικών διοικητικών διατάξεων που απορρέουν από αυτές, καθώς και των ειδικών κανονιστικών διατάξεων που θεσπίζονται δυνάμει του άρθρου 235 της συνθήκης και που εφαρμόζονται στα εμπορεύματα που προκύπτουν από τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

σχετικά με το ρούμι Άρθρο 1

Μέχρι να αρχίσει να ισχύει κοινή οργάνωση της αγοράς των οινοπνευματωδών ποτών, τα προϊόντα των κωδικών ΣΟ 2208 40 10, 2208 40 90, 2208 90 11 και 2208 90 19, καταγωγής ΥΧΕ, εισάγονται στην Κοινότητα με απαλλαγή από δασμούς, σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις. Άρθρο 2

α) Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 101 παράγραφος 1 της παρούσας απόφασης, το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία μετά από πρόταση της Επιτροπής, καθορίζει κάθε έτος, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1995, τις ποσότητες που δύνανται να εισαχθούν με απαλλαγή από δασμούς.

Οι ποσότητες αυτές καθορίζονται με τον ακόλουθο τρόπο:

- μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1993, βάσει των μεγαλύτερων ετήσιων ποσοτήτων που εισήχθησαν στην Κοινότητα από τις ΥΧΕ κατά τα τελευταία τρία έτη για τα οποία υφίστανται στατιστικά στοιχεία, προσαυξημένων για την περίοδο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1992 με συντελεστή ετήσιας αύξησης 27 %.

Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ομοφωνία μετά από πρόταση της Επιτροπής, μπορεί να τροποποιεί κάθε έτος, με αύξηση ή μείωση, το συντελεστή αύξησης που προβλέπεται παραπάνω, βάσει της κατανάλωσης και της παραγωγής στην Κοινότητα, της εξέλιξης των ρευμάτων συναλλαγών στο εσωτερικό της Κοινότητας καθώς και μεταξύ αυτής, των ΥΧΕ και των κρατών ΑΚΕ.

Ο όγκος της ετήσιας ποσότητας δεν θα είναι σε καμία περίπτωση μικρότερος από 15 000 εκατόλιτρα καθαρής αλκοόλης,

- για τα έτη 1994 και 1995, ο όγκος της συνολικής ποσόστωσης θα είναι κάθε φορά ίσος προς τον αντίστοιχο όγκο του προηγούμενου έτους, αυξημένο κατά 1 740 εκατόλιτρα καθαρής αλκοόλης.

β) Όσον αφορά το καθεστώς που θα ισχύσει από το 1996, το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία μετά από πρόταση της Επιτροπής, θα καθορίσει, πριν από την 1η Φεβρουαρίου 1995 και βάσει έκθεσης που θα υποβάλει η Επιτροπή στο Συμβούλιο πριν από την 1η Φεβρουαρίου 1994, τις λεπτομέρειες της ήδη μελετώμενης κατάργησης της κοινοτικής δασμολογικής ποσόστωσης, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση και τις προοπτικές της κοινοτικής αγοράς ρουμιού, καθώς και των εξαγωγών των ΥΧΕ και των κρατών ΑΚΕ. Άρθρο 3

Τα προϊόντα του άρθρου 1 υπόκεινται σε κοινοτική επιτήρηση, της οποίας οι λεπτομέρειες καθορίζονται από το Συμβούλιο κατά τη θέσπιση των διατάξεων που προβλέπονται στο άρθρο 2 στοιχείο α). Άρθρο 4

Η Κοινότητα, μετά από αίτηση των αρμόδιων αρχών των ΥΧΕ, στα πλαίσια των διατάξεων του τρίτου μέρους τίτλος Ι κεφάλαιο 2, της απόφασης, παρέχει βοήθεια στις ΥΧΕ για την προώθηση και ανάπτυξη των πωλήσεών τους σε ρούμι στις παραδοσιακές και μη παραδοσιακές αγορές της Κοινότητας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

σχετικά με τη διακίνηση επικίνδυνων και ραδιενεργών αποβλήτων Έχοντας βαθιά επίγνωση των ειδικών κινδύνων που συνδέονται με τα ραδιενεργά απόβλητα, τα κράτη μέλη και οι αρμόδιες αρχές των ΥΧΕ αποφασίζουν να απέχουν από οποιαδήποτε πρακτική απόρριψης τέτοιων αποβλήτων που θίγει την κυριαρχία άλλων κρατών ή απειλεί το περιβάλλον ή τη δημόσια υγεία σε άλλες χώρες. Αποδίδουν ύψιστη σημασία στην ανάπτυξη της διεθνούς συνεργασίας για την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας από κινδύνους αυτού του είδους, και με αυτό το πνεύμα διακηρύσσουν την απόφασή τους να συμβάλουν ενεργά στις εργασίες που ήδη διεξάγονται στα πλαίσια του ΔΟΑΕ για την εκπόνηση κώδικα ορθής συμπεριφοράς εγκεκριμένου σε διεθνές επίπεδο.

Μέχρις ότου εκπονηθεί, σ' αυτά τα πλαίσια, ακριβέστερος ορισμός, ως "ραδιενεργά απόβλητα" νοούνται οποιεσδήποτε ύλες για τις οποίες δεν αντιμετωπίζεται καμία παραιτέρω χρησιμοποίηση, και οι οποίες περιέχουν ή έχουν μολυνθεί με ραδιονουκλεΐδια, τα επίπεδα ραδιενέργειας και οι συγκεντρώσεις των οποίων υπερβαίνουν τα όρια που έχει ορίσει η Κοινότητα για την προστασία του δικού της πληθυσμού στο άρθρο 4 στοιχεία α) και β) της οδηγίας 80/836/Ευρατόμ (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 84/467/Ευρατόμ (2). Για τα επίπεδα ραδιενέργειας, τα όρια αυτά κυμαίνονται από 5 x 103 Bequerel για τα νουκλεΐδια πολύ μεγάλης ραδιοτοξικότητας έως 5x106 Bequerel για τα νουκλεΐδια μικρής ραδιοτοξικότητας. Για τις συγκεντρώσεις, τα όρια ανέρχονται σε 100 Bq/g και σε 500 Bq/g για τις φυσικές στερεές ραδιενεργές ουσίες.

(1) ΕΕ αριθ. L 246 της 17. 9. 1980, σ. 1.

(2) ΕΕ αριθ. L 265 της 5. 10. 1984, σ. 4.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

σχετικά με την καταγωγή των αλιευτικών προϊόντων Όσον αφορά τις δραστηριότητες μεταποίησης αλιευτικών προϊόντων στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη, η Κοινότητα δηλώνει ότι είναι έτοιμη να εξετάσει, με ευρύ πνεύμα, τις αιτήσεις παρεκκλίσεως από τους κανόνες καταγωγής για τα μεταποιημένα προϊόντα αυτού του τομέα παραγωγής, οι οποίες μπορούν ενδεχομένως να βασίζονται στην ύπαρξη υποχρεωτικών εκφορτώσεων αλιευμάτων προβλεπομένων από αλιευτικές συμφωνίες με τρίτες χώρες. Η εξέταση στην οποία θα προβεί η Κοινότητα θα λάβει ιδίως υπόψη το γεγονός ότι οι ενδιαφερόμενες τρίτες χώρες θα πρέπει να εξασφαλίζουν την κανονική αγορά των προϊόντων αυτών, μετά από επεξεργασία, εφόσον δεν προορίζονται για τοπική ή περιφερειακή κατανάλωση.

Στα πλαίσια αυτά, και όσον αφορά τις κονσέρβες τόνου, η Κοινότητα εξετάζει, με θετικό πνεύμα, και κατά περίπτωση, τις αιτήσεις των αρμόδιων αρχών των υπερποντίων χωρών και εδαφών, εφόσον ο επισυναπτόμενος σε κάθε αίτηση φάκελος οικονομικών στοιχείων δεικνύει σαφώς ότι πρόκειται πράγματι για μία από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου. Η απόφαση, η οποία λαμβάνεται μέσα στις προθεσμίες που προβλέπονται από το άρθρο 30 παράγραφος 8 του παραρτήματος ΙΙ, καθορίζει τις επιλεγείσες ποσότητες και τη διάρκεια εφαρμογής της, λαμβανομένου υπόψη του άρθρου 30 παράγραφος 9 του εν λόγω παραρτήματος.

Οι χορηγούμενες στα πλαίσια του παρόντος παραρτήματος παρεκκλίσεις δεν θίγουν τα δικαιώματα των αρμόδιων αρχών των υπερποντίων χωρών και εδαφών να ζητούν και να επιτυγχάνουν παρεκκλίσεις οι οποίες χορηγούνται δυνάμει του άρθρου 30 του παραρτήματος ΙΙ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

Δήλωση της κυβερνήσεως του Βασιλείου των Κάτω Χωρών Η κυβέρνηση του Βασιλείου των Κάτω Χωρών επισύρει την προσοχή στη συνταγματική διάρθρωση του Βασιλείου, όπως προκύπτει από τον οργανισμό της 29ης Δεκεμβρίου 1954, και ιδίως στην αυτονομία των χωρών του Βασιλείου, όσον αφορά τις διατάξεις της αποφάσεως και στο γεγονός ότι η απόφαση ελήφθη, κατά συνέπεια, σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις των Ολλανδικών Αντιλλών και της Αρούμπα δυνάμει των συνταγματικών διαδικασιών που ισχύουν στο Βασίλειο.

Δηλώνει ότι, ως εκ τούτου και με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών τους εκ της συνθήκης και της αποφάσεως, οι κυβερνήσεις των Ολλανδικών Αντιλλών και της Αρούμπα θα ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους εκ της αποφάσεως αυτής.

Εξάλλου, η κυβέρνηση του Βασιλείου των Κάτω Χωρών επισύρει την προσοχή στο γεγονός ότι οι κυβερνήσεις των Ολλανδικών Αντιλλών και της Αρούμπα γνωστοποίησαν ότι, βάσει της συνθήκης και ιδίως του άρθρου 132 παράγραφος 5 και των άρθρων 232, 233 και 234 της απόφασης, κρίνουν σκόπιμο να επιτύχουν σαφέστερους διακανονισμούς όσον αφορά τους όρους υπό τους οποίους ασκείται το δικαίωμα ελεύθερης εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών φυσικών και νομικών προσώπων στα πλαίσια των σχέσεων μεταξύ των κρατών μελών, αφενός, και των Ολλανδικών Αντιλλών και της Αρούμπα, αφετέρου.

Δηλώνει ότι, ως εκ τούτου και έχοντας υπόψη τις διατάξεις της συνθήκης, της απόφασης και του ανωτέρω οργανισμού, θα αναληφθούν πρωτοβουλίες για να επιτύχουν οι διακανονισμοί αυτοί οι οποίοι πρέπει να συνοδεύονται από τις αναγκαίες εγγυήσεις.