31990Y0116(01)

Ψήφισμα του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1989 σχετικά με τη σφαιρική προσέγγιση του θέματος της αξιολόγησης της πιστότητας

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. C 010 της 16/01/1990 σ. 0001 - 0002


ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Δεκεμβρίου 1989 σχετικά με μια σφαιρική προσέγγιση του θέματος της αξιολόγησης της πιστότητας (90/C 10/01)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ το ψήφισμα της 7ης Μαΐου 1985 για νέα προσέγγιση στο θέμα της τεχνικής εναρμόνισης και τυποποίησης (1), με το οποίο δήλωνε ότι η νέα προσέγγιση πρέπει να συμπληρωθεί από μια πολιτική για την αξιολόγηση της πιστότητας, ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ τους στόχους της Ενιαίας Πράξης, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής, ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ τη σημασία μιας σφαιρικής προσέγγισης στον τομέα αυτό, προσέγγισης η οποία περιέχεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 24ης Ιουλίου 1989 (2), και αποσκοπεί στη δημιουργία των απαιτούμενων συνθηκών για την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης των αποδεικτικών πιστότητας, τόσο στον κανονιστικό όσο και στο μη κανονιστικό τομέα, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τις βασικές κατευθύνσεις της προσέγγισης αυτής, ΕΓΚΡΙΝΕΙ τις παρακάτω κατευθυντήριες αρχές μιας ευρωπαϊκής πολιτικής όσον αφορά την αξιολόγηση της πιστότητας:- στην κοινοτική νομοθεσία πρέπει να εξασφαλισθεί μια συνεπής προς εαυτήν προσέγγιση, με την καθιέρωση ενοτήτων σχετικών με τα διάφορα στάδια των διαδικασιών αξιολόγησης της πιστότητας, καθώς και κριτηρίων για τη χρησιμοποίηση των ενοτήτων αυτών, για τον καθορισμό και την κοινοποίηση οργανισμών που πρέπει να παρεμβαίνουν στις διαδικασίες αυτές και για τη χρησιμοποίηση του σήματος ΕΚ,-πρέπει να προαχθούν σε όλα τα κράτη μέλη της Κοινότητας και στην ίδια την Κοινότητα, η γενικευμένη χρη- σιμοποίηση των ευρωπαϊκών προτύπων σχετικά με την εξασφάλιση της ποιότητας (ΕΝ 29 000) και με τις απαιτήσεις στις οποίες πρέπει να ανταποκρίνονται αυτοί οι οργανισμοί (ΕΝ 45 000), η δημιουργία συστημάτων διαπίστευσης και η χρησιμοποίηση τεχνικών διεργαστηριακών συγκρίσεων,-η προώθηση συμφωνιών αμοιβαίας αναγνώρισης στον τομέα της πιστοποίησης και των δοκιμών μεταξύ οργανισμών με δραστηριότητα στον μη κανονιστικό τομέα είναι ουσιαστική για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς 7 η σύσταση ευέλικτου και μη γραφειοκρατικού οργανισμού για την πιστοποίηση και τις δοκιμές σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με βασικό του ρόλο την προώθηση των συμφωνιών αυτών, καθώς και τη σύσταση κατάλληλου οργάνου για την εκπόνησή τους, θα πρέπει να συμβάλει σημαντικά στην επιδίωξη του στόχου αυτού,-πρέπει να μελετηθούν οι τυχόν διαφορές επιπέδου ανάπτυξης οι οποίες υπάρχουν στην Κοινότητα και στους διάφορους βιομηχανικούς τομείς όσον αφορά τις υποδομές της ποιότητας (ιδίως συστήματα βαθμονόμησης και μετρολογίας, εργαστήρια δοκιμών, οργανισμοί πιστοποίησης και επιθεώρησης, συστήματα διαπίστευσης) και οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, ώστε να ετοιμασθεί, το συντομότερο δυνατόν, ένα πρόγραμμα κοινοτικών μέτρων, περιλαμβανομένων ενδεχομένως και δημοσιονομικών μέτρων,-στις σχέσεις με τις τρίτες χώρες, η Κοινότητα επιδιώκει να προωθήσει τις διεθνείς ανταλλαγές όσον αφορά τα προϊόντα που υπόκεινται σε ρύθμιση, και ειδικότερα μέσω σύναψης συμφωνιών αμοιβαίας αναγνώρισης με βάση το άρθρο 113 της συνθήκης σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο και τις διεθνείς υποχρεώσεις της Κοινότητας, αφού βεβαιωθεί στην τελευταία περίπτωση ότι:- η ικανότητα των οργανισμών τρίτων χωρών βρίσκεται και παραμένει στο ίδιο επίπεδο με εκείνο που απαιτείται για τους αντίστοιχους κοινοτικούς οργανισμούς, -το καθεστώς της αμοιβαίας αναγνώρισης περιορίζεται στις εκθέσεις, τα πιστοποιητικά και τα σήματα που εκτελούνται και εκδίδονται άμεσα από τους οργανισμούς που ορίζονται στις συμφωνίες, -στις περιπτώσεις που η Κοινότητα επιθυμεί να αναγνωριστούν οι οργανισμοί της, οι συμφωνίες δημιουργούν μια ισόρροπη κατάσταση όσον αφορά τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν για τα ενδιαφερόμενα μέρη, για όλα τα ζητήματα που άπτονται της αξιολόγησης της πιστότητας των εν λόγω προϊόντων. Η Επιτροπή καλείται να απευθύνει στο Συμβούλιο, το συντομότερο δυνατόν, συστάσεις σχετικά με λεπτομερείς διαπραγματευτικές εντολές δυνάμει του άρθρου 113 της συνθήκης. Το Συμβούλιο καλεί εκτός αυτού την Επιτροπή να προετοιμάσει τα αναγκαία μέτρα για την αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος ψηφίσματος. (1) ΕΕ αριθ. C 136 της 4. 6. 1985, σ. 1.

(2) ΕΕ αριθ. C 231 της 8. 9. 1989, σ. 3, καιΕΕ αριθ. C 267 της 19. 10. 1989, σ. 3.