31990R3201

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3201/90 της Επιτροπής της 16ης Οκτωβρίου 1990 περί των λεπτομερειών εφαρμογής για το χαρακτηρισμό και την παρουσίαση οίνων και γλευκών σταφυλής

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 309 της 08/11/1990 σ. 0001 - 0078
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 3 τόμος 35 σ. 0041
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 3 τόμος 35 σ. 0041


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3201/90 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Οκτωβρίου 1990 περί των λεπτομερειών εφαρμογής για το χαρακτηρισμό και την παρουσίαση οίνων και γλευκών σταφυλής

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΟΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ίΕχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 822/87 του Συμβουλίου της 16ης Μαρτίου 1987 για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς(1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1325/90(2), και ιδίως το άρθρο 72 παράγραφος 5 και το άρθρο 81,

Εκτιμώντας:

ότι ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2392/89 του Συμβουλίου(3), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3886/89(4), καθορίζει τους γενικούς κανόνες για το χαρακτηρισμό και την παρουσίαση οίνων και γλευκών σταφυλής; ότι είναι αναγκαίο να θεσπισθούν οι λεπτομέρειες εφαρμογής παρέχοντας τις αναγκαίες διευκρινίσεις και τους λεπτομερείς κανόνες στις αρχές που ορίζονται από τον προαναφερόμενο κανονισμό, καθώς και σ' εκείνες που αναφέρονται ήδη στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 822/87 και στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 823/87 του Συμβουλίου της 16ης Μαρτίου 1987 περί καθορισμού ειδικών διατάξεων σχετικών με τους οίνους ποιότητας που παράγονται εντός καθορισμένων περιοχών(5), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2043/89(6);

ότι ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 997/81 του Συμβουλίου της 26ης Μαρτίου 1981 περί των λεπτομερειών εφαρμογής για το χαρακτηρισμό και την παρουσίαση οίνων και γλευκών σταφυλής(7), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2776/90(8), έχει επανειλημμένα τροποποιηθεί; ότι, για την επίτευξη διαφάνειας και με την ευκαιρία νέων τροποποιήσεων του εν λόγω κανονισμού, πρέπει να περιληφθούν σε νέο κείμενο οι διατάξεις που εφαρμόζονται στο συγκεκριμένο τομέα;

ότι, κατά την εφαρμογή των κανόνων που αφορούν το χαρακτηρισμό και την παρουσίαση των οίνων, πρέπει να ληφθούν ως βάση οι παραδόσεις και συνήθειες που επικρατούν στις αμπελουργικές περιοχές της Κοινότητας, εφόσον αυτές είναι σύμφωνες με τις αρχές της ενιαίας αγοράς; ότι πρέπει επίσης να αποφευχθεί οποιαδήποτε πιθανότητα σύγχυσης κατά τη χρησιμοποίηση των εκφράσεων που περιλαμβάνονται στην ετικέτα και να εξασφαλιστεί η όσο το δυνατόν σαφέστερη και πληρέστερη πληροφόρηση του καταναλωτή με τη βοήθεια της ετικέτας;

ότι, για να δίδεται ορισμένη ελευθερία στον εμφιαλωτή ως προς τον τρόπο παρουσίασης των υποχρεωτικών ενδείξεων στην ετικέτα, και για να επιτραπεί η χρήση συμπληρωματικών ετικετών για όλες τις υποχρεωτικές ενδείξεις που ορίζονται για τους εισαγόμενους οίνους, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ότι αυτές οι υποχρεωτικές ενδείξεις πρέπει να συγκεντρώνονται στο ίδιο οπτικό πεδίο και όχι πλέον σε μία και μόνη ετικέτα;

ότι ορισμένες ενδείξεις και διευκρινίσεις έχουν εμπορική αξία ή μπορούν να συμβάλουν στην καλή φήμη του προσφερόμενου προϊόντος, χωρίς αυτό να είναι απόλυτα αναγκαίο; ότι αυτές πρέπει να γίνουν δεκτές, στο μέτρο που δικαιολογούνται και δεν δημιουργούν παρανόηση ως προς την ποιότητα του προϊόντος; ότι πρέπει, εντούτοις, λόγω του ειδικού χαρακτήρα ορισμένων από τις ενδείξεις αυτές, να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να περιορίζουν τις διευκολύνσεις που παρέχονται στους ενδιαφερόμενους;

ότι, για να εξασφαλίζεται καλύτερη πληροφόρηση του καταναλωτή σχετικά με την καταγωγή των οίνων που παράγονται από ανάμειξη σταφυλών η ανάμειξη προϊόντων, καταγωγής πολλών κρατών μελών, πρέπει να καθοριστεί το ύψος των χαρακτήρων που χρησιμοποιούνται για την ένδειξη των όρων μείγμα οίνων διαφόρων χωρών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας; ότι το ίδιο ισχύει για την ένδειξη των ανάλογων όρων που καθορίζονται για τους επιτραπέζιους οίνους που οινοποιήθηκαν σε κράτος μέλος άλλο από εκείνο όπου έχουν συγκομισθεί οι σταφυλές; ότι πρέπει επίσης να εξασφαλίζεται με κατάλληλες διατάξεις σχετικά με το μέγιστο ύψος των χαρακτήρων, η αποφυγή κάθε σύγχυσης μεταξύ ορισμένων επιτραπέζιων οίνων που δικαιούνται γεωγραφικής ένδειξης και των οίνων ποιότητας που παράγονται σε καθορισμένες περιοχές και οι οποίοι στο εξής καλούνται v.q.p.r.d.;

ότι, για να διευκολυνθεί η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, πρέπει να δημοσιευθεί κατάλογος των ενδείξεων των σχετικών με την ανωτέρα ποιότητα εισαγόμενων οίνων που είναι αναγνωρισμένες από την Κοινότητα, υπό τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 26 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2392/89;

ότι, για να αποφευχθεί η παραπλάνηση του καταναλωτή ως προς την καταγωγή οίνου που εισάγεται στην Κοινότητα, πρέπει να αποκλείεται η πιθανότητα να εμφανίζεται στην ετικέτα τέτοιου οίνου η μετάφραση ένδειξης σχετικής με την ανωτέρα ποιότητα, η οποία είναι ταυτόσημη με ενδείξεις στη γερμανική γλώσσα, που χρησιμοποιούνται σύμφωνα με κοινοτικούς κανόνες;

ότι ο ονομαστικός όγκος των δοχείων, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συσκευασία οίνων και γλευκών σταφυλής κατά τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές, ρυθμίζεται από την οδηγία 75/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1974 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών που αναφέρονται στην προσυσκευασία κατ' όγκο ορισμένων προσυσκευασμένων υγρών(9), όπως τροποποιήθηκε τελευταία απο την οδηγία 88/316/ΕΟΚ(10); ότι πρέπει να καθοριστούν οι λεπτομέρειες για την αναγραφή στην ετικέτα του ονομαστικού όγκου των εν λόγω προϊόντων; ότι, για να επιτραπεί η διάθεση των ήδη συσκευασμένων προϊόντων, είναι αναγκαίο να προβλεφθεί ότι τα προϊόντα αυτά πού περιέχονται σε δοχεία δεν είναι πλέον δυνατόν να τεθούν στο εμπόριο μετά τη λήξη των μεταβατικών περιόδων, οι οποίες ορίζονται από την εν λόγω οδηγία;

ότι, για την καλύτερη ενημέρωση του καταναλωτή, σε περίπτωση εμφιάλωσης φασόν που πρέπει να προσδιορίζεται με τους όρους εμφιάλωση για ..., πρέπει να αναφέρεται το όνομα ή η εταιρική επωνυμία του εμφιαλωτή, κατά την έννοια του άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2202/89 Επιτροπής της 20 Ιουνίου 1989 περί ορισμού της αναμείξεως της οινοποιήσεως, του εμφιαλωτή και της εμφιάλωσης(11); ότι, εάν, επιπλέον, κράτος μέλος προβλέπει την υποχρεωτική ένδειξη του ονόματος εκείνου που έχει προβεί στην εμφιάλωση για λογαριασμό τρίτου, στην περίπτωση εμφιάλωσης φασόν, είναι αναγκαίο να γίνεται διάκριση μεταξύ του εμφιαλωτή και εκείνου ο οποίος προέβη στην εμφιάλωση για λογαριασμό του, χρησιμοποιώντας σαφείς όρους;

ότι πρέπει να καθορίζεται το κείμενο των ενδείξεων που αναφέρονται στην ετικέτα, των σχετικών με το όνομα ή την εταιρική επωνυμία του εμφιαλωτή, του αποστολέα ή φυσικού ή νομικού προσώπου ή ομάδας των προσώπων αυτών, εφόσον οι ενδείξεις αυτές περιέχουν όρους που αναφέρονται σε γεωργική εκμετάλλευση;

ότι, για να αποφευχθεί παραπλάνηση του καταναλωτή ως πρός τη χώρα, στην οποία πραγματοποιήθηκε η εμφιάλωση του προϊόντος, πρέπει να προσδιορίζεται η ή οι επίσημες γλώσσες για την αναγραφή των ενδείξεων που πρέπει να προηγούνται του ονόματος και της εταιρικής επωνυμίας του εμφιαλωτή στην ετικέτα;

ότι η ένδειξη του κράτους μέλους στο οποίο εμφιαλώθηκε ο οίνος έχει καταστεί υποχρεωτική; ότι πρέπει, κατά συνέπεια, να προσδιορισθεί ο τρόπος με τον οποίο αναφέρεται η ένδειξη αυτή στην ετικέτα; ότι έχει προβλεφθεί πως ορισμένες ενδείξεις μπορούν να αναγράφονται με τη βοήθεια κωδικού; ότι, για να διευκολυνθεί η ενημέρωση και η ανάγνωση των κωδικών, πρέπει να προβλεφθεί να καθορίζονται από το κράτος μέλος, στο οποίο έχουν την έδρα τους ο εμφιαλωτής, ο αποστολέας ή ο εισαγωγέας;

ότι, για να εξασφαλισθεί η αντικειμενική ενημέρωση του καταναλωτή, πρέπει να προβλέπεται ότι η αναγραφή στην ετικέτα του κτηθέντα αλκοολικού τίτλου, του ολικού αλκοολικού τίτλου των οίνων και της πυκνότητας των γλευκών σταφυλής, υπόκειται στους ίδιους κανόνες σε όλη την επικράτεια της Κοινότητας;

ότι για το συμφέρον του καταναλωτή, πρέπει να διευκρινίζεται ότι ο κτηθείς ολικός αλκοολικός τίτλος που αναγράφεται στην ετικέτα είναι εκείνος που καθορίζεται με την ανάλυση; ότι ο αριθμός που εκφράζει αυτόν τον αλκοολικό τίτλο πρέπει, εντούτοις, χάριν απλοποιήσεως, να είναι δυνατόν να στρογγυλεύεται μέσα σε ορισμένα όρια;

ότι, στη Γερμανία, συνηθίζεται να αναγράφεται η πυκνότητα των γλευκών σταφυλής σε βαθμούς Oechsle; ότι σχετικά μ' αυτήν την παραδοσιακή συνήθεια, δεν είναι δυνατή ακόμα η προσαρμογή προς το κοινοτικό καθεστώς για τη μέτρηση της πυκνότητας των γλευκών σταφυλής; ότι, κατά συνέπεια, ενδείκνυται να παραταθεί η μεταβατική περίοδος μέχρι τις 31 Αυγούστου 1991, κατά τη διάρκεια της οποίας η Γερμανία μπορεί να προβλέψει, για τα γλεύκη σταφυλής που τίθενται σε κυκλοφορία στο έδαφός της, ότι η πυκνότητα εκφράζεται σε βαθμούς Oechsle;

ότι, για να αποφευχθούν καταχρήσεις σχετικά με τις μόνες προαιρετικές ενδείξεις που επιτρέπονται, πρέπει να ορίζονται σαφώς οι περιπτώσεις στις οποίες είναι δυνατό να γίνονται συστάσεις;

ότι, για να αποφευγθεί το γεγονός ότι σύσταση σχετική με την αποδοχή οίνου για θρησκευτικούς σκοπούς αποτελεί πρόφαση για τη χρησιμοποίηση οινολογικών πρακτικών που δεν επιτρέπονται από τις κοινοτικές ή εθνικές διατάξεις, πρέπει να προσδιορισθούν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες μια τέτοια σύσταση επιτρέπεται; ότι αυτοί οι όροι οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη ορισμένα θρησκευτικά τυπικά;

ότι, για να εξασφαλίζεται ο έλεγχος και η προστασία των επιτραπέζιων οίνων που είναι δυνατόν να λάβουν την ένδειξη Landwein, vin de pays, vino tipico ονομασία κατά παράδοση, οίνος τοπικός, vino de la tierra vinho de mesa regional καθώς και η ακριβής πληροφόρηση των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών που φροντίζουν για την τήρηση των κοινοτικών και εθνικών διατάξεων στον αμπελοοινικό τομέα, τα κράτη μέλη παραγωγής πρέπει να ανακοινώνουν στην Επιτροπή όλα τα χρήσιμα στοιχεία που αφορούν την περιγραφή αυτών των οίνων;

ότι πρέπει να καταρτιστεί κατάλογος των εισαγόμενων οίνων, για τους οποίους έχει αναγνωρισθεί η αντιστοιχία των συνθηκών παραγωγής με εκείνες των v.q.p.r.d. ή των επιτραπέζιων οίνων με γεωγραφική ένδειξη;

ότι, για να διευκολυνθεί η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, ενδείκνυται η δημοσίευση των συνωνύμων των ονομάτων των ποικιλιών αμπέλου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το χαρακτηρισμό των οίνων που κατάγονται από την Κοινότητα, καθώς και των ονομάτων και, κατά περίπτωση, των συνώνυμων των ποικιλιών αμπέλου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το χαρακτηρισμό εισαγόμενων οίνων;

ότι τα ονόματα των ποικιλιών αμπέλου αυτά καθεαυτά ή τα αναφερόμενα σε ονόματα γεωγραφικών ενοτήτων, είναι δυνατό να οδηγήσουν σε συγχύσεις ως πρός τη γεωγραφική καταγωγή του οίνου, ο οποίος περιγράφεται με ένα από τα ονόματα αυτά των ποικιλιών; ότι, με σκοπό τη μείωση του κινδύνου αυτού, πρέπει να επιτραπεί στα κράτη μέλη να επιβάλλουν την αναγραφή της ενδειξης αυτού του ονόματος στην ετικέτα με χαρακτήρες, των οποίων οι διαστάσεις δεν υπερβαίνουν ένα ορισμένο ύψος;

ότι, για να διατηρηθούν οι συνήθεις παραδοσιακές συναλλαγές με ορισμένες τρίτες χώρες, πρέπει να προβλεφθούν για ορισμένους οίνους αυτών των χωρών παρεκκλίσεις κατά την έννοια των άρθρων 31, 32 και 33 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2392/89; ότι, προς διευκόλυνση των εξαγωγών της Κοινότητας στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, πρέπει να προβλεφθεί ότι η αναγραφή του έτους παραγωγής στην ετικέτα των εν λόγω κοινοτικών οίνων είναι σύμφωνη με τους κανόνες που εφαρμόζονται για την εντόπια παραγωγή στη χώρα αυτή;

ότι, εφόσον οι διευκρινίσεις που αφορούν τον τρόπο παραγωγής, τον τύπο του οίνου και ένα ιδιαίτερο χρώμα δεν καθορίζονται από τους κανόνες του κράτους μέλους παραγωγής ή της τρίτης χώρας εξαγωγής, πρέπει να προβλέπονται ορισμένοι κανόνες στόν παρόντα κανονισμό; ότι είναι

επίσης σκόπιμο να καθορίζονται οι όροι με τους οποίους

είναι δυνατό να παρέχονται οι πληροφορίες αυτές;

ότι, λόγω της σημασίας που έχει η ένδειξη της περιεκτικότητας σε υπολειμματικό σάκχαρο για την περιγραφή ενός τύπου οίνου, η χρησιμοποίηση των εν λόγω περιγραφικών όρων πρέπει να εξαρτάται από την τήρηση αναλυτικών κριτηρίων;

ότι, για να προωθηθεί ένας οίνος πρέπει να επιτρέπεται όπως οι πληροφορίες οι σχετικές με το ιστορικό του εν λόγω οίνου, της επιχειρήσεως του εμφιαλωτή ή μιάς επιχειρήσεως φυσικού ή νομικού προσώπου, το οποίο συμμετείχε στο εμπορικό κύκλωμα του οίνου, αναγράφονται σε τμήμα της ετικέτας που διαχωρίζεται από το τμήμα, στο οποίο εμφαίνονται οι υποχρεωτικές ενδείξεις;

ότι η διοργάνωση διαγωνισμών συνιστά αποτελεσματικό μέσο για να ενθαρρύνονται οι οινοπαραγωγοί και οι έμποροι να καταβάλλουν προσπάθειες να διακρίνονται μεταξύ τους στον ανταγωνισμό για την ποιότητα των οίνων που διαθέτουν στο εμπόριο; ότι οι διακρίσεις που χορηγούνται στους καλύτερους οίνους στους διαγωνισμούς αυτούς παρέχουν πολύτιμη πληροφόρηση στον καταναλωτή; ότι, για να εξασφαλισθεί η αντικειμενική διεξαγωγή των διαγωνισμών, είναι σκόπιμο να καθορισθούν ορισμένοι κοινοτικοί κανόνες που πρέπει να τηρούνται από τους οργανωτές τους;

ότι η ένδειξη ότι ένας οίνος εμφιαλώθηκε μέσα στήν αμπελουργική εκμετάλλευση όπου οι σταφυλές, από τις οποίες προέρχεται, τρυγήθηκαν και οινοποιήθηκαν ή εμφιαλώθηκε υπό ισοδύναμες συνθήκες, εκφράζει την ιδέα σύμφωνα με την οποία όλες οι φάσεις παραγωγής του οίνου αυτού πραγματοποιήθηκαν υπό τη διαχείριση και την ευθύνη του ίδιου φυσικού ή νομικού προσώπου, έτσι ώστε ο οίνος, που έχει ληφθεί κατ' αυτόν τον τρόπο, να χαίρει της εμπιστοσύνης μέρους των αγοραστών; ότι είναι λοιπόν σκόπιμο να καθοριστούν οι ενδείξεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παροχή αυτής της πληροφορίας;

ότι η χρησιμοποίηση της φιάλης, που ονομάζεται flϋte d'Alsace, επιφυλάσσεται κατά παράδοση στη Γαλλία για ορισμένους v.q.p.r.d.; ότι ενδείκνυται η αποκλειστικότητα αυτή να διατηρηθεί, χωρίς, εντούτοις, να περιορισθεί η χρησιμοποίηση αυτής της φιάλης για τους οίνους καταγωγής άλλων χωρών;

ότι οι φιάλες του τύπου Bocksbeutel ή Cantil καθώς και οι φιάλες παρομοίου τύπου χρησιμοποιούνται από πολλά χρόνια σε ορισμένες περιοχές της Κοινότητας καθώς και σε ορισμένες τρίτες χώρες; ότι αυτοί οι τύποι των φιαλών είναι δυνατόν να υπενθυμίζουν ορισμένα χαρακτηριστικά ή ορισμένη προέλευση του εν λόγω οίνου; ότι, λόγω του παραδοσιακού χαρακτήρα αυτών των μορφών φιάλης, πρέπει να επιφυλαχθεί η χρησιμοποίησή τους στους οίνους για τους οποίους η εν λόγω χρησιμοποίηση ανάγεται σε νόμιμη πρακτική, που έχει καθιερωθεί από πολλά χρόνια και θεωρείται παραδοσιακή, χωρίς, ωστόσο, να διακυβευθεί η εμπορία των οίνων που διατίθενται στο εμπόριο σ' αυτούς τους τύπους φιαλών; ότι πρέπει να δημοσιευθεί ο κατάλογος των οίνων που μπορούν να παρουσιασθούν στις εν λόγω φιάλες; ότι, για να διευκολυνθεί η μετάβαση από το υπάρχον καθεστώς στην Πορτογαλία στο κοινοτικό καθεστώς, είναι απαραίτητο να εξαιρούνται οι πορτογαλικοί οίνοι που αποστέλλονται προς τα άλλα κράτη μέλη από την εφαρμογή των κανόνων σχετικά με τη χρησιμοποίηση των φιαλών των εν λόγω τύπων;

ότι υπάρχει κίνδυνος απάτης κατά τη χρήση του ανακαθαρισθέντος συμπυκνωμένου γλεύκους σταφυλής προς εμπλουτισμό ή γλύκανση των οίνων ή λοιπών ειδών διατροφής; ότι πρέπει, ως εκ τούτου να προβλεφθεί ότι το εν λόγω προϊόν δεν μπορεί να τεθεί σε κυκλοφορία παρά μόνο με περιοριστικούς όρους που εξασφαλίζουν αποτελεσματικό έλεγχο της μεταφοράς και της χρησιμοποίησης;

ότι, για λόγους υγιεινής και προστασίας της δημόσιας υγείας, πρέπει να επιβάλλονται ορισμένες ενδείξεις για τα δοχεία που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά οίνων και γλευκών;

ότι, για να διευκολυνθεί ο έλεγχος της εμφιαλώσεως των οίνων και των γλευκών σταφυλής, πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη μέλη, κατ' εφαρμογή του άρθρου 38 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, τρίτη περίπτωση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2392/89, να θεσπίσουν ή να αποδεχθούν σύστημα για την ένδειξη της ημερομηνίας εμφιαλώσεως;

ότι τα κράτη μέλη, κατ' εφαρμογή του άρθρου 43 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2392/89, μπορούν να επιτρέπουν τη χρησιμοποίηση της λέξεως οίνος, συνοδευομένη από το όνομα φρούτου και υπό μορφή συνθέτων ονομασιών, για το χαρακτηρισμό προϊόντων που λαμβάνονται από τη ζύμωση άλλων φρούτων εκτός από τις σταφυλές, όπως επίσης και τη χρησιμοποίηση της λέξεως οίνος σε άλλες σύνθετες ονομασίες που περιέχουν τη λέξη οίνος; ότι είναι σκόπιμο να ληφθούν μέτρα πρός αποφυγή συγχύσεων με άλλα προϊόντα του αμπελοοινικού τομέα;

ότι για να μη διακυβεύονται οι εξαγωγές οίνου προς τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, πρέπει να προβλεφθεί συγκεκριμένος κανόνας για το έτος εσοδείας που μπορεί να εμφαίνεται στην ετικέτα;

ότι επιβάλλεται η λήψη μεταβατικών μέτρων για τα προϊόντα, των οποίων ο χαρακτηρισμός και η παρουσίαση δεν ανταποκρίνονται στις διατάξεις που ισχύουν στο σχετικό τομέα;

ότι, για λόγους απλουστεύσεως, πρέπει να προβλέπεται ότι ορισμένες διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2392/89 και του παρόντος κανονισμού δεν πρέπει να εφαρμόζονται για μικρές ποσότητες οίνου, που ορίζονται στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2390/89 του Συμβουλίου της 24ης Ιουλίου 1989 για τους γενικούς κανόνες εισαγωγής οίνων, χυμών και γλευκών σταφυλιών(12), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1777/90(13);

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στόν παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχείρισης Οίνων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Αρθρο 1

1. Οι υποχρεωτικές ενδείξεις στην ετικέτα, που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1, στο άρθρο 11 παράγραφος 1, στο άρθρο 20 παράγραφος 1, στο άρθρο 25 παράγραφος 1, στο άρθρο 26 παράγραφος 1 και στο άρθρο 27 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2392/89, καθώς και αυτές που καθίστανται υποχρεωτικές από τα κράτη μέλη κατ' εφαρμογή του άρθρου 3 παράγραφος 2, του άρθρου 12 παράγραφος 2 και του άρθρου 21 παράγραφος 2 ή από την Επιτροπή, κατ' εφαρμογή του άρθρου 28 παράγραφος 3 του ίδιου κανονισμού:

-συγκεντρώνονται στο ίδιο οπτικό πεδίο, είτε στην ίδια ετικέτα ή σε περισσότερες ετικέτες που τοποθετούνται στο ίδιο δοχείο, είτε απευθείας πάνω στο ίδιο δοχείο,

και

-παρουσιάζονται με χαρακτήρες σαφείς, ευανάγνωστους, ανεξίτηλους και αρκετά μεγάλους, ούτως ώστε να προβάλλονται καλά επί του βάθους επί του οποίου τυπώνονται και να είναι δυνατόν να διακρίνονται καθαρά από το σύνολο των άλλων αναγραφομένων ενδείξεων και σχεδίων.

Εντούτοις, είναι αποδεκτό ότι οι υποχρεωτικές ενδείξεις οι σχετικές με τον εισαγωγέα μπορούν να αναγράφονται εκτός του οπτικού πεδίου στο οποίο υπάρχουν οι άλλες υποχρεωτικές ενδείξεις.

2. Οι προαιρετικές ενδείξεις στην ετικέτα, που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφοι 2 και 3, στο άρθρο 11 παράγραφος 2, στο άρθρο 20 παράγραφος 2, στο άρθρο 25 παράγραφος 2, στο άρθρο 26 παράγραφος 2 και στο άρθρο 27 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2392/89:

-αναγράφονται στην ίδια ετικέτα με τις υποχρεωτικές ενδείξεις ή σε μια ή περισσότερες συμπληρωματικές ετικέτες,

ή

-τυπώνονται κατευθείαν επάνω στο δοχείο.

Εντούτοις, οι προαιρετικές ενδείξεις στην ετικέτα, που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο θ) του εν λόγω κανονισμού, των όρων Landwein, vin de pays, vino tνpico, vino de la tierra, ονομασία κατά παράδοση, ή οίνος τοπικός και vinho de mesa regional, αναγράφονται μαζί με τις υποχρεωτικές ενδείξεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο.

Αρθρο 2

1. Οι όροι που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο δ) σημεία ii) και iii) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2392/89 αναγράφονται στην ετικέτα της εξωτερικής συσκευασίας με χαρακτήρες του ιδίου τύπου και ύψους όσον αφορά τα μικρότερα γράμματα:

-3 mm, εφόσον ο ονομαστικός όγκος του δοχείου είναι μικρότερος από 20 cl,

-5 mm, εφόσον ο ονομαστικός όγκος του δοχείου είναι ίσος ή μεγαλύτερος των 20 cl και μικρότερος ή ίσος με 100 cl,

-6 mm, εφόσον ο ονομαστικός όγκος του δοχείου είναι μεγαλύτερος από 100 cl.

2. Εφόσον, κατ' εφαρμογή του άρθρου 2 παράγραφος 2 ή 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 822/87, αναγράφεται στην ετικέτα μια γεωγραφική ένδειξη που δεν συνοδεύεται από την ένδειξη Landwein, vin de pays, vino tνpico, vino de la tierra, ονομασία κατά παράδοση ή οίνος τοπικός και vinho de mesa regional, αυτή η γεωγραφική ένδειξη αναγράφεται με ομοιόμορφους χαρακτήρες των ιδίων δια-στάσεων. Το ύψος των χαρακτήρων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από αυτό των χαρακτήρων που χρησιμοποιούνται για την ένδειξη επιτραπέζιος οίνος.

Αρθρο 3

1. Οι ενδείξεις vin de qualitι produit dans une rιgion dιterminιe ή v.q.p.r.d. ή ισοδύναμη ένδειξη σε άλλη επίσημη γλώσσα της Κοινότητας ή κατά περίπτωση:

-Qualitδtswein και Qualitδtswein mit Prδdikat,

-appellation d'origine contrτlιe, appellation contrτlιe και appellation d'origine vin dιlimitι de qualitι supιrieure,

-denominazione di origine controllata και denominazione di origine controllata e garantita,

-marque nationale, που συμπληρώνεραι με τους όρους Moselle luxembourgeoise - Appellation contrτlιe,

-ονομασία προελεύσεως ελεγχομένη, ονομασία προελεύσεως ανωτέρας ποιότητας,

-denomicaciσn de origen και denominaciσn de origen calificada, και

-denominaηγo de origem, denominaηγo de origem controlada και indicaηγo de proveniκncia regulamentada,

που αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 823/87, αναγράφονται στην ετικέτα με χαρακτήρες, οι διαστάσεις των οποίων δεν υπερβαίνουν αυτές των χαρακτήρων που χρησιμοποιούνται για την αναγραφή της καθορισμένης περιοχής.

Οι ειδικές παραδοσιακές ενδείξεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, εκτός από αυτές που αναγράφονται στην πρώτη και τέταρτη περίπτωση, αναγράφονται στην ετικέτα αμέσως κάτω από το όνομα της καθορισμένης περιοχής. Εντούτοις, όταν στην ετικέτα των γαλλικών v.q.p.r.d., που φέρει την ένδειξη appellation contrτlιe ή ελληνικών v.q.p.r.d. αναγράφονται το όνομα εκμετάλλευσης, ποικιλίας αμπέλου ή σήματος, το όνομα της καθορισμένης περιοχής επαναλαμβάνεται μεταξύ των λέξεων appellation και contrτlιe ή μετά από τις λέξεις ονομασία προελεύσεως, με χαρακτήρες του ίδιου τύπου, των ίδιων διαστάσεων και του ίδιου χρώματος.

Στην ετικέτα, οι ειδικές παραδοσιακές ενδείξεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, αναγράφονται ολογράφως χωρίς συντμήσεις. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, οι παρακάτω συντμήσεις δύνανται να χρησιμοποιούνται:

-Q.b.A., Q.b.A.m.Pr.,

-A.O.C. και V.D.Q.S.,

-D.O.C. και D.O.C.G.,

-M.N.,

-Ο.Π.Ε. και Ο.Π.Α.Π.,

-D.O.,

-I.P.R..

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο, οι όροι marque nationale είναι δυνατό να δηλώνονται σε συμπληρωματική ετικέτα.

2. Οι ενδείξεις Kabinett, Spδtlese, Auslese, Beerenauslese, Trockenbeerenauslese και Eiswein, αναγράφονται με χαρακτήρες του αυτού τύπου και του ιδίου ύψους με το όνομα της καθορισμένης περιοχής και, κατά περίπτωση, με το όνομα της γεωγραφικής ενότητας που είναι πιο περιορισμένη από την καθορισμένη περιοχή.

3. Οι ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 2 στοιχείο θ) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2392/89, οι οποίες δυνανται να συμπληρώνουν αυτές που περιλαμβάνονται στην παράγραφο 1, ειναι οι ακόλουθες:

α)όσον αφορά τους γερμανικούς v.q.p.r.d.:

-Weiίherbst,

-Schillerwein,

-Liebfrauenmilch,

-Liebfraumilch;

β)όσον αφορά τους γαλλικούς v.q.p.r.d.:

-Grand,

-Premier (Premiθre),

-Cru,

-1er cru,

-Grand cru,

-Grand vin,

-Vin fin,

-Ordinaire,

-Grand ordinaire,

-Supιrieur(e),

-Cru classι,

-1er cru classι,

-2e cru classι,

-Grand cru classι,

-1er grand cru classι,

-Cru bourgeois,

-Villages,

-Clos,

-Camp,

-Edelzwicker,

-Schillerwein

-Rιserve,

-Passetoutgrain,

-Vin noble,

-Petit,

-Haut;

γ)όσον αφορά τους ιταλικούς v.q.p.r.d.

-riserva,

-riserva speciale,

-superiore,

-classico,

-recioto,

-sciacchetrΰ,

-est! est!! est!!!,

-cacc'e mmitte,

-amarone,

-vergine,

-scelto,

-Auslese,

-vino nobile

-Buttafuoco,

-Sangue di Giuda;

Η ένδειξη Auslese προορίζεται για τους v.q.p.r.d. που δικαιούνται της ονομασίας Kalterer See;

δ)όσον αφορά τους v.q.p.r.d. του Λουξεμβούργου:

-vin classι,

-premier cru,

-grand premier cru;

ε)όσον αφορά τους ισπανικούς v.q.p.r.d.:

-Vino noble,

-Superior;

στ)όσον αφορά τους προτογαλικούς v.q.p.r.d.:

-superior,

-escolha,

-garrafeira,

-reserva,

-extra,

-seleccionado;

ζ)όσον αφορά τους ελληνικούς v.q.p.r.d.:

-από διαλεχτούς αμπελώνες, grand cru,

-επιλογή ή επιλεγμένος rιserve,

-ειδική επιλογή ή ειδικά επιλεγμένος, grande rιserve.

Οι ενδείξεις αυτές αναγράφονται με χαρακτήρες διαστάσεων που είναι ίσες ή μικρότερες από τις διαστάσεις των χαρακτήρων που χρησιμοποιούνται για την ένδειξη της συγκεκριμένης περιοχής.

4. Γιά την εφαρμογή του άρθρου 26 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2392/89, δεν αναγνωρίζονται ως ενδείξεις αναφερόμενες σε ανώτερη ποιότητα, παρά μόνον αυτές που αναγράφονται στον κατάλογο του παραρτήματος Ι του παρόντος κανονισμού.

ίΕνδειξη σχετική με ανώτατη ποιότητα που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο δεν επιτρέπεται να μεταφραστεί στη γερμανική γλώσσα, για να αναγραφεί στην ετικέτα εισαγόμενου οίνου, με κανέναν από τους ακόλουθους όρους: Qualitδtswein mit Prδdikat, Kabinett, Spδtlese, Auslese, Beerenauslese, Trockenbeerenauslese, Eiswein καθώς και spδtgelesen και ausgelesen.

Αρθρο 4

1. Η αναγραφή του ονομαστικού όγκου στην ετικέτα, που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β), στο άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο γ), στο άρθρο 20 παράγραφος 1 στοιχείο γ), στο άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο β), στο άρθρο 26 παράγραφος 1 στοιχείο β) και στο άρθρο 27 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2392/89 γίνεται σε εκατόλιτρα, λίτρα, εκατοστόλιτρα ή χιλιοστόλιτρα και εκφράζεται με αριθμούς, οι οποίοι συνοδεύονται από τη χρησιμοποιούμενη μονάδα μετρήσεως ή από το σύμβολο της μονάδας αυτής.

Η ένδειξη του ονομαστικού όγκου του προϊόντος στην ετικέτα αναγράφεται με αριθμούς ελάχιστου ύψους 5 χιλιοστομέτρων, εφόσον ο ονομαστικός όγκος είναι μεγαλύτερος από 100 εκατοστόλιτρα, 3 χιλιοστομέτρων εφόσον ο όγκος αυτός ειναι ίσος ή μικρότερος από 100 αλλά μεγαλύτερος από 20 εκατοστόλιτρα και 2 χιλιοστομέτρων εφόσον είναι ίσος ή μικρότερος από 20 εκατοστόλιτρα.

2. Κατ' εφαρμογή του άρθρου 3 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο και του άρθρου 12 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2392/89, η ένδειξη του ονομαστικού όγκου κατά το χαρακτηρισμό οίνου ή γλεύκους σταφυλής, που προορίζονται για εξαγωγή, δύναται να εκφράζεται στις κατάλληλες μονάδες μετρήσεως του αυτοκρατορικού συστήματος που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 75/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου, αν αυτό απαιτείται από τις διατάξεις του ενδιαφερόμενου κράτους.

Αρθρο 5

1. Η ένδειξη του ονόματος ή της εταιρικής επωνυμίας του εμφιαλωτή, που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ), στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο δ), στο άρθρο 20 παράγραφος 1 στοιχείο δ), στο άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο γ) και στο άρθρο 26 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2392/89 συμπληρώνεται, κατά περίπτωση:

-με τις ενδείξεις εμφιαλωτής ή εμφιαλωθέν υπό ... ή, αν πρόκειται για πλήρωση δοχείων άλλων από φιάλες, συσκευαστής ή συσκευασθέν υπό ...,

-σε περίπτωση εμφιαλώσεως φασόν, με τις ενδείξεις εμφιαλωθέν για ... ή, αν πρόκειται για πλήρωση δοχείων άλλων από φιάλες, συσκευασθέν για ....

Εν τούτοις, η χρήση μιας από τις ενδείξεις που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο δεν επιβάλλεται, εφόσον έχει χρησιμοποιηθεί μια από τις ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφος 1.

Το όνομα ή η εταιρική επωνυμία:

-του αποστολέα ή του εισαγωγέα, που αναγράφονται δυνάμει του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ), του άρθρου 11 παράγραφος 1 στοιχείο δ), του αρθρου 20 παράγραφος 1 στοιχείο δ), του άρθρου 25 παράγραφος 1 στοιχείο γ) ή του άρθρου 26 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2392/89, ή

-φυσικού ή νομικού προσώπου ή ομάδας των προσώπων αυτών που έχουν συμμετάσχει στο εμπορικό κύκλωμα του εν λόγω προϊόντος, που αναγράφονται δυνάμει του άρθρου 2 παράγραφος 2 στοιχείο γ), του άρθρου 11 παράγραφος 2 στοιχείο δ), του άρθρου 25 παράγραφος 2 στοιχείο γ) ή του άρθρου 26 παράγραφος 2 στοιχείο η) του εν λόγω κανονισμού,

συνοδεύονται από ενδείξεις που εμφανίζουν την επαγγελματική δραστηριότητα αυτών των προσώπων με ενδείξεις ως αμπελουργός, έμπορος, διανέμεται από ...,

εισαγωγέας, εισαγόμενο από ... ή με άλλες ανάλογες ενδείξεις. Οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου εφαρμόζονται χωρίς να θίγονται οι θιατάξεις της παραγράφου 3.

Αν το προϊόν εμφιαλώνεται ή συσκευάζεται στο ίδιο κράτος μέλος όπου προσφέρεται στον καταναλωτή, οι όροι, που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σχετικά με τον εμφιαλωτή ή το συσκευαστή, αναγράφονται σε μια ή περισσότερες επίσημες γλώσσες του κράτους, εύκολα κατανοητές από τους αγοραστές αυτού του κράτους μέλους.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, η ένδειξη της ονομασίας ή της εταιρικής επωνυμίας προσώπων ή ομάδων προσώπων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, είναι δυνατόν να περιλαμβάνει την ονομασία της επιχείρησης των εν λόγω προσώπων ή όρο που χαρακτηρίζει την αμπελουργική ή οινική δραστηριότητα αυτής της επιχείρησης.

3. Η ονομασία ή η εταιρική επωνυμία ενός προσώπου ή ομάδας προσώπων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, όπως αναγράφονται στην ετικέτα, δεν είναι δυνατόν να περιλαμβάνει τους όρους:

-viticultor, cosechero, explotaciσn agraria,

-Weingut, Weingutsbesitzer, Winzer, Weinbau,

-αμπελουργός-οινοποιός,

-estate,

-viticulteur, propriιtaire rιccoltant,

-viticoltore, fattoria, tenuta, podere, cascina, azienda agricola, contadino,

-proprietario viticultor;

ή άλλες συναφείς ενδείξεις που αναφέρονται σε γεωργική εκμετάλλευση, παρά μόνον εάν το εν λόγω προϊόν προέρχεται αποκλειστικά από σταφυλές που τρυγήθηκαν σε αμπελώνες που αποτελούν τμήμα της αμπελουργικής εκμετάλλευσης ή από πρόσωπο που χαρακτηρίζεται με μία από αυτές τις ενδείξεις, και η οινοποίηση έχει πραγματοποιηθεί στην εκμετάλλευση αυτή.

Οι όροι που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται στον πληθυντικό αριθμό για την εταιρική επωνυμία ομάδας αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων ή ομάδας των εν λόγω προσώπων.

Για την εφαρμογή των διατάξεων του πρώτου εδαφίου δεν λαμβάνεται υπόψη η προσθήκη συμπυκνωμένου γλεύκους σταφυλών που αποσκοπεί στην αύξηση του φυσικού αλκοολικού τίτλου του εν λόγω προϊόντος.

4. Στήν περίπτωση εμφιαλώσεως φασόν, εκείνος που προβαίνει στην εμφιάλωση για λογαριασμό τρίτου πρέπει να θεωρηθεί σαν πρόσωπο ή σύνολο προσώπων τα οποία έχουν συμμετάσχει στο εμπορικό κύκλωμα, κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 2 στοιχείο γ), του άρθρου 11 παράγραφος 2 στοιχείο δ), του άρθρου 25 παράγραφος 2 στοιχείο γ) και του άρθρου 26 παράγραφος 2 στοιχείο η) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2392/89.

5. Ο αποστολέας ή ο εμφιαλωτής δεν μπορούν να αναφέρουν το όνομα ή την εταιρική επωνυμία φυσικών ή νομικών προσώπων ή ομάδας των προσώπων αυτών, τα οποία έχουν συμμετάσχει στο εμπορικό κύκλωμα του εν λόγω προϊόντος, παρά μόνον εφόσον αυτό το πρόσωπο ή αυτή η ομάδα προσώπων έχουν δώσει τη γραπτή συγκατάθεσή τους.

Εν τούτοις, στήν περίπτωση κατά την οποία οι διατάξεις κράτους μέλους καθιστούν υποχρεωτική την αναγραφή του ονόματος ή της εταιρικής επωνυμίας εκείνου που προβαίνει στην εμφιάλωση φασόν, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου.

Σε περίπτωση εμφιαλώσεως φασόν, η αναγραφή του ονόματος ή της εταιρικής επωνυμίας του εμφιαλωτή και εκείνου που προβαίνει στην εμφιάλωση φασόν γίνεται χρησιμοποιώντας τις ενδείξεις εμφιαλωθέν για λογαριασμό ... από ... ή συσκευασθέν για λογαριασμό ...

από .... Η αναγραφή του ονόματος ή της εταιρικής επωνυμίας εκείνου, ο οποίος προβαίνει στην εμφίαλωση

φασόν, μπορεί να γίνεται με τη βοήθεια κώδικα.

6. Το κράτος μέλος, όπου ο εμφιαλωτής, ο αποστολέας ή ο εισαγωγέας έχει την έδρα του, αναγράφεται στην ετικέτα με χαρακτήρες του ιδίου τύπου και των ιδίων διαστάσεων με την ένδειξη της έδρας αυτών. Η ένδειξη του κράτους μέλους γίνεται είτε:

-ολογράφως, μετά την ένδειξη της κοινότητας ή του μέρους της κοινότητας,

-με ταχυδρομική συντομογραφία ενδεχομένως μαζί με τον ταχυδρομικό κώδικα της εν λόγω κοινότητας.

7. ίΟταν πρόκειται για οίνο εισαγόμενο που περιγράφεται χωρίς γεωγραφική ένδειξη, σύμφωνα με το άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2392/89 ή για επιτραπέζιο οίνο, η κοινότητα ή τμήμα κοινότητας, όπου έχουν την κύρια έδρα τους, ο εμφιαλωτής ή κατά περίπτωση, ο αποστολέας ή φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή σύνολο προσώπων που συμμετείχαν στο εμπορικό κύκλωμα του εισαγόμενου οίνου ή του επιτραπέζιου οίνου, αναγράφονται στην ετικέτα με χαρακτήρες, οι διαστάσεις των οποίων δεν υπερβαίνουν το ήμισυ των διαστάσεων των χαρακτήρων που χρησιμοποιούνται, κατά περίπτωση, για την ενδειξη του ονόματος του τρίτου κράτους προελεύσεως ή την ένδειξη επιτραπέζιος οίνος.

ίΟταν πρόκειται για v.q.p.r.d., που περιγράφεται κατ' εφαρμογή του άρθρου 11 παράγραφος 2 στοιχείο λ), ή για οίνο εισαγόμενο, που περιγράφεται κατ' εφαρμογή του άρθρου 26 παράγραφος 1 στοιχείο α) και, κατά περίπτωση, παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2392/89, η κοινότητα ή το τμήμα της κοινότητας, όπου έχουν την κύρια έδρα τους ο εμφιαλωτής ή, κατά περίπτωση, ο αποστολέας ή φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα προσώπων που συμμετείχαν στο εμπορικό κύκλωμα του v.q.p.r.d. ή του εισαγόμενου οίνου, αναγράφονται στην ετικέτα με χαρακτήρες, οι διαστάσεις των οποίων δεν υπερβαίνουν το ήμισυ των διαστάσεων των χαρακτήρων που χρησιμοποιούνται για την ένδειξη της καθορισμένης περιοχής ή των γεωγραφικών ενοτήτων.

Τα εδάφια πρώτο και δεύτερο δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση που η κοινότητα ή το τμήμα της κοινότητας αναγράφονται με τη βοήθεια κώδικα, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράραφος 4, το άρθρο 12 παράγραφος 4 και το άρθρο 28 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2392/89.

Αρθρο 6

1. Για την ένδειξη του ονόματος της αμπελουργικής εκμεταλλεύσεως, όπου ένας οίνος έχει παραχθεί, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο ζ) και το άρθρο 11 παράγραφος 2 στοιχείο μ) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2392/89, οι όροι:

-caserio, finca, hacienda, monasterio, pago, predio,

-Schloί, Domδne, Burg,

-πύργος, μοναστήρι, κάστρο,

βίλλα, κτήμα, αρχοντικό,

-Hall, abbey, manor,

-chβteau, domaine,

-abbazia, castello,

-Palαcio, Solar, Paηo, Quinta, Casa, Vila,

δεν δύνανται να χρησιμοποιούνται, παρά μόνον εφόσον ο εν λόγω οίνος προέρχεται αποκλειστικά από σταφυλές που έχουν παραχθεί σε αμπελώνες, οι οποίοι ανήκουν σ' αυτήν την ίδια αμπελουργική εκμετάλλευση, και η οινοποίηση πραγματοποιήθηκε μέσα στην εκμετάλλευση αυτή.

2. Τα κράτη μέλη παραγωγοί δύνανται:

α)να καθορίζουν συμπληρωματικά κριτήρια για τη χρησιμοποίηση των ενδείξεων, που αναφέρονται στην παράγραφο 1, όσον αφορά τους οίνους που προέρχονται από σταφυλές που έχουν παραχθεί στην επικράτειά τους;

β)να περιορίζουν τη χρησιμοποίηση ενός ή περισσοτέρων από τους όρους αυτούς σε ορισμένες κατηγορίες οίνων που παράγονται στην επικράτειά τους;

γ)να επιφυλάσσουν τη χρησιμοποίηση άλλων αναλόγων ενδείξεων για οίνους, οι οποίοι προέρχονται εξ ολοκλήρου από σταφυλές που παρήχθησαν στους αμπελώνες που ανήκουν στην αμπελουργική εκμετάλλευση ή σε ομάδα αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων και περιγράφονται κατά τον τρόπο αυτό, μόνον εφόσον η οινοποίηση πραγματοποιήθηκε μέσα στην εκμετάλλευση αυτή ή από αυτήν την ομάδα;

δ)να επιτρέπουν, για οίνους που παράγονται στην επικράτειά τους, όπως μια ή περισσότερες από αυτές τις ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο, στην επίσημη γλώσσα τους δύνανται να αποτελέσουν επίσης μέρος των ενδείξεων των σχετικών με τον εμφιαλωτή ή με φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή με ομάδα των προσώπων αυτών.

3. Η ένδειξη του ονόματος της εκμεταλλεύσεως ή της ομάδας των αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων που αναφέρεται στο άρθρο 26 παράγραφος 2 στοιχείο λ) του κανονισμου (ΕΟΚ) αριθ. 2392/89 γίνεται με ενδείξεις ανάλογες με αυτές που εμφαίνονται στην παράγραφο 1.

Αρθρο 7

Οι διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 2 στοιχείο β), του άρθρου 11 παράγραφος 2 στοιχειο γ), του άρθρου 25 παράγραφος 2 στοιχειο β) και του άρθρου 26 παράγραφος 2 στοιχείο ζ), του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2392/89 αφορούν όλα τα σήματα, κατατεθέντα ή μη, εφόσον αυτά ανταποκρίνονται στις κοινοτικές διατάξεις ή σε αυτές του κράτους μέλους ή των κρατών μελών, στο γεωγραφικό έδαφος του οποίου ή των οποίων το προϊόν έχει τεθεί σε κυκλοφορία.

Αρθρο 8

Οι ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο δ), στο άρθρο 11 παράγραφος 2 στοιχείο ε), στο άρθρο 25 παράγραφος 2 στοιχείο ζ) και στο άρθρο 26 παράγραφος 2 στοιχείο π) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2392/89, είναι αυτές που διευκρινίζουν ότι τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα ή οι ομάδες ενδιαφερομένων προσώπων είναι προμηθευτές ανωτάτου αξιωματούχου ή ανωτάτης αρχής, σύμφωνα με τις διατάξεις και τις πρακτικές που είναι παραδοσιακές και εν χρήσει στο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα προορισμού.

Αρθρο 9

1. Η ένδειξη του κτηθέντος αλκοολικού τίτλου που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ζ), στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο στ), στο άρθρο 20 παράγραφος 1 στοιχείο β), στο άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο ε) και στο άρθρο 26 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2392/89 γίνεται σε μονάδα ή μισή μονάδα του εκατοστιαίου όγκου.

Με την επιφύλαξη των ανοχών που προβλέπονται από τη μέθοδο αναφοράς που χρησιμοποιείται ως μέθοδος ανάλυσης κατ' εφαρμογή του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1108/82 της Επιτροπής(14), ο κτηθείς αλκοολικός τίτλος που αναφέρεται δεν δύναται να είναι ούτε μεγαλύτερος ούτε μικρότερος από 0,5 % vol σε σχέση με τον τίτλο που καθορίζεται με βάση την ανάλυση.

Εντούτοις, κατά τον έλεγχο των v.q.p.r.d. που είναι αποθεματοποιημένα σε φιάλες περισσότερο από τρία έτη, οι αρμόδιες υπηρεσίες δύνανται να αποδέχονται μια διεύρυνση της εν λόγω ανοχής κατά 0,3 % vol.

Ο αριθμός που αντιστοιχεί στον κτηθέντα αλκοολικό τίτλο συνοδεύεται από το σύμβολο % vol και μπορεί να τίθεται πριν από τους όρους κτηθείς αλκοολικός τίτλος ή κτηθείσα αλκοόλη ή τη σύντμηση alc.. Αναγράφεται στην ετικέτα με χαρακτήρες ελάχιστου ύψους 5 χιλιοστομέτρων, εφόσον ο ονομαστικός όγκος είναι μεγαλύτερος από 100 εκατοστόλιτρα, 3 χιλιοστομέτρων, εφόσον ο όγκος αυτός είναι ίσος ή μικρότερος από 100 εκατοστόλιτρα αλλά μεγαλύτερος από 20 εκατοστόλιτρα και 2 χιλιοστομέτρων, εφόσον είναι ίσος ή μικρότερος από 20 εκατοστόλιτρα.

2. Τα αναλυτικά στοιχεία, εκτός του κτηθέντος αλκοολικού τίτλου, που μπορούν να αναγράφονται στη σήμανση των οίνων και των γλευκών σταφυλής, και αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο στ), στο άρθρο 11 παράγραφος 2 στοιχείο ζ), στο άρθρο 25 παράγραφος 2 στοιχείο δ) και στο άρθρο 26 παράγραφος 2 στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2392/89 είναι η περιεκτικότητα σε υπολειμματικά σάκχαρα η οποία καθορίζεται από την ανάλυση και αναγράφεται εκφρασμένη σε γραμμάρια ανά λίτρο.

Εντούτοις, τα κράτη μέλη μπορούν, για τον ορισμό προϊόντων που έχουν εμφιαλωθεί στην επικράτειά τους, να αποδέχονται τη συμπλήρωση ή την αντικατάσταση της περιεκτικότητας σε υπολειμματικά σάκχαρα από την ένδειξη του δυναμικού αλκοολικού τίτλου που συμπληρώνει την ένδειξη του κτηθέντα αλκοολικού τίτλου, που αναγράφεται σύμφωνα με την παράγραφο 1, μέ τον αριθμό που αντιστοιχεί στο δυναμικό αλκοολικό τίτλο, πριν από το οποίο αναγράφεται το σύμβολο + και μετά από τον οποίο αναγράφεται το σύμβολο % vol, και αναγράφεται σε μονάδες ή σε δέκατα μονάδας του εκατοστιαίου όγκου. Ο αναγραφόμενος δυναμικός, αλκοολικός τίτλος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τον τίτλο που καθορίζεται με ανάλυση. Μπορεί να είναι μικρότερος του 0,2 % vol κατ' ανώτατο όριο από τον τίτλο που καθορίζεται με ανάλυση.

3. Εφόσον αναγράφεται ο ολικός αλκοολικός τίτλος, ιδίως όταν πρόκειται για γλεύκος σταφυλής που έχει υποστεί μερική ζύμωση, αυτός δεν μπορεί να διαφέρει περισσότερο από 0,5 % vol από τον τίτλο που καθορίζεται με την ανάλυση.

Ο αριθμός που αντιστοιχεί στον ολικό αλκοολικό τίτλο συνοδεύεται από το σύμβολο % vol και προηγούνται αυτού οι όροι συνολικός αλκοολικός τίτλος ή ολική αλκοόλη. Ο αριθμός αυτός αναγράφεται στην ετικέτα με χαρακτήρες του ιδίου ελάχιστου ύψους, όπως προβλέπεται για την αναγραφή του κτηθέντος αλκοολικού τίτλου.

4. Η πυκνότητα των γλευκών σταφυλής, συμπυκνωμένων ή μη, που αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 1 στοιχείο β) και στο άρθρο 27 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2392/89 αναγράφεται ως εξής:

α)όσον αφορά τα γλεύκη σταφυλής, φέροντας τους όρους πυκνότητα που ακολουθείται από τον αντίστοιχο αριθμό; εντούτοις, τα κράτη μέλη-παραγωγοί μπορούν να προβλέπουν, για τα γλεύκη σταφυλής που τίθενται σε κυκλοφορία στην επικράτειά τους και για μεταβατική περίοδο που λήγει στις 31 Αυγούστου 1991, ότι η πυκνότητα αναγράφεται σε βαθμούς Oechsle;

β)όσον αφορά τα συμπυκνωμένα γλεύκη σταφυλής και τα ανακαθορισμένα συμπυκνωμένα γλεύκη σταφυλής, φέροντα τους όρους δείκτης διαθλασίμετρου συνοδευόμενους από τον αντίστοιχο αριθμό.

5. Η πυκνότητα που αναγράφεται στην ετικέτα δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερη από την πυκνότητα που καθορίζεται από την ανάλυση του εν λόγω προϊόντος.

Αρθρο 10

1. Οι συστάσεις πρός τον καταναλωτή για τη χρησιμοποίηση του οίνου, κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 2 στοιχείο ζ), του άρθρου 11 παράγραφος 2 στοιχείο η), του άρθρου 25 παράγραφος 2 στοιχείο ε) και του άρθρου 26 παράγραφος 2 στοιχείο θ) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2392/89 είναι σχετικές με:

-τα εδέσματα με τα οποία προσφέρεται ο εν λόγω

οίνος,

-τον τρόπο με τον οποίο ο οίνος προσφέρεται για κατανάλωση,

-τις επεξεργασίες όταν ο οίνος παρουσιάζει υποστάθμη,

-την αποδοχή του οίνου για θρησκευτικούς σκοπούς,

-τη διατήρηση του οίνου.

2. Οι συστάσεις, οι σχετικές με την αποδοχή του οίνου για θρησκευτικούς σκοπούς, δεν δύνανται να αναγράφονται, παρά μόνον υπό τον όρο ότι ο οίνος αυτός εισαγόμενος ή μη:

-δύναται να προσφέρεται ή να παραδίδεται προς άμεση ανθρώπινη κατανάλωση σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 822/87.

και

-παρασκευάσθηκε σύμφωνα με τους ειδικούς κανόνες που προβλέπονται από τις ενδιαφερόμενες θρησκευτικές αρχές οι όποίες έχουν δηλώσει εγγράφως τη συγκαταθεσή τους για την ένδειξη αυτή.

Παρόμοιες συστάσεις δεν δύνανται να δηλώνονται παρά μόνον κατά τις συναλλαγές με τις ένδιαφερόμενες θρησκευτικές άρχές, εκτός άν αφορούν τις ενδείξεις vin cacher και vin cacher pour Pβque, καθώς και τις μεταφράσεις τους, που είναι δυνατόν να αναγράφονται χωρίς τον περιορισμό αυτό, εφ' όσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου.

Αρθρο 11

1. Κάθε κράτος μέλος παραγωγής ανακοινώνει στην Επιτροπή όσον αφορά τους επιτραπέζιους οίνους, οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως Landwein, vin de pays, vino tipico, vino de la tierra, ονομασία κατά παράδοση, ή οίνος τοπικός και vinho de mesa regional, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο θ) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2392/89:

-το νωρίτερο δυνατό μετά την κατάρτισή του, τον κατάλογο των ονομάτων των γεωγραφικών ενοτήτων, οι οποίες είναι μικρότερες από το κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2392/89 και οι οποίες δύνανται να χρησιμοποιούνται, καθώς και τις διατάξεις που ρυθμίζουν τη χρησιμοποίηση των ενδείξεων και των ονομάτων που προαναφέρθηκαν,

-τις τροποποιήσεις που έγιναν εν συνεχεία στον κατάλογο και στις διατάξεις που αναφέρονται στην προηγουμένη περίπτωση.

Η Επιτροπή εξασφαλίζει τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σειρά C, των ονομάτων των γεωγραφικών ενοτήτων που της ανακοινώνονται δυνάμει του πρώτου εδαφίου.

2. Ο κατάλογος των εισαγομένων οίνων, που περιγράφονται με τη βοήθεια γεωγραφικής ένδειξης, προβλεπομένης από το άρθρο 26 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2392/89, εμφαίνεται στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού.

Τα ονόματα που περιλαμβάνονται σ' αυτόν τον κατάλογο αναγράφονται κατά τρόπο ώστε να διακρίνονται εμφανώς από τις άλλες ενδείξεις που υπάρχουν στην ετικέτα του εν λόγω εισαγομένου οίνου, ιδίως σχετικά με τις γεωγραφικές ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 26 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2392/89.

Αρθρο 12

1. Ο κατάλογος των συνωνύμων των ονομάτων των ποικιλιών αμπέλου που δύνανται να χρησιμοποιούνται για την περιγραφή επιτραπέζιων οίνων και v.q.p.r.d., κατ' εφαρμογή του άρθρου 5 παράγραφος 1 στοιχείο β) και του άρθρου 14 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2392/89, εμφαίνεται στο παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού.

2. Ο κατάλογος των ονομάτων των ποικιλιών αμπέλου, καθώς και τα συνώνυμά τους που δυνανται να χρησιμοποιούνται για την περιγραφή ενός εισαγομένου οίνου, κατ' εφαρμογή του άρθρου 30 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2392/89, εμφαίνεται στο παράρτημα IV του παρόντος κανονισμού.

3. Τα παραγωγά κράτη μέλη δύνανται να καθορίζουν ότι το όνομα μιας ποικιλίας που περιλαμβάνει το όνομα μιας καθορισμένης περιοχής ή μιας γεωγραφικής ενότητας που αναφέρεται στο άρθρο 4 παραγράφος 1, στο άρθρο 13 παράγραφος 1 ή στο άρθρο 29 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2392/89 αναγράφεται στην ετικέτα με χαρακτήρες, οι διαστάσεις των οποίων δεν υπερβαίνουν το ήμισυ των διαστάσεων των χαρακτήρων που χρησιμοποιούνται για την ένδειξη της καθορισμένης περιοχής ή της γεωγραφικής ενότητας.

4. Στην περίπτωση που το όνομα ποικιλίας αμπέλου ή το συνωνυμό του αποτελείται από πολλές λέξεις, η σύνθετη αυτή ονομασία πρέπει να αναγράφεται στην ετικέτα χωρίς ενδιάμεση ένδειξη, με χαρακτήρες του ίδιου τύπου και των ίδιων διαστάσεων σε μία ή δυο γραμμές.

Αρθρο 13

1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 29 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2392/89, γίνεται αποδεκτό ότι οι οίνοι που εισάγονται από:

α)-τη Νότιο Αφρική,

-την Αυστραλία,

-το Ισραήλ,

-την Ουγγαρία και χαρακτηρίζονται με την ένδειξη minφsegi bor, χωρίς να έχουν χαρακτηρισθεί με άλλη ένδειξη σχετική με ανώτερη ποιότητα προβλεπόμενη από το σημείο 7 του παραρτήματος Ι,

φέρουν γεωγραφική ένδειξη που αναγράφεται στόν κατάλογο του παραρτήματος ΙΙ, ακόμα και εάν ο εν λόγω οίνος προέρχεται κατά 85 % από σταφυλές που τρυγήθηκαν στήν περιοχή παραγωγής, της οποίας φέρει το όνομα;

β)τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής χαρακτηρίζονται με:

-τα ονόματα δυο ή τριών counties που ευρίσκονται όλες στην αυτή Πολιτεία,

ή

-τα ονόματα δυο ή τριών αμέσως γειτονικών Πολιτειών,

υπό την προϋπόθεση ότι αυτός ο οίνος παρήχθη εξ ολοκλήρου σ' αυτές τις counties ή σ' αυτές τις Πολιτείες;

γ)τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, από την 1η Ιανουαρίου 1983, χαρακτηρίζονται με το όνομα της Πολιτείας και το οποίο συμπληρώνεται, κατά περίπτωση, από το όνομα της χώρας ή της αμπελουργικής περιοχής που αναφέρονται παρακάτω, αν και ο εν λόγω οίνος έχει παραχθεί μόνο:

-κατά 75 % από σταφυλές που τρυγήθηκαν στην Πολιτεία που αναγράφεται στο σημείο 10 του καταλόγου του παραρτήματος ΙΙ ή μόνο σε μια χώρα της οποίας το όνομα φέρει, υπό τον όρο ότι ο οίνος αυτός έχει εξ ολοκλήρου παραχθεί από σταφυλές που τρυγήθηκαν στο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής,

ή

-κατα 85 % από σταφυλές που τρυγήθηκαν στην αμπελουργική περιοχή (viticultural area), που ορίζεται από τις διατάξεις των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, υπό τον όρο ότι ο οίνος αυτός έχει εξ ολοκλήρου παραχθεί από σταφύλια που τρυγήθηκαν στην Πολιτεία ή στις Πολιτείες στην επικράτεια της οποίας ή των οποίων βρίσκεται η αμπελουργική περιοχή.

2. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 30 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2392/89, γίνεται αποδεκτό ότι οι οίνοι που εισάγονται από:

α)την Αυστρία, τη Βουλγαρία, τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τη Νέα Ζηλανδία και την Αυστραλία χαρακτηρίζονται με τα ονόματα δύο ποικιλιών αμπέλου, υπό τον όρο ότι οι οίνοι αυτοί προέρχονται πλήρως από τις ποικιλίες που αναγράφοναι. Στην περίπτωση αυτή, το προσοστό καθεμίας από τις ποικιλίες που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή αυτού του οίνου μπορεί να προσδιοριστεί, εφόσον προβλέπεται ένας τέτοιος προσδιορισμός, για την εσωτερική αγορά της τρίτης χώρας από την οποία κατάγεται αυτός ο οίνος από τις εθνικές διατάξεις αυτής της χώρας;

β)-τη Νότιο Αφρική,

-την Αυστραλία,

-την Αυστρία,

-το Ισραήλ,

-τη Νέα Ζηλανδία,

-τη Γιουγκοσλαβία,

-την Ουγγαρία, και χαρακτηρίζονται με την ένδειξη minφsegi bor χωρίς να έχουν χαρακτηρισθεί με άλλη ένδειξη σχετική με ανώτέρη ποιότητα, σύμφωνα με το σημείο 7 του παραρτήματος Ι,

φέρουν το όνομα ποικιλίας αμπέλου που αναγράφεται στον κατάλογο του παραρτήματος IV, έστω και εάν ο εν λόγω οίνος δεν προέρχεται παρά μόνο κατά 85 % από σταφυλές που προέρχονται από την ποικιλία της οποίας φέρει το όνομα, υπό τον όρο ότι αυτή είναι καθοριστική για το χαρακτήρα του εν λόγω οίνου;

γ)τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, από την 1η Ιανουαρίου 1983, φέρουν το όνομα ποικιλίας αμπέλου, η οποία αναγράφεται στόν κατάλογο του παραρτήματος IV, ακόμη και εάν ο εν λόγω οίνος δεν προέρχεται παρά μόνο κατα 75 % από σταφυλές της ποικιλίας της οποίας φέρει το όνομα, υπό τον όρο ότι αυτή είναι καθοριστική για το χαρακτήρα του εν λόγω οίνου.

3. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 31 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2392/89, γίνεται αποδεκτό ότι οι οίνοι που εισάγονται από:

α)-τη Νότιο Αφρική,

-την Αυστραλία,

-την Αυστρία,

-το Ισραήλ,

-την Ουγγαρία, και χαρακτηρίζονται με την ένδειξη minφsegi bor χωρίς να έχουν χαρακτηριστεί με άλλη ένδειξη σχετική με ανώτέρη ποιότητα, σύμφωνα με το σημείο 7 του παραρτήματος Ι,

φέρουν την ένδειξη του έτους παραγωγής, έστω και εάν ο εν λόγω οίνος δεν προέρχεται παρά μόνον κατά 85 % από σταφυλές που τρυγήθηκαν κατά το έτος που αναγράφεται;

β)τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής φέρουν την ένδειξη του έτους παραγωγής, ακόμη και εάν ο εν λόγω οίνος δεν προέρχεται παρά μόνον κατά 95 % από σταφυλές που παρήχθησαν κατά το έτος που αναγράφεται.

Αρθρο 14

1. Κατ' εφαρμογή του άρθρου 2 παράγραφος 2 στοιχείο η) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2392/89:

α)ο χαρακτηρισμός των γερμανικών λευκών επιτραπέζιων οίνων που φέρουν τη γεωγραφική ένδειξη

Rhein δύναται να συμπληρώνεται από την ένδειξη Hock εφόσον αυτοί οι οίνοι παράγονται από τις ποικιλίες Riesling και Sylvaner ή από ποικιλίες που προέρχονται απ' αυτές;

β)ο χαρακτηρισμός ενός γαλλικού επιτραπέζιου οίνου δύναται να συμπληρώνεται:

i)από τις ακόλουθες ενδείξεις:

-vin nouveau,

-fruitι,

ii)για τους ερυθρούς οίνους, από τις ακόλουθες ενδείξεις:

-vin tuilι,

-pelure d'oignon,

-vin de cafι,

iii)για τους ερυθρωπούς οίνους, από τις ακόλουθες ενδείξεις:

-vin gris,

-gris de gris,

iv)για τους λευκούς οίνους, από τις ακόλουθες ενδείξεις:

-ambrι,

-dorι,

-blanc de blancs.

γ)ο χαρακτηρισμός ενός ιταλικού επιτραπέζιου οίνου δύναται να συμπληρώνεται:

i)από τις ακόλουθες ενδείξεις:

-vino novello,

-vino fiore,

-vino giovane,

-vivace,

ii)για τους ερυθρούς οίνους, από τις ακόλουθες ενδείξεις:

-rubino,

-cerasuolo,

-granato,

iii)για τους ερυθρωπούς οίνους, από τις ακόλουθες ενδείξεις:

-chiaretto,

-rosa,

iv)για τους λευκούς οίνους, από τις ακόλουθες ενδείξεις:

-giallo,

-dorato,

-verdolino,

-platino,

-ambrato,

-paglierino,

-bianco da uve bianche.

δ)ο χαρακτηρισμός ενός ελληνικού επιτραπέζιου οίνου δύναται να συμπληρώνεται:

i)για τους ερυθρούς οίνους, από τις ακόλουθες ενδείξεις:

-ρουμπινί rubis,

-κεραμόχρους tuilι,

ii)για τους ερυθρωπούς οίνους, από την ακόλουθη ένδειξη:

-κοκκινέλι rosι,

iii)για τους λευκούς οίνους, από τις ακόλουθες ενδείξεις:

-λευκός από λευκές σταφυλές blanc de blancs,

-χρυσοκίτρινος dorι,

-αχυρόχρους pβle,

-κεχριμπαρένιος ambrι,

iv)για όλους του επιτραπέζιους οίνους, από τους ακόλουθους όρους:

-νέο κρασί, vin jeune,

-καινούργιο κρασί, vin nouveau;

ε)Η περιγραφή ενός ισπανικού επιτραπέζιου οίνου είναι δυνατόν να συμπληρώνεται :

i)από τους ακόλουθους όρους:

-Vino afrutado,

-Vino joven,

-Vino neuvo;

ii)για τους ερυθρούς οίνους από τους ακόλουθους όρους:

-Aloque,

-Cαrdeno,

-Clarete,

-Granate,

-Guinda,

-Morado,

-Ojo de gallo,

-Piel de cebolla,

-Teja,

-Tinto.

iii)για τους οίνους ροζέ, από τους ακόλουθους όρους:

-Carmνn,

-Cereza,

-Naranja,

-Rosicler;

iv)για τους λευκούς οίνους από τους ακόλουθους όρους:

-Amarillo,

-Ambar,

-Blanco de uva blanca,

-Blanco de uva tinta,

-Dorado,

-Gris,

-Leonado,

-Oro

-Oro oscuro,

-Pajizo,

-Pαlido,

-Topacio,

-Tostado,

-Verdoso;

στ)ο χαρακτηρισμός ενός επιτραπέζιου οίνου του Λουξεμβούργου μπορεί να συμπληρώνεται από τους όρους:

-blanc de blancs,

-vin nouveau;

γ)ο χαρακτηρισμός ενός πορτογαλικού επιτραπέζιου οίνου δύναται να συμπληρώνεται:

i)από του ακόλουθους όρους:

-Vinho novo,

-Vinho frutado,

ii)για τους ερυθρούς οίνους, από του ακόλουθους όρους:

-Palhete ή Palheto,

-Clarete,

iii)για τους λευκούς οίνους, από του ακόλουθους όρους:

-Brando de uvas brancas

-branco de uvas tintas.

2. Κατ' εφαρμογή του άρθρου 2 παράγραφος 3 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2392/89, δεν δύνανται να χρησιμοποιούνται για το χαρακτηρισμό ενός επιτραπέζιου οίνου, που κατάγεται από:

α)τη Γερμανία, παρά μόνον οι ένδειξεις:

-Rotling,

-der Neue;

β)τη Γαλλία, παρά μόνο οι ενδείξεις:

-vin primeur,

-sur lie,

-vendange tardive.

Οι ενδείξεις vendange tardive δεν δύνανται να χρησιμοποιούνται παρά μόνο στή γαλλική γλώσσα;

γ)την Ιταλία, παρά μόνο οι ενδείξεις:

-vino passito,

-vino santo,

-lacrima Christi,

-lacrima,

-rossissimo,

-kretzer;

δ)την Ισπανία, μόνον οι όροι:

-Corazσn,

-Chacolν,

-Doble pasta,

-Lαgrima,

-Primicia,

-Vendimia seleccionada,

-Vendimia temprana,

-Vino de consagrar,

-Vino enverado,

-Vino de misa,

-Vino de yema;

ε)την Πορτογαλία, μόνον οι όροι:

-Vinho leve,

-Vinho de missa,

-Colheita seleccionada,

-Vinho com agulha.

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6, οι μόνες διευκρινίσεις που δύνανται να χρησιμοποιούνται για το χαρακτηρισμό ενός v.q.p.r.d., δυνάμει του άρθρου 11 παράγραφος 2 στοιχείο κ) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2392/89 είναι

α)για τους γερμανικούς οίνους:

-Rotling,

-Ehrentrudis,

-Affentaler,

-Badisch Rotgold,

-Moseltaler,

-Riesling-Hochgewδchs,

-Der Neue,

-Hock.

Η ένδειξη Hock δεν δύναται να χρησιμοποιείται παρά μόνο για το χαρακτηρισμό ενός λευκού οίνου, ο οποίος φέρει το όνομα μιας από τις ακόλουθες καθορισμένες περιοχές: Ahr, Hessische Bergstraίe, Mittelrhein, Nahe, Rheingau, Rheinhessen ή Rheinpfalz και παράγεται από τις κοικιλίες Riesling ή Sylvaner ή από ποικιλίες που προέρχονται απ' αυτές;

β)για τους γαλλικούς οίνους:

-vin jaune,

-vin de paille,

-pelure d'oignon,

-vin primeur,

-vin tuilι,

-vin gris,

-blanc de blancs,

-vin nouveau,

-sur lie,

-fruitι,

-clairet, clairette,

-roussette,

-vendange tardive,

-claret,

-vin de cafι,

-sιlection de grain noble.

Οι ενδείξεις vendange tardive δεν δύνανται να χρησιμοποιούνται παρά μόνο στη γαλλική γλώσσα.

Η ένδειξη claret επιφυλάσσεται για τους ερυθρούς v.q.p.r.d. οι οποίοι δικαιούνται της ονομασίας Bordeaux.

Οι ενδείξεις sιlection de grains nobles επιφυλάσσονται για τους v.q.p.r.d., οι οποίοι δικαιούνται μιας από τις ακόλουθες ονομασίες: Alsace, Sauternes, Barsac, Cadillac, Cιrons, Loupiac, Sainte-Croix-du-Mont, Monbazillac, Bonnezeaux, Quartz de Chaume, Coteaux du Laon, Coteaux de l'Aubance, Graves Supιrieures, Juranηon. Οι ενδείξεις αυτές δεν δύνανται να χρησιμοποιούνται παρά μόνο στη γαλλική γλώσσα;

γ)για τους ιταλικούς οίνους:

-passito,

-lacrima,

-lacrima Christi,

-sforzato, sfurzat,

-cannellino,

-vino santo,

-kretzer,

-rubino,

-granato,

-cerasuolo,

-chiaretto,

-aranciato,

-giallo,

-paglierino,

-dorato,

-verdolino,

-ambrato,

-vivace,

-vino novello,

-vin nouveau,

-dunkel

-vendemmia tardiva.

Οι όροι Kretzer και dunkel δεν μπορούν να χρησμοποιούνται παρά μόνο για ορισμένους v.q.p.r.d. καταγωγής των επαρχιών του Bolzano και του Trento. Ο όρος vin nouveau μπορεί να χρησιμοποιείται παρά μόνο για τους v.q.p.r.d. που προέρχονται από την περιοχή Val d'Aoste; οι όροι vendemmia tardina μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο στην ιταλική γλώσσα;

δ)για τους ισπανικούς οίνους:

-Vino afrutado Amarillo,

-Vino joven Ambar,

-Vino neuvo,

-Aloque Blanco de uva blanca,

-Cαrdeno Blanco de uva tinta,

-Clarete Dorado,

-GranateGris,

-GuindaLeonado,

-MoradoOro,

-Ojo de galloOro oscuro,

-Piel de cebollaPajizo,

Pαlido,

-TejaTopacio,

-TintoTostado,

-CarmνnVerdoso,

-CerezaCorazσn,

-NaranjaChacolν,

Doble pasta,

-Rosicler

-LαgrimaVino de consagrar,

-PrimiciaVino enveredo,

-Vendimia seleccionada,

-Vendimia temprenaVino de yema;

ε)για τους πορτογαλικούς οίνους:

-Extra,

-Vinho noro,

-Clareto,

-Palheto ή Polheto,

-Vinho con agulha,

-Branco de uvas brancas,

-Branco de uvas tintas,

-Colheita seleccionada,

-Leve;

στ)για τους οίνους Λουξεμβούργου:

-blanc des blancs,

-vin nouveau;

ζ)για τους ελληνικούς οίνους:

-λευκός από λευκά σταφύλια, blanc de blancs.

4. Οι όροι blanc des blancs, που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία β) και στ) και στην παράγραφο 3 στοιχεία β) και στ), οι όροι λευκός από λευκές σταφυλές, blanc des blancs, που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο δ) και στην παράγραφο 3 στοιχείο ζ) και οι όροι blanco da una blanca, που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο ε) και στην παράγραφο 3 στοιχείο δ) δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται παρά μόνο για το χαρακτηρισμό ενός οίνου που προέρχεται αποκλειστικά από σταφύλια που λαμβάνονται, από ποικιλίες οίνου που έχουν ταξινομηθεί στις ποικιλίες λευκών σταφυλών.

5. Η αναγραφή των ενδείξεων, που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 γίνεται στην ετικέτα με χαρακτήρες, οι διαστάσεις των οποίων δεν υπερβαίνουν αυτές των χαρακτήρων, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για την αναγραφή της περιοχής παραγωγής ή της καθορισμένης περιοχής.

Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει για την ένδειξη των όρων Hock, Claret και Moseltaler.

6. Οι διευκρινίσεις που άναφέρονται στο άρθρο 26 παράγραφος 2 στοιχείο κ) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2392/89 και αφορούν τη μέθοδο παραγωγής, τον τύπο του προϊόντος ή ένα ιδιαίτερο χρώμα, δεν δύνανται να χρησιμοποιούνται παρά μόνον εάν αφορούν έναν οίνο, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο του παραρτήματος ΙΙ.

7. Κατ' εφαρμογή του άρθρου 2 παράγραφος 2 στοιχείο η), του άρθρου 11 παράγραφςο 2 στοιχείο κ), του άρθρου 25 παράγραφος 2 στοιχείο θ) και του άρθρου 26 παράγραφος 2 στοιχέιο κ) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2392/89, δεν επιτρέπεται να αναγράφονται οι ακόλουθοι όροι:

α)sec, trocken, secco ή asciutto, dry, tψr, ξηρός, seco, παρά μόνον αν ο σχετικός οίνος έχει περιεκτικότητα σε υπολειμματικό σάκχαρο:

-το ανώτερο μέχρι 4 γραμμάρια ανά λίτρο,

ή

-το ανώτερο μέχρι 9 γραμμάρια ανά λίτρο, όταν η ολική οξύτητα, εκφρασμένη σε γραμμάρια τρυγικού οξέος ανά λίτρο, δεν είναι μικρότερη από την περιεκτικότητα σε υπολειμματικά σάκχαρα, κατά περισσότερο από 2 γραμμάρια ανά λίτρο;

β)demi-sec, halbtrocken, abboccato, medium dry halvtψr, ημίξηρος, semiseco, ή meio seco, παρά μόνον αν ο σχετικός οίνος έχει περιεκτικότητα σε υπολειμματικά σάκχαρα που υπερβαίνει τους αριθμούς που αναφέροντα στο στοιχείο α) και ανέρχεται κατ' ανώτατο όριο σε:

-12 γραμμάρια ανά λίτρο,

ή

-18 γραμμάρια ανά λίτρο όταν η ολική οξύτητα έχει καθορισθεί κατ' εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου, πρώτη περίπτωση;

γ)moelleux, lieblich, amabile, medium, mediumsweet, halvsψd, ημίγλυκος, semidulce, ή meio doce, παρά αν ο σχετικός οίνος έχει περιεκτικότητα σε υπολειμματικά σάκχαρα που υπερβαίνει τους αριθμούς που αναφέρονται στο στοιχείο β) και ανέρχεται κατ' ανώτατο όριο σε 45 γραμμάρια ανά λίτρο;

δ)doux, sόί, dolce, sweet, sψd, γλυκύς, dulce, ή doce, παρά μόνον αν ο σχετικός οίνος έχει περιεκτικότητα σε υπολειμματικά σάκχαρα 45 γραμμαρίων ανά λίτρο τουλάχιστον.

Τα κράτη μέλη δύνανται, για τη χρησιμοποίηση:

-των όρων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο στοιχεία β) και γ) να ορίσουν ως συμπληρωματικό κριτήριο αναλύσεως την ελάχιστη περιεκτικότητα της ολικής οξύτητας,

-των όρων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο δ) στην περίπτωση ορισμένων v.q.p.r.d. που παράγονται στην επικράτειά τους, να ορίσουν μια ελάχιστη περιεκτικότητα σε υπολειμματικό σάκχαρο, όχι κατώτερη από 35 γραμμάρια ανά λίτρο, εφόσον μια τέτοια απαίτηση προκύπτει από την παραδοσιακή πρακτική και χρήση του εν λόγω οίνου.

Η Επιτροπή διασφαλίζει με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σειρά C, τα μέτρα που λαμβάνονται από τα κράτη μέλη κατ' εφαρμογή του δευτέρου εδαφίου.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 3 παράγραφος 3 και του άρθρου 12 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2392/89, οι διατάξεις που αναφέρονται στο πρώτο και δεύτερο εδάφιο δεν αποκλείουν, για τα κράτη μέλη, τη δυνατότητα να επιτρέψουν για τους οίνους που τίθενται σε εμπορία στην επικράτειά τους, η περιεκτικότητα σε υπολειμματικό σάκχαρο, που περιγράφει τον τύπο του οίνου να αναφέρεται με αριθμό ή άλλη σήμανση στο πλαίσιο μιας αριθμημένης κλίμακας.

Αρθρο 15

1. Οι διακρίσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο ε), στο άρθρο 11 παράγραφος 2 στοιχείο στ) και στο άρθρο 26 παράγραφος 2 στοιχείο μ) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2392/89 αφορούν μία μόνο ομοιογενή παρτίδα οίνου, που προέρχεται, τη στιγμή της εμφιάλωσης, από το ίδιο δοχείο.

Ο οίνος αυτός πρέπει να είναι διαθέσιμος σε ποσότητα τουλάχιστον 1 000 λίτρων και να διατηρείται με σκοπό τη θέση σε κατανάλωση, σε δοχεία ονομαστικού όγκου που δεν υπερβαίνουν τα 2 λίτρα και που:

-φέρουν ετικέτες σύμφωνα με τις κοινοτικές διατάξεις ώστα να φαίνεται το όνομα και η γεωγραφική ενότητα από την οποία προέρχονται, καθώς και το έτος συγκομιδής των σταφυλιών που έχουν χρησιμοποιηθεί,

-είναι εξοπλισμένα με σύστημα πωματισμού μιας χρή-

σεως.

Εντούτοις, στην περίπτωση που η παραγωγή είναι ιδιαίτερα χαμηλή για ορισμένες κατηγορίες οίνου, τα κράτη μέλη μπορούν να αποδεχθούν παρτίδες οίνου μικρότερες από 1 000 λίτρα, όχι όμως μικρότερες από 100 λίτρα.

2. Στο έδαφος της Κοινότητας μια διάκριση δεν μπορεί να αφορά παρά μόνο επιτραπέζιο οίνο, που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2392/89 v.q.p.r.d. ή εισαγόμενο οίνο, που αναφέρεται στο άρθρο 26 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού, που έχει εξετασθεί σε σύγκριση με άλλους οίνους της ίδιας κατηγορίας και του οποίου οι συνθήκες παραγωγής είναι δυνατόν να συγκριθούν στο πλαίσιο διαγωνισμού του οποίου οι κανόνες έχουν εγκριθεί από την αρμόδια αρχή που ορίζει το κράτος μέλος, στο έδαφος του οποίου λαμβάνει χώρα ο διαγωνισμός αυτός.

Μπορούν να διοργανώνουν διαγωνισμούς και να απονέμουν διακρίσεις στους οίνους που έχουν επιλεγεί ως καλύτεροι:

-η αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο,

-δημόσιος, επαγγελματικός ή ιδιωτικός οργανισμός, του οποίου οι κανόνες για την έκβαση του διαγωνισμού εξασφαλίζουν αμεροληψία και ο οποίος έχει αναγνωριστεί από την αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο.

3. Διαγωνισμοί που καλύπτουν περισσότερα του ενός κράτη μέλη είναι δυνατόν να διοργανώνονται κατόπιν κοινής συμφωνίας των ενδιαφερομένων κρατών μελών:

-από την Επιτροπή,

-από δημόσια αρχή ή δημόσιο, επαγγελματικό ή ιδιωτικό οργανισμό, στον οποίο αναθέτουν τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη τη διαχείριση του διαγωνισμού

-από το Διεθνές Γραφείο Αμπέλου και Οίνου,

Αυτοί οι διαγωνισμοί διοργανώνονται σύμφωνα με τους κανόνες που αναγνωρίζουν ή ορίζουν αντιστοίχως η Επιτροπή, τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη ή το Διεθνές Γραφείο Αμπέλου και Οίνου.

4. Οι κανόνες που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3, για τη διοργάνωση διαγωνισμών πρέπει κυρίως:

-να εξασφαλίζουν την πρόσβαση για όλους τους ενδιαφερόμενους,

-να εγγυώνται μια αντικειμενική διαδικασία που αποκλείει κάθε διακριτική μεταχείριση μεταξύ οίνων της ίδιας κατηγορίας και της ίδιας γεωγραφικής προέλευσης, τους οποίους αφορούν οι διαγωνισμοί,

-να προβλέπουν επιτροπή που συγκροτείται από ειδικευμένα πρόσωπα, τα οποία εξετάζουν τους οίνους με τυφλή δοκιμή και τους ταξινομούν ανάλογα με την βασική τους αξία, σύμφωνα με σύστημα βαθμολογίας που έχει καταρτιστεί για το σκοπό αυτό,

-να προβλέπουν την απονομή περιορισμένου αριθμού διακρίσεων,

-να προβλέπουν έλεγχο όλων των διαδικασιών του διαγωνισμού από μια αρμόδια αρχή.

5. Μια διάκριση που απονέμεται από επίσημο οργανισμό ή οργανισμό επίσημα αναγνωρισμένο σε τρίτη χώρα, δεν αναγράφεται στην ετικέτα επιτραπέζιου οίνου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ)

αριθ. 2392/89, v.q.p.r.d. ή εισαγόμενου οίνου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 26 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού, παρά μόνον εφόσον:

-η απονομή αυτής της διάκρισης μπορεί να αποδειχθεί είτε με κατάλληλο έγγραφο, που καταρτίζεται για το σκοπο αυτό, είτε με μνεία που αναγράφεται στη βεβαίωση που αναφέρεται στο άρθρο 70 παράγραφος 1 στοιχείο α) πρώτη περίπτωση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 822/87,

-η ισοδυναμία των κανόνων του εν λόγω διαγωνισμού με τα κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 4, έχει αναγνωρισθεί από την Επιτροπή, με τη δημοσίευση του ονόματος και της διεύθυνσης του οργανισμού αυτού στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σειρά C.

6. Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το όνομα και τις διευθύνσεις των επίσημων οργανισμών και των επίσημα αναγνωρισμένων οργανισμών που μπορούν να απονέμουν διακρίσεις καθώς και την ονομασία των διαγωνισμών που διοργανώνουν.

Η Επιτροπή δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σειρά C:

-τα στοιχεία που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο,

-κατά περίπτωση, το όνομα και τη διεύθυνση των οργανισμών που αναφέρονται στην παράγραφο 3,

-το όνομα και τη διεύθυνση των οργανισμών που αναφέρονται στην παράγραφο 5.

Αρθρο 16

1. Η ένδειξη του αριθμού ελέγχου στην ετικέτα ενός v.q.p.r.d. ή ενός εισαγομένου οίνου γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται κάθε κίνδυνος συγχύσεως με άλλους αριθμούς.

2. Στην ετικέτα ενός v.q.p.r.d. η αναγραφή του αριθμού του δοχείου συνοδεύεται από ένδειξη που διευκρινίζει ότι ο αριθμός αυτός είναι αριθμός δοχείου.

Αρθρο 17

1. Οι πληροφορίες οι σχετικές, με:

-την ιστορία του εν λόγω οίνου, της επιχείρησης του εμφιαλωτή ή μιας επιχείρησης φυσικού ή νομικού προσώπου ή ομάδας προσώπων που έχουν συμμετάσχει στο εμπορικό κύκλωμα,

-τις φυσικές ή τεχνητές συνθήκες της αμπελοκαλλιέργειας από όπου προέρχεται ο οίνος,

-την παλαίωση του οίνου,

που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο η), στο άρθρο 11 παράγραφος 2 στοιχείο τ), στο άρθρο 25 παράγραφος 2 στοίχειο στ) και στο άρθρο 26 παράγραφος 2 στοιχείο ρ) του κανονισμού ΕΟΚ αριθ. 2392/89, δεν επιτρέπεται να αναγράφονται στο αυτό σημείο της ετικέτας στο οποίο αναγράφονται οι υποχρεωτικές ενδείξεις. Αυτές οι πληροφορίες αναγράφονται:

-είτε σε μέρος της ετικέτας που χωρίζεται ευκρινώς από το σημείο όπου αναγράφονται οι υποχρεωτικές ενδείξεις,

-είτε σε μία ή περισσότερες συμπληρωματικές ετικέτες είτε σε διακοσμητικά.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο αφορούν μόνον επαληθεύσιμα στοιχεία.

2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, είναι δυνατόν να αναγράφονται στο αυτό σημείο της ετικέτας με τις υποχρεωτικές ενδείξεις:

α)σύντομες πληροφορίες, όπως οίκος ιδρυθείς εν ή αμπελουργοί από πατέρα σε υιό, σχετικές με την ιστορία του εν λόγω οίνου, της εκμετάλλευσης του εμφιαλωτή ή της εκμετάλλευσης φυσικού ή νομικού προσώπου ή ομάδας προσώπων που έχουν συμμετάσχει στο εμπορικό κύκλωμα;

β)οι όροι:

-vino di colle και vino di collina εφόσον χρησιμοποιούνται για το χαρακτηρισμό ενός ιταλικού επιτραπέζιου οίνου ή v.q.p.r.d. σύμφωνα με τις ιταλικές διατάξεις που αφορούν τη χρησιμοποίησή τους,

-Bergwein για τους εισαγόμενους οίνους καταγω-

γής Αυστρίας, εφόσον τηρούνται οι αυστριακές διατάξεις που αφορούν τη χρησιμοποίηση της εν λόγω ένδειξης;

γ)οι ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με την παλαίωση του οίνου:

i)όσον αφορά τους οίνους κοινοτικής καταγωγής:

-vin vieux για τους γαλλικούς v.q.p.r.d., εφόσον τηρούνται οι γαλλικές διατάξεις που αφορούν τη χρησιμοποίηση της ένδειξης αυτής,

-vecchio ή invecchiato για τους ιταλικούς v.q.p.r.d., εφόσον τηρούνται οι ιταλικές διατάξεις που αφορούν τη χρησιμοποίηση της ένδειξης αυτής,

-κάβα ή cava για τους ελληνικούς επιτραπέζιους οίνους εφόσον τηρούνται οι ελληνικές διατάξεις που αφορούν τη χρησιμοποίηση της ένδειξης,

-vino viejo vino aρejo, vino de crianza, cosecha ..., aρada ..., reserva, gran reserva, για τους ισπανικούς v.q.p.r.d., εφόσον τηρούνται οι ισπανικές διατάξεις που αφορούν τη χρησιμοποίηση της ένδειξης αυτής,

-velho για τους πορτογαλικούς v.q.p.r.d., εφόσον τηρούνται οι πορτογαλικές διατάξεις που αφορούν τη χρησιμοποίηση της ένδειξης αυτής,

ii)όσον αφορά τους οίνους καταγωγής τρίτων χωρών:

-vin vieux για τους εισαγόμενους οίνους καταγωγής Μαρόκου που φέρουν μία από τις γεωγραφικές ενδείξεις που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ σημείο 13, εφόσον τηρούνται οι μαροκινές διατάξεις που αφορούν τη χρησιμοποίηση της ένδειξης αυτής,

-ένδειξη σε αγγλική γλώσσα που προσδιορίζει τον αριθμό των ετών παλαίωσης σε βαρέλια ή φιάλες για τους εισαγόμενους οίνους καταγωγής Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής,

-staro vino για τους εισαγόμενους οίνους καταγωγής Γιουγκοσλαβίας που φέρουν μια από τις γεωγραφικές ενδείξεις που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ σημείο 22, εφόσον τηρούνται οι γιουγκοσλαβικές διατάξεις που αφορούν τη χρησιμοποίηση της ένδειξης αυτής.

Οι όροι που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο β) και γ) δεν επιτρέπεται να μεταφρασθούν.

Εντούτοις, οι όροι που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο β) είναι δυνατόν να μεταφρασθούν στη γερμανική γλώσσα με τον όρο Hόgelwein για τους v.q.p.r.d. που κατάγονται από την επαρχία Bolzano.

ίΑρθρο

Αρθρο 18

1. Οι ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο στ) και στο άρθρο 11 παράγραφος 2 στοιχείο π) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2392/89 είναι:

α)για τους γερμανικούς οίνους και τους οίνους που κατάγονται από την επαρχία του Bolzano Erzeugerabfόllung, εκτός από περίπτωση εμφιαλώσεως από ομάδα αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων οίνου του οποίου η οινοποίηση δεν έχει πραγματοποιηθεί από φρέσκα σταφύλια, που έχουν συνθλιβεί ή όχι, ή από χυμό γλευκών, από την ομάδα αυτή; στην περίπτωση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ένδειξη abgefόllt durch den Zusammenschluί von Weinbaubetrieben;

β)για τους γαλλικούς οίνους: mis en bouteille ΰ la propriιtι, mise d'origine, mis en bouteille par les producteurs rιunis και, εφ' όσον πληρούνται οι όροι του άρθρου 6 του παρόντος κανονισμού, mis en bouteille au chβteau ή mis en bouteille au domaine;

γ)για τους ιταλικούς οίνους, συμπεριλαμβανομένων και των οίνων οι οποίοι κατάγονται από την περιοχή του Bolzano: imbottigliato dal viticoltore, imbottigliato all'origine, imbottigliato dalla cantina sociale, imbottigliato dai produttori riuniti;

δ)για τους οίνους Λουξεμβούργου: mis en bouteille par le viticulteur rιcoltant, mis en bouteille ΰ la propriιtι, mise d'origine, mis en bouteille ΰ la coopιrative και εφ' όσον πληρούνται οι όροι του άρθρου 6 του παρόντος κανονισμού, mis en bouteille au domaine, mis en bouteille au chβteau;

ε)για τους οίνους του Ηνωμένου Βασιλείου: bottled by the producer;

στ)για τους ελληνικούς οίνους:

εμφιάλωση από τον παραγωγό,

ίοι1Sΰ>εμφιάλωση στην αμπελουργική εκμετάλλευση,

εμφιάλωση στον τόπο της παραγωγής,

εμφιάλωση από ομάδα παραγωγών;

ζ)για τους ισπανικούς οίνους: embotellado en origen. embotellado en propiedad, embotellado en la explotaciσn agraria, embotellado por el cosechero, embotellado por el productor, embotellado por la cooperativa.

η)για τους πορτογαλικούς οίνους: engarrafado na origem, engarrafado na propriedade, engarrafado pelo viticultor, engarrafado na cooperativa, engarrafado na adega cooperativa, engarrafado pelo produtor και, εφ'όσον ηληρούνται οι όροι του άρθρου 6 του παρόντος κανονισμού, engarrafado na quinta, engarrafado no palαcio, engarrafado no solar, engarrafado na casa, engarrafado na herdade, engarrafado na vila.

Οι ενδείξεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο είναι δυνατόν να συμπληρωθούν:

-με την ένδειξη Estate bottled εφόσον πληρούνται οι όροι που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο στ) πρώτη περίπτωση ή στο άρθρο 11 παράγραφος 2 στοιχείο π) πρώτη περίπτωση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2392/89,

-την ένδειξη Bottled by the producer(s) εφόσον πληρούνται οι όροι που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγρα-

φος 3 στοιχείο στ) δεύτερη ή τρίτη περίπτωση ή στο άρθρο 11 παράγραφος 2 στοιχείο π) δεύτερη ή τρίτη περίπτωση.

2. Οι ενδείξεις που προβλέπονται στο άρθρο 26 παράγραφος 2 στοιχείο ξ) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2392/89 δύνανται να χρησιμοποιούνται, εφόσον επιτρέπονται από την τρίτη χώρα, στην οποία ο εν λόγω οίνος έχει παραχθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις, οι οποίες εφαρμόζονται στην εσωτερική της αγορά.

3. Οι ενδείξεις που προβλέπονται στο άρθρο 11 παράγραφος 2 στοιχείο ρ) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2392/89 είναι:

α)για τους γαλλικούς οίνους: mis en bouteille dans la rιgion de production, mis en bouteille en ... ή mis en bouteille dans la rιgion de ... συνοδευόμενες από το όνομα της εν λόγω καθορισμένης περιοχής;

β)για τους ιταλικούς οίνους: imbottigliato nella zona di produzione ή imbottigliato in ... συνοδευόμενες από το όνομα της εν λόγω καθορισμένης περιοχής;

γ)για τους οίνους Λουξεμβούργου: mis en bouteille dans la rιgion de production;

δ)για τους ισπανικούς οίνους: embotellado en la zona de producciσn.

Οι ενδείξεις που αναφέρονται στο στοιχείο α) δεν δύνανται να χρησιμοποιούνται, παρά εφόσον ή εμφιάλωση έγινε στην εν λόγω καθορισμένη περιοχή ή σε εγκαταστάσεις που ευρίσκονται σε άμεση γειτνίαση με την περιοχή αυτή, κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 823/87.

4. Οι ενδείξεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 3 εδάφιο πρώτο αλληλοαναιρούνται.

Αρθρο 19

1. Οι κωδικοί που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 4), στο άρθρο 12 παράγραφος 4 και στο άρθρο 28 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2392/89, καθορίζονται από το κράτος μέλος στο έδαφος του οποίου εδρεύουν ο εμφιαλωτής, ο αποστολέας ή ο εισαγωγέας.

2. Η αναφορά ενός κράτους μέλους στον κωδικό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 αναφέρεται με την ταχυδρομική συντομογραφία η οποία προηγήθηκε των άλλων στοιχείων του κωδικού.

Αρθρο 20

1. Για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θεωρούνται ως:

α)Flϋte d'Alsace, υάλινη φιάλη της οποίας το κύριο σώμα είναι κυλινδρικό, καταλήγει σε λαιμό επιμήκη με κατά προσέγγιση διαστάσεις:

διάμετρος βάσηςσυνολικό ύψος= 5 : 1,

ίΥψος κυλινδρικού τμήματος = συνολικό ύψος;3

β)Bocksbeutel ή Cantil, υάλινη φιάλη με βραχύ λαιμό σε σχήμα διογκωμένο και κυρτό αλλά πεπλατυσμένο, της οποίας η βάση καθώς και η εγκάρσια τομή στο επίπεδο της μεγαλύτερης κυρτότητας του κυρίως τμήματος της φιάλης είναι ελλειψοειδής.

Η σχέση μεγάλος άξωνμικρός άξων της εγκάρσιας ελλειψοειδούς τομής = κατά προσέγγιση 2 : 1.

Η σχέση ύψος του διογκωμένου τμήματοςκυλινδρικός λαιμός της φιάλης = κατά προσέγγιση 2,5 : 1.

2. Κατ' εφαρμογή του άρθρου 37 παράγραφος 2 σημείο β) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2392/89:

α)χρησιμοποίηση φιάλης του τύπου Flϋte d'Alsace προορίζεται, όσον αφορά τους οίνους που λαμβάνονται από σταφυλές που έχουν συγκομισθεί στο γαλλικό έδαφος, για τους v.q.p.r.d. που εμφαίνονται στο παράρτημα V;

β)η χρησιμοποίηση φιαλών του τύπου Bocksbeutel ή Cantil, καθώς και παρόμοιων φιαλών που ενδέχεται να εκληφθούν ως φιάλες του εν λόγω τύπου, προορίζεται:

i)όσον αφορά τους οίνους προελεύσεως της Κοινότητας, μόνο για τους v.q.p.r.d. που εμφαίνονται στο παράρτημα V.

Το παράρτημα αυτό, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, μπορεί να συμπληρωθεί μέχρι τις 31 Αυγούστου 1991 το αργότερο, εφόσον αποδειχθεί ότι η παρουσίαση αυτή αποτελεί νόμιμη χρήση και παραδοσιακή πρακτική στις περιοχές ή σε καθορισμένους τόπους παραγωγής της Κοινότητας,

ii)όσον αφορά τους οίνους προελεύσεως τρίτης χώρας, μόνο για τους οίνους που έχουν παραχθεί σύμφωνα με τις αναγνωρισμένες από την Επιτροπή διατάξεις που είναι ισοδύναμες με εκείνες που ισχύουν για έναν v.q.p.r.d., κυρίως όσον αφορά το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 823/87, για τους οποίους έχει αποδειχθεί ότι η παρουσίαση σε παρόμοιες φιάλες, την 1η Σεπτεμβρίου 1976, είναι γνήσια και παραδοσιακή στη χώρα προέλευσης και οι οποίοι έχουν συμπεριληφθεί στο παράρτημα V.

Εντούτοις, μέχρι τις 31 Αυγούστου 1991, τα κράτη μέλη δέχονται να διατίθενται προς πώληση όλοι οι εισαγόμενοι οίνοι που είναι συσκευασμένοι σε φιάλες του τύπου Bocksbeutel ή Cantil ή σε φιάλες παρόμοιου τύπου, εφόσον πρόκειται για παραδοσιακές εισαγωγές της Κοινότητας.

Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1990, η διάταξη που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο β) σημείο i) δεν αφορά τους οίνους πορτογαλικής προελεύσεως που εισάγονται στα άλλα κράτη μέλη.

Αρθρο 21

1. Σε εφαρμογή του άρθρου 20 παράγραφος 1, του άρθρου 37 παράγραφος 2 και του άρθρου 38 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2392/89, το ανακαθαρισμένο συμπυκνωμένο γλεύκος σταφυλής δεν μπορεί να τεθεί σε κυκλοφορία στην Κοινότητα παρά μόνο συσκευασμένο σε δοχεία:

α)ονομαστικού όγκου 500 λίτρων ή λιγότερο;

β)τα οποία:

-είναι εφοδιασμένα με μέσο κλεισίματος το οποίο έχει εγκριθεί από την αρμόδια αρχή το οποίο έχει επινοηθεί για να αποφευχθεί κάθε δυνατότητα παραποιήσεως ή μολύνσεως,

ή

-δεν χρησιμοποιούνται εκ της φύσεως τους μετά τη χρησιμοποίηση του περιεχομένου τους;

γ)που φέρουν στην ετικέτα ή αμέσως επί του δοχείου στο ίδιο οπτικό πεδίο:

-τις λέξεις ανακαθαρισμένο συμπυκνωμένο γλεύ-

κος με χαρακτήρες των οποίων το ελάχιστο ύψος είναι:

-20 mm για τα δοχεία ονομαστικού όγκου μικρότερου από 50 λίτρα,

-60 mm για τα δοχεία ονομαστικού όγκου ίσου ή μεγαλύτερου απο 50 λίτρα;

-την ένδειξη της περιεκτικότητας σε ζάχαρη, σε γραμμάρια ολικών ζαχάρων ανά λίτρο και ανά χιλιόγραμμο.

-τις άλλες υποχρεωτικές ενδείξεις.

Εντούτοις τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 1991, τη συσκευασία σε δοχεία των 1 000, 2 000 και 5 000 λίτρων, με την επιφύλαξη ότι θα τηρηθούν οι όροι που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο στοιχεία β) και γ).

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, το ανακαθαρισμένο συμπυκνωμένο γλεύκος μπορεί να τεθεί σε κυκλοφορία χύμα σε δοχεία ονομαστικού όγκου μεγαλυτέρου από 500 λίτρα, τα οποία έχουν σύστημα σφραγίσεως με μόλυβδο ή μέσον κλεισίματος εγκεκριμένα από το κράτος μέλος στην περίπτωση:

α)χρησιμοποιήσεως δοχείου, ακόμη και ενός τμήματος δεξαμενής, ενός μέσου μεταφοράς, του οποίου το περιεχόμενο προορίζεται για μία και την αυτή εγκατάσταση στην οποία θα χρησιμοποιηθεί:

-κατά την παραγωγή ενός προϊόντος που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 822/87, ή

-για να συσκευασθεί σύμφωνα με την παράγραφο 1 με σκοπό την πώληση;

β)μεταφοράς μεταξύ δύο εγκαταστάσεων της ιδίας επιχειρήσεως παραγωγής ανακαθαρισμένου συμπυκνωμένου γλεύκους σταφυλής.

Στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α), ο παραλήπτης της μεταφοράς πληροφορεί για την άφιξη του μέσου μεταφοράς πριν από την εκφόρτωσή του την αρχή που έχει ορισθεί από το κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται η εγκατάσταση.

Αρθρο 22

Κατ' εφαρμογή του άρθρου 37 παράγραφος 4 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2392/89, όταν χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά οίνων και γλευκών σταφυλής δοχεία ονομαστικού όγκου 10 εκατολίτρων ή μεγαλύτερου, και εφ' όσον αυτά τα δοχεία ανταποκρίνονται στις κοινοτικές διατάξεις ή στις διατάξεις των κρατών μελών σχετικά με τα υλικά και τα αντικείμενα που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με είδη διατροφής, αναγράφεται επάνω στα ίδια τα δοχεία, σε σημείο εμφανές και με γραφή ανεξίτηλη:

-είτε ειδική ένδειξη σχετική με τη χρησιμοποίησή τους για την μεταφορά ποτών σε μια ή περισσότερες επίσημες γλώσσες της Κοινότητας,

-είτε μια ή, κατά περίπτωση, περισσότερες από τις ακόλουθες ενδείξεις:

-para uso alimentario,

-til levnedsmidler,

-fόr Lebensmittel,

-κατάλληλο για εδώδιμα,

-for food use,

-pour contact alimentaire ή convient pour ali-

ment,

-per alimenti,

-voor levensmiddelen,

-proprio para contacto com gιneros alimenticios.

Οι ενδείξεις αυτές γράφονται με χαρακτήρες των οποίων το ύψος είναι τουλάχιστον 120 χιλιοστά.

Αρθρο 23

Κατ' εφαρμογή του άρθρο 38 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο τρίτη περίπτωση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2392/89 τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίσουν ή να αποδεχθούν για τους οίνους και τα γλεύκη σταφυλής που εμφιαλώνονται επί του εδάφους τους, ένα σύστημα ένδειξης της ημερομηνίας της εμφιαλώσεως.

Αρθρο 24

1. Κατ' εφαρμογή του άρθρου 43 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2392/89, τα κράτη μέλη δυνανται να επιτρέπουν την ταυτόχρονη χρήση της λέξεως οίνος για εγχώρια ποτά, για ποτά που κατάγονται από άλλα κράτη μέλη και για ποτά εισαγόμενα:

α)όταν συνοδεύεται από το όνομα φρούτου που υπάγεται στο κεφάλαιο 8 της συνδυασμένης ονοματολογίας, και υπό την προϋποθέση ότι το ποτό αυτό έχει ληφθεί από την αλκοολική ζύμωση αυτού του φρούτου;

β)σε άλλες σύνθετες ονομασίες όπως:

-British wine,

-Irish wine.

2. Για να αποκλεισθεί κάθε σύγχυση μεταξύ των ενδείξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και των λέξεων οίνος και επιτραπέζιος οίνος, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε:

-ή λέξη οίνος να μη χρησιμοποιείται παρά μόνον υπό μορφή σύνθετης ονομασίας και σε καμία περίπτωση μεμονωμένα,

-οι σύνθετες ονομασίες, που προβλέπονται στην πρώτη περίπτωση, αναγράφονται στην ετικέτα με χαρακτήρες του ιδίου τύπου, του ιδίου χρώματος και τέτοιου ύψους, που επιτρέπει να προβάλλονται σαφώς από άλλες ενδείξεις.

Αρθρο 25

Κατ' εφαρμογή του άρθρου 3 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο πρώτη περίπτωση, και του άρθρου 12 παράγραφος 1 εδάφιο δεύτερο πρώτη περίπτωση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2392/89 από 1η Ιανουαρίου 1983 ο χαρακτηρισμός επιτραπέζιου οίνου ή v.q.p.r.d. που προορίζεται για εξαγωγή πρός τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής δεν δύναται να περιέχει την ένδειξη του έτους παραγωγής, παρά μόνον εάν το προϊόν αυτό προέρχεται τουλάχιστον κατά 95 % από σταφυλές που τρυγήθηκαν κατά το έτος που αναγράφεται.

Αρθρο 26

1. Οι οίνοι και τα γλεύκη σταφυλής, πού χαρακτηρίζονται και παρουσιάζονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που ισχύουν τη στιγμή που τίθενται σε κυκλοφορία, και των οποίων ο χαρακτηρισμός και η παρουσίαση δεν ανταποκρίνονται πλέον στις εν λόγω διατάξεις είναι δυνατόν, συνεπεία τροποποιήσεως αυτών, να κατέχονται ενόψει πωλήσεως, να διακινούνται και να εξάγονται μέχρις ότου εξαντληθούν τα αποθέματα.

Οι ετικέτες που περιέχουν ενδείξεις, οι οποίες εκτυπώνονται σύμφωνα με σχετικές διατάξεις που ισχύουν τη στιγμή που τίθενται σε κυκλοφορία, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται πλέον στις εν λόγω διατάξεις συνεπεία τροποποιήσεως αυτών, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται για περίοδο ενός έτους από την ημερομηνία εφαρμογής της τροποποιήσεως αυτής.

Οι προσυσκευασίες στις οποίες εκτυπώνονται άμεσα ενδείξεις σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που ισχύουν τη στιγμή που τίθενται σε κυκλοφορία και οι οποίες δεν ανταποκρίνονται πλέον στις εν λόγω διατάξεις, λόγω τροποποίησης, μπορούν να χρησιμοποιούνται για περίοδο δυο ετών από την ημερομηνία εφαρμογής της τροποποίησης αυτής.

2. Οι οίνοι και τα γλεύκη σταφυλής, καταγωγής Ελλάδας, οι οποίοι χαρακτηρίζονται και παρουσιάζονται σύμφωνα με τις ελληνικές διατάξεις που ίσχυαν πριν από την 1η Ιανουαρίου 1981, και των οποίων ο χαρακτηρισμός και η παρουσίαση δεν ανταποκρίνοντα στις σχετικές κοινοτικές διατάξεις, είναι δυνατόν να κατέχονται ενόψει πωλήσεως, να διακινούνται και να εξάγονται μέχρις ότου εξαντληθούν τα αποθέματα.

3. Οι οίνοι και τα γλεύκη σταφυλής καταγωγής:

-Ισπανίας, που χαρακτηρίζονται και παρουσιάζονται σύμφωνα με τις κοινοτικές διατάξεις που αφορούν τους εισαγόμενους οίνους και τις ισπανικές διατάξεις που ίσχυαν πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 1985,

-Πορτογαλίας, που χαρακτηρίζονται και παρουσιάζονται σύμφωνα με τις κοινοτικές διατάξεις που αφορούν τους εισαγόμενους οίνους και τις πορτογαλικές διατάξεις που ίσχυαν τις 31 Δεκεμβρίου 1990

και των οποίων ο χαρακτηρισμός και η παρουσίαση δεν ανταποκρίνονται στις κοινοτικές διατάξεις, όσον αφορά τα κοινοτικά προϊόντα, είναι δυνατόν να κατέχονται με σκοπό την πώληση, να τίθενται σε κυκλοφορία και να εξάγονται μέχρις ότου εξαντληθούν τα αποθέματα.

4. Οι οίνοι και τα γλεύκη σταφυλιών που προέρχονται από την επικράτεια της πρώην Λαϊκής Δημοκρατίας της Γερμανίας και των οποίων η περιγραφή και η παρουσίαση έχουν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της Λαϊκής Δημοκρατίας της Γερμανίας πριν από τις 3 Οκτωβρίου 1990, αλλά δεν συμφωνούν με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2392/89 και του παρόντος κανονισμού, δύνανται να κατέχονται με σκοπό την πώληση, τη θέση σε κυκλοφορία και την εξαγωγή μέχρις ότου εξαντληθούν τα αποθέματα.

Οι ετικέτες που φέρουν ενδείξεις που συμφωνούν με τις ισχύουσες πριν από τις 3 Οκτωβρίου 1990 διατάξεις της Λαϊκής Δημοκρατίας της Γερμανίας, αλλά δεν συμφωνούν με τις διατάξεις τους κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2392/89 και του παρόντος κανονισμού, δύνανται να χρησιμοποιηθούν μέχρι τις 31 Αυγούστου 1991.

5. Οι ετικέτες που περιέχουν ενδείξεις:

-σύμφωνες με τις κοινοτικές διατάξεις σχετικά με τα εισαγόμενα προϊόντα προέλευσης Πορτογαλίας που

ίσχυαν πριν από την 1η Ιανουαρίου 1991

ή

-σύμφωνες με τις πορτογαλικές διατάξεις που ίσχυαν πριν από την εν λόγω ημερομηνία, αλλά δεν είναι σύμφωνες με τις κοινοτικές διατάξεις που αφορούν τα προϊόντα κοινοτικής καταγωγής,

είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1991.

6. Οι οίνοι καταγωγής Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, των οποίων ο χαρακτηρισμός και η παρουσίαση δεν ανταποκρίνονται στις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2392/89 και του παρόντος κανονισμού, δυνανται να κατέχονται ενόψει πωλήσεως και να διακινούνται μέχρις ότου εξαντληθούν τα αποθέματα, εφόσον έχουν εισαχθεί στην Κοινότητα με αυτόν το χαρακτηρισμό και την παρουσίαση, το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1982, εφόσον αποκλείεται κάθε κίνδυνος συγχύσεως ως προς τη φύση, την προέλευση ή την καταγωγή και τη σύσταση αυτών των οίνων και εφόσον δεν φέρουν το όνομα ενός v.q.p.r.d.

7. Για τους επιτραπέζιους οίνους και για τους v.q.p.r.d. που προορίζονται για εξαγωγή προς τρίτες χώρες, μπορούν να χρησιμοποιούνται ετικέτες που δεν ανταποκρίνονται στους σχετικούς κοινοτικούς κανόνες, εφόσον οι εν λόγω ενδείξεις απαιτούνται από τη νομοθεσία της ενδιαφερόμενης χώρας εισαγωγής και δεν δημιουργούν σύγχυση με άλλον επιτραπέζιο οίνο ή άλλο v.q.p.r.d.

Τα κράτη μέλη είναι δυνατόν να εξαρτούν τη χρησιμοποίηση αυτών των ετικετών από προηγούμενη έγκριση.

Αρθρο 27

Κατ' εφαρμογή του άρθρου 28 παράγραφος 3 δεύτερη περίπτωση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2392/89, το άρθρο 25 παράγραφος 1 και το άρθρο 26 παράγραφος 1 στοιχεία β), γ) και δ) του εν λόγω κανονισμού, δεν εφαρμόζονται στους εισαγόμενους οίνους και τα εισαγόμενα γλεύκη σταφυλής που κατάγονται από τρίτες χώρες και καλύπτονται από τις εξαιρέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2390/89 για τις αναφερόμενες ποσότητες, εφόσον τα προϊόντα αυτά φέρουν ετικέτες που συμφωνούν με τις διατάξεις της χώρας καταγωγής.

Απαλλάσσονται επίσης της εφαρμογής των προαναφερθεισών διατάξεων τα γλεύκη και οι οίνοι ποιότητας που δεν υπερβαίνουν τα 15 λίτρα που παρουσιάζονται με τη μορφή παρτίδων ως εμπορικά δείγματα μη προοριζόμενα για την πώληση.

Αρθρο 28

1. Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 997/81 καταργείται.

2. Οι αναφορές, που γίνονται δυνάμει της παραγράφου 1 στον καταργηθέντα κανονισμό, πρέπει να θεωρείται ότι γίνονται στον παρόντα κανονισμό και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας που εμφαίνεται στο παράρτημα VI.

Αρθρο 29

Ο παρών κανονισμός τιθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 1991.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 1990.

Για την Επιτροπή Ray MAC SHARRY Μέλος της Επιτροπής

(1)ΕΕ αριθ. L 84 της 27. 3. 1987, σ. 1

(2)ΕΕ αριθ. L 132 της 23. 5. 1990, σ. 19.

(3)ΕΕ αριθ. L 232 της 9. 8. 1989, σ. 13.

(4)ΕΕ αριθ. L 378 της 27. 12. 1989, σ. 12.

(5)ΕΕ αριθ. L 84 της 27. 3. 1987, σ. 59.

(6)ΕΕ αριθ. L 202 της 14. 7. 1989, σ. 1.

(7)ΕΕ αριθ. L 106 της 16. 3. 1981, σ. 1.

(8)ΕΕ αριθ. L 267 της 29. 9. 1990, σ. 30.

(9)ΕΕ αριθ. L 42 της 15. 2. 1975, σ. 1.

(10)ΕΕ αριθ. L 143 της 10. 6. 1988, σ. 26.

(11)ΕΕ αριθ. L 209 της 21. 7. 1989, σ. 31.

(12)ΕΕ αριθ. L 232 της 9. 8. 1989, σ. 7.

(13)ΕΕ αριθ. L 163 της 29. 6. 1990, σ. 3.

(14)ΕΕ αριθ. L 133 της 14. 5. 1982, σ. 1.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Κατάλογος που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 4 των ενδείξεων σχετικά με την ανώτερη ποιότητα οι οποίες δύνανται να χρησιμοποιηθούν για τους εισαγόμενους οίνους

1.ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ

-Certified by the Wine and Spirit Board,

-Wine of origin certified by the Wine and Spirit Board,

-Wine of origin superior certified by the Wine and Spirit Board,

-Special late harvest,

-Noble late harvest,

-Superior.

2.ΑΛΓΕΡΙΑ

-appellation d'origine garantie.

3.ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ

-vino fino,

-vino riserva,

-vino riservado.

4.ΑΥΣΤΡΙΑ

-Qualitδtswein mit staatlicher Prόfnummer,

-Kabinett,

-Qualitδtswein besonderer Reife und Leseart ή Prδdikatswein,

-Spδtlese ή Spδtlesewein,

-Auslese ή Auslesewein,

-Beerenauslese ή Beerenauslesewein,

-Ausbruch ή Ausbruchwein,

-Trockenbeerenauslese,

-Eiswein.

5.ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

->ΑΡΧΗ ΓΡΑΦΗΚΟΥ>

>ΤΕΛΟΣ ΓΡΑΦΗΚΟΥ>

(Katschestveno vino),

->ΑΡΧΗ ΓΡΑΦΗΚΟΥ>

>ΤΕΛΟΣ ΓΡΑΦΗΚΟΥ>

(Visokokatschestveno vino s geografski proishod),

->ΑΡΧΗ ΓΡΑΦΗΚΟΥ>

>ΤΕΛΟΣ ΓΡΑΦΗΚΟΥ>

(Visokokatschestveno vino s kontroliran proishod)

->ΑΡΧΗ ΓΡΑΦΗΚΟΥ>

>ΤΕΛΟΣ ΓΡΑΦΗΚΟΥ>

(Beritba pri palna zjralost),

->ΑΡΧΗ ΓΡΑΦΗΚΟΥ>

>ΤΕΛΟΣ ΓΡΑΦΗΚΟΥ>

(Beritba na presrjalo grozde),

->ΑΡΧΗ ΓΡΑΦΗΚΟΥ>

>ΤΕΛΟΣ ΓΡΑΦΗΚΟΥ>

(Beritba na botritisirano grozde),

->ΑΡΧΗ ΓΡΑΦΗΚΟΥ>

>ΤΕΛΟΣ ΓΡΑΦΗΚΟΥ>

(Beritba na stafidirano grozde),

->ΑΡΧΗ ΓΡΑΦΗΚΟΥ>

>ΤΕΛΟΣ ΓΡΑΦΗΚΟΥ>

(Podbor na presreli, botritisirani ili stafidirani zarna),

->ΑΡΧΗ ΓΡΑΦΗΚΟΥ>

>ΤΕΛΟΣ ΓΡΑΦΗΚΟΥ>

(rιserve).

6.ΧΙΛΗ

-reservado,

-gran vino.

7.ΟΥΓΓΑΡΙΑ

-Minosιgi bor,

-Kόlφnleges minosιgό bor,

-kιsoi szόretelιsό bor,

-vαlogatott szόretelιsό bor,

-tφppedt szolobol kιszόlt bor,

-Szαraz Szamorodni,

-Ιdes Szamorodni,

-Aszubor,

-Aszu,

-Aszu 3 puttonyos,

-Aszu 4 puttonyos,

-Aszu 5 puttonyos,

-Aszu 6 puttonyos,

-Esszencia,

-Aszu Esszencia.

8.ΙΣΡΑΗΛ

-Yein Eichout, που συμπληρώνεται ή οχι με μία από τις ακόλουθες ενδείξεις:

-yayin meλretz hacodesh (οίνος των αγίων τόπων),

-yayin meλretz hatanach (οίνος από τη χώρα της Βίβλου).

9.ΜΑΡΟΚΟ

-vin ΰ appellation d'origine,

-vin ΰ appellation d'origine garantie,

-vin supιrieur.

10.ΡΟΥΜΑΝΙΑ

-vinuri de calitate superioara (v.s.),

-vinuri de calitate superioara cu denumire de origine (v.s.o.),

-vinuri de calitate superiora cu denomire de origine si trepte de calitate (v.s.o.c.),

-cules la maturitate deplina (cmd),

-cule tξrziu (ct),

-cules la maturitate de innobilare (cmi),

-cules selectionat (cs),

-cules la innobilarea boabelor (c.i.b.),

-vin din butoaie alese,

-vin din vinoteca,

-comoara pivnitei;

11.ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

-Superiore;

12.ΕΛΒΕΤΙΑ

-attestierter Winzerwy,

-Spδtlese,

-Auslese,

-Beerliwein,

-VITI,

-Terravin;

13.ΤΥΝΗΣΙΑ

-appellation d'origine contrτlιe,

-vin dιlimitι de qualitι supιrieure (v.d.q.s.),

-vin supιrieur,

-qualitι exceptionnelle,

-cιpage tardif (για τους οίνους που παράγονται από την ποικιλία οιναμπέλου Carignan),

-grand cru,

-grand vin,

-premier cru,

-cuvιe rιservιe;

14.ΤΟΥΡΚΙΑ

-Kalite Sarap;

15.ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ

-kvalitetno vino sa geografskim poreklom ή kakovostno vino z geografskim poreklom ή kvalitetno vino so geogravsko poteklo,

-vrhunsko ή Ocuveno vino sa geografskim poreklom ή vrhunsko vino z geografskim poreklom ή vrvno vino so geogravsko poteklo,

-kontrolisano poreklo ή kontrolirano poreklo ή kontrolirano poteklo,

-slu Ozbeno kontrolisano poreklo ή slu Ozbeno kontrolirano poreklo ή slu Ozbeno kontrolirano poteklo,

-sopstvena berba ή lastna trgatev ή sopstvena berba,

-berba u punoj zrelosti (probirna berba) ή trgatev v polni zrelosti (izbor) ή berba vo polna zrelost,

-kasna berba ή pozna trgatev ή docna berba,

-probirna berba bobica ή jagodni izbor ή probirna berba na zrna,

-berba suvih bobica ή suhi jagodni izbor ή berba na suvi zrna,

-originalnost zakonom za Osti´cena.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

1.Κατάλογος των γαλλικών v.q.p.r.d. που δύνανται να παρουσιάζονται στις φιάλες του τύπου flϋte

d'Alsace:

-Alsace ou vin d'Alsace,

-Crιpy,

-Chβteau-Grillet,

-Cτtes de Provence, ερυθρός ή ροζέ,

-Cassis,

-Juranηon,

-Rosι de Bιarn,

-Tavel, ροζέ.

2.Κατάλογος των οίνων που δύνανται να παρουσιάζονται σε φιάλες Bocksbeutel ή Cantil ή σε φιάλες παρομοίου τύπου:

1.Στη Γερμανία, οι οίνοι ποιότητας παράγονται στις ακόλουθες καθορισμένες περιοχές:

-Franken

-Baden:

-προέλευσης Taubertal και Schόpfergrund,

-προέλευσης τμημάτων των κοινοτήτων Neuweier, Steinbach, Umweg και Varnhalt της κοινότητας του Baden-Baden.

2.Στην Ιταλία οι οίνοι ποιότητας που παράγονται στις καθορισμένες περιοχές:

-Santa Maddalena (St. Magdalener)

-Valle Isarco (Eisacktaler), που προέρχονται από τις ποικιλίες Sylvaner και Mόller-Thurgau

-Terlaner που προέρχονται από τις ποικιλίες Pinot bianco

-Bozener Leiten

-Alte Adige (Sόdtiroler), που προέρχονται από τις ποικιλιές Riesling Mόller-Thurgau, Pinot nero, Moscato giallo, Sylvaner, Lagrein, Pinot blanco (Weiίburgunder) και Moscato rosa (Rosenmuskateller)

-Greco di Bianco

-Trentino που προέρχονται από την ποικιλία Moscato.

3.Στην Ελλάδα οι ακόλουθοι οίνοι:

-Αγιορείτικο

-Ρομπόλα Κεφαλληνίας

-Οίνοι που προέρχονται από τη νήσο Κεφαλλονιά

-Οίνοι που προέρχονται από τη νήσο Πάρο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>