31990L0675

Οδηγία 90/675/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Δεκεμβρίου 1990 για τον καθορισμό των βασικών αρχών σχετικά με την οργάνωση των κτηνιατρικών ελέγχων των προϊόντων προέλευσης τρίτων χωρών που εισάγονται στην Κοινότητα

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 373 της 31/12/1990 σ. 0001 - 0014
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 3 τόμος 36 σ. 0059
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 3 τόμος 36 σ. 0059


ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 10ης Δεκεμβρίου 1990

για τον καθορισμό των βασικών αρχών σχετικά με την οργάνωση των κτηνιατρικών ελέγχων των προϊόντων προελεύσεως τρίτων χωρών που εισάγονται στην Κοινότητα

(90/675/ΕΟΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΟΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ιΕχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 43,

την πρόταση της Επιτροπής (1),

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής,

Εκτιμώντας:

ότι τα ζωικά προϊόντα ή τα προϊόντα ζωικής προέλευσης και τα φυτικά προϊόντα που υπόκεινται σε έλεγχο που αποσκοπεί στην αποφυγή της διάδοσης μεταδοτικών ασθενειών για τα ζώα, περιλαμβάνονται στον πίνακα του παραρτήματος ΙΙ της συνθήκης 7

ότι ο καθορισμός, σε κοινοτικό επίπεδο, των αρχών σχετικά με την οργάνωση των κτηνιατρικών ελέγχων για τα προϊόντα που προέρχονται από τρίτες χώρες συμβάλλει στην εξασφάλιση του εφοδιασμού και στη σταθεροποίηση των αγορών, εναρμονίζοντας, παράλληλα, τα μέτρα που είναι αναγκαία για την προστασία της υγείας των προσώπων και των ζώων 7

ότι το άρθρο 19 της οδηγίας 89/662/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 1989 σχετικά με τους κτηνιατρικούς ελέγχους που εφαρμόζονται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο με προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς (3) και το

άρθρο 23 της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26ης

Ιουνίου 1990 σχετικά με τους κτηνιατρικούς και ζωοτεχνικούς ελέγχους που εφαρμόζονται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο ορισμένων ζώντων ζώων και προϊόντων με προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς (4), προβλέπουν ιδίως ότι το Συμβούλιο καθορίζει, πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 1990, τις γενικές αρχές που εφαρμόζονται κατά τους ελέγχους των εισαγωγών από τρίτες χώρες, των προϊόντων που καλύπτονται από τις εν λόγω οδηγίες 7

ότι κάθε παρτίδα προϊόντων που προέρχονται από τρίτες χώρες πρέπει να υπόκειται σε έλεγχο εγγράφων και ταυτότητας κατά την είσοδο στην Κοινότητα.

ότι θα πρέπει να καθορισθούν αρχές, που να ισχύουν για το σύνολο της Κοινότητας, όσον αφορά την οργάνωση και την παρακολούθηση των φυσικών ελέγχων που διενεργούνται από τις αρμόδιες αρχές 7

ότι είναι σκόπιμο να προβλεφθεί καθεστώς διασφάλισης 7 ότι, στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή πρέπει να είναι σε θέση να αναλαμβάνει δράση, ιδίως με επιτόπου μεταβάσεις και με τη θέσπιση των κατάλληλων μέτρων προς αντιμετώπιση της κατάστασης 7

ότι η αρμονική λειτουργία του καθεστώτος ελέγχου συνεπάγεται μια διαδικασία έγκρισης και επιθεώρηση των συνοριακών σταθμών ελέγχου, καθώς και ανταλλαγές των υπαλλήλων που είναι εξουσιοδοτημένοι να διενεργούν ελέγχους στα προϊόντα που προέρχονται από τις τρίτες χώρες 7

ότι ο καθορισμός, σε κοινοτικό επίπεδο, κοινών αρχών καθίσταται ακόμη περισσότερο αναγκαίος αν ληφθεί υπόψη ότι, ενόψει της πραγματοποίησης της εσωτερικής αγοράς, οι έλεγχοι στα εσωτερικά σύνορα της Κοινότητας πρόκειται να καταργηθούν 7

ότι κρίνεται αναγκαίο να προβλεφθούν ενδεχόμενα μεταβατικά μέτρα περιορισμένης χρονικής ισχύος προκειμένου να διευκολυνθεί η μετάβαση στο νέο καθεστώς ελέγχων που εισάγεται με την παρούσα οδηγία 7

ότι θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η μέριμνα για τη λήψη των μέτρων εφαρμογής της παρούσας οδηγίας,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

1. Τα κράτη μέλη πραγματοποιούν τους κτηνιατρικούς ελέγχους για τα προϊόντα που εισέρχονται στην Κοινότητα από τρίτες χώρες, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας.

2. Η παρούσα οδηγία δεν επηρεάζει τη διατήρηση των εθνικών κτηνιατρικών προϋποθέσεων για τα προϊόντα, για τα οποία δεν υπάρχει κοινοτική εναρμόνιση των συναλλαγών ούτε των όρων που προκύπτουν από κοινοτικές ή εθνικές ρυθμίσεις εφόσον οι εν λόγω προϋποθέσεις δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο εναρμόνισης σε κοινοτικό επίπεδο.

Άρθρο 2

1. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, εφαρμόζονται εφόσον χρειάζεται οι ορισμοί του άρθρου 2 των οδηγιών 89/662/ΕΟΚ και 90/425/ΕΟΚ.

2. Επιπλέον, νοούνται ως:

α) «προϊόντα»: τα ζωικά προϊόντα ή τα προϊόντα ζωικής προέλευσης στα οποία αναφέρονται οι οδηγίες 89/662/ΕΟΚ και 90/425/ΕΟΚ, καθώς και υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπει το άρθρο 18:

- τα νωπά ψάρια που εκφορτώνονται αμέσως από αλιευτικό σκάφος,

- ορισμένα φυτικά προϊόντα,

- υποπροϊόντα ζωικής προέλευσης που δεν καλύπτει το παράρτημα ΙΙ της συνθήκης 7

β) «έλεγχος εγγράφων»: επαλήθευση των κτηνιατρικών πιστοποιητικών ή εγγράφων που συνοδεύουν το προϊόν 7

γ)

«έλεγχος ταυτότητας»: επαλήθευση με απλό οπτικό έλεγχο της αντιστοιχίας μεταξύ των εγγράφων ή πιστοποιητικών και των προϊόντων, καθώς και της παρουσίας σφραγίδων και σημάτων τα οποία πρέπει να επιτίθενται στα προϊόντα, σύμφωνα με την κοινοτική ρύθμιση ή, για τα προϊόντα για τα οποία δεν υπάρχει κοινοτική εναρμόνιση των συναλλαγών, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία που ενδείκνυται για τις διάφορες περιπτώσεις που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία 7

δ)

«φυσικός έλεγχος»: έλεγχος του ίδιου του προϊόντος, που μπορεί να περιλαμβάνει ιδίως δειγματοληψία και εργαστηριακή εξέταση 7

ε)

«εισαγωγέας»: οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο προσκομίζει τα προϊόντα αυτά με σκοπό την εισαγωγή τους στην Κοινότητα 7

στ)

«παρτίδα»: ποσότητα παρόμοιων προϊόντων που καλύπτεται από κοινό κτηνιατρικό πιστοποιητικό ή έγγραφο, η οποία μεταφέρεται με το ίδιο μεταφορικό μέσο και προέρχεται από την ίδια τρίτη χώρα ή τμήμα τρίτης χώρας 7

ζ)

«συνοριακός σταθμός ελέγχου»: οποιοσδήποτε σταθμός ελέγχου πλησίον των εξωτερικών συνόρων του εδάφους που ορίζεται στο παράρτημα Ι, ο οποίος υποδεικνύεται και εγκρίνεται σύμφωνα με το άρθρο 9 7

η)

«αρμόδια αρχή»: η κεντρική αρχή κράτους μέλους που είναι αρμόδια για τη διενέργεια των κτηνιατρικών ή ζωοτεχνικών ελέγχων ή κάθε αρχή στην οποία η κεντρική αρχή έχει μεταβιβάσει την αρμοδιότητα αυτή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

Άρθρο 3

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι τελωνειακές αρχές να εγκρίνουν τη διάθεση προς κατανάλωση στο έδαφος της Κοινότητας που ορίζεται στο παράρτημα Ι μόνο εάν - με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που θα θεσπιστούν σύμφωνα με το άρθρο 17 - αποδεικνύεται ότι:

ii) με τη μορφή του πιστοποιητικού που προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 δεύτερη περίπτωση, οι κτηνιατρικοί έλεγχοι των προϊόντων έχουν πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τα άρθρα 4, 5, 6 και 8, με ικανοποιητικά αποτελέσματα για την αρμόδια αρχή,

ii) τα έξοδα των κτηνιατρικών ελεγχων έχουν εξοφληθεί και ότι, ενδεχομένως, συνεστήθη εγγύηση που καλύπτει τα ενδεχόμενα έξοδα που προβλέπονται στο άρθρο 16 παράγραφος 3. Εφόσον χρειάζεται, οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 24.

Άρθρο 4

1. Κάθε παρτίδα προϊόντων που προέρχονται από τρίτες χώρες υπόκειται σε έλεγχο των εγγράφων και σε έλεγχο της ταυτότητας, ανεξάρτητα από τον τελωνειακό προορισμό των εν προϊόντων, προκειμένου να εξακριβωθεί:

- η καταγωγή τους,

- ο μεταγενέστερος προορισμός τους, ιδίως στην περίπτωση προϊόντων για τα οποία δεν υπάρχει κοινοτική εναρμόνιση των συναλλαγών,

- ότι οι ενδείξεις που αναγράφονται σε αυτά αντιστοιχούν στις απαιτούμενες βάσει της κοινοτικής νομοθεσίας εγγυήσεις ή, εάν πρόκειται για προϊόντα για τα οποία δεν υπάρχει κοινοτική εναρμόνιση των συναλλαγών, στις εγγυήσεις που απαιτούνται από τους εθνικούς κανόνες που ενδείκνυνται στις διάφορες περιπτώσεις που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία.

2. Οι έλεγχοι των εγγράφων και της ταυτότητας πραγματοποιούνται:

ii) τη στιγμή της εισόδου, στο έδαφος που καθορίζεται στο παράρτημα Ι, σε έναν από τους συνοριακούς σταθμούς

ελέγχων, ή σε οποιοδήποτε άλλο σημείο συνοριακής διέλευσης ο κατάλογος των οποίων - καθώς και η τακτική του ενημέρωση - κοινοποιούνται από τα κράτη μέλη στην Επιτροπή που είναι υπεύθυνη για τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,

ii) από το κτηνιατρικό προσωπικό του συνοριακού σταθμού ελέγχων ή, στην περίπτωση διέλευσης από ένα σημείο διέλευσης, που αναφέρεται στο σημείο i), από την αρμόδια αρχή.

ιΟταν τα προϊόνταν υπόκεινται στους ελέγχους εγγράφων και ταυτότητας σε ένα τέτοιο σταθμό διέλευσης, οδηγούνται χωρίς καθυστέρηση υπό τελωνειακό έλεγχο στον πλησιέστερο συνοριακό σταθμό ελέγχου, προκειμένου να διενεργηθούν οι έλεγχοι που προβλέπονται στο άρθρο 8.

3. Η είσοδος στο έδαφος που ορίζεται στο παράρτημα Ι απαγορεύεται όταν προκύψει από τους ελέγχους ότι:

α) αυτά τα προϊόντα προέρχονται από το έδαφος ή τμήμα του εδάφους τρίτης χώρας και δεν πληρούν τους ακόλουθους όρους:

ii) εάν πρόκειται για προϊόντα για τα οποία έχουν εναρμονισθεί οι κανόνες που διέπουν τις εισαγωγές:

- είναι εγγεγραμμένα σε κατάλογο που καταρτίζεται σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανόνες, και ιδίως την οδηγία 72/462/ΕΟΚ (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 90/425/ΕΟΚ,

- οι εισαγωγές δεν απαγορεύονται κατόπιν εκδόσεως κοινοτικής απόφασης,

ii) ελλείψει εναρμονισμένων κανόνων, ιδίως υγειονομικών, δεν πληρούν τις απαιτήσεις που προβλέπονται από τους εθνικούς κανόνες που ενδείκνυνται στις διάφορες περιπτώσεις που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία 7

β) το κτηνιατρικό πιστοποιητικό ή έγγραφο που συνοδεύει αυτά τα προϊόντα δεν είναι σύμφωνο με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται κατ' εφαρμογή των κοινοτικών κανόνων ή, ελλείψει εναρμονισμένων κανόνων, με τις απαιτήσεις που προβλέπονται από τους εθνικούς κανόνες που αφορούν τις διάφορες περιπτώσεις που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία.

4. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι εισαγωγείς να υποχρεούνται να γνωστοποιούν προηγουμένως στο κτηνιατρικό προσωπικό του συνοριακού σταθμού ελέγχου στον οποίο τα προϊόντα θα παρουσιασθούν την ποσότητα και την φύση των προϊόντων, καθώς και τη στιγμή που προβλέπουν ότι θα φθάσουν.

5. Στην περίπτωση που:

- προϊόντα, προορίζονται σε κράτος μέλος, ή περιοχή με ειδικές ανάγκες,

- πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψίες αλλά τα αποτελέσματα δεν είναι γνωστά κατά την αναχώρηση του μεταφορικού μέσου του συνοριακού σταθμού ελέγχου,

- πρόκειται για εισαγωγές που έχουν επιτραπεί για ειδικούς σκοπούς,

η ενημέρωση της αρμόδιας αρχής του τόπου προορισμού πρέπει να γίνεται:

- για τα προϊόντα της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ μέσω του μηχανογραφημένου συστήματος που προβλέπεται στο άρθρο 20 της εν λόγω οδηγίας,

- για τα άλλα προϊόντα, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/662/ΕΟΚ.

6. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής των παραγράφων 1 μέχρι 5 θεσπίζονται με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 24.

7. ιΟλες οι δαπάνες που δημιουργούνται από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου επιβαρύνουν τον αποστολέα, τον παραλήπτη ή τον εντολοδόχο τους χωρίς αποζημίωση του κράτους μέλους.

Άρθρο 5

1. Για την αποδοχή σε ελεύθερη ζώνη ή σε ελεύθερη αποθήκη όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 4 στοιχεία α) και β) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2504/88 (2), οι αρμόδιες αρχές μεριμνούν ώστε τα προϊόντα να υπόκεινται σε έλεγχο των εγγράφων και σε απλό οπτικό έλεγχο για να διαπιστωθεί αν τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά συμπίπτουν με τα προϊόντα και, εφόσον είναι αναγκαίο, ιδίως σε περίπτωση υπόνοιας, σε έλεγχο ταυτότητας και σε φυσικό έλεγχο. Τα προϊόντα που φεύγουν από μια ελεύθερη ζώνη ή μια ελεύθερη αποθήκη για να τεθούν σε κατανάλωση στο έδαφος που ορίζεται στο παράρτημα Ι πρέπει να υπόκεινται στους ελέγχους που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία.

2. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου θεσπίζονται με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 24.

Άρθρο 6

1. Η αρμόδια αρχή διενεργεί, κατά την είσοδο στην αποθήκη, έλεγχο ταυτότητας των προϊόντων που προορίζονται να τεθούν υπό καθεστώς «τελωνειακής αποταμίευσης» όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2503/88 (3) ή «προσωρινής εναπόθεσης» όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 4151/88 (4) σε αποθήκη που ορίζεται από την αρμόδια εθνική αρχή βάσει κατευθυντηρίων γραμμών που θα καθοριστούν σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 24.

Επιπλέον, η αρμόδια αρχή πραγματοποιεί τους κατάλληλους κτηνιατρικούς ελέγχους στην αποθήκη, σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που θα καθορισθούν σύμφωνα με την παράγραφο 5.

2. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν τον κατάλογο των αποθηκών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, προσδιορίζοντας τον τύπο του κτηνιατρικού ελέγχου που διενεργείται στις

εισόδους και εξόδους των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 2. Γνωστοποιούν αυτό τον κατάλογο καθώς και τη μεταγενέστερη ενημέρωση του στην Επιτροπή.

Η Επιτροπή δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τον κατάλογο των αποθηκών, καθώς και την ενδεχόμενη ενημέρωση του καταλόγου.

3. Τα προϊόντα που έχουν αποθηκευθεί σε αποθήκη που υποδεικνύει ένα κράτος μέλος και που προορίζονται να τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία στο έδαφος που ορίζεται στο παράρτημα Ι πρέπει να έχουν φυλαχθεί υπό τελωνειακή επιτήρηση και, προτού τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία, να έχουν υποβληθεί στους ελέγχους που προβλέπονται στο άρθρο 8 ή, εάν πρόκειται για προϊόντα για τα οποία δεν υπάρχει κοινοτική εναρμόνιση των συναλλαγών, στους ελέγχους που προβλέπονται στο άρθρο 11.

Σε περίπτωση κατανομής της παρτίδας, τα προϊόντα που εγκαταλείπουν την αποθήκη πρέπει να συνοδεύονται:

- από το πιστοποιητικό που προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 δεύτερη περίπτωση που συντάσσεται από τον επίσημο κτηνίατρο βάσει των πιστοποιητικών που συνοδεύουν τις αποστολές των προϊόντων κατά την αποθήκευση και το οποίο προσδιορίζει την καταγωγή των προϊόντων,

- σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4 στοιχείο β) δεύτερη περίπτωση από το αντίγραφο των πρωτοτύπων πιστοποιητικών.

4. Οι δαπάνες των κτηνιατρικών ελέγχων που προβλέπει το παρόν άρθρο επιβαρύνουν τον χρήστη που ζήτησε την αποθήκευση υπό καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης ή προσωρινής εναπόθεσης.

Οι δαπάνες αυτές, συμπεριλαμβανομένης εγγύησης για τις δαπάνες που μπορούν να προκύψουν από μια ενδεχόμενη προσφυγή στις δυνατότητες που προβλέπονται στο άρθρο 16 παράγραφος 3, πληρώνονται πριν από την αποθήκευση.

5. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 24.

Άρθρο 7

1. Τα κράτη μέλη μπορούν, μη θιγομένων των μέτρων που λαμβάνονται βάσει του άρθρου 19, να μην εφαρμόσουν τις απαιτήσεις του άρθρου 4 παράγραφος 3 στα προϊόντα που δεν πληρούν ούτε την κοινοτική νομοθεσία ούτε, προκειμένου περί προϊόντων των οποίων το εμπόριο δεν είναι κοινοτικώς εναρμονισμένο, την εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία και τα οποία προορίζονται να εναποθηκευθούν σε ελευθέρα ζώνη, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2504/88, εφόσον:

- υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ των προϊόντων ή παρτίδων και των συνοδευτικών εγγράφων,

- τα εν λόγω προϊόντα επανεξάγονται αργότερα προς τρίτη χώρα υπό τους όρους του άρθρου 12,

- τα εν λόγω προϊόντα εναποθηκεύονται χωριστά από τα προοριζόμενα να τεθούν στην κατανάλωση έδαφος που ορίζεται στο παράρτημα Ι.

2. Τυχόν λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου εγκρίνονται με τη διαδικασία του άρθρου 24.

Άρθρο 8

Τα προϊόντα, το εμπόριο των οποίων διέπεται από κτηνιατρικούς κανόνες εναρμονισμένους σε κοινοτική βάση και τα οποία παρουσιάζονται σε ένα από τα σημεία εισόδου στο έδαφος που ορίζεται στο παράρτημα Ι πρέπει να ανταποκρίνονται στις ακόλουθες απαιτήσεις:

1. Τα προϊόντα πρέπει:

α) αν το σημείο εισόδου είναι συνοριακός σταθμός ελέγχου, να υποβληθούν χωρίς καθυστέρηση στους ελέγχους που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1, καθώς και στους ελέγχους που προβλέπονται στο σημείο 2 7

β)

αν το σημείο εισόδου είναι σταθμός διέλευσης που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 ή εάν τα προϊόντα προέρχονται από αποθήκη σύμφωνα με το άρθρο 6, πρέπει, χωρίς καθυστέρηση, να οδηγηθούν υπό τελωνειακό έλεγχο στον πλησιέστερο συνοριακό σταθμό ελέγχου όπου ο επίσημος κτηνίατρος πρέπει:

- να βεβαιωθεί ότι οι έλεγχοι που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 διενεργήθηκαν κατά ικανοποιητικό τρόπο,

- να προβεί στη διεξαγωγή των ελέγχων που προβλέπονται στο σημείο 2.

2. Ο επίσημος κτηνίατρος πρέπει να διενεργήσει:

α)

υλικό έλεγχο κάθε παρτίδας, με βάση αντιπροσωπευτικό δείγμα της παρτίδας για να βεβαιωθεί ότι τα προϊόντα εξακολουθούν να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές του προορισμού τους ο οποίος προβλέπεται στο πιστοποιητικό ή στο έγγραφο που τα συνοδεύει 7

β)

τις εργαστηριακές εξετάσεις που πρέπει να γίνουν επιτόπου 7

γ)

επίσημη δειγματοληψία για την ανίχνευση καταλοίπων ή παθογόνων οργανισμών και να αποστείλει τα δείγματα για ανάλυση το συντομότερο δυνατόν.

Ο επίσημος κτηνίατρος μπορεί να επικουρείται κατά την εκτέλεση ορισμένων από τα προαναφερόμενα καθήκοντα από ειδικευμένο προσωπικό που έχει εκπαιδευθεί ειδικά για το σκοπό αυτό και έχει τεθεί υπό την εποπτεία του.

3. Η Επιτροπή καθορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής των ελέγχων που προβλέπονται στα σημεία 1 και 2, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 24.

Μετά από αίτηση κράτους μέλους συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά, ή με δική της πρωτοβουλία, η Επιτροπή μπορεί να καθορίζει μειωμένη συχνότητα ελέγχων, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, και ιδίως βάσει του αποτελέσματος των προηγούμενων ελέγχων έναντι ορισμένων τρίτων χωρών ή εγκαταστάσεων ορισμένων τρίτων χωρών που παρέχουν ικανοποιητικές εγγυήσεις όσον αφορά τον έλεγχο στον τόπο καταγωγής.

Για την παροχή τέτοιων παρεκκλίσεων, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:

α) εγγυήσεις που παρέχει η εν λόγω τρίτη χώρα όσον αφορά την τήρηση των κοινοτικών απαιτήσεων, ιδίως εκείνων που προβλέπουν οι οδηγίες 72/462/ΕΟΚ και 90/426/ΕΟΚ (1) 7

β)

την υγειονομική κατάσταση των ζώων στην εν λόγω τρίτη χώρα 7

γ)

πληροφορίες για την υγειονομική κατάσταση της χώρας 7

δ)

τον χαρακτήρα των μέτρων ελέγχου και καταπολέμησης των ασθενειών που εφαρμόζουν οι τρίτες χώρες 7

ε)

τη διάρθρωση και τις αρμοδιότητες της κτηνιατρικής υπηρεσίας 7

στ)

την τήρηση των ελάχιστων προδιαγραφών που προβλέπονται από τους κοινοτικούς κανόνες όσον αφορά την υγιεινή κατά την παραγωγή 7

ζ)

τη νομοθεσία στον τομέα της έγκρισης ορισμένων ουσιών και την τήρηση των απαιτήσεων του άρθρου 8 της οδηγίας 86/469/ΕΟΚ (2) 7

η)

το αποτέλεσμα των κοινοτικών επισκέψεων ελέγχου 7

θ)

τα αποτελέσματα των ελέγχων που πραγματοποιούνται κατά τις εισαγωγές.

4. Εντούτοις, κατά παρέκκλιση της παραγράφου 2, για τα προϊόντα που εισέρχονται σε λιμένα ή αερολιμένα του εδάφους που ορίζεται στο παράρτημα Ι, οι έλεγχοι είναι δυνατόν να διενεργούνται στο λιμένα ή αερολιμένα προορισμού, εφόσον ο λιμένας ή αερολιμένας αυτός διαθέτει συνοριακό σταθμό ελέγχου και τα προϊόντα μεταφέρονται, ανάλογα με την περίπτωση, διά θαλάσσης ή αεροπορικώς.

Άρθρο 9

1. Οι συνοριακοί σταθμοί ελέγχου πρέπει να ανταποκρίνονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

2. Ο συνοριακός σταθμός ελέγχου πρέπει:

iii) να γειτνιάζει με το σημείο εισόδου του εδάφους που ορίζεται στο παράρτημα Ι,

iii) να έχει ορισθεί και εγκριθεί σύμφωνα με την παρά-

γραφο 3,

iii) να βρίσκεται υπό τον έλεγχο επίσημου κτηνιάτρου, ο οποίος έχει και την ευθύνη των ελέγχων. Ο επίσημος κτηνίατρος μπορεί να επικουρείται από βοηθούς ειδικά εκπαιδευμένους για αυτό το σκοπό.

3. Πριν από τις 31 Μαρτίου 1991, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή, μετά από προεπιλογή εκ μέρους των εθνικών αρχών, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες της Επιτροπής για να διαπιστωθεί ότι ανταποκρίνονται στις ελάχιστες προδιαγραφές που προβλέπει το παράρτημα ΙΙ, τον κατάλογο των συνοριακών σταθμών ελέγχου που πρέπει να διεξάγουν τους κτηνιατρικούς ελέγχους στα προϊόντα, παρέχοντας προς το σκοπό αυτό τα ακόλουθα στοιχεία:

α) φύση του συνοριακού σταθμού:

- λιμένας,

- αερολιμένας,

- σταθμός οδικού ελέγχου,

- σιδηροδρομικός σταθμός 7

β)

φύση των προϊόντων που ενδέχεται να υποβληθούν σε έλεγχο στον συγκεκριμένο συνοριακό σταθμό ελέγχου αναλόγως του διαθέσιμου εξοπλισμού και κτηνιατρικού προσωπικού, με ενδεχόμενη μνεία των προϊόντων που δεν μπορούν να υποβληθούν σε έλεγχο στους συνοριακούς αυτούς σταθμούς 7

γ)

διαθέσιμο προσωπικό προορισμένο για τον κτηνιατρικό έλεγχο:

- αριθμός επίσημων κτηνιάτρων με έναν τουλάχιστον επίσημο κτηνίατρο εν υπηρεσία κατά τις ώρες λειτουργίας του συνοριακού σταθμού ελέγχου,

- αριθμός των μελών του επικουρικού προσωπικού ή των εξειδικευμένων βοηθών,

δ)

περιγραφή του διαθέσιμου εξοπλισμού και εγκαταστάσεων σε συνάρτηση με τους διάφορους ελέγχους για τη διεξαγωγή των ακόλουθων ενεργειών:

- έλεγχος εγγράφων,

- φυσικός έλεγχος,

- δειγματοληψία,

- εργαστήρια για τις επιτόπου αναλύσεις γενικής φύσεως που προβλέπονται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχείο β),

- διαθέσιμα εργαστήρια για ειδικές αναλύσεις που διατάσσει ο επίσημος κτηνίατρος 7

ε)

χωρητικότητα των διαθέσιμων ψυκτικών χώρων και εγκαταστάσεων για την αποθήκευση των προϊόντων εν αναμονή των αποτελεσμάτων των αναλύσεων 7

στ)

είδος εξοπλισμού που επιτρέπει την ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών, ιδίως με τους λοιπούς συνοριακούς σταθμούς ελέγχου 7

ζ)

διαδικασία χειρισμού των αναφυομένων διαφορών με τρίτες χώρες 7

η)

σημασία των εμπορικών ρευμάτων (τύποι προϊόντων και ποσότητες που διέρχονται από τον συγκεκριμένο συνοριακό σταθμό ελέγχου).

4. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τις αρμόδιες εθνικές αρχές, επιθεωρεί τους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου που ορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 3 για να βεβαιώνεται ότι οι κανόνες των κτηνιατρικών ελέγχων ελέγχων εφαρμόζονται ομοιόμορφα και ότι οι διάφοροι συνοριακοί σταθμοί ελέγχου διαθέτουν πράγματι την απαραίτητη υποδομή και ανταποκρίνοται στις ελάχιστες απαιτήσεις που προβλέπονται από το παράρτημα ΙΙ.

Η Επιτροπή υποβάλλει στην μόνιμη κτηνιατρική επιτροπή, το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 1991, έκθεση για τα αποτελέσματα της επιθεώρησης αυτής, καθώς και προτάσεις βάσει των πορισμάτων της έκθεσης αυτής, με σκοπό τη σύνταξη κοινοτικού καταλόγου εγκεκριμένων συνοριακών σταθμών ελέγχου σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 24.

Η έκθεση θα αναφέρει ενδεχόμενες δυσκολίες ορισμένων κρατών μελών, αν τυχόν η προεπιλογή που αναφέρεται στην παράγραφο 3 πρώτο εδάφιο οδηγήσει στην κατάργηση πολυαρίθμων συνοριακών σταθμών ελέγχου την 1η Ιανουαρίου 1992.

Με τη διαδικασία του άρθρου 23, μπορεί να δοθεί τριετής το πολύ προθεσμία προκειμένου οι προαναφερθέντες συνοριακοί σταθμοί ελέγχου των κρατών μελών να εναρμονιστούν προς την παρούσα οδηγία, και ιδίως προς τις προδιαγραφές εξοπλισμού και υποδομής.

Η Επιτροπή δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τον κατάλογο των συνοριακών σταθμών ελέγχου, καθώς και τις ενδεχόμενες ενημερώσεις του.

5. Η Επιτροπή θεσπίζει, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 24, τις τυχόν λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 10

1. Εφόσον τα προϊόντα το εμπόριο των οποίων έχει αποτελέσει αντικείμενο εναρμόνισης σε κοινοτικό επίπεδο δεν προορίζονται να διατεθούν για κατανάλωση στο έδαφος του κράτους μέλους που έχει διενεργήσει τον έλεγχο που ορίζεται στο άρθρο 8 σημείο 2, οι επίσημος κτηνίατρος που είναι υπεύθυνος για το συνοριακό σταθμό ελέγχου:

- χορηγεί στον ενδιαφερόμενο ένα ή, σε περίπτωση κατάτμησης της παρτίδας, περισσότερα επικυρωμένα αντίγραφα των πρωτοτύπων των πιστοποιητικών που συνοδεύουν τα προϊόντα 7 η διάρκεια ισχύος αυτών των αντιγράφων καθορίζεται σε συνάρτηση με τη φύση του συγκεκριμένου προϊόντος, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 24,

- εκδίδει πιστοποιητικό βάσει προτύπου που θα καταρτιστεί από την Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 24, στο οποίο βεβαιώνει ότι έχουν διενεργηθεί οι έλεγχοι που ορίζονται στο άρθρο 8 σημείο 2, με ικανοποιητικά για τον επίσημο κτηνίατρο αποτελέσματα, και προσδιορίζει τη φύση των δειγματοληψιών και τα ενδεχόμενα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων,

- φυλάσσει το ή τα πρωτότυπα των πιστοποιητικών που συνοδεύουν τα προϊόντα.

2. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παραγράφου 1, και ιδίως εκείνες που αφορούν τα προϊόντα που εισάγονται για ειδικούς σκοπούς, θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 24.

3. Το εμπόριο των προϊόντων που αναφέρονται στην οδηγία 89/662/ΕΟΚ και γίνονται δεκτά στο έδαφος που ορίζεται στο παράρτημα Ι της παρούσας οδηγίας, πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους κανόνες που έχουν θεσπιστεί στην εν λόγω οδηγία, ιδίως δε τους κανόνες του κεφαλαίου ΙΙ.

Άρθρο 11

1. Για τα προϊόντα για τα οποία δεν υπάρχει κοινοτική εναρμόνιση των συναλλαγών και τα οποία, μετά την είσοδό τους στο έδαφός που ορίζεται στο παράρτημα Ι, πρόκειται να αποσταλούν σε άλλο κράτος μέλος, που επιτρέπει την εισαγωγή τέτοιων προϊόντων στο έδαφος του, εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος άρθρου.

2. Κάθε παρτίδα των προϊόντων πρέπει να υπόκειται στους ελέγχους που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 και:

α) είτε να υποβληθεί στους κτηνιατρικούς ελέγχους, που προβλέπονται στο άρθρο 8, στο συνοριακό σταθμό ελέγχου που ευρίσκεται στο έδαφος του κράτους μέλους στο οποίο εισέρχονται τα προϊόντα, προκειμένου να εξακριβωθεί η συμμόρφωση των συγκεκριμένων προϊόντων με τους κανόνες που ισχύουν στο κράτος μέλος προορισμού 7

β)

είτε, στο πλαίσιο προηγούμενης διμερούς συμφωνίας μεταξύ του κράτους μέλους στο έδαφος του οποίου βρίσκεται το σημείο εισόδου στο έδαφος που ορίζεται στο παράρτημα Ι και του κράτους μέλους προορισμού και, ενδεχομένως, του κράτους μέλους ή των κρατών μελών διαμετακόμισης για τις λεπτομέρειες ελέγχου, να οδηγηθεί υπό τελωνειακό έλεγχο έως τον τόπο προορισμού όπου πρέπει να διεξαχθούν οι κτηνιατρικοί έλεγχοι.

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη, που συνέρχονται στο πλαίσιο της μόνιμης κτηνιατρικής επιτροπής, για το σύστημα που επιλέγεται κατ' εφαρμογήν της παρούσας παραγράφου.

3. Στην περίπτωση που προβλέπεται στην παράγραφο 2 στοιχείο α), εφαρμόζεται το άρθρο 10.

4. Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2 στοιχείο β):

α) οι έλεγχοι των εγγράφων και ταυτότητας και ο φυσικός έλεγχος πρέπει να διενεργούνται σε συνοριακό σταθμό ελέγχου που ευρίσκεται στο έδαφος του κράτους μέλους προορισμού 7

β)

οι αρμόδιες αρχές που διενεργούν τον έλεγχο των εγγράφων και τον έλεγχο ταυτότητας πρέπει:

- να ενημερώνουν τον επίσημο κτηνίατρο του σταθμού ελέγχου του τόπου προορισμού για τη διέλευση και την πιθανή ημερομηνία άφιξης των προϊόντων, στα πλαίσια του προγράμματος ανάπτυξης της χρήσης της πληροφορικής στις κτηνιατρικές διαδικασίες εισαγωγής (σχέδιο Shift),

- να αναφέρουν τη διέλευση αυτή στο ή, σε περίπτωση κατάτμησης της παρτίδας, στα αντίγραφα των πρωτοτύπων των πιστοποιητικών,

- να φυλάσσουν το ή τα πρωτότυπα των πιστοποιητικών που συνοδεύουν τα προϊόντα.

ιΟταν αιτιολογείται από ειδικές συνθήκες και μετά από αίτηση κράτους μέλους συνοδευόμενη από την απαραίτητη αιτιολόγηση, ο φυσικός έλεγχος είναι δυνατόν να πραγματοποιείται σε τόπο άλλον από εκείνον που αναφέρεται στο στοιχείο α).

Ο τόπος αυτός καθορίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 24.

5. Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 4, η κυκλοφορία των εν λόγω προϊόντων πραγματοποιείται υπό το καθεστώς της κοινοτικής διαμετακόμισης (εξωτερική διαδικασία), όπως καθορίζεται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2726/90 (1) με οχήματα ή εμπορευματοκιβώτια σφραγισμένα από την αρμόδια αρχή.

Το εμπόριο των προϊόντων που γίνονται δεκτά για κατανάλωση μετά από έλεγχο, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, υπόκειται στους κανόνες που θεσπίζονται από την οδηγία 89/662/ΕΟΚ.

6. Αν από το φυσικό έλεγχο που προβλέπεται στο παρόν άρθρο προκύψει ότι το προϊόν δεν μπορεί να διατεθεί στην κατανάλωση, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 16.

7. Οι ενδεχόμενες λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 24.

Άρθρο 12

1. Τα κράτη μέλη επιτρέπουν τη μεταφορά των προϊόντων από μια τρίτη χώρα προς μια άλλη τρίτη χώρα, υπό την επιφύλαξη ότι:

α) ο ενδιαφερόμενος θα αποδείξει ότι η πρώτη τρίτη χώρα προς την οποία μεταφέρονται τα προϊόντα, μετά τη διαμετακόμιση μέσω του εδάφους που αναφέρεται στο παράρτημα Ι, αναλαμβάνει να μην απαγορεύει την είσοδο ή να επαναποστέλλει σε καμία περίπτωση τα προϊόντα των οποίων επιτρέπει την εισαγωγή ή τη διαμετακόμιση 7

β)

η μεταφορά αυτή πρέπει να επιτραπεί εκ των προτέρων από τον αρμόδιο κτηνίατρο του συνοριακού σταθμού ελέγχου του κράτους μέλους στο έδαφος του οποίου διενεργούνται οι έλεγχοι που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 7

γ)

σε περίπτωση διέλευσης από το έδαφος που ορίζεται στο παράρτημα Ι, η μεταφορά αυτή πρέπει να πραγματοποιηθεί χωρίς διακοπή φορτώσεως υπό τον έλεγχο των αρμοδίων αρχών εντός οχημάτων ή εμπορευματοκίβωτίων που έχουν σφραγισθεί από τις αρμόδιες αρχές 7 οι μόνοι χειρισμοί που επιτρέπονται κατά τη διάρκεια της μεταφοράς αυτής είναι εκείνοι που διενεργούνται αντίστοιχα στο σημείο εισόδου στο έδαφος που ορίζεται στο παράρτημα Ι ή εξόδου από αυτό.

2. ιΟλα τα έξοδα που συνεπάγεται η εφαρμογή του παρόντος άρθρου βαρύνουν τον αποστολέα, τον παραλήπτη ή τον εντολοδόχο τους χωρίς αποζημίωση από το κράτος μέλος.

3. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 24.

Άρθρο 13

1. Η αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία πραγματοποιεί έλεγχο ταυτότητας και, ενδεχομένως, με την επιφύλαξη του άρθρου 15, φυσικό έλεγχο των προϊόντων που έχουν οποιοδήποτε άλλο τελωνειακό προορισμό εκτός από εκείνον που προβλέπεται στα άρθρα 5, 6, 10, 11 και 12.

2. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου θεσπίζονται, αν χρειαστεί, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 24.

Άρθρο 14

1. Το παρόν κεφάλαιο, εκτός από το άρθρο 15, δεν εφαρμόζεται στα προϊόντα τα οποία:

iii) περιέχονται εντός των προσωπικών αποσκευών των ταξιδιωτών και προορίζονται για προσωπική κατανάλωση, εφόσον η μεταφερομένη ποσότητα δεν υπερβαίνει ποσότητα που θα καθορισθεί σύμφωνα με την παράγραφο 3 και με την επιφύλαξη ότι αυτά προέρχονται από τρίτη χώρα ή τμήμα τρίτης χώρας που περιέχεται στον κατάλογο που καταρτίσθηκε σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία και από την οποία οι εισαγωγές δεν απαγορεύονται,

iii) αποτελούν αντικείμενο μικρών αποστολών προς ιδιώτες, εφόσον πρόκειται για εισαγωγές μη εμπορικού χαρακτήρος, με την προϋπόθεση ότι η αποστελλομένη ποσότητα δεν υπερβαίνει ποσότητα που θα καθορισθεί σύμφωνα με την παράγραφο 3 και με την επιφύλαξη ότι αυτά προέρχονται από μια τρίτη χώρα ή τμήμα τρίτης χώρας που εμφαίνεται στον κατάλογο που συνετάγη σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία και από την οποία οι εισαγωγές δεν απαγορεύονται,

iii) ευρίσκονται, με μορφή εφοδίων για τη διατροφή του προσωπικού και των επιβατών, εντός των μεταφορικών μέσων που πραγματοποιούν διεθνείς μεταφορές με την επιφύλαξη ότι αυτά προέρχονται από τρίτη χώρα ή από τμήμα τρίτης χώρας ή από εγκατάσταση από όπου δεν απαγορεύονται οι εισαγωγές σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανόνες.

ιΟταν τα προϊόντα αυτά ή τα υπολείμματα της κουζίνας εκφορτώνονται, πρέπει να καταστρέφονται. Είναι εντούτοις δυνατό να μη διενεργηθεί καταστροφή όταν τα προϊόντα διέρχονται, απευθείας ή αφού έχουν τεθεί προσωρινά υπό τελωνειακό έλεγχο, απ' αυτό το μεταφορικό μέσο σ' ένα άλλο,

iv) εφόσον η ποσότητα δεν υπερβαίνει ποσότητα που καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 3, έχουν υποστεί επεξεργασία με θερμότητα σε ερμητικό δοχείο του οποίου η τιμή Fo υπερβαίνει ή ισούται προς 3,00 και τα οποία:

α) περιέχονται σε προσωπικές αποσκευές των ταξιδιωτών και προορίζονται για την προσωπική τους κατανάλωση 7

β)

αποτελούν αντικείμενο μικρών αποστολών προς ιδιώτες, εφόσον πρόκειται για εισαγωγές μη εμπορικού χαρακτήρος.

2. Η παράγραφος 1 δεν θίγει τους κανόνες που εφαρμόζονται στα νωπά κρέατα, και στα προϊόντα με βάση το κρέας σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2 της οδηγίας 72/462/ΕΟΚ.

3. Η Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 24, καθορίζει τα όρια βάρους για τα διάφορα προϊόντα που ενδέχεται να καλύπτονται από τις παρεκκλίσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Άρθρο 15

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου, ο επίσημος κτηνίατρος ή η αρμόδια αρχή, σε περίπτωση υποψίας για μη τήρηση της κτηνιατρικής νομοθεσίας ή αμφιβολιών ως προς την ταυτότητα του προϊόντος, προβαίνει σε όλους τους κτηνιατρικούς ελέγχους που κρίνει ότι πρέπει να διεξαχθούν.

Άρθρο 16

1. ιΟταν οι έλεγχοι που ορίζονται στην παρούσα οδηγία αποδεικνύουν ότι το προϊόν δεν ανταποκρίνεται στους όρους που έχουν τεθεί από την κοινοτική νομοθεσία ή από τις εθνικές ρυθμίσεις στους τομείς που δεν έχουν αποτελέσει ακόμη το αντικείμενο κοινοτικής εναρμόνισης, ή όταν από τους ελέγχους αυτούς αποκαλύπτεται ανωμαλία, η αρμόδια αρχή, αφού συμβουλευθεί τον εισαγωγέα ή τον αντιπρόσωπό του, αποφασίζει:

α) είτε την περαιτέρω αποστολή, εντός προθεσμίας που καθορίζεται από την αρμόδια εθνική αρχή, της παρτίδας εκτός του εδάφους που ορίζεται στο παράρτημα Ι, εφόσον δεν αντενδείκνυται για λόγους υγειονομικών μέτρων ή καταλληλότητας.

Στην περίπτωση αυτή, ο επίσημος κτηνίατρος του συνοριακού σταθμού οφείλει:

- να ενημερώσει τους άλλους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου, σύμφωνα με την παράγραφο 5, για την απαγόρευση της εισόδου της παρτίδας με μνεία των διαπιστωθεισών παραβάσεων,

- να ακυρώσει, σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που θα προσδιορίσει η Επιτροπή, βάσει της διαδικασίας που προβλέπει το άρθρο 24, το πιστοποιητικό ή το κτηνιατρικό έγγραφο που συνοδεύει την παρτίδα,

- να γνωστοποιεί, με συχνότητα που θα καθοριστεί, στην Επιτροπή, μέσω της κεντρικής αρμόδιας αρχής, τη φύση και την περιοδικότητα των διαπιστωθεισών παραβάσεων 7

β) είτε, εάν δεν είναι δυνατή η περαιτέρω αποστολή, την καταστροφή της παρτίδας στο έδαφος του κράτους μέλους όπου διεξάγονται οι έλεγχοι.

2. Με την επιφύλαξη των δυνατοτήτων που προσφέρονται από το άρθρο 24 παράγραφος 5 τρίτο εδάφιο της οδηγίας 72/462/ΕΟΚ και από το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β) πρώτη περίπτωση της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ, μπορούν να χορηγηθούν παρεκκλίσεις από την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 24, ιδίως για να επιτρέψουν τη χρησιμοποίηση προϊόντων για χρήσεις άλλες από την την ανθρώπινη κατανάλωση. Στο πλαίσιο αυτών των παρεκκλίσεων, αποφασίζονται, με την ίδια διαδικασία, και οι προϋποθέσεις σχετικά με τον έλεγχο της χρησιμοποίησης των οικείων προϊόντων.

3. Οι δαπάνες για την επαναποστολή της παρτίδας, την καταστροφή ή τη χρησιμοποίηση του προϊόντος για άλλες χρήσεις, βαρύνουν τον εισαγωγέα ή τον αντιπρόσωπό του.

4. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου θεσπίζονται, εάν χρειαστεί, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 24.

5. Οι σχετικές με την ενημέρωση των κρατών μελών διατάξεις καθορίζονται στο πλαίσιο του προγράμματος ανάπτυξης της χρήσης της πληροφορικής στις κτηνιατρικές διαδικασίες εισαγωγής (σχέδιο Shift).

6. Οι αρμόδιες αρχές ανακοινώνουν, κατά περίπτωση, τις πληροφορίες που διαθέτουν, σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 89/608/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 1989 για την αμοιβαία συνδρομή μεταξύ των διοικητικών αρχών των κρατών μελών και τη συνεργασία των αρχών αυτών με την Επιτροπή, με σκοπό τη διασφάλιση της σωστής εφαρμογής της κτηνιατρικής και ζωοτεχνικής νομοθεσίας (1).

Άρθρο 17

Η Επιτροπή θεσπίζει, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρ-

θρου 24, βάσει των σχεδίων που προβλέπονται στο δεύτερο εδάφιο, τους κανόνες που εφαρμόζονται κατά τις εισαγωγές σε ορισμένα τμήματα των εδαφών που αναφέρονται στο παράρτημα Ι, προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες φυσικές δυσκολίες των εδαφών αυτών και κυρίως η απομάκρυνσή τους σε σχέση με το ηπειρωτικό τμήμα του εδάφους τη Κοινότητας.

Προς το σκοπό αυτό, το αργότερο έως την 1η Ιουλίου 1991, η Γαλλική Δημοκρατία αφενός, και η Ελληνική Δημοκρατία αφετέρου, θα υποβάλουν στην Επιτροπή πρόγραμμα όπου θα αναφέρεται, για την ειδική περίπτωση των υπερποντίων διαμερισμάτων, αφενός, και ορισμένων νήσων ή νησιωτικών ομάδων, αφετέρου, η φύση των ελέγχων που πρέπει να διεξάγονται κατά την εισαγωγή στις περιοχές αυτές προϊόντων από τρίτες χώρες, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες γεωγραφικές φυσικές δυσκολίες στα εδάφη αυτά.

Στα σχέδια αυτά θα πρέπει να προσδιορίζονται οι έλεγχοι που διενεργούνται για να εξασφαλίζεται ότι τα προϊόντα, που έχουν εισαχθεί στα εδάφη αυτά, δεν θα επαναποστέλλονται επ' ουδενί στο υπόλοιπο έδαφος της Κοινότητας.

Άρθρο 18

1. Η Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 24, καταρτίζει τον κατάλογο των φυτικών προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο α) δεύτερη περίπτωση τα οποία, ιδίως λόγω του μεταγενέστερου του προορισμού τους μπορούν να παρουσιάσουν κίνδυνο διάδοσης μεταδοτικών ασθενειών για τα ζώα και για τον λόγο αυτό πρέπει να υπόκεινται στους κτηνιατρικούς ελέγχους που προβλέπει η παρούσα οδηγία, και ιδιαίτερα στους ελέγχους που προβλέπονται στο άρθρο 4, για να εξακριβώνεται η καταγωγή και ο προβλεπόμενος προορισμός των εν λόγω φυτικών προϊόντων.

Σύμφωνα με την ίδια διαδικασία θα θεσπίζονται:

- οι υγειονομικοί όροι που πρέπει να τηρούν οι τρίτες χώρες και οι εγγυήσεις που πρέπει να παρέχουν, ιδίως η φύση της ενδεχόμενης επεξεργασίας που προβλέπεται σε συνάρτηση με την υγειονομική τους κατάσταση,

- ο κατάλογος των τρίτων χωρών στις οποίες, ανάλογα με τις εγγυήσεις αυτές, είναι δυνατό να χορηγηθεί άδεια να εξάγουν στην Κοινότητα τα φυτικά προϊόντα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο,

- οι ενδεχόμενες ιδιαίτερες λεπτομέρειες ελέγχου, ιδιαίτερα για τις δειγματοληψίες που μπορούν να εφαρμόζονται στα προϊόντα αυτά, κυρίως σε περίπτωση εισαγωγών χύδην.

2. Εν αναμονή της θέσπισης των κοινοτικών κανόνων που θα εφαρμόζονται στις εισαγωγές των προϊόντων αυτών, η Επιτροπή, σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 24, μπορεί να επικτείνει τους κανόνες κτηνιατρικού ελέγχουν που προβλέπει η παρούσα οδηγία στα υποποροϊόντα ζωικής προέλευσης που δεν καλύπτονται από το παράρτημα ΙΙ της συνθήκης, καθορίζοντας, ενδεχομένως, ορισμένα ειδικά κριτήρια που πρέπει να τηρούνται κατά τους κτηνιατρικούς ελέγχους των προϊόντων αυτών.

3. Τα ψάρια, που εκφορτώνονται αμέσως από σκάφος υπό σημαία τρίτης χώρας, πρέπει να υπόκεινται -πριν μπορέσουν να τεθούν στην κατανάλωση στο έδαφος που ορίζεται στο παράρτημα Ι- στους ελέγχους, που προβλέπονται για τα ψάρια που εκφορτώνονται αμέσως από σκάφος υπό σημαία κράτους μέλους.

4. Με τη διαδικασία του άρθρου 24 μπορούν να εγκριθούν παρεκκλίσεις από το άρθρο 9 και, προκειμένου περί του ελεγκτικού προσωπικού από το άρθρο 8 παράγραφος 2, όσον αφορά τα λιμάνια που εκφορτώνονται ψάρια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Ρήτρες διασφάλισης

Άρθρο 19

1. Αν, στο έδαφος τρίτης χώρας, εκδηλώνεται ή εξαπλώνεται ασθένεια που προβλέπεται στην οδηγία 82/894/ΕΟΚ (1), ζωόνοσος ή ασθένεια ή άλλη αιτία που ενδέχεται να αποτελέσει σοβαρό κίνδυνο για τα ζώα ή για τους ανθρώπους, ή αν αυτό αιτιολογείται από άλλο σοβαρό λόγο υγειονομικού ελέγχου ή προστασίας της δημόσιας υγείας, ιδίως λόγω βεβαιώσεων των πραγματογνωμόνων κτηνιάτρων, η Επιτροπή μπορεί, με δική της πρωτοβουλία ή μετά από αίτηση κράτους μέλους, να θεσπίζει, χωρίς καθυστέρηση, σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα της κατάστασης, ένα από τα ακόλουθα μέτρα:

- αναστολή των εισαγωγών από το σύνολο ή τμήμα του εδάφους της συγκεκριμένης τρίτης χώρας, και ενδεχομένως, από την τρίτη χώρα διαμετακόμισης,

- καθορισμό ειδικών προϋποθέσεων για τα προϊόντα που προέρχονται από το σύνολο ή τμήμα του εδάφους της συγκεκριμένης τρίτης χώρας.

2. Αν, με την ευκαιρία ενός από τους ελέγχους που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία, φαίνεται ότι μια παρτίδα προϊόντων μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για την υγεία των ζώων ή των ανθρώπων, η αρμόδια κτηνιατρική αρχή λαμβάνει αμέσως τα ακόλουθα μέτρα:

- κατάσχεση και καταστροφή της παρτίδας,

- άμεση ενημέρωση των άλλων συνοριακών σταθμών ελέγχου και της Επιτροπής για τις διαπιστώσεις που έγιναν και για την καταγωγή των προϊόντων και αυτο σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 5.

3. Η Επιτροπή μπορεί, στην περίπτωση που προβλέπεται στην παράγραφο 1, να λάβει συντηρητικά μέτρα για τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 12.

4. Αντιπρόσωποι της Επιτροπής μπορούν να μεταβούν αμέσως επιτόπου.

5. Αν, για προϊόντα των οποίων οι κανόνες εισαγωγής δεν είναι ακόμα εναρμονισμένοι, ένα κράτος μέλος πληροφορήσει επισήμως την Επιτροπή ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα διασφάλισης χωρίς η Επιτροπή να εφαρμόσει τις παραγράφους 1 και 3 ή να παραπέμψει το θέμα στη μόνιμη κτηνιατρική επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 6, το κράτος αυτό μπορεί να λάβει συντηρητικά μέτρα για τα εν λόγω προϊόντα.

ιΟταν ένα κράτος μέλος λαμβάνει συντηρητικά μέτρα έναντι μιας τρίτης χώρας ή εγκατάστασης τρίτης χώρας σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, ενημερώνει σχετικά τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 5.

6. ιΟσο το δυνατόν συντομότερα η Επιτροπή προβαίνει, στο πλαίσιο της μόνιμης κτηνιατρικής επιτροπής σε εξέταση της κατάστασης. Μπορεί να εκδώσει, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 23, τις απαραίτητες αποφάσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν την ενδοκοινοτική κυκλοφορία των προϊόντων ή τη διαμετακόμιση.

7. Οι αποφάσεις για τροποποίηση, κατάργηση ή παράταση των μέτρων που έχουν ληφθεί δυνάμει των παραγράφων 1, 2, 3 και 6, εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 23.

8. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος κεφαλαίου θεσπίζονται, αν χρειαστεί, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 24.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ιΕλεγχος

Άρθρο 20

1. Πραγματογνώμονες κτηνίατροι της Επιτροπής μπορούν, σε συνεργασία με τις αρμόδιες εθνικές αρχές και στο βαθμό που απαιτείται για την ομοιόμορφη εφαρμογή των απαιτήσεων της παρούσας οδηγίας, να εξακριβώνουν αν οι συνοριακοί σταθμοί ελέγχου, που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 9, ανταποκρίνονται στα κριτήρια που εκτίθενται στο παράρτημα ΙΙ.

2. Πραγματογνώμονες κτηνίατροι της Επιτροπής μπορούν αν διενεργούν, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, ελέγχους επιτόπου.

3. Το κράτος μέλος, στο έδαφος του οποίου διενεργείται έλεγχος, παρέχει στους πραγματογνώμονες κτηνιάτρους της Επιτροπής κάθε αναγκαία βοήθεια για την εκπλήρωση της αποστολής τους.

4. Η Επιτροπή ενημερώνει τα κράτη μέλη για το αποτέλεσμα των διενεργηθέντων ελέγχων.

5. Η Επιτροπή προβαίνει, στο πλαίσιο της μόνιμης κτηνιατρικής επιτροπής, σε επανεξέταση της κατάστασης, όταν κρίνει ότι τούτο δικαιολογείται από τα αποτελέσματα του ελέγχου. Μπορεί να εκδώσει, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 23, τις αναγκαίες αποφάσεις.

6. Η Επιτροπή παρακολουθεί την εξέλιξη της κατάστασης και, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 23, τροποποιεί ή καταργεί, ανάλογα με την εξέλιξη, τις αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 5.

7. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου θεσπίζονται, αν χρειάζεται, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 24.

Άρθρο 21

1. ιΟταν η αρμόδια αρχή κράτους μέλους κρίνει, βάσει των αποτελεσμάτων των ελέγχων που έχουν διεξαχθεί στον τόπο εμπορίας των προϊόντων, ότι οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας δεν τηρούνται σ' ένα συνοριακό σταθμό ελέγχου σε ένα από τα σημεία διέλευσης που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 σημείο i), έναν ελεύθερο λιμένα ή μια ελεύθερη ζώνη που αναφέρεται στο άρθρο 5 ή μια ελεύθερη αποθήκη που αναφέρεται στο άρθρο 6, σε άλλο κράτος μέλος, επικοινωνεί αμέσως με την αρμόδια κεντρική αρχή του εν λόγω κράτους μέλους, η οποία λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα και ανακοινώνει στην αρμόδια αρχή του πρώτου κράτου μέλους το είδος των πραγματοποιουμένων ελέγχων, τις αποφάσεις που έλαβε, καθώς και την αιτιολόγησή τους.

Αν η αρμόδια αρχή του πρώτου κράτους μέλους διατυπώσει το φόβο ότι τα μέτρα δεν επαρκούν, εξετάζει, μαζί με την αρμόδια αρχή του άλλου κράτους μέλους, τους τρόπους και τα μέσα επανόρθωσης της κατάστασης, ενδεχομένως, με επιτόπου επίσκεψη.

ιΟταν από τους ελέγχους που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο διαπιστωθεί επανειλημμένη παράβαση των διατάξεων της παρούσας οδηγίας, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προορισμού ενημερώνει την Επιτροπή και τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών.

Η Επιτροπή είναι δυνατόν, μετά από αίτηση της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους προορισμού ή με δική της πρωτοβουλία και λαμβάνοντας υπόψη της φύση των διαπιστωθεισών παραβάσεων:

- να απαστέλλει επιτόπου, σε συνεργασία με τις αρμόδιες εθνικές αρχές, αποστολή ελέγχου,

- να ζητεί από την αρμόδια αρχή την ενίσχυση των ελέγχων που διενεργούνται στο συγκεκριμένο συνοριακό σταθμό ελέγχου, σημείο διέλευσης, ελεύθερο λιμένα, ελεύθερη ζώνη ή ελεύθερη αποθήκη.

Μέχρις ότου διατυπωθούν τα συμπεράσματα της Επιτροπής, το συγκεκριμένο κράτος μέλος πρέπει, μετά από αίτηση του κράτους μέλους προορισμού, να ενισχύσει τους ελέγχους στο συγκεκριμένο συνοριακό σταθμό ελέγχου, σημείο διέλευσης, ελεύθερο λιμένα, ελεύθερη ζώνη ή ελεύθερη αποθήκη.

Το κράτος μέλος προορισμού μπορεί, από την πλευρά του, να εντείνει τους ελέγχους των προϊόντων που έχουν την ίδια προέλευση.

Η Επιτροπή, μετά από αίτηση ενός από τα δύο κράτη μέλη και, εφόσον ο έλεγχος που αναφέρεται στο τέταρτο εδάφιο πρώτη περίπτωση επιβεβαιώσει την ύπαρξη παραλείψεων, πρέπει, με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 23, να λάβει τα κατάλληλα μέτρα. Αυτά τα μέτρα πρέπει να επιβεβαιωθούν ή να αναθεωρηθούν το συντομότερο δυνατόν με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 23.

2. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τα ένδικα μέσα κατά των αποφάσεων των αρμοδίων αρχών που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία στα κράτη μέλη.

Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από την αρμόδια αρχή πρέπει να γνωστοποιούνται με ταυτόχρηνη μνεία των λόγων που υπαγόρευσαν τη λήψη τους στον ενδιαφερόμενο έμπορο ή τον εντολοδόχο του.

Εάν ο ενδιαφερόμενος έμπορος ή ο εντολοδόχος του το ζητήσει, οι αιτιολογημένες αποφάσεις πρέπει να του γνωστοποιούνται γραπτώς με μνεία των ενδίκων μέσων που διαθέτει βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας στο κράτος μέλος ελέγχου, καθώς και του τύπου και των προθεσμιών εντός των οποίων πρέπει να ασκηθούν.

3. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 24.

Άρθρο 22

1. Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει πρόγραμμα ανταλλαγής υπαλλήλων αρμόδιων για τη διενέργεια ελέγχων επί των προϊόντων που προέρχονται από τρίτες χώρες.

2. Η Επιτροπή, στα πλαίσια της μόνιμης κτηνιατρικής επιτροπής, προβαίνει με τα κράτη μέλη στο συντονισμό των προγραμμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

3. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να καταστεί δυνατή η υλοποίηση των προγραμμάτων που προκύπτουν από το συντονισμό που αναφέρεται στην παράγραφο 2.

4. Κάθε χρόνο, στο πλαίσιο της μόνιμης κτηνιατρικής επιτροπής, εξετάζεται, βάσει εκθέσεων των κρατών μελών, η υλοποίηση του προγράμματος.

5. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη την αποκτηθείσα εμπειρία προκειμένου να βελτιώνουν και να εμπλουτίζουν τα προγράμματα ανταλλαγών.

6. Είναι δυνατόν να προβλεφθεί η οικονομική συμμετοχή της Κοινότητας προκειμένου να επιτραπεί η αποτελεσματική ανάπτυξη των προγραμμάτων ανταλλαγών. Οι λεπτομέρειες της οικονομικής συμμετοχής της Κοινότητας, καθώς και η προβλεπόμενη συνδρομή που θα επιβαρύνει τον προϋπολο-

γισμό της Κοινότητας καθορίζονται με την απόφαση 90/424/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 1990 σχετικά με ορισμένες δαπάνες που πραγματοποιούνται στον κτηνιατρικό τομέα (1).

7. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής των παραγράφων 1, 4 και 5 θεσπίζονται, αν χρειασθεί, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 24.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Γενικές διατάξεις

Άρθρο 23

Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στη διαδικασία που προβλέπει το παρόν άρθρο, η μόνιμη κτηνιατρική επιτροπή, η οποία έχει συσταθεί με την απόφαση 68/361/ΕΟΚ (2), αποφασίζει σύμφωνα με τους κανόνες που καθορίζονται από το άρθρο 17 της οδηγίας 89/662/ΕΟΚ.

Άρθρο 24

Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στη διαδικασία που ορίζεται στο παρόν άρθρο, η μόνιμη κτηνιατρική επιτροπή αποφασίζει σύμφωνα με τους κανόνες που καθορίζονται από το άρθρο 18 της οδηγίας 89/662/ΕΟΚ.

Άρθρο 25

Το παράρτημα ΙΙ της παρούσας οδηγίας μπορεί να συμπληρωθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 24.

Άρθρο 26

Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις τελωνειακές κανονιστικές διατάξεις.

Άρθρο 27

Το άρθρο 23 της οδηγίας 72/462/ΕΟΚ διαγράφεται.

Μέχρι να εκδοθούν οι αποφάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 6, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις που θεσπίστηκαν κατ' εφαρμογή του άρθρου 23 της οδηγίας 72/462/ΕΟΚ.

Άρθρο 28

Το άρθρο 6 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/662/ΕΟΚ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, κατά τους ελέγχους που διενεργούνται στα σημεία από όπου μπορούν να εισέλθουν, στα εδάφη που αναφέρονται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 90/675/ΕΟΚ (*), προϊόντα προέλευσης τρί-

των χωρών, όπως οι λιμένες, οι αερολιμένες και οι

συνοριακοί σταθμοί ελέγχου στα σύνορα με τρίτες χώρες, να λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα:

α) να πραγματοποιείται εξακρίβωση των πιστοποιητικών καταγωγής των προϊόντων 7

β)

τα προϊόντα κοινοτικής καταγωγής να υπόκεινται στους κανόνες ελέγχου που προβλέπονται στο άρθρο 5 7

γ)

τα προϊόντα των τρίτων χωρών να υπόκεινται στους κανόνες που προβλέπονται στην οδηγία 90/675/ΕΟΚ.

(*) ΕΕ αριθ. L 373 της 31. 12. 1990, σ. 1.»

Άρθρο 29

Το άρθρο 7 της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 7

1. Τα κράτη μέλη φροντίζουν ώστε, κατά τους ελέγχους που διενεργούνται στους τόπους από τους οποίους μπορούν να εισαχθούν στα εδάφη που ορίζονται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 90/. . ./ΕΟΚ (*) ζώα ή προϊόντα αναφερόμενα στο άρθρο 1 και προερχόμενα από τρίτη χώρα, όπως λιμάνια, αερολιμένες και συνοριακοί σταθμοί ελέγχου με τις τρίτες χώρες, να λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα:

α) ελέγχονται τα πιστοποιητικά ή τα έγγραφα που συνοδεύουν τα ζώα ή τα προϊόντα 7

β)

τα προϊόντα τρίτων χωρών υπόκεινται στους κανόνες που προβλέπονται από την οδηγίας 90/675/ΕΟΚ 7

γ)

εάν πρόκειται για εισαγόμενα ζώα προέλευσης τρίτων χωρών, αυτά πρέπει να μεταφέρονται, υπό τελωνειακό έλεγχο, στους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου προκειμένου να υποβληθούν σε κτηνιατρικό έλεγχο 7

τα ζώα που αναφέρονται στο παράρτημα Α μπορούν να εκτελωνίζονται μόνον εάν οι έλεγχοι αυτοί αποδεικνύουν ότι είναι σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία 7

δ)

τα κοινοτικά ζώα και προϊόντα υπόκεινται στους κανόνες ελέγχου που προβλέπονται στο άρθρο 5.

2. Τα ζώα πρέπει να εισάγονται απευθείας στο έδαφος της Κοινότητας σε ένα από τους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου του κράτους μέλους που σκοπεύει να τα εισαγάγει και να επιθεωρούνται στο σταθμό αυτό σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο β).

Τα κράτη μέλη που προβαίνουν σε εισαγωγές προελεύσεως τρίτων χωρών βάσει εθνικών υγειονομικών κανόνων, ενημερώνουν την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη, και ιδίως τα κράτη μέλη διαμετακόμισης, για την ύπαρξη παρόμοιων εισαγωγών και για τις απαιτήσεις στις οποίες υποκεινται οι εισαγωγές αυτές.

Τα κράτη μέλη προορισμού απαγορεύουν την επαναποστολή, από το έδαφός τους, ζώων τα οποία δεν έχουν διαμείνει, κατά τις προβλεπόμενες από τις κοινοτικές

ρυθμίσεις ειδικές περιόδους, εκτός εάν γίνεται χωρίς διαμετακόμιση με προορισμό άλλο κράτος μέλος που προσφεύγει στην ίδια δυνατότητα.

Ωστόσο, μέχρις ότου θεσπιστούν κοινοτικοί κανόνες, τα ζώα αυτά μπορούν να εισάγονται στο έδαφος ενός κράτους μέλους, άλλου από το αναφερόμενο στο δεύτερο εδάφιο, μετά προηγούμενη γενικής φύσεως συμφωνία του άλλου αυτού κράτους μέλους και, ενδεχομένως, ενός κράτους μέλους διαμετακόμισης, όσον αφορά τις λεπτομέρειες του ελέγχου. Τα κράτη μέλη αυτά ενημερώνουν την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη στα πλαίσια της μόνιμης κτηνιατρικής επιτροπής για την εφαρμογή της παρέκκλισης αυτής και για τις συμφωνηθείσες λεπτομέρειες ελέγχου.

3. Πάντως, από την 1η Ιανουαρίου 1993 και κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, όλα τα ζώα που μεταφέρονται με μεταφορικά μέσα τα οποία εκτελούν τακτικά και απευθείας δρομολόγια μεταξύ δύο γεωγραφικών σημείων της Κοινότητας υπόκεινται στους κανόνες ελέγχου που προβλέπονται στο άρθρο 5.

(*) ΕΕ αριθ. L 373 της 31. 12. 1990, σ. 1.»

Άρθρο 30

Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει, για περίοδο τριών ετών και σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 24, τα μεταβατικά μέτρα που απαιτούνται για να διευκολυνθεί η μετάβαση προς το νέο καθεστώς ελέγχου που προβλέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 31

Τα κράτη μέλη μπορούν να ζητήσουν την οικονομική ενίσχύση της Κοινότητας που προβλέπεται στο άρθρο 38 της απόφασης 90/424/ΕΟΚ για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 32

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συμμορφωθούν με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας έως τις 31 Δεκεμβρίου 1991 το αργότερο. Πληροφορούν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, και ιδίως εκείνες του άρθρου 8 παράγραφος 3, πρέπει να θεσπισθούν, και το σύστημα Shift να τεθεί σε ισχύ το αργότερο στις

31 Δεκεμβρίου 1991.

Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να τηρηθεί η ημερομηνία που αναφέρεται στο προηγούμενο εδάφιο, τα μεταβατικά μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 30 μπορούν να ληφθούν αυτή την ημερομηνία.

2. ιΟταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις διατάξεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1, οι διατάξεις αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομέρειες αυτής της αναφοράς καθορίζονται από τα κράτη μέλη.

Άρθρο 33

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 10 Δεκεμβρίου 1990.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

V. SACCOMANDI

(1) ΕΕ αριθ. C 252 της 6. 10. 1990, σ. 10.

(2) Γνώμη που διατυπώθηκε στις 23 Νοεμβρίου 1990 (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα).

(=) ΕΕ αριθ. L 395 της 30. 12. 1989, σ. 13.

(4) ΕΕ αριθ. L 224 της 18. 8. 1990, σ. 29.

(1) ΕΕ αριθ. L 302 της 31. 12. 1972, σ. 28.

(2) ΕΕ αριθ. L 225 της 15. 8. 1988, σ. 8.

(3) ΕΕ αριθ. L 225 της 15. 8. 1988, σ. 1.

(4) ΕΕ αριθ. L 367 της 31. 12. 1988, σ. 1.

(1) ΕΕ αριθ. L 224 της 18. 8. 1990, σ. 42.

(2) ΕΕ αριθ. L 275 της 26. 9. 1986, σ. 36.

(1) ΕΕ αριθ. L 262 της 26. 9. 1990, σ. 1.

(1) ΕΕ αριθ. L 351 της 2. 12. 1989, σ. 34.

(1) ΕΕ αριθ. L 378 της 31. 12. 1982, σ. 58.

(1) ΕΕ αριθ. L 224 της 18. 8. 1990, σ. 19.

(2) ΕΕ αριθ. L 255 της 18. 10. 1968, σ. 23.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

1. Το έδαφος του Βασιλείου του Βελγίου.

2. Το έδαφος του Βασιλείου της Δανίας εκτός από τις νήσους Φερόες και τη Γροιλανδία.

3. Το έδαφος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας.

4. Το έδαφος του Βασιλείου της Ισπανίας εκτός από τα Κανάρια Νησιά και τη Θέουτα και Μελίλα.

5. Το έδαφος της Ελληνικής Δημοκρατίας.

6. Το έδαφος της Γαλλικής Δημοκρατίας.

7. Το έδαφος της Ιρλανδίας.

8. Το έδαφος της Ιταλικής Δημοκρατίας.

9. Το έδαφος του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου.

10. Το ευρωπαϊκό έδαφος του Βασιλείου των Κάτω Χωρών.

11. Το έδαφος της Πορτογαλικής Δημοκρατίας.

12. Το έδαφος του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βόρειας Ιρλανδίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Για να λάβουν κοινοτική έγκριση, οι συνοριακοί σταθμοί ελέγχου πρέπει να διαθέτουν:

- το απαραίτητο προσωπικό για τη διεξαγωγή του ελέγχου των εγγράφων (υγειονομικό πιστοποιητικό ή πιστοποιητικό καταλληλότητας ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο προβλέπεται από την κοινοτική νομοθεσία) που συνοδεύουν τα προϊόντα,

- αναλόγως των ποσοτήτων προϊόντων που ελέγχει ο συγκεκριμένος συνοριακός σταθμός ελέγχου, επαρκή αριθμό κτηνιάτρων και ειδικά εκπαιδευμένου επικουρικού προσωπικού για τον έλεγχο της αντιστοιχίας των προϊόντων με τα συνοδευτικά έγγραφα, καθώς και για τη διεξαγωγή των συστηματικών φυσικών ελέγχων κάθε παρτίδας προϊόντων,

- επαρκές προσωπικό για τη δειγματοληψία και την επεξεργασία των τυχαίων δειγμάτων από τις παρτίδες προϊόντων που προσκομίζονται σε ένα συγκεκριμένο συνοριακό σταθμό ελέγχου,

- αρκετά ευρύχωρες εγκαταστάσεις για το προσωπικό στο οποίο αντίθεται η διεξαγωγή του κτηνιατρικού ελέγχου,

- έναν κατάλληλο χώρο και κατάλληλες εγκαταστάσεις για τη λήψη και την επεξεργασία των δειγμάτων κατά τους ελέγχους ρουτίνας που προβλέπονται από τους κοινοτικούς κανόνες (μικροβιολογικές προδιαγραφές),

- υπηρεσίες ειδικευμένου εργαστηρίου κοντά στον συνοριακό σταθμό ελέγχου, στον οποίο θα μπορούν να γίνονται ειδικές αναλύσεις των δειγμάτων που λαμβάνονται στο συνοριακό σταθμό,

- ψυκτικούς χώρους και εγκαταστάσεις που επιτρέπουν την αποθήκευση των τμημάτων των παρτίδων τα οποία λαμβάνονται προς ανάλυση, καθώς και των προϊόντων των οποίων δεν επετράπη η ελεύθερη κυκλοφορία από τον κτηνιατρικό υπεύθυνο του συνοριακού σταθμού ελέγχου,

- κατάλληλο εξοπλισμό που επιτρέπει την ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών με τους άλλους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου (από την 1η Ιανουαρίου 1993 μέσω του μηχανογραφημένου συστήματος που προβλέπεται στο άρθρο 20 της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ ή του σχεδίου Shift).