31990D0380

90/380/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 13ης Ιουλίου 1990 για την τροποποίηση του παραρτήματος Ι της οδηγίας 89/440/ΕΟΚ του Συμβουλίου

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 187 της 19/07/1990 σ. 0055 - 0059


*****

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 13ης Ιουλίου 1990

για την τροποποίηση του παραρτήματος Ι της οδηγίας 89/440/ΕΟΚ του Συμβουλίου

(90/380/ΕΟΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας,

την οδηγία 71/305/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26ης Ιουλίου 1971 περί συντονισμού των διαδικασιών για τη σύναψη συμβάσεων δημοσίων έργων (1), όπως τροποποιήθηκαν από την οδηγία 89/440/ΕΟΚ (2), και ιδίως το άρθρο 1 στοιχείο β) και το άρθρο 30β,

τη γνώμη της συμβουλευτικής επιτροπής για τις συμβάσεις δημοσίων έργων,

Εκτιμώντας:

ότι στο παράρτημα Ι της οδηγίας 89/440/ΕΟΚ περιέχονται πίνακες των οργανισμών ή των κατηγοριών οργανισμών δημοσίου δικαίου που πληρούν ορισμένα κριτήρια·

ότι οι πίνακες αυτοί πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πληρέστεροι·

ότι το παράρτημα Ι της οδηγίας 89/440/ΕΟΚ τροποποιείται κατάλληλα από την Επιτροπή, βάσει των κοινοτικών κοινοποιήσεων που αποστέλλουν τα κράτη μέλη, όσον αφορά ενδεχόμενες αλλαγές των πινάκων·

ότι ενδείκνυται να τροποποιηθεί το παράρτημα Ι της οδηγίας 89/440/ΕΟΚ βάσει των κοινοποιήσεων των κρατών μελών, ώστε να εφαρμοστεί η τροποποίηση κατά την ημερομηνία κατά την οποία τα κράτη μέλη πρέπει να θέσουν σε ισχύ τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να συμμορφωθούν με την οδηγία 89/440/ΕΟΚ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα Ι της οδηγίας 89/440/ΕΟΚ αντικαθίσταται από το παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται από τις 19 Ιουλίου 1990.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 13 Ιουλίου 1990.

Για την Επιτροπή

Martin BANGEMANN

Αντιπρόεδρος

(1) ΕΕ αριθ. L 185 της 16. 8. 1971, σ. 5.

(2) ΕΕ αριθ. L 210 της 21. 7. 1989, σ. 1.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΟ β)

1.2 // Ι. // ΒΕΛΓΙΟ // // Οργανισμοί // // - le Fonds des routes 1955-1969 - het Wegenfonds 1955-1969 // // - la Regie des voies aeriennes - de Regie der Luchtwegen // // - l' Office regulateur de la navigation interieure - de Dienst voor Regeling van de Binnenvaart // // - la Regie des services frigorifiques de l'Etat belge - de Regie der Belgische Rijkskoel- en Vriesdiensten // // Κατηγορίες // // - les centres publics d'aide sociale (δημόσια κέντρα κοινωνικής βοήθειας) // // - les fabriques d'eglise (εκκλησιαστικά συμβούλια) // ΙΙ. // ΔΑΝΙΑ // // Οργανισμοί // // - Koebenhavns Havn // // - Danmarks Radio // // - Det Landsdaekkende Fjernsyn TV 2 // // - Danmarks Nationalbank // // - Storebaeltsforbindelsen A/S // // - Kjoebenhavns Telefon Aktieselskab // // - Jydsk Telefon-Aktieselskab // // - Fyns Telefon // // - Kommunedata // // - Datacentralen I/S // // - Kommunekemi // // Κατηγορίες // // - de kommunale havne (δημοτικοί λιμένες) // // - andre forvaltningssubjekter (λοιποί διοικητικοί οργανισμοί του δημοσίου) // ΙΙΙ. // ΓΕΡΜΑΝΙΑ // // Κατηγορίες // // Οι φορείς, ιδρύματα και οργανισμοί δημοσίου δικαίου του κράτους ή των «Laender» ή των τοπικών αρχών, καθώς και οι φορείς μη βιομηχανικού ή εμπορικού χαρακτήρα που υπόκεινται σε κρατικό έλεγχο και ενεργούν προς το κοινό συμφέρον. // IV. // ΕΛΛΑΔΑ // // Κατηγορίες // // Τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των οποίων οι συμβάσεις δημοσίων έργων υπόκεινται στον έλεγχο του κράτους. // V. // ΙΣΠΑΝΙΑ // // Κατηγορίες // // - entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social (διοικητικοί φορείς και κοινοί οργανισμοί κοινωνικής πρόνοιας) // // - organismos autonomos de la Administracion del Estado (αυτόνομοι οργανισμοί της κρατικής διοίκησης) // // - organismos autonomos de las Comunidades Autonomas (αυτόνομοι οργανισμοί αυτόνομων κοινοτήτων) // // - organismos autonomos de las Entidades Locales (αυτόνομοι οργανισμοί τοπικών αρχών) // // - otras entidades sometidas a la legislacion de contratos del Estado espanol (λοιποί φορείς υπαγόμενοι στη νομοθεσία του ισπανικού κράτους στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων) // VI. // ΓΑΛΛΙΑ // // Οργανισμοί // // 1. Δημόσια ιδρύματα: // // 1.1. επιστημονικού, πολιτιστικού και επαγγελματικού χαρακτήρα: // // - College de France // // - Conservatoire national des arts et metiers // // - Observatoire de Paris // // 1.2. επιστημονικά και τεχνολογικά: // // - Centre national de la recherche scientifique - CNRS // // - Institut national de la recherche agronomique // // - Institut national de la sante et de la recherche medicale // // - ORSTOM - Institut francais de recherche scientifique pour le developpement en cooperation // // 1.3. διοικητικού χαρακτήρα: // // - Agence nationale pour l'emploi // // - Caisse nationale des allocations familiales // // - Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salaries // // - Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salaries // // - Office national des anciens combattants et victimes de la guerre // // - Agences financieres de bassins // // Κατηγορίες // // 1. Εθνικά δημόσια ιδρύματα: // // - Universites (πανεπιστήμια) // // - Ecoles normales d'instituteurs (παιδαγωγικές ακαδημίες) // // 2. Δημόσια ιδρύματα διοικητικού χαρακτήρα σε εθνικό, περιφερειακό, νομαρχιακό ή τοπικό επίπεδο: // // - colleges (γυμνάσια) // // - lycees (λύκεια) // // - etablissements publics hospitaliers (δημόσια νοσοκομεία) // // - offices publics d'habitation a loyer modere (OPHLM) (δημόσιες υπηρεσίες για κοινωνικές κατοικίες) // // 3. Ενώσεις αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης // // - syndicats de communes (ενώσεις κοινοτήτων) // // - districts (επαρχίες) // // - communautes urbaines (δήμοι) // // - institutions interdepartementales et interregionales (διαπεριφερειακοί οργανισμοί) // VII. // ΙΡΛΑΝΔΙΑ // // Οργανισμοί // // - Shannon Free Airport Development Company Ltd // // - Local Government Computer Services Board // // - Local Government Staff Negotiations Board // // - Coras Trachtala (Irish Export Board) // // - Industrial Development Authority // // - Irish Goods Council (Promotion of Irish Goods) // // - Coras Beostoic agus Feola (CBF) (Irish Meat Board) // // - Bord Failte Eireann (Irish Tourism Board) // // - Udaras na Gaeltachta (Development Authority for Gaeltacht Regions) // // - An Bord Pleanala (Irish Planning Board) // // Κατηγορίες // // - Third-level educational bodies of a Public Character (δημόσια ιδρύματα ανωτάτης εκπαίδευσης) // // - National training, cultural or research Agencies (εθνικοί εκπαιδευτικοί, πολιτιστικοί ή ερευνητικοί οργανισμοί) // // - Hospital boards of a Public Character (νοσοκομειακά συμβούλια δημόσιου χαρακτήρα) // // - National health and social agencies of a Public Character (εθνικοί οργανισμοί υγείας και κοινωνικής πρόνοιας δημόσιου χαρακτήρα) // // - Central and regional fishery boards (κεντρικά και περιφερειακά συμβούλια αλιείας) // VIII. // ΙΤΑΛΙΑ // // Οργανισμοί // // - agenzia per la promozione dello sviluppo nel mezzogiorno // // Κατηγορίες // // - enti portuali e aeroportuali (λιμενικές και αερολιμενικές αρχές) // // - consorzi per le opere idrauliche (όμιλοι επιχειρήσεων για υδραυλικά έργα) // // - le universita statali, gli istituti universitari statali, i consorzi per i lavori interessanti le universita (κρατικά πανεπιστήμια, πανεπιστημιακά ινστιτούτα, όμιλοι επιχειρήσεων για τις εργασίες χωροθέτησης των πανεπιστημίων) // // - gli istituti superiori scientifici e culturali, gli osservatori astronomici, astrofisici, geofisici o vulcanologici (ανώτατα επιστημονικά και πολιτιστικά ινστιτούτα, αστεροσκοπεία, κέντρα αστροφυσικής, γεωφυσικής και ηφαιστειολογίας) // // - enti di ricerca e sperimentazione (ερευνητικοί οργανισμοί) // // - le istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza (δημόσιοι οργανισμοί κοινωνικής πρόνοιας) // // - enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza (φορείς που διαχειρίζονται υποχρεωτικά συστήματα κοινωνικής πρόνοιας) // // - consorzi di bonifica (όμιλοι επιχειρήσεων εγγείων βελτιώσεων) // // - enti di sviluppo o di irrigazione (οργανισμοί ανάπτυξης ή ύδρευσης) // // - consorzi per le aree industriali (όμιλοι επιχειρήσεων για τις βιομηχανικές ζώνες) // // - comunita montane (ενώσεις τοπικών αρχών ορεινών περιοχών) // // - enti preposti a servizi di pubblico interesse (οργανισμοί κοινής ωφελείας) // // - enti pubblici proposti ad attivita di spettacolo, sportivo, turistiche e del tempo libero (δημόσιοι οργανισμοί των οποίων οι δραστηριότητες αφορούν τα θεάματα, τα σπορ και τον ελεύθερο χρόνο) // // - enti culturali e di promozione artistica (πολιτιστικοί οργανισμοί και οργανισμοί προαγωγής των τεχνών) // IX. // ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ // // Κατηγορίες // // - Les etablissements publics de l'Etat places sous la surveillance d'un membre du Gouvernement (δημόσια ιδρύματα του κράτους που εποπτεύονται από μέλος της κυβέρνησης) // // - Les etablissements publics places sous la surveillance des communes (δημόσια ιδρύματα που εποπτεύονται από κοινότητες) // // - Les syndicats de communes crees en vertu de la loi du 14 fevrier 1900 telle qu'elle a ete modifiee a la suite (ενώσεις κοινοτήτων που συστάθηκαν δυνάμει του νόμου της 14ης Φεβρουαρίου, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα) // X. // ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ // // Οργανισμοί // // - de Nederlandse Centrale Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) en de daaronder ressorterende organisaties // // Κατηγορίες // // - de waterschappen (υπηρεσίες υδραυλικών έργων) // // - de instellingen van wetenschappelijk onderwijs vermeld in artikel 8 van de Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (1985), de academische ziekenhuizen (ινστιτούτα επιστημονικής κατάρτισης που αναφέρονται στο άρθρο 8 του νόμου περί επιστημονικής εκπαίδευσης (1985) Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (1985), πανεπιστημιακές κλινικές) // XI. // ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ // // Κατηγορίες // // - estabelecimentos publicos de ensino, investigacao cientifica e saude (δημόσια εκπαιδευτικά, επιστημονικά και υγειονομικά ιδρύματα) // // - institutos publicos sem caracter comercial ou industrial (δημόσια ινστιτούτα μη εμπορικού ή βιομηχανικού χαρακτήρα) // // - fundacoes publicas (οι δημόσιοι οργανισμοί) // // - administracoes gerais e juntas autonomas (οργανισμοί γενικής διοίκησης και αυτόνομα συμβούλια) // XII. // ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ // // Οργανισμοί // // - National Rivers Authority // // - National Research Development Corporation // // - Universities Funding Council // // - Polytechnics and Colleges Funding Council // // - Central Blood Laboratory Service // // - Health And Safety Executive // // - Northern Ireland Housing Executive // // - Public Health Laboratory Service // // - Scottish Homes // // - Commission for the New Towns // // - Design Council // // - Arbitration, Conciliation and Advisory Service // // - Cardiff Bay Development Corporation // // - Development Board for Rural Wales // // - London Docklands Development Corporation // // - Merseyside Development Corporation // // - English industrial Estates Corporation // // - Scottish Development Agency // // - Urban Development Corporation // // - Welsh Development Agency // // Κατηγορίες // // - Education Authorities (εκπαιδευτικές αρχές) // // - Research councils (ερευνητικά συμβούλια) // // - National health service authorities (αρχές της υπηρεσίας δημόσιας υγείας (National Health Service)) // // - New town corporations (πολεοδομικές εταιρείες) // // - Fire authorities (οι πυροσβεστικές αρχές) // // - Police authorities (οι αστυνομικές αρχές)».