31990D0267

90/267/ΕΟΚ: Απόφαση του Συμβουλίου της 29ης Μαΐου 1990 περί θεσπίσεως του κοινοτικού προγράμματος δράσης για την ανάπτυξη της συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ( Force )

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 156 της 21/06/1990 σ. 0001 - 0007


ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Μαΐου 1990 περί θεσπίσεως του κοινοτικού προγράμματος δράσης για την ανάπτυξη της συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Force) (90/267/ΕΟΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑIΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ιΕχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο^128,

την πρόταση της Επιτροπής^(1),

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου^(2),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής^(3),

Εκτιμώντας:

ότι οι θεμελιώδεις στόχοι της κοινής πολιτικής για την επαγγελματική κατάρτιση που εξαγγέλλονται στη δεύτερη αρχή της απόφασης 63/266/ΕΟΚ^(4) αναφέρονται ειδικότερα στην ανάγκη να ενθαρρυνθεί, κατά τη διάρκεια των διαφόρων φάσεων της επαγγελματικής ζωής, η προσήκουσα επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση και, κατά περίπτωση, η επανεκπαίδευση- ότι η δέκατη αρχή της απόφασης 63/266/ΕΟΚ αναφέρει ότι είναι δυνατόν να λαμβάνονται ειδικά μέτρα όσον αφορά τα ιδιαίτερα προβλήματα ειδικών τομέων δραστηριοτήτων ή συγκεκριμένων κατηγοριών προσώπων-

ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαίωσε πως η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς πρέπει να συμβαδίζει με ευχερέστερη πρόσβαση στην επαγγελματική κατάρτιση (Αννόβερο, 27-28 Ιουνίου 1988)- ότι τόνισε πως η κοινοτική δράση πρέπει να συμβάλει στην αξιοποίηση υπάρχοντος έμψυχου υλικού και στην προετοιμασία των μεταβολών και τεχνικών αναπροσαρμογών του μέλλοντος- ότι η μεταρρύθμιση, περιλαμβα-

νομένης της συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης, πρόκειται να διαδραματίσει αποφασιστικό ρόλο στην υλοποίηση των στόχων αυτών (Ρόδος, 2 και 3 Δεκεμβρίου 1988)- ότι έλαβε υπόψη τη συμφωνία που επιτεύχθηκε στο Συμβούλιο των αρμοδίων υπουργών σχετικά με τη συνεχή επαγγελματική κατάρτιση (Μαδρίτη, 26 και 27^Ιουνίου 1989)-

ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε, στις 15 Μαρτίου 1989, ψήφισμα για την κοινωνική διάσταση της εσωτερικής αγοράς^(5), το οποίο υπογραμμίζει την αξία της επένδυσης στην κατάρτιση και την αξιοποίηση του έμψυχου υλικού- ότι, ειδικότερα, θεωρεί πως η επαγγελματική κατάρτιση και η διαχείριση του έμψυχου υλικού συνιστούν αποφασιστικούς παράγοντες για την προσαρμογή των επιχειρήσεων και των ικανοτήτων τους προς αντιμετώπιση των μεταβολών και ότι, επομένως, είναι σημαντικό να ενθαρρυνθούν οι επιχειρήσεις να επενδύσουν στους εν λόγω τομείς-

ότι το Συμβούλιο, στο ψήφισμά του της 5ης Ιουνίου 1989 σχετικά με τη συνεχή επαγγελματική κατάρτιση^(6), θεώρησε ότι η συνεχής επαγγελματική κατάρτιση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στα πλαίσια της στρατηγικής για την υλοποίηση, ενόψει του 1992, της εσωτερικής αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής της διάστασης, καθώς και για την εξασφάλιση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής, δεδομένου ότι αποτελεί αποφασιστικό παράγοντα της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής- ότι έκρινε πως όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν, ανάλογα με τις ανάγκες τους, πρόσβαση στη συνεχή επαγγελματική κατάρτιση και να επωφελούνται από αυτήν- ότι κάλεσε τα κράτη μέλη να λάβουν ή να προωθήσουν, λαμβανομένων υποψη των αρμοδιοτήτων σύμφωνα με το εσωτερικό δίκαιο των ενδιαφερομένων μερών, σειρά κατάλληλων μέτρων- ότι κάλεσε την Επιτροπή να προτείνει, το συντομότερο δυνατόν, πρόγραμμα δράσης για τη συνεχή επαγγελματική κατάρτιση-

ότι ο κοινοτικός χάρτης των θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων των εργαζομένων, ο οποίος θεσπίσθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Στρασβούργου της 9ης Δεκεμβρίου 1989 από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων ένδεκα κρατών μελών, στο άρθρο 15 διακηρύσσει ότι:

"Κάθε εργαζόμενος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας πρέπει να έχει πρόσβαση σε επαγγελματική κατάρτιση καθόλη τη διάρκεια του ενεργού του βίου. Διακρίσεις βάσει ιθαγένειας όσον αφορά τους όρους πρόσβασης στην επαγγελματική κατάρτιση απαγορεύονται.

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές, οι επιχειρήσεις ή οι κοινωνικοί εταίροι του βιομηχανικού τομέα, καθένας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, θέτουν σε λειτουργία μηχανισμούς μόνιμης και συνεχούς κατάρτισης, επιτρέποντας έτσι σε κάθε άτομο να επανεκπαιδεύεται, λαμβάνοντας μεταξύ άλλων εκπαιδευτική άδεια, να επιμορφώνεται και να εμπλουτίζει τις γνώσεις του, ιδίως ενόψει της τεχνολογικής εξέλιξης"-

ότι η επιτάχυνση των τεχνικών, οικονομικών και βιομηχανικών μεταβολών στο πλαίσιο αυξημένου ανταγωνισμού και η προοπτική ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς επιβάλλουν σήμερα την ανάπτυξη του ρόλου πρόληψης και προσαρμογής, τον οποίο διαδραματίζει η συνεχής επαγγελματική κατάρτιση, και την ενίσχυση των υφιστάμενων μέτρων-

ότι η πραγματική ισότητα, όσον αφορά την πρόσβαση στη συνεχή επαγγελματική κατάρτιση, αποτελεί ουσιώδες στοιχείο της προώθησης της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών-

ότι η συνεργασία στον τομέα της συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης θα πρέπει επίσης να βασίζεται σε διατάξεις που ισχύουν στα κράτη μέλη, ενώ παράλληλα θα γίνεται σεβαστή η ποικιλία των εθνικών νομικών συστημάτων και πρακτικών, οι κατά το εθνικό δίκαιο εξουσίες των ενδιαφερομένων μερών και η συμβατική αυτονομία-

ότι η παρατήρηση των εξελίξεων ως προς τις ειδικεύσεις είναι απαραίτητο στοιχείο της ανάληψης ενεργειών για την αρχική και τη συνεχή επαγγελματική κατάρτιση, προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας-

ότι η Κοινότητα μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, αναπτύσσοντας πρόγραμμα δράσης που στόχο θα έχει να υποστηρίξει και να συμπληρώσει τις πολιτικές και δραστηριότητες που αναπτύσσονται από και στα κράτη μέλη στον τομέα της συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης- ότι το πρόγραμμα αυτό πρέπει να διαρθρωθεί έτσι ώστε να υπάρχει πραγματική αλληλεπίδραση με την αποστολή και τις παρεμβάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου^(7), τα προγράμματα Eurotecnet (8), και Comett (9), το δίκτυο Iris (10) σχετικά με την επαγγελματική κατάρτιση των γυναικών εν όψει του 1992, καθώς και με τα πειραματικά προγράμματα υπέρ των MME (11)-

ότι, στις 26 Ιανουαρίου 1990, οι κοινωνικοί εταίροι του βιομηχανικού τομέα στο κοινοτικό επίπεδο κατέληξαν σε κοινή γνώμη σχετικά με την κατάρτιση και την εκπαίδευση, στα πλαίσια του κοινωνικού διαλόγου-

ότι καλό θα ήταν οι κοινωνικοί εταίροι του βιομηχανικού τομέα να συνεργασθούν στενά στο εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με τις εθνικές πρακτικές, για την εφαρμογή αυτού του προγράμματος,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Θέσπιση και στόχοι του "προγράμματος Force"

1. Θεσπίζεται πρόγραμμα δράσης για την ανάπτυξη της συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (εφεξής αποκαλούμενο "πρόγραμμα Force") για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 1991 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1994.

2. Το πρόγραμμα Force έχει ως στόχο την υποστήριξη και συμπλήρωση των πολιτικών και δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται από και στα κράτη μέλη με σκοπό την προώθηση της συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης.

Άρθρο 2

Στόχοι

Οι στόχοι του προγράμματος Force είναι οι ακόλουθοι:

α) ^να ενθαρρυνθεί η καταβολή μεγαλύτερης και αποτελεσματικότερης προσπάθειας επένδυσης στη συνεχή επαγγελματική κατάρτιση και η καλύτερη αποδοτικότητα, ειδικότερα με την ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων που αποσκοπούν να ενθαρρύνουν μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των δημόσιων αρχών, των επιχειρήσεων -των μικρομεσαίων επιχειρήσεων-, των κοινωνικών εταίρων του βιομηχανικού τομέα ή των μεμονωμένων εργαζομένων, όσον αφορά τα οφέλη που προκύπτουν από την επένδυση στη συνεχή επαγγελματική κατάρτιση-

β)

να υποστηριχθούν οι δράσεις συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης με επίδειξη π.χ. ή διάδοση παραδειγμάτων σωστής διεξαγωγής προγραμμάτων συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης στους οικονομικούς τομείς ή τις περιοχές της Κοινότητας που παρουσιάζουν προς το παρόν καθυστέρηση ως προς τα επίπεδα συμμετοχής και επένδυσης στη συνεχή επαγγελματική κατάρτιση-

γ)

να ενθαρρυνθούν οι καινοτομίες στη διαχείριση, τη μεθοδολογία και τον εξοπλισμό της συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης-

δ)

να λαμβάνονται καλύτερα υπόψη οι επιπτώσεις της ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς, ειδικότερα με την υποστήριξη κοινών διεθνικών και διαμεθοριακών σχεδίων συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και η ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών-

ε) ^να συμβάλει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των μηχανισμών συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης και της ικανότητάς τους να ανταποκρίνονται στις μεταβολές που συντελούνται στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας, με

την προώθηση μέτρων σε όλα τα επίπεδα, ιδίως για να παρακολουθείται και να αναλύεται η ανάπτυξη της συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης και για να επιζητείται καλύτερη πρόβλεψη των αναγκών σε ειδικεύσεις και σε επαγγέλματα.

Άρθρο 3

Περιεχόμενο

Το πρόγραμμα Force περιλαμβάνει δύο αλληλένδετα μέρη, με παράλληλη τήρηση της αρχής της επικουρικότητας:

α) ^κοινό πλαίσιο κατευθυντηρίων γραμμών που προβλέπεται στο άρθρο 5 και προορίζεται να υποστηρίξει και να συμπληρώσει τις πολιτικές και τα μέτρα που θεσπίζουν τα κράτη μέλη, λαμβανομένων υπόψη των αρμοδιοτήτων, σύμφωνα με το εσωτερικό δίκαιο, των ενδιαφερομένων μερών, για να προωθηθεί η ισόρροπη ανάπτυξη της συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης μεταξύ των κρατών μελών-

β) ^σειρά διεθνικών μέτρων που εφαρμόζονται στο κοινο-

τικό επίπεδο, όπως περιγράφονται στο άρθρο 6 και στο παράρτημα, με σκοπό να υποστηριχθούν και να συμπληρωθούν οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται από και στα κράτη μέλη.

Άρθρο 4

Λειτουργίες και ορισμοί

1. Με τη συνεχή επαγγελματική κατάρτιση επιτελούνται τέσσερις λειτουργίες εντός ή εκτός των επιχειρήσεων, ανάλογα με την περίπτωση, οι οποίες συμπληρώνουν η μία την άλλη:

- μια λειτουργία διαρκούς προσαρμογής στον μεταβαλλόμενο χαρακτήρα και περιεχόμενο των επαγγελμάτων και, συνεπώς, βελτίωσης των ειδικεύσεων και των προσόντων των εργαζομένων. Η λειτουργία αυτή είναι απαραίτητη προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστική θέση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και του προσωπικού τους,

- μια λειτουργία κοινωνικής ανόδου, ώστε να μπορούν πολλοί εργαζόμενοι να ξεφύγουν από τα επαγγελματικά τους αδιέξοδα και να βελτιώσουν την κατάστασή τους,

- μια προληπτική λειτουργία με σκοπό την πρόληψη των οιωνδήποτε αρνητικών επιπτώσεων της ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς και την υπερπήδηση των δυσχερειών που αντιμετωπίζουν οι τομείς και οι επιχειρήσεις που βρίσκονται υπό οικονομική και τεχνολογική αναδιάρθρωση,

- μια λειτουργία επανένταξης των ανέργων και κυρίως των μακροχρονίως ανέργων.

2. Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης:

α) ^ο όρος "συνεχής επαγγελματική κατάρτιση" χρησιμοποιείται με γενική έννοια για κάθε μορφής επαγγελματική κατάρτιση που παρακολουθεί ένας εργαζόμενος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα καθόλη τη διάρκεια της επαγγελματικής ζωής του-

β)

ο όρος "επιχείρηση" καλύπτει όχι μόνον τις μεγάλες αλλά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ανεξάρτητα

από το νομικό καθεστώς τους και τον οικονομικό τομέα στον οποίο λειτουργούν, και όλους τους τύπους οικονομικής δραστηριότητας-

γ)

ο όρος "εκπαιδευτικός οργανισμός" καλύπτει όλους τους τύπους δημόσιων, ημιδημόσιων ή ιδιωτικών ιδρυμάτων όπου πραγματοποιούνται ενέργειες επαγγελματικής κατάρτισης, τελειοποίησης, επιμόρφωσης ή επαναπροσανατολισμού, ανεξάρτητα από την αντίστοιχη ονομασία τους στα κράτη μέλη. Με τον όρο αυτό νοούνται επίσης οι αυτόνομες οικονομικές οργανώσεις και ειδικά τα εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια ή/και τα ισοδύναμά τους καθώς και οι επαγγελματικές ενώσεις

δ)

ο όρος "εργαζόμενος" σημαίνει κάθε ενεργό πρόσωπο που συνδέεται με την αγορά εργασίας, περιλαμβανομένων και των αυτοαπασχολουμένων.

Άρθρο 5

Κοινό πλαίσιο κατευθυντηρίων γραμμών

1. Το κοινό πλαίσιο κατευθυντηρίων γραμμών καθώς και τα διεθνικά μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 6 συμβάλλουν στην προώθηση της σύγκλισης των πρωτοβουλιών των κρατών μελών, οι οποίες αποσκοπούν:

α) ^να προάγουν την ευρωπαϊκή διάσταση της συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης, ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες κινητικότητας των εργαζομένων-

β)

να διευκολύνουν τη διαρκή προσαρμογή στις νέες απαιτήσεις καθώς και την κοινωνική άνοδο μέσω της συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης καθώς και να ενισχύουν την προληπτική λειτουργία της εν λόγω κατάρτισης-

γ)

να δίνουν τη δυνατότητα στους λιγότερο ειδικευμένους εργαζόμενους, ανεξάρτητα από την ιδιότητά τους, να έχουν πρόσβαση σε ενέργειες συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης που τους επιτρέπουν να φθάσουν στο πρώτο επίπεδο ειδίκευσης-

δ)

να προωθούν την πραγματική ισότητα ευκαιριών για άνδρες και γυναίκες όσον αφορά την πρόσβαση στη συνεχή επαγγελματική κατάρτιση, σύμφωνα με τους όρους που θα θέσει κάθε κράτος μέλος-

ε)

να ενισχύουν τους μηχανισμούς παροχής κινήτρων για την επένδυση, εκ μέρους των επιχειρήσεων, και ιδίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στη συνεχή επαγγελματική κατάρτιση-

στ)

να επιδιώκουν, σε όλα τα επίπεδα, τη βελτίωση των προβλέψεων για τις εξελίξεις όσον αφορά τις ειδικεύσεις καθώς και τη μεγαλύτερη σύγκλιση των στόχων της επαγγελματικής κατάρτισης και της απασχόλησης-

ζ)

να προωθούν, με μεθόδους προσαρμοσμένες στις εθνικές νομοθεσίες και πρακτικές και, εφόσον είναι αναγκαίο, σταδιακά, την προσφορά συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης και να ενισχύουν τους υφιστάμενους μηχανισμούς συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης, προκειμένου να ανταποκρίνονται στις ειδικές ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στα αιτήματα που διατυπώνουν οι εργαζόμενοι και η διεύθυνση σε όλα τα επίπεδα-

η)

να εξασφαλίζουν ότι όλοι οι εργαζόμενοι υπήκοοι των κρατών μελών απολαμβάνουν ίση μεταχείριση ως προς την πρόσβαση στη συνεχή επαγγελματική κατάρτιση-

θ)

να καταστήσουν ενεργό για όλους τους ενδιαφερομένους, λαμβανομένων υπόψη των αναγκών, την πρόσβαση στη συνεχή επαγγελματική κατάρτιση και στα πλεονεκτήματά της.

2. Οι κοινωνικοί εταίροι του βιομηχανικού τομέα συμμετέχουν πλήρως, σύμφωνα με τις εθνικές πρακτικές, στην εφαρμογή του κοινού πλαισίου κατευθυντήριων γραμμών.

Άρθρο 6

Διεθνικά μέτρα

Για να στηρίξει και να συμπληρώσει τις δράσεις των κρατών μελών για την προώθηση της ανάπτυξης της συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης, η Επιτροπή εφαρμόζει τα διεθνικά μέτρα που αφορούν τους εργαζομένους στις επιχειρήσεις και τα οποία αναφέρονται στο παράρτημα, λαμβάνοντας υπόψη της τις ποικίλες ανάγκες και καταστάσεις των κρατών μελών όπως το επίπεδο της συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης και τις σχετικές διευθετήσεις όσον αφορά τη συνεχή επαγγελματική κατάρτιση.

Άρθρο 7

Χρηματοδότηση

1. Το ποσό που κρίνεται αναγκαίο για τη χρηματοδότηση του προγράμματος Force κατά τα δύο πρώτα έτη της τετραετίας που αναφέρεται στο άρθρο^1 παράγραφος^1 εδάφιο^1 ανέρχεται σε 24 εκατομμύρια Ecu.

2. Οι αναγκαίες ετήσιες πιστώσεις θα εγκρίνονται στα πλαίσια της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού σύμφωνα με τις οικονομικές προοπτικές που αποφασίζουν από κοινού το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή και σε συνάρτηση με την εξέλιξη των προοπτικών αυτών.

Άρθρο 8

Λογική συνέπεια και συμπληρωματικότητα

1. Η Επιτροπή φροντίζει να υπάρχει λογική συνέπεια και συμπληρωματικότητα μεταξύ των κοινοτικών δράσεων που θα αναληφθούν στα πλαίσια του προγράμματος Force και των άλλων κοινοτικών προγραμμάτων που αφορούν την επαγγελματική κατάρτιση.

2. Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Καταρτίσεως (Cedefop) θα παρέχει τη συνδρομή του κατά την εφαρμογή του προγράμματος Force, υπό τους όρους του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.^337/75 του Συμβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου 1975 περί δημιουργίας ευρωπαϊκού κέντρου για την ανάπτυξη της επαγγελματικής καταρτίσεως^(12).

Άρθρο 9

Ενημέρωση της συμβουλευτικής επιτροπής για την

επαγγελματική κατάρτιση

Η Επιτροπή ενημερώνει τακτικά τη συμβουλευτική επιτροπή για την επαγγελματική κατάρτιση όσον αφορά την εξέλιξη του προγράμματος Force.

Άρθρο 10

Συμβουλευτική επιτροπή

1. Η Επιτροπή επικουρείται από μια συμβουλευτική επιτροπή η οποία αποτελείται από δύο αντιπροσώπους από κάθε κράτος μέλος και προεδρεύεται από τον αντιπρόσωπο της Επιτροπής.

Δώδεκα εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων του βιομηχανικού τομέα, διοριζόμενοι από την Επιτροπή προτάσει των οργανώσεων που εκπροσωπούν τους κοινωνικούς εταίρους του βιομηχανικού τομέα σε κοινοτικό επίπεδο, συμμετέχουν στις εργασίες της συμβουλευτικής επιτροπής ως παρατηρητές.

2. Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει στη συμβουλευτική επιτροπή σχέδια μέτρων που αφορούν:

α) ^τις γενικές κατευθύνσεις του προγράμματος Force-

β)

τις γενικές κατευθύνσεις για την οικονομική ενίσχυση που χορηγεί η Κοινότητα (ποσά, διάρκεια και δικαιούχοι της ενίσχυσης)-

γ)

τα ζητήματα που σχετίζονται με τη γενική ισορροπία του προγράμματος Force, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής μεταξύ των διαφόρων δράσεων.

3. Η συμβουλευτική επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της για αυτά τα σχέδια μέτρων εντός προθεσμίας την οποία μπορεί να καθορίζει ο πρόεδρος ανάλογα με το επείγον του συγκεκριμένου θέματος προβαίνοντας, ενδεχομένως, σε ψηφοφορία.

4. Η γνώμη καταχωρείται στα πρακτικά- επιπλέον, κάθε κράτος μέλος έχει το δικαίωμα να ζητήσει να καταχωρηθεί η γνώμη του στα πρακτικά.

5. Η Επιτροπή λαμβάνει ιδιαίτερα υπόψη τη γνώμη της συμβουλευτικής επιτροπής και την ενημερώνει για τον τρόπο με τον οποίο έλαβε υπόψη τη γνώμη αυτή.

Άρθρο 11

Αξιολόγηση και εκθέσεις

1. Τα αποτελέσματα των διεθνικών μέτρων που λαμβάνονται κατ' εφαρμογή του άρθρου 6 και του παραρτήματος αποτελούν αντικείμενο εξωτερικών και αντικειμενικών αξιολογήσεων βάσει κριτηρίων τα οποία καθορίζονται ύστερα από διαβούλευση μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών:

α) ^για πρώτη φορά, κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του έτους 1993-

β) ^για δεύτερη φορά, κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 1995.

2. Κάθε δύο έτη, αρχής γενομένης από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης, τα κράτη μέλη θα διαβιβάζουν στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με τις αναληφθείσες δράσεις για την υλοποίηση το κοινού πλαισίου κατευθύνσεων που προσδιορίζεται στο άρθρο 5, συμπεριλαμβανομένης κάθε χρήσιμης πληροφορίας σχετικά με τους υπάρχοντες μηχανισμούς για την προαγωγή και χρηματοδότηση της συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης.

3. Πριν από τις 30 Ιουνίου 1993, η Επιτροπή θα υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Οικονο-

μική και Κοινωνική Επιτροπή και στη συμβουλευτική επιτροπή για την επαγγελματική κατάρτιση ενδιάμεση έκθεση σχετικά με την εναρκτήρια φάση και, πριν από τις 30 Ιουνίου 1995, οριστική έκθεση σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος Force.

Βρυξέλλες, 29 Μαΐου 1990.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

B. AHERN

(1) ΕΕ αριθ. C 12 της 18.^1.^1990, σ. 16.

(2) ΕΕ αριθ. C 96 της 14.^4.^1990, σ. 71.

(3) ΕΕ αριθ. C 124 της 21.^5.^1990, σ. 31.

(4) ΕΕ αριθ. 63 της 20.^4.^1963, σ. 1338/63.(5) ΕΕ αριθ. C 96 της 17.^4.^1989, σ. 61

(6) ΕΕ αριθ. C 148 της 15.^6.^1989, σ. 1.(7) ΕΕ αριθ. L 185 της 15.^12.^1988, σ. 9 και ΕΕ αριθ. L 374 της 31.^12.^1988, σ. 21.

(8) ΕΕ αριθ. L 393 της 30.^12.^1989, σ. 29.

(9) ΕΕ αριθ. L 13 της 17.^1.^1989, σ. 28.

(10) ΕΕ αριθ. L 342 της 4.^12.^1987, σ. 35.

(11) ΕΕ αριθ. L 239 της 16.^8.^1989, σ. 33.(12) ΕΕ αριθ. L 39 της 13.^2.^1975, σ. 1.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΕΘΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ (άρθρο 6) ΙΙΙ. ^ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ι - Υποστήριξη της καινοτομίας στα πλαίσια της συνεχούς επαγγελματικής κατάρισης

1. ^Συνδυασμένη αξιοποίηση της καινοτομίας

Η Κοινότητα υποστηρίζει τις δραστηριότητες του ευρωπαϊκού δικτύου διεθνικών ενεργειών με σκοπό τη qελτίωση του σχεδιασμού, της οργάνωσης και της αξιολόγησης των ενεργειών συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης και την ενθάρρυνση της μεταφοράς γνώσεων και τεχνογνωσίας στην Κοινότητα.

Η συνδρομή της Κοινότητας στα πλαίσια του προγράμματος Force συνίσταται κυρίως στην ανάπτυξη των δεσμών μεταξύ των ενεργειών σε κοινοτική κλίμακα μέσω δραστηριοτήτων προώθησης, συνεργασίας και διάδοσης των πληροφοριών και της εμπειρίας.

Η συνδρομή της Κοινότητας μπορεί να χορηγηθεί:

α) ^για πρόγραμμα ανταλλαγών που προορίζεται να ενθαρρύνει την ταχεία διάδοση των καινοτομιών στον τομέα της συνεχούς επαγγελματικής κατάρισης και τη σημαντική qελτίωση της πρόσqασης σε αυτήν. Η Κοινότητα μπορεί να υποστηρίζει με υποτροφίες τις περιόδους πρακτικής άσκησης στην επιχείρηση ή σε εκπαιδευτικό οργανισμό σε άλλο κράτος μέλος:

- για τους εκπαιδευτές με πλήρη απασχόληση,

- τα στελέχη των τμημάτων "εμψύχου υλικού",

- τους εκπροσώπους του προσωπικού των επιχειρήσεων,

- τους ειδικούς των περιφερειακών ομίλων στον τομέα της κατάρτισης-

q) ^για τις προπαρασκευαστικές εργασίες επινόησης και οριστικοποίησης διεθνικών ή διαμεθοριακών πρότυπων σχεδίων συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης, από τις επιχειρήσεις, τους ομίλους επιχειρήσεων ή τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς διαφόρων κρατών μελών, του προορίζονται να προωθήσουν τη μεταφορά πληροφοριών και τεχνογνωσίας στην Κοινότητα και την κατά προτεραιότητα προσαρμογή της στις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, λαμqάνοντας υπόψη τις ευκαιρίες και επιπτώσεις της ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς.

2. ^Ευρωπαϊκές τομεακές έρευνες για τα σχέδια συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης

Η Κοινότητα υποστηρίζει τις τομεακές έρευνες για τα σχέδια συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης οι οποίες θα εξετάσουν τα ακόλουθα θέματα:

- μεθόδους εκπόνησης σχεδίων συνεχούς επαγγελματικής κατάρισης στο επίπεδο της επιχείρησης,

- αξιολόγηση κόστους-αποτελεσματικότητας της συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης στο επίπεδο της επιχείρησης,

- συμφωνίες και πρακτικές επιχειρήσεων καθώς και συλλογικές συμqάσεις,

- συμφωνίες μεταξύ επιχειρήσεων,

- συμφωνίες μεταξύ επιχειρήσεων και κράτους,

- τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη της συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης και για την ευχερέστερη πρόσqαση σ' αυτήν των εργαζομένων με μικρή ειδίκευση, που απασχολούνται μερικώς και δεν έχουν μόνιμη εργασία.

ΙΙΙ. ^ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΙΙ - Ανάλυση και παρακολούθηση, αξιολόγηση, πρόβλεψη

1. ^Ανταλλαγές συγκρίσιμων στοιχείων σχετικά με τη συνεχή επαγγελματική κατάρτιση

Η Κοινότητα υποστηρίζει τις τακτικές ανταλλαγές συγκρίσιμων στοιχείων σχετικά με τη συνεχή επαγγελματική κατάρτιση.

Σε στενή πάντα συνεργασία με την ομάδα εργασίας Eurostat σε θέματα στατιστικών για την παιδεία και την εκπαίδευση, θα παραqάλει συστηματικά τα στοιχεία που της παρέχουν τα κράτη μέλη, θα αναπτύσσει συγκρίσιμες έννοιες qάσει εργασιών που έχουν ήδη διεξαχθεί σε εθνικό επίπεδο, θα καθορίζει κοινό μεθοδολογικό πλαίσιο που θα χρησιμεύει σε όλα τα κράτη μέλη και θα διεξάγει ειδική έρευνα qάσει ερωτηματολογίων που θα αποστέλλονται σε δείγμα επιχειρήσεων, σε συνεργασία με τους αρμόδιους οργανισμούς των κρατών μελών.

Τα ζητούμενα στοιχεία θα αφορούν:

- τον αριθμό των προσώπων που λαμqάνουν μέρος στην κατάρτιση,

- τον αριθμό των συμμετεχόντων ανά είδος δραστηριότητας και κατηγορία μεγέθους,

- το κόστος κατάρτισης,

- την κατάρτιση μέσα στην επιχείρηση και εκτός αυτής,

- κατάρτιση εκτός επιχείρησης ανά είδος εκπαιδευτικού ιδρύματος,

- κατάρτιση σε κάθε τμήμα της επιχείρησης,

- διάρκεια της κατάρτισης στην επιχείρηση,

- συμμετοχή κατά φύλο.

2. ^Ανάλυση της συμqατικής πολιτικής όσον αφορά τη συνεχή επαγγελματική κατάρτιση

Η Κοινότητα υποστηρίζει τη δημιουργία ομοιογενούς συστήματος ανάλυσης σχετικά με τις συμφωνίες επιχειρήσεων και τις συλλογικές συμqάσεις στον τομέα της συνεχούς κατάρτισης στα κράτη μέλη.

Η Κοινότητα ενθαρρύνει την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των υπευθύνων των κοινωνικών και επαγγελματικών οργανώσεων, των οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων, καθώς και άλλων ενδιαφερομένων προσώπων, με σκοπό να τονώσει τη διάδοση των καινοτόμων συμqάσεων.

Για να ενθαρρύνει τη διάδοση των καινοτόμων συμqάσεων, η Κοινότητα υποστηρίζει, με υποτροφίες, τις ανταλλαγές προσώπων υπεύθυνων για τις κοινωνικές σχέσεις (μέλη των κοινωνικών και επαγγελματικών οργανώσεων) σε οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων ή σε κοινούς φορείς διαφόρων κρατών μελών.

3. ^Πρόqλεψη των εξελίξεων όσον αφορά τις ειδικεύσεις και τα επαγγέλματα

Με αφετηρία την εργασία που έχει ήδη πραγματοποιήσει το Cedefop στον τομέα αυτό και με τη qοήθειά του, η Κοινότητα υποστηρίζει τη διεθνική συνεργασία μεταξύ εμπειρογνωμόνων προκειμένου να αναλύονται

και να προqλέπονται οι εξελίξεις της ζήτησης στον τομέα των ειδικεύσεων και των επαγγελμάτων.

Οι εμπειρογνώμονες αυτοί είναι επιφορτισμένοι, μεταξύ άλλων, με τη qελτίωση των δυνατοτήτων σύγκρισης των μεθόδων ανάλυσης των αναγκών στον τομέα της συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης και των μεταqολών στην αγορά εργασίας. Από την άποψη αυτή θα πρέπει να εξετάζεται η δυνατότητα εκπόνησης προτύπων κοινής ανάλυσης.

ΙΙΙ. ^ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΙΙΙ - Συνοδευτικά μέτρα

Στις εργασίες που αναλαμqάνονται στα πλαίσια του προγράμματος Force παρέχεται η τεχνική υποστήριξη η οποία είναι αναγκαία σε κοινοτικό επίπεδο για να εξασφαλιστεί η ορθή διεξαγωγή τους, ιδίως όσον αφορά τα συνοδευτικά μέτρα και τη συνεχή αξιολόγηση του προγράμματος καθώς και τη διάδοση και τη μεταφορά των αποτελεσμάτων του.

ΙV. ^Οικονομική συμμετοχή της Κοινότητας

Η Κοινότητα χρηματοδοτεί τις δαπάνες τις συνδεδεμένες με τα μέτρα που προqλέπονται στο πλαίσιο των ενεργειών Ι, ΙΙ και ΙΙΙ.

Η Κοινότητα αναλαμqάνει το 80 % του κόστους της στατιστικής έρευνας σχετικά με τη συνεχή επαγγελματική κατάρτιση.

Η Κοινότητα αναλαμqάνει μέχρι το 100 % του κόστους:

- των προτύπων ανάλυσης των συλλογικών συμqάσεων,

- των προqλέψεων στον τομέα των απαιτήσεων ως προς ειδικεύσεις και επαγγέλματα,

- των συνοδευτικών μέτρων.

Η χρηματοδοτική συμμετοχή της Κοινότητας στις υποτροφίες που προqλέπονται για τις ανταλλαγές θα περιορίζεται στις άμεσες δαπάνες κινητικότητας και δεν θα υπερqαίνει τα 7^500 Ecu ανά υποτροφία και ανά δικαιούχο για μέγιστη διάρκεια ανταλλαγών τριών μηνών.

Η Κοινότητα αναλαμqάνει μέχρι το 100 % των δαπανών:

- διαχείρισης του δικτύου,

- δραστηριοτήτων συνεργασίας (διαλέξεις, φροντιστήρια, εργαστήρια),

- διάδοσης των αποτελεσμάτων του προγράμματος Force.

Η χρηματοδοτική συμμετοχή της Κοινότητας για τις προπαρασκευαστικές εργασίες σχεδιασμού και εφαρμογής των διεθνικών προτύπων προγραμμάτων στον τομέα της συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης θα περιορίζεται στο 50 % των δαπανών, για τις προπαρασκευαστικές εργασίες σχετικά με τα διεθνικά πρότυπα προγράμματα συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης, με ανώτατο όριο τα 100^000 Ecu κατ' έτος και ανά πρόγραμμα για τα διεθνικά πρότυπα προγράμματα μέγιστης διάρκειας δύο ετών.

Η Κοινότητα αναλαμqάνει μέχρι το 100 % των δαπανών σχεδιασμού, διεξαγωγής και αξιολόγησης των τομεακών ερευνών, με ανώτατο όριο 0,5 εκατομμύριο Ecu ανά έρευνα για όλη τη χρονική της διάρκεια.