31989R2496

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2496/89 της Επιτροπής της 2ας Αυγούστου 1989 περί απαγορεύσεως εισαγωγής στην Κοινότητα ακατέργαστου και κατεργασμένου ελεφαντόδοντος που προέρχεται από τον αφρικανικό ελέφαντα

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 240 της 17/08/1989 σ. 0005 - 0006


*****

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2496/89 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 2ας Αυγούστου 1989

περί απαγορεύσεως εισαγωγής στην Κοινότητα ακατέργαστου και κατεργασμένου ελεφαντόδοντος που προέρχεται από τον αφρικανικό ελέφαντα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3626/82 του Συμβουλίου της 3ης Δεκεμβρίου 1982 σχετικά με την εφαρμογή στην Κοινότητα της σύμβασης για το διεθνές εμπόριο ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται με εξαφάνιση (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 610/89 (2), και ιδίως το άρθρο 21,

τη γνώμη της επιτροπής της σύμβασης για το διεθνές εμπόριο ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται με εξαφάνιση,

Εκτιμώντας:

ότι μολονότι έχει θεσπισθεί σύστημα ποσοστώσεων για το ελεφαντόδοντο από τα μέρη στη σύμβαση για το διεθνές εμπόριο ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται με εξαφάνιση, το μεγαλύτερο μέρος του ελεφαντόδοντος αποτελεί αντικείμενο εμπορίας εκτός του συστήματος αυτού και συνεχίζεται η παράνομη και υπερβολική σύλληψη ελεφάντων με απαράδεκτο ρυθμό·

ότι ορισμένες χώρες που παράγουν ελεφαντόδοντο δεν είναι σε θέση σήμερα να ελέγξουν αποτελεσματικά τη σύλληψη ελεφάντων και τον αριθμό ελεφαντόδοντων που διατίθενται στο διεθνές εμπόριο·

ότι οι ενδιάμεσες χώρες και οι χώρες καταναλώσεως ελεφαντόδοντος δεν είναι σήμερα σε θέση να εξασφαλίσουν ότι όλο το εμπόριο ελεφαντόδοντος προέρχεται από νόμιμες πηγές·

ότι ορισμένα μέρη της σύμβασης για το διεθνές εμπόριο ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται με εξαφάνιση, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται πολλές σημαντικές χώρες καταγωγής του αφρικανικού ελέφαντα, έχουν προτείνει τη μετάταξη του είδους από το προσάρτημα ΙΙ στο προσάρτημα Ι της σύμβασης·

ότι η υιοθέτηση της πρότασης αυτής κατά τη συνεδρίαση της συνδιάσκεψης των μερών στη σύμβαση που πρόκειται να πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του 1989, αναμένεται να τερματίσει το διεθνές εμπόριο ελεφαντόδοντος και άλλων προϊόντων που προέρχονται από τους ελέφαντες, από τον Ιανουάριο 1990·

ότι πιστεύεται, γενικά, ότι λαθροθήρες και αδίστακτοι έμποροι πρόκειται να εκμεταλλευτούν την περίοδο που μεσολαβεί μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία παράγει αποτέλεσμα η εν λόγω υπαγωγή στο προσάρτημα Ι για να αγοράσουν όσο το δυνατόν περισσότερο ελεφαντόδοντο, γεγονός που οδηγεί σε πρωτοφανή αύξηση της λαθροθηρίας·

ότι προκειμένου να προληφθεί το αναμενόμενο αυτό κύμα αυξημένης λαθροθηρίας, οι ενδιάμεσες χώρες και οι χώρες καταναλώσεως ελεφαντόδοντος πρέπει να απαγορεύσουν κάθε εισαγωγή ελεφαντόδοντος που προέρχεται από τον αφρικανικό ελέφαντα, με άμεση ισχύ·

ότι κάθε εισαγωγή στην Κοινότητα ελεφαντόδοντος που προέρχεται από τον αφρικανικό ελέφαντα δεν πληροί σήμερα τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3626/82,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1. Απαγορεύεται η έκδοση αδειών εισαγωγής ακατέργαστου και κατεργασμένου ελεφαντόδοντος που προέρχεται από τον αφρικανικό ελέφαντα (Loxodonta africana).

2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, άδειες εισαγωγής μπορούν να εκδοθούν στις περιστάσεις που αναφέρονται στο παράρτημα. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για κάθε άδεια που εκδίδεται δυνάμει της παρούσας διάταξης.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 2 Αυγούστου 1989.

Για την Επιτροπή

Carlo RIPA DI MEANA

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ αριθ. L 384 της 31. 12. 1982, σ. 1.

(2) ΕΕ αριθ. L 66 της 10. 3. 1989, σ. 24.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Άδειες εισαγωγής εκδίδονται για:

α) μουσικά όργανα περιέχοντα εξαρτήματα από ελεφαντόδοντο που αποδεδειγμένα έχει επανεξαχθεί από την Κοινότητα·

β) αντίκες·

γ) τρόπαια κυνηγίου στις περιπτώσεις που έχει εκδοθεί άδεια κυνηγίου με σκοπό τη βελτιωμένη επιβίωση του εν λόγω πληθυσμού.

(Η Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 21 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3626/82, καθορίζει τις χώρες προέλευσης στις οποίες εφαρμόζεται το κριτήριο αυτό)·

δ) οικιακά είδη και προσωπικά αντικείμενα (Ν.Β. τα τουριστικά ενθύμια δεν εξαιρούνται από την απαγόρευση εισαγωγής). Μια άδεια εξαγωγής της χώρας καταγωγής πρέπει να προσκομίζεται όταν η χώρα αυτή απαιτεί την έκδοση αυτών των εγγράφων για την εξαγωγή κατεργασμένου ελεφαντόδοντος.

2. Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές και οι άδειες εισαγωγής εκδίδονται εφόσον:

α) έχει υποβληθεί αίτηση·

β) υφίσταται σύμβαση ή παραγγελία ως προς τις οποίες είτε έχει ήδη καταβληθεί η αξία ή τα αγαθά βρίσκονται καθ' οδόν

πριν από την ημερομηνία κατά την οποία το κράτος μέλος έχει αναστείλει την έκδοση αδειών εισαγωγής και σε κάθε περίπτωση, το αργότερο στις 4 Ιουλίου 1989. Στις περιπτώσεις αυτές, η τελική ημερομηνία ισχύος των αδειών εισαγωγής είναι η 31 Δεκεμβρίου 1989.

3. Οι διαχειριστικές αρχές ενημερώνουν την Επιτροπή στις 30 Σεπτεμβρίου 1989 και στις 31 Δεκεμβρίου 1989 σχετικά με τις προηγούμενες παρεκκλίσεις από την απαγόρευση εισαγωγής.