31989L0684

Οδηγία 89/684/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1989 για την επαγγελματική κατάρτιση οδηγών οχημάτων για την οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 398 της 30/12/1989 σ. 0033 - 0036
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 7 τόμος 3 σ. 0200
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 7 τόμος 3 σ. 0200


ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 21ης Δεκεμβρίου 1989

για την επαγγελματική κατάρτιση οδηγών οχημάτων για την οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων

(89/684/ΕΟΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΟΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ιΕχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 75,

την πρόταση της Επιτροπής^(1),

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου^(2),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής^(3),

Εκτιμώντας:

ότι, με την πάροδο του χρόνου, η οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, είτε σε εθνική είτε σε διεθνή κλίμακα, συνεχώς αυξάνεται, γεγονός που συνεπάγεται μεγαλύτερο κίνδυνο ατυχημάτων

ότι το γενικό συμφέρον επιβάλλει να μειωθούν στο ελάχιστο δυνατόν οι κίνδυνοι παρόμοιων ατυχημάτων, τα οποία είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε ανεπανόρθωτη ενίοτε υποβάθμιση του περιβάλλοντος καθώς και σε σημαντικές ζημίες που είναι δυνατόν να βλάψουν τη σωματική ακεραιότητα του εποχούμενου προσωπικού ή οποιουδήποτε προσώπου που είναι δυνατόν να έλθει σε επαφή με τα εμπορεύματα αυτά

ότι ο αριθμός, και ιδίως η σοβαρότητα, πολλών ατυχημάτων που συμβαίνουν κατά τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων οφείλονται σε ανεπαρκή γνώση, εκ μέρους του εποχούμενου προσωπικού, των εγγενών κινδύνων των μεταφορών αυτών και ότι, κατά συνέπεια, πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να βελτιωθούν τα επαγγελματικά προσόντα του προσωπικού αυτού

ότι η Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τη Διεθνή Οδική Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR), στην οποία συμβαλλόμενα μέρη είναι όλα σχεδόν τα κράτη μέλη, επιβάλλει επαγγελματική κατάρτιση για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων που διεξάγονται με βυτία, συστοιχίες δοχείων και εμπορευματοκιβώτια-βυτία συνολικής χωρητικότητας άνω των 3^000 λίτρων ανά μεταφορική μονάδα ότι μια πρόσφατη τροποποίηση της ADR επιβάλλει, από την 1η Ιανουαρίου 1996, την κατάρτιση αυτή και για τις διεθνείς μεταφορές των εμπορευμάτων που μεταφέρονται ως δέματα οι οποίες εκτελούνται με οχήματα των οποίων το ανώτατο επιτρεπόμενο βάρος υπερβαίνει τους 3,5 τόνους, όταν οι ποσότητες υπερβαίνουν τα κατώτατα όρια που προβλέπονται στο σημείο 10011 της ADR ότι οι διατάξεις αυτές πρέπει όχι μόνον να εφαρμόζονται σε όλη την Κοινότητα, αλλά να ενισχυθούν και να επεκταθούν και στις εθνικές μεταφορές

ότι η υποχρέωση ικανοποιητικής επαγγελματικής κατάρτισης για το σύνολο των μεταφορών επικίνδυνων εμπορευμάτων επιβάλλει, με την προοπτική της καθιέρωσης της ενιαίας αγοράς μεταφορών, να ληφθούν όλα τα μέτρα που θα εξασφαλίζουν καλύτερη πρόληψη των κινδύνων, τόσο για τις εθνικές όσο και για τις διεθνείς μεταφορές των εμπορευμάτων αυτών

ότι προκειμένου, μεταξύ άλλων, να προαχθούν εναρμονισμένα συστήματα για την κατάρτιση των οδηγών οχημάτων με τα οποία μεταφέρονται επικίνδυνα εμπορεύματα σε κοινοτικό επίπεδο, πρέπει να προβλεφθούν τυποποιημένα προγράμματα για την κατάρτιση των οδηγών αυτών τα οποία θα χρησιμοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες με γενική έμφαση στην ενεργητική κατάρτιση των συμμετεχόντων

ότι πρέπει να προβλεφθεί η έκδοση πιστοποιητικού που να ανταποκρίνεται στις ελάχιστες απαιτήσεις επαγγελματικής κατάρτισης ότι το πιστοποιητικό που εκδίδεται κατ' αυτόν τον τρόπο πρέπει ν' αναγνωρίζεται σε ολόκληρη την Κοινότητα

ότι η Πορτογαλία έθεσε σε εφαρμογή πρόγραμμα κατάρτισης οδηγών οχημάτων με τα οποία μεταφέρονται επικίνδυνα εμπορεύματα, το οποίο επεκτείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 1995 ότι της είναι αδύνατον να μειώσει την προθεσμία αυτή για πρακτικούς λόγους οργάνωσης και ότι πρέπει συνεπώς να παρασχεθεί σ' αυτό το κράτος συμπληρωματική προθεσμία ενός έτους για την κατάρτιση των οδηγών αυτών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Στόχος

Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι να απαιτείται από τους οδηγούς που εκτελούν εθνικές και διεθνείς οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων:

- με οχήματα των οποίων το ανώτατο επιτρεπόμενο βάρος υπερβαίνει τους 3,5 τόνους και τα οποία μεταφέρουν τα εμπορεύματα αυτά σε ποσότητες που υπερβαίνουν τα κατώτατα όρια τα οποία προβλέπονται στο σημείο 10011 της ADR. Ωστόσο, για τις εκρηκτικές ύλες και αντικείμενα, τα οχήματα συνυπολογίζονται ανεξάρτητα από το ανώτατο επιτρεπόμενο βάρος τους,

- με βυτιοφόρα οχήματα ή μεταφορικές μονάδες, που περιλαμβάνουν βυτία ή εμπορευματοκιβώτια-βυτία, χωρητικότητας άνω των 3^000 λίτρων ή/και ανώτατου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων, όταν τα οχήματα αυτά ή αυτές οι μεταφορικές μονάδες μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα ή πραγματοποιούν οδική

διαδρομή μετά την εκφόρτωση των επικίνδυνων εμπορευμάτων χωρίς να έχουν καθαριστεί ή/και εξαεριωθεί τα βυτία ή τα εμπορευματοκιβώτια-βυτία,

να είναι κάτοχοι πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης που χορηγείται από την αρχή ή τον οργανισμό που ορίζονται για το σκοπό αυτό από κάθε κράτος μέλος, στο οποίο θα βεβαιώνεται η επιτυχής ολοκλήρωση κύκλου κατάλληλης κατάρτισης για την οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στα οχήματα που ανήκουν στις ένοπλες δυνάμεις ενός κράτους μέλους ή βρίσκονται υπό την ευθύνη των ενόπλων αυτών δυνάμεων.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας νοούνται ως:

1. ^«ADR», η Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τις Διεθνείς Οδικές Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR), η οποία έγινε στη Γενεύη, στις 30 Σεπτεμβρίου 1957, όπως έχει τροποποιηθεί κατά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας οδηγίας,

2. ^«οδική μεταφορά», κάθε μετακίνηση, επί οδών που είναι ανοικτές σε δημόσια χρήση, οχήματος που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων,

3. ^«οδηγός», κάθε πρόσωπο που έχει αναλάβει την οδήγηση του οχήματος, ακόμη και για μικρό χρονικό διάστημα,

4. ^«βυτιοφόρο όχημα», «μεταφορική μονάδα», «βυτίο», όπως ορίζονται στο σημείο 10014 της ADR,

5. ^«επικίνδυνα εμπορεύματα», τα υλικά και αντικείμενα που λαμβάνουν αυτόν τον χαρακτηρισμό στην ADR,

6. ^«πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης», το πιστοποιητικό που προβλέπεται στο προσάρτημα Β6 της ADR,

7. ^«προσωρινό πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης», το πιστοποιητικό που προβλέπεται στο προσάρτημα Β6 της ADR, με τη μνεία «Εφαρμογή του άρθρο 4 παράγραφος 2 της οδηγίας 89/684/ΕΟΚ και ισχύει μόνον για τις μεταφορές που πραγματοποιούνται στο εσωτερικό του κράτους μέλους που έχει χορηγήσει αυτό το πιστοποιητικό.».

Άρθρο 3

Τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα, με σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής, να εξαιρούν από την ολική ή μερική εφαρμογή της παρούσας οδηγίας για διάστημα δύο ετών, το οποίο μπορεί να παραταθεί, τους οδηγούς οχημάτων που εκτελούν αποκλειστικά εθνικές μεταφορές εμπορευμάτων τα οποία παρουσιάζουν ελάχιστο βαθμό κινδύνου ή ρύπανσης λόγω των ειδικών τους χαρακτηριστικών ή της ελάχιστης μεταφερόμενης ποσότητας.

Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, δυνάμει του πρώτου εδαφίου, πρέπει να αιτιολογούνται και να κοινοποιούνται στην Επιτροπή, η οποία ευημερώνει σχετικά τα υπόλοιπα κράτη μέλη.

Άρθρο 4

Επαγγελματική κατάρτιση

1. Η κατάρτιση που απαιτείται από τους οδηγούς που αναφέρει το άρθρο 1 για την απόκτηση του πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης παρέχεται στα πλαίσια μιας σειράς θεωρητικών μαθημάτων, που συνοδεύεται από πρακτικές ασκήσεις, και έχει εγκριθεί από την αρμόδια αρχή.

Ουσιαστικός στόχος της κατάρτισης αυτής είναι να ευαισθητοποιηθούν οι ενδιαφερόμενοι όσον αφορά τους κινδύνους που παρουσιάζει η μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων και να αποκτήσουν τις απαραίτητες βασικές γνώσεις, για τη μείωση στο ελάχιστο των πιθανοτήτων ατυχήματος και, σε περίπτωση που συμβεί ατύχημα, για τη διασφάλιση της εφαρμογής των μέτρων ασφαλείας που θα μπορούσαν να αποδειχθούν αναγκαία για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και του περιβάλλοντος και για τον περιορισμό των επιπτώσεων του ατυχήματος.

Η εν λόγω κατάρτιση πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τη διδακτέα ύλη που εκτίθεται στο παράρτημα.

Η χορήγηση του πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης προϋποθέτει επιτυχία σε εξετάσεις αναγνωρισμένες από την αρμόδια αρχή, η οποία βεβαιώνεται για την ανεξαρτησία των εξεταστών.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν το προσωρινό πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης στους οδηγούς που υποβάλλουν για πρώτη φορά τη σχετική αίτηση εντός των έξι μηνών που προηγούνται των ημερομηνιών θέσης σε εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, χωρίς να έχουν παρακολουθήσει τα μαθήματα και χωρίς να έχουν υποβληθεί στις εξετάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1, υπό την προϋπόθεση ότι οι οδηγοί αυτοί αποδεικνύουν ότι έχουν ασκήσει τις δραστηριότητες οδηγού οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων κατά τα πέντε έτη που προηγούνται των ημερομηνιών θέσης σε εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

Επιτρέπονται εποχιακές αναστολές δραστηριοτήτων και κάθε είδους διακοπές της απασχόλησης, εφόσον δεν υπερβαίνουν τους έξι μήνες ανά δωδεκάμηνο ή σύνολο 18 μηνών για ολόκληρη την περίοδο.

Το πιστοποιητικό που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο ισχύει μόνο για τις μεταφορές που πραγματοποιούνται στο εσωτερικό του κράτους μέλους που το χορήγησε. Η ισχύς του λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 1986.

3. ιΕνα κράτος μέλος έχει τη δυνατότητα να απαιτήσει από τους οδηγούς οι οποίοι εκτελούν μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων με οχήματα που είναι εγγεγραμμένα στο εν λόγω κράτος μέλος, να διαθέτουν πιο εκτεταμένη επαγγελματική κατάρτιση από εκείνη που προβλέπεται στο παράρτημα. Είναι δυνατόν να πρόκειται για έναν κύκλο εκπαίδευσης που ήδη υπάρχει σε ένα κράτος μέλος, ή που ένα κράτος μέλος αποφασίζει να καθιερώσει στο μέλλον.

4. Τα πιστοποιητικά που έχουν χορηγηθεί από τα κράτη μέλη πριν από τις ημερομηνίες θέσης σε εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, βάσει ισχυουσών εθνικών διατάξεων για τις οποίες η Επιτροπή έχει διαπιστώσει ότι αντιστοιχούν τουλάχιστον στις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, αναγνωρίζονται ως πιστοποιητικά κατάρτισης κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας μέχρις ότου λήξει η ισχύς τους, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε έτη.

Άρθρο 5

1. Το πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης που αναφέρεται στο άρθρο 1, ισχύει για πέντε έτη.

2. Η ισχύς του πιστοποιητικού αυτού είναι δυνατόν να παρατείνεται για πενταετείς περιόδους, εφόσον ο κάτοχός του:

α) ^παρακολούθησε, κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους πριν από τη λήξη ισχύος του πιστοποιητικού του, μαθήματα επιμόρφωσης, αναγνωρισμένα από την αρμόδια αρχή, και επέτυχε σε εξετάσεις αναγνωρισμένες από την εν λόγω αρμόδια αρχή ή

β) ^μπορεί να αποδείξει, στην αρμόδια αρχή ή οργανισμό, ότι άσκησε, χωρίς διακοπή, τη δραστηριότητά του, από την ημερομηνία εκδόσεως ή της τελευταίας παράτασης του πιστοποιητικού του. Επιτρέπονται εποχιακές αναστολές δραστηριοτήτων και κάθε είδους διακοπές της απασχόλησης, εφόσον δεν υπερβαίνουν τους έξι μήνες ανά δωδεκάμηνο.

3. ιΕνα κράτος μέλος μπορεί να προβλέπει μικρότερη διάρκεια ισχύος για τα πιστοποιητικά επαγγελματικής κατάρτισης των οδηγών οι οποίοι εκτελούν μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων με οχήματα τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο εν λόγω κράτος μέλος.

Άρθρο 6

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 4, το πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης που αναφέρει το άρθρο 1 και το οποίο χορηγείται από ένα κράτος μέλος, αναγνωρίζεται από όλα τα άλλα κράτη μέλη.

Άρθρο 7

1. Εφαρμόζεται η διαδικασία της παραγράφου 2 προκειμένου να τροποποιηθεί η παρούσα οδηγία ώστε:

- να λαμβάνονται υπόψη οι μελλοντικές τροποποιήσεις της ADR,

- να προσαρμόζεται η παρούσα οδηγία στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο στους τομείς τους οποίους καλύπτει.

2. Η Επιτροπή επικουρείται από μια επιτροπή την οποία αποτελούν αντιπρόσωποι των κρατών μελών και στην οποία προεδρεύει ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής.

Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει στην εν λόγω επιτροπή σχέδιο των ληπτέων μέτρων. Η επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της για το σχέδιο αυτό μέσα σε προθεσμία που μπορεί να ορίζει ο πρόεδρος ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα του θέματος. Η γνώμη διατυπώνεται με την πλειοψηφία που προβέπεται στο άρθρο 148 παράγραφος 2 της συνθήκης για την έκδοση των αποφάσεων που καλείται να λάβει το Συμβούλιο βάσει προτάσεως της Επιτροπής. Κατά την ψηφοφορία στην επιτροπή, οι ψήφοι των αντιπροσώπων των κρατών μελών σταθμίζονται σύμφωνα με το προαναφερόμενο άρθρο. Ο πρόεδρος δεν λαμβάνει μέρος στην ψηφοφορία.

Η Επιτροπή θεσπίζει τα προτεινόμενα μέτρα εφόσον είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής.

Εάν τα προτεινόμενα μέτρα δεν είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής, ή ελλείψει γνώμης, η Επιτροπή υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση στο Συμβούλιο πρόταση σχετική με τα ληπτέα μέτρα. Το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία.

Εάν το Συμβούλιο δεν έχει αποφασίσει μετά την παρέλευση τρίμηνης προθεσμίας αφότου επελήφθη του θέματος, τα προτεινόμενα μέτρα θεσπίζονται από την Επιτροπή.

Άρθρο 8

Θέση σε εφαρμογή

Οι οδηγοί οχημάτων που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με το πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης:

α) ^από την 1η Ιουλίου 1992:

- για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων σε βυτία, με βυτιοφόρα οχήματα ή μεταφορικές μονάδες που περιλαμβάνουν βυτία ή εμπορευματοκιβώτια-βυτία, χωρητικότητας άνω των 3^000 λίτρων,

- για τη μεταφορά εκρηκτικών υλών

β) ^από την 1η Ιανουαρίου 1995, για οποιαδήποτε άλλη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων που αναφέρει το άρθρο 1.

Ωστόσο, για τους οδηγούς οχημάτων που είναι εγγεγραμμένα στην Πορτογαλία, η ημερομηνία «1η Ιανουαρίου 1995» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «1η Ιανουαρίου 1996».

ιΕνα κράτος μέλος μπορεί να ορίζει ημερομηνίες που προηγούνται των ημερομηνιών που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο για τους οδηγούς που εκτελούν μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων με οχήματα που είναι εγγεγραμμένα στο εν λόγω κράτος μέλος.

Άρθρο 9

1. Κατόπιν διαβουλεύσεων με την Επιτροπή, τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις προκειμένου να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία.

2. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το κείμενο των κυριότερων διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα ο οποίος διέπεται από την παρούσα οδηγία.

3. Η Επιτροπή θα υποβάλει στο Συμβούλιο, πριν από την 1η Σεπτεμβρίου 1990, έκθεση για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, από κάθε κράτος μέλος, συνοδευόμενη ενδεχομένως από προτάσεις τροποποιήσεων.

Άρθρο 10

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 21 Δεκεμβρίου 1989.

Για το Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

E. CRESSON

(1) ΕΕ αριθ. C 322 της 15.^12.^1988, σ. 11.

(2) ΕΕ αριθ. C 47 της 27.^2.^1989, σ. 182.

(3) ΕΕ αριθ. C 56 της 6.^3.^1989, σ. 27.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4

Οι γνώσεις που πρέπει να συνεκτιμώνται για τη χορήγηση του πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης πρέπει να αντλούνται από την εξής τουλάχιστον διδακτέα ύλη:

α) ^γενικές διατάξεις που εφαρμόζονται στη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων

β)

κύριοι τύποι κινδύνων

γ)

μέτρα πρόληψης και ασφάλειας, κατάλληλα για τους διάφορους τύπους κινδύνων

δ)

συμπεριφορά μετά από ατύχημα (πρώτες βοήθειες, ασφάλεια της κυκλοφορίας, βασικές γνώσεις σχετικά με τη χρησιμοποίηση του εξοπλισμού προστασίας, κ.λπ.)

ε)

επισήμανση και σηματοδότηση των κινδύνων

στ)

τί πρέπει και τί δεν πρέπει να κάνει ένας οδηγός οχήματος κατά τη μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων

ζ)

αντικείμενο και λειτουργία του τεχνικού εξοπλισμού των οχημάτων που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων

η)

απαγορεύσεις για την από κοινού φόρτωση στο ίδιο όχημα ή στο ίδιο εμπορευματοκιβώτιο

θ)

προφυλακτικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται κατά τη φόρτωση και την εκφόρτωση των επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Οι γνώσεις για τη χορήγηση του πιστοποιητικού κατάρτισης στους οδηγούς οχημάτων που μεταφέρουν εμπορεύματα σε δέματα πρέπει να αφορούν επίσης:

ι)

τον χειρισμό και τη στοιβασία των δεμάτων.

Οι γνώσεις για τη χορήγηση του πιστοποιητικού κατάρτισης στους οδηγούς οχημάτων που μεταφέρουν εμπορεύματα με βυτία πρέπει να αφορούν επίσης:

ια)

τη συμπεριφορά, εν κινήσει, των οχημάτων με βυτία ή με εμπορευματοκιβώτια-βυτία, συμπεριλαμβανομένων των κινήσεων του φορτίου.