31989L0394

Οδηγία 89/394/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου για την τρίτη τροποποίηση της οδηγίας 75/726/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τους χυμούς φρούτων και ορισμένα ομοειδή προϊόντα

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 186 της 30/06/1989 σ. 0014 - 0016


ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 1989 για την τρίτη τροποποίηση της οδηγίας 75/726/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τους χυμούς φρούτων και ορισμένα ομοειδή προϊόντα ( 89/394/ΕΟΚ )

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙKΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ιΕχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως τα άρθρα 43 και 100^Α,

την πρόταση της Επιτροπής^(1 ),

Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο^(2 ),

ιΕχοντας υπόψη τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής^(3 ),

Εκτιμώντας :

ότι η οδηγία 75/726/ΕΟΚ^(4 ), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, δεν προβλέπει τη δυνατότητα παρασκευής νέκταρος φρούτων χωρίς προσθήκη σακχάρων ότι, λόγω της εξέλιξης των συνηθειών όσον αφορά τη διατροφή, θα πρέπει να θεωρηθεί πιθανή η παρασκευή των προϊόντων αυτών

ότι δεν είναι δυνατόν να ληφθεί χυμός από ορισμένα εξωτικά φρούτα χωρίς τον πολτό ότι είναι απαραίτητο να προβλεφθεί η ενδεχόμενη χρησιμοποίηση πολτού ( πουρέ ) φρούτων κατά την παρασκευή ορισμένων χυμών φρούτων

ότι θα πρέπει να επεκταθεί για όλα τα είδη νέκταρος φρούτων η δυνατότητα αντικατάστασης του συνόλου των σακχάρων από μέλι, εντός των καθορισμένων ορίων, και να καταργηθεί η δυνατότητα να χρησιμοποιούνται συγχρόνως σάκχαρα και μέλι σε ορισμένα είδη νέκταρος

ότι θα πρέπει να επιτραπεί η προσθήκη σακχάρων σε ορισμένους συμπυκνωμένους χυμούς φρούτων μόνο στην περίπτωση που προορίζονται για άμεση πώληση στον καταναλωτή, ενώ η εν λόγω προσθήκη σακχάρων δεν θα μπορεί να υπερβαίνει στο τελικό στάδιο τα επιτρεπομένα όρια,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ :

Άρθρο 1 Η οδηγία 75/726/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής :

1 . ^Στο άρθρο 1, η παράγραφος 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο :

"7 . ^Νέκταρ φρούτου :

α ) ^το μη ζυμωθέν αλλά ζυμώσιμο προϊόν που λαμβάνεται με προσθήκη ύδατος και σακχά -

ρων σε χυμό φρούτου, συμπυκνωμένο χυμό φρούτου, πολτό φρούτου, συμπυκωμένο πολτό φρούτου ή σε μείγμα των προϊόντων αυτών και το οποίο επιπλέον είναι σύμφωνο με το παράρτημα

β ) ^ωστόσο, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 14, μπορεί να λαμβάνεται απόφαση για ορισμένα φρούτα με χυμό υψηλής φυσικής περιεκτικότητας σε σάκχαρα, σύμφωνα με την οποία η παρασκευή νέκταρος από τα φρούτα αυτά επιτρέπεται να γίνεται χωρίς την προσθήκη σακχάρων ."

2 . ^Στο άρθρο 4 παράγραφος 1 το στοιχείο α ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο :

"α ) ^η ανάμειξη ενός ή περισσοτέρων ειδών χυμού φρούτων ή/και πολτού φρούτων ( όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφοι 2 και 5 ) ".

3 . ^Στο άρθρο 7 παράγραφος 2, τα στοιχεία γ ) και δ ) αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο :

"γ ) ^η ολική αντικατάσταση των σακχάρων από μέλι μέσα στο όριο του 20 % που ορίζεται στο στοιχείο^α )

"δ ) ^για την παρασκευή των ειδών νέκταρος φρούτων που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο γ ), εφόσον λαμβάνονται από μήλα, αχλάδια ή ροδάκινα ή μείγμα αυτών των φρούτων, η προσθήκη κιτρικού οξέος σε ποσότητα μέχρι 5 γραμμάρια ανά λίτρο τελικού προϊόντος εντούτοις, το κιτρικό οξύ μπορεί να αντικαθίσταται εν όλω ή εν μέρει από ισοδύναμη ποσότητα χυμού λεμονιού ."

4 . ^Στο άρθρο 7, οι παράγραφοι 3 και 4 διαγραφόνται .

5 . ^Στο άρθρο 8, το στοιχείο α ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο :

"α ) ^οι επεξεργασίες και οι μέθοδοι που απαριθμούνται στο άρθρο 4, εκτός από τις διατάξεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2 στοιχείο α ). Εντούτοις, η προσθήκη σακχάρων που προβλέπεται στο εν λόγω στοιχείο α ) επιτρέπεται μόνο για τους προσυσκευασμένους συμπυκνωμένους χυμούς φρούτων που προορίζονται για τον τελικό καταναλωτή και με την προϋπόθεση ότι η εν λόγω προσθήκη σακχάρων αναφέρεται στην ονομασία στην περίπτωση αυτή η ολική ποσότητα των προστιθέμενων σακχάρων, εκφρασμένη σε σχέση με τον όγκο του "παρασκευασμένου από συμπυκνωμένο ^.^.^." χυμού δεν πρέπει να υπερβαίνει το όριο που καθορίζεται στο άρθρο^4 παράγραφος 2 στοιχείο α ) σημεία i ) και ii ).

Για περίοδο δέκα ετών και από τις 14 Ιουνίου 1989, στο συμπυκνωμένο χύμο πορτοκαλιού που δεν προορίζεται για τον τελικό καταναλωτή μπορεί να προστεθεί ως διορθωτική ποσότητα σακχάρων εκφρασμένη σε ξηρά ύλη όχι μεγαλύτερη των 15 γραμμαρίων ανά λίτρο .

Στην περίπτωση που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο, η προσθήκη σακχάρου πρέπει να γνωστοποιείται στον μεταποιητή σύμφωνα με τα συναλλακτικά ήθη .

Κατά τη λήξη της προθεσμίας που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο, το Συμβούλιο αποφασίζει, μετά από πρόταση της Επιτροπής, αν θα διατηρήσει ή όχι την παρέκκλιση που προβλέπεται στο εν λόγω εδάφιο ".

6 . ^Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο :

"ιΑρθρο 11β

Οι τροποποιήσεις που απαιτούνται για την προσαρμογή των άρθρων 4, 7, 8 και 9 καθώς και του παραρτήματος στις τεχνικές εξελίξεις θεσπίζονται με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 14, εκτός από εκείνες που αφορούν τα πρόσθετα ."

7 . ^Το άρθρο 13 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο :

"ιΑρθρο 13

Τα κριτήρια αναγνώρισης και καθαρότητας των προϊόντων προσθήκης και επεξεργασίας που αναφέρονται στα άρθρα 4 και 7 καθορίζονται, εφόσον παραστεί ανάγκη, με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 14 ."

8 . ^Το άρθρο 14 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο :

"ιΑρθρο 14

1 . Στην περίπτωση που γίνεται αναφορά στη διαδικασία που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, η μόνιμη επιτροπή τροφίμων συγκαλείται από τον πρόεδρό της είτε με πρωτοβουλία του ιδίου είτε μέτα από αίτηση του αντιπροσώπου ενός κράτους μέλους .

2 . Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει στην μόνιμη επιτροπή τροφίμων σχέδιο μέτρων που πρέπει να ληφθούν . Η μόνιμη επιτροπή τροφίμων διατυπώνει τη γνώμη της για το σχέδιο αυτό εντός προθεσμίας που μπορεί να ορίσει ο πρόεδρος ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα του θέματος . Η γνώμη διατυπώνεται με την πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 148 παράγραφος 2 της συνθήκης για την έκδοση των αποφάσεων που καλείται να λάβει το Συμβούλιο βάσει πρότασης της Επιτροπής . Κατά τη ψηφοφορία στην μόνιμη επιτροπή τροφίμων οι ψήφοι των αντιπροσώπων των κρατών μελών σταθμίζονται σύμφωνα με το προαναφερόμενο άρθρο . Ο πρόεδρος δεν λαμβάνει μέρος στην ψηφοφορία .

3 . ^α ) ^Η Επιτροπή θεσπίζει τα προτεινόμενα μέτρα εφόσον είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής τροφίμων

β ) ^όταν τα προτεινόμενα μέτρα δεν είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής τροφίμων ή ελλείψει γνώμης της, η Επιτροπή υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση στο Συμβούλιο πρόταση σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν . Το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία .

Αν, το Συμβούλιο δεν αποφασίσει εντός προθεσμίας τριών μηνών από την υποβολή της πρότασης, η Επιτροπή θεσπίζει τα προταθέντα μέτρα ."

9 . ^Το άρθρο 15 διαγράφεται .

10 . ^Στο άρθρο 16 παράγραφος 1, το στοιχείο στ ) διαγράφεται .

11 . ^Στο άρθρο 16, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο :

"2 . Οι παρεκκλίσεις σε θέματα προσθέτων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 στοιχεία γ ), δ ), ε ) ζ ) και η ) παύουν να ισχύουν όταν οι σχετικές κανονιστικές διατάξεις τεθούν σε εφαρμογή σε κοινοτικό επίπεδο ."

12 . ^Το παράρτημα αντικαθίσταται από το παράρτημα της παρούσας οδηγίας .

Άρθρο 2 Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία . Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή περί αυτού .

Εφαρμόζουν αυτά τα μέτρα κατά τρόπο ώστε :

- να επιτραπεί το εμπόριο των προϊόντων που είναι σύμφωνα με την παρούσα οδηγία το αργότερο στις 14 Ιουνίου 1990 .

- να απαγορευθεί το εμπόριο των προϊόντων που δεν είναι σύμφωνα με την παρούσα οδηγία από τις 14 Ιουνίου 1991 .

Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη .

Λουξεμβούργο, 14 Ιουνίου 1989 .

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

P . SOLBES

( 1 ) ΕΕ αριθ . C 24 της 31 . 1 . 1987, σ . 12 .

( 2 ) ΕΕ αριθ . C 122 της 9 . 5 . 1988, σ . 78, και ΕΕ αριθ . C^120 της

16.^5 . 1989 .

( 3 ) ΕΕ αριθ . C 150 της 2 . 6 . 1987, σ . 16 .

( 4 ) ΕΕ αριθ . L 311 της 1 . 12 . 1975, σ . 40 . ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΝΕΚΤΑΡΟΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΙΙΙ . ^

Νέκταρ φρούτων

Ελάχιστη οξύτητα

εκφρασμένη σε

γραμμάρια

τρυγικού οξέος ανά

λίτρο τελικού

προϊόντος

Ελάχιστη

περιεκτικότητα σε

χυμό και

ενδεχομένως

πολτό, εκφρασμένη

σε % κατά βάρος

του τελικού

προϊόντος

ΙΙΙ .

Φρούτα με ξινό χυμό μη καταναλώσιμο στη φυσική του

κατάσταση

Καρποί βρώσιμοι ρολογιάς ( Passiflora edulis )

8 ( 1 )

25

Στρύχνοι Quito ( Solanum quitoense )

5 ( 1 )

25

Μαύρα φραγκοστάφυλα

8 ^(;)

25

Λευκά φραγκοστάφυλα

8 ^(;)

25

Κόκκινα φραγκοστάφυλα

8 ^(;)

25

Κοκκινοπράσινα φραγκοστάφυλα

9 ^(;)

30

Καρποί ιπποφαούς του ραμνοειδούς ( Hippophae )

9 ( 1 )

25

Αγριοκορόμηλα

8 ^(;)

30

Δαμάσκηνα

6 ^(;)

30

Χονδροδαμάσκηνα

6 ^(;)

30

Καρποί σορβιάς

8 ^(;)

30

Κυνόρροδα ( Καρποί της Rosa sp .)

8 ( 1 )

40

Βύσσινα ( Griottes )

8 ^(;)

35

Κεράσια

6 ^(;)

40

Βατσίνια

4 ^(;)

40

Σαρκώδεις καρποί κουφοξυλίας

7 ^(;)

50

Σμέουρα ( Φραμπουάζ )

7 ^(;)

40

Βερίκοκα

3 ^(;)

40

Φράουλες

5^(;)

40

Βατόμουρα και μούρα

6 ^(;)

40

Κόκκινα βατσίνια

9^(;)

30

Κυδώνια

7 ^(;)

50

Λεμόνια και μικρολέμονα

-(;)

25

ιΑλλα φρούτα που ανήκουν στην κατηγορία αυτή

-(;)

25

ΙΙΙ .

Φρούτα με μικρή οξύτητα ή ιδιαίτερα σαρκώδη, ή πολύ αρωματισμένα, με χυμό μη καταναλώσιμο στη φυσική του κατάσταση

Μάνγκες

-(;)

35

Μπανάνες

-(;)

25

Γκούαβες

-(;)

25

Παπάγιες

-(;)

25

Λίτσι

-(;)

25

Κουδόμηλα

-(;)

25

Annona muricata

-( 1 )

25

Annona reticulata

-( 1 )

25

Cherimoles

-( 1 )

25

Ρόδια

-(;)

25

Καρύδια ανακαρδιοειδών

-(;)

25

Spondia purpurea

-( 1 )

25

Sondias tuberosa aroda

-( 1 )

30

Άλλα φρούτα που ανήκουν στην κατηγορία αυτή

-(;)

25

ΙΙΙ .

Φρούτα με χυμό καταναλώσιμο στη φυσική του κατάσταση

Μήλα

3 ^(;)

50

Αχλάδια

3 ^(;)

50

Ροδάκινα

3 ^(;)

45

Εσπεριδοείδη εκτός από λεμόνια και μικρολέμονα ( καρπούς

λιμεττίας )

5 ^(;)

50

Ανανάδες

4 ^(;)

50

ιΑλλα φρούτα της ίδιας κατηγορίας

-(;)

50

(;) ιΟριο που δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση του προϊόντος που αναφέρεται στο άρθρο^3 παράγραφος^2 στοιχείο^γ).