31989L0297

Οδηγία 89/297/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Απριλίου 1989 που αφορά την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την πλευρική προστασία (πλευρικοί προφυλακτήρες) ορισμένων οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκομένων τους

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 124 της 05/05/1989 σ. 0001 - 0007
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 13 τόμος 18 σ. 0234
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 13 τόμος 18 σ. 0234


ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Απριλίου 1989 που αφορά την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την πλευρική προστασία ( πλευρικοί προφυλακτήρες ) ορισμένων οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους ( 89/297/ΕΟΚ )

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙKΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ιΕχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο^100^Α,

την πρόταση της Επιτροπής^(1 ),

Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο^(2 ),

ιΕχοντας υπόψη τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής^(3 ),

Εκτιμώντας :

ότι επιβάλλεται να εκδοθούν τα μέτρα για την προοδευτική καθίδρυση της εσωτερικής αγοράς κατά τη διάρκεια χρονικής περιόδου η οποία λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 1992 ότι η εσωτερική αγορά περιλαμβάνει ένα χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα μέσα στον οποίο εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, των προσώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων

ότι οι τεχνικές προδιαγραφές, τις οποίες πρέπει να ικανοποιούν τα οχήματα σύμφωνα με τις εθνικές νομοθεσίες, αφορούν, μεταξύ άλλων, τους πλευρικούς προφυλακτήρες των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους

ότι οι προδιαγραφές αυτές διαφέρουν από το ένα κράτος μέλος στο άλλο ότι, για το λόγο αυτό, είναι αναγκαίο όλα τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν τις ίδιες προδιαγραφές, είτε επιπλέον, είτε σε αντικατάσταση της υπάρχουσας νομοθεσίας τους, ώστε, ειδικότερα, να καταστεί δυνατή η εισαγωγή της διαδικασίας έγκρισης ΕΟΚ για κάθε τύπο οχήματος που αποτελεί το αντικείμενο της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 6ης Φεβρουαρίου 1970 περί προσεγγίσεως

των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν στην έγκριση των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους^(4 ), ότως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 87/403/ΕΟΚ^(5 )

ότι, για να αυξηθεί η οδική ασφάλεια, είναι απαραίτητο να εφοδιαστούν όλα τα βαριά οχήματα με πλευρικούς προφυλακτήρες, ώστε να προστατεύονται αποτελεσματικά οι μη προστατευόμενοι χρήστες του δρόμου ( πεζοί, ποδηλάτες, μοτοσυκλετιστές ) από τον κίνδυνο πτώσης κάτω από τις πλευρές των εν λόγω οχημάτων

ότι, για πρακτικούς λόγους, πρέπει να προβλεφθούν διαφορετικές προθεσμίες εφαρμογής για τις νέες εγκρίσεις ανά τύπο και για όλα τα νέα οχήματα

ότι η προσέγγιση των εθνικών νομοθεσιών σχετικά με τα οχήματα με κινητήρα προϋποθέτει την αναγνώριση από τα κράτη μέλη των ελέγχων που εκτελούνται από καθένα από αυτά σύμφωνα με κοινές προδιαγραφές,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ :

Άρθρο 1 Νοείται ως όχημα, για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, κάθε όχημα με κινητήρα των κατηγοριών Ν2και Ν3και τα ρυμουλκούμενα των κατηγοριών Ο3και Ο4, όπως περιγράφονται στο παράρτημα^Ι της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ, που προορίζεται για οδική χρήση, με ή χωρίς αμάξωμα και εκ κατασκευής ταχύτητα άνω των 25^km/h .

Άρθρο 2 1 . Τα κράτη μέλη δεν μπορούν, για λόγους που σχετίζονται με την πλευρική προστασία, να αρνηθούν τη χορήγηση έγκρισης ΕΟΚ ή εθνικής έγκρισης για ένα όχημα, αν το όχημα αυτό πληροί τις προδιαγραφές του παραρτήματος .

2 . Τα κράτη μέλη δεν μπορούν, για λόγους που σχετίζονται με την πλευρική προστασία, να αρνηθούν ή να απαγορεύσουν την πώληση, τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας, τη θέση σε κυκλοφορία ή τη χρήση ενός οχήματος, αν το όχημα αυτό πληροί τις προδιαγραφές του παραρτήματος .

Άρθρο 3 Κάθε κράτος μέλος που προβαίνει σε έγκριση ΕΟΚ, λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να ενημερώνεται για όλες τις τροποποιήσεις που γίνονται σε ένα από τα στοιχεία ή τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο παράρτημα . Οι αρμόδιες αρχές του εν λόγω κράτους μέλους αποφασίζουν αν πρέπει να εκτελεστούν νέες δοκιμές στον τροποποιημένο τύπο συνοδευόμενες από ένα νέο πρακτικό . Αν με τις δοκιμές αυτές αποκαλυφθεί ότι δεν ικανοποιούνται οι προδιαγραφές της παρούσας οδηγίας, η τροποποίηση δεν εγκρίνεται .

Άρθρο 4 1 . Από την 1η Ιουνίου 1990, τα κράτη μέλη :

- δεν μπορούν πλέον να εκδίδουν το πιστοποιητικό που προβλέπεται στο άρθρο^10 παράγραφος^1 τρίτη περίπτωση της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ για έναν τύπο οχήματος του οποίου τα μέρη που εξασφαλίζουν την πλευρική προστασία δεν πληρούν τις προδιαγραφές την παρούσας οδηγίας,

- μπορούν να αρνηθούν την έγκριση σε εθνικό επίπεδο ενός τύπου οχήματος του οποίου τα μέρη που εξασφαλίζουν την πλευρική προστασία δεν πληρούν τις προδιαγραφές της παρούσας οδηγίας .

2 . Από την 1η Μαιου 1991, τα κράτη μέλη μπορούν να απαγορεύουν να τίθενται σε κυκλοφορία για πρώτη φορά οχήματα των οποίων τα μέρη που εξασφαλίζουν την πλευρική προστασία δεν πληρούν τις προδιαγραφές της παρούσας οδηγίας .

Άρθρο 5 Κάθε αναγκαία τροποποίηση για την προσαρμογή των προδιαγραφών του παραρτήματος στην τεχνική πρόοδο, εγκρίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο^13 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ .

Άρθρο 6 1 . Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο στις 30 Οκτωβρίου 1989 . Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά .

2 . Τα κράτη μέλη φροντίζουν να ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία .

Άρθρο 7 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη .

Λουξεμβούργο, 13 Απριλίου 1989 .

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

P . SOLBES

( 1 ) ΕΕ αριθ . C 265 της 5 . 10 . 1987, σ . 21 .

( 2 ) ΕΕ αριθ . C 94 της 11 . 4 . 1988, σ . 23 .

( 3 ) ΕΕ αριθ . C 80 της 28 . 3 . 1988, σ . 17.(4 ) ΕΕ αριθ . L 42 της 23 . 2 . 1970, σ . 1 .

( 5 ) ΕΕ αριθ . L 220 της 8 . 8 . 1987, σ . 44 . ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 1 .

Γενικές προδιαγραφές και ορισμοί

1.1 .

Τα οχήματα των κατηγοριών Ν2, Ν3, Ο3και Ο4πρέπει να κατασκευάζονται ή/και να εξοπλίζονται με τέτοιον τρόπο ώστε να παρέχουν, όταν είναι ολόκληρα, αποτελεσματική προστασία στους απροστάτευτους χρήστες των δρόμων ( πεζοί, ποδηλάτες, μοτοσυκλετιστές ), από τον κίνδυνο να πέσουν κάτω από το όχημα και να εμπλακούν κάτω από τους τροχούς του ^(;).

Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται :

- στους ελκυστήρες για ημιρυμουλκούμενα,

- στα ρυμουλκούμενα οχήματα που είναι ειδικά σχεδιασμένα και κατασκευασμένα για τη μεταφορά πολύ μακρών φορτίων αδιαίρετου μήκους, όπως είναι η ξυλεία, οι χαλύβδινοι ράβδοι κλπ .,

- στα οχήματα που είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα για ειδικούς σκοπούς, όπου δεν είναι δυνατόν, για πρακτικούς λόγους, να τοποθετηθούν τέτοιοι πλευρικοί προφυλακτήρες .

1.2 .

ιΕνα όχημα θεωρείται ότι ικανοποιεί τις προδιαγραφές του σημείου 1.1, αν τα πλευρικά του μέρη παρέχουν προστασία σύμφωνα με τις διατάξεις των παρακάτω σημείων .

1.3 .

Ορισμοί

1.3.1 .

Τύπος οχήματος όσον αφορά την πλευρική προστασία

Με τον όρο "τύπος οχήματος όσον αφορά την πλευρική προστασία" νοούνται οχήματα που δεν διαφέρουν ως προς τα ακόλουθα βασικά χαρακτηριστικά :

Εύρος του οπίσθιου άξονα, δομή, διαστάσεις, μορφή και υλικά του αμαξώματος και του πλαισίου, χαρακτηριστικά της ανάρτησης του οχήματος κατά το μέτρο που έχουν σχέση με τις προδιαγραφές του σημείου^2 .

1.3.2 .

Μάζα χωρίς φορτίο νοείται το βάρος του οχήματος σε κατάσταση λειτουργίας, χωρίς επιβάτες και φορτίο, αλλά πλήρως εφοδιασμένο με καύσιμα, ψυκτικό, λιπαντικό, εργαλεία και εφεδρικό τροχό, εφόσον αυτά παρέχονται από τον κατασκευαστή του οχήματος ως συνήθης εξοπλισμός .

1.4 .

Τοποθέτηση του οχήματος

ιΟταν ένα όχημα ελέγχεται ως προς τη συμφωνία του με τις τεχνικές προδιαγραφές που εκτίθενται στο σημείο^2, τοποθετείται ως εξής :

- το όχημα τοποθετείται σε οριζόντια και επίπεδη επιφάνεια,

- οι κατευθυντήριοι τροχοί είναι στραμμένοι κατευθείαν μπροστά,

- το όχημα είναι αφόρτωτο,

- τα ημιρυμουλκούμενα οχήματα τοποθετούνται στα υποστηρίγματά τους με την επιφάνεια φόρτωσής τους οριζόντια .

2 .

Πλευρική προστασία που εξασφαλίζεται με ειδική διάταξη ( πλευρικός προφυλακτήρας )

2.1 .

Η εν λόγω διάταξη δεν πρέπει να αυξάνει το ολικό πλάτος του οχήματος και το κύριο μέρος της εξωτερικής της επιφάνειας δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από 120^mm προς τα έσω από το απώτερο επίπεδο ( μέγιστο πλάτος) του οχήματος . Το εμπρόσθιο άκρο της διάταξης μπορεί, σε ορισμένα οχήματα, να είναι στραμμένο προς τα μέσα, σύμφωνα με τα σημεία 2.4.2 και 2.4.3 . Τα τελευταία 250^mm τουλάχιστον του οπίσθιου άκρου της διάταξης δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από 30^mm προς τα έσω από το απώτερο άκρο των οπίσθιων ελαστικών ( εξαιρουμένης της τυχόν διόγκωσης των ελαστικών κοντά στο έδαφος ).

2.2 .

Η εξωτερική επιφάνεια της προστατευτικής διάταξης πρέπει να είναι λεία, ουσιαστικά επίπεδη ή κυματοειδής κατά την οριζόντια έννοια και κατά το δυνατόν συνεχής από εμπρός μέχρι πίσω παρακείμενα μέρη μπορούν, εντούτοις, να υπερκαλύπτονται, αρκεί η ακμή στο σημείο υπερκάλυψης να βλέπει προς τα πίσω ή προς τα κάτω είναι δυνατόν επίσης να αφήνεται ένα διάκενο όχι μεγαλύτερο από 25^mm μετρούμενο κατά μήκος, αρκεί το οπίσθιο μέρος να μην προεξέχει από το εμπρόσθιο οι κυρτές κεφαλές των βιδών ή των πριτσινιών δεν επιτρέπεται να απέχουν από την επιφάνεια της προστατευτικής επιφάνειας περισσότερο από 10^mm άλλα μέρη επιτρέπεται να προεξέχουν επίσης μέχρι 10^mm, με την προϋπόθεση ότι είναι λεία και ομοιόμορφα στρογγυλεμένα . ιΟλες οι εξωτερικές ακμές και γωνίες πρέπει να στρογγυλεύονται σε καμπύλες με ακτίνα τουλάχιστον 2,5^mm ( γεγονός που ελέγχεται σύμφωνα με όσα περιγράφονται στην οδηγία 74/483/ΕΟΚ )^($).

(;) Η παρούσα οδηγία δεν εμποδίζει τα κράτη να θέτουν πρόσθετες απαιτήσεις για τα μέρη του οχήματος που είναι πιο μπροστά από τους εμπρόσθιους ή πιο πίσω από τους οπίσθιους τροχούς .

($) ΕΕ αριθ . L 266 της 2. 10 . 1974, σ . 4 .

2.3 .

Η διάταξη μπορεί να αποτελείται από μια συνεχή επίπεδη επιφάνεια, ή μία ή περισσότερες μεταλλικές ράβδους, ή ένα συνδυασμό επίπεδων επιφανειών και ράβδων όταν χρησιμοποιούνται ράβδοι, η μεταξύ τους απόσταση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 300^mm, το δε πλάτος τους πρέπει να είναι τουλάχιστον :

- 50 mm για τα οχήματα των κατηγοριών Ν2και Ο3,

- 100 mm για τα οχήματα των κατηγοριών Ν3και Ο4, οι δε ράβδοι αυτές πρέπει να είναι επίπεδες . Οι συνδυασμοί επίπεδων επιφανειών και ράβδων πρέπει να αποτελούν συνεχή πλευρικό προφυλακτήρα, με την επιφύλαξη του σημείου^2.2 .

2.4 .

Το εμπρόσθιο άκρο του πλευρικού προφυλακτήρα πρέπει να είναι κατασκευασμένο ως εξής :

2.4.1 .

Η θέση του πρέπει να είναι :

2.4.1.1 .

Σε οχήματα με κινητήρα : όχι περισσότερο από 300^mm πίσω από το εγκάρσιο κάθετο επίπεδο που εφάπτεται στο πίσω μέρος του ελαστικού του πρώτου τροχού μπροστά από τον προφυλακτήρα .

2.4.1.2 .

Σε ρυμουλκούμενα οχήματα με ράβδο έλξης : όχι περισσότερο από 500^mm πίσω από το επίπεδο που ορίζεται στο σημείο^2.4.1.1 .

2.4.1.3 .

Σε ημιρυμουλκούμενα οχήματα : όχι περισσότερο από 250^mm πίσω από το μέσο εγκάρσιο επίπεδο των υποστηριγμάτων, αν υπάρχουν εν πάση περιπτώσει η απόσταση του εμπρόσθιου άκρου του προφυλακτήρα από το εγκάρσιο επίπεδο που διέρχεται από το κέντρο του πείρου του υποστηρίγματος, στην απώτερη προς τα πίσω θέση του, δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από^2,7^m .

2.4.2 .

ιΟταν το εμπρόσθιο άκρο βρίσκεται σε κατά τα άλλα ελεύθερο χώρο, πρέπει να αποτελείται από ένα συνεχές κατακόρυφο στοιχείο εκτεινόμενο σε όλο το πλάτος του προφυλακτήρα η εξωτερική και εμπρόσθια πλευρά του στοιχείου αυτού πρέπει να έχει μήκος τουλάχιστον 50^mm προς τα πίσω και να είναι στραμμένη κατά 100^mm προς τα μέσα, στα οχήματα των κατηγοριών Ν2και Ο3, ενώ για τα οχήματα των κατηγοριών Ν3και Ο4πρέπει να έχει μήκος τουλάχιστον 100^mm προς τα πίσω και να είναι στραμμένη προς τα μέσα κατά 100^mm .

2.4.3 .

Σε οχήματα με κινητήρα στα οποία η διάσταση των 300^mm που ορίζεται στο σημείο 2.4.1.1 βρίσκεται μέσα στο θάλαμο, ο προφυλακτήρας πρέπει να κατασκευάζεται κατά τέτοιον τρόπο ώστε να φθάνει μέχρι τα τοιχώματα του θαλάμου και, αν είναι αναγκαίο, να κάμπτεται προς τα μέσα κατά γωνία που να μην υπερβαίνει τις^45γ .

Επιτρέπεται διάμηκες διάκενο 100^mm μεταξύ του εμπρόσθιου άκρου του προφυλακτήρα και των τοιχωμάτων του θαλάμου, στην περίπτωση αναρτημένων ή αρθωτών θαλάμων . Στην περίπτωση αυτή δεν ισχύουν οι διατάξεις του σημείου^2.4.2 .

2.4.4 .

Σε οχήματα με κινητήρα στα οποία η διάσταση των 300^mm που αναφέρεται στο σημείο 2.4.1.1 βρίσκεται πίσω από το θάλαμο και ο πλευρικός προφυλακτήρας εκτείνεται προς τα εμπρός, όπως περιγράφεται στο σημείο 2.4.3 ως επιλογή του κατασκευαστή, πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις του σημείου 2.4.3 .

2.5 .

Το οπίσθιο άκρο του πλευρικού προφυλακτήρα δεν πρέπει να εκτείνεται περισσότερο από 300^mm εμπρός από το εγκάρσιο κατακόρυφο επίπεδο που εφάπτεται στο εμπρόσθιο σημείο του ελαστικού του αμέσως επόμενου τροχού για το οπίσθιο άκρο δεν απαιτείται συνεχές κατακόρυφο στοιχείο .

2.6 .

Το κάτω άκρο του πλευρικού προφυλακτήρα δεν πρέπει να απέχει, σε κανένα σημείο, περισσότερο από 550^mm από το έδαφος .

2.7 .

Το άνω άκρο του προφυλακτήρα δεν πρέπει να βρίσκεται χαμηλότερα από 350^mm από το μέρος εκείνο του οχήματος που τέμνεται ή του οποίου άπτεται το κατακόρυφο επίπεδο που εφάπτεται στην εξωτερική επιφάνεια των ελαστικών, εξαιρουμένης τυχόν διόγκωσής τους κοντά στο έδαφος, εκτός από τις παρακάτω περιπτώσεις :

2.7.1 .

ιΟταν το επίπεδο του σημείου 2.7 δεν τέμνει το όχημα, το άνω άκρο του προφυλακτήρα πρέπει να βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με την επιφάνεια της πλατφόρμας φόρτωσης ή 950^mm από το έδαφος, ανάλογα με το ποιο από τα δύο αυτά μεγέθη είναι μικρότερο .

2.7.2 .

ιΟταν το επίπεδο του σημείου 2.7 τέμνει το όχημα σε σημείο υψηλότερα από 1,3^m πάνω από το έδαφος, το άνω άκρο του πλευρικού προφυλακτήρα δεν πρέπει να απέχει λιγότερο από 950^mm από το έδαφος .

2.7.3 .

Για οχήματα που είναι ειδικά σχεδιασμένα και κατασκευασμένα, και όχι απλώς προσαρμοσμένα, για τη μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων ή με αποσυνδεόμενο αμάξωμα, το άνω άκρο του προφυλακτήρα μπορεί να προσιδορίζεται σύμφωνα με τα παραπάνω σημεία 2.7.1 και 2.7.2 το εμπορευματοκιβώτιο ή το αμάξωμα θεωρούνται ως μέρη του οχήματος .

2.8 .

Οι πλευρικοί προφυλακτήρες πρέπει να είναι πρακτικά άκαμπτοι, ασφαλώς προσαρμοσμένοι ( δεν πρέπει να είναι δυνατόν να ξεσφίγγονται εξ αιτίας των κραδασμών κατά την κανονική λειτουργία του οχήματος ) και να κατασκευάζονται από μέταλλο ή άλλο κατάλληλο υλικό, εκτός από τα μέρη που αναφέρονται στο σημείο^2.9 .

Οι πλευρικοί προφυλακτήρες θεωρούνται κατάλληλοι αν μπορούν να αντέχουν σε οριζόντια στατική δύναμη 1^kN εφαρμοζόμενης κάθετα σε οποιοδήποτε σημείο της εξωτερικής τους επιφάνειας μέσω ενός εμβόλου, η εμπρόσθια όψη του οποίου είναι κυκλική και επίπεδη, διαμέτρου 220^mm +-^10^mm, και εφόσον η παραμόρφωση του προφυλακτήρα υπό φορτίο δεν υπερβαίνει :

- τα 30^mm στα τελευταία 250^mm του οπίσθιου μέρους του προφυλακτήρα και

- τα 150^mm στο υπόλοιπο μήκος του .

2.8.1 .

Η παραπάνω απαίτηση μπορεί να ελέγχεται υπολογιστικά .

2.9 .

Στους πλευρικούς προφυλακτήρες μπορούν να ενσωματώνονται τα εξαρτήματα που τοποθετούνται κατά μόνιμο τρόπο στο όχημα, όπως π.χ . κιβώτιο συσσωρευτή, δοχεία αέρα, δοχεία καυσίμου, λαμπτήρες, κάτοπτρα, εφεδρικοί τροχοί και κιβώτια εργαλείων, εφόσον ανταποκρίνονται στις διαστάσεις που επιβάλλει η παρούσα οδηγία . ιΟσον αφορά τα διάκενα, πρέπει να εφαρμόζονται οι διατάξεις του σημείου^2.2 .

2.10 .

Ο πλευρικός προφυλακτήρας δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τη στήριξη σωλήνων του συστήματος πέδησης, αέρα ή υγρών .

3 .

Κατά παρέκκλιση από τις παραπάνω προδιαγραφές, τα οχήματα των ακόλουθων τύπων πρέπει να συμφωνούν μόνο με τις ειδικές για κάθε περίπτωση προδιαγραφές που αναφέρονται παρακάτω .

3.1 .

ιΕνα εκτατό ρυμουλκούμενο όχημα πρέπει να ανταποκρίνεται σε όλες τις απαιτήσεις του σημείου^2, όταν είναι κλειστό στο μικρότερό του μήκος όταν το όχημα ανοίγει, οι πλευρικοί προφυλακτήρες πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των σημείων 2.6, 2.7 και 2.8, και των σημείων 2.4 ή 2.5, όχι όμως αναγκαστικά και με των δύο . Η επέκταση του ρυμουλκούμενου οχήματος δεν πρέπει να προκαλεί διάκενα κατά μήκος των πλευρικών προφυλακτήρων .

3.2 .

Σε ένα βυτιοφόρο, που είναι ένα όχημα σχεδιασμένο αποκλειστικά για τη μεταφορά υγρών ουσιών σε κλειστή δεξαμενή μονίμως προσαρμοσμένη στο όχημα, και εφοδιασμένο με συνδέσμους για σωλήνες για τη φόρτωση ή την εκφόρτωση, πρέπει να προσαρμόζονται πλευρικοί προφυλακτήρες που να ανταποκρίνονται, όσο αυτό είναι εφικτό, σε όλες τις προδιαγραφές του σημείου^2 μόνο στις περιπτώσεις που οι επιχειρησιακές απαιτήσεις το καθιστούν αναγκαίο, επιτρέπεται η μη αυστηρή συμφωνία με τις διατάξεις αυτές.

3.3 .

Σε οχήματα που είναι εφοδιασμένα με εκτατά σκέλη για μεγαλύτερη σταθερότητα κατά τη φόρτωση, εκφόρτωση ή άλλες εργασίες για τις οποίες έχει σχεδιαστεί το όχημα, οι πλευρικοί προφυλακτήρες μπορούν να τοποθετούνται με επιπλέον διάκενα, όπου αυτά είναι αναγκαία για να επιτρέπεται η έκταση των σκελών .

3 .4 .

Σε ένα όχημα με σημεία αγκύρωσης για μεταφορές ro-ro, επιτρέπεται να υπάρχουν διάκενα στον πλευρικό προφυλακτήρα για να περνούν και να τεντώνονται τα σχοινιά στερέωσης .

4 .

Αν οι πλευρές του οχήματος είναι σχεδιασμένες ή/και εφοδιασμένες κατά τρόπο ώστε τα συνιστώντα μέρη τους, ως σύνολο, να ανταποκρίνονται, όσον αφορά τη μορφή και τα χαρακτηριστικά τους, στις προδιαγραφές του σημείου^2, τότε μπορεί να θεωρείται ότι οι πλευρές αυτές αντικαθιστούν τους πλευρικούς προφυλακτήρες .

5 .

Αίτηση για έγκριση ΕΟΚ

5.1 .

Η αίτηση για έγκριση ΕΟΚ για έναν τύπο οχήματος, όσον αφορά την πλευρική του προστασία, υποβάλλεται από τον κατασκευαστή του οχήματος ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του .

5.2 .

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έντυπα, σε τρία αντίγραφα, και τις ακόλουθες πληροφορίες :

5.2.1 .

Η περιγραφή του οχήματος, όσον αφορά τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο σημείο^1.4.1 συνοδευόμενη από σχέδια με διαστάσεις και φωτογραφίες ή όψεις των πλευρών του οχήματος στις οποίες να φαίνονται αναλυτικά τα επί μέρους εξαρτήματα . Πρέπει επίσης να αναφέρονται οι αριθμοί ή/και τα σύμβολα που χαρακτηρίζουν το συγεκριμένο τύπο του οχήματος .

5.2.2 .

Τεχνική περιγραφή των μερών που εξασφαλίζουν την πλευρική προσταστία με σχετικές λεπτομερείς πληροφορίες .

5.3 .

ιΕνα όχημα, αντιπροσωπευτικό του τύπου για τον οποίο ζητείται η έγκριση, υποβάλλεται στην τεχνική υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για τις δοκιμές έγκρισης.

6 .

ιΕγκριση ΕΟΚ

6.1 .

Το πιστοποιητικό έγκρισης ΕΟΚ για ένα τύπο οχήματος πρέπει να συνοδεύεται από παράρτημα συνταγμένο σύμφωνα με το υπόδειγμα του συμπληρώματος .

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

[Μέγιστο μέγεθος : A4 ( 210x297 mm )]

e ^.^.^.

(;)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ EOK ΓΙΑ ΕΝΑ ΤΥΠΟ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

( ιΑρθρο 4 παράγραφος 2 και άρθρο 10 της οδηγίας 70/156/EOK του Συμβουλίου της σης φεβρουαρίου 1970 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν στην έγκριση των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους )

Αριθμός έγκισης EOK ..........., Αριθμός επέκτασης .

1 .

Εμπορικό σήμα ή ονομασία του οχήματος .

2 .

Τύπος οχήματος και κατηγορία .

3 .

ιΟνομα και διεύθυνση κατασκευαστή .

.

.

4 .

ιΟνομα και διεύθυνση εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του κατασκευαστή ( αν υπάρχει ) .

.

5 .

Χαρακτηριστικά των μερών που εξασφαλίζουν την πλευρική προστασία .

.

6 .

Το όχημα υποβλήθηκε για έγκριση EOK στις .

.

7.

Υπεύθυνη τεχνική υπηρεσία για δοκιμές έγκρισης EOK .

.

8 .

Ημερομηνία του πρακτικού των δοκιμών που συντάχθηκε από την τεχνική υπηρεσία .

9 .

Αριθμός του πρακτικού των δοκιμών που συντάχθηκε από την τεχνική υπηρεσία .

10 .

Λόγος ή λόγοι για τους οποίους ζητείται ( ενδεχομένως ) η επέκταση της έγκρισης EOK .

.

11 .

Η έγκριση EOK/επέκταση, όσον αφορά την πλευρική προστασία, χορηγήθκε / απορρίφθηκε ^($) .

12 .

Τόπος .

13 .

Ημερομηνία .

14 .

Υπογραφή .

15 .

Επισυνάπτεται κατάλογος εγγράφων που συνιστούν το φάκελο της έγκρισης EOK, που φυλάσσεται στην αρμόδια υπηρεσία που χορήγησσε την έγκριση αντίγραφό του μπορεί να αποκτηθεί με σχετική αίτηση .

16 .

Ενδεχόμενες παρατηρήσεις .

.

.(;) Ονομασία της υπηρεσίας .

($) Διαγράψτε ανάλογα με την περίπτωση .

Παράδειγμα ΟΔΗΓΙΑ 89/297 /EOK

ΑΡΙΘ . ΕΓΚΡΙΣΗΣ EOK/ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ :^.^.^.^.

ΤΥΠΟΣ :^.^.^.^.

Περίληψη των επισυναπτόμενων εγγράφων

^Συνολικός^αριθμός^σελίδων^του^φακέλλου :

Συνολικός αριθμός σελίδων του φακέλλου :

9

Αριθμός σελίδων της περιγραφής :

4

Αριθμός σελίδων των σχεδίων :

4

Αριθμός φωτογραφιών :

1

σελίδα

- Γενικά .

1

- Γενική περιγραφή οχήματος .

2

- Βάρη και διαστάσεις .

2

- Περιγραγή του πλευρικού προφυλακτήρα .

3

Επισυναπτόμενα σχέδια και φωτογραφίες :

- Σχέδιο(-α ) εγκατάστασης της διάταξης : 031.3.046 ( 2 σελίδες A4 )

031.3.047 ( 2 σελίδες A5 )

- φωτογραφία(-ες ): 031.13.027 ( 1 )

ιΟλα τα έγγραφα, σχέδια και φωτογραφίες πρέπει να φέρουν τον αριθμό έγκρισης EOK/επέκτασης .