31989L0130

Οδηγία 89/130/ΕΟΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου της 13ης Φεβρουαρίου 1989 για την εναρμόνιση του καθορισμού του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος σε τιμές αγοράς

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 049 της 21/02/1989 σ. 0026 - 0028
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 1 τόμος 2 σ. 0103
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 1 τόμος 2 σ. 0103


*****

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 13ης Φεβρουαρίου 1989

για την εναρμόνιση του καθορισμού του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος σε τιμές αγοράς

(89/130/ΕΟΚ, Ευρατόμ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας,

την απόφαση 88/376/ΕΟΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 1988 για το σύστημα ιδίων πόρων των Κοινοτήτων (1), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 2,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),

Εκτιμώντας:

ότι η δημιουργία ενός συμπληρωματικού ίδιου πόρου των Κοινοτήτων, με βάση το ακαθάριστο εθνικό προϊόν σε τιμές αγοράς των κρατών μελών, το οποίο εφεξής αναφέρεται ως «ΑΕΠ τ.α.», καθιστά αναγκαία την ενίσχυση του συγκρίσιμου και της αξιοπιστίας του οικονομικού αυτού μεγέθους·

ότι η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς θα αυξήσει την ανάγκη ύπαρξης δεδομένων συγκρίσιμων σε διεθνές επίπεδο σχετικά με το οικονομικό μέγεθος ΑΕΠ τ.α. και τις συνιστώσες του· ότι τα δεδομένα αυτά συνιστούν επιπλέον σημαντικά στοιχεία ανάλυσης για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών·

ότι τα δεδομένα για το ΑΕΠ τ.α. πρέπει να είναι συγκρίσιμα τόσο μεθοδολογικά όσο και πρακτικά, καθώς και αντιπροσωπευτικά της οικονομίας των κρατών μελών·

ότι, μεθοδολογικά, το συγκρίσιμο του ΑΕΠ τ.α. εξασφαλίζεται με την τήρηση των ορισμών και των κρατικών κανόνων λογιστικής καταγραφής του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ολοκληρωμένων Οικονομικών Λογαριασμών (ΕΣΟΛ)·

ότι πρακτικά το συγκρίσιμο του ΑΕΠ τ.α. εξαρτάται από τις εφαρμοζόμενες μεθόδους εκτίμησης και από τα διαθέσιμα βασικά στοιχεία· ότι η βελτίωση του βαθμού κάλυψης του ΑΕΠ τ.α. εξαρτάται από τις εξελίξεις των στατιστικών βάσεων και των διαδικασιών εκτίμησης·

ότι θα πρέπει να καταρτισθεί διαδικασία επαλήθευσης και αξιολόγησης της συγκρισιμότητας και της αντιπροσωπευτικότητας του ΑΕΠ τ.α.· ότι, για το σκοπό αυτό, ενδείκνυται να συσταθεί επιτροπή, στα πλαίσια της οποίας εξασφαλίζεται στενή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

ΤΙΤΛΟΣ Ι

Ορισμός του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος σε τιμές αγοράς

Άρθρο 1

Το ΑΕΠ τ.α. ορίζεται σύμφωνα με το ισχύον Ευρωπαϊκό Σύστημα Ολοκληρωμένων Οικονομικών Λογαριασμών (ΕΣΟΛ).

Το ΑΕΠ τ.α. υπολογίζεται στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε τιμές αγοράς (κώδικας ΕΣΟΛ: Ν1) προστιθεμένων των αμοιβών από εξαρτημένη εργασία (R10) και των εισοδημάτων από περιουσία και επιχειρηματική δράση (R40) που προέρχονται από την αλλοδαπή, αφαιρουμένων δε των αντιστοίχων ροών που καταβάλλονται στην αλλοδαπή.

Άρθρο 2

Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε τιμές αγοράς αντιπροσωπεύει το τελικό αποτέλεσμα της παραγωγής των παραγωγικών μονάδων μόνιμων κατοίκων. Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε τιμές αγοράς καθορίζεται με παραπομπή στο ΕΣΟΛ από τρεις απόψεις:

1. Από την άποψη παραγωγής

Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε τιμές αγοράς (Ν1) είναι η διαφορά μεταξύ της παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών (Ρ10) και της ενδιάμεσης κατανάλωσης (Ρ20) με την προσθήκη του ΦΠΑ που επιβάλλεται στα προϊόντα (R21) και των καθαρών φόρων που σχετίζονται με τις εισαγωγές, εξαιρουμένου του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) (R29).

2. Από την άποψη των δαπανών

Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε τιμές αγοράς (Ν1) είναι το άθροισμα της τελικής εγχώριας κατανάλωσης των νοικοκυριών (Ρ30), των ιδιωτικών, μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, των δημοσίων αρχών, των ακαθάριστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου (Ρ41), της αυξομείωσης των αποθεμάτων (Ρ42) και της διαφοράς μεταξύ των εξαγωγών (Ρ50) και των εισαγωγών (Ρ60).

3. Από την άποψη των εισοδημάτων

Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε τιμές αγοράς (Ν1) είναι το άθροισμα της αμοιβής από εξαρτημένη εργασία (R10), του ακαθάριστου λειτουργικού πλεονάσματος της οικονομίας (Ν2) και των φόρων που συνδέονται με την παραγωγή και τις εισαγωγές (R 20), αφαιρουμένων των επιδοτήσεων εκμετάλλευσης (R30).

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ

Διατάξεις σχετικά με τη μέθοδο υπολογισμού και τη διαβίβαση στοιχείων περί του ΑΕΠ τ.α.

Άρθρο 3

1. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν το ΑΕΠ τ.α. σύμφωνα με το άρθρο 1 στα πλαίσια των εθνικών λογαριασμών.

2. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή (Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ΣΥΕΚ), στα πλαίσια των εθνικών τους λογαριασμών, πριν από την 1η Οκτωβρίου εκάστου έτους, στοιχεία για το οικονομικό μέγεθος ΑΕΠ τ.α. και τις συνιστώσες του σύμφωνα με τους ορισμούς του ΕΣΟΛ που προβλέπονται στα άρθρα 1 και 2. Τα κράτη μέλη παρέχουν επίσης στοιχεία σχετικά με τον τρόπο τον οποίο υπολογίσθηκε το εν λόγω μέγεθος. Τα εν λόγω στοιχεία αφορούν το παρελθόν έτος και τις τυχόν τροποποιήσεις που έγιναν στα στοιχεία των προηγουμένων οικονομικών ετών.

Άρθρο 4

Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή (ΣΥΕΚ) σύμφωνα με τους κανόνες που έχει θεσπίσει σε συνεργασία με την επιτροπή του άρθρου 6, σταδιακά και το αργότερο εντός 18 μηνών από την κοινοποίηση της παρούσας οδηγίας, κατάλογο των στατιστικών μεθόδων και βάσεων που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του ΑΕΠ τ.α. και των συνιστωσών του.

Άρθρο 5

Κατά την κοινοποίηση των δεδομένων που προβλέπονται στο άρθρο 3, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή (ΣΥΕΚ) τις τυχόν τροποποιήσεις των στατιστικών μεθόδων και βάσεων που χρησιμοποιούνται.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ

Διατάξεις σχετικά με την επαλήθευση του υπολογισμού του ΑΕΠ τ.α.

Άρθρο 6

1. Η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων επικουρείται από μια επιτροπή την οποία αποτελούν αντιπρόσωποι των κρατών μελών και της οποίας προεδρεύει ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής.

2. Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων υποβάλλει στην εν λόγω επιτροπή σχέδιο των μέτρων που πρόκειται να ληφθούν. Η επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της για το σχέδιο αυτό μέσα σε προθεσμία που μπορεί να ορίσει ο πρόεδρος ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα του θέματος. Αποφασίζει με την πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 148 παράγραφος 2 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, για την έκδοση των αποφάσεων που καλείται να λάβει το Συμβούλιο βάσει πρότασης της Επιτροπής. Κατά την ψηφοφορία στην επιτροπή, οι ψήφοι των αντιπροσώπων των κρατών μελών σταθμίζονται σύμφωνα με το προαναφερόμενο άρθρο. Ο πρόεδρος δεν λαμβάνει μέρος στην ψηφοφορία.

3. Η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων θεσπίζει μέτρα τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν αμέσως. Εάν όμως τα μέτρα αυτά δεν είναι σύμφωνα με τη γνώμη που διατύπωσε η επιτροπή, ανακοινώνονται αμέσως από την Επιτροπή στο Συμβούλιο. Στην περίπτωση αυτή:

- η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αναβάλλει την εφαρμογή των μέτρων που αποφάσισε για διάστημα που ορίζεται σε κάθε πράξη που εγκρίνει το Συμβούλιο, αλλά που δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, να υπερβαίνει τους τρεις μήνες από την ημερομηνία της ανακοίνωσης,

- το Συμβούλιο μπορεί, με ειδική πλειοψηφία, να λάβει διαφορετική απόφαση μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται στην προηγούμενη περίπτωση.

Άρθρο 7

Η επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 6 εξετάζει ζητήματα που θέτει ο πρόεδρός της, είτε με δική του πρωτοβουλία είτε μετά απο σχετική αίτηση αντιπροσώπου κράτους μέλους, και τα οποία αφορούν την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, και δη:

α) την τήρηση, κάθε χρόνο, των ορισμών που δίνονται στα άρθρα 1 και 2·

β) την ετήσια εξέταση των στοιχείων που διαβιβάζονται στα πλαίσια του άρθρου 3 και των πληροφοριών που διαβιβάζονται στα πλαίσια των άρθρων 4 και 5 σχετικά με τις στατιστικές πηγές και μεθόδους υπολογισμού του ΑΕΠ τ.α. και των συνιστωσών του.

Ασχολείται επίσης με θέματα αναθεώρησης των δεδομένων του ΑΕΠ τ.α. και με τα προβλήματα της επάρκειας του ΑΕΠ τ.α.

Προτείνει, εν ανάγκη, στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τη λήψη μέτρων για την αύξηση της συγκρισιμότητας και της αντιπροσωπευτικότητας των ΑΕΠ τ.α. ΤΙΤΛΟΣ IV

Δημοσιονομικές διατάξεις

Άρθρο 8

Κατά τη διάρκεια των πρώτων ετών εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη επωφελούνται οικονομικής συνδρομής της Κοινότητας για την εκτέλεση των εργασιών για τη βελτίωση της συγκρισιμότητας και της αντιπροσωπευτικότητας των στοιχείων του ΑΕΠ τ.α. Το ποσό που κρίνεται αναγκαίο για τη συνδρομή αυτή ανέρχεται σε 6 εκατομμύρια Ecu.

ΤΙΤΛΟΣ V

Τελικές διατάξεις

Άρθρο 9

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τα μέτρα που απαιτούνται για τη συμμόρφωσή τους με την παρούσα οδηγία εντός 12 μηνών από την κοινοποίησή της (1).

Άρθρο 10

Η Επιτροπή υποβάλλει, πριν από τα τέλη του 1991, επ' ευκαιρία της επανεξέτασης της απόφασης 88/376/ΕΟΚ, Ευρατόμ, έκθεση για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 11

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 13 Φεβρουαρίου 1989.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

C. SOLCHAGA CATALAN

(1) ΕΕ αριθ. L 185 της 15. 7. 1988, σ. 24.

(2) ΕΕ αριθ. C 187 της 18. 7. 1988, σ. 142.

(1) Η παρούσα οδηγία κοινοποιήθηκε στα κράτη μέλη στις 16 Φεβρουαρίου 1989.