31989D0687

89/687/ΕΟΚ: Απόφαση του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1989 για τη θέσπιση προγράμματος ειδικών μέτρων λόγω του απομακρυσμένου και νησιωτικού χαρακτήρα των γαλλικών υπερποντίων διαμερισμάτων ( POSEIDOM )

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 399 της 30/12/1989 σ. 0039 - 0045


ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 22ας Δεκεμβρίου 1989

για τη θέσπιση προγράμματος ειδικών μέτρων λόγω του απομακρυσμένου και νησιωτικού χαρακτήρα των γαλλικών υπερποντίων διαμερισμάτων (POSEIDOM)

(89/687/ΕΟΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΟΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ιΕχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 227 παράγραφος 2 και το άρθρο 235,

την πρόταση της Επιτροπής^(1),

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου^(2),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής^(3),

Εκτιμώντας:

ότι, δυνάμει του άρθρου 227 παράγραφος 2 της συνθήκης, τα όργανα της Κοινότητας μεριμνούν, στο πλαίσιο των διαδικασιών που προβλέπει η παρούσα συνθήκη, για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των υπερποντίων διαμερισμάτων ότι θα πρέπει, για το σκοπό αυτό, να θεσπιστεί ένα πολυετές και πολυτομεακό πρόγραμμα για την καλύτερη πραγματοποίηση αυτού του στόχου ότι, στήν προκειμένη περίπτωση, η συνθήκη δεν εχει προβλέψει τις εξουσίες δράσεως που απαιτούνται για την έκδοση της παρούσας απόφασης και ότι, συνεπώς πρέπει να γίνει προσφυγή στο άρθρο 235 της συνθήκης

ότι τα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα, και τα οποία αποτελούν επίσης περιφέρειες κατά την έννοια του γαλλικού νόμου της 2ας Αυγούστου 1984, παρουσιάζουν σημαντική διαρθρωτική καθυστέρηση την οποία επιδεινώνουν πολλά φαινόμενα (απομακρυσμένος και νησιωτικός χαρακτήρας, μικρή γεωγραφική έκταση, προβληματική μορφολογία του εδάφους και κλίμα, εξάρτηση της οικονομίας τους από ορισμένα προϊόντα) των οποίων η εμμονή και η σώρευση ζημιώνουν σοβαρά την οικονομική και κοινωνική τους ανάπτυξη ότι η ύπαρξη των φαινομένων αυτών διαφοροποιεί σαφώς το κοινωνικοοικονομικό τους επίπεδο σε σχέση με το επίπεδο άλλων περιοχών της Κοινότητας, ειδικότερα όσον αφορά το ποσοστό ανεργίας το οποίο είναι από τα υψηλότερα της Κοινότητας και πλήττει, κυρίως, τους νέους

ότι οι κοινοτικές αρχές έχουν επανειλημμένως εκφράσει την αλληλεγγύη τους προς τα υπερπόντια διαμερίσματα, είτε μέσω παρέμβασης των κοινοτικών ταμείων είτε λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητές τους κατά την εφαρμογή των κοινοτικών νομοθετικών ρυθμίσεων ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 11ης Μαΐου 1987 για τα

περιφερειακά προβλήματα των υπερποντίων διαμερισμάτων, επεσήμανε, ιδίως, το γεγονός ότι η σοβαρότητα της κατάστασης των υπερποντίων διαμερισμάτων δικαιολογεί και καθιστά απαραίτητη την ανάληψη πολυτομεακής ενέργειας οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και ζήτησε από τις κοινοτικές αρχές να εφαρμόσουν σειρά δράσεων που καλύπτουν πολλούς και διαφορετικούς τομείς

ότι οι ιδιαίτερες ανάγκες των υπερποντίων διαμερισμάτων καθιστούν απαραίτητη την ενίσχυση της υποστήριξης που παρέχει η Κοινότητα με σκοπό την προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής τους ανάπτυξης ότι η υποστήριξη αυτή πρέπει να υλοποιηθεί σύντομα προκειμένου να διευκολυνθεί η ενσωμάτωση της οικονομίας τους στην εσωτερική αγορά του 1993

ότι τα υπερπόντια διαμερίσματα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της Κοινότητας, βάσει του άρθρου 227 παράγραφος 2 της συνθήκης, όπως αυτό έχει ερμηνευθεί από τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σύμφωνα με την οποία οι διατάξεις της συνθήκης και του παραγώγου δικαίου εφαρμόζονται αυτοδικαίως στα υπερπόντια διαμερίσματα, δεδομένου ότι υπάρχει δυνατότητα έγκρισης ειδικών μέτρων υπέρ των υπερποντίων διαμερισμάτων στο βαθμό και για όσο διάστημα υπάρχει αντικειμενική ανάγκη λήψης παρόμοιων μέτρων για την «οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη αυτών των περιοχών»

ότι, ωστόσο, αν και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της Κοινότητας, τα υπερπόντια διαμερίσματα βρίσκονται σε αναπτυσσόμενες τροπικές περιοχές ότι κάθε ενέργεια που αφορά τα υπερπόντια διαμερίσματα πρέπει, συνεπώς, να λαμβάνει σαφώς υπόψη τη διπλή αυτή διάσταση και να αποσκοπεί ταυτοχρόνως τόσο στην επίτευξη του στόχου της ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς όσο και στην αναγνώριση της περιφερειακής πραγματικότητας ότι ο στόχος της εσωτερικής αγοράς πρέπει να αντανακλάται στη διατήρηση, την προσαρμογή ή την κατάργηση των ισχυουσών νομοθετικών ρυθμίσεων στα υπερπόντια διαμερίσματα ώστε να συμβιβάζονται με αυτές που θα ισχύσουν στο σύνολο της Κοινότητας, ενώ ταυτόχρονα θα επιτρέψουν στα διαμερίσματα αυτά να φθάσουν στο μέσο οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο της Κοινότητας

ότι οι κοινοτικοί κανόνες που πρέπει να θεσπισθούν για την προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων θα πρέπει να λάβουν επίσης υπόψη τον εύθραυστο χαρακτήρα των νησιωτικών εδαφών και την ιδιαίτερη ευαισθησία αυτών των εδαφών σε μια αυξανόμενη τουριστική πίεση

ότι η επίτευξη αυτών των στόχων μπορεί να επιβάλει, κυρίως, την προσαρμογή των γενικού χαρακτήρα κοινοτικών κανόνων εφόσον οι εν λόγω κανόνες δεν λαμβάνουν επαρκώς υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες των υπερποντίων διαμερισμάτων ότι είναι, συνεπώς, σκόπιμη μια συντονισμένη προσέγγιση στα πλαίσια σφαιρικού προγράμματος δράσεων

ότι, για την εφαρμογή αυτού του προγράμματος, θα πρέπει το Συμβούλιο ή η Επιτροπή, ανάλογα με την περίπτωση, να εκδώσουν νομικές πράξεις από τις οποίες ορισμένες μπορούν να εφαρμόζονται μόνο στα υπερπόντια διαμερίσματα, ενώ άλλες είναι γενικής ισχύος και αφορούν παρεμπιπτόντως και τα διαμερίσματα αυτά

ότι, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητά του, το πρόγραμμα αυτό πρέπει να αφορά πολυετή περίοδο η οποία για ορισμένα στοιχεία του προγράμματος, μπορεί να επεκταθεί και πέραν της προθεσμίας της 31ης Δεκεμβρίου 1992 λόγω των δυσχερειών μονίμου χαρακτήρα που χαρακτηρίζουν τα υπερπόντια διαμερίσματα

ότι οι οικονομικές συνέπειες από την τυχόν εφαρμογή ειδικών καθεστώτων πρέπει να περιοριστούν αυστηρά στο έδαφος των υπερποντίων διαμερισμάτων χωρίς να θίγουν κατά τρόπο άμεσο τη λειτουργία της κοινής αγοράς

ότι ορισμένα τροπικά προϊόντα των υπερποντίων διαμερισμάτων δεν αποτελούν ακόμη αντικείμενο κοινών μέτρων, γεγονός το οποίο δεν επιτρέπει την επιτευξη των στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 39 της συνθήκης για τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς ότι, κατά συνέπεια, θα πρέπει αφενός να εφαρμοσθούν στα υπερπόντια διαμερίσματα, με την επιφύλαξη προσαρμογών, οι υπάρχουσες κοινές οργανώσεις αγορών και αφετέρου να ρυθμισθούν ορισμένες κοινές οργανώσεις ή να προβλεφθούν ad hoc λύσεις ότι είναι αναγκαίο όσον αφορά, ιδίως, την μπανάνα να αποφασισθούν διατάξεις που λαμβάνουν υπόψη τους στόχους της ενιαίας πράξης και ότι, θα πρέπει να ληφθούν υπέρ των υπερποντίων διαμερισμάτων μέτρα που λαμβάνουν υπόψη την οικονομική και κοινωνική σημασία αυτού του προϊόντος σε ορισμένα από αυτά τα διαμερίσματα και τον στόχο ενός δίκαιου επιπέδου ζωής για τους παραγωγούς

ότι η ιδιαίτερη γεωγραφική θέση των υπερποντίων διαμερισμάτων σε σχέση με τις πηγές εφοδιασμού πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται σε ορισμένους βιομηχανικούς κλάδους παραγωγής προϊόντων διατροφής, απαραίτητων για την κάλυψη των αναγκών της τρέχουσας κατανάλωσης, επιβάλλουν στις περιοχές αυτές έξοδα τα οποία αποτελούν ιδιαίτερα σημαντικό μειονέκτημα για τους εν λόγω τομείς ότι πρέπει να βελτιωθεί η κάλυψη των αναγκών τους σε γεωργικά προϊόντα και σε προϊόντα διατροφής με προϊόντα που παράγονται επιτόπου, γεγονός το οποίο αφορά, ιδίως, την κτηνοτροφία όπου το κόστος του τελικού προϊόντος περιλαμβάνει σημαντικό τμήμα συντελεστών παραγωγής ότι πρέπει, συνεπώς, να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για την εξουδετέρωση του μειονεκτήματος αυτού

ότι τα υπερπόντια διαμερίσματα προμηθεύουν την κοινοτική αγορά στην Ευρώπη με τροπικά προϊόντα τα οποία είναι παρόμοια και ανταγωνιστικά με αυτά που παράγονται, εν μέρει με χαμηλότερο κόστος στις γειτονικές αναπτυσσόμενες χώρες που επωφελούνται της προτιμησιακής πρόσβασης στην κοινοτική αγορά, με αποτέλεσμα η αρχή της κοινοτικής προτίμησης να εφαρμόζεται πράγματι δύσκολα στα προϊόντα που παράγονται στο υπερπόντια διαμερίσματα ότι οι γειτονικές χώρες των υπερπόντιων διαμερισμάτων αποτελούν, εξάλλου, δυνητικές αγορές για τα τροπικά τους προϊόντα, δεδομένου ότι η σημαντική τουριστική βιομηχανία αυτών των περιοχών προμηθεύεται, γενικώς, στις πρώτες ύλες της από άλλες περιοχές όπου το κόστος παραγωγής είναι χαμηλότερο ότι, συνεπώς, η εντατικοποίηση της περιφερειακής συνεργασίας μπορεί να επιτρέψει στα υπερπόντια διαμερίσματα να εκμεταλλευτούν καλύτερα τις δυνατότητες

που παρέχει η αγορά αυτή ότι πρέπει, και στην περίπτωση αυτή, να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για την εξουδετέρωση αυτού του μειονεκτήματος

ότι πολλά κράτη μέλη έχουν θεσπίσει, σε αρκετές περιπτώσεις εδώ και πολύ καιρό, ιδιαίτερες νομοθετικές ρυθμίσεις για τα υπερπόντια διαμερίσματα προκειμένου να διευκολυνθεί η οικονομική και η κοινωνική τους ανάπτυξη ότι, κυρίως, ενόψει της προοπτικής της ολοκλήρωσης εσωτερικής αγοράς, επιβάλλεται να ληφθούν, πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 1992 αποφάσεις για τη διατήρηση, την προσαρμογή ή την κατάργηση των εν λόγω κανόνων σύμφωνα με τις γενικές αρχές της συνθήκης και λαμβάνοντας ταυτοχρόνως υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες που αντιμετωπίζουν αυτές οι περιοχές

ότι είναι σημαντική η ύπαρξη τακτικών μεταφορικών μέσων, με το μικρότερο δυνατό κόστος, για την αντιμετώπιση του απομεμακρυσμένου και νησιωτικού χαρακτήρα αυτών των περιοχών ότι η αεροπορική μεταφορά αποτελεί ένα μέσο περιφερειακής ανάπτυξης και ότι θα πρέπει να αναζητηθούν, στα πλαίσια εταιρικών σχέσεων με τις τοπικές αρχές, οι καταλληλότερες μορφές μιας μεγαλύτερης ελευθέρωσης

ότι, στο πλαίσιο αυτό, το ρούμι αποτελεί προϊόν πρωτεύουσας οικονομικής και κοινωνικής σημασίας στα υπερπόντια διαμερίσματα ότι το Συμβούλιο, με την απόφαση του 88/245/ΕΟΚ^(1), επέτρεψε στη Γαλλία να διατηρήσει, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 95 της συνθήκης και μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1992, ειδικό φορολογικό καθεστώς για την αγορά της Μητροπολιτικής Γαλλίας ότι πρέπει, μέχρι την ημερομηνία αυτή, να μελετηθούν οι συνέπειες που προκύπτουν από την τριπλή προοπτική η οποία συνίσταται στο νέο κοινοτικό ορισμό, στη κατάργηση της κατανομής μεταξύ των κρατών μελών ποσόστωσης που χορηγείται στα κράτη ΑΚΕ και στην κατάργηση αυτού του φορολογικού καθεστώτος μετά την 1η Ιανουαρίου 1993 και ότι θα πρέπει, κατά συνέπεια, να ληφθούν το συντομότερο δυνατό τα κατάλληλα διαρθρωτικά μέτρα για τη διαφύλαξη των ουσιωδών συμφερόντων των κοινοτικών παραγωγών ρουμιού

ότι, στο ίδιο αυτό πλαίσιο, τα υπερπόντια διαμερίσματα έχουν δική τους φορολογία, ιδιαίτερα με τη μορφή της εισφοράς θαλάσσης, η οποία, αφενός, διευκολύνει την αυτοδιαχείριση των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης στην αναπτυξιακή τους προσπάθεια εξασφαλίζοντας ίδιους πόρους και, αφετέρου, επιτρέπει την υποστήριξη των προϊόντων που παράγονται επιτόπου ότι η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς επιβάλλει την προσαρμογή της εισφοράς αυτής προκειμένου να μην αντιβαίνει στο κοινοτικό δίκαιο, ενισχύοντας ταυτόχρονα το ρόλο της ως αποτελεσματικού μέσου ανάπτυξης στις σχετικές περιοχές

ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που συνήλθε στις Βρυξέλλες στις 12 και 13 Φεβρουαρίου 1988 επιβεβαίωσε, στο πλαίσιο του ορθολογικού επανακαθορισμού των στόχων των διαρθρωτικών ταμείων, πέντε στόχους προτεραιότητας, μεταξύ των οποίων την προώθηση της ανάπτυξης και τη διαρθρωτική προσαρμογή των λιγότερο ανεπτυγμένων περιοχών ότι περιέλαβε ρητώς τα υπερπόντια διαμερίσματα στον κατάλογο των περιοχών που εντάσσονται στο πλαίσιο αυτού του στόχου και όρισε ότι από το 1987 έως το 1992 πρόκειται να διπλασιαστούν σε πραγματικές τιμές οι συνεισφορές που χορηγούν τα διαρθρωτικά ταμεία για το σύνολο των λιγότερο ανεπτυγμένων περιοχών ότι, συνεπώς, τα διαρθρωτικά ταμεία, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τα άλλα

υπάρχοντα χρηματοδοτικά μέσα παρεμβαίνουν στα υπερ-

πόντια διαμερίσματα βάσει του αντίστοιχου κοινοτικού πλαι-

σίου στήριξης κατά τρόπο συντονισμένο, συγκεντρωτικό και συμπληρωματικό με τις εθνικές και τοπικές πρωτοβουλίες, κατ' εφαρμογή του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2052/88^(1).

ότι ένα συνεπές πρόγραμμα το οποίο θα περιλαμβάνει όλα τα μέσα παρέμβασης της Κοινότητας και των εθνικών και περιφερειακών αρχών μπορεί να επιτρέψει την καλύτερη και αποτελεσματικότερη χρησιμοποίηση των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων

ότι, στο πλαίσιο του προγραμματισμού αυτού, πρέπει να εξασφαλισθούν καλύτερα η ενεργός συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών καθώς και η συμπληρωματικότητα των κοινοτικών παρεμβάσεων, τηρώντας πάντοτε τις αρχές της εταιρικής σχέσης και της προσθετικότητας

ότι, εξάλλου, τα υπερπόντια διαμερίσματα περιβάλλονται, στις γεωγραφικές ζώνες τους, από κράτη και εδάφη με τα οποία η Κοινότητα διατηρεί διαφόρων ειδών σχέσεις οι οποίες υλοποιούνται με ελάχιστα συντονισμένες πολιτικές συνεργασίας ότι, ωστόσο, η ανάπτυξη των διαφόρων συνιστωσών μιας ίδιας γεωγραφικής ζώνης, με παρεμφερή χαρακτηριστικά και ανάγκες, πρέπει να πραγματοποιηθεί, κυρίως, με την εφαρμογή περιφερειακών σχεδίων κοινών για τις διάφορες αυτές συνιστώσες, ανεξάρτητα από το καθεστώς τους έναντι του κοινοτικού δικαίου, γεγονός το οποίο επιτρέπει την επίτευξη οικονομιών κλίμακας και ενισχύει την περιφερειακή συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερομένων εταίρων

ότι, παρά τα διαφορετικά τους καθεστώτα, οι εν λόγω γειτονικές χώρες και διαμερίσματα βρίσκονται, κατά παράδοση, αντιμέτωπες με παρεμφερή προβλήματα ότι η προσαρμοσμένη στις τοπικές συνθήκες περιφερειακή συνεργασία μπορεί να επιτευχθεί με αμεσότερο διάλογο μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών ότι πρέπει, συνεπώς, να διευκολυνθούν οι διαδικασίες περιφερειακών διαβουλεύσεων σε στενή συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη για τα ζητήματα που αφορούν τις περιοχές ή εδάφη που ανήκουν στη δικαιοδοσία κρατών μελών,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Θεσπίζεται πολυετές πρόγραμμα δράσης για τα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα, το οποίο καλείται POSEIDOM (πρόγραμμα ειδικών μέτρων λόγω του απομακρυσμένου και νησιωτικού χαρακτήρα των γαλλικών υπερπόντιων διαμερισμάτων), όπως αυτό αναφέρεται στο παράρτημα. Αυτό το πρόγραμμα εφαρμόζεται στα νομοθετικά μέτρα και τις αναλήψεις χρηματοδοτικών υποχρεώσεων.

Το Συμβούλιο εφαρμόζει, όσον το αφορά, τις διατάξεις που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση του προγράμματος και καλεί την Επιτροπή να του υποβάλει, το συντομότερο δυνατό, σχετικές προτάσεις.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 1990.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 1989.

Για το Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

E. CRESSON

(1) ΕΕ αριθ. C 53 της 2.^3.^1989, σ. 12.

(2) Γνώμη που διατυπώθηκε στις 14 Δεκεμβρίου 1989 (δεν έχει ακόμη δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(3) ΕΕ αριθ. C 159 της 26.^6.^1989, σ. 56.

(1) ΕΕ αριθ. L 106 της 27.^4.^1988, σ. 33.

(1) EE ariu. L 185 thw 15. 7. 1988, s. 9.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΥΠΕΡΠΟΝΤΙΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ (POSEIDOM)

ΤΙΤΛΟΣ

Γενικές αρχές

1.

Το POSEIDOM στηρίζεται στη διπλή αρχή ότι τα υπερπόντια διαμερίσματα ανήκουν μεν πλήρως στην Κοινότητα αλλά αναγνωρίζεται, συγχρόνως, ότι έχουν ιδιάζοντα περιφερειακό χαρακτήρα και παρουσιάζουν ορισμένα ιδιαίτερα γνωρίσματα και ανάγκες που τα διαφοροποιούν από το σύνολο της Κοινότητας.

2.1.

Η εφαρμογή του προγράμματος POSEIDOM πραγματοποιείται, καταρχήν, από την 1η Ιανουαρίου 1990 έως τις 31 Δεκεμβρίου 1992, με έκδοση από το Συμβούλιο ή την Επιτροπή, ανάλογα με την περίπτωση, των απαιτούμενων νομικών πράξεων, σύμφωνα με τις διατάξεις και τις διαδικασίες που προβλέπονται από τη συνθήκη.

2.2.

Λόγω του ιδιάζοντος και μόνιμου χαρακτήρα των δυσχερειών που αντιμετωπίζουν τα υπερπόντια διαμερίσματα, η εφαρμογή ορισμένων δράσεων του προγράμματος ενδέχεται να συνεχιστεί και μετά τις 31 Δεκεμβρίου 1992 ώστε να καταστεί δυνατή η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των περιοχών αυτών.

3.

Το POSEIDOM υποστηρίζει την υλοποίηση των γενικών στόχων της συνθήκης συμβάλλοντας στην υλοποίηση των εξής ειδικών στόχων:

α) ^επίτευξη ρεαλιστικής ενσωμάτωσης των υπερποντίων διαμερισμάτων στην Κοινότητα με τον καθορισμό του κατάλληλου πλαισίου για την εφαρμογή των κοινών πολιτικών στις περιοχές αυτές

β) ^συμβολή στην κάλυψη της καθυστέρησης των υπερποντίων διαμερισμάτων στον οικονομικό και κοινωνικό τομέα, ενόψει της υλοποίησης της εσωτερικής αγοράς στις 31 Δεκεμβρίου 1992, μέσω της συντονισμένης και επικεντρωμένης δράσης των διαρθρωτικών ταμείων, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και άλλων κοινοτικών μέσων χρηματοδότησης τα μέτρα τα λαμβανόμενα από τις εθνικές ή περιφερειακές αρχές πρέπει να εντάσσασονται στα πλαίσια της δράσης αυτής.

4.

Το πρόγραμμα POSEIDOM υποστηρίζει την υλοποίηση των στόχων που απαριθμούνται στο παράρτημα VII της τελικής πράξης της τρίτης σύμβασης ΑΚΕ-ΕΟΚ και στην ταυτόσημη δήλωση που επισυνάπτεται στην τέταρτη σύμβαση ΑΚΕ-ΕΟΚ, η οποία υπεγράφη στο Λομέ στις 15 Δεκεμβρίου 1989 καθώς και στο πρώτο μέρος του τίτλου VII της απόφασης 86/283/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 30ής Ιουνίου 1986 σχετικά με τη σύνδεση των υπερποντίων χωρών και εδαφών με την ΕΟΚ^(;), όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 87/341/ΕΟΚ^($), και των αντίστοιχων διατάξεων της απόφασης που θα τη διαδεχθεί, οι οποίοι συνίστανται στην προώθηση της περιφερειακής συνεργασίας στις αναπτυσσόμενες ζώνες στις οποίες ευρίσκονται τα υπερπόντια διαμερίσματα, κυρίως μέσω των κατάλληλων μέσων συμμετοχής σε κοινά περιφερειακά σχέδια ή προγράμματα.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ

Εφαρμογή των κοινών πολιτικών στα υπερπόντια διαμερίσματα

5.

Τα κοινοτικά μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί για τα υπερπόντια διαμερίσματα διατηρούνται, επεκτείνονται ή προσαρμόζονται σύμφωνα με την παρούσα απόφαση για να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ιδιαιτερότητές τους και στην ανάγκη κάλυψης της οικονομικής και κοινωνικής τους καθυστέρησης.

6.

Οι οδηγίες ή τα άλλα μέτρα που πρόκειται να θεσπιστούν, με την προοπτική της εσωτερικης αγοράς, στον κοινωνικό τομέα και στους τομείς της τεχνολογικής έρευνας και ανάπτυξης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του σχετικού κοινοτικού προγράμματος πλαισίου, καθώς και της προστασίας του περιβάλλοντος πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες των υπερποντίων διαμερισμάτων και την ανάγκη να καταστεί δυνατή η οικονομική και κοινωνική τους ανάπτυξη.

7.

Η Κοινότητα και το κράτος μέλος θα θέσουν σε εφαρμογή κάθε δράση η οποία θα επιτρέψει στις περισσότερες αεροπορικές εταιρείες της Κοινότητας, και δή τις τοπικές, να εξυπηρετούν τα υπερπόντια διαμερίσματα προς τον σκοπό της αναπτύξεώς τους.

(;) ΕΕ αριθ. L 175 της 1.^7.^1986, σ. 1.

($) ΕΕ αριθ. L 173 της 30.^6.^1987, σ. 10.

8.1.

Βάσει αναλύσεων που θα πραγματοποιήσει η Επιτροπή για κάθε προϊόν ξεχωριστά, στηριζόμενη σε αντικειμενικά κριτήρια, για τα γεωργικά προϊόντα τα οποία δεν καλύπτονται από κοινά μέτρα λαμβάνονται ac hoc μέτρα, τα οποία μπορούν, ιδίως, να έχουν τη μορφή ενισχύσεων στη μεταποίηση ή ενισχύσεων στην εμπορία, χωρίς να αποκλείεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις η δυνατότητα ενισχύσεων στην παραγωγή. Το Συμβούλιο ή η Επιτροπή, ανάλογα με την περίπτωση, λαμβάνουν τα πρώτα μέτρα που απαιτούνται για το σκοπό αυτό, το αργότερο έξι μήνες μετά την ημερομηνία κατά την οποία η παρούσα απόφαση παράγει αποτελέσματα.

8.2.

Λόγω της σπουδαιότητας της μπανάνας για τα υπερπόντια διαμερίσματα από οικονομική και κοινωνική άποψη, και του επιδιωκομένου δικαίου βιοτικού επιπέδου για τους παραγωγούς, η Επιτροπή θα αποφασίσει τις παρεμβάσεις στον τομέα αυτόν, ιδίως στα πλαίσια των ρυθμίσεων για τα διαρθρωτικά ταμεία, χωρίς να αναμείνει τη θέσπιση κοινών κανόνων. Προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες παραγωγής και ανταγωνισμού, αυτές οι παρεμβάσεις θα προσλάβουν, ιδίως, τη μορφή μέτρων με αντικείμενο την έρευνα, τη συγκομιδή, την παρουσίαση και την επεξεργασία, τη μεταφορά, την αποθήκευση, την εμπορία και την εμπορική προώθηση της μπανάνας.

Το Συμβούλιο θα αποφασίσει, βάσει πρότασης της Επιτροπής, τους κοινούς κανόνες για τη μπανάνα, ενόψει της υλοποίησης της εσωτερικής αγοράς, έως τις 31 Δεκεμβρίου 1992.

8.3.

Η Επιτροπή θα εξετάσει, όσον αφορά το ρούμι, τις οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες της τριπλής προοπτικής που συνίσταται στο νέο κοινοτικό ορισμό, τις εγκριθείσες μεταβολές στα πλαίσια της διαπραγμάτευσης της τέταρτης σύμβασης ΑΚΕ-ΕΟΚ όσον αφορά την πρόσβαση του ρουμιού καταγωγής κρατών ΑΚΕ στην κοινοτική αγορά και την κατάργηση του ειδικού φορολογικού καθεστώτος, λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα των παραγωγών της Κοινότητας καθώς και των παραγωγών των τρίτων χωρών και εδαφών έναντι των οποίων η Κοινότητα έχει αναλάβει ειδικές υποχρεώσεις.

Το Συμβούλιο και η Επιτροπή θα λάβουν, το συντομότερο δυνατό, καθένα από την πλευρά του, τα διαρθρωτικά μέτρα που είναι αναγκαία για τη διαφύλαξη των βασικών συμφερόντων των κοινοτικών παραγωγών ρουμιού ώστε να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητά τους, να αναδιαρθρωθεί ο κλάδος και να διευκολυνθεί η εμπορία της παραγωγής τους με την προοπτική της σταδιακής κατάργησης των εθνικών ποσοστώσεων. Η Επιτροπή θα υποβάλει στο Συμβούλιο προτάσεις, για το σκοπό αυτό, έως τις 30 Ιουνίου 1990. Θα υποβάλει έκθεση πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 1992 όσον αφορά την κατάσταση των κοινοτικών παραγωγών και την εφαρμογή των προαναφερόμενων μέτρων.

9.1.

ιΕξι μήνες, το αργότερο, μετά την ημερομηνία κατά την οποία η παρούσα απόφαση παράγει αποτελέσματα, το Συμβούλιο ή η Επιτροπή, ανάλογα με την περίπτωση, θεσπίζουν δράσεις με σκοπό την επανόρθωση των συνεπειών της ιδιάζουσας γεωγραφικής θέσης των υπερποντίων διαμερισμάτων σε σχέση με τα ηπειρωτικά εδάφη της Κοινότητας, λαμβάνοντας συγχρόνως υπόψη τους στόχους της περιφερειακής συνεργασίας.

Οι δράσεις αυτές θα υλοποιηθούν αφ' ενός με μέτρα διευκόλυνσης του ανεφοδιασμού των υπερποντίων διαμερισμάτων αφ' ετέρου δε με μέτρα υπέρ ορισμένων γεωργικών προϊόντων των περιοχών αυτών.

9.2.

ιΟσον αφορά τον ανεφοδιασμό των υπερποντίων διαμερισμάτων θα ισχύσουν, ιδίως, τα εξής ευνοϊκά μέτρα:

α) ^αντικείμενο των μέτρων αυτών θα είναι, κατά πρώτο λόγο, οι συντελεστές παραγωγής που προορίζονται για την τοπική κτηνοτροφία: προς το σκοπό αυτό, τα σιτηρά καταγωγής αναπτυσσόμενων χωρών τα οποία προορίζονται για την κτηνοτροφία θα απαλλάσσονται από την εισφορά όταν εισάγονται απευθείας στα υπερπόντια διαμερίσματα.

Εάν ο ανεφοδιασμός ως προς τα εν λόγω προϊόντα είναι δυσχερής, οι δε δυσχέρειες αναγνωρίζονται από την Επιτροπή, το μέτρο αυτό θα μπορεί, κατ' εξαίρεση, να επεκταθεί και στα σιτηρά καταγωγής άλλων τρίτων χωρών

β) ^αντικείμενο των μέτρων αυτών θα μπορούν να αποτελέσουν, κατά δεύτερο λόγο, και τα προϊόντα που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου: τα προϊόντα αυτά, εφόσον κατάγονται από υπερπόντιες χώρες και εδάφη ή από κράτη ΑΚΕ, θα επιτρέπεται να απαλλάσσονται από την εισφορά ή, ανάλογα με την περίπτωση, από το δασμό κατά την απευθείας εισαγωγή στα υπερπόντια διαμερίσματα.

Εάν ο ανεφοδιασμός ως προς τα εν λόγω προϊόντα καταγωγής υπερποντίων χωρών και εδαφών ή γειτονικών κρατών ΑΚΕ, προσκρούει σε δυσχέρειες αναγνωριζόμενες από την Επιτροπή, τα μέτρα αυτά θα μπορούν να επεκταθούν και στα προϊόντα καταγωγής άλλων αναπτυσσόμενων χωρών

γ) ^τα μέτρα τα αναφερόμενα στα στοιχεία α) και β) θα περιορίζονται στις ποσότητες που είναι αναγκαίες για την κάλυψη των αναγκών της τοπικής αγοράς, επιτρέποντα να διασφαλίζεται ότι τα εν λόγω προϊόντα δεν θα αποστέλλονται εκ νέου στην υπόλοιπη Κοινότητα.

9.3.

ιΟσον αφορά τις γεωργικές παραγωγές τους, τα υπερπόντια διαμερίσματα θα τύχουν των εξής ευνοϊκών μέτρων, τα οποία θα θεσπιστούν βάσει αναλύσεως που θα πραγματοποιήσει η Επιτροπή, ξεχωριστά για κάθε προϊόν, με βάση αντικειμενικά κριτήρια:

α) ^θα ληφθούν κοινοτικά μέτρα για την ανάπτυξη της παραγωγής ορισμένων προϊόντων όταν υπάρχει περιθώριο διάθεσής τους στην αγορά των υπερποντίων διαμερισμάτων των γειτονικών ζωνών ή της υπόλοιπης Κοινότητας

β) ^για τα υπόλοιπα προϊόντα θα είναι δυνατή η θέσπιση μέτρων με γνώμονα, ιδίως, τη σημασία τους για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των υπερποντίων διαμερισμάτων.

10.1.

Θα γίνει συστηματική καταγραφή των εθνικών μέτρων που έχουν ειδικούς στόχους υπέρ των υπερποντίων διαμερισμάτων, προκειμένου να αποφασισθεί πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 1992, θα διατηρηθούν, αν θα τροποποιηθούν ή θα καταργηθούν σύμφωνα με τις γενικές αρχές της συνθήκης και λαμβανομένης υπόψη της ιδιάζουσας φύσης των δυσχερειών που αντιμετωπίζουν αυτές οι περιοχές.

10.2.

ιΟσον αφορά τις ενισχύσεις κατά την έννοια του άρθρου 92 της συνθήκης, η Επιτροπή:

α) ^αφού προβεί στην κατά την παράγραφο 1 απογραφή, εξετάζει τις ενισχύσεις δυνάμει της διάταξης αυτής και λαμβάνει αποφάσεις εφόσον το θέμα εμπίπτει στην αρμοδιότητά της ή, ανάλογα με την περίπτωση, προτείνει στο Συμβούλιο τα μέτρα που κρίνονται αναγκαία βάσει των άρθρων 92, 93 και 94 λαμβανομένης υπόψη της ιδιάζουσας κατάστασης των υπερποντίων διαμερισμάτων καθώς και του αποτελέσματος των κοινοτικών μέτρων που προβλέπονται στο παρόν πρόγραμμα ή λαμβάνονται κατ' εκτέλεσή του

β) ^προβαίνει, και μετά τις 31 Δεκεμβρίου 1992, σε περιοδική εξέταση των ενισχύσεων προκειμένου να επιφέρει τις τροποποιήσεις που επιβάλλονται ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασης.

11.

Το σύστημα φόρου που ισχύει στα υπερπόντια διαμερίσματα και είναι γνωστό με το όνομα «εισφορά θαλάσσης» θα διαμορφωθεί ανάλογα με τις διατάξεις της απόφασης 89/688/ΕΟΚ^(;).

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ

Δράση των διαρθρωτικών ταμείων, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και των άλλων χρηματοδοτικών

μέσων

12.1.

Από την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2052/88 και με βάση τις προϋποθέσεις που καθορίζει, οι στόχοι και οι διαδικασίες που ορίζονται στον εν λόγω κανονισμό εφαρμόζονται για τις παρεμβάσεις που πραγματοποιούν στα υπερπόντια διαμερίσματα τα διαρθρωτικά ταμεία, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τα άλλα υφιστάμενα χρηματοδοτικά μέσα ώστε να προωθηθεί η ανάπτυξη και η διαρθρωτική προσαρμογή τους.

12.2.

Οι διαρθρωτικές παρεμβάσεις λαμβάνουν υπόψη τα πρόσθετα μειονεκτήματα που συνιστούν για τα υπερπόντια διαμερίσματα η γεωγραφική τους θέση και ο νησιωτικός τους χαρακτήρας.

12.3.

Κατ' εφαρμογή του άρθρου 8 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2052/88, οι γαλλικές αρχές και η Επιτροπή φροντίζουν ώστε οι δράσεις οι οποίες καλύπτονται από τα κοινοτικά πλαίσια στήριξης υπέρ των υπερποντίων διαμερισμάτων να υλοποιούνται, κατά κύριο λόγο, μέσω της εφαρμογής λειτουργικών προγραμμάτων με ταυτόχρονη τήρηση των αρχών της εταιρικής σχέσης και της συμπληρωματικότητας.

12.4.

Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της και σύμφωνα με τους κανόνες επιλεξιμότητας των διαρθρωτικών ταμείων, η Επιτροπή επιταχύνει τη χορήγηση συνδρομής στην περίπτωση που οι παρεμβάσεις των εν λόγω ταμείων επιβάλλονται για να αντιμετωπιστούν ζημίες που προκύπτουν από θεομηνίες που πλήττουν ειδικά τις σχετικές τροπικές περιοχές, ιδίως κυκλώνες, εφόσον η αποκατάσταση των εν λόγω ζημιών δεν καλύπτεται από τις ενισχύσεις έκτακτης ανάγκης.

ΤΙΤΛΟΣ ΙV

Περιφερειακή συνεργασία

13.1.

Για να καταστεί δυνατή η βελτίωση της περιφερειακής συνεργασίας, ενθαρρύνονται οι διαβουλεύσεις μεταξύ των διαφόρων κρατών υπερποντίων χωρών και εδαφών και υπερποντίων διαμερισμάτων των οικείων γεωγραφικών ζωνών, σε συνεργασία με τις αρχές των αρμόδιων κρατών μελών, όσον αφορά τα υπερπόντια διαμερίσματα και τις υπερπόντιες χώρες και εδάφη.

(;) Βλέπε σελίδα 46 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

13.2.

ιΟσον αφορά την περιφερειακή συνεργασία στον εμπορικό τομέα, θα μπορεί να προσλάβει τη μορφή περιφερειακών εμπορικών συμφωνιών βάσει των διατάξεων της συνθήκης.

Εξάλλου, θα είναι δυνατή η χρηματοδότηση κοινών δράσεων εμπορικής προώθησης στα υπερπόντια διαμερίσματα, τις υπερπόντιες χώρες και εδάφη και τα γειτονικά κράτη ΑΚΕ, σύμφωνα με τις μεθόδους που εκτίθενται στην παράγραφο 3, κατά τρόπο συντονισμένο, τηρουμένων των κανόνων και των αρμοδιοτήτων του κάθε ταμείου.

13.3.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, όσον αφορά τη διαχείριση των διαρθρωτικών ταμείων και σύμφωνα με τους κανόνες επιλεξιμότητας των εν λόγω ταμείων, η Επιτροπή φροντίζει ώστε τα υπερπόντια διαμερίσματα να τυγχάνουν των παρεμβάσεων των διαρθρωτικών ταμείων στα πλαίσια κοινών περιφερειακών σχεδίων ή προγραμμάτων των υπερποντίων διαμερισμάτων, των υπερποντίων χωρών και εδαφών και των κρατών ΑΚΕ στην ίδια γεωγραφική ζώνη, εφόσον και στο μέτρο που:

- αυτά τα κοινά περιφερειακά σχέδια ή προγράμματα είναι εκείνα των οποίων οι στόχοι, το πεδίο εφαρμογής και οι διαδικαστικοί κανόνες καθορίζονται στα άρθρα 101 έως 113 της σύμβασης της Λομέ ΙΙΙ και στα άρθρα 54 έως 66 της απόφασης 86/283/ΕΟΚ του Συμβουλίου και άμα τη ενάρξει της ισχύος τους, στις αντίστοιχες διατάξεις της τέταρτης σύμβασης ΑΚΕ-ΕΟΚ και της απόφασης που θα διαδεχθεί την εν λόγω απόφαση,

- οι διαδικαστικοί κανόνες για τη χρηματοδότηση των εν λόγω σχεδίων ή προγραμμάτων είναι εκείνοι που αφορούν συγκεκριμένα καθένα από τα αντίστοιχα κοινοτικά ταμεία.

Η Επιτροπή φροντίζει να εξασφαλίζει τον διαχρονικό συντονισμό των χρηματοδοτήσεων αυτών καθώς και το συντονισμό της μετέπειτα εφαρμογής των σχεδίων ή προγραμμάτων.

ΤΙΤΛΟΣ V

Τελική διάταξη

14.

Η Επιτροπή υποβάλλει ετήσια έκθεση στο Συμβούλιο σχετικά με την πρόοδο που σημειώθηκε κατά την εφαρμογή του προγράμματος POSEIDOM.