31988L0599

Οδηγία 88/599/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 23ης Νοεμβρίου 1988 σχετικά με τυποποιημένες διαδικασίες ελέγχου για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 για την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών διατάξεων στον τομέα των οδικών μεταφορών και του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 σχετικά με τη συσκευή ελέγχου στον τομέα των οδικών μεταφορών

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 325 της 29/11/1988 σ. 0055 - 0057
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 5 τόμος 4 σ. 0135
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 5 τόμος 4 σ. 0135


*****

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 23ης Νοεμβρίου 1988

σχετικά με τυποποιημένες διαδικασίες ελέγχου για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 για την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών διατάξεων στον τομέα των οδικών μεταφορών και του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 σχετικά με τη συσκευή ελέγχου στον τομέα των οδικών μεταφορών

(88/599/ΕΟΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 75,

την πρόταση της Επιτροπής (1),

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),

το ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνελθόντων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1985 για τη βελτίωση της εφαρμογής των κανονισμών κοινωνικού περιεχομένου στις οδικές μεταφορές (4),

Εκτιμώντας:

ότι οι κανονισμοί (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 (5) και (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 (6) είναι σημαντικοί για τη δημιουργία κοινής αγοράς στον τομέα των οδικών, σιδηροδρομικών και εσωτερικών πλωτών μεταφορών·

ότι η σωστή εφαρμογή των κανονισμών κοινωνικού περιεχομένου στις οδικές μεταφορές προϋποθέτει ομοιόμορφο και αποτελεσματικό έλεγχο εκ μέρους των κρατών μελών·

ότι είναι απαραίτητο να θεσπιστούν οι ελάχιστες απαιτήσεις για να ελέγχεται η συμμόρφωση προς τις σχετικές διατάξεις με σκοπό τη μείωση και την πρόληψη των παραβάσεων·

ότι η Πορτογαλική Δημοκρατία πρόσφατα μόνο θέσπισε διαδικασίες ελέγχου στις οδικές μεταφορές και κατά συνέπεια θα πρέπει να της επιτραπεί να αναβάλει την ημερομηνία θέσης σε εφαρμογή της παρούσας οδηγίας·

ότι, για τον πραγματικό και αποτελεσματικό έλεγχο σε ολόκληρη την Κοινότητα, απαιτείται η ανταλλαγή πληροφοριών και η αμοιβαία συνδρομή για την εφαρμογή των κανονισμών στα κράτη μέλη ·

ότι αυτή η ανταλλαγή πληροφοριών είναι υποχρεωτική και πρέπει να πραγματοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα·

ότι η ομοιόμορφη εφαρμογή των κανονισμών κοινωνικού περιεχομένου στις οδικές μεταφορές είναι απαραίτητη για την αποφυγή στρεβλώσεων του ανταγωνισμού μεταξύ επιχειρήσεων μεταφορών καθώς και για την προώθηση της οδικής ασφάλειας και της κοινωνικής προόδου,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Έλεγχοι

1. Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι να καθορίσει τις ελάχιστες απαιτήσεις για τον έλεγχο της σωστής και ομοιόμορφης εφαρμογής των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 και (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85.

Άρθρο 2

Συστήματα ελέγχου

1. Τα κράτη μέλη οργανώνουν ένα σύστημα πρόσφορων και τακτικών ελέγχων, τόσο καθ' οδόν όσο και στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων, οι οποίοι καλύπτουν σε ετήσια βάση ευρύ και αντιπροσωπευτικό δείγμα των οδηγών, των επιχειρήσεων και των οχημάτων όλων των κατηγοριών μεταφορών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 και (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85.

2. Κάθε κράτος μέλος οργανώνει τους ελέγχους με τέτοιο τρόπο ώστε:

- να καλύπτουν κάθε χρόνο τουλάχιστον το 1 % των ημερών που εργάστηκαν οι οδηγοί οχημάτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 και (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85,

- τουλάχιστον 15 % του συνολικού αριθμού των εργάσιμων ημερών που ελέγχονται, να ελέγχονται καθ' οδόν, και τουλάχιστον το 25 % στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων.

3. Ο αριθμός των οδηγών που ελέγχονται καθ' οδόν, ο αριθμός των ελέγχων στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων, ο αριθμός των εργάσιμων ημερών που ελέγχονται καθώς και ο αριθμός των διαπιστούμενων παραβάσεων περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων στο έντυπο που υποβάλλεται στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85.

Άρθρο 3

Έλεγχοι καθ' οδόν

1. Οι καθ' οδόν έλεγχοι πρέπει να διενεργούνται σε διαφορετικές τοποθεσίες και σε οποιαδήποτε ώρα και να καλύπτουν ένα αρκετά εκτεταμένο μέρος του οδικού δικτύου ώστε να είναι δύσκολη η παράκαμψη των σημείων ελέγχου.

2. Τα στοιχεία των καθ' οδόν ελέγχων είναι τα εξής:

- ημερήσιες περίοδοι οδήγησης, διαλείμματα και ημερήσιες περίοδοι ανάπαυσης, και σε περίπτωση καταφανών παραβάσεων και τα φύλλα καταγραφής των προηγούμενων ημερών που πρέπει να βρίσκονται στο όχημα κατ' εφαρμογή του άρθρου 15 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85,

- ενδεχομένως, η τελευταία εβδομαδιαία περίοδος ανάπαυσης,

- σωστή λειτουργία της συσκευής ελέγχου (διαπίστωση της ενδεχόμενης αντικανονικής χρήσης της συσκευής ή/και των φύλλων καταγραφής) ή, ανάλογα με την περίπτωση, παρουσία των εγγράφων που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85.

3. Οι καθ' οδόν έλεγχοι διενεργούνται χωρίς διάκριση οχημάτων και οδηγών, κατοίκων ή μη.

4. Για να διευκολύνεται το έργο τους, οι εξουσιοδοτημένοι ελεγχτές εφοδιάζονται με:

- κατάλογο των κυριότερων σημείων που πρέπει να ελεγχθούν,

- γλωσσικό οδηγό που περιλαμβάνει τις συνηθέστερες χρησιμοποιούμενες εκφράσεις που αναφέρονταν σε πράξεις του τομέα των οδικών μεταφορών. Η Επιτροπή θα προμηθεύσει στα κράτη μέλη τον οδηγό αυτό.

5. Εάν τα πορίσματα καθ' οδόν ελέγχου σε οδηγό οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας άλλου κράτους μέλους παρέχουν βάσιμες υπόνοιες ότι σημειώθηκαν παραβάσεις που δεν είναι δυνατόν να εξακριβωθούν κατά τον έλεγχο λόγω έλλειψης των απαραίτητων στοιχείων, οι αρμόδιες αρχές των ενδιαφερομένων κρατών μελών θα βοηθούν η μία την άλλη να διαλευκάνει την υπόθεση. Σε περιπτώσεις που για το σκοπό αυτό το αρμόδιο κράτος μέλος διενεργεί έλεγχο στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, τα αποτελέσματα αυτού του ελέγχου κοινοποιούνται και στο άλλο ενδιαφερόμενο κράτος.

Άρθρο 4

Έλεγχοι στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων

1. Οι έλεγχοι στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων που προβλέπονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 πρέπει να οργανώνονται αφού ληφθεί υπόψη η κτηθείσα πείρα όσον αφορά τις διάφορες κατηγορίες μεταφορών.

Έλεγχοι διενεργούνται επίσης στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων σε περίπτωση που έχουν διαπιστωθεί καθ' οδόν σοβαρές παραβάσεις των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 και (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85.

2. Εκτός των στοιχείων που αποτελούν αντικείμενο των ελέγχων καθ' οδόν, οι έλεγχοι στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων περιλαμβάνουν επίσης:

- τις εβδομαδιαίες περιόδους ανάπαυσης και τις περιόδους οδήγησης μεταξύ των εν λόγω περιόδων ανάπαυσης,

- τον περιορισμό των ωρών οδήγησης ανά δύο συνεχείς εβδομάδες,

- την αντιστάθμιση της μείωσης των ημερησίων ή εβδομαδιαίων περιόδων ανάπαυσης,

- τη χρήση φύλλων καταγραφής ή/και το διάγραμμα των περιόδων εργασίας των οδηγών.

3. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, οι έλεγχοι που διενεργούνται από τις αρμόδιες αρχές στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων με βάση τα σχετικά έγγραφα που χορηγούν οι επιχειρήσεις, μετά από αίτηση των εν λόγω αρχών, έχουν την ίδια αξία με τους ελέγχους που διενεργούνται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων.

Άρθρο 5

Εναρμονισμένοι και συντονισμένοι έλεγχοι

1. Τα κράτη μέλη πραγματοποιούν, δύο τουλάχιστον φορές το χρόνο, εναρμονισμένες ενέργειες για τον καθ' οδόν έλεγχο των οδηγών και των οχημάτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 και (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85.

2. Αυτές οι ενέργειες πρέπει, στο μέτρο του δυνατού, να πραγματοποιούνται ταυτόχρονα από τις ελεγκτικές αρχές δύο ή περισσοτέρων κρατών μελών· η καθεμία ενεργεί μόνο στο έδαφός της. Άρθρο 6

Ανταλλαγή πληροφοριών

1. Τα διαθέσιμα εκατέρωθεν στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 και του άρθρου 19 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 ανταλλάσσονται κάθε δώδεκα μήνες αρχής γενομένης έξι μήνες μετά την κοινοποίηση της παρούσας οδηγίας (1), και επίσης μετά από σχετική αίτηση κράτους μέλους για συγκεκριμένες περιπτώσεις.

2. Για το σκοπό αυτό, οι αρμόδιες αρχές κάθε κράτους μέλους χρησιμοποιούν τυποποιημένο έντυπο που καταρτίζει η Επιτροπή μετά από συμφωνία με τα κράτη μέλη.

Άρθρο 7

1. Τα κράτη μέλη, εκτός από την Πορτογαλική Δημοκρατία, θέτουν σε ισχύ, το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 1989, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία.

Η Πορτογαλική Δημοκρατία θέτει σε ισχύ τις εν λόγω διατάξεις την 1η Ιανουαρίου 1990 το αργότερο.

2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις τους που αφορούν την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 8

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 23 Νοεμβρίου 1988.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Θ. ΠΑΓΚΑΛΟΣ

(1) ΕΕ αριθ. C 116 της 3. 5. 1988, σ. 17.

(2) Γνώμη που διατυπώθηκε στις 17 Νοεμβρίου 1988 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(3) ΕΕ αριθ. C 208 της 8. 8. 1988, σ. 26.

(4) ΕΕ αριθ. C 348 της 31. 12. 1985, σ. 1.

(5) ΕΕ αριθ. L 370 της 31. 12. 1985, σ. 1.

(6) ΕΕ αριθ. L 370 της 31. 12. 1985, σ. 8.

(1) Η παρούσα οδηγία κοινοποιήθηκε στα κράτη μέλη στις 24 Νοεμβρίου 1988.