31988L0077

Οδηγία 88/77/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3ης Δεκεμβρίου 1987 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά των εκπομπών αερίων ρύπων από ντιζελοκινητήρες προοριζόμενους να τοποθετηθούν σε οχήματα

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 036 της 09/02/1988 σ. 0033 - 0061
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 15 τόμος 8 σ. 0036
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 15 τόμος 8 σ. 0036


ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 3ης Δεκεμβρίου 1987 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά των εκπομπών αερίων ρύπων από ντιζελοκινητήρες προοριζόμενους να τοποθετηθούν σε οχήματα - (88/77/ΕΟΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 100Α,

την πρόταση της Επιτροπής(1),

(1) ΕΕ αριθ. C 193 της 31.7.1986, σ. 3.

Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο(2),

(2) Γνώμη που διατυπώθηκε στις 18 Νοεμβρίου 1987 (ΕΕ αριθ. C 345 της 21.12.1987, σ. 61).

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),

(3) ΕΕ αριθ. C 333 της 29.12.1986, σ. 17.

Εκτιμώντας:

ότι είναι σημαντικό να θεσπιστούν μέτρα στόχος των οποίων, θα είναι η σταδιακή δημιουργία της εσωτερικής αγοράς εντός του χρονικού διαστήματος που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 1992 ότι η εσωτερική αγορά συνεπάγεται ένα χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα στον οποίο είναι εξασφαλισμένη η ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, προσώπων, υπηρεσιών και κεφαλαίων

ότι στο πρώτο πρόγραμμα δράσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για την προστασία του περιβάλλοντος, το οποίο ενέκρινε το Συμβούλιο στις 22 Νοεμβρίου 1973, σημειώνεται ήδη ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι πιο πρόσφατες επιστημονικές πρόοδοι σχετικά με την καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από τα αέρια που προέρχονται από οχήματα με κινητήρα και να γίνει ανάλογη προσαρμογή των οδηγιών, που έχουν ήδη εκδοθεί ότι το τρίτο πρόγραμμα δράσης προβλέπει συμπληρωματικές προσπάθειες για σημαντική μείωση του σημερινού επιπέδου των ρυπαντικών εκπομπών των οχημάτων με κινητήρα

ότι οι τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν τα οχήματα με κινητήρα, σύμφωνα με τις εθνικές νομοθεσίες, αφορούν, μεταξύ άλλων την εκπομπή αερίων ρυπαντών από ντηζελοκινητήρες προοριζόμενους να τοποθετηθούν σε οχήματα

ότι οι προδιαγραφές αυτές διαφέρουν από το ένα κράτος μέλος στο άλλο ότι οι διαφορές αυτές μπορεί να εμποδίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των εν λόγω προϊόντων ότι για το λόγο αυτό, είναι αναγκαίο όλα τα κράτη μέλη να θεσπίσουν τις ίδιες προδιαγραφές, είτε επιπλέον, είτε αντί της υφιστάμενης νομοθεσίας τους, έτσι ώστε πιο συγκεκριμένα, να καταστεί δυνατή η εφαρμογή της διαδικασίας έγκρισης ΕΟΚ που αποτελεί το αντικείμενο της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 6ης Φεβρουαρίου 1970 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, που αφορούν την έγκριση των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 87/403/ΕΟΚ (5)

(4) ΕΕ αριθ. L 42 της 23.2.1970, σ. 1.

(5) ΕΕ αριθ. L 220 της 8.8.1987, σ. 44.

ότι το σκόπιμο να ακολουθηθούν οι τεχνικές προδιαγραφές που θέσπισε η Οικονομική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (ΟΕΕ) στον κανονισμό της αριθ. 49 («Κοινές διατάξεις σχετικά με την έγκριση κινητήρων ντίζελ, όσον αφορά την εκπομπή αερίων ρύπων»), που προσαρτάται στη συμφωνία της 20ής Μαρτίου 1958 για τη θέσπιση κοινών όρων αποδοχής και αμοιβαίας αναγνώρισης της αποδοχής εξοπλισμού και εξαρτημάτων οχημάτων με κινητήρα

ότι η Επιτροπή ανέλαβε την υποχρέωση να υποβάλει στο Συμβούλιο, το αργότερο στο τέλος του 1988, προτάσεις για την εκ νέου μείωση των οριακών τιμών όσον αφορά τους τρεις ρυπαντές που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας οδηγίας και για τον καθορισμό οριακών τιμών όσον αφορά τις εκπομπές σωματιδίων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

ρθρο 1

Για τους σκοπούς της παρούσης οδηγίας:

- «όχημα» σημαίνει κάθε όχημα με κινητήρα ντίζελ προοριζόμενο να κυκλοφορεί στο δρόμο, με ή χωρίς αμάξωμα, που έχει τουλάχιστον τέσσερις τροχούς και μέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα μεγαλύτερη από 25km/h, εξαιρουμένων των οχημάτων Μ1, όπως ορίζονται στο παράρτημα Ι σημείο 0.4 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ, ολικής μάζας το πολύ 3,5 τόνων και των οχημάτων που κινούνται σε σιδηροτροχιές, των γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων και των οχημάτων δημοσίων έργων,

- «τύπος ντιζελοκινητήρα» σημαίνει κάθε κινητήρα ντίζελ για τον οποίο μπορεί να χορηγείται έγκριση τύπου μηχανισμού ή τμήματος που συνιστά τεχνική ολότητα κατά την έννοια του άρθρου 9α της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ.

ρθρο 2

1. Από 1ης Ιουλίου 1988, κανένα κράτος μέλος δεν μπορεί, για λόγους σχετιζόμενους με τους αέριους ρύπους που εκπέμπονται από κινητήρα:

- ούτε να αρνείται τη χορήγηση έγκρισης ΕΟΚ ή την έκδοση του εγγράφου που προβλέπεται στο τελευταίο εδάφιο του άρθρου 10 παράγραφος 1 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ ή τη χορήγηση εθνικής έγκρισης για ένα τύπο οχήματος κινούμενου με κινητήρα,

- ούτε να απαγορεύει την έκδοση άδειας κυκλοφορίας, την πώληση, τη θέση σε κυκλοφορία ή τη χρησιμοποίηση τέτοιων οχημάτων, ή

- ούτε να αρνείται τη χορήγηση έγκρισης ΕΟΚ ή τη χορήγηση εθνικής έγκρισης για έναν τύπο ντιζελοκινητήρα, ή

- ούτε να απαγορεύει την πώληση ή χρησιμοποίηση νέων ντιζελοκινητήρων,

εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις των παραρτημάτων της παρούσας οδηγίας.

2. Από 1ης Ιουλίου 1988, τα κράτη μέλη μπορούν για λόγους σχετιζόμενους με τους αέριους ρύπους που εκπέμπονται από κινητήρα:

- να αρνούνται τη χορήγηση εθνικής έγκρισης για τύπο οχήματος που κινείται από ντιζελοκινητήρα, ή

- να αρνούνται τη χορήγηση εθνικής έγκρισης για τύπο ντιζελοκινητήρα,

εφόσον δεν πληρούνται οι απαιτήσεις που ορίζονται στα παραρτήματα της παρούσας οδηγίας.

3. Έως τις 30 Σεπτεμβρίου 1990, η παράγραφος 2 δεν εφαρμόζεται σε τύπους οχημάτων που κινούνται από ντιζελοκινητήρες, ούτε και σε τύπους ντιζελοκινητήρων εάν ο τύπος ντιζελοκινητήρα έχει περιγραφεί στο παράρτημα ενός πιστοποιητικού έγκρισης που έχει χορηγηθεί σύμφωνα με την οδηγία 72/306/ΕΟΚ πριν από την ήμερομηνία αυτή.

4.Από 1ης Οκτωβρίου 1990 τα κράτη μέλη μπορούν για λόγους σχετιζόμενους με τους αέριους ρύπους που εκπέμπονται από κινητήρα:

- να απαγορεύουν την έκδοση άδειας κυκλοφορίας, την πώληση, τη θέση σε κυκλοφορία ή τη χρησιμοποίηση νέων οχημάτων που κινούνται από ντιζελοκινητήρα, ή

- να απαγορεύουν την πώληση και τη χρησιμοποίηση νέων ντιζελοκινητήρων,

εφόσον δεν πληρούνται οι απαιτήσεις που ορίζονται στα παραρτήματα της παρούσας οδηγίας.

ρθρο 3

1. Το κράτος μέλος που έχει χορηγήσει έγκριση τύπου για ένα τύπο ντιζελοκινητήρα λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλιστεί η ενημέρωσή του σχετικά με κάθε τροποποίηση στοιχείου ή χαρακτηριστικού αναφερόμενου στο παράρτημα Ι σημείο 2.3. Οι αρμόδιες αρχές του εν λόγω κράτους μέλους αποφασίζουν αν πρέπει να εκτελεστούν νέες δοκιμές στον τροποποιημένο κινητήρα και να συνταχθεί νέα έκθεση. Εάν από τις δοκιμές προκύψει ότι δεν τηρούνται οι απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, η τροποποίηση δεν εγκρίνεται.

2. Το κράτος μέλος που έχει χορηγήσει έγκριση τύπου για έναν τύπο οχήματος όσον αφορά τον ντιζελοκινητήρα λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε να εξασφαλιστεί η ενημέρωσή του σχετικά με κάθε τροποποίηση αυτού του τύπου οχήματος, όσον αφορά τον κινητήρα του. Οι αρμόδιες αρχές του εν λόγω κράτους μέλους αποφασίζουν αν, ύστερα από μία τροποποίηση, πρέπει να ληφθούν τα μέτρα που προβλέπονται από την οδηγία 70/156/ΕΟΚ και ιδίως από τα άρθρα της 4 ή 6.

ρθρο 4

Οι απαραίτητες τροποποιήσεις για την προσαρμογή των προδιαγραφών των παραρτημάτων στην τεχνική πρόοδο θεσπίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 13 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ.

ρθρο 5

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία πριν από την 1η Ιουλίου 1988. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

2. Επιπλέον, μετά την κοινοποίηση της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη φροντίζουν να ενημερώνουν την Επιτροπή εγκαίρως, ώστε να μπορεί να υποβάλει τις παρατηρήσεις της σχετικά με τις σπουδαιότερες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που προτίθενται να θεσπίσουν στον τομέα ο οποίος καλύπτεται από την παρούσα οδηγία.

ρθρο 6

Το αργότερο μέχρι το τέλος του 1988, το Συμβούλιο εξετάζει, μετά από πρόταση της Επιτροπής, την εφαρμογή μιας περαιτέρω μείωσης των οριακών τιμών των ρύπων που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας οδηγίας, και τον καθορισμό οριακών τιμών για τις εκπομπές σωματιδίων.

ρθρο 7

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 3 Δεκεμβρίου 1987.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Chr. CHRISTENSEN

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ, ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΟΚ, ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΕΣ, ΠΙΣΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται για τους αέριους ρυπαντές που εκπέμπονται από οχήματα εφοδιασμένα με κινητήρα με ανάφλεξη δια συμπιέσεως, και από τους κινητήρες με ανάφλεξη διά συμπιέσεως όπως ορίζονται στο άρθρο 1, εξαιρουμένων των οχημάτων της κατηγορίας Ν1 καθώς και των κατηγοριών Ν1, Ν2 και Μ2 για τα οποία έχει χορηγηθεί έγκριση τύπου σύμφωνα με την οδηγία 70/220/ΕΟΚ (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 88/76/ΕΟΚ (2).

(1) ΕΕ αριθ. L 76 της 6.4.1970, σ. 1.

(2) Βλέπε σελίδα 1 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

2. ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Για το σκοπό της παρούσας οδηγίας:

2.1. Ως «έγκριση ενός κινητήρα» νοείται η έγκριση ενός τύπου κινητήρα όσον αφορά το επίπεδο εκπομπής αερίων ρυπαντών.

2.2. Ως «ντιζελοκινητήρας» νοείται ο κινητήρας που λειτουργεί σύμφωνα με την αρχή της ανάφλεξης δια συμπιέσεως.

2.3. Ως «τύπος κινητήρα» νοείται μια κατηγορία κινητήρων που δεν διαφέρουν μεταξύ τους σε σημαντικά σημεία όπως είναι τα χαρακτηριστικά τους που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ της παρούσας οδηγίας.

2.4. Ως «αέριοι ρυπαντές» νοούνται το μονοξείδιο του άνθρακος, οι υδρογονάνθρακες (για τους οποίους υποτίθεται ότι έχουν άνθρακα και υδρογόνο σε αναλογία ατόμων C1H1,85) και τα οξείδια του αζώτου, τα οποία εκφράζονται σε ισοδύναμο διοξείδιο του αζώτου (NO2).

2.5. Ως «καθαρή ισχύς» νοείται η ισχύς σε kW ΕΟΚ που μετρήθηκε στον πάγκο δοκιμών στην απόληξη του στροφαλοφόρου, άξονα ή η ισοδύναμη της ισχύος αυτής ισχύς μετρουμένη σύμφωνα με τη μέθοδο της ΕΟΚ για τη μέτρηση της ισχύος όπως περιγράφεται στην οδηγία 80/1269/ΕΟΚ (3).

(3) ΕΕ αριθ. L 375 της 31.12.1980, σ. 46.

2.6. Ως «ονομαστική ταχύτητα» νοείται η μεγίστη ταχύτητα υπό πλήρες φορτίο που επιτρέπεται από το ρυθμιστή ταχύτητας και καθορίζεται από τον κατασκευαστή, στα φυλλάδια πώλησης και συντήρησης της μηχανής.

2.7. Ως «ποσοστιαίο φορτίο» νοείται το ποσοστό της μέγιστης διαθέσιμης ροπής σε μια ορισμένη ταχύτητα του κινητήρα.

2.8. Ως «ενδιάμεση ταχύτητα» νοείται η ταχύτητα που αντιστοιχεί στη μέγιστη τιμή ροπής, εφόσον η εν λόγω ταχύτητα βρίσκεται μεταξύ του 60 και του 75% της ονομαστικής ταχύτητας διαφορετικά ως ενδιάμεση ταχύτητα νοείται το 60% της ονομαστικής.

2.9. Συντομογραφίες και μονάδες

P // kW // καθαρή ισχύς εξόδου, μη διορθωμένη (4)

(4) Όπως περιγράφεται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 80/1269/ΕΟΚ.

CO // g/kWh // εκπομπή μονοξειδίου του άνθρακα

HC // g/kWh // εκπομπή υδρογονανθράκων

NOx // g/kWh // εκπομπή οξειδίων του αζώτου

conc // ppm // συγκέντρωση (concentration) (ppm κατά όγκο)

mass // g/h // ροή μάζας ρυπαντή

WF // συντελεστής βαρύτητας (Weighting Factor)

GEXH // kg/h // ρυθμός ροής μάζας καυσαερίων σε υγρή βάση

V´EXH // m³/h // όγκος καυσαερίων (EXHaust gas) σε ξηρή βάση

V´´EXH // m³/h // όγκος καυσαερίων (EXHaust gas) σε υγρή βάση

GAIR // kg/h // ρυθμός ροής μάζας αέρα (AIR) εισαγωγής

VAIR // m³/h // ρυθμός ροής όγκου αέρα (AIR) εισαγωγής (υγρός αέρας σε 0 ΊC και 101,3 kPa)

CFUEL // kg/h // ρυθμός ροής μάζας καυσίμου (FUEL)

HFID // ανιχνευτής φλόγας (Heated Flame Ionization Detector)

NDUVR // απορρόφηση συντονισμού μη διασκεδαζόμενης υπεριώδους ακτινοβολίας (Non-dispersive ultra-violet resonance absorbtion)

NDIR // μη διασκεδαζόμενη υπέρυθρη ακτινοβολία (Non-Dispersive Infra-Red)

CLA // αναλυτής χημειοφθορισμού (Chemiluminescent Analyser)

HCLA // θερμαινόμενος αναλυτής χημειοφθορισμού (Heated Chemiluminescent Analyser)

3. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΟΚ

3.1. Αίτηση έγκρισης ΕΟΚ για έναν τύπο κινητήρα θεωρουμένου σαν ανεξάρτητη τεχνική μονάδα

3.1.1. Η αίτηση για την έγκριση ενός τύπου κινητήρα όσον αφορά το επίπεδο εμπομπής αερίων αποβλήτων πρέπει να υποβληθεί από τον κατασκευαστή των υπόψη κινητήρων ή έναν για το σκοπό αυτό εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.

3.1.2. Η εν λόγω αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα έγγραφα που αναφέρονται παρακάτω σε τρία αντίγραφα, και τα ακόλουθα στοιχεία:

3.1.2.1. Περιγραφή του κινητήρα που να περιέχει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ της παρούσας οδηγίας, που συμφωνούν με τις απαιτήσεις του άρθρου 9α της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ.

3.1.3. Οι κινητήρες που συμφωνούν με τα χαρακτηριστικά του «τύπου κινητήρα» που περιγράφονται στο παράρτημα ΙΙ πρέπει να υποβάλλονται στην τεχνική υπηρεσία η οποία είναι υπεύθυνη για την εκτέλεση των δοκιμών έγκρισης που ορίζονται στο σημείο 6.

3.2. Αίτηση έγκρισης ΕΟΚ για έναν τύπο οχήματος όσον αφορά τον κινητήρα του

3.2.1. Η αίτηση έγκρισης ενός οχήματος, όσον αφορά την εκπομπή αερίων ρυπαντών από τον κινητήρα του, πρέπει να υποβάλλεται από τον κατασκευαστή του οχήματος η έναν κατάλληλα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του.

3.2.2. Η εν λόγω αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα κατωτέρω έγγραφα σε τρία αντίγραφα, και τα ακόλουθα στοιχεία:

3.2.2.1. Περιγραφή του τύπου οχήματος και όσων μερών του σχετίζονται με τον κινητήρα, με όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ μαζί με όλα τα έγγραφα που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 3 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ, ή

3.2.2.2. Περιγραφή του τύπου οχήματος και όσων μερών του σχετίζονται με τον κινητήρα, προσδιορίζοντας τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ, στο βαθμό που αυτό έχει εφαρμογή εν προκειμένω, και αντίγραφο του πιστοποιητικού έγκρισης ΕΟΚ (παράρτημα VIII) του κινητήρα (θεωρουμένου ως ανεξάρτητης τεχνικής ολότητας) που τοποθετείται στον εν λόγω τύπο οχήματος, μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 3 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ.

4. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΟΚ

4.1. Για τα πιστοποιητικά έγκρισης ΕΟΚ που αναφέρονται στα σημεία 3.1. και 3.2, πρέπει να εκδίδεται πιστοποιητικό που να συμφωνεί με το πρότυπο που περιγράφεται στο παράρτημα VIII.

5. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

5.1. Ο κινητήρας που εγκρίνεται σαν ανεξάρτητη τεχνική μονάδα πρέπει να φέρει:

5.1.1. το εμπορικό σήμα ή την εμπορική ονομασία του κατασκευαστή του κινητήρα,

5.1.2. οι επισημάνσεις αυτές πρέπει να είναι ευανάγνωστες και ανεξίτηλες,

5.1.3. τον αριθμό έγκρισης ΕΟΚ και πριν από αυτό το (τα) χαρακτηριστικό(α) της χώρας που χορηγεί την έγκριση τύπου ΕΟΚ (1).

(1) B = Βέλγιο, D = Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, DK = Δανία, E = Ισπανία, F = Γαλλία, GR = Ελλάδα, I = Ιταλία, IRL = Ιρλανδία, L = Λουξεμβούργο, NL = Ολλανδία, P = Πορτογαλία, UK = Ηνωμένο Βασίλειο.

5.2. Οι ενδείξεις αυτές πρέπει να είναι ευανάγνωστες και ανεξίτηλες.

6. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΕΣ

6.1. Γενικά

Τα εξαρτήματα που επηρεάζουν την εκπομπή αερίων ρυπαντών πρέπει να σχεδιαστούν, να κατασκευαστούν και να συναρμοληγηθούν με τέτοιο τρόπο, ώστε ο κινητήρας σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας, να συμφωνεί με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, παρά του κραδασμούς στους οποίους ενδέχεται να υπόκεινται.

6.2. Προδιαγραφές που αφορούν την εκπομπή ρυπαντών

Η εκπομπή ρυπαντών από τον κινητήρα που δόθηκε για δοκιμή πρέπει να μετρείται με τη μέθοδο που περιγράφεται στο παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας οδηγίας. λλες μέθοδοι είναι δυνατόν να γίνουν δεκτές αν διαπιστωθεί ότι παρέχουν ισοδύναμα αποτελέσματα.

6.2.1. Η μάζα του μονοξειδίου του άνθρακα, η μάζα των υδρογονανθράκων και η μάζα των οξειδίων του αζώτου που λαμβάνονται από τη δοκιμή δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις ποσότητες που παρέχονται στον πίνακα που ακολουθεί:

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

7. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ

7.1. Η τοποθέτηση του κινητήρα στο όχημα πρέπει να συμφωνεί με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά, όσον αφορά την έγκριση τύπου του κινητήρα:

7.1.1. Η υποπίεση εισαγωγής δεν πρέπει να υπερβαίνει την προβλεπόμενη στο παράρτημα VIII για το συγκεκριμένο εγκεκριμένο τύπο κινητήρα.

7.1.2. Η πίεση του συστήματος απαγωγής καυσαερίων δεν πρέπει να υπερβαίνει την προβλεπόμενη στο παράρτημα VIII για το συγκεκριμένο εγκεκριμένο τύπο κινητήρα.

7.1.3. Η μέγιστη ισχύς που απορροφά ο κινούμενος από τον κινητήρα εξοπλισμός δεν πρέπει να υπερβαίνει την ανώτατη επιτρεπτή ισχύ που προβλέπεται στο παράρτημα VIII για το συγκεκριμένο εγκεκριμένο τύπο κινητήρα.

8. ΠΙΣΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

8.1. Κάθε κινητήρας που φέρει αριθμό επισήμανσης έγκρισης, τύπου ΕΟΚ όπως περιγράφεται στην παρούσα οδηγία, πρέπει να χαρακτηρίζεται από πιστότητα προς τον εγκεκριμένο τύπο κινητήρα.

8.2. Για να ελεγχθεί η εν λόγω πιστότητα που περιγράφηκε στο σημείο 8.1, λαμβάνεται από τη σειρά ένας κινητήρας που φέρει αριθμό έγκρισης τύπου ΕΟΚ.

8.3. Γενικά, η πιστότητα του κινητήρα προς τον τύπο που εγκρίθηκε πρέπει να ελέγχεται με βάση την περιγραφή του πιστοποιητικού έγκρισης και των παραρτημάτων του, και, αν είναι αναγκαίο, ο κινητήρας πρέπει να υποβάλλεται στη δοκιμή που αναφέρεται στο σημείο 6.2.

8.3.1 Προκειμένου να ελεγχθεί με δοκιμή η πιστότητα του κινητήρα, ακολουθείται η εξής διαδικασία:

8.3.1.1. Λαμβάνεται ένας κινητήρας από τη σειρά και υποβάλλεται στη δοκιμή που περιγράφεται στο παράρτημα ΙΙΙ. Η μάζα του μονοξειδίου του άνθρακα, των υδρογονανθράκων και των οξειδίων το αζώτου δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις τιμές του παρακάτω πίνακα:

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

8.3.1.2. Αν ο κινητήρας που ελήφθη από τη σειρά δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις του σημείου 8.3.1.1, ο κατασκευαστής μπορεί να ζητήσει να πραγματοποιηθούν μετρήσεις σε ένα δείγμα κινητήρων το οποίο λαμβάνεται από τη σειρά και στο οποίο να περιλαμβάνεται και ο κινητήρας που ελήφθη αρχικά. Ο κατασκευαστής πρέπει να προσδιορίσει το μέγεθος του δείγματος, με σύμφωνη γνώμη της τεχνικής υπηρεσίας. Εκτός από τον κινητήρα που αρχικά ελήφθη, οι άλλοι πρέπει να υποβάλλονται σε δοκιμή. Στη συνέχεια υπολογίζεται ο αριθμητικός μέσος χ των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από το δείγμα για κάθε αέριο ρυπαντή. Η παραγωγή της σειράς θεωρείται ότι τηρεί τις προδιαγραφές, αν πληρούται η ακόλουθη συνθήκη:

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΓΡΑΦΙΚΟ

όπου:

L είναι ο οριακή τιμή που ορίστηκε στη παράγραφο 8.3.1.1 για κάθε εξεταζόμενο αέριο ρυπαντή, και k είναι ένας στατιστικός συντελεστής που εξαρτάται από το η και παρέχεται στον ακόλουθο πίνακα:

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

8.3.2. Η τεχνική υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο πιστότητας της παραγωγής πρέπει να εκτελέσει δοκιμές σε κινητήρες που έχουν κάνει ολόκληρο ή μέρος του σταδίου «ρονταρίσματός» τους, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΡΙΘ. ...

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 70/156/ΕΟΚ σχετικά με τη μερική έγκριση ΕΟΚ ή την έγκριση ΕΟΚ ως ξεχωριστής ενότητας των εκπομπών αερίων ρυπαντών από κινητήρες ντίζελ προοριζόμενου να τοποθετηθούν σε οχήματα οδηγία 88/77/ΕΟΚ

Όχημα/τύπος κινητήρα:.....

0. Γενικότητες

0.1. Μάρκα (όνομα της επιχείρησης):.....

0.2. Τύπος και εμπορική ονομασία (να αναφερθούν και οι τυχόν παραλλαγές):.....

0.3. Κωδικός τύπου του κατασκευαστή, όπως είναι χαραγμένος στο όχημα, τη χωριστή τεχνική ενότητα ή το συστατικό μέρος:.....

..........................................................

0.4. Κατηγορία οχήματος (αν υπάρχει):.....

0.5. Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή:.....

0.6. Όνομα και διεύθυνση του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του κατασκευαστή (αν υπάρχει):.....

..........................................................

Προσαρτήματα

1. Βασικά χαρακτηριστικά του κινητήρα και πληροφορίες σχετικά με τη διεξαγωγή των δοκιμών.

2. Χαρακτηριστικά των μερών του οχήματος που σχετίζονται με τον κινητήρα (αν υπάρχουν).

3. Φωτογραφίες του κινητήρα και ενδεχομένως του σχετικού διαμερίσματος του οχήματος.

4. (τυχόν περαιτέρω προσαρτήματα)

Ημερομηνία, φάκελος

Προσάρτημα 1

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (1)

(1) Στην περίπτωση μη συμβατικών κινητήρων και συστημάτων, ο κατασκευαστής πρέπει να παρέχει στοιχεία ισοδύναμα προς τα στοιχεία που αναφέρονται εδώ.

1. Περιγραφή του κινητήρα

1.1. Κατασκευαστής:.....

1.2. Κωδικός κινητήρα του κατασκευαστή.....

1.3. Κύκλος: τετράχρονος/δίχρονος (2)

(2) Διαγράφεται ό,τι δεν ισχύει.

1.4. Διάμετρος κυλίνδρου:.....mm

1.5. Διαδρομή:.....mm

1.6. Αριθμός και διάταξη κυλίνδρων:.....

1.7. Κυλινδρισμός:.....cm³

1.8. Σχέση συμπίεσης (3):.....

(3) Προσδιορίζεται η ανοχή.

1.9. Σχέδια του χώρου καύσης και της κεφαλής του εμβόλου.....

1.10. Ελάχιστη εγκάρσια επιφάνεια θυρίδων εισαγωγής και εξαγωγής:.....

1.11. Σύστημα ψύξης

1.11.1. Υγρό

1.11.1.1. Είδος υγρού:.....

1.11.1.2. Αντλίες κυκλοφορίας: ναι/όχι (2)

(2) Διαγράφεται ό,τι δεν ισχύει.

1.11.1.3. Χαρακτηριστικά ή κατασκευαστής(ές) και τύπος(οι) (αν υπάρχουν).....

1.11.1.4. Συντελεστής μετάδοσης κίνησης (αν υπάρχει).....

1.11.2. Αέρας

1.11.2.1. Ανεμιστήρας: ναι/όχι (2)

(2) Διαγράφεται ό,τι δεν ισχύει.

1.11.2.2. Χαρακτηριστικά ή μάρκα(ες) και τύπος(οι) (αν υπάρχουν):.....

1.11.2.3. Συντελεστής(ες) μετάδοσης κίνησης (αν υπάρχουν).....

1.12. Θερμοκρασίες επιτρεπόμενες από τον κατασκευαστή

1.12.1. Υγρόψυκτα: μέγιστη θερμοκρασία στην έξοδο:.....K

1.12.2. Αερόψυκτα: σημείο αναφοράς.....

μέγιστη θερμοκρασία στο σημείο αναφοράς.....K

1.12.3. Μέγιστη θερμοκρασία εξόδου του αέρα στο ενδιάμεσο ψυγείο εισαγωγής (αν υπάρχει).....K

1.12.4. Μέγιστη θερμοκρασία καυσαερίων σε σημείο του (των) απαγωγού(ων) καυσαερίων δίπλα στη (στις) φλάντζα(ες) εξαγωγής του (των) πολλαπλού αγωγού καυσαερίων:.....Κ

1.12.5. Θερμοκρασία καυσίμου: ελάχιστη.....Κ, μέγιστη.....Κ

1.12.6. Θερμοκρασία λιπαντικού: ελάχιστη.....Κ, μέγιστη.....Κ

1.13. Υπερτροφοδότης:

με/χωρίς(2)

(2) Διαγράφεται ό,τι δεν ισχύει.

1.13.1. Κατασκευαστής(ες):.....

1.13.2. Τύπος:.....

1.13.3. Περιγραφή του συστήματος (πχ.μέγιστη πίεση τροφοδοσίας, ρυθμιστής πίεσης, αν υπάρχει):.....

1.13.4. Ενδιάμεσο ψυγείο: ναι/όχι (1)

(1) Διαγράφεται ό,τι δεν ισχύει.

1.14. Σύστημα εισαγωγής

μέγιστη ή/και ελάχιστη επιτρεπτή υποπίεση εισαγωγής (αν υπάρχει) στη ονομαστική ταχύτητα του κινητήρα και με 100% φορτίο.....KPa

1.15. Σύστημα εξαγωγής

Μέγιστη επιτρεπτή αντίθλιψη στην ονομαστική ταχύτητα του κινητήρα κια με 100% φόρτιση:.....KPa

2. Πρόσθετα συστήματα μειώσεως του καπνού (αν υπάρχουν και αν καλύπτονται σε άλλο κεφάλαιο)

Περιγραφή ή/και διαγράμματα:.....

3. Τροφοδοσία καυσίμου

3.1. Αντλία τροφοδοσίας καυσίμου

Πίεση(2):..... KPa ή χαρακτηριστικό διάγραμμα (2):.....

(2) Προσδιορίζεται η ανοχή.

3.2. Σύστημα έγχυσης καυσίμου

3.2.1. Αντλία

3.2.1.1. Κατασκευαστής(ές):.....

3.2.1.2. Τύπος(οι):.....

3.2.1.3. Παροχή.....mm³ (2) ανά χρόνο ή κύκλο, όταν η αντλία λειτουργεί σε.....rpm υπό πλήρη έγχυση, ή χαρακτηριστικό διάγραμμα (1) (2):.........................................

(1) Διαγράφεται ό,τι δεν ισχύει.

(2) Προσδιορίζεται η ανοχή.

Αναφέρεται η χρησιμοποιούμενη μέθοδος: Στον κινητήρα/στον πάγκο ελέγχου της αντλίας(1)

(1) Διαγράφεται ό,τι δεν ισχύει.

3.2.1.4. Προπορεία έγχυσης

3.2.1.4.1. Καμπύλη προπορείας έγχυσης(2):...............

(2) Προσδιορίζεται η ανοχή.

3.2.1.4.2 Ρύθμιση χρονισμού (2):........................

(2) Προσδιορίζεται η ανοχή.

3.2.2. Σύστημα σωληνώσεων έγχυσης

3.2.2.1. Μήκος:.....mm

3.2.2.2. Εσωτερική διάμετρος:.....mm

3.2.3. Εγχυτήρας(ες)

3.2.3.1. Κατασκευαστής(ές):.....

3.2.3.2. Τύπος(οι):.....

3.2.3.3. «Πίεση στην οποία ανοίγουν οι εγχυτήρες»:.....KPa(1)

(1) Διαγράφεται ό,τι δεν ισχύει.

ή χαρακτηριστικό διάγραμμα (1) (2):.....

(1) Διαγράφεται ό,τι δεν ισχύει.

(2) Προσδιορίζεται η ανοχή.

3.2.4. Ρυθμιστής

3.2.4.1. Κατασκευαστής(ές):.....

3.2.4.2. Τύπος(οι):.....

3.2.4.3. Ταχύτητα στην οποία αρχίζει η διακοπή αποδοχής καυσίμου υπό πλήρες φορτίο:.....tr/min

3.2.4.4. Μέγιστη ταχύτητα εν κενώ:.....tr/min

3.2.4.5. Ταχύτητα σε κατάσταση ρελαντί:....tr/min

3.3. Σύστημα εκκίνησης εν ψυχρώ

3.3.1. Κατασκευαστής(ές):

3.3.2. Τύπος(οι):

3.3.3. Περιγραφή:.....

4. Χρονισμός βαλβίδων

4.1. Μέγιστη ανύψωση βαλβίδων και γωνίες κατά τις οποίες ανοίγουν και κλείνουν σε σχέση με τα νεκρά σημεία ή ισοδύναμα δεδομένα:.....

4.2. Διάκενα αναφοράς ή/και ρύθμισης (1)

(1) Προσδιορίζετα η ανοχή.

5. Βοηθητικά εξαρτήματα που παίρνουν κίνηση από τον κινητήρα

Μέγιστη επιτρεπτή ισχύς απορροφούμενη από τα βοηθητικά εξαρτήματα του κινητήρα όπως προσδιορίζεται κατά τις συνθήκες λειτουργίας που αναφέρει η οδηγία 80/1269/ΕΟΚ (2), παράρτημα Ι σημείο 5.1.1. στις διάφορες ταχύτητες λειτουργίας του κινητήρα που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ σημείο 4.1. της παρούσας οδηγίας:

Ρελαντί..... ΚW, Ενδιάμεση..... KW, Ονομαστική.....KW

(2) Διαγράφεται ό,τι δεν ισχύει.

6. Πρόσθετες πληροφορίες για τις συνθήκες δοκιμής

6.1. Χρησιμοποιούμενο λιπαντικό

6.1.1. Κατασκευαστής:.....

6.1.2. Τύπος:.....

(να αναφέρεται κατά περίπτωση το ποσοστό του λαδιού στο καύσιμο αν ο κινητήρας τροφοδοτείται με μείγμα):.....

6.2. Βοηθητικά εξαρτήματα που παίρνουν κίνηση από τον κινητήρα (βλέπε σημείο 5) (αν υπάρχουν)

6.2.1. Απαρίθμηση και αναγνωριστικές λεπτομέρειες:.....

6.2.2. Απορροφώμενη ισχύς στις διάφορες ταχύτητες λειτουργίας:

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

6.3. Ενδείξεις δυναμομέτρου (kW)

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

7. Επιδόσεις του κινητήρα

7.1. Ταχύτητες του κινητήρα (3)

(3) Αναφέρεται η ανοχή.

Ρελαντί:.....tr/min

Ενδιάμεση:.....tr/min

Ονομαστική:.....tr/min

7.2. Ισχύς του κινητήρα (μετρημένη σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 80/1269/ΕΟΚ)

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Προσάρτημα 2

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

1. Υποπίεση συστήματος εισαγωγής στην ονομαστική ταχύτητα λειτουργίας και με 100% φορτίο:.....kPa

2. Πίεση συστήματος εξαγωγής στην ονομαστική ταχύτητα λειτουργίας και με 100% φορτίο:.....kPa

3. Ισχύς που απορροφάται από τα βοηθητικά εξαρτήματα του κινητήρα, όπως ορίζεται στην οδηγία 80/1269/ΕΟΚ παράρτημα Ι σημείο 5.1.1, και υπό τις εκεί οριζόμενες συνθήκες λειτουργίας, στις διάφορες ταχύτητες λειτουργίας του κινητήρα που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ σημείο 4.1 της παρούσας οδηγίας.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1. Στο παράρτημα αυτό περιγράφεται η μέθοδος προσδιορισμού των εκπομπών αερίων ρυπαντών οι οποίες προέρχονται από τους υπό έλεγχο κινητήρες.

1.2. Η δοκιμή πρέπει να εκτελείται με τη μηχανή τοποθετημένη σε πάγκο δοκιμών και συνδεδεμένη με δυναμόμετρο.

2. ΑΡΧΗ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΙΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Τα καυσαέρια που εκπέμπονται από τον κινητήρα περιλαμβάνουν υδρογονάνθρακες, μονοξείδιο του άνθρακα και οξείδια του αζώτου. Οι ποσότητες των παραπάνω αερίων στα καυσαέρια πρέπει να ελέγχονται συνεχώς κατά τη διάρκεια μιας προδιαγεγραμμένης αλληλουχίας συνθηκών λειτουργίας ενός προθερμασμένου κινητήρα. Η προδιαγεγραμμένη αυτή αλληλουχία συνθηκών λειτουργίας περιλαμβάνει ένα αριθμό συνδυασμών ταχύτητας και ισχύος που καλύπτουν την τυπική κλίμακα λειτουργίας των κινητήρων ντίζελ. Κατά τη διάρκεια κάθε επιμέρους δοκιμής προσδιορίζεται η συγκέντρωση κάθε ρυπαντή, η ροή καυσαερίων και η παραγόμενη ισχύς οι μετρούμενες τιμές, αφού σταθμιστούν κατάλληλα με δεδομένους συντελεστές, χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των γραμμαρίων κάθε εκπεμπόμενου ρυπαντή ανά κιλοβατώρα, σύμφωνα με όσα περιγράφονται στο παρόν παράρτημα.

3. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

3.1. Δυναμόμετρο και εξοπλισμός μηχανής

Πρέπει να χρησιμοποιείται ο ακόλουθος εξοπλισμός για την εκτέλεση δοκιμών εκπομπών αερίων ρυπαντών οι οποίες προέρχονται από κινητήρες συνδεμένους σε κατάλληλη πέδη:

3.1.1. Μια πέδη κινητήρων η οποία να έχει χαρακτηριστικά κατάλληλα για την εκτέλεση του κύκλου δοκιμής που περιγράφεται στο σημείο 4.1 του παρόντος παραρτήματος.

3.1.2. Όργανα μέτρησης της ταχύτητας, της ροπής, της κατανάλωσης καυσίμου, της κατανάλωσης αέρα, της θερμοκρασίας του ψυκτικού και του λιπαντικού, της πίεσης των καυσαερίων και της υποπίεσης του κλαδωτού εισαγωγής, της θερμοκρασίας των καυσαερίων, της θερμοκρασίας εισαγωγής του αέρα, της ατμοσφαιρικής πίεσης, της υγρασίας και της θερμοκρασίας του καυσίμου. Η ακρίβεια των οργάνων αυτών πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της κοινοτικής μεθόδου μέτρησης της ισχύος κινητήρων εσωτερικής καύσης προοριζομένων για οχήματα.

3.1.3. Ένα σύστημα ψύξης του κινητήρα ικανό να τον διατηρεί σε κανονικές θερμοκρασίες λειτουργίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των προδιαγεγραμμένων δοκιμών του.

3.1.4. Ένα μη μονωμένο και μη ψυχόμενο σύστημα απαγωγής καυσαερίων, εκτεινόμενο τουλάχιστον κατά 0,5 m από το σημείο όπου τοποθετείται καθετήρας δειγματοληψίας, με αντίθλιψη καυσαερίων που προσεγγίζει κατά ± 650 Pa (± 5 mm Hg)το ανώτατο όριο στη μέγιστη ονομαστική ισχύ, το οποίο προβλέπεται στο φυλλάδιο του κατασκευαστή για την πώληση και συντήρηση του κινητήρα.

3.1.5. Ένα σύστημα εισαγωγής αέρα στον κινητήρα με περιστολή της εισαγωγής αέρα που προσεγγίζει κατά ± 300 Pa (30 mm H2O) το ανώτατο όριο για τις συνθήκες λειτουργίας της μηχανής που συνεπάγονται μέγιστη ροή αέρα, όπως συνιστάται από τον κατασκευαστή του κινητήρα για μια διάταξη καθαρισμού του αέρα, για το δοκιμαζόμενο κινητήρα.

3.2. Εξοπλισμός ανάλυσης και δειγματοληψίας

Το σύστημα πρέπει να περιλαμβάνει μια συσκευή ανάλυσης τύπου (HFID) για τη μέτρηση των ακαύστων υδρογονανθράκων (HC), μια συσκευή ανάλυσης τύπου NDIR για τη μέτρηση του μονοξειδίου του άνθρακα (CO), όπως και μια συσκευή ανάλυσης CLA-HCLA ή ισοδύναμη για τη μέτρηση των οξειδίων του αζώτου(NOx). Εξαιτίας των βαρέων υδρογονανθράκων που υπάρχουν στα καυσαέρια ενός κινητήρα ντίζελ, το σύστημα HFID πρέπει να θερμαίνεται και να διατηρείται σε θερμοκρασία 453 Κ- 473 Κ (180 - 200 C).

Η ακρίβεια των συσκευών ανάλυσης πρέπει να είναι ± 2,5% του εύρους της πλήρους κλίμακας ή και μεγαλύτερη. Η κλίμακα μέτρησης των συσκευών ανάλυσης πρέπει να επιλέγεται κατάλληλα σε σχέση με τις μετρούμενες τιμές.

3.3. Αέρια

3.3.1. Το σύστημα δεν πρέπει να παρουσιάζει διαρροές αερίων. Ο σχεδιασμός και τα χρησιμοποιούμενα υλικά πρέπει να είναι τέτοια ώστε το σύστημα να μην επηρεάζει την συγκέντρωση ρυπαντών στα καυσαέρια. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα εξής αέρια:

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

3.4. Βοηθητικά αέρια

3.4.1. Πρέπει να υπάρχουν ποσότητες των εξής αερίων, μήπως χρειαστούν για την όλη διαδικασία:

3.4.2. Καθαρό άζωτο (καθαρότητα 99,5% vol. O2)

3.4.5. Μίγμα υδρογόνου (40± 2% υδρογόνο, το υπόλοιπο άζωτο ή ήλιο, καθαρότητα ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

4.2. Μέτρηση της ροής καυσαερίων

Για τον υπολογισμό της εκπομπής των καυσαερίων είναι αναγκαίο να γνωρίζουμε τη ροή τους (βλέπε σημείο 4.8.1.1).

Για τον προσδιορισμό της ροής καυσαερίων μπορεί να χρησιμοποιηθεί μία από τις ακόλουθες μεθόδους:

α) μεση μέτρηση της ροής καυσαερίων με τη βοήθεια ακροφυσίου ροής ή ισοδύναμου συστήματος μέτρησης.

β) Μέτρηση της ροής αέρα και της ροής καυσίμου με κατάλληλα συστήματα μέτρησης, και υπολογισμός της ροής καυσαερίων μέσω των ακολούθων εξισώσεων:

GEXH = GAIR + GFUEL

ή

V´EXH = VAIR - 0,75 GFUEL (όγκος καυσαερίων χωρίς υδρατμούς)

ή

V´´EXH = VAIR + 0,77 GFUEL (όγκος καυσαερίων με υδρατμούς)

Η ακρίβεια το προσδιορισμού της ροής καυσαερίων πρέπει να είναι ± 2,5 % ή μεγαλύτερη. Οι συγκεντρώσεις μονοξειδίου του άνθρακα και οξειδίου του αζώτου μετρώνται στα ξηρά καυσαέρια. Για το λόγο αυτό οι εκπομπές CO και NOx πρέπει να υπολογίζονται με τη χρησιμοποίηση του όγκου ξηρών καυσαερίων V´ EXH. Εντούτοις, στην περίπτωση ενός αναλυτικού συστήματος με θερμαινόμενο όργανο δειγματοληψίας, οι εκπομπές NOx πρέπει να υπολογίζονται με τη βοήθεια του όγκου των καυσαερίων με υδρατμούς V´´EXH. Αν, κατά τον υπολογισμό, χρησιμοποιείται ο ρυθμός ροής μάζας καυσαερίων (GEXH), οι συγκεντρώσεις CO και NOx πρέπει να ανάγονται στα υγρά καυσαέρια. Ο υπολογισμός της εκπομπής HC πρέπει να περιλαμβάνει τον ρυθμό ροής μάζας καυσαερίων GEXH και τον ρυθμό ροής όγκου καυσαερίων V´´EXH ανάλογα με τη χρησιμοποιούμενη μέθοδο μέτρησης.

4.3. Διαδικασία λειτουργίας των συσκευών και των συστημάτων δειγματοληψίας

Για τη διαδικασία λειτουργίας των συσκευών ανάλυσης πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες λειτουργίας του κατασκευαστή του κάθε οργάνου. Πρέπει να περιλαμβάνονται οι ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις.

4.3.1. Διαδικασία βαθμονόμησης

Η όλη βαθμονόμηση πρέπει να έχει εκτελεστεί μέσα σε διάστημα ενός μήνα πριν από τη δοκιμή εκπομπών. Το όργανο βαθμονομείται και οι καμπύλες βαθμονόμησης ελέγχονται με χρήση τυποποιημένων αερίων. Πρέπει να χρησιμοποιούνται οι ίδιοι ρυθμοί ροής αερίου με αυτούς που παρουσιάζονται όταν λαμβάνονται δείγματα καυσαερίων.

4.3.1.1. Για την προθέρμανση των συσκευών ανάλυσης πρέπει να προβλέπονται τουλάχιστον δύο ώρες.

4.3.1.2. Εκτελείται δοκιμή διαρροής του συστήματος. Ο καθετήρας δειγματοληψίας αποσυνδέεται από το σύστημα απαγωγής καυσαερίων και φράσσεται η οπή. Τίθεται σε λειτουργία η αντλία της συσκευής ανάλυσης. Ύστερα από μια αρχική περίοδο που απαιτείται για την αποκατάσταση της ισορροπίας όλοι οι μετρητές της ροής και της πίεσης πρέπει να δείχνουν μηδέν. Αν όχι ελέγχεται/ελέγχονται ο (οι) αγωγός (οί) δειγματοληψίας και διορθώνεται το σφάλμα.

4.3.1.3. Ρυθμίζεται, αν απαιτείται η συσκευή ανάλυσης NDIR και βελτιστοποιείται η καύση της φλόγας στη συσκευή ανάλυσης HFID.

4.3.1.4. Χρησιμοποιώντας καθαρό ξηρό αέρα (ή άζωτο), ρυθμίζεται η μηδενική ένδειξη των συσκευών ανάλυσης. CO και NOx ο ξηρός αέρας πρέπει να καθαρίζεται από ξένες προσμίξεις για τη συσκευή ανάλυσης HC. Χρησιμοποιώντας κατάλληλα αέρια βαθμονόμησης επαναρυθμίζεται η μηδενική ένδειξη των συσκευών ανάλυσης.

4.3.1.5. Επανελέγχεται η μύθμιση του μηδενός και επαναλαμβάνεται η διαδικασία που περιγράφηκε στο σημείο 4.3.1.4, αν είναι αναγκαίο.

4.3.2. Χάραξη της καμπύλης βαθμονόμησης της συσκευής ανάλυσης

4.3.2.1. Η καμπύλη βαθμονόμησης καταρτίζεται βάσει πέντε τουλάχιστον σημείων βαθμονόμησης, η απόσταση μεταξύ των οποίων πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ομοιόμορφη. Η ονομαστική συγκέντρωση του αερίου βαθμονόμησης με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με το 80% της πλήρους κλίμακας.

4.3.2.2. Η καμπύλη βαθμονόμησης υπολογίζεται με τη μέθοδο των ελάχιστων τετραγώνων. Αν το πολυώνυμο που προκύπτει είναι βαθμού ανώτερου του 3, ο αριθμός σημείων βαθμονόμησης πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με το βαθμό του πολυωνύμου αυτού συν 2.

4.3.2.3. Η καμπύλη βαθμονόμησης δεν πρέπει να διαφέρει περισσότερο από 2% από την ονομαστική τιμή κάθε αερίου βαθμονόμησης.

4.3.2.4. Διάγραμμα της καμπύλης βαθμονόμησης

Το διάγραμμα της καμπύλης βαθμονόμησης και των σημείων βαθμονόμησης επιτρέπει να επαληθεύεται η καλή εκτέλεση της βαθμονόμησης. Πρέπει να αναφέρονται οι διάφορες χαρακτηριστικές παράμετροι της συσκευής ανάλυσης, ιδίως:

- η κλίμακα,

- η ευαισθησία,

- το μηδέν,

- η ημερομηνία της βαθμονόμησης.

4.3.2.5. λλες μέθοδοι (π.χ. μέσω υπολογιστή, ηλεκτρονικός διακόπτης αλλαγών κλίμακας κλπ.) μπορούν να χρησιμοποιηθούν, εφόσον αποδεικνύεται επαρκώς, προς την τεχνική υπηρεσία, ότι παρέχουν ισοδύναμη ακρίβεια.

4.3.3. Δοκιμή αποτελεσματικότητας του μετατροπέα NOx

4.3.3.1. Η αποτελεσματικότητα του μετατροπέα που χρησιμοποιείται για τη μετατροπή NOx σε NO ελέγχεται ως εξής:

4.3.3.2. Ο έλεγχος αυτός μπορεί να πραγματοποιείται με έναν οζονιστήρα, σύμφωνα με τη διάταξη δοκιμής που παρατίθεται στο τέλος του παρόντος παραρτήματος και τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω.

4.3.3.3. Η συσκευή CLA βαθμονομείται στην κλίμακα που χρησιμοποιείται συνηθέστερα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή με αέρια μηδενισμού και βαθμονόμησης. Το αέριο βαθμονόμησης πρέπει να έχει περιεκτικότητα σε NO που να αντιστοιχεί στο 80% περίπου της πλήρους κλίμακας η συγκέντρωση ΝΟ2 στο μείγμα αερίων πρέπει να είναι κάτω από 5% της συγκεντρώσεως NO. Η συσκευή ανάλυσης NOx ρυθμίζεται για λειτουργία με NO2 έτσι ώστε το αέριο βαθμονόμησης να μη διέρχεται από το μετατροπέα. Καταγράφεται η αναγραφόμενη συγκέντρωση.

4.3.3.4. Με ένα σύνδεσμο Τ, προστίθεται συνεχώς οξυγόνο στο ρεύμα αερίου μέχρις ότου η αναγραφόμενη συγκέντρωση να είναι κατά 10% περίπου μικρότερη από την αναγραφόμενη συγκέντρωση βαθμονόμησης όπως αυτή καθορίζεται στο σημείο 4.3.3.3. Καταγράφεται η αναγραφόμενη συγκέντρωση (c). Καθ’ όλη την εργασία αυτή ο οζονιστήρας πρέπει να παραμένει εκτός λειτουργίας.

4.3.3.5. Τίθεται κατόπιν σε λειτουργία ο οζονιστήρας ώστε να παράγεται αρκετό όζον ώστε η συγκέντρωση ΝΟ να μειωθεί στο 20% (ελάχιστη τιμή 10%) της συγκέντρωσης βαθμονόμησης που καθορίζεται στη σημείο 4.3.3.3. Καταγράφεται η αναγραφόμενη συγκέντρωση (d).

4.3.3.6. Ρυθμίζεται, κατόπιν, η συσκευή ανάλυσης για λειτουργία με NOx, ώστε το μείγμα αερίων (που αποτελείται από NO, NO2, Ο3 και Ν2) να διασχίζει εφεξής το μετατροπέα. Καταγράφεται η αναγραφόμενη συγκέντρωση (a).

4.3.3.7. Τίθεται κατόπιν ο οζονιστήρας εκτός λειτουργίας. Το μείγμα αερίων που ορίζεται στο σημείο 4.3.3.4, διέρχεται από το μετατροπέα και κατόπιν περνά στη συσκευή ανίχνευσης. Καταγράφεται η αναγραφόμενη συγκέντρωση (b).

4.3.3.8. Με τον οζονιστήρα πάντοτε εκτός λειτουργίας διακόπτεται επίσης η προσαγωγή οξυγόνου. Η τιμή ΝΟ, που αναγράφεται στη συσκευή ανάλυσης δεν πρέπει τότε να υπερβαίνει κατά περισσότερο από 5% την τιμή που καθορίζεται στο σημείο 4.3.3.3.

4.3.3.9. Η αποτελεσματικότητα του μετατροπέα ΝΟχ υπολογίζεται ως ακολούθως:

Αποτελεσματικότητα (%) = (1 + a-b/c-d) x 100

4.3.3.10. Η αποτελεσματικότητα του μετατροπέα πρέπει να ελέγχεται πριν από κάθε βαθμονόμηση της συσκευής ανάλυσης ΝΟχ.

4.3.3.11. Η αποτελεσματικότητα του μετατροπέα δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 90%.

Σημείωση:

Εφόσον η κλίμακα λειτουργίας της συσκευής ανάλυσης καλύπτει την υψηλότερη κλίμακα στην οποία μπορεί να λειτουργεί ο μετατροπέας ΝΟχ ώστε να επιτυγχάνεται μείωση από 80% σε 20%, τότε θα χρησιμοποιείται η υψηλότερη κλίμακα στην οποία μπορεί να λειτουργεί ο μετατροπέας ΝΟχ.

4.3.4. Έλεγχοι πριν από τη δοκιμή

Απαιτούνται τουλάχιστον δύο ώρες για την προθέρμανση των συσκευών ανάλυσης υπέρυθρης ακτινοβολίας NDIR, είναι όμως προτιμότερο να μη διακόπτεται καθόλου η παροχή ρεύματος στις συσκευές ανάλυσης. Η λειτουργία των κινητήρων που ρυθμίζουν τη λήψη δείγματος σε κανονικά διαστήματα μπορεί να διακόπτεται όταν αυτοί δεν χρησιμοποιούνται.

4.3.4.1. Η συσκευή ανάλυσης HC πρέπει να ρυθμίζεται στο μηδέν με ξηρό αέρα ή άζωτο και να λαμβάνεται μια σταθερή μηδενική ένδειξη στο μετρητή (που φέρει ειδικό ενισχυτή) και τον καταγραφέα.

4.3.4.2. Εισάγεται αέριο βαθμονόμησης και η προσθήκη αυτή προσαρμόζεται έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στην καμπύλη βαθμονόμησης. Πρέπει να χρησιμοποιείται ο ίδιος ρυθμός ροής για τη βαθμονόμηση και την παραλαβή δείγματος καυσαερίων, ώστε να μην χρειάζεται διόρθωση της πίεσης στην κυψελίδα δειγματοληψίας. Πρέπει τέλος να χρησιμοποιείται αέριο βαθμονόμησης με τέτοια συγκέντρωση βασικού συστατικού ώστε να επιτυγχάνεται ένδειξη 75 μέχρι 95% του εύρους της πλήρους κλίμακας. Η συγκέντρωση πρέπει να λαμβάνεται με ακρίβεια ± 2,5%.

4.3.4.3. Ελέγχεται το μηδέν και επαναλαμβάνονται, αν είναι αναγκαίο οι διαδικασίες που περιγράφηκαν στα σημεία 4.3.2.1 και 4.3.2.2.

4.3.4.4. Ελέγχονται οι ρυθμοί ροής (παροχές).

4.4. Καύσιμο

Ως καύσιμο πρέπει να χρησιμοποιείται το καύσιμο αναφοράς που προβλέπεται στο παράρτημα IV.

4.5. Συνθήκες δοκιμής του κινητήρα

4.5.1. Μετριέται η απόλυτη θερμοκρασία Τ της εισαγωγής αέρα του κινητήρα σε Kelvin, όπως και η ατμοσφαιρική πίεση PS εν ξηρώ σε Kilopascals η παράμετρος F προσδιορίζεται από τη σχέση:

F = (99/ps)0,65 x (T/298)0,5

4.5.2. Για να αναγνωριστεί μια δοκιμή ως έγκυρη η παράμετρος F πρέπει να ικανοποιεί τη σχέση:

0,96 ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

>ΘΕΣΗ ΓΡΑΦΙΚΟΥ>

Σχηματική παράσταση της συσκευής μέτρησης της αποτελεσματικότητας του μετατροπέα ΝΟχ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ:CEC RF-03-A-84 (1) (3) (7)

(1) Για όλες τις παραπάνω ιδιότητες θα υιοθετηθούν ισοδύναμες μέθοδοι ISO, όταν δημοσιευτούν.

(3) Οι αναγραφόμενες τιμές στην προδιαγραφή είναι «πραγματικές τιμές».

Για τον καθορισμό των οριακών τιμών, ελήφθησαν υπόψη οι όροι του εγγράφου ASTM D 3244 που ορίζει μια βάση για τις αμφισβητήσεις που αφορούν την ποιότητα των προϊόντων πετρελαίου. Για τον καθορισμό μιας μέγιστης τιμής, ελήφθη υπόψη μια ελάχιστη διαφορά 2R πάνω από το μηδέν. Για τον καθορισμό μιας μέγισης και μιας ελάχιστης τιμής, η ελάχιστη διαφορά είναι 4R (R =αναπαραγωγιμότητα).

Αν και η μέτρηση αυτή είναι αναγκαία για στατιστικούς λόγους, ο κατασκευαστής ενός καυσίμου πρέπει να επιδιώκει μηδενική τιμή όταν η μέγιστη προβλεπόμενη τιμή είναι 2R και επιδιώκει τη μέση τιμή σε περίπτωση που αναφέρονται ανώτατα και κατώτατα όρια. Αν πρέπει να προσδιοριστεί αν ένα καύσιμο τηρεί ή όχι τους όρους της προδιαγραφής εφαρμόζονται οι όροι του εγγράφου ASTM D 3244.

(7) Αν πρέπει να υπολογιστεί η θερμική απόδοση ενός κινητήρα ή ενός οχήματος, η θερμαντική αξία του καυσίμου υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο:

Ειδική ενέργεια (θερμαντική αξία) (καθαρή) MJ/kg = (46,423 - 8,792d2 + 3,170d) [1 - (χ + y + s)] + 9,420s - 2,499x

όπου:

d = είναι πυκνότητα στους 15 C

x = είναι κατά μάζα αναλογία νερού (% διηρημένο διά 100)

y = είναι κατά μάζα αναλογία τέφρας (% διηρημένο διά 100)

s = είναι κατά μάζα αναλογία θείου (% διηρημένο διά 100).

Τύπος: καύσιμο ντίζελ

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Περιγράφονται τρία συστήματα ανάλυσης που βασίζονται στη χρήση:

- μιας συσκευής ανάλυσης HFID για τη μέτρηση υδρογονανθράκων,

- μιας συσκευής ανάλυσης NDIR για τη μέτρηση του μονοξειδίου του άνθρακα,

- μιας συσκευής ανάλυσης CLA, HCLA ή ισοδύναμης με ή χωρίς θερμαινόμενο αγωγό δειγματοληψίας για τη μέτρηση των οξειδίων του αζώτου.

Σύστημα 1

Ένα σχηματικό διάγραμμα του συστήματος ανάλυσης και δειγματοληψίας με τη χρησιμοποίηση της συσκευής ανάλυσης, χημειοφωταύγειας για τη μέτρηση των ΝΟχ που περιλαμβάνονται στο σχήμα 1.

SP//Καθετήρας δειγματοληψίας από ανοξείδωτο χάλυβα, για την παραλαβή δείγματος από το σύστημα απαγωγής των καυσαερίων. Συνιστάται η χρήση ενός στατικού καθετήρα κλειστού άκρου και πολλών οπών, εκτεινόμενου τουλάχιστον κατά 80% μέσα στο σωλήνα απαγωγής καυσαερίων. Η θερμοκρασία των καυσαερίων στον καθετήρα δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 434 Κ (70 C).

HSL//Θερμαινόμενος αγωγός δειγματοληψίας, η θερμοκρασία πρέπει να διατηρείται στους 473-453 Κ (200-180 C). Ο αγωγός κατασκευάζεται από ανοξείδωτο χάλυβα ή PTFE.

F1//Θερμαινόμενο προ-φίλτρο, αν υπάρχει η θερμοκρασία πρέπει να είναι ίδια όπως στον αγωγό HSL.

T1//Ηλεκτρονικό θερμόμετρο για τη μέτρηση της θερμοκρασίας του ρεύματος του δείγματος όταν εισέρχεται στο θάλαμο του κλιβάνου.

V1//Κατάλληλο σύστημα βαλβίδων για τη συλλογή δείγματος, τη ροή του αερίου βαθμονόμησης ή του αέρα στο σύστημα. Η βαλβίδα πρέπει να βρίσκεται στο θάλαμο του κλιβάνου ή να θερμαίνεται στη θερμοκρασία του αγωγού δειγματοληψίας.

V2,V3//Βαλβίδες βελονωτές για τη ρύθμιση του αερίου βαθμονόμησης και του αερίου μηδενισμού.

F2//Φίλτρο για την απομάκρυνση σωματιδίων. Κατάλληλος για το σκοπό αυτό είναι ο τύπος από ίνες γυαλιού σε σχήμα δίσκου διαμέτρου 70 mm. Το φίλτρο πρέπει να είναι εύκολα προσπελάσιμο και να αντικαθίσταται καθημερινά ή και συχνότερα ανάλογα με τις ανάγκες.

P1//Θερμαινόμενη αντλία δείγματος.

G1//Μανόμετρο για τη μέτρηση της πίεσης στον αγωγό δειγματοληψίας.

V4//Βαλβίδα ρύθμισης της πίεσης για τον έλεγχο της πίεσης στον αγωγό δειγματοληψίας, καθώς και της ροής προς τον ανιχνευτή.

HFID//Ιονικός ανιχνευτής θερμαινόμενης φλόγας για υδρογονάνθρακες. Η θερμοκρασία του κλιβάνου πρέπει να διατηρείται στους 473-453 Κ (200-180 ΊC).

FL1//Μετρητής ροής για τη μέτρηση της ροής διακλάδωσης του δείγματος.

R1,R2//Ρυθμιστής πίεσης του αέρα και του καυσίμου.

SL//Αγωγός δείγματος. Ο αγωγός κατασκευάζεται από PTFE ή ανοξείδωτο χάλυβα. Μπορεί να θερμαίνεται ή όχι.

B//Λουτρό για την ψύξη και συμπύκνωση του νερού του δείγματος. Το λουτρό πρέπει να διατηρείται σε θερμοκρασία 273-277 Κ (0 ΊC-4 ΊC) με τη βοήθεια πάγου ή του ψυκτικού συστήματος.

C//Ψυκτική σπείρα και διαχωριστής ύδατος (ice-trap) κατάλληλα για τη συμπύκνωση και συλλογή υδρατμών.

T2//Ηλεκτρονικό θερμόμετρο λουτρού.

V5,V6//Ειδικές βαλβίδες (toggle valves) για την εκκένωση των διαχωριστών συμπύκνωσης και του λουτρού.

V7//Τριοδική βαλβίδα.

F3//Φίλτρο για την απομάκρυνση ξένων σωματιδίων από το δείγμα πριν από την ανάλυση. Κατάλληλος για την περίπτωση αυτή τύπος φίλτρου είναι ο τύπος από ίνες γυαλιού, διαμέτρου τουλάχιστον 70 mm.

P2//Αντλία δείγματος.

V8//Ρυθμιστής πίεσης για τον έλεγχο της ροής του δείγματος.

V9, V10, V11, V12//Τριοδικές ένσφαιρες ή σωληνοειδείς βαλβίδες για η διοχέτευση του δείγματος, του ρεύματος του αερίου μηδενικής ένδειξης ή του αερίου βαθμονόμησης στις συσκευές ανάλυσης.

V13, V14//Βαλβίδες βελονωτές για τη ρύθμιση των ροών προς τις συσκευές ανάλυσης.

CO//Συσκευή ανάλυσης NDIR μονοξειδίου του άνθρακα.

NOx//Συσκευή ανάλυσης CLA οξειδίων του αζώτου.

FL2,FL3,FL4//Ροόμετρα διακλάδωσης.

Σύστημα 2

Στο σχήμα 2 περιλαμβάνεται ένα σχηματικό διάγραμμα του συστήματος ανάλυσης και δειγματοληψίας με τη χρησιμοποίηση της συσκευής ανάλυσης NDIR για τη μέτρηση των ΝΟχ.

SP//Καθετήρας δειγματοληψίας από ανοξείδωτο χάλυβα, για την παραλαβή δειγμάτων από το σύστημα απαγωγής καυσαερίων. Συνιστάται καθετήρας στατικού τύπου κλειστού άκρου και πολλών οπών, εκτεινόμενος τουλάχιστον 80% μέσα στο σωλήνα απαγωγής καυσαερίων. Η θερμοκρασία στον καθετήρα πρέπει να είναι τουλάχιστον 343 Κ (70 C) (σύμφωνα με την οδηγία 72/306/ΕΟΚ). Ο καθετήρας πρέπει να τοποθετητεί στον αγωγό απαγωγής καυσαερίων σε απόσταση 1 έως 5 m από τη φλάντζα της πολλαπλής εξαγωγής καυσαερίων ή από την εξαγωγή του υπερτροφοδότη.

HSL//Θερμαινόμενος αγωγός δειγματοληψίας η θερμοκρασία στον εν λόγω αγωγό πρέπει να διατηρείται στους 473-453 Κ (200 C-180 C). Ο αγωγός κατασκευάζεται από ανοξείδωτο χάλυβα ή PTFE.

F1//Θερμαινόμενο προ-φίλτρο, αν χρησιμοποιείται η θερμοκρασία πρέπει να είναι η ίδια όπως και στον αγωγό HSL.

T1//Ηλεκτρονικό θερμόμετρο για τη μέτρηση της θερμοκρασίας του ρεύματος του δείγματος που εισάγεται στο θάλαμο του κλιβάνου.

V1//Κατάλληλο σύστημα βαλβίδων για τη συλλογή δείγματος, τη ροή του αερίου βαθμονόμησης ή του αερίου μηδενισμού στο σύστημα. Η βαλβίδα πρέπει να βρίσκεται στο θάλαμο του κλιβάνου ή να θερμαίνεται στη θερμοκρασία του αγωγού δειγματοληψίας.

V2,V3//Βαλβίδες τύπου βελόνας για τη ρύθμιση του αερίου βαθμονόμησης και του αερίου μηδενισμού.

F2//Φίλτρο για την απομάκρυνση σωματιδίων. Κατάλληλος για το σκοπό αυτό είναι ο τύπος από ίνες γυαλιού, σε σχήμα δίσκου διαμέτρου 70 mm. Το φίλτρο πρέπει να είναι άμεσα προσπελάσιμο και να αντικαθίσταται καθημερινά ή και συχνότερα, ανάλογα με τις ανάγκες.

P1//Αντλία θερμαινόμενου δείγματος.

G1//Μανόμετρο για τη μέτρηση της πίεσης στον αγωγό δειγματοληψίας.

V4//Βαλβίδα ρύθμισης της πίεσης για τον έλεγχο της πίεσης στον αγωγό του δείγματος καθώς και της ροής προς τον ανιχνευτή.

HFID//Ιονικός ανιχνευτής θερμαινόμενης φλόγας για υδρογονάνθρακες. Η θερμοκρασία του κλιβάνου πρέπει να διατηρείται στους 473-453 Κ (200 C-180 C).

FL1//Ροόμετρο για τη μέτρηση της ροής διακλάδωσης του δείγματος.

R1, R2//Ρυθμιστές πίεσης του αέρα και του καυσίμου.

SL//Αγωγός δείγματος. Ο αγωγός κατασκευάζεται από PTFE ή ανοξείδωτο χάλυβα.

B//Λουτρό για την ψύξη και συμπύκνωση ύδατος από το δείγμα καυσαερίων. Το λουτρό πρέπει να διατηρείται σε θερμοκρασία 273-277 Κ βαθμών (0 C-4 C) με τη βοήθεια πάγου ή ψύξης.

C//Ψυκτική σπείρα και διαχωριστής ύδατος (ice-trap) κατάλληλα για τη συμπύκνωση και συλλογή υδρατμών.

T2//Ηλεκτρονικό θερμόμετρο λουτρού.

V5, V6//Ειδικές βαλβίδες (toggle valves) για την εκκένωση του διαχωριστή της παγίδας συμπύκνωσης και του λουτρού.

V7//Τριοδική βαλβίδα.

F3//Φίλτρο για την απομάκρυνση ξένων σωματιδίων από το δείγμα πριν από την ανάλυση. Κατάλληλος για την περίπτωση αυτή τύπος φίλτρου είναι ο τύπος ίνες γυαλιού διαμέτρου τουλάχιστον 70 mm.

P2//Αντλία δείγματος.

V8//Ρυθμιστής πίεσης για τον έλεγχο της ροής του δείγματος.

V9//Βαλβίδα ένσφαιρη ή σωληνοειδής για τη διοχέτευση του δείγματος του ρεύματος του αερίου μηδενισμού η του αερίου βαθμονόμησης στις συσκευές ανάλυσης.

V10, V11//Τριοδική βαλβίδα για την παράκαμψη του ξηραντή.

D//Ξηραντής για την απομάκρυνση υγρασίας από τη ροή του δείγματος. Αν ο ξηραντής χρησιμοποιείται πριν από τη συσκευή ανάλυσης ΝΟχ πρέπει να έχει την ελάχιστη δυνατή επίδραση στη συγκέντρωση ΝΟχ.

V12//Βαλβίδα βελονωτή για τη ρύθμιση της ροής προς τις συσκευές ανάλυσης.

G2//Μανόμετρο για τη μέτρηση της πίεσης εισόδου στις συσκευές ανάλυσης.

CO//Συσκευή ανάλυσης NDIR μονοξειδίου του άνθρακα.

ΝΟχ//Συσκευή ανάλυσης NDIR οξειδίων του αζώτου.

FL2, FL3//Ροόμετρο διακλάδωσης.

Σύστημα 3

Ένα σχηματικό διάγραμμα του συστήματος ανάλυσης και δειγματοληψίας που χρησιμοποιεί HCLA ή αντίστοιχα συστήματα για τη μέτρηση ΝΟχ που περιλαμβάνεται στο σχήμα 3 του παρόντος παραρτήματος.

SP//Καθετήρας δειγματοληψίας από ανοξείδωτο χάλυβα, για την παραλαβή δειγμάτων από το σύστημα απαγωγής καυσαερίων. Συνιστάται ένας καθετήρας κλειστού άκρου, ευθύς και πολλών οπών εκτεινόμενος τουλάχιστον 80% κάθετα στο σωλήνα απαγωγής καυσαερίων. Η θερμοκρασία καυσαερίων στον καθετήρα δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 343 Κ (70 C).

HSL1//Θερμαινόμενος αγωγός δειγματοληψίας η θερμοκρασία στον εν λόγω αγωγό πρέπει, να διατηρείται στους 473 Κ-453 Κ (200 C-180 C). Ο αγωγός κατασκευάζεται από ανοξείδωτο χάλυβα ή PTFE.

F1//Θερμαινόμενο προ-φίλτρο, αν χρησιμοποιείται ή θερμοκρασία πρέπει να είναι ίδια όπως του αγωγού HLS1.

T1//Ηλεκτρονικό θερμόμετρο για τη μέτρηση της θερμοκρασίας του ρεύματος του δείγματος που εισάγεται στο θάλαμο του κλιβάνου.

V1//Κατάλληλο σύστημα βαλβίδων για τη συλλογή δείγματος, τη ροή του αερίου βαθμονόμησης ή του αέρα στο σύστημα. Η βαλβίδα πρέπει να βρίσκεται στο θάλαμο του κλιβάνου ή να θερμαίνεται στη θερμοκρασία του αγωγού δειγματοληψίας HSL1.

V2, V3//Βαλβίδες βελονωτές για τη ρύθμιση του αερίου βαθμονόμησης και μηδενισμού.

F2//Φίλτρο για τη απομάκρυνση σωματιδίων. Κατάλληλος για το σκοπό αυτό είναι ο τύπος από ίνες γυαλιού, σε σχήμα δίσκου διαμέτρου 70 mm. Το φίλτρο πρέπει να είναι άμεσα προσπελάσιμο και να αντικαθίσταται καθημερινά ή πιο συχνά, ανάλογα με τις ανάγκες.

P1//Θερμαινόμενη αντλία δείγματος.

G1//Μανόμετρο για τη μέτρηση της πίεσης στον αγωγό δειγματοληψίας της συσκευής ανάλυσης HC.

R3//Ανακουφιστική βαλβίδα για τη ρύθμιση της πίεσης στον αγωγό δειγμαγοληψίας καθώς και της ροής προς τον ανιχνευτή.

HFID//Ιονικός ανιχνευτής θερμαινόμενης φλόγας για υδρογονάνθρακες .Η θερμοκρασία του κλιβάνου πρέπει να διατηρείται στους 473 Κ-453 Κ (200 C-180 C).

FL1, FL2, FL3//Μετρητής ροής για τη μέτρηση της ροής διακλάδωσης του δείγματος.

R1, R2//Ρυθμιστής πίεσης του αέρα και του καυσίμου.

HSL2//Θερμαινόμενος αγωγός δειγματοληψίας, στον οποίο η θερμοκρασία πρέπει να διατηρείται μεταξύ 368 Κ και 473 Κ (95 C και 200 C): ο αγωγός κατασκευάζεται από ανοξείδωτο χάλυβα ή PTFE.

T2//Ηλεκτρονικό θερμόμετρο για τη μέτρηση της θερμοκρασίας του ρεύματος του δείγματος που εισάγεται στον αναλυτή CL.

T3//Ηλεκτρονικό θερμόμετρο του μετατροπέα ΝΟ2-ΝΟ.

V9,V10//Τριοδική βαλβίδα για την παράκαμψη του μετατροπέα ΝΟ2-ΝΟ.

V11//Βαλβίδα βελονωτή για τη διατήρηση της ισορροπίας στην ροή μέσω του μετατροπέα ΝΟ2-ΝΟ και του αγωγού διακλάδωσης.

SL//Αγωγός δειγμαγοληψίας κατασκευασμένος από PTFE ανοξείδωτο χάλυβα. Μπορεί να θερμαίνεται ή όχι.

B//Λουτρό για την ψύξη και συμπύκνωση του νερού από το δείγμα των καυσαερίων. Το λουτρό πρέπει να διατηρείται σε θερμοκρασία 273 Κ-277 Κ (0 C-4 C) με τη βοήθεια πάγου ή ψύξης.

C//Ψυκτική σπείρα και διαχωριστής ύδατος (ice-trap) κατάλληλα για τη συμπύκνωση και συλλογή υδρατμών.

T4//Ηλεκτρονικό θερμόμετρο λουτρού.

V5,V6//Ειδικές βαλβίδες (toggle valves) για την εκκένωση των διαχωριστών συμπύκνωσης και του λουτρού.

R4, R5//Ρυθμιστές πίεσης για τον έλεγχο της ροής δείγματος.

V7,F8//Ένσφαιρες ή σωληνοειδείς βαλβίδες για τη διοχέτευση του δείγματος του ρεύματος του αερίου μηδενισμού ή του αερίου βαθμονόμησης προς τις συσκευές ανάλυσης.

V12, V13//Βαλβίδες βελονωτές για τη ρύθμιση των ροών προς τις συσκευές ανάλυσης.

CO//Συσκευή ανάλυσης NDIR μονοξειδίου του άνθρακα.

NOx//Συσκευή ανάλυσης HCLA οξειδίων του αζώτου.

FL4, FL5//Ροόμετρο διακλάδωσης.

V4, V14//Τριοδικές ένσφαιρες ή σωληνοειδείς βαλβίδες. Οι βαλβίδες πρέπει να βρίσκονται σε κλίβανο ή να θερμαίνονται στην εκάστοτε θερμοκρασία του αγωγού δειγματοληψίας HSL1.

>ΘΕΣΗ ΓΡΑΦΙΚΟΥ>

Σχήμα 1

Διάγραμμα ροής συστήματος ανάλυσης καυσαερίων σε CO, NOx, HC (ανάλυση NOx μέσω CLA)

>ΘΕΣΗ ΓΡΑΦΙΚΟΥ>

Σχήμα 2

Διάγραμμα ροής συστήματος ανάλυσης για CO, NOx, HC (ανάλυση NOx μέσω NDIR)

>ΘΕΣΗ ΓΡΑΦΙΚΟΥ>

Σχήμα 3

Διάγραμμα ροής συστήματος ανάλυσης καυσαερίων ως προς τα CO, NOx, HC (ανάλυση μέσω HCLA και θερμαινόμενου αγωγού δειγματοληψίας)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ CO ΚΑΙ NOx ΣΕ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΥΓΡΗ ΒΑΣΗ

Οι συγκεντρώσεις CO και NOx στα καυσαέρια όπως μετριούνται με την παρούσα διαδικασία, αποτελούν συγκεντρώσεις σε ξηρή βάση. Για τη μετατροπή των μετρουμένων τιμών σε συγκεντρώσεις των υπόψη αερίων με τη μορφή που έχουν στα καυσαέρια (υγρή βάση),

ppm (υγρή βάση) = ppm (ξηρή βάση) x [1 - 1,85 (GFUEL/GAIR)]

όπου:

GFUEL = είναι η ροή καυσίμου (kg/s) (kg/h),

GAIR = είναι η ροή αέρα (kg/s) (kg/h) (ξηρός αέρας).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ

Οι τιμές των οξειδίων του αζώτου πρέπει να πολλαπλασιάζονται με τον ακόλουθο διορθωτικό συντελεστή υγρασίας:

1/1 + A (7m - 75) + B x 1,8 (T - 302)

όπου:

A = 0,044 GFUEL/GAIR - 0,0038,

B = 0,116 GFUEL/GAIR + 0,0053,

m = υγρασία του εισαγομένου αέρα σε γραμμάρια νερού ανά χιλιόγραμμα ξηρού αέρα,

T = θερμοκρασία του αέρα σε Κ,

GFUEL/GAIR = λόγος καυσίμου/αέρα (σε βάση ξηρού αέρα).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΟΚ

Σφραγίδα υπηρεσίας

Ανακοίνωση σχετικά με:

- την έγκριση (1)

(1) Διαγράφεται ό,τι δεν ισχύει.

- την παράταση της έγκρισης (1) ενός τύπου σχήματος/μιας τεχνικής ολότητας/ενός συστατικού μέρους (1) δυνάμει της οδηγίας 88/77/ΕΟΚ.

(1) Διαγράφεται ό,τι δεν ισχύει.

Αριθ. εγκρίσεως ΕΟΚ:.....Αριθ. παρατάσεως:.....

ΜΕΡΟΣ Ι

0. Γενικότητες

0.1. Μάρκα του οχήματος/της τεχνικής ολότητας/του συστατικού (1):.....

(1) Διαγράφεται ό,τι δεν ισχύει.

0.2. Ονομασία του τύπου/της τεχνικής ολότητας/του συστατικού (1) κατά τον κατασκευαστή:.....

(1) Διαγράφεται ό,τι δεν ισχύει.

0.3. Κωδικός τύπου του κατασκευαστή, όπως είναι χαραγμένος στο όχημα/ στην τεχνική ολότητα/στο συστατικό(1):.....

(1) Διαγράφεται ό,τι δεν ισχύει.

0.4. Κατηγορία οχήματος:.....

0.5. Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή:.....

.........................................................

0.6. Όνομα και διεύθυνση του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του κατασκευαστή (αν υπάρχει):.....

..........................................................

ΜΕΡΟΣ ΙΙ

1. Συνοπτική περιγραφή (αν χρειάζεται): βλέπε παράρτημα Ι.

2. Τεχνική υπηρεσία υπεύθυνη για την εκτέλεση των δοκιμών:.....

..........................................................

3. Ημερομηνία της έκθεσης των δοκιμών:....................

4. Αριθμός της έκθεσης των δοκιμών:.......................

5. Λόγοι παράτασης της έγκρισης (όποτε χρειάζονται):.....

6. Παρατηρήσεις (αν υπάρχουν): βλέπε παράρτημα Ι.

7. Τόπος:.................................................

8. Ημερομηνία:............................................

9. Υπογραφή:..............................................

10. Επισυνάπτεται κατάλογος των εγγράφων που απαρτίζουν τον εγκριτικό φάκελο τον κατατεθειμένο στην υπηρεσία που χορήγησε την έγκριση και διαθέσιμο σε όποιον τον ζητήσει.

Προσάρτημα 1

στο πιστοποιητικό έγκρισης ΕΟΚ αριθ. ... που αφορά την έγκριση ενός οχήματος/μιας τεχνικής ολότητας/ενός συστατικού μέρους (1), κατά την έννοια της οδηγίας 88/77/ΕΟΚ

(1) Διαγράφεται ό,τι δεν ισχύει.

1. Συνοπτική περιγραφή

1.1. Στοιχεία παρασχετέα όσον αφορά την έγκριση οχήματος με εγκατεστημένο κινητήρα:

1.1.1. Μάρκα του κινητήρα:...............................

1.1.2. Τύπος και εμπορική περιγραφή (με ένδειξη τυχόν παραλλαγών):.....

1.1.3. Κωδικός του κατασκευαστή χαραγμένος στον κινητήρα:.....

1.1.4. Κατηγορία οχήματος (αν υπάρχει):..................

1.1.5. Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή:..............

1.1.6. Όνομα και διεύθυνση τοου εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του κατασκευαστή (αν υπάρχει):..................................

1.2. Εάν ο κινητήρας που αναφέρεται στο σημείο 1.1 έχει εγκριθεί ως τεχνική ολότητα:

1.2.1. Αριθμός έγκρισης του κινητήρα:....................

1.3. Στοιχεία παρασχετέα όσον αφορά την έγκριση κινητήρα ως τεχνικής ολότητας (Τηρητέοι κατά την εγκατάσταση του κινητήρα στο όχημα όροι)

1.3.1. Μέγιστοι ή/και ελάχιστη υποπίεση εισαγωγής.....kPa

1.3.2. Μέγιστη επιτρεπτή αντίθλιψη.....kPa

1.3.3. Μέγιστη επιτρεπτή απορροφώμενη από τα βοηθητικά εξαρτήματα που παίρνουν κίνηση από τον κινητήρα ισχύς:.....

1.3.3.1. στο ρελαντί.....kW: στην ενδιάμεση ταχύτητα:.....kW: στην ονομαστική ταχύτητα:.....kW

1.3.4. Περιορισμοί στη χρήση (αν υπάρχουν):.....

.........................................................

1.4. Επίπεδα εκπομπών

CO..................................................g/kWh

HC..................................................g/kWh

NOx.................................................g/kWh

6. Παρατηρήσεις (αν υπάρχουν):............................

..........................................................