31988D0224

88/224/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 7ης Απριλίου 1988 η οποία επιτρέπει σε ορισμένα κράτη μέλη να προβλέψουν παρεκκλίσεις από ορισμένες διατάξεις της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ σχετικά με τις πατάτες για ανθρώπινη κατανάλωση καταγωγής Τουρκίας (Τα κείμενα στην γαλλική, γερμανική και ολλανδική γλώσσα είναι τα μόνα αυθεντικά)

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 100 της 19/04/1988 σ. 0048 - 0050


*****

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 7ης Απριλίου 1988

η οποία επιτρέπει σε ορισμένα κράτη μέλη να προβλέψουν παρεκκλίσεις από ορισμένες διατάξεις της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ σχετικά με τις πατάτες για ανθρώπινη κατανάλωση καταγωγής Τουρκίας

(Τα κείμενα στη γαλλική, γερμανική και ολλανδική γλώσσα είναι τα μόνα αυθεντικά)

(88/224/ΕΟΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας,

την οδηγία του Συμβουλίου 77/93/ΕΟΚ της 21ης Δεκεμβρίου 1976 περί των μέτρων προστασίας κατά της εισαγωγής στα κράτη μέλη οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 87/298/ΕΟΚ (2), και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφος 3,

τα αιτήματα που υπέβαλαν το Βέλγιο, η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, το Λουξεμβούργο και οι Κάτω Χώρες,

Εκτιμώντας:

ότι βάσει των διατάξεων της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ, οι κόνδυλοι πατάτας καταγωγής Τουρκίας, κατ' αρχήν, δεν μπορούν να εισάγονται στην Κοινότητα λόγω του κινδύνου εισαγωγής εξωτικών ασθενειών της πατάτας, οι οποίες είναι άγνωστες στην Κοινότητα·

ότι, εντούτοις, το άρθρο 14 παράγραφος 3 της εν λόγω οδηγίας επιτρέπει παρεκκλίσεις από αυτόν τον κανόνα, σε περίπτωση που είναι αποδεδειγμένο ότι δεν υπάρχει κίνδυνος διάδοσης επιβλαβών οργανισμών·

ότι η παραγωγή πρώιμης πατάτας για ανθρώπινη κατανάλωση στην Τουρκία, από σπόρους πατάτας προς φύτευση οι οποίοι παρέχονται από τα κράτη μέλη, αποτελεί καθιερωμένη πρακτική·

ότι, σύμφωνα με πληροφορίες που παρασχέθηκαν από την Τουρκία και που συγκεντρώθηκαν εκεί, απεδείχθη ότι οι πατάτες είναι δυνατόν να καλλιεργούνται στην Τουρκία υπό τις κατάλληλες υγειονομικές συνθήκες και ότι, προς το παρόν, δεν υπάρχουν πηγές μόλυνσης από εξωτικές ασθένειες της πατάτας, ιδίως σε ορισμένες περιοχές της επαρχίας των Αδάνων, όπου η καλλιέργεια της πατάτας άρχισε μόλις το 1987· ότι, επιπλέον, η Τουρκία εφαρμόζει ικανοποιητικές υγειονομικές και ποιοτικές προδιαγραφές στην παραγωγή πατάτας στην επαρχία αυτή και ότι, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πατάτες προέρχονται από σπόρους πατάτας προς φύτευση οι οποίοι παρέχονται από την Κοινότητα, δεν πρόκειται να εισαχθούν στην Κοινότητα άγνωστες εξωτικές ασθένειες της πατάτας·

ότι, κατά συνέπεια, συμπεραίνεται βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών, ότι δεν υπάρχει κίνδυνος διάδοσης επιβλαβών οργανισμών, εφόσον πληρούνται ορισμένοι ειδικοί και τεχνικοί όροι· ότι οι πατάτες εισάγονται σε τέτοια εποχή που δεν μπορούν να επηρεάσουν την υγειονομική κατάσταση της πατάτας που παράγεται στην Κοινότητα·

ότι, θα έπρεπε λοιπόν να επιτραπεί στα κράτη μέλη που το ζητούν, να προβλέψουν παρεκκλίσεις για τις πατάτες για κατανάλωση καταγωγής Τουρκίας με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι προαναφερθέντες ειδικοί και τεχνικοί όροι, για την επόμενη περίοδο πρώιμης πατάτας· ότι το καθεστώς αυτό θα επανεξεταστεί, ανάλογα με τα αποτελέσματα του ελέγχου που θα πραγματοποιηθεί στις πατάτες που εισάγονται στην Κοινότητα σύμφωνα με την παρούσα απόφαση·

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Μόνιμης Φυτοϋγειονομικής Επιτροπής,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

1. Επιτρέπεται στο Βέλγιο, την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, το Λουξεμβούργο και τις Κάτω Χώρες να προβλέψουν, υπό τους όρους που καθορίζονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, παρεκκλίσεις από το άρθρο 4 παράγραφος 1, σχετικά με τις απαγορεύσεις που αναφέρονται στο τμήμα Α σημείο 9 στοιχείο α) του παραρτήματος ΙΙΙ της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ όσον αφορά τις πατάτες για κατανάλωση καταγωγής Τουρκίας, προκειμένου να τις διαθέτουν στο εμπόριο είτε εντός της επικράτειάς τους είτε μεταξύ τους.

2. Πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθοι ειδικοί όροι:

α) να είναι πατάτες προοριζόμενες για ανθρώπινη κατανάλωση·

β) να είναι είτε άγουρες πατάτες δηλαδή πατάτες «χωρίς φύτρα» με μαλακό φλοιό, είτε πατάτες που έχουν υποστεί επεξεργασία ώστε να εμποδιστεί η ικανότητά τους προς βλάστηση·

γ) πρέπει να έχουν καλλιεργηθεί στην επαρχία των Αδάνων, νοτίως της γραμμής Karensali-Duzici·

δ) να ανήκουν σε ποικιλίες των οποίων οι σπόροι πατάτας προς φύτευση έχουν εισαχθεί στην Τουρκία μόνο από τα κράτη μέλη·

ε) να είναι απευθείας απόγονοι σπόρων πατάτας προς φύτευση που είναι επίσημα πιστοποιημένοι το 1987 σαν «βασικοί σπόροι προς φύτευση» ή πιστοποιημένοι σπόροι προς φύτευση» στα κράτη μέλη·

στ) τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται προορίζονται αποκλειστικά γι' αυτές ή έχουν απολυμανθεί κατάλληλα μετά από κάθε χρήση για άλλους σκοπούς·

ζ) δεν αποθηκεύονται σε αποθήκες στις οποίες έχουν αποθηκευτεί πατάτες που ανήκουν σε ποικιλίες άλλες από αυτές που καθορίζονται στο στοιχείο δ)·

η) είναι απαλλαγμένες από χώμα, με ποσοστό ανοχής 0,5 % κατά βάρος, και δεν φέρουν φύλλα και άλλα φυτικά υπολείμματα·

θ) ο οργανισμός φυτικής προστασίας της Τουρκίας πρέπει να έχει προβεί σε δειγματοληψία σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές και να έχει διαπιστώσει, με επίσημη εξέταση, ότι οι ανοχές για τους κονδύλους με ελαττώματα, όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι, μέχρι 4,5 % κατ' ανώτατο όριο του αριθμού των κονδύλων για όλα τα ελαττώματα και μέχρι 2 % του αριθμού των κονδύλων για όλα τα ελαττώματα με εξαίρεση το πρασίνισμα της πατάτας, τους τύπους με ανώμαλο μέγεθος και την ανάμειξη των ποικιλιών, με την επιφύλαξη ότι οι πατάτες είναι απαλλαγμένες από κάμπιες, νύμφες ή τέλεια έντομα που εισχωρούν και προσβάλουν την πατάτα· θα πρέπει, επίσης, να τηρούν αυτές τις ενοχές και σε άλλες εξετάσεις που διεξάγονται από άλλους οργανισμούς για άλλους σκοπούς·

ι) συσκευάζονται:

- είτε σε καινούριους σάκους,

- είτε σε εμπορευματοκιβώτια που έχουν απολυμανθεί κατάλληλα·

σε κάθε σάκο ή εμπορευματοκιβώτιο, επικολλάται επίσημη ετικέτα, που αναγράφει τις πληροφορίες που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ·

ια) το πιστοποιητικό φυτοϋγειονομικού ελέγχου που απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ, πρέπει να αναφέρει:

- κάτω από τον τίτλο «Απολύμανση ή/και απολυμαντική αγωγή», όλες τις πληροφορίες που αφορούν τις δυνατές αγωγές που αναφέρονται στο στοιχείο β) δεύτερη δυνατότητα ή/και στο στοιχείο ι) δεύτερη περίπτωση,

- κάτω από την επικεφαλίδα «Συμπληρωματική δήλωση»:

- το όνομα της ποικιλίας,

- τον αριθμό αναγνώρισης ή το όνομα της γεωργικής εκμετάλλευσης στην οποία καλλιεργήθηκαν οι πατάτες και τη διεύθυνσή της,

- ένδειξη που επιτρέπει την αναγνώριση της παρτίδας σπόρων που χρησιμοποιήθηκε σύμφωνα με το στοιχείο ε),

- τα αποτελέσματα του ελέγχου για την παρουσία πατατών με ελαττώματα σύμφωνα με το στοιχείο θ)·

ιβ) κατά την άφιξή τους, οι πατάτες ελέγχονται από το κράτος μέλος εισαγωγής προκειμένου να εξακριβωθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις που ορίζονται στο στοιχείο θ)· γίνεται αποδεκτή μια συμπληρωματική ανοχή 0,5 % του αριθμού των κονδυλίων για υγρά σήψη· αντίγραφο κάθε επίσημου πιστοποιητικού φυτοϋγειονομικού ελέγχου διαβιβάζεται στην Επιτροπή·

ιγ) κατά την άφιξη, το κράτος μέλος εισαγωγής προβαίνει σε δειγματοληψία 400 κονδύλων για κάθε 50 τόνους εισαγόμενης πατάτας, προκειμένου να διενεργηθεί κατάλληλη δοκιμή για την παρουσία επιβλαβών οργανισμών. Οι αναζητούμενοι επιβλαβείς οργανισμοί και οι λεπτομέρειες του ελέγχου καθορίζονται σε συμφωνία με τις οργανώσεις φυτοπροστασίας των κρατών μελών.

Άρθρο 2

1. Η ισχύς της άδειας, που χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο 1, λήγει την 1η Ιουλίου 1988 με την επιφύλαξη ορισμένων περιθωρίων που μπορούν να καθοριστούν από την οργάνωση φυτοπροστασίας του εκάστοτε κράτους μέλους, για λόγους απροβλέπτων καθυστερήσεων κατά την άφιξη.

2. Η άδεια ανακαλείται σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι οι όροι που καθορίζονται εν προκειμένω δεν επαρκούν για να παρεμποδίσουν την εισαγωγή επιβλαβών οργανισμών ή δεν έχουν τηρηθεί.

Άρθρο 3

Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη τις εθνικές διατάξεις δυνάμει των οποίων χρησιμοποιούν τις άδειες που παρέχονται σύμφωνα με το άρθρο 1.

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στο Βασίλειο του Βελγίου, την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου, και το Βασίλειο των Κάτω Χωρών.

Βρυξέλλες, 7 Απριλίου 1988.

Για την Επιτροπή

Frans ANDRIESSEN

Αντιπρόεδρος

(1) ΕΕ αριθ. L 26 της 31. 1. 1977, σ. 20.

(2) ΕΕ αριθ. L 151 της 11. 6. 1987, σ. 1.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Ανοχές για τους κονδύλους με ελαττώματα

(Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο ι))

1.2 // // // Τύπος ελαττώματος

// Κόνδυλοι (%) // // // Κύρια ελαττώματα // // Σοβαρή ζημία από μηχανικά αίτια // 1,0 // Ζημία προκαλούμενη από ασθένειες (Scab) // 0,5 // Πρασίνισμα // 2,0 // Υγρό σάπισμα (Wet rot) // 0,0 // Ξηρό σάπισμα ( Dry rot) // 0,5 // Δευτερεύοντα ελαττώματα // // Παρουσία χώματος // 0,5 // Ελαφρά ζημία από μηχανικά αίτια // 1,0 // Ζημία προκαλούμενη από έντομα // 1,0 // Ανώμαλο μέγεθος ανά εγκάρσια διάμετρο // 1,0 // Ανάμειξη ποικιλιών // 0,0 // //

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Απαιτούμενες πληροφορίες της ετικέτας

(Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο ια))

1. Όνομα της αρχής που χορήγησε την ετικέτα.

2. Όνομα του οργανισμού εξαγωγής.

3. Ένδειξη «Πατάτες Τουρκίας για κατανάλωση».

4. Ποικιλία.

5. Επαρχία παραγωγής.

6. Διαστάσεις.

7. Δηλωμένο καθαρό βάρος.

8. Ένδειξη «Σύμφωνα με τις διατάξεις ΕΟΚ 1988».

9. Κανονική ή τυπωμένη σφραγίδα της οργάνωσης φυτοπροστασίας της Τουρκίας.