31987L0308

Οδηγία 87/308/ΕΟΚ της Επιτροπής της 2ας Ιουνίου 1987 περί προσαρμογής στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 76/889/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσέγγισης των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στα παράσιτα (ηλεκτρομαγνητικές διαταραχές) που προκαλούνται από ηλεκτρικές οικιακές συσκευές, φορητά εργαλεία και παρόμοιες συσκευές

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 155 της 16/06/1987 σ. 0024 - 0025


*****

ΟΔΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 2ας Ιουνίου 1987

περί προσαρμογής στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 76/889/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στα παράσιτα (ηλεκτρομαγνητικές διαταραχές) που προκαλούνται από ηλεκτρικές οικιακές συσκευές, φορητά εργαλεία και παρόμοιες συσκευές

(87/308/ΕΟΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας,

την οδηγία 76/889/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 4ης Νοεμβρίου 1976 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στα παράσιτα (ηλεκτρομαγνητικές διαταραχές) που προκαλούνται από τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές, φορητά εργαλεία και παρόμοιες συσκευές (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 83/447/ΕΟΚ (2) της Επιτροπής, και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας:

ότι, χάρη στην πείρα που έχει αποκτηθεί και την τεχνική πρόοδο που έχει σημειωθεί στον τομέα των παρασίτων, η CENELEC έχει καταρτίσει νέο πρότυπο με το οποίο αναπροσαρμόζονται στην τρέχουσα κατάσταση οι προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στο τεχνικό παράρτημα της οδηγίας 76/889/ΕΟΚ·

ότι, προκειμένου να απλουστευθεί το κείμενο της οδηγίας 76/889/ΕΟΚ, πρέπει να περιληφθούν στο τεχνικό παράρτημα τα στοιχεία που αφορούν το νέο ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 55014 της CENELEC·

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής για την Προσαρμογή στην Τεχνική Πρόοδο των οδηγιών για την εξάλειψη των τεχνικών εμποδίων στις συναλλαγές στον τομέα των συσκευών που προκαλούν παράσιτα (ηλεκτρομαγνητικές διαταραχές),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα της οδηγίας 76/889/ΕΟΚ αντικαθίσταται από το παράρτημα της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 2

Τα κράτη μέλη εκδίδουν και δημοσιεύουν πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 1988 τις διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία και ενημερώνουν σχετικά την Επιτροπή αμέσως.

Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από την ημερομηνία αυτή όσον αφορά την ελευθερία κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσεως των συσκευών που προβλέπεται στο άρθρο 4 της οδηγίας 76/889/ΕΟΚ και από τις 31 Δεκεμβρίου 1989 όσον αφορά την απαγόρευση της κυκλοφορίας στην αγορά που προβλέπεται στο άρθρο 2 της οδηγίας αυτής.

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 2 Ιουνίου 1987.

Για την Επιτροπή

COCKFIELD

Αντιπρόεδρος

(1) ΕΕ αριθ. L 336 της 4. 12. 1976, σ. 1.

(2) ΕΕ αριθ. L 247 της 7. 9. 1983, σ. 10.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1.2 // 1. (1) // ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΜΟΓΗΣ // 1.1 // Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται σε ηλεκτρικές οικιακές συσκευές, φορητά εργαλεία και άλλες ηλεκτρικές συσκεύες που προκαλούν παρόμοιου είδους συνεχείς ή ασυνεχείς διαταραχές (παράσιτα) όπως: μηχανές γραφείου, κινηματογραφικές μηχανές προβολής ή μηχανές προβολής διαφανειών, ηλεκτρόφωνα, ηλεκτρικές μηχανές αρμέγματος γάλακτος, ηλεκτροϊατρικές συσκευές με κινητήρα, διατάξεις ελέγχου και ρυθμίσεως που περιλαμβάνουν ημιαγωγούς, ηλεκτρικούς φράκτες, αυτόματες μηχανές πωλήσεως και κερματοδέκτες κλπ. με εξαίρεση τις συσκευές που λειτουργούν με ενσωματωμένες μπαταρίες. // 1.2. // Δίνονται διαδικασίες για τη μέτρηση των ηλεκτρομαγνητικών διαταραχών και θεσπίζονται όρια στην περιοχή συχνοτήτων από 0,15 έως 300 MHz. Τα όρια αυτά πρέπει να τηρούνται για τα 80 % τουλάχιστον των μαζικών παραγομένων συσκευών, με συντελεστή εμπιστοσύνης 80 %. // 1.3. // Τα φορητά εργαλεία με ονομαστική ισχύ από 2 kW και οι διατάξεις ελέγχου και ρυθμίσεως που περιλαμβάνουν ημιαγωγούς με ονομαστική ένταση ρεύματος εισόδου πάνω από 16 Α εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. // 1.4. // Επίσης εξαιρούνται από τις διατάξεις των σημείων 3 και ακολούθων, οι μη συνδεδεμένοι κινητήρες που πωλούνται μεμονωμένα. Οι κινητήρες αυτοί θα πρέπει να φέρουν ετικέτα που εφιστά την προσοχή του καταναλωτή επί του γεγονότος ότι είναι υπεύθυνος για κάθε αναγκαία ενέργεια που εξασφαλίζει ότι η συσκευή του τηρεί τις προβλεπόμενες προδιαγραφές. // 2. // ΟΡΙΣΜΟΙ // // Για το σκοπό της παρούσας οδηγίας ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί. // 2.1. // Συνεχή παράσιτα // // Ηλεκτρομαγνητική διαταραχή στο φάσμα ραδιοσυχνοτήτων, που οφείλεται είτε σε παλμικό, είτε σε τυχαίο θόρυβο, ή και στους δύο, και διαρκεί πάνω από 200 ms. // // Τα παράσιτα μπορούν να μεταδίδονται με ακτινοβολία ή με αγωγή. // 2.2. // Ασυνεχή παράσιτα // // Είναι τα μη συνεχή παράσιτα. // 3. // ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΣΙΤΑ // // Ο εξοπλισμός που καλύπτεται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας είναι σύμφωνος με το παρακάτω πρότυπο:

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

(που έχει καταρτιστεί από τη CENELEC, Rue Brederode 2, Boite 5, 1000 Brussels)

1.2.3.4 // // // // // Αριθμός // Τίτλος

// Έκδοση // Ημερομηνία // // // // // ΕΝ 55014 // Όρια και μέθοδοι μέτρησης των χαρακτηριστικών των ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, των φορητών εργαλείων και παρόμοιων ηλεκτρικών συσκευών όσον αφορά την πρόκληση παρασίτων // 1 // Φεβρουάριος 1987 // // // //

(1) Σημείο 1 του παραρτήματος της οδηγίας 76/889/ΕΟΚ του Συμβουλίου.