31987D0600

87/600/Ευρατόμ: Απόφαση του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 1987 για τις κοινοτικές ρυθμίσεις σχετικά με την ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών σε περίπτωση εκτάκτου κινδύνου από ακτινοβολίες

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 371 της 30/12/1987 σ. 0076 - 0078
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 15 τόμος 8 σ. 0033
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 15 τόμος 8 σ. 0033


*****

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 14ης Δεκεμβρίου 1987

για τις κοινοτικές ρυθμίσεις σχετικά με την ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών σε περίπτωση εκτάκτου κινδύνου από ακτινοβολίες

(87/600/Ευρατόμ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρατόμ, και ιδίως το άρθρο 31,

την πρόταση της Επιτροπής, που υποβλήθηκε μετά από γνώμη της ομάδας προσωπικοτήτων που ορίσθηκαν από την Επιστημονική και Τεχνική Επιτροπή,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),

ότι το άρθρο 2 στοιχείο β) της συνθήκης επιβάλλει στην Κοινότητα την υποχρέωση να θεσπίσει ομοιόμορφους κανόνες ασφάλειας για την προστασία της υγείας του πληθυσμού και των εργαζομένων·

ότι στις 2 Φεβρουαρίου 1959, το Συμβούλιο εξέδωσε οδηγίες με τις οποίες καθόριζε τους βασικούς κανόνες για την προστασία της υγείας του πληθυσμού και των εργαζομένων από τους κινδύνους που προκύπτουν από ιοντίζουσες ακτινοβολίες (3), οδηγίες που τροποποιήθηκαν τελευταία από τις οδηγίες 80/836/Ευρατόμ (4) και 84/467/Ευρατόμ (5)·

ότι το άρθρο 45 παράγραφος 5 της οδηγίας 80/836/Ευρατόμ ορίζει ήδη ότι κάθε ατύχημα που συνεπάγεται έκθεση του πληθυσμού πρέπει να γνωστοποιείται επειγόντως, όταν οι περιστάσεις του απαιτούν, στα γειτονικά κράτη μέλη και στην Επιτροπή·

ότι τα άρθρα 35 και 36 της συνθήκης επιβάλλουν ήδη στα κράτη μέλη την υποχρέωση να διαθέτουν τις εγκαταστάσεις που απαιτούνται για τη διενέργεια διαρκούς ελέγχου του επιπέδου της ραδιενέργειας στην ατμόσφαιρα, στα ύδατα και στο έδαφος και να ανακοινώνουν τις σχετικές πληροφορίες στην Επιτροπή, ώστε η τελευταία να τηρείται ενήμερη για τα επίπεδα ραδιενέργειας στα οποία εκτίθεται ο πληθυσμός·

ότι το άρθρο 13 της οδηγίας 80/836/Ευρατόμ επιβάλλει στα κράτη μέλη την υποχρέωση να διαβιβάζουν τακτικά στην Επιτροπή τα αποτελέσματα των ελέγχων και των εκτιμήσεων που αναφέρονται στο άρθρο αυτό·

ότι το ατύχημα στον πυρηνικό σταθμό του Τσερνομπίλ (Σοβιετική Ένωση) απέδειξε ότι, σε περίπτωση έκτακτου κινδύνου από ακτινοβολίες, και προκειμένου να εκπληρώσει τα καθήκοντά της η Επιτροπή, χρειάζεται να της αποστέλλεται ταχέως κάθε σχετική πληροφορία σύμφωνα με προκαθορισμένο τύπο·

ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν συμφωνήσει διμερείς ρυθμίσεις και ότι όλα τα κράτη μέλη έχουν υπογράψει τη Σύμβαση Έγκαιρης Γνωστοποίησης Πυρηνικού Ατυχήματος του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας·

ότι οι κοινοτικές αυτές ρυθμίσεις θα εξασφαλίσουν την έγκαιρη ενημέρωση όλων των κρατών μελών σε περίπτωση έκτακτου κινδύνου από ακτινοβολίες, ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι οι ομοιόμορφοι κανόνες για την προστασία του πληθυσμού, όπως αυτοί καθορίζονται στις οδηγίες που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το δεύτερο τίτλο, κεφάλαιο ΙΙΙ της συνθήκης, θα εφαρμόζονται σε όλη την Κοινότητα·

ότι η καθιέρωση κοινοτικών ρυθμίσεων για την ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών δεν θίγει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των κρατών μελών που έχουν συνάψει διμερείς και πολυμερείς συνθήκες ή συμβάσεις·

ότι για την προώθηση της διεθνούς συνεργασίας, η Κοινότητα θα συμμετάσχει στη Σύμβαση για την Έγκαιρη Γνωστοποίηση των Πυρηνικών Ατυχημάτων του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

1. Οι παρούσες ρυθμίσεις εφαρμόζονται όσον αφορά την ανακοίνωση και την παροχή πληροφοριών στις περιπτώσεις που ένα κράτος μέλος αποφασίσει να λάβει σημαντικά μέτρα για την προστασία του πληθυσμού σε περίπτωση επείγουσας κατάστασης κινδύνου από ακτινοβολίες μετά από:

α) ατύχημα στο έδαφός του που έχει σχέση με εγκαταστάσεις ή δραστηριότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 από τις οποίες προκαλείται ή ενδέχεται να προκληθεί σημαντική διαρροή ραδιενεργών υλικών· ή

β) διαπίστωση, μέσα ή έξω από το έδαφός του, αφύσικων επιπέδων ραδιενέργειας στο περιβάλλον τα οποία είναι πιθανό να είναι επιβλαβή για τη δημόσια υγεία στο εν λόγω κράτος μέλος· ή

γ) άλλα ατυχήματα, εκτός αυτών που ορίζονται στο στοιχείο α), που έχουν σχέση με εγκαταστάσεις ή δραστηριότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 και επιφέρουν, ή υπάρχει κίνδυνος να επιφέρουν, σημαντική διαρροή ραδιενεργών υλικών· ή

δ) άλλα ατυχήματα από τα οποία προκαλείται ή ενδέχεται να προκληθεί σημαντική διαρροή ραδιενεργών υλικών.

2. Οι εγκαταστάσεις και δραστηριότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) και γ) είναι οι εξής:

α) οποιοσδήποτε πυρηνικός σταθμός, όπου κι αν ευρίσκεται·

β) οποιαδήποτε άλλη εγκατάσταση που έχει σχέση με τον κύκλο των πυρηνικών καυσίμων·

γ) οποιαδήποτε εγκατάσταση διαχείρισης ραδιενεργών καταλοίπων ·

δ) η μεταφορά και αποθήκευση πυρηνικών καυσίμων ή ραδιενεργών καταλοίπων·

ε) η κατασκευή, χρησιμοποίηση, αποθήκευση, διάθεση και μεταφορά ραδιοϊσοτόπων για γεωργικούς, βιομηχανικούς, ιατρικούς και σχετικούς προς αυτούς επιστημονικούς και ερευνητικούς σκοπούς· και

στ) η χρησιμοποίηση ραδιοϊσοτόπων για παραγωγή ενέργειας σε διαστημικά μηχανήματα.

Άρθρο 2

1. Όταν ένα κράτος μέλος αποφασίζει να λάβει μέτρα όπως τα αναφερόμενα στο άρθρο 1, το εν λόγω κράτος μέλος:

α) ανακοινώνει αμέσως στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη που θίγονται ή ενδέχεται να θιγούν, τα μέτρα που λαμβάνονται καθώς και τους λόγους που οδήγησαν στη λήψη τους·

β) παρέχει αμέσως στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη που θίγονται ή ενδέχεται να θιγούν, τα διαθέσιμα πληροφοριακά στοιχεία που επιτρέπουν την ελαχιστοποίηση των προβλεπόμενων ραδιενεργών επιπτώσεων, αν υπάρχουν, στα εν λόγω κράτη.

2. Κάθε συγκεκριμένο κράτος μέλος θα πρέπει κάθε φορά που τούτο είναι δυνατόν, να ανακοινώνει στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη που ενδέχεται να θιγούν την πρόθεσή του και να λάβει χωρίς καθυστέρηση μέτρα από τα αναφερόμενα στο άρθρο 1.

Άρθρο 3

1. Οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται κατ' εφαρμογήν του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) περιλαμβάνουν, εφόσον δεν τίθενται σε κίνδυνο θέματα εθνικής ασφάλειας, ανάλογα με την περίπτωση και τις δυνατότητες, τα εξής:

α) τη φύση του συμβάντος, τον ακριβή χρόνο και τόπο του, καθώς και τη συγκεκριμένη εγκατάσταση ή δραστηριότητα·

β) την υποτιθέμενη ή διαπιστωμένη αιτία και την προβλεπόμενη εξέλιξη του ατυχήματος όσον αφορά τη διαρροή ραδιενεργών υλικών ·

γ) τα γενικά χαρακτηριστικά της διαρροής ραδιενεργών υλικών, συμπεριλαμβανομένων της φύσης, της πιθανής φυσικής και χημικής μορφής, της ποσότητας, της σύνθεσης και της πραγματικής υψομετρικής έκτασης της διαρροής ραδιενεργών υλικών·

δ) τις πληροφορίες σχετικά με τις τρέχουσες και τις προβλεπόμενες μετερεωλογικές και υδρολογικές συνθήκες, που είναι απαραίτητες για την πρόβλεψη της διασποράς των διαφυγόντων ραδιενεργών υλικών·

ε) τα αποτελέσματα του περιβαλλοντικού ελέγχου·

στ) τα αποτελέσματα των μετρήσεων στα τρόφιμα, στις ζωοτροφές και στο πόσιμο νερό·

ζ) τα προστατευτικά μέτρα που έχουν ληφθεί ή σχεδιαστεί·

η) τα μέτρα που έχουν ληφθεί ή σχεδιαστεί για την ενημέρωση του κοινού·

θ) την προβλεπόμενη διαχρονική συμπεριφορά των διαφυγόντων ραδιενεργών υλικών.

2. Οι πληροφορίες αυτές συμπληρώνονται σε κατάλληλα χρονικά διαστήματα με χρήσιμες πληροφορίες, ιδίως όσον αφορά την εξέλιξη της κατάστασης έκτακτης ανάγκης καθώς και την προβλεπόμενη ή ήδη λαβούσα χώρα άρση της.

3. Το κράτος μέλος που αναφέρεται στο άρθρο 1 εξακολουθεί σύμφωνα με το άρθρο 36 της συνθήκης, να ενημερώνει την Επιτροπή κατά κατάλληλα χρονικά διαστήματα για τα επίπεδα της ραδιενέργειας όπως καθορίζεται στην παράγραφο 1 στοιχεία ε) και στ).

Άρθρο 4

Κάθε κράτος μέλος, μόλις λάβει τις πληροφορίες που ορίζονται στα άρθρα 2 και 3:

α) ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή για τα μέτρα που λαμβάνει και τις συστάσεις που απευθύνει, μετά την παραλαβή αυτών των πληροφοριών·

β) ενημερώνει την Επιτροπή κατά κατάλληλα χρονικά διαστήματα σχετικά με τα επίπεδα ραδιενέργειας, που καταγράφονται από τις εγκαταστάσεις ελέγχου που διαθέτει στα τρόφιμα, στις ζωοτροφές, στο πόσιμο νερό και στο περιβάλλον. Άρθρο 5

1. Μόλις λάβει τις πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2, 3 και 4, η Επιτροπή τις διαβιβάζει αμέσως, με την επιφύλαξη του άρθρου 6, στις αρμόδιες αρχές όλων των άλλων κρατών μελών. Ομοίως, η Επιτροπή διαβιβάζει σε όλα τα κράτη μέλη κάθε πληροφορία που λαμβάνει για σημαντικές αυξήσεις στο επίπεδο ραδιενέργειας ή σχετικά με πυρηνικά ατυχήματα σε τρίτες χώρες και ιδίως στις χώρες που γειτονεύουν με την Κοινότητα.

2. Οι αναλυτικές διαδικασίες για τη διαβίβαση των πληροφοριών που αναφέρονται στα άρθρα 1 έως 4 ορίζονται από την Επιτροπή ύστερα από συνεννόηση με τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και δοκιμάζονται σε τακτικά διαστήματα.

3. Κάθε κράτος μέλος υποδεικνύει στην Επιτροπή τις αρμόδιες εθνικές αρχές και τις υπηρεσίες επαφής που ορίζονται για την αποστολή ή την παραλαβή των πληροφοριών που αναφέρονται στα άρθρα 2 και 5. Η Επιτροπή ανακοινώνει με τη σειρά της τα στοιχεία αυτά στις αρμόδιες αρχές των λοιπών κρατών μελών υποδεικνύοντας συγχρόνως και τη δική της αρμόδια υπηρεσία.

4. Αυτές οι υπηρεσίες επαφής καθώς και η προαναφερθείσα υπηρεσία της Επιτροπής είναι διαθέσιμες σε 24ωρη βάση.

Άρθρο 6

1. Οι πληροφορίες που λαμβάνονται κατ' εφαρμογή των άρθρων 2, 3 και 4 μπορούν να χρησιμοποιούνται χωρίς περιορισμούς, εκτός αν οι πληροφορίες αυτές χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές από το κράτος μέλος που τις ανακοινώνει.

2. Οι πληροφορίες που λαμβάνει η Επιτροπή για εγκαταστάσεις του Κοινού Κέντρου Ερευνών δεν ανακοινώνονται ούτε δημοσιεύονται χωρίς τη συγκατάθεση του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκονται οι εγκαταστάσεις αυτές.

Άρθρο 7

Η παρούσα απόφαση δεν επηρεάζει τα αμοιβαία δικαιώματα και υποχρεώσεις των κρατών μελών δυνάμει υφισταμένων ή μελλοντικών διμερών ή πολυμερών συμφωνιών ή συμβάσεων στον τομέα που καλύπτει η παρούσα απόφαση, και σύμφωνα με το αντικείμενο και το σκοπό της.

Άρθρο 8

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα μέτρα που απαιτούνται για τη συμμόρφωσή τους με την παρούσα απόφαση μέσα σε τρεις μήνες από την κοινοποίησή της.

Άρθρο 9

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 14 Δεκεμβρίου 1987.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

U. ELLEMANN-JENSEN

(1) ΕΕ αριθ. C 318 της 30. 11. 1987.

(2) ΕΕ αριθ. C 105 της 21. 4. 1987, σ. 9.

(3) ΕΕ αριθ. 11 της 20. 2. 1959, σ. 221/59.

(4) ΕΕ αριθ. L 246 της 17. 9. 1980, σ. 1.

(5) ΕΕ αριθ. L 265 της 5. 10. 1984, σ. 4.