31987D0327

87/327/ΕΟΚ: Απόφαση του Συμβουλίου της 15ης Ιουνίου 1987 για τη θέσπιση του κοινοτικού προγράμματος δράσης σχετικά με την κινητικότητα των φοιτητών (ERASMUS)

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 166 της 25/06/1987 σ. 0020 - 0024


*****

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 15ης Ιουνίου 1987

για τη θέσπιση του κοινοτικού προγράμματος δράσης σχετικά με την κινητικότητα των φοιτητών (ERASMUS)

(87/327/ΕΟΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως τα άρθρα 128 και 235,

την απόφαση 63/266/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1963 περί θεσπίσεως των γενικών αρχών για την εφαρμογή κοινής πολιτικής επαγγελματικής καταρτίσεως (1),

την πρόταση της Επιτροπής (2),

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (3),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (4),

Εκτιμώντας:

ότι οι θεμελιώδεις στόχοι μιας κοινοτικής πολιτικής επαγγελματικής κατάρτισης που εξαγγέλλονται στη δεύτερη αρχή της απόφασης 63/266/ΕΟΚ αποβλέπουν ιδιαίτερα στην παροχή δυνατότητας σε κάθε πρόσωπο να λαμβάνει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο επαγγελματικής κατάρτισης που είναι αναγκαίο για τις επαγγελματικές του δραστηριότητες, και αναφέρονται επίσης στη διεύρυνση της επαγγελματικής κατάρτισης προκειμένου να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις που απορρέουν από την τεχνική πρόοδο συνδέοντας τις διάφορες μορφές επαγγελματικής κατάρτισης με τις οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις·

ότι με βάση την έκτη αρχή της εν λόγω απόφασης, εναπόκειται στην Επιτροπή να ενθαρρύνει τις άμεσες ανταλλαγές ειδικών της επαγγελματικής κατάρτισης ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να γνωρίσουν και να μελετήσουν τα επιτεύγματα και τις καινοτομίες στις άλλες χώρες της Κοινότητας·

ότι το πρόγραμμα δράσης στον τομέα της εκπαίδευσης που περιλαμβάνεται στο ψήφισμα του Συμβουλίου και των Υπουργών Παιδείας, που συνήλθαν στα πλαίσια του Συμβουλίου της 9ης Φεβρουαρίου 1976 (5), επέτρεψε στην Επιτροπή να θέσει σε εφαρμογή τα αρχικά μέτρα για την προώθηση της πανεπιστημιακής συνεργασίας στην Κοινότητα·

ότιι το Συμβούλιο και οι Υπουργοί Παιδείας που συνήλθαν στα πλαίσια του Συμβουλίου επιβεβαίωσαν, στις 3 Ιουνίου 1985, τη σημασία που αποδίδουν στην προώθηση και εντατικοποίηση της διαπανεπιστημιακής συνεργασίας στην Κοινότητα και σημείωσαν με ικανοποίηση ότι οι προτάσεις της Επιτροπής στον τομέα αυτό προβλέπεται να υποβληθούν πριν από το τέλος του 1985·

ότι το Συμβούλιο έχει θεσπίσει μέτρα προκειμένου να ενισχυθεί η τεχνολογική συνεργασία στο επίπεδο της Κοινότητας και να παρασχεθεί το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό, ιδίως με το πρόγραμμα συνεργασίας μεταξύ των πανεπιστημίων και των επιχειρήσεων όσον αφορά την κατάρτιση στον τομέα της τεχνολογίας (COMETT) (6)·

ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε, στις 13 Μαρτίου 1984, ψήφισμα για την ανώτατη εκπαίδευση και την ανάπτυξη της συνεργασίας των πανεπιστημίων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (7)·

ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε, στις 14 Μαρτίου 1984, ψήφισμα περί της ακαδημαϊκής αναγνωρίσεως των διπλωμάτων και των σπουδαστικών περιόδων (8)·

ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε, στη σύνοδό του στις 28 και 29 Ιουνίου 1985, την έκθεση της επιτροπής ad hoc για την Ευρώπη των Πολιτών και έδωσε εντολή στο Συμβούλιο και την Επιτροπή, στο βαθμό που εμπίπτει στις αρμοδιότητές τους, να εξασφαλίσουν την υλοποίηση των προτάσεων που περιέχονται στην έκθεση αυτή·

ότι η Επιτροπή, δίνοντας συνέχεια στην πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την Ευρώπη των Πολιτών θεωρεί την πανεπιστημιακή συνεργασία θέμα υψίστης προτεραιότητας·

ότι, μετά τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Ιούνιο 1984, η Επιτροπή κατάρτισε πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου σχετικά με ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελματική κατάρτιση ελάχιστης διαρκείας τριών ετών (1)·

ότι η περαιτέρω ανάπτυξη της Κοινότητας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητά της να διαθέτει σημαντικό αριθμό πτυχιούχων που έχουν άμεση εμπειρία των σπουδών και της ζωής σε άλλο κράτος μέλος·

ότι η ανταγωνιστικότητα της Κοινότητας στην παγκόσμια αγορά εξαρτάται από την ικανότητά της να χρησιμοποιεί όλον τον πνευματικό πλούτο των πανεπιστημίων των κρατών μελών ώστε να μπορεί να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά επίπεδα κατάρτισης προς αμοιβαίο όφελος της Κοινότητας στο σύνολό της·

ότι το πνευματικό δυναμικό των μεμονωμένων πανεπιστημίων στην Κοινότητα μπορεί να αξιοποιηθεί με πολύ πιο αποτελεσματικό τρόπο μέσω ενός δικτύου για την αύξηση της κινητικότητας των σπουδαστών και του πανεπιστημιακού διδακτικού προσωπικού, καθώς και άλλων μορφών διαπανεπιστημιακής συνεργασίας σε όλη την Κοινότητα·

ότι η Διάσκεψη για τη Συνεργασία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, που συγκλήθηκε από την Επιτροπή στις 27 έως 29 Νοεμβρίου 1985 μετά από πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ζήτησε να ληφθούν επείγοντα και εκτενή μέτρα για να αυξηθεί η υποστήριξη που παρέχεται στην πανεπιστημιακή συνεργασία, και ειδικότερα στην κινητικότητα των φοιτητών στην Κοινότητα·

ότι τα δέκα χρόνια δοκιμαστικών χρηματοδοτικών ενισχύσεων της Κοινότητας απέδωσαν σημαντικές εμπειρίες όσον αφορά την πρακτική συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων και δημιούργησαν κατ' αυτόν τον τρόπο την αναγκαία βάση για τις δράσεις που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση·

ότι η δέσμευση που αναλήφθηκε σε κοινοτικό επίπεδο για την τόνωση της κινητικότητας των φοιτητών αφορά επίσης και τα κράτη μέλη που καλούνται να συμμετάσχουν στην προσπάθεια που απαιτείται για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος ERASMUS·

ότι η αύξηση των ανταλλαγών καθηγητών πανεπιστημίων μεταξύ των κρατών μελών συμβάλλει επίσης στους στόχους που απαριθμούνται παραπάνω·

ότι το πρόγραμμα ERASMUS στηρίζει και συμπληρώνει τα μέτρα των κρατών μελών που το Συμβούλιο και οι Υπουργοί Παιδείας, που συνήλθαν στα πλαίσια του Συμβουλίου, έκριναν, στις 2 Ιουνίου 1983, απαραίτητα για την προώθηση της κινητικότητας στην ανώτατη εκπαίδευση· ότι, για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος ERASMUS και ενδεχομένων περαιτέρω προγραμμάτων, είναι απαραίτητο να εντείνουν τα κράτη μέλη και τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα τις προσπάθειές τους για την υλοποίηση των κοινών συμπερασμάτων που συνήχθησαν κατά τη σύνοδο αυτή·

ότι αυτό το πρόγραμμα δράσης περιλαμβάνει πλευρές σχετικές με την εκπαίδευση οι οποίες, στο σημερινό στάδιο ανάπτυξης του κοινοτικού δικαίου, μπορεί να θεωρηθεί ότι υπερβαίνουν τα πλαίσια της κοινής πολιτικής για την επαγγελματική εκπαίδευση, όπως αυτή προβλέπεται από το άρθρο 128 της συνθήκης· ότι οι πλευρές αυτές του προγράμματος μπορούν μαζί με τους στόχους για την επαγγελματική εκπαίδευση με τους οποίους συνδέονται στενά, να συμβάλουν στην αρμονική ανάπτυξη των οικονομικών δραστηριοτήτων στο σύνολο της Κοινότητας· ότι, στο μέτρο αυτό, η συνθήκη δεν προέβλεψε τις απαιτούμενες εξουσίες δράσης ενώ φαίνεται αναγκαία εν προκειμένω η δράση της Κοινότητας για την υλοποίηση, στα πλαίσια λειτουργίας της κοινής αγοράς, ενός από τους στόχους της Κοινότητας,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

1. Με την παρούσα απόφαση θεσπίζεται το κοινοτικό πρόγραμμα δράσης σχετικά με την κινητικότητα των φοιτητών (ERASMUS), προκειμένου να επιτευχθεί σημαντική αύξηση της κινητικότητας των φοιτητών στην Κοινότητα και να προωθηθεί η στενότερη συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων.

2. Στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS, ο όρος «πανεπιστήμιο » καλύπτει όλους τους τύπους ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και κατάρτισης που παρέχουν, ενδεχομένως στο πλαίσιο προηγμένης κατάρτισης, προσόντα ή τίτλους του επιπέδου αυτού, ανεξάρτητα από την αντίστοιχη ονομασία τους στα κράτη μέλη.

3. Το πρόγραμμα ERASMUS τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Ιουλίου 1987.

Άρθρο 2

Οι στόχοι του προγράμματος ERASMUS είναι οι ακόλουθοι:

i) να επιτύχει σημαντική αύξηση του αριθμού των φοιτητών πανεπιστημίων, κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 2, που φοιτούν για μια αυτοτελή περίοδο σπουδών σε άλλο κράτος μέλος, ώστε να μπορεί η Κοινότητα να διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό που να έχει άμεση εμπειρία της οικονομικής και κοινωνικής ζωής άλλων κρατών μελών, ενώ συγχρόνως θα εξασφαλίζει την παροχή ίσων ευκαιριών στους φοιτητές και τις φοιτήτριες που επωφελούνται από την κινητικότητα αυτή·

ii) να προωθήσει ευρεία και εντατική συνεργασία μεταξύ των πανεπιστημίων όλων των κρατών μελών·

iii) να αξιοποιήσει όλο το πνευματικό δυναμικό των πανεπιστημίων της Κοινότητας χάρη στη μεγαλύτερη κινητικότητα του διδακτικού προσωπικού, κατά τρόπο ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης που παρέχονται από τα πανεπιστήμια αυτά με σκοπό τη διαφύλαξη της ανταγωνιστικότητας της Κοινότητας στην παγκόσμια αγορά·

iv) να ενισχύσει τις σχέσεις μεταξύ των πολιτών των διαφόρων κρατών μελών, προκειμένου να παγιώσει την ιδέα της Ευρώπης των Πολιτών·

v) να εξασφαλίσει αριθμό πτυχιούχων με άμεση εμπειρία της ενδοκοινοτικής συνεργασίας και να δημιουργήσει κατ' αυτόν τον τρόπο τη βάση για την ανάπτυξη, σε κοινοτικό επίπεδο, της εντατικής συνεργασίας στο οικονομικό και κοινωνικό πεδίο.

Άρθρο 3

1. Το πρόγραμμα ERASMUS εφαρμόζεται από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σύμφωνα με το παράρτημα.

2. Κατά την εκτέλεση του έργου της, η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων βοηθείται από μιαν επιτροπή η οποία αποτελείται από δύο αντιπροσώπους από κάθε κράτος μέλος, ένας των οποίων τουλάχιστον ανήκει στον πανεπιστημιακό χώρο. Οι αντιπρόσωποι αυτοί ορίζονται από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων μετά από πρόταση του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους. Τα μέλη της επιτροπής μπορούν να ζητήσουν τη βοήθεια εμπειρογνωμόνων ή συμβούλων. Πρόεδρος της επιτροπής είναι ένας αντιπρόσωπος της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ασκεί τα καθήκοντα γραμματείας της επιτροπής.

3. Η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων μπορεί να ζητήσει τη γνώμη της επιτροπής για όλα τα θέματα που αφορούν την εφαρμογή του προγράμματος. Η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ζητεί τη γνώμη της επιτροπής για:

- τις γενικές κατευθύνσεις των μέτρων που προβλέπει το πρόγραμμα,

- τα θέματα γενικής ισορροπίας όσον αφορά τους διάφορους τύπους δράσης και τις ανταλλαγές μεταξύ των κρατών μελών.

4. Η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όταν ζητεί τη γνώμη της επιτροπής, μπορεί να ορίσει τις προθεσμίες μέσα στις οποίες πρέπει να δοθεί η γνώμη αυτή.

5. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό.

Άρθρο 4

Τα ποσά που θεωρούνται απαραίτητα για την εφαρμογή του προγράμματος ERASMUS κατά την περίοδο από 1ης Ιουλίου 1987 ως τις 30 Ιουνίου 1990 ανέρχονται σε 85 εκατομμύρια ECU.

Άρθρο 5

Η Επιτροπή μεριμνά ώστε να υπάρχει συνοχή μεταξύ του προγράμματος ERASMUS και των υπόλοιπων κοινοτικών ενεργειών που έχουν ήδη προγραμματιστεί.

Άρθρο 6

Η Επιτροπή υποβάλλει ετήσια έκθεση για την εφαρμογή του προγράμματος ERASMUS στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, καθώς και την Συμβουλευτική Επιτροπή για την Επαγγελματική Κατάρτιση και την Επιτροπή Παιδείας.

Άρθρο 7

Πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 1989, η Επιτροπή θα υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με τη μέχρι τότε πείρα από την εκτέλεση του προγράμματος. Το Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά με την πρόταση αυτή το αργότερο στις 30 Ιουνίου 1990.

Λουξεμβούργο, 15 Ιουνίου 1987.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

P. DE KEERSMAEKER

(1) ΕΕ αριθ. 63 της 20. 4. 1963, σ. 1338/63.

(2) ΕΕ αριθ. C 73 της 2. 4. 1986, σ. 4.

(3) ΕΕ αριθ. C 148 της 16. 6. 1986, σ. 124.

(4) ΕΕ αριθ. C 189 της 28. 7. 1986, σ. 8.

(5) ΕΕ αριθ. C 38 της 19. 2. 1976, σ. 1.

(6) ΕΕ αριθ. L 222 της 8. 8. 1986, σ. 17.

(7) ΕΕ αριθ. C 104 της 16. 4. 1984, σ. 50.

(8) ΕΕ αριθ. C 104 της 16. 4. 1984, σ. 64.

(1) ΕΕ αριθ. C 143 της 10. 6. 1986, σ. 7.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1

Δημιουργία και λειτουργία ευρωπαϊκού πανεπιστημιακού δικτύου

1. Η Κοινότητα θα θεσπίσει ένα ευρωπαϊκό δίκτυο πανεπιστημιακής συνεργασίας, του οποίου ο ρόλος θα είναι να δραστηριοποιήσει τις ανταλλαγές σπουδαστών σε κοινοτική κλίμακα.

Το ευρωπαϊκό πανεπιστημιακό δίκτυο θα αποτελείται από τα πανεπιστήμια που έχουν συνάψει στα πλαίσια του προγράμματος ERASMUS συμφωνίες ανταλλαγής φοιτητών και διδακτικού προσωπικού με πανεπιστήμια άλλων κρατών μελών και αναγνωρίζουν τις περιόδους φοίτησης σε πανεπιστήμια άλλα από το πανεπιστήμιο προέλευσης.

Στόχος κάθε διαπανεπιστημιακής συμφωνίας είναι η παροχή στους φοιτητές ενός πανεπιστημίου της δυνατότητας να φοιτήσουν για μια πλήρως αναγνωρισμένη περίοδο σε ένα τουλάχιστον άλλο κράτος μέλος, ως τμήμα του πτυχίου τους ή του ακαδημαϊκού τους τίτλου. Τα κοινά αυτά προγράμματα μπορούν να περιλαμβάνουν και ανταλλαγές διδακτικού προσωπικού, καθώς και συνεργασία μεταξύ τους για τη δημιουργία των απαιτούμενων προϋποθέσεων για την ανταλλαγή των φοιτητών και την αμοιβαία αναγνώριση των περιόδων φοίτησης στο εξωτερικό.

2. Θα δίδεται προτεραιότητα στα προγράμματα που προβλέπουν μια αυτοτελή και πλήρως αναγνωρισμένη περίοδο σπουδών σε άλλο κράτος μέλος. Για κάθε κοινό πρόγραμμα, τα συμμετέχοντα πανεπιστήμια μπορούν να λάβουν ετήσιες ενισχύσεις ύψους 10 000 ECU, με ανώτατο όριο 25 000 ECU. Το χορηγούμενο ποσό θα υπολογίζεται με βάση την εκτίμηση του λεπτομερούς υπολογισμού που θα υποβάλλουν τα ενδιαφερόμενα πανεπιστήμια.

3. Εξάλλου, η Κοινότητα θα παράσχει ενίσχυση στα μέλη του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού των πανεπιστημίων, για να επισκεφθούν άλλα κράτη μέλη προκειμένου να εκπονήσουν προγράμματα κοινών σπουδών με τα πανεπιστήμια αυτών των κρατών μελών και να ανταλλάξουν εμπειρίες σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στους τομείς της αρμοδιότητάς τους.

4. Θα χορηγηθούν ενισχύσεις για να ενθαρρύνουν μια μεγαλύτερη κινητικότητα του διδακτικού προσωπικού στην Κοινότητα, προκειμένου να συμβάλει στην εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων και να επιτρέψει στο διδακτικό προσωπικό να διδάξει στα πανεπιστήμια διαφόρων κρατών μελών, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού δικτύου.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2

Φοιτητικές υποτροφίες του προγράμματος ERASMUS

1. Η Κοινότητα θα θεσπίσει ένα σύστημα απευθείας χρηματοδότησης των φοιτητών πανεπιστημίων, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2, που φοιτούν για ένα χρονικό διάστημα σε άλλο κράτος μέλος. Για καθορισμό της κατάλληλης κατανομής των υποτροφιών που χορηγούνται στα πλαίσια των Ενεργειών 1 και 2, η Κοινότητα θα λάβει υπόψη της τον αριθμό των φοιτητών που θα ανταλλαγούν στα πλαίσια του ευρωπαϊκού πανεπιστημιακού δικτύου όπως αυτό θα αναπτύσσεται και θα αναλάβει κατά μέσο όρο υποτροφία ύψους 2 000 ECU κατά φοιτητή, ετησίως.

2. Τις κοινοτικές υποτροφίες θα διαχειρίζονται οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών. Το ποσό που θα χορηγείται σε κάθε κράτος μέλος θα υπολογίζεται με βάση τον συνολικό αριθμό φοιτητών των πανεπιστημίων, κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 2, καθώς και τον συνολικό αριθμό νέων 18 έως 25 ετών κάθε κράτους μέλους, έχοντας υπόψη την ανάγκη εξασφάλισης ισόρροπης συμμετοχής όλων των κρατών μελών στο πρόγραμμα ERASMUS και την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού πανεπιστημιακού δικτύου.

3. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών θα χορηγούν υποτροφίες ύψους 5 000 ECU κατ' ανώτατο όριο για κάθε φοιτητή, με βάση διαμονή διαρκείας ενός έτους, υπό τους εξής όρους:

α) οι υποτροφίες θα καλύπτουν τις δαπάνες της μετακίνησης, δηλαδή τα έξοδα του ταξιδιού, την εκμάθηση ξένης γλώσσας, αν χρειάζεται, το υψηλότερο κόστος ζωής στη χώρα υποδοχής (προστίθενται κατά περίπτωση και τα έκτακτα έξοδα που θα δημιουργήσει στο φοιτητή η διαβίωση μακριά από τη χώρα καταγωγής του)·

β) οι υποτροφίες θα χορηγούνται κατά προτεραιότητα στους φοιτητές που παρακολουθούν μαθήματα εντεταγμένα στο ευρωπαϊκό πανεπιστημιακό δίκτυο, όπως αυτό ορίζεται στην Ενέργεια 1, αλλά θα μπορούν επίσης να χορηγηθούν σε φοιτητές ή ομάδες φοιτητών που παρακολουθούν μαθήματα σε άλλο κράτος μέλος εκτός δικτύου, αλλά για τα οποία έχουν γίνει ειδικοί διακανονισμοί·

γ) οι υποτροφίες θα χορηγούνται μόνον αν η περίοδος σπουδών σε άλλο κράτος μέλος αναγνωρίζεται πλήρως από το πανεπιστήμιο προέλευσης του φοιτητή· δ) το πανεπιστήμιο υποδοχής δεν θα απαιτεί την καταβολή διδάκτρων, ο δε υπότροφος θα εξακολουθεί να καταβάλλει στο πανεπιστήμιο προέλευσης τα τυχόν επιβαλλόμενα δίδακτρα·

ε) οι υποτροφίες θα καταβάλλονται κανονικά για περιόδους σπουδών σε άλλο κράτος μέλος διάρκειας τουλάχιστον ενός τριμήνου ή ενός εξαμήνου και το πολύ ενός έτους. Δεν θα χορηγούνται κανονικά για το πρώτο έτος πανεπιστημιακών σπουδών·

στ) οι υποτροφίες που παρέχονται σε φοιτητή μέσα στη χώρα του θα εξακολουθήσουν να παρέχονται στους φοιτητές του προγράμματος ERASMUS κατά τη φοίτησή τους στο πανεπιστήμιο υποδοχής.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 3

Μέτρα για την ενίσχυση της κινητικότητας μέσω της ακαδημαϊκής αναγνώρισης των διπλωμάτων και των περιόδων σπουδών

Η Κοινότητα, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, θα αναλάβει τις ακόλουθες ενέργειες για να ενταθεί η κινητικότητα μέσω της ακαδημαϊκής αναγνώρισης των διπλωμάτων και περιόδων σπουδών που πραγματοποιούνται σε άλλο κράτος μέλος:

1. Προώθηση του ευρωπαϊκού συστήματος ακαδημαϊκών μονάδων μεταφερόμενων σε όλη την Κοινότητα (ECTS), σε πειραματική και εθελοντική βάση, προκειμένου να υπάρξει τρόπος μέσω του οποίου φοιτητές που φοιτούν σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή κατάρτισης ή έχουν αποφοιτήσει από αυτά να μπορούν να αποκτήσουν μονάδες αντιστοίχων σπουδών σε πανεπιστήμια άλλων κρατών μελών. Ένας περιορισμένος αριθμός ετήσιων επιχορηγήσεων μέχρι 20 000 ECU θα χορηγηθεί στα πανεπιστήμια που θα λάβουν μέρος στο πρότυπο αυτό σύστημα.

2. Μεγαλύτερη ανάπτυξη του σημερινού κοινοτικού δικτύου εθνικών κέντρων πληροφόρησης για την αναγνώριση των διπλωμάτων και των περιόδων σπουδών· ετήσιες επιχορηγήσεις 20 000 ECU θα χορηγηθούν στα κέντρα για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών, ιδίως μέσω ενός μηχανοργανωμένου συστήματτος ανταλλαγής δεδομένων.

3. Προώθηση, σε εθελοντική βάση, κοινών προγραμμάτων σπουδών μεταξύ πανεπιστημίων διαφόρων κρατών μελών για τη διευκόλυνση της ακαδημαϊκής αναγνώρισης και για τη συμβολή, μέσω της ανταλλαγής εμπειριών, στη διαδικασία εκσυγχρονισμού και βελτίωσης των μαθημάτων σε όλη την Κοινότητα. Για κάθε σχετικό σχέδιο θα χορηγηθεί ετήσια επιχορήγηση μέχρι 20 000 ECU.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4

Συμπληρωματικά μέτρα για την προώθηση της κινητικότητας των φοιτητών στην Κοινότητα

1. Ενισχύσεις ύψους 20 000 ECU θα παρέχονται στα πανεπιστήμια που διοργανώνουν εντατικά προγράμματα σύντομης διάρκειας τα οποία παρακολουθούν φοιτητές από πολλά κράτη μέλη. Επιπλέον, θα χορηγούνται ενισχύσεις σε εμπειρογνώμονες υψηλού επιπέδου για την πραγματοποίηση μιας σειράς ειδικών διαλέξεων σε διάφορα κράτη μέλη.

2. Προκειμένου να αποκτήσει το ERASMUS πληροφοριακό υπόβαθρο και να προαχθεί η γνώση των διαφόρων πανεπιστημιακών συστημάτων της Κοινότητας, το ERASMUS θα χρηματοδοτήσει:

- ενισχύσεις σε ορισμένες ενώσεις πανεπιστημίων, με δραστηριότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με σκοπό ιδίως να καταστούν γνωστές στην Κοινότητα οι νεωτεριστικές πρωτοβουλίες σε ειδικούς τομείς,

- δημοσιεύσεις σχετικά με τις δυνατότητες σπουδών και διδασκαλίας στα άλλα κράτη μέλη, με τις σημαντικές εξελίξεις και τα νεωτεριστικά πρότυπα της πανεπιστημιακής συνεργασίας στο πλαίσιο της Κοινότητας,

- βραβεία ERASMUS που θα απονέμονται στους φοιτητές και το διδακτικό προσωπικό που έχουν συμβάλει με αξιοσημείωτο τρόπο στην ανάπτυξη της διαπανεπιστημιακής συνεργασίας στην Κοινότητα.

3. Μετά το πρώτο έτος, το κόστος των μέτρων των Ενεργειών 3 και 4 δεν θα υπερβαίνει το 10 % των ετήσιων πιστώσεων που προβλέπονται για το πρόγραμμα ERASMUS.