31986R1798

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1798/86 του Συμβουλίου της 9ης Ιουνίου 1986 για το άνοιγμα, κατανομή και τρόπο διαχείρισης κοινοτικής δασμολογικής ποσόστωσης για ορισμένες ποιότητες μαγνησίου που υπάγονται στη διάκριση ex 77.01 Α του κοινού δασμολογίου

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 157 της 12/06/1986 σ. 0002 - 0003


*****

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1798/86 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 9ης Ιουνίου 1986

για το άνοιγμα, κατανομή και τρόπο διαχείρισης κοινοτικής δασμολογικής ποσόστωσης για ορισμένες ποιότητες μαγνησίου που υπάγονται στη διάκριση ex 77.01 Α του κοινού δασμολογίου

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 28,

την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας:

ότι η παραγωγή στην Κοινότητα ορισμένων ποιοτήτων εξαιρετικά καθαρού μαγνησίου που προορίζονται για την πυρηνική βιομηχανία, της διάκρισης ex 77.01 Α του κοινού δασμολογίου, δεν μπορεί επί του παρόντος να ικανοποιήσει τις ανάγκες των βιομηχανιών της Κοινότητας που τις χρησιμοποιούν· ότι, συνεπώς, η προμήθεια της Κοινότητας σε προϊόντα αυτού του είδους εξαρτάται, σήμερα, από εισαγωγές προελεύσεως τρίτων χωρών· ότι πρέπει η Κοινότητα να αντιμετωπίσει, χωρίς καθυστέρηση, τις ανάγκες της για τα εν λόγω προϊόντα, και αυτό με τους ευνοϊκότερους όρους· ότι, προς το σκοπό αυτό, ενδείκνυται να ανοιχθεί κοινοτική δασμολογική ποσόστωση με δασμό μηδέν, εντός των ορίων μιας κατάλληλης ποσότητας και για χρονική περίοδο η οποία λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 1986· ότι, για να μην διακυβευθεί η ισορροπία της αγοράς αυτού του προϊόντος, πρέπει να οριστεί η ποσότητα της κοινοτικής δασμολογικής ποσόστωσης σε επίπεδο 300 τόνων·

ότι πρέπει να εξασφαλιστεί ιδίως η ίση και συνεχής πρόσβαση όλων των εισαγωγέων της Κοινότητας στην εν λόγω ποσόστωση και η αδιάκοπη εφαρμογή των δασμών που προβλέπονται γι' αυτή την ποσόστωση σε όλες τις εισαγωγές του εν λόγω προϊόντος σε όλα τα κράτη μέλη μέχρι την εξάντληση της ποσόστωσης· ότι, εντούτοις, δεδομένου ότι πρόκειται για δασμολογική ποσόστωση η οποία πρέπει να καλύψει ανάγκες που δεν μπορούν να προσδιοριστούν με επαρκή ακρίβεια, πρέπει να μην προβλεφθεί κατανομή μεταξύ των κρατών μελών, με την επιφύλαξη των από τη συνολική ποσόστωση αναλήψεων των ποσοτήτων που θα επαρκούν για την ικανοποίηση των αναγκών τους υπό τους όρους και σύμφωνα με διαδικασία που θα καθοριστεί· ότι ο τρόπος αυτός διαχείρισης απαιτεί στενή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής, η οποία πρέπει να έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί το βαθμό εξάντλησης της ποσόστωσης και να ενημερώνει σχετικά τα κράτη μέλη·

ότι, επειδή το Βασίλειο του Βελγίου, το Βασίλειο των Κάτω Χωρών και το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου έχουν συνενωθεί και αντιπροσωπεύονται από την οικονομική ένωση Μπενελούξ, κάθε εργασία σχετική με τη διαχείριση των μεριδίων που χορηγούνται στην εν λόγω οικονομική ένωση δύναται να πραγματοποιείται από ένα από τα μέλη της,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1. Από 1ης Ιουλίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1986, ο δασμός του κοινού δασμολογίου για το ακατέργαστο μαγνήσιο, καθαρότητας όχι μικρότερης από 99,95 %, που παρουσιάζεται με τη μορφή πρισμάτων και δεν περιέχει, κατά βάρος, περισσότερο από 0,015 % σίδηρο, 0,002 % νικέλιο, 0,005 % μόλυβδο και 0,006 % μαγγάνιο, της διάκρισης ex 77.01 Α, που προορίζεται για την παραγωγή ρινισμάτων για τη βιομηχανία πυρηνικών καυσίμων, αναστέλλεται πλήρως εντός ορίου κοινοτικής δασμολογικής ποσόστωσης 300 τόνων.

2. Στο πλαίσιο αυτής της δασμολογικής ποσόστωσης, η Ισπανία και η Πορτογαλία εφαρμόζουν δασμούς που υπολογίζονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που καθορίζονται στην πράξη προσχώρησης.

3. Ο έλεγχος της χρησιμοποίησης των προϊόντων για το περιγραφόμενο ιδιαίτερο προορισμό γίνεται με την εφαρμογή των οικείων κοινοτικών διατάξεων.

Άρθρο 2

1. Αν εισαγωγέας γνωστοποιεί επικείμενες εισαγωγές του εν λόγω προϊόντος σε κράτος μέλος και ζητεί να του παραχωρηθεί, στο κράτος μέλος αυτό, η δυνατότητα να κάνει χρήση της ποσόστωσης, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος προβαίνει, με σχετική γνωστοποίηση προς την Επιτροπή, σε ανάληψη ποσότητας επαρκούς για την κάλυψη των αναγκών του, εφόσον το υπόλοιπο της ποσόστωσης το επιτρέπει.

2. Οι κατ' εφαρμογή της παραγράφου 1 αναλήψεις ισχύουν μέχρι τέλους της περιόδου διάρκειας της ποσόστωσης.

Άρθρο 3

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κάθε αναγκαίο μέτρο ώστε οι αναλήψεις που πραγματοποιούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 2 παράγραφος 1 να καθιστούν δυνατό τον χωρίς διακοπή καταλογισμό της κοινοτικής ποσόστωσης στα συνολικά τους μερίδια.

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν στους εισαγωγείς των εν λόγω προϊόντων την ελεύθερη πρόσβαση στην ποσόστωση, εφόσον το επιτρέπει το υπόλοιπο της ποσόστωσης.

3. Τα κράτη μέλη προβαίνουν στον καταλογισμό των εισαγωγών του εν λόγω προϊόντος στις αναλήψεις, στο βαθμό που το προϊόν αυτό παρουσιάζεται στο τελωνείο με διασάφηση θέσεως σε ελεύθερη κυκλοφορία. 4. Ο βαθμός εξάντλησης της ποσόστωσης διαπιστώνεται με βάση τις εισαγωγές που καταλογίστηκαν σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου 3.

Άρθρο 4

Τα κράτη μέλη πληροφορούν την Επιτροπή, μετά από αίτησή της, για τις εισαγωγές που καταλόγισαν πράγματι στην ποσόστωση.

Άρθρο 5

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή συνεργάζονται στενά για την τήρηση του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 6

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιουλίου 1986.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Λουξεμβούργο, 9 Ιουνίου 1986.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

G.M.V van AARDENNE