31986R1727

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1727/86 του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1986 για το άνοιγμα, την κατανομή και τον τρόπο διαχείρισης κοινοτικής δασμολογικής ποσόστωσης 5 000 κεφαλών ταύρων, αγελάδων και δαμάλεων, πλην των προοριζομένων προς σφαγή, ορισμένων αλπικών φυλών, της διάκρισης ex 01.02 Α ΙΙ του κοινού δασμολογίου

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 150 της 04/06/1986 σ. 0005 - 0008


*****

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1727/86 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 26ης Μαΐου 1986

για το άνοιγμα, την κατανομή και τον τρόπο διαχείρισης κοινοτικής δασμολογικής ποσόστωσης 5 000 κεφαλών ταύρων, αγελάδων και δαμάλεων, πλην των προοριζομένων προς σφαγή, ορισμένων αλπικών φυλών, της διάκρισης ex 01.02 Α ΙΙ του κοινού δασμολογίου

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως τα άρθρα 43 και 113,

την πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας

την πρόταση της Επιτροπής (1),

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),

Εκτιμώντας:

ότι, για τους ταύρους, τις αγελάδες και δαμάλεις, πλην των προοριζομένων προς σφαγή, ορισμένων αλπικών φυλών, της διακρίσεως ex 01.02 Α ΙΙ του κοινού δασμολογίου, η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα ανέλαβε τη δέσμευση, στα πλαίσια της ΓΣΔΕ (Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου), να ανοίξει ετήσια κοινοτική δασμολογική ποσόστωση 5 000 κεφαλών με δασμό 4 %· ότι η παροχή του ευεργετήματος της ποσοστώσεως αυτής εξαρτάται από την προσκόμιση των ακόλουθων πιστοποιητικών:

- ταύροι: πιστοποιητικό προγόνων,

- θηλυκά ζώα: πιστοποιητικό προγόνων ή πιστοποιητικό εγγραφής στο «herdbook» που να πιστοποιεί το καθαρόαιμο του γένους·

ότι πρέπει, συνεπώς, να ανοιγεί η προαναφερόμενη δασμολογική ποσόστωση, για την περίοδο από την 1η Ιουλίου 1986 μέχρι τις 30 Ιουνίου 1987 με δασμό 4 %· ότι τα εισαγόμενα ζώα πρέπει να υποβάλλονται σε έλεγχο μη σφαγής κατά τη διάρκεια ορισμένης προθεσμίας σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 3·

ότι, σύμφωνα με το άρθρο 75 παράγραφος 2 στοιχείο α) της πράξης προσχώρησης, το Βασίλειο της Ισπανίας υποχρεούται να εφαρμόζει πλήρως, ήδη από την 1η Μαρτίου 1986, τους δασμούς του κοινού δασμολογίου για τα εν λόγω ζώα· ότι, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του άρθρου 281 παράγραφος 1 της εν λόγω πράξης, αυτή η υποχρέωση δεν ισχύει για την Πορτογαλία· ότι πρέπει, συνεπώς, να καλυφθούν οι ανάγκες εισαγωγών προελεύσεως τρίτων χωρών, όσον αφορά τα εν λόγω ζώα, οι οποίες θα μπορούσαν να προκύψουν στην Ισπανία· ότι, στο πλαίσιο αυτής της δασμολογικής ποσόστωσης, οι δασμοί που πρέπει να εφαρμόσει αυτό το κράτος μέλος ευρίσκονται ομοίως στο επίπεδο του 4 %·

ότι πρέπει, ιδίως, να εξασφαλισθεί η επί ίσοις όροις και συνεχής πρόσβαση όλων των εισαγωγέων στην ποσόστωση και η εφαρμογή, χωρίς διακοπή, των ποσοστωτικών δασμών σε όλες τις εισαγωγές των εν λόγω ζώων μέχρις εξαντλήσεως της ποσοστώσεως· ότι ένα σύστημα χρησιμοποιήσεως της κοινοτικής δασμολογικής ποσοστώσεως, βασιζόμενο στην κατανομή μεταξύ των κρατών μελών, φαίνεται ότι ανταποκρίνεται στον κοινοτικό χαρακτήρα της εν λόγω ποσοστώσεως, όσον αφορά τις αρχές που αναφέρονται ανωτέρω· ότι οι δυνατότητες χρησιμοποιήσεως αυτών των αλπικών φυλών ρυθμίζονται, εντούτοις, από ειδικούς συντελεστές, τόσο γεωγραφικούς όσο και ζωοτεχνικούς· ότι οι χώρες της Μπενελούξ και η Δανία δεν διαθέτουν περιοχές κατάλληλες για την εκτροφή ζώων του τύπου αυτού· ότι, λαμβανομένων υπόψη αυτών των ειδικών στοιχείων, πρέπει να διαφυλαχθεί ο κοινοτικός χαρακτήρας της εν λόγω δασμολογικής ποσοστώσεως, με την πρόβλεψη της καλύψεως των ενδεχομένων αναγκών οι οποίες θα ηδύναντο να εκδηλωθούν σ' αυτά τα κράτη μέλη· ότι, προς το σκοπό αυτό, αυτά τα κράτη μέλη δύνανται να προβούν σε κατάλληλες αναλήψεις από το συσταθέν κοινοτικό απόθεμα· ότι η αρχική κατανομή θα έπρεπε, προκειμένου να αντιπροσωπευθεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο η εξέλιξη της σχετικής αγοράς, να πραγματοποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες καθενός από τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, οι οποίες υπολογίζονται με βάση αφενός τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν τις εισαγωγές προελεύσεως τρίτων χωρών, κατά τη διάρκεια μιας αντιπροσωπευτικής περιόδου αναφοράς, και αφετέρου τις οικονομικές προοπτικές για τη συγκεκριμένη περίοδο ποσοστώσεως·

ότι, δεδομένου ότι πρόκειται για ζώα ορισμένων σαφώς καθοριζομένων φυλών, οι οποίες δεν αναφέρονται στις στατιστικές ονοματολογίες των κρατών μελών, τα στοιχεία που αφορούν τις εισαγωγές, και που έχουν ενδεχομένως παρασχεθεί από τα κράτη αυτά, δεν θα ήταν δυνατό να θεωρηθούν ως επαρκώς ακριβή και αντιπροσωπευτικά ώστε να χρησιμεύσουν ως βάση για την κατανομή περί της οποίας πρόκειται· ότι η κατάσταση εξαντλήσεως των κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων που ανοίχθηκαν για τα ίδια ζώα στην Κοινότητα, καθώς και οι προβλέψεις που πραγματοποιήθηκαν από ορισμένα κράτη μέλη, επιτρέπουν να εκτιμηθούν ως ακολούθως οι ανάγκες εισαγωγών προελεύσεως τρίτων χωρών, για καθένα από αυτά, κατά την οικεία ποσοστωτική περίοδο:

Γερμανία 1 000 κεφαλές

Γαλλία 120 κεφαλές

Ιταλία 4 630 κεφαλές

ότι οι ανάγκες του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιρλανδίας και της Ισπανίας δύνανται, ελλείψει ακριβών στοιχείων, να εκτιμηθούν σε 75, 25 και 100 κεφαλές αντίστοιχα·

ότι, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η ενδεχόμενη εξέλιξη των εισαγωγών των εν λόγω ζώων στα εν λόγω κράτη μέλη, πρέπει να διαιρεθεί σε δύο τμήματα η ποσότητα της ποσοστώσεως των 5 000 κεφαλών, από τα οποία το πρώτο τμήμα

θα κατανεμηθεί μεταξύ ορισμένων κρατών μελών και το δεύτερο θα αποτελέσει απόθεμα, προοριζόμενο να καλύψει μεταγενέστερα τις ανάγκες αυτών των κρατών μελών όταν θα έχουν εξαντλήσει το αρχικό τους μερίδιο, καθώς και τις ενδεχόμενες ανάγκες που θα ήταν δυνατό να προκύψουν στα άλλα κράτη μέλη· ότι, για να εξασφαλισθούν οι εισαγωγείς των κρατών μελών που αναφέρονται ανωτέρω, πρέπει να καθορισθεί το πρώτο τμήμα της κοινοτικής ποσοστώσεως σε επίπεδο το οποίο, εν προκειμένω, θα ηδύνατο να φθάσει περίπου το 86 % της ποσότητας της ποσοστώσεως·

ότι τα αρχικά μερίδια αυτών των κρατών μελών είναι δυνατό να εξαντληθούν σχετικά γρήγορα· ότι, για να ληφθεί υπόψη το γεγονός αυτό και να αποφευχθεί κάθε διακοπή, το κράτος μέλος που έχει χρησιμοποιήσει σχεδόν εξ ολοκλήρου το αρχικό μερίδιό του πρέπει να προβεί σε ανάληψη συμπληρωματικού μεριδίου από το απόθεμα· ότι η ανάληψη αυτή πρέπει να πραγματοποιηθεί από καθένα από αυτά τα κράτη μέλη, όταν κάθε συμπληρωματικό μερίδιό του έχει σχεδόν χρησιμοποιηθεί συνολικά και μάλιστα όσες φορές το επιτρέπει το απόθεμα· ότι τα αρχικά και συμπληρωματικά μερίδια πρέπει να ισχύουν μέχρι το τέλος της ποσοστωτικής περιόδου· ότι αυτός ο τρόπος διαχειρίσεως απαιτεί στενή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής, η οποία πρέπει ιδίως να δύναται να παρακολουθεί την κατάσταση εξαντλήσεως της ποσότητας της ποσοστώσεως και να ενημερώνει σχετικά τα κράτη μέλη·

ότι, εάν σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία της ποσοστωτικής περιόδου υφίσταται σημαντικό υπόλοιπο του αρχικού μεριδίου στο ένα ή το άλλο κράτος μέλος, πρέπει αυτό το κράτος να επιστρέψει ένα σημαντικό ποσοστό στο απόθεμα έτσι ώστε να αποφεύγεται η περίπτωση όπου ένα μέρος της κοινοτικής δασμολογικής ποσοστώσεως μένει αχρησιμοποίητο σε ένα κράτος μέλος, ενώ θα ήταν δυνατό να χρησιμοποιηθεί σε άλλα·

ότι, επειδή το Βασίλειο του Βελγίου, το Βασίλειο των Κάτω Χωρών και το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου έχουν συνενωθεί και εκπροσωπούνται από την οικονομική ένωση Μπενελούξ, κάθε ενέργεια σχετική με τη διαχείριση των μεριδίων που χορηγούνται στην οικονομική αυτή ένωση είναι δυνατό να διεξάγεται από ένα από τα μέλη της,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1. Κατά τη διάρκεια της περιόδου από την 1η Ιουλίου 1986 μέχρι τις 30 Ιουνίου 1987, ανοίγεται εντός της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας κοινοτική δασμολογική ποσόστωση 5 000 κεφαλών για την εισαγωγή ταύρων, αγελάδων και δαμάλεων, πλην των προοριζομένων προς σφαγή, των ακολούθων αλπικών φυλών: φυλής με στίγματα του Simmental, φυλών του Schwyz και του Fribourg, της διακρίσεως ex 01.02 Α ΙΙ του κοινού δασμολογίου, προελεύσεως τρίτων χωρών.

2. Η παραχώρηση του ευεργετήματος αυτής της δασμολογικής ποσοστώσεως εξαρτάται από την προσκόμιση:

- για τους ταύρους: ενός πιστοποιητικού προγόνων,

- για τα θηλυκά ζώα: ενός πιστοποιητικού προγόνων ή πιστοποιητικού εγγραφής στο «herdbook» που να πιστοποιεί το καθαρόαιμο του γένους.

3. Για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, θεωρούνται ως μη προοριζόμενα προς σφαγή τα προαναφερθέντα ζώα τα οποία δεν έχουν σφαγεί εντός προθεσμίας τεσσάρων μηνών από την ημέρα της εισαγωγής τους.

Εντούτοις, δύνανται να υπάρξουν παρεκκλίσεις σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, δεόντως πιστοποιημένες με βεβαίωση τοπικής αρχής που να μνημονεύει τους λόγους που προκάλεσαν τη σφαγή.

4. Η διαχείριση της ποσοστώσεως γίνεται σύμφωνα με τα ακόλουθα άρθρα.

Άρθρο 2

Στο πλαίσιο της ποσοστώσεως που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1, ο δασμός του κοινού δασμολογίου για τα IJώα που αναφέρονται στην εν λόγω παράγραφο αναστέλλεται στο ύψος του 4 %.

Άρθρο 3

1. Ένα πρώτο τμήμα εκ 4 300 κεφαλών κατανέμεται μεταξύ των κρατών μελών που απαριθμούνται κατωτέρω. Τα μερίδια ισχύουν από την 1η Ιουλίου 1985 μέχρι τις 30 Ιουνίου 1986, με την επιφύλαξη του άρθρου 7, και ανέρχονται στις εξής ποσότητες:

Γερμανία 850 κεφαλές

Ισπανία 100 κεφαλές

Γαλλία 100 κεφαλές

Ιρλανδία 25 κεφαλές

Ιταλία 3 150 κεφαλές

Ηνωμένο Βασίλειο 75 κεφαλές

2. Το δεύτερο τμήμα, που ανέρχεται σε ποσότητα 700 κεφαλών, συνιστά το απόθεμα.

Άρθρο 4

Αν κάποιος εισαγωγέας ανακοινώνει επικείμενες εισαγωγές των εν λόγω ζώων στην οικονομική ένωση Μπενελούξ, στη Δανία ή στην Ελλάδα και ζητεί να του παραχωρηθεί, στο κράτος μέλος αυτό, η δυνατότητα να κάνει χρήση της ποσοστώσεως, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος προβαίνει, με σχετική γνωστοποίηση προς την Επιτροπή, σε ανάληψη ποσότητας επαρκούς για την κάλυψη των αναγκών του, εφόσον το υπόλοιπο του αποθέματος το επιτρέπει.

Άρθρο 5

1. Εάν το αρχικό μερίδιο ενός από τα κράτη μέλη που αναφέρονται στο άρθρο 3 ή, σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 7, αυτό το ίδιο μερίδιο μειωμένο κατά το τμήμα που επιστράφηκε στο απόθεμα, χρησιμοποιήθηκε μέχρι 90 % ή περισσότερο, αυτό το κράτος μέλος προβαίνει αμελλητί, με κοινοποίηση προς την Επιτροπή, στην ανάληψη, κατά το μέτρο που το υπόλοιπο του αποθέματος που παραμένει προς διάθεση το επιτρέπει, ενός δεύτερου μεριδίου ίσου με το 10 % του αρχικού μεριδίου του, στρογγυλευμένου ενδεχομένως στην ανώτερη μονάδα.

2. Εάν, μετά την εξάντληση του αρχικού μεριδίου του, το δεύτερο αναληφθέν μερίδιο από ένα από αυτά τα κράτη μέλη έχει χρησιμοποιηθεί μέχρι 90 % ή περισσότερο, αυτό το κράτος μέλος προβαίνει, τηρουμένων των όρων της παραγράφου 1, στην ανάληψη τρίτου μεριδίου ίσου προς το 5 % του αρχικού μεριδίου του, στρογγυλευμένου ενδεχομένως στην ανώτερη μονάδα.

3. Εάν, μετά την εξάντληση του δεύτερου μεριδίου, το τρίτο μερίδιο που ανελήφθη από ένα από αυτά τα κράτη μέλη χρησιμοποιηθεί μέχρι 90 % ή περισσότερο, αυτό το κράτος μέλος προβαίνει, τηρουμένων των όρων της παραγράφου 1, στην ανάληψη τέταρτου μεριδίου ίσου με το τρίτο.

Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται μέχρις εξαντλήσεως του αποθέματος.

4. Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1, 2 και 3, καθένα από αυτά τα κράτη μέλη δύναται να προβεί στην ανάληψη μεριδίων κατώτερων από τα οριζόμενα στις παραγράφους αυτές, εάν ευλόγως κρίνεται ότι τα μερίδια αυτά κινδυνεύουν να μην εξαντληθούν. Ενημερώνει την Επιτροπή για τους λόγους που το ώθησαν στην εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.

Άρθρο 6

Τα συμπληρωματικά μερίδια που έχουν αναληφθεί κατ' εφαρμογή του άρθρου 5 ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουνίου 1987.

Άρθρο 7

Τα κράτη μέλη επιστρέφουν στο απόθεμα, το αργότερο την 1η Μαρτίου 1987, το μη χρησιμοποιηθέν τμήμα του αρχικού μεριδίου τους, το οποίο στις 15 Φεβρουαρίου 1987 υπερβαίνει το 5 % της αρχικής ποσότητας. Δύνανται να επιστρέψουν σημαντικότερη ποσότητα, εάν ευλόγως εκτιμάται ότι αυτή η ποσότητα κινδυνεύει να μη χρησιμοποιηθεί.

Εντούτοις, οι ποσότητες για τις οποίες εκδόθηκαν πιστοποιητικά εισαγωγής, αλλά δεν χρησιμοποιήθηκαν, δεν αποτελούν αντικείμενο μιας τέτοιας επιστροφής.

Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή, το αργότερο την 1η Μαρτίου 1987 το σύνολο των πραγματοποιηθεισών εισαγωγών των εν λόγω ζώων μέχρι και τις 15 Φεβρουαρίου 1987 οι οποίες έχουν καταλογισθεί στην ποσόστωση, τις ποσότητες που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο καθώς επίσης και, ενδεχομένως, το τμήμα του αρχικού μεριδίου τους που επιστρέφουν στο απόθεμα.

Άρθρο 8

Η Επιτροπή τηρεί λογαριασμό των μεριδίων που ανοίχθηκαν από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τα άρθρα 3, 4 και 5 και πληροφορεί καθένα από αυτά, από τη λήψη των κοινοποιήσεων, για το ρυθμό εξαντλήσεως του αποθέματος.

Ενημερώνει τα κράτη μέλη, το αργότερο στις 5 Μαρτίου 1987, για την ποσότητα του αποθέματος μετά τις επιστροφές που πραγματοποιούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 7.

Μεριμνά ώστε η ανάληψη που εξαντλεί το απόθεμα να περιορίζεται στο διαθέσιμο υπόλοιπο και, για το σκοπό αυτό, κάνει γνωστό το ύψος του υπόλοιπου αυτού στο κράτος μέλος που προβαίνει στην τελευταία αυτή ανάληψη.

Άρθρο 9

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν αναγκαία μέτρα ώστε το άνοιγμα συμπληρωματικών μεριδίων που ανέλαβαν κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 ή του άρθρου 5 να καταστήσει δυνατό τον χωρίς διακοπή καταλογισμό έναντι των συνολικών μεριδίων τους στην κοινοτική ποσόστωση.

Άρθρο 10

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλίσουν το ευεργέτημα της εν λόγω δασμολογικής ποσοστώσεως για τα ζώα που ανταποκρίνονται στους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 1 παράγραφοι 1 και 2.

2. Τα κράτη μέλη εγγυώνται στους εισαγωγείς την ελεύθερη πρόσβαση στα μερίδια που έχουν χορηγηθεί.

3. Ο βαθμός εξαντλήσεως των μεριδίων των κρατών μελών διαπιστώνεται βάσει των εισαγωγών που υποβάλλονται στο τελωνείο, καλυπτόμενες από διασάφηση θέσεως σε ελεύθερη κυκλοφορία.

4. Στην περίπτωση που γίνεται χρήση τίτλων εισαγωγής για τη διαχείριση της ποσοστώσεως, αυτοί οι τίτλοι εισαγωγής πρέπει να αποστέλλονται στον οργανισμό που τους εξέδωσε το ταχύτερο δυνατό και, εν πάση περιπτώσει, όταν λήξει η ισχύς τους.

Άρθρο 11

Κατόπιν αιτήσεώς της, τα κράτη μέλη πληροφορούν την Επιτροπή για τις εισαγωγές που καταλογίσθηκαν πράγματι στα μερίδιά τους.

Άρθρο 12

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή συνεργάζονται στενά για την τήρηση του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 13

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιουλίου 1986. Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 26 Μαΐου 1986.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

G. BRAKS

(1) ΕΕ αριθ. C 74 της 3. 4. 1986, σ. 8.

(2) ΕΕ αριθ. C 120 της 20. 5. 1986.