31986L0278

Οδηγία 86/278/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 1986 σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και ιδίως του εδάφους κατά τη χρησιμοποίηση της ιλύος καθαρισμού λυμάτων στη γεωργία

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 181 της 04/07/1986 σ. 0006 - 0012
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 15 τόμος 7 σ. 0127
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 15 τόμος 7 σ. 0127


ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Ιουνίου 1986 σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και ιδίως του εδάφους κατά τη χρησιμοποίηση της ιλύος καθαρισμού λυμάτων στη γεωργία (86/278/ΕΟΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΟΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως τα άρθρα 100 και 235,

την πρόταση της Επιτροπής(1),

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(2),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(3),

Εκτιμώντας:

ότι αντικείμενο της παρούσας οδηγίας είναι να ρυθμίσει τη χρησιμοποίηση της ιλύος καθαρισμού λυμάτων στη γεωργία ώστε να αποφεύγονται επιβλαβείς επιπτώσεις στο έδαφος, τη βλάστηση, τα ζώα και τον άνθρωπο, ενθαρρύνοντας παράλληλα την ορθή της χρησιμοποίηση;

ότι οι διαφορές μεταξύ των διατάξεων στα διάφορα κράτη μέλη σχετικά με τη χρησιμοποίηση της ιλύος καθαρισμού λυμάτων στη γεωργία είναι δυνατό να έχουν επιπτώσεις στη λειτουργία της κοινής αγοράς; ότι επομένως πρέπει να γίνει στον τομέα αυτό η προσέγγιση των νομοθεσιών που προβλέπεται στο άρθρο 100 της συνθήκης;

ότι η ιλύς καθαρισμού λυμάτων που χρησιμοποιείται στα πλαίσια της γεωργικής εκμετάλλευσης δεν καλύπτεται από την οδηγία 75/442/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 1975 περί στερεών αποβλήτων%(3);

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στην οδηγία 78/319/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 20ής Μαρτίου 1978 περί των τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων &(3), ισχύουν επίσης και για την ιλύ καθαρισμού λυμάτων στο μέτρο που αυτή περιέχει ή έχει μολυνθεί από ουσίες ή ύλες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα της εν λόγω οδηγίας, ή φύση των οποίων είναι τέτοια ή οι οποίες παρουσιάζονται σε ποσότητες ή συγκεντρώσεις τέτοιες, που αποτελούν κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου ή για το περιβάλλον;

ότι πρέπει να προβλεφθεί ειδικό καθεστώς που να εγγυάται την προστασία του ανθρώπου, των ζώων, των φυτών και του περιβάλλοντος από τις επιβλαβείς επιπτώσεις της ανεξέλεγκτης χρησιμοποίησης της ιλύος;

ότι η οδηγία αυτή αποσκοπεί εξάλλου στη θέσπιση ορισμένων πρώτων κοινοτικών μέτρων στα πλαίσια της προστασίας του εδάφους;

ότι η ιλύς μπορεί να παρουσιάζει χρήσιμες από γεωπονικής πλευράς ιδιότητες και, συνεπώς, δικαιολογείται η ενθάρρυνση της αξιοποίησής της στη γεωργία υπό τον όρο ότι θα χρησιμοποιείται ορθά; ότι η χρήση της ιλύος καθαρισμού λυμάτων δεν πρέπει να βλάπτει την ποιότητα του εδάφους και της γεωργικής παραγωγής;

ότι ορισμένα βαρέα μέταλλα είναι τοξικά για τα φυτά και για τον άνθρωπο λόγω της παρουσίας τους στη συγκομιδή και ότι θα πρέπει να οριστούν υποχρεωτικές οριακές τιμές για τα στοιχεία αυτά στο έδαφος;

ότι θα πρέπει να απαγορευτεί η χρησιμοποίηση της ιλύος όταν η συγκέντρωση αυτών των μετάλλων στο έδαφος υπερβαίνει τις οριακές αυτές τιμές;

ότι, επιπλέον, πρέπει να αποφεύγεται υπέρβαση των οριακών αυτών τιμών λόγω της χρησιμοποίησης της ιλύος; ότι, για το σκοπό αυτό, πρέπει να περιορίζεται η προσθήκη βαρέων μετάλλων σε καλλιεργημένα εδάφη είτε με το να καθορίζονται κατ'^έτος οι μέγιστες ποσότητες ιλύος που μπορούν να προστεθούν, φροντίζοντας ώστε η συγκέντρωση βαρέων μετάλλων στη χρησιμοποιούμενη ιλύ να μην υπερβαίνει τις οριακές τιμές, είτε με το να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να τηρούνται οι οριακές τιμές για τις ποσότητες των βαρέων μετάλλων που μπορούν να προστεθούν στο έδαφος σε δεκαετή, κατά μέσον όρο, βάση;

ότι η ιλύς πρέπει να υφίσταται επεξεργασία πριν χρησιμοποιηθεί στη γεωργία; ότι τα κράτη μέλη μπορούν πάντως να επιτρέπουν, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, τη χρησιμοποίηση μη επεξεργασμένης ιλύος, χωρίς κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου και των ζώων, εφόσον εγχέεται ή παραχώνεται στο έδαφος;

ότι μετά τη χρησιμοποίηση της ιλύος πρέπει να παρέλθει ορισμένο χρονικό διάστημα για τη χρησιμοποίηση των λειμώνων για βοσκή και τη συγκομιδή των ζωοτροφών ή ορισμένων καλλιεργειών που έρχονται συνήθως σε άμεση επαφή με το έδαφος και καταναλώνονται κανονικά σε νωπή κατάσταση; ότι η χρησιμοποίηση της ιλύος σε καλλιέργειες οπωροκηπευτικών κατά την περίοδο της βλάστησης, εκτός από τις καλλιέργειες οπωροφόρων δένδρων, πρέπει να απαγορεύεται;

ότι η χρησιμοποίηση της ιλύος πρέπει, σύμφωνα με τις οδηγίες 75/40/ΕΟΚ(1) και 80/68/ΕΟΚ(2), να πραγματοποιείται υπό συνθήκες που να διασφαλίζουν την προστασία του εδάφους και των επιφανειακών και υπογείων υδάτων;

ότι για να γίνει αυτό, είναι απαραίτητο να ελέγχεται η ποιότητα της ιλύος και του εδάφους όπου χρησιμοποιείται ιλύς και, συνεπώς, να πραγματοποιείται η ανάλυσή τους και ορισμένα αποτελέσματα να ανακοινώνονται στους χρήστες;

ότι ορισμένες ουσιώδεις πληροφορίες πρέπει να συγκεντρώνονται για να εξασφαλιστεί καλύτερη γνώση της χρησιμοποίησης της ιλύος στη γεωργία; ότι οι πληροφορίες αυτές διαβιβάζονται στην Επιτροπή με τη μορφή περιοδικών εκθέσεων; ότι η Επιτροπή, με βάση τις εκθέσεις αυτές, θα κάνει, αν είναι απαραίτητο, προτάσεις για την εξασφάλιση μεγαλύτερης προστασίας του εδάφους και του περιβάλλοντος;

ότι η ιλύς που προέρχεται από σταθμούς καθαρισμού μικρής δυναμικότητας οι οποίοι επεξεργάζονται κυρίως οικιακά λύματα, παρουσιάζουν μικρό κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου, των ζώων, των φυτών και του περιβάλλοντος, και ότι, συνεπώς, για την ιλύ αυτή είναι σκόπιμο να επιτραπεί εξαίρεση από ορισμένες υποχρεώσεις που προβλέπονται στον τομέα της ενημερώσης και της ανάλυσης;

ότι τα κράτη μέλη θα έπρεπε να μπορούν να θεσπίζουν αυστηρότερες διατάξεις από τις προβλεπόμενες από την παρούσα οδηγία; ότι οι διατάξεις αυτές θα έπρεπε να ανακοινώνονται στην Επιτροπή;

ότι η τεχνολογική και επιστημονική πρόοδος είναι δυνατόν να καταστήσει αναγκαία την ταχεία προσαρμογή ορισμένων από τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα οδηγία; ότι, για να διευκολυνθεί η εφαρμογή των αναγκαίων για το σκοπό αυτό μέτρων, πρέπει να προβλεφθεί μια διαδικασία, που να καθιερώνει στενή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής; ότι η συνεργασία αυτή πρέπει να γίνεται στα πλαίσια μιας επιτροπής για την προσαρμογή στην τεχνολογική και επιστημονική πρόοδο;

ότι η συνθήκη δεν έχει προβλέψει όλες τις απαιτούμενες εξουσίες δράσης, εκτός από εκείνες του άρθρου 235,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Αρθρο 1

Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι να ρυθμίσει τη χρησιμοποίηση της ιλύος καθαρισμού λυμάτων στη γεωργία ώστε να αποφεύγονται τυχόν επιβλαβείς επιπτώσεις στο έδαφος, τη βλάστηση, τα ζώα και τον άνθρωπο, ενθαρρύνοντας παράλληλα την ορθή χρήση της.

Αρθρο 2

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως:

α)«ιλύς»

iii)η ιλύς που προέρχεται από σταθμούς καθαρισμού που επεξεργάζονται τα οικιακά ή αστικά λύματα και από άλλους σταθμούς καθαρισμού που επεξεργάζονται λύματα των οποίων η σύνθεση είναι παρόμοια με τη σύνθεση των οικιακών και αστικών λυμάτων,

iii)η ιλύς που προέρχεται από σηπτικούς βόθρους και άλλες παρόμοιες εγκαταστάσεις για την επεξεργασία των λυμάτων,

iii)η ιλύς που προέρχεται από σταθμούς καθαρισμού μη αναφερόμενους στα σημεία i) και ii);

β)«επεξεργασμένη ιλύς»:

Η ιλύς που έχει υποστεί βιολογική, χημική ή θερμική επεξεργασία, με μακροχρόνια αποθήκευση ή με οποιαδήποτε άλλη κατάλληλη διαδικασία ώστε να μειωθεί σημαντικά η ικανότητά της προς ζύμωση και ο κίνδυνος για την υγεία που προκαλεί η χρησιμοποίησή της;

γ)«γεωργία»:

Κάθε καλλιέργεια προς εμπορία και διατροφή, καθώς και για την κτηνοτροφία;

δ)«χρησιμοποίηση»:

Η διασπορά της ιλύος επί του εδάφους ή οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή της ιλύος επί και εντός του εδάφους.

Αρθρο 3

1.^ Η ιλύς που αναφέρεται στο άρθρο 2 στοιχείο α) σημείο i), μπορεί να χρησιμοποιείται στη γεωργία μόνο σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.

2.^ Με την επιφύλαξη των οδηγιών 75/442/ΕΟΚ και 78/319/ΕΟΚ:

-η ιλύς που αναφέρεται στο άρθρο 2 στοιχείο α) σημείο ii), μπορεί να χρησιμοποιείται στη γεωργία με τη επιφύλαξη των όρων που το οικείο κράτος μέλος κρίνει αναγκαίους για την εξασφάλιση της προστασίας της υγείας του ανθρώπου και του περιβάλλοντος,

-η ιλύς που αναφέρεται στο άρθρο 2 στοιχείο α) σημείο iii), μπορεί να χρησιμοποιείται στη γεωργία μόνον υπό την προϋπόθεση ότι η χρησιμοποίησή της ρυθμίζεται από το οικείο κράτος μέλος.

Αρθρο 4

Οι τιμές συγκέντρωσης βαρέων μετάλλων στα εδάφη τα οποία δέχονται την ιλύ, οι τιμές συγκέντρωσης βαρέων μετάλλων στην ιλύ και οι ανώτατες ετήσιες ποσότητες αυτών των βαρέων μετάλλων που μπορούν να εισάγονται στα προς καλλιέργεια εδάφη, περιλαμβάνονται στα παραρτήματα Ι^Α, Ι^Β και Ι^Γ.

Αρθρο 5

Με την επιφύλαξη του άρθρου 12:

1.Τα κράτη μέλη απαγορεύουν τη χρησιμοποίηση της ιλύος στις περιπτώσεις που η συγκέντρωση σε ένα ή περισσότερα βαρέα μέταλλα στο έδαφος υπερβαίνει τις οριακές τιμές που καθορίζουν σύμφωνα με το παράρτημα Ι^Α και λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι δεν σημειώνεται υπέρβαση των οριακών αυτών τιμών λόγω της χρησιμοποίησης ιλύος.

2.Τα κράτη μέλη ρυθμίζουν τη χρησιμοποίηση της ιλύος κατά τρόπο ώστε η συσσώρευση βαρέων μετάλλων στο έδαφος να μην υπερβαίνει τις οριακές τιμές του αναφέρονται στο σημείο 1. Για το σκοπό αυτό, εφαρμόζουν μία από τις διαδικασίες που περιγράφονται στα στοιχεία α) και β) παρακάτω:

α)τα κράτη μέλη καθορίζουν τις ανώτατες ποσότητες της ιλύος, που εκφράζονται σε τόνους ξηράς ουσίας που μπορούν να προστίθενται στο έδαφος ανά μονάδα επιφάνειας και ανά έτος, τηρούμενων των οριακών τιμών συγκέντρωσης σε βαρέα μέταλλα της ιλύος που καθορίζουν σύμφωνα με το παράρτημα Ι^Β, ή β)τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την τήρηση των οριακών τιμών των ποσοτήτων μετάλλων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι^Γ, τα οποία προστίθενται στο έδαφος ανά μονάδα επιφάνειας και ανά μονάδα χρόνου.

Αρθρο 6

Με την επιφύλαξη του άρθρου 7:

α)η ιλύς υφίσταται επεξεργασία πριν χρησιμοποιηθεί στη γεωργία. Τα κράτη μέλη μπορούν πάντως να επιτρέπουν, υπό προϋποθέσεις που εκείνα ορίζουν, τη χρησιμοποίηση μη επεξεργασμένης ιλύος εφόσον εγχέεται ή παραχώνεται στο έδαφος;

β)οι παραγωγοί ιλύος καθαρισμού λυμάτων παρέχουν σε τακτά διαστήματα στους χρήστες όλες τις πληροφορίες που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ^Α.

Αρθρο 7

Τα κράτη μέλη απαγορεύουν τη χρήση ή την παράδοση ιλύος με σκοπό τη χρησιμοποίησή της σε:

α)λειμώνες ή εκτάσεις καλλιέργειας ζωοτροφών, αν οι λειμώνες πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για βοσκή ή οι ζωοτροφές πρόκειται να συγκομιστούν πριν από την πάροδο ενός ορισμένου χρονικού διαστήματος. Αυτό το χρονικό διάστημα, που καθορίζεται από τα κράτη μέλη λαμβανομένης υπόψη ιδίως της γεωγραφικής και κλιματολογικής τους κατάστασης, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι κατώτερο από τρεις εβδομάδες;

β)καλλιέργειες οπωροκηπευτικών κατά την περίοδο της βλάστησης, με εξαίρεση τις καλλιέργειες οπωροφόρων δένδρων;

γ)εδάφη που προορίζονται για καλλιέργειες οπωροκηπευτικών οι οποίες συνήθως βρίσκονται σε άμεση επαφή με το έδαφος και κανονικά καταναλίσκονται σε νωπή κατάσταση, για περίοδο δέκα μηνών πριν από τη συγκομιδή και κατά τη διάρκεια της συγκομιδής.

Αρθρο 8

Η χρησιμοποίηση ιλύος γίνεται σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες:

-για τη χρησιμοποίηση πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες θρέψεως των φυτών και να μην υπάρχουν δυσμενείς επιπτώσεις στην ποιότητα του εδάφους και των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων,

-όταν χρησιμοποιείται ιλύς σε εδάφη με pH χαμηλότερο από 6, τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη την αυξημένη κινητικότητα των βαρέων μετάλλων και την ευκολότερή απορρόφησή τους από τα φυτά, και μειώνουν, κατά περίπτωση, τις οριακές τιμές που καθόρισαν σύμφωνα με το παράρτημα Ι^Α.

Αρθρο 9

Η ιλύς και το έδαφος στο οποίο χρησιμοποιείται, υποβάλλονται σε ανάλυση σύμφωνα με το διάγραμα που αναφέρεται στα παραρτήματα ΙΙ^Α και ΙΙ^Β.

Οι μέθοδοι αναφοράς για τη δειγματοληψία και την ανάλυση περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ^Γ.

Αρθρο 10

1.^ Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να τηρούνται βιβλία στα οποία να σημειώνονται:

α)οι ποσότητες της παραγόμενης ιλύος και οι ποσότητες της ιλύος που παραδίδονται στη γεωργία;

β)η σύνθεση και τα χαρακτηριστικά της ιλύος όσον αφορά τις παραμέτρους που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ^Α;

γ)το είδος της πραγματοποιούμενης επεξεργασίας όπως ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο β);

δ)τα ονόματα και οι διευθύνσεις των παραληπτών της ιλύος και οι τόποι όπου θα χρησιμοποιηθεί.

2.^ Αυτά τα βιβλία βρίσκονται στη διάθεση των αρμόδιων αρχών και χρησιμεύουν στη σύνταξη της συγκεντρωτικής έκθεσης που αναφέρεται στο άρθρο 17.

3.^ Οι μέθοδοι επεξεργασίας και τα αποτελέσματα των αναλύσεων ανακοινώνονται στις αρμόδιες αρχές μετά από αίτησή τους.

Αρθρο 11

Τα κράτη μέλη μπορούν να εξαιρούν από τις διατάξεις του άρθρου 6 στοιχείο β) και από το άρθρο 10 παράγραφος 1 στοχεία β), γ) και δ) και παράγραφος 2, την ιλύ που προέρχεται από σταθμούς καθαρισμού λυμάτων με ικανότητα επεξεργασίας κάτω των 300 χιλιόγραμμαν DBO5 ημερησίως, που αντιστοιχούν σε ισοδύναμο πληθυσμού 5^000 κατοίκων και οι οποίοι προορίζονται κυρίως για την επεξεργασία λυμάτων οικιακής προέλευσης.

Αρθρο 12

Τα κράτη μέλη έχουν το δικαίωμα, αν το απαιτούν οι συνθήκες, να θεσπίζουν αυστηρότερα μέτρα από αυτά που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία.

Κάθε παρόμοια απόφαση ανακοινώνεται αμέσως στην Επιτροπή, σύμφωνα με τις υπάρχουσες συμφωνίες.

Αρθρο 13

Σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 15, η προσαρμογή στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο αφορά τις διατάξεις των παραρτημάτων της οδηγίας, εκτός από τις παραμέτρους και τις τιμές που αναφέρονται στα παραρτήματα Ι^Α, Ι^Β και Ι^Γ, κάθε στοιχείο που μπορεί να επηρεάσει τον υπολογισμό αυτών των τιμών καθώς και τις προς ανάλυση παραμέτρους που αναφέρονται στα παραρτήματα ΙΙ^Α και ΙΙ^Β.

Αρθρο 14

1.^ Συνιστάται επιτροπή για την προσαρμογή στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο, που ονομάζεται εφεξής « επιτροπή », η οποία απαρτίζεται από αντιπροσώπους των κρατών μελών και έχει πρόεδρο αντιπρόσωπο της Επιτροπής.

2.^ Η επιτροπή καταρτίζει τον εσωτερικό κανονισμό της.

Αρθρο 15

1.^ Σε περίπτωση που γίνεται παραπομπή στη διαδικασία που ορίζεται στο παρόν άρθρο, η επιτροπή συγκαλείται από τον πρόεδρό της είτε με δική του πρωτοβουλία είτε μετά από αίτηση του αντιπροσώπου ενός κράτους μέλους.

2.^ Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων υποβάλλει στην επιτροπή σχέδιο των μέτρων που πρέπει να ληφθούν. Η επιτροπή γνωμοδοτεί επί του σχεδίου εντός προθεσμίας που ο πρόεδρος μπορεί να ορίζει ανάλογα με το επείγον του θέματος. Η επιτροπή αποφασίζει με πλειοψηφία 54 ψήφων; οι ψήφοι των κρατών μελών σταθμίζονται κατά το άρθρο 148 παράγραφος 2 της συνθήκης. Ο πρόεδρος δεν συμμετέχει στην ψηφοφορία.

3.α)Η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων θεσπίζει να προβλεπόμενα μέτρα όταν είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής.

β)ίΟταν τα προβλεπόμενα μέτρα δεν είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής, ή αν δεν δοθεί γνώμη, η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων υποβάλλει στο Συμβούλιο χωρίς αναβολή πρόταση σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία.

γ)Αν το Συμβούλιο δεν έχει αποφασίσει μετά πάροδο τριών μηνών από την παραλαβή της προτάσεως, τα προτεινόμενα μέτρα θεσπίζονται από την Επιτροπή.

Αρθρο 16

1.^ Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία εντός προθεσμίας τριών ετών από την κοινοποίησή της.

Πληροφορούν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

2.^ Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Αρθρο 17

Τα κράτη μέλη συντάσσουν κάθε τέσσερα χρόνια, και για πρώτη φορά πέντε χρόνια μετά την κοινοποίηση της παρούσας οδηγίας, συγκεντρωτική έκθεση για τη χρησιμοποίηση της ιλύος στη γεωργία, προσδιορίζοντας τις ποσότητες της χρησιμοποιούμενης ιλύος, τα κριτήρια που ακολουθήθηκαν και τις δυσκολίες που ανέκυψαν, και τη διαβιβάζουν στην Επιτροπή, η οποία δημοσιεύει τις πληροφορίες που περιέχονται στην έκθεση αυτή. Ανάλογα με αυτή την έκθεση, η Επιτροπή υποβάλλει ενδεχομένως προτάσεις κατάλληλες για την εξασφάλιση αυξημένης προστασίας του εδάφους και του περιβάλλοντος.

Αρθρο 18

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Λουξεμβούργο, 12 Ιουνίου 1986.

Για το ΣυμβούλιοΟ ΠρόεδροςP. WINSEMIUS

(1)ΕΕ αριθ. C 264 της 8.^10.^1982, σ. 3 και ΕΕ αριθ. C 154 της 14.^6.^1984, σ. 6.

(2)ΕΕ αριθ. C 77 της 19.^3.^1984, σ. 136.

(3)ΕΕ αριθ. C 90 της 5.^4.^1983, σ. 27.

(4)ΕΕ αριθ. L 194 της 25.^7.^1975, σ. 39.

(5)ΕΕ αριθ. L 84 της 31.^3.^1978, σ. 43.

(1)ΕΕ αριθ. L 194 της 25.^7.^1975, σ. 26.

(2)ΕΕ αριθ. L 20 της 26.^1.^1980, σ. 43.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Α

>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Β

>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Β

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ 1.Πριν από κάθε χρησιμοποίηση της ιλύος, εκτός από εκείνη που προέρχεται από τους σταθμούς καθαρισμού του άρθρου 11, τα κράτη μέλη πρέπει να βεβαιώνονται ότι η περιεκτικότητα του εδάφους σε βαρέα μέταλλα δεν υπερβαίνει τις οριακές τιμές που καθορίζονται σύμφωνα με το παράρτημα Ι^Α. Για να επιτύχουν το σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη αποφασίζουν τη διενέργεια αναλύσεων, λαμβάνοντας υπόψη τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία για τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του εδάφους και την ομοιογένειά του.

2.Τα κράτη μέλη αποφασίζουν για τη συχνότητα των επομένων αναλύσεων λαμβάνοντας υπόψη την περιεκτικότητα του εδάφους σε μέταλλα πριν από τη χρησιμοποίηση ιλύος, την ποσότητα και τη σύνθεση της ιλύος που χρησιμοποιήθηκε καθώς και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο.

3.Πρέπει να αναλύονται οι εξής παράμετροι:

-pH,

-κάδμιο, χαλκός, νικέλιο, μόλυβδος, ψευδάργυρος, υδράργυρος, χρώμιο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Γ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1.Δειγματοληψία του εδάφους Τα προς ανάλυση αντιπροσωπευτικά δείγματα εδάφους παρασκευάζονται με ανάμειξη 25 πυρήνων γεωτρήσεων «καρώτων», που λαμβάνονται από έκταση μικρότερη ή ίση με 5 εκτάρια η οποία καλλιεργείται κατά τρόπο ομοιόμορφο.

Οι δειγματοληψίες πρέπει να γίνονται σε βάθος 25^cm εκτός αν το βάθος του καλλιεργήσιμου στρώματος είναι μικρότερο από το όριο αυτό, αλλά στην περίπτωση αυτή δεν θα πρέπει η δειγματοληψία να γίνει σε βάθος μικρότερο από 10^cm.

2.Δειγματοληψία της ιλύος Η ιλύς υπόκειται σε δειγματοληψία μετά την επεξεργασία της, πριν παραδοθεί στους χρήστες και θα πρέπει να είναι αντιπροσωπευτική της παραγωγής της.

2.Μέθοδος ανάλυψης Η ανάλυση των βαρέων μετάλλων πραγματοποιείται ύστερα από κατεργασία με ισχυρά οξέα. Η μέθοδος αναφοράς για την ανάλυση είναι η φασματομετρία ατομικής απορρόφησης. Το όριο ανίχνευσης για κάθε μέταλλο δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το 10^% της αντίστοιχης οριακής τιμής.