31985L0611

Οδηγία 85/611/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1985 για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ)

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 375 της 31/12/1985 σ. 0003 - 0018
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 6 τόμος 2 σ. 0116
Ισπανική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 06 τόμος 3 σ. 0038
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 6 τόμος 2 σ. 0116
Πορτογαλική ειδική έκδοση : Κεφάλαιο 06 τόμος 3 σ. 0038


ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 1985 για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) - (85/611/ΕΟΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 57 παράγραφος 2,

την πρόταση της Επιτροπής (1),

(1) ΕΕ αριθ. C 171 της 26.7.1976, σ. 1.

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),

(2) ΕΕ αριθ. C 57 της 7.3.1977, σ. 31.

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),

(3) ΕΕ αριθ. C 75 της 26.3.1977, σ. 10.

Εκτιμώντας:

ότι οι νομοθεσίες των κρατών μελών για τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων διαφέρουν αισθητά μεταξύ τους, ιδίως όσον αφορά τις υποχρεώσεις τις οποίες αυτοί υπέχουν και τους ελέγχους στους οποίους υπόκεινται οτι οι διαφορές αυτές προξενούν διαταραχές στους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των οργανισμών αυτών και δεν εξασφαλίζουν ίση προστασία στους μεριδιούχους

ότι, ως εκ τούτου, ενδείκνυται ο συντονισμός των εθνικών νομοθεσιών που διέπουν τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων προκειμένου να γίνει σε κοινοτικό επίπεδο η προσέγγιση των όρων ανταγωνισμού μεταξύ των οργανισμών αυτών και να επιτευχθεί στον τομέα αυτό πιο αποτελεσματική και πιο ομοιόμορφη προστασία των μεριδιούχων ότι ο συντονισμός αυτός ενδείκνυται για να διευκολυνθούν οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων που εδρεύουν σε ένα κράτος μέλος να διαθέτουν τα μερίδιά τους στο έδαφος άλλων κρατών μελών

ότι η επίτευξη των στόχων αυτών διευκολύνει την άρση των περιορισμών στην ελεύθερη κυκλοφορία των μεριδίων των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων στην Κοινότητα και ότι ο συντονισμός αυτός συμβάλλει στη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής κεφαλαιαγοράς

ότι, λαμβάνοντας υπόψη τους προαναφερόμενους στόχους, είναι επιθυμητή, όσον αφορά τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων που εδρεύουν στα κράτη μέλη, η θέσπιση στοιχειωδών κοινών κανόνων όσον αφορά την άδεια λειτουργίας τους, τον έλεγχό τους, τη δομή τους, τη δραστηριότητά τους και τις πληροφορίες που οφείλουν να δημοσιεύουν ότι η εφαρμογή των εν λόγω κοινών κανόνων αποτελεί επαρκή εγγύηση, χάρη στην οποία, με την επιφύλαξη των ισχυουσών διατάξεων σχετικά με την κίνηση κεφαλαίων, οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων που εδρεύουν σε ένα κράτος μέλος θα μπορούν να διαθέτουν τα μερίδιά τους στα άλλα κράτη μέλη, χωρίς τα κράτη αυτά να μπορούν να υπάγουν τους οργανισμούς αυτούς ή τα μερίδιά τους σε οποιαδήποτε άλλη διάταξη εκτός από εκείνες οι οποίες, στα κράτη αυτά, δεν διέπουν τομείς που ρυθμίζονται από την παρούσα οδηγία ότι πάντως πρέπει να προβλεφθεί πως αν ένας οργανισμός συλλογικών επενδύσεων διαθέτει τα μερίδιά του σε κράτος μέλος διαφορετικό από αυτό στο οποίο εδρεύει, πρέπει να λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο ώστε να μπορούν να ασκούν απρόσκοπτα τα οικονομικά τους δικαιώματα και να έχουν στη διάθεσή τους τις αναγκαίες πληροφορίες

ότι ο συντονισμός των νομοθεσιών των κρατών μελών πρέπει κατ’αρχάς να περιοριστεί στους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων, εκτός των «κλειστού» τύπου, οι οποίοι προωθούν την πώληση των μεριδίων τους στο κοινό μέσα στην Κοινότητα και των οποίων μοναδικός σκοπός είναι η επένδυση σε κινητές αξίες (που είναι βασικά κινητές αξίες επισήμως εισηγημένες αγορές) ότι η ρύθμιση των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων στους οποίους δεν εφαρμόζεται η παρούσα οδηγία θέτει διάφορα προβλήματα τα οποία πρέπει να διευθετηθούν από άλλες διατάξεις και ότι, συνεπώς, οι οργανισμοί αυτοί θα αποτελέσουν αντικείμενο μεταγενέστερου συντονισμού ότι, μέχρις ότου γίνει αυτός ο συντονισμός, κάθε κράτος μέλος μπορεί να καθορίσει συγκεκριμένα τις κατηγορίες οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) που αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας λόγω της επενδυτικής και δανειοληπτικής πολιτικής τους καθώς και τους ειδικούς κανόνες στους οποίους υπόκεινται αυτοί οι ΟΣΕΚΑ κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων τους στο έδαφός τους

ότι η ελεύθερη εμπορία των μεριδίων ΟΣΕΚΑ που επιτρέπεται να επενδύσουν μέχρι ποσοστό 100% των στοιχείων του ενεργητικού τους σε κινητές αξίες που εκδίδονται από ένα μόνο εκδότη (κράτος, οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης, κλπ.) δεν πρέπει, αμέσως ή εμμέσως, να διαταράσσει τη λειτουργία της κεφαλαιαγοράς ή να περιπλέκει τη χρηματοδότηση κράτους μέλους, ούτε να δημιουργεί οικονομικές καταστάσεις ανάλογες με εκείνες που το άρθρο 68 παράγραφος 3 της συνθήκης επιδιώκει να αποτρέψει

ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη η ιδιάζουσα κατάσταση της χρηματαγοράς της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Πορτογαλλικής Δημοκρατίας και να παρασχεθεί σ’αυτές συμπληρωματική προθεσμία για τη θέση σε εφαρμογή της παρούσας οδηγίας,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

ΤΜΗΜΑ Ι

Γενικές διατάξεις και πεδίο εφαρμογής

ρθρο 1

1. Τα κράτη μέλη υπάγουν στην παρούσα οδηγία τους εδρεύοντες στο έδαφός τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ).

2. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας και υπό την επιφύλαξη του άρθρου 2, ως ΟΣΕΚΑ νοούνται οι οργανισμοί:

- που μοναδικό σκοπό έχουν να επενδύσουν συλλογικά σε κινητές αξίες κεφάλαια που συγκεντρώνουν από το κοινό και των οποίων η λειτουργία βασίζεται στην αρχή της κατανομής των κινδύνων, και

- των οποίων τα μερίδια, μετά από αίτηση των κομιστών, εξαγοράζονται ή εξοφλούνται άμεσα ή έμμεσα, με στοιχεία του ενεργητικού των οργανισμών αυτών. Προς αυτές τις εξαγορές ή εξοφλήσεις εξομοιώνονται οι ενέργειες ενός ΟΣΕΚΑ που στοχεύουν στο να μην αποκλίνει αισθητά η χρηματιστηριακή τιμή των μεριδίων του από την καθαρή αξία του ενεργητικού τους.

3. Οι οργανισμοί αυτοί μπορούν, σύμφωνα με το νόμο, να λάβουν συμβατική μορφή (αμοιβαία κεφάλαια διαχειριζόμενα από εταιρία διαχείρισης) ή trust («unit trust») ή καταστατική μορφή (εταιρία επενδύσεων).

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας ως «αμοιβαίο κεφάλαιο» νοείται και το «unit trust».

4. Δεν υπάγονται ωστόσο στην παρούσα οδηγία οι εταιρίες επενδύσεων που επενδύουν τα στοιχεία του ενεργητικού τους, μέσω θυγατρικών επιχειρήσεων, κυρίως σε περιουσιακά στοιχεία εκτός από κινητές αξίες.

5. Τα κράτη μέλη απαγορεύουν στους ΟΣΕΚΑ που εμπίπτουν στην παρούσα οδηγία να μεταβάλλονται σε οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων μη υπαγόμενους στην παρούσα οδηγία.

6. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την κίνηση των κεφαλαίων καθώς και των άρθρων 44 και 45 και του άρθρου 52 παράγραφος 2, ένα κράτος μέλος δεν μπορεί να υπάγει τους ΟΣΕΚΑ που εδρεύουν σε άλλο κράτος μέλος ούτε τα μερίδια που εκδίδουν οι ΟΣΕΚΑ αυτοί σε κανενός είδους άλλη διάταξη στον τομέα που διέπει η παρούσα οδηγία, όταν οι ΟΣΕΚΑ αυτοί διαθέτουν τα μερίδιά τους στο έδαφός του.

7. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6, τα κράτη μέλη μπορούν να υπάγουν τους εδρεύοντες στο έδαφός τους ΟΣΕΚΑ σε διατάξεις αυστηρότερες από εκείνες των άρθρων 4 και επόμενα και σε πρόσθετες διατάξεις, υπό τον όρο ότι οι διατάξεις αυτές θα είναι γενικής ισχύος και δεν θα είναι αντίθετες προς την παρούσα οδηγία.

ρθρο 2

1. Δεν θεωρούνται ως ΟΣΕΚΑ υπαγόμενοι στην παρούσα οδηγία:

- οι ΟΣΕΚΑ κλειστού τύπου,

- οι ΟΣΕΚΑ που συγκεντρώνουν κεφάλαια χωρίς να προωθούν την πώληση των μεριδίων τους στο κοινό μέσα στην Κοινότητα ή σε τμήμα της,

- οι ΟΣΕΚΑ οι οποίοι βάσει του κανονισμού του κεφαλαίου ή των καταστατικών εγγράφων της εταιρίας επενδύσεων πωλούν μερίδια μόνο στο κοινό τρίτων χωρών,

- στις κατηγορίες των ΟΣΕΚΑ που καθορίζονται από τη νομοθεσία του κράτους μέλους στο οποίο εδρέυει ο ΟΣΕΚΑ, για τις οποίες, λόγω της επενδυτικής και δανειοληπτικής τους πολιτικής, οι κανόνες που προβλέπονται στο τμήμα V και στο άρθρο 36 δεν είναι οι κατάλληλοι.

2. Μετά πάροδο πενταετούς προθεσμίας, αρχόμενης από την έναρξη της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή υποβάλλει στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παραγράφου 1, και ιδίως της τέταρτης περίπτωσης. Προτείνει, στο βαθμό που αυτό απαιτείται, τα κατάλληλα μέτρα για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής.

ρθρο 3

Για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, ένας ΟΣΕΚΑ θεωρείται ότι εδρεύει στο κράτος μέλος στο οποίο έχει την καταστατική έδρα της η εταιρία διαχείρισης του αμοιβαίου κεφαλαίου ή η εταιρία επενδύσεων τα κράτη μέλη πρέπει να απαιτούν η κεντρική διοίκηση να εδρεύει στο κράτος μέλος της καταστατικής έδρας.

ΤΜΗΜΑ ΙΙ

δεια λειτουργίας ενός ΟΣΕΚΑ

ρθρο 4

1. Ένας ΟΣΕΚΑ, προκειμένου να ασκήσει τη δραστηριότητά του, πρέπει να λάβει άδεια από τις αρχές του κράτους μέλους στο οποίο εδρεύει ο ΟΣΕΚΑ, οι οποίες στο εξής αναφέρονται ως «αρμόδιες αρχές».

Αυτή η άδεια λειτουργίας ισχύει για όλα τα κράτη μέλη.

2. Σε αμοιβαίο κεφάλαιο άδεια λειτουργίας δίδεται μόνον εάν οι αρμόδιες αρχές εγκρίνουν, αφενός, την εταιρία διαχείρισης και, αφετέρου, τον κανονισμό του κεφαλαίου και την εκλογή του θεματοφύλακα. Σε εταιρία επενδύσεων άδεια λειτουργίας δίδεται μόνον εάν οι αρμόδιες αρχές εγκρίνουν, αφενός,τα καταστατικά έγγραφά της και, αφετέρου, την εκλογή του θεματοφύλακα.

3. Οι αρμόδιες αρχές δεν μπορούν να χορηγήσουν άδεια λειτουργίας σε έναν ΟΣΕΚΑ όταν οι διεθύνοντες την εταιρία διαχείρισης, την εταιρία επενδύσεων ή τον θεματοφύλακα δεν παρέχουν τα εχέγγυα ήθους ή δεν έχουν την πείρα που απαιτείται για την άσκηση των καθηκόντων τους. Για το σκοπό αυτό, πρέπει να ανακοινώνονται αμέσως στις αρμόδιες αρχές τόσο η ταυτότητα των διεθυνόντων την εταιρία διαχείρισης, την εταιρία επενδύσεων και τον θεματοφύλακα όσο και κάθε αντικατάσταση των διευθυνόντων αυτών.

Ως διευθύνοντες νοούνται τα πρόσωπα τα οποία, σύμφωνα με το νόμο ή τα καταστατικά έγγραφα, εκπροσωπούν την εταιρία διαχείρισης, την εταιρία επενδύσεων ή τον θεματοφύλακα, ή που πράγματι χαράζουν τις κατευθύνσεις των δραστηριοτήτων της εταιρίας διαχείρισης, της εταιρίας επενδύσεων ή του θεματοφύλακα.

4. Κάθε αντικατάσταση της εταιρίας διαχείρισης ή του θεματοφύλακα, καθώς και κάθε τροποποίηση του κανονισμού του κεφαλαίου ή των καταστατικών εγγράφων της εταιρίας επενδύσεων, υπόκειται στην έγκριση των αρμόδιων αρχών.

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ

Υποχρεώσεις όσον αφορά τη διάρθωση των αμοιβαίων κεφαλαίων

ρθρο 5

Η εταιρία διαχείρισης πρέπει να διαθέτει επαρκή οικονομικά μέσα για να μπορεί να ασκεί αποτελεσματικά τις δραστηριότητές της και να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της.

ρθρο 6

Οι δραστηριότητες της εταιρίας διαχείρισης πρέπει να περιορίζονται στη διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων και εταιριών επενδύσεων.

ρθρο 7

1. Η φύλαξη των στοιχείων του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου πρέπει να ανατίθεται σε θεματοφύλακα.

2. Η ευθύνη του θεματοφύλακα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 9, παραμένει ακέραιη αν εμπιστευθεί σε τρίτο το σύνολο ή μέρος του ενεργητικού που έχει υπό τη φύλαξή του.

3. Ο θεματοφύλακας, εξάλλου, πρέπει:

α) να εξασφαλίζει ότι η πώληση, η έκδοση, η εξαγορά, η εξόφληση και η ακύρωση μεριδίων που διενεργούνται για λογαριασμό του κεφαλαίου ή από την εταιρία διαχείρισης θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με το νόμο ή τον κανονισμό του κεφαλαίου

β) να εξασφαλίζει ότι ο υπολογισμός της αξίας των μεριδίων θα γίνεται σύμφωνα με το νόμο ή τον κανονισμό του κεφαλαίου

γ) να εκτελεί τις εντολές της εταιρίας διαχείρισης, εκτός αν είναι αντίθετες προς το νόμο ή τον κανονισμό του κεφαλαίου

δ) να εξασφαλίζει ότι, κατά τις συναλλαγές που αφορούν τα στοιχεία του ενεργητικού του κεφαλαίου, θα τους καταβάλλεται το αντίτιμο μέσο στις συνήθεις προθεσμίες

ε) να εξασφαλίζει ώστε τα κέρδη του κεφαλαίου θα διατίθενται σύμφωνα με το νόμο ή τον κανονισμό του κεφαλαίου.

ρθρο 8

1. Ο θεματοφύλακας πρέπει, είτε να έχει την καταστατική έδρα του στο κράτος μέλος στο οποίο έχει την καταστατική έδρα της η εταιρία διαχείρισης, είτε να είναι εκεί εγκατεστημένος εφόσον έχει την καταστατική έδρα του σε άλλο κράτος μέλος.

2. Ο θεματοφύλακας πρέπει να είναι ίδρυμα υποκείμενο σε δημόσιο έλεγχο. Οφείλει να παρέχει επαρκείς οικονομικές και επαγγελματικές εγγυήσεις ότι είναι σε θέση να ασκήσει αποτελεσματικά τα καθήκοντα θεματοφύλακα που του ανατίθενται και να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την άσκηση των καθηκόντων αυτών.

3. Το κράτος μέλος καθορίζει ποιες από τις κατηγορίες ιδρυμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 μπορούν να επιλέγονται ως θεματοφύλακες.

ρθρο 9

Ο θεματοφύλακας ευθύνεται, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του κράτους στο οποίο βρίσκεται η καταστατική έδρα της εταιρίας διαχείρισης, έναντι της εταιρίας διαχείρισης και των μεριδιούχων, για κάθε ζημία που υφίστανται από την υπαίτια μη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση των υποχρεώσεών του. Οι μεριδιούχοι μπορούν να επικαλεστούν την ευθύνη αυτή είτε άμεσα είτε έμμεσα, μέσω της εταιρίας διαχείρισης, ανάλογα με τη νομική σχέση που συνδέει τον θεματοφύλακα, την εταιρία διαχείρισης και τους μεριδιούχους.

ρθρο 10

1. Η ίδια εταιρία δεν είναι δυνατό να ασκεί καθήκοντα εταιρίας διαχείρισης και καθήκοντα θεματοφύλακα.

2. Η εταιρία διαχείρισης και ο θεματοφύλακας οφείλουν να ενεργούν, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, κατά τρόπο ανεξάρτητο και αποκλειστικά προ το συμφέρον των μεριδιούχων.

ρθρο 11

Ο νόμος ή ο κανονισμός του κεφαλαίου καθορίζουν τους όρους αντικατάστασης της εταιρίας διαχείρισης και του θεματοφύλακα και θεσπίζουν τους κανόνες με τους οποίους εξασφαλίζεται η προστασία των μεριδιούχων κατά την αντικατάσταση αυτή.

ΤΜΗΜΑ ΙV

Υποχρεώσεις σχετικά με τη διάρθρωση των εταιριών επενδύσεων και τον θεματοφύλακά τους

ρθρο 12

Τα κράτη μέλη καθορίζουν τη νομική μορφή που θα πρέπει να έχει η εταιρία επενδύσεων. Η εταιρία αυτή πρέπει να διαθέτει επαρκές καταβεβλημένο κεφάλαιο ώστε να μπορεί να ασκεί αποτελεσματικά τα καθήκοντά της και να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της.

ρθρο 13

Η εταιρία επενδύσεων δεν μπορεί να αναπτύξει άλλες δραστηριότητες εκτός από αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2.

ρθρο 14

1. Η φύλαξη των στοιχείων του ενεργητικού μιας εταιρίας επενδύσεων πρέπει να ανατίθεται σε θεματοφύλακα.

2. Η ευθύνη του θεματοφύλακα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 16, παραμένει ακέραιη αν εμπιστευθεί σε τρίτο το σύνολο ή τμήμα του ενεργητικού που έχει υπό τη φύλαξή του.

3. Ο θεματοφύλακας, εξάλλου, πρέπει:

α) να εξασφαλίζει ότι η πώληση, η έκδοση, η εξαγορά, η εξόφληση και η ακύρωση μεριδίων που διενεργούνται από την εταιρία ή για λογαριασμό της θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με το νόμο ή τα καταστατικά έγγραφα της εταιρίας

β) να εξασφαλίζει ότι, κατά τις συναλλαγές που αφορούν τα στοιχεία του ενεργητικού της εταιρίας, θα του καταβάλλεται το αντίτιμο μέσα στις συνήθεις προθεσμίες

γ) να εξασφαλίζει ότι τα κέρδη της εταιρίας θα διατίθενται σύμφωνα με το νόμο και με τα καταστατικά έγγραφα.

4. Ένα κράτος μέλος δικαιούται να αποφασίζει ότι οι εταιρίες επενδύσεων που εδρεύουν στο έδαφός του και διαθέτουν τα μερίδιά τους αποκλειστικά σε ένα ή περισσότερα χρηματιστήρια αξιών, στα οποία είναι επισήμως εισηγμένα τα μερίδια αυτά, δεν υποχρεούνται να έχουν θεματοφύλακα κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας

Τα άρθρα 34, 37 και 38 δεν εφαρμόζονται στις εταιρίες αυτές. Ωστόσο, οι κανόνες που ισχύουν για την εκτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού των εταιριών αυτών πρέπει να αναγράφονται στο νόμο ή/και στα καταστατικά τους έγγραφα.

5. Ένα κράτος μέλος μπορεί να αποφασίζει ότι οι εταιρίες επενδύσεων που εδρεύουν στο έδαφός του και οι οποίες διαθέτουν τουλάχιστον το 80% των μεριδίων τους σε ένα ή περισσότερα χρηματιστήρια αξιών που ορίζονται στα καταστατικά έγγραφα δεν υποχρεούνται να έχουν θεματοφύλακα κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας, υπό τον όρο ότι τα μερίδια αυτά είναι εισηγμένα επισήμως στα χρηματιστήρια αξιών των κρατών μελών στο έδαφος των οποίων διατίθενται τα μερίδια και υπό τον όρο ότι οι εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές της εταιρίας γίνονται σε τιμές χρηματιστηρίου αποκλειστικά. Στα καταστατικά έγγραφα της εταιρίας πρέπει να αναγράφεται το χρηματιστήριο της χώρας εμπορίας, του οποίου οι τιμές καθορίζουν τις τιμές των εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών αυτής της εταιρίας σ’αυτήν τη χώρα.

Το κράτος μέλος κάνει χρήση της ευχέρειας που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο εάν κρίνει ότι παρέχεται στους μεριδιούχους προστασία αντίστοιχη με την προστασία που παρέχεται στους μεριδιούχους των ΟΣΕΚΑ που έχουν θεματοφύλακα κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας.

Ειδικότερα, οι εταιρίες αυτές καθώς και οι εταιρίες που προβλέπονται στην παράγραφο 4 πρέπει:

α) ελλείψει ρύθμισης από το νόμο, να αναγράφουν στα καταστατικά τους έγγραφα τις μεθόδους υπολογισμού της καθαρής αξίας του ενεργητικού των μεριδίων

β) να παρεμβαίνουν στην αγορά ώστε η χρηματιστηριακή τιμή των μεριδίων τους να μην διαφέρει κατά ποσοστό ανώτερο του 5% από την καθαρή αξία του ενεργητικού των μεριδίων αυτών

γ) να καταρτίζουν την καθαρή αξία του ενεργητικού των μεριδίων, να την ανακοινώνουν στις αρμόδιες αρχές τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα και να τη δημοσιεύουν δύο φορές το μήνα.

Ένας ανεξάρτητος ελεγκτής πρέπει να ελέγχει τουλάχιστον δύο φορές το μήνα αν ο υπολογισμός της αξίας των μεριδίων γίνεται σύμφωνα με το νόμο και με τα καταστατικά έγγραφα της εταιρίας. Με την ίδια ευκαιρία, ο ελεγκτής θα πρέπει να εξακριβώνει αν το ενεργητικό της εταιρίας έχει επενδυθεί σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπει ο νόμος και τα καταστατικά έγγραφα.

6. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην επιτροπή τα στοιχεία των εταιριών οι οποίες απολαύουν των παρεκκλίσεων σχετικά με την εφαρμογή των παραγράφων 4 και 5, μέσα σε πέντε έτη από την ημερομηνία θέσης σε εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

Η Επιτροπή υποβάλλει στην επιτροπή επικοινωνίας έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου, μέσα σε πέντε έτη από την ημερομηνίας θέσης σε εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Η Επιτροπή, αφού ζητήσει τη γνώμη της επιτροπής επικοινωνίας, προτείνει, εφόσον είναι ανάγκη, τα κατάλληλα μέτρα.

ρθρο 15

1. Ο θεματοφύλακας πρέπει, είτε να έχει την καταστατική έδρα του στο κράτος μέλος στο οποίο έχει την καταστατική έδρα της η εταιρία επενδύσεων, είτε να είναι εκεί εγκατεστημένος, στην περίπτωση που έχει την καταστατική έδρα του σε άλλο κράτος μέλος.

2. Ο θεματοφύλακας πρέπει να είναι ίδρυμα υποκείμενο σε δημόσιο έλεγχο. Πρέπει να παρέχει επαρκείς οικονομικές και επαγγελματικές εγγυήσεις ότι είναι σε θέση να ασκεί αποτελεσματικά τα καθήκοντα θεματοφύλακα που του ανατίθενται και να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την άσκηση των καθηκόντων αυτών.

3. Τα κράτη μέλη καθορίζουν ποιες από τις κατηγορίες ιδρυμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 μπορούν να επιλέγονται ως θεματοφύλακες.

ρθρο 16

Ο θεματοφύλακας ευθύνεται, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του κράτους στο οποίο έχει την καταστατική έδρα της η εταιρία επενδύσεων, έναντι της εταιρίας επενδύσεων και των μεριδιούχων, για κάθε ζημία που υφίστανται από την υπαίτια μη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση των υποχρεώσεών του.

ρθρο 17

1. Η ίδια εταιρία δεν είναι δυνατό να ασκεί καθήκοντα εταιρίας επενδύσεων και καθήκοντα θεματοφύλακα.

2. Ο θεματοφύλακας οφείλει να ενεργεί, κατά την άσκηση των καθηκόντων του, αποκλειστικά προς το συμφέρον των μεριδιούχων.

ρθρο 18

Ο νόμος ή τα καταστατικά έγγραφα της εταιρίας επενδύσεων καθορίζουν τους όρους αντικατάστασης του θεματοφύλακα και θέτουν τους κανόνες με τους οποίους εξασφαλίζεται η προστασία των μεριδιούχων κατά την αντικατάσταση αυτή.

ΤΜΗΜΑ

Υποχρεώσεις σχετικές με την επενδυτική πολιτική των ΟΣΕΚΑ

ρθρο 19

1. Οι επενδύσεις ενός αμοιβαίου κεφαλαίου και μιας εταιρίας επενδύσεων πρέπει να αποτελούνται αποκλειστικά από:

α) κινητές αξίες εισηγμένες επισήμως σε χρηματιστήριο αξιών ενός κράτους μέλους

β) κινητές αξίες που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε κάποια άλλη αγορά ενός κράτους μέλους, ελεγχόμενη, η οποία λειτουργεί κανονικά, είναι αναγνωρισμένη και ανοικτή στο κοινό

γ) κινητές αξίες εισηγμένες επίσημα σε χρηματιστήριο αξιών ενός τρίτου κράτους, ή που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε κάποια άλλη αγορά ενός τρίτου κράτους, ελεγχόμενη, η οποία λειτουργεί κανονικά, είναι αναγνωρισμένη και ανοικτή στο κοινό, εφόσον η επιλογή του χρηματιστηρίου ή της αγοράς έχει εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές ή προβλέπεται από το νόμο ή/και τον κανονισμό του κεφαλαίου ή από τα καταστατικά έγγραφα της εταιρίας επενδύσεων

δ) νεοεκδιδόμενες κινητές αξίες, υπό τον όρο ότι:

- οι όροι έκδοσης περιλαμβάνουν την υποχρέωση υποβολής αίτησης για επίσημη εισαγωγή σε χρηματιστήριο αξιών ή σε άλλη ελεγχόμενη αγορά, που λειτουργεί κανονικά, είναι αναγνωρισμένη και ανοικτή στο κοινό, εφόσον η επιλογή του χρηματιστηρίου ή της αγοράς έχει εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές, ή προβλέπεται από το νόμο ή/και τον κανονισμό του κεφαλαίου ή από τα καταστατικά έγγραφα της εταιρίας επενδύσεων,

- η εισαγωγή αυτή θα πραγματοποιηθεί, το αργότερο, πριν από τη λήξη διαστήματος ενός έτους από την έκδοση.

2. Εντούτοις:

α) μέχρι 10% του ενεργητικού ενός ΟΣΕΚΑ μπορεί να επενδύεται σε άλλες κινητές αξίες εκτός από τις αναφερόμενες στην παράγραφο 1

β) τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν ότι οι ΟΣΕΚΑ μπορούν να επενδύουν μέχρι ποσοστό 10% του ενεργητικού τους σε πιστωτικούς τίτλους που, για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, εξομοιώνονται, λόγω των χαρακτηριστικών τους στοιχείων, προς τις κινητές αξίες, και τα οποία είναι ιδίως μεταβιβάσιμα, ρευστοποιήσιμα και με αξία που μπορεί να προσδιορισθεί με ακρίβεια ανά πάσα στιγμή ή τουλάχιστον με τη συχνότητα που προβλέπεται στο άρθρο 34

γ) μια εταιρία επενδύσεων μπορεί να αποκτά τα κινητά και ακίνητα πράγματα που είναι απαραίτητα για την άμεση άσκηση των δραστηριοτήτων της

δ) ένας ΟΣΕΚΑ δεν μπορεί να αποκτά πολύτιμα μέταλλα ούτε παραστατικούς τίτλους αυτών.

3. Οι επενδύσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχεία α) και β) δεν μπορούν, σε καμία περίπτωση, να υπερβαίνουν συνολικά το 10% του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ.

4. Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύσεων και μια εταιρία επενδύσεων μπορούν να κατέχουν, δευτερευόντως, ρευστά διαθέσιμα.

ρθρο 20

1. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή:

α) το αργότερο μέχρι την ημερομηνία θέσης σε εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, τον κατάλογο των πιστωτικών τίτλων που σκοπεύουν, σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 2 στοιχείο β), να εξομοιώσουν σε κινητές αξίες, διευκρινόζοντας τα χαρακτηριστικά των εξομοιούμενων τίτλων και τους λόγους που δικαιολογούν την εξομοίωση αυτή

β) τις αλλαγές που σκοπεύουν να επιφέρουν στον κατάλογο των τίτλων που αναφέρεται στο στοιχείο α) ή τις νέες εξομοιώσεις που σκοπεύουν να κάνουν καθώς και τα αίτια των εν λόγω αλλαγών ή των νέων αυτών εξομοιώσεων.

2. Η Επιτροπή κοινοποιεί αμέσως στα άλλα κράτη μέλη τις πληροφορίες αυτές, μαζί με κάθε σχόλιο που θεωρεί σκόπιμο. Για την κοινοποίηση αυτή μπορεί να γίνει ανταλλαγή απόψεων στα πλαίσια της επιτροπής επικοινωνίας, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 53 παράγραφος 4.

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν στος ΟΣΕΚΑ, με τους όρους και τους περιορισμούς που αυτά καθορίζουν, να προσφεύγουν σε μεθόδους και μέσα με αντικείμενο κινητές αξίες, υπό τον όρο ότι η προσφυγή στις μεθόδους αυτές και τα μέσα γίνεται για τη σωστή διαχείριση του χαρτοφυλακίου.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν, εξάλλου,να επιτρέπουν στους ΟΣΕΚΑ να προσφεύγουν σε μεθόδους και μέσα που αποσκοπούν στην κάλυψη των συναλλαγματικών κινδύνων στα πλαίσια της διαχείρισης της περιουσίας τους.

ρθρο 22

1. Ένας ΟΣΕΚΑ δεν μπορεί να επενδύσει περισσότερο από το 5% του ενεργητικού του σε κινητές αξίες του ίδιου εκδότη.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να αυξάνουν το όριο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μέχρι ποσοστό 10%. Πάντως, η συνολική αξία των κινητών αξιών που κατέχει ένας ΟΣΕΚΑ όσον αφορά εκδότες σε καθέναν από τους οποίους έχει επενδύσει περισσότερο από το 5% του ενεργητικού του δεν μπορεί να υπερβεί το 40% της αξίας του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ αυτού.

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να αυξήσουν το όριο της παραγράφου 1 μέχρι 35% κατ’ανώτατο όριο, ότων οι κινητές αξίες έχουν εκδοθεί ή τελούν υπό την εγγύηση ενός κράτους μέλους, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης του εν λόγω κράτους, ενός τρίτου κράτους ή δημοσίων διεθνών οργανισμών, στους οποίους συμμετέχουν ένα ή περισσότερα κράτη μέλη.

ρθρο 23

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 22 και με την επιφύλαξη του άρθρου 68 παράγραφος 3 της συνθήκης, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν στους ΟΣΕΚΑ να επενδύουν, βάσει της αρχής της κατανομής των κινδύνων, μέχρι ποσοστό 100% του ενεργητικού τους σε διάφορες εκδόσεις κινητών αξιών, εκδιδόμενες ή εγγυημένες από κράτος μέλος, από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης του κράτους αυτού, από τρίτο κράτος ή από δημόσιους διεθνείς οργανισμούς, στους οποίους συμμετέχουν ένα ή περισσότερα κράτη μέλη.

Οι αρμόδιες αρχές επιτρέπουν την παρέκκλιση αυτή μόνο εφόσον θεωρούν ότι στους μεριδιούχους του ΟΣΕΚΑ παρέχεται προστασία ανάλογη με τη χορηγούμενη στους μεριδιούχους ενός ΟΣΕΚΑ ο οποίος τηρεί τους περιορισμούς του άρθρου 22.

Οι ΟΣΕΚΑ αυτοί πρέπει να κατέχουν αξίες που να ανήκουν τουλάχιστον σε έξι διαφορετικές εκδόσεις, χωρίς οι αξίες που ανήκουν στην αυτή έκδοση να μπορούν να υπερβαίνουν το 30% του συνολικού ύψους των στοιχείων του ενεργητικού τους.

2. Οι ΟΣΕΚΑ που αναφέρονται στην παράγραφο 1 οφείλουν να αναφέρουν ρητά, στον κανονισμό του κεφαλαίου ή στα καταστατικά έγγραφα της εταιρίας επενδύσεων, τα κράτη, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή τους δημόσιους διεθνείς οργανισμούς που εκδίδουν ή εγγυώνται τις αξίες στις οποίες προτίθενται να επενδύσουν άνω του 35% του ενεργητικού τους. Ο κανονισμός αυτός ή τα καταστατικά έγγραφα πρέπει να είναι εγκεκριμένα από τις αρμόδιες αρχές.

3. Εξάλλου, οι ΟΣΕΚΑ που αναφέρονται στην παράγραφο 1, πρέπει να συμπεριλαμβάνουν, στα ενημερωτικά φυλλάδια ή σε κάθε διαφημιστικό τους δημοσίευμα, μία φράση σε εμφανή θέση, η οποία θα επισύρει την προσοχή στην άδεια αυτή και θα αναφέρει τα κράτη, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τους δημόσιους διεθνείς οργανισμούς στις αξίες των οποίων προτίθενται να επενδύσουν ή έχουν επενδύσει άνω του 35% του ενεργητικού τους.

ρθρο 24

1. Ένας ΟΣΕΚΑ δεν μπορεί να αποκτά μερίδια άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων ανοικτού τύπου παρά μόνο εάν θεωρούνται ως οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων κατά την έννοια του άρθου 1 παράγραφος 2 πρώτη και δεύτερη περίπτωση.

2. Ένας ΟΣΕΚΑ δεν μπορεί να επενδύει σε μερίδια αυτών των ΟΣΕΚΑ ποσοστό μεγαλύτερο από το 5% του ενεργητικού του.

3. Δεν επιτρέπεται η απόκτηση μεριδίων ενός αμοιβαίου κεφαλαίου που διαχειρίζεται η ίδια εταιρία διαχείρισης, ή κάθε άλλη εταιρία με την οποία συνδέεται η εταιρία διαχείρισης στα πλαίσια μιας κοινής διαχείρισης ή κοινού ελέγχου ή λόγω σημαντικής συμμετοχής άμεσης ή έμμεσης, εκτός αν πρόκειται για κεφάλαιο το οποίο, σύμφωνα με τον κανονισμό του, έχει ειδικευθεί στις επενδύσεις σε συγκεκριμένο γεωγραφικό ή οικονομικό τομέα και εφόσον χορηγήσουν άδεια οι αρμόδιες αρχές. Η άδεια αυτή χορηγείται μόνον αν το κεφάλαιο έχει γνωστοποιήσει την πρόθεσή του να κάνει χρήση αυτής της ευχέρειας και αν η ευχέρεια αυτή αναφέρεται ρητά στον κανονισμό του.

Η εταιρία διαχείρισης δεν δικαιούται, για τις πράξεις επί μεριδίων του κεφαλαίου, να καταλογίζει δικαιώματα ή έξοδα όταν στοιχεία του ενεργητικού ενός αμοιβαίου κεφαλαίου είναι επενδεδυμένα σε μερίδια άλλου αμοιβαίου κεφαλαίου το οποίο διαχειρίζεται επίσης η ίδια εταιρία διαχείρισης, ή κάθε άλλη εταιρία με την οποία συνδέεται η εταιρία διαχείρισης στα πλαίσια μιας κοινής διαχείρισης ή κοινού ελέγχου ή λόγω σημαντικής συμμετοχής άμεσης ή έμμεσης.

4. Η παράγραφος 3 εφαρμόζεται επίσης όταν μια εταιρία επενδύσεων αποκτά μερίδια άλλης εταιρίας επενδύσεων με την οποία συνδέεται κατά την έννοια της παραγράφου 3.

Η παράγραφος 3 εφαρμόζεται επίσης όταν εταιρία επενδύσεων αποκτά μερίδια αμοιβαίου κεφαλαίου με το οποίο συνδέεται και όταν αμοιβαίο κεφάλαιο αποκτά μερίδια εταιρίας επενδύσεων με την οποία συνδέεται.

1. Μια εταιρία επενδύσεων ή μια εταιρία διαχείρισης, για το σύνολο των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται και τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, δεν δικαιούται να αποκτά μετοχές που να έχουν δικαίωμα ψήφου και οι οποίες να της επιτρέπουν να ασκεί σημαντική επιρροή στη διαχείριση ενός εκδότη.

Μέχρι έναν μεταγενέστερο συντονισμό, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να λαμβάνουν υπόψη τους ισχύοντες κανόνες της νομοθεσίας άλλων κρατών μελών οι οποίοι ορίζουν την αρχή που αναφέρει το πρώτο εδάφιο.

2. Επιπλέον, μια εταιρία επενδύσεων ή ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν μπορεί να αποκτήσει πλέον του:

- 10% των μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου του αυτού εκδότη,

- 10% των ομολογιών του αυτού εκδότη,

- 10% των μεριδίων του ιδίου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 2 πρώτη και δεύτερη περίπτωση.

Τα όρια που προβλέπονται στη δεύτερη και τρίτη περίπτωση μπορεί να μην τηρηθούν κατά την απόκτηση, αν τη στιγμή εκείνη δεν μπορεί να υπολογιστεί το ακαθόριστο ύψος των ομολογιών ή το καθαρό ύψος των εκδοθέντων τίτλων.

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να μην εφαρμόζουν τις παραγράφους 1 και 2 όσον αφορά:

α) τις κινητές αξίες τις οποίες εκδίδει ή εγγυάται κράτος μέλος ή οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησής του

β) τις κινητές αξίες που εκδίδει ή εγγυάται τρίτο κράτος

γ) τις κινητές αξίες του εκδίδουν δημόσιοι διεθνείς οργανισμοί στους οποίους συμμετέχουν ένα ή περισσότερα κράτη μέλη

δ) τις μετοχές που κατέχει ένας ΟΣΕΚΑ στο κεφάλαιο εταιρίας τρίτου κράτους η οποία επενδύει το ενεργητικό της κυρίως σε τίτλους εκδοτών υπηκόων αυτού του κράτους, εφόσον, δυνάμει της νομοθεσίας του εν λόγω κράτους, η συμμετοχή αυτή αποτελεί για τον ΟΣΕΚΑ τη μόνη δυνατότητα επένδυσης σε τίτλους εκδοτών αυτού του κράτους. Η παρέκκλιση αυτή ωστόσο εφαρμόζεται μόνον υπό τον όρο να τηρεί η εταιρία του τρίτου κράτους κατά την επενδυτική πολιτική της τα όρια που καθιερώνονται στα άρθρα 22 και 24 και στο άρθρο 25 παράγραφοι 1 και 2. Σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων που προβλέπονται στα άρθρα 22 και 24, εφαρμόζεται το άρθρο 26 κατ’αναλογία

ε) τις μετοχές που κατέχει μια εταιρία επενδύσεων στο κεφάλαιο θυγατρικών εταιριών που ασκούν αποκλειστικά προς όφελός της ορισμένες δραστηριότητες διαχείρισης παροχής συμβουλών ή εμπορίας.

ρθρο 26

1. Οι ΟΣΕΚΑ δεν οφείλουν να τηρούν τα όρια που προβλέπονται στο παρόν τμήμα σε περίπτωση που ασκούν δικαιώματα εγγραφής τα οποία συνδέονται με κινητές αξίες που ανήκουν στο ενεργητικό τους.

Τα κράτη μέλη, παράλληλα με τη μέριμνά τους για την τήρηση της αρχής της κατανομής των κινδύνων, μπορούν να επιτρέπουν στους νεοϊδρυθέντες ΟΣΕΚΑ να παρεκκλίνουν από τα άρθρα 22 και 23 για χρονικό διάστημα έξι μηνών από την ημερομηνία της αδείας λειτουργίας τους.

2. Εάν ο ΟΣΕΚΑ υπερβεί τα όρια που αναφέρονται στην παράγραφο 1 για λόγους ανεξάρτητους από τη θέλησή του ή έπειτα από την άσκηση δικαιωμάτων εγγραφής, πρωταρχικός σκοπός του στις πράξεις πώλησης στις οποίες προβαίνει πρέπει να είναι η τακτοποίηση της κατάστασης αυτής με γνώμονα το συμφέρον των μεριδιούχων του.

ΤΜΗΜΑ VI

Υποχρεώσεις σχετικές με την ενημέρωση των μεριδιούχων

Α. Δημοσίευση ενημερωτικού φυλλαδίου και περιοδικών εκθέσεων

ρθρο 27

1. Η εταιρία διαχείρισης, για κάθε ένα από τα κεφάλαια που διαχειρίζεται, και η εταιρία επενδύσεων πρέπει να δημοσιεύουν:

- ενημερωτικό φυλλάδιο,

- ετήσια έκθεση ανά οικονομική χρήση, και

- εξαμηνιαία έκθεση για τους πρώτους έξι μήνες της οικονομικής χρήσης.

2. Η ετήσια και η εξαμηνιαία έκθεση πρέπει να δημοσιεύονται μέσα στις ακόλουθες προθεσμίες, που αρχίζουν από το τέλος της περιόδου στην οποία αναφέρονται:

- τέσσερις μήνες για την ετήσια έκθεση,

- δύο μήνες για την εξαμηνιαία έκθεση.

ρθρο 28

1. Το ενημερωτικό φυλλάδιο πρέπει να περιέχει τα απαραίτητα στοιχεία που θα επιτρέψουν στους επενδυτές να διαμορφώσουν τεκμηριωμένη γνώμη για την προτεινόμενη επένδυση. Το ενημερωτικό φυλλάδιο περιέχει τουλάχιστον τα στοιχεία που προβλέπονται στο σχέδιο Α, το οποίο προσαρτάται στην παρούσα οδηγία, εφόσον τα στοιχεία αυτά δεν περιλαμβάνονται στα έγγραφα που προσαρτώνται στο ενημερωτικό φυλλάδιο σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 1.

2. Η ετήσια έκθεση πρέπει να περιέχει ισολογισμό ή περιουσιακή κατάσταση, αναλυτικό λογαριασμό των εσόδων και των δαπανών της χρήσης, έκθεση για τις δραστηριότητες της προηγούμενης χρήσης και τα άλλα στοιχεία που προβλέπονται στο σχέδιο Β, το οποίο προσαρτάται στην παρούσα οδηγία, καθώς και κάθε σημαντική πληροφορία που επιτρέπει στους επενδυτές να διαμορφώσουν γνώμη για την εξέλιξη, της δραστηριότητας και των αποτελεσμάτων του ΟΣΕΚΑ, έχοντας γνώση των πραγμάτων.

3. Η εξαμηνιαία έκθεση πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τα στοιχεία που προβλέπονται στα κεφάλαια Ι έως IV του σχεδίου Β, το οποίο προσαρτάται στην παρούσα οδηγία όταν ο ΟΣΕΚΑ έχει χορηγήσει ή προτίθεται να χορηγήσει προκαταβολές επί του μερίσματος, τα αριθμητικά στοιχεία πρέπει να εμφαίνουν το αποτέλεσμα αφού αφαιρεθούν επί του μερίσματος που έχουν καταβληθεί ή προτείνεται να καταβληθούν.

ρθρο 29

1. Ο κανονισμός του κεφαλαίου ή τα καταστατικά έγγραφα της εταιρίας επενδύσεων αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του ενημερωτικού φυλλαδίου στο οποίο πρέπει να προσαρτώνται.

2. Είναι ωστόσο δυνατό, τα έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 να μην προσαρτώνται στο ενημερωτικό φυλλάδιο, υπό τον όρο ότι ο κομιστής των μεριδίων θα ενημερώνεται ότι μπορεί να ζητήσει είτε να του κοινοποιούνται τα έγγραφα αυτά, είτε να λάβει γνώση του τόπου όπου μπορεί να τα συμβουλευτεί, σε κάθε κράτος μέλος στο οποίο διατίθενται τα μερίδια.

ρθρο 30

Τα ουσιώδη στοιχεία του ενημερωτικού φυλλαδίου πρέπει να τηρούνται ενημερωμένα.

ρθρο 31

Τα λογιστικά στοιχεία που περιέχονται στις ετήσιες εκθέσεις πρέπει να ελέγχονται από ένα η περοσσότερα πρόσωπα εξουσιοδοτημένα από το νόμο, να διενεργούν λογιστικούς ελέγχους σύμφωνα με την οδηγία 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Απριλίου 1984 τη βασιζόμενη στο άρθρο 54 παράγραφος 3 στοιχείο ζ) της συνθήκης ΕΟΚ, για τη χορήγηση άδειας στους υπεύθυνους για τον νόμιμο έλεγχο των λογιστικών εγγράφων (1). Η βεβαίωση που παρέχεται από τα πρόσωπα αυτά και, ενδεχομένως, οι επιφυλάξεις τους, δημοσιεύονται εξ ολοκλήρου σε κάθε ετήσια έκθεση.

(1) ΕΕ αριθ. L 126 της 12.5.1984, σ. 20.

ρθρο 32

Ο ΟΣΕΚΑ οφείλει να διαβιβάζει στις αρμόδιες αρχές το ενημερωτικό του φυλλάδιο και τις τροποποιήσεις του, καθώς και την ετήσια και εξαμηνιαία έκθεσή του.

ρθρο 33

1. Το ενημερωτικό φυλλάδιο και η τελευταία ετήσια έκθεση καθώς και η εξαμηνιαία έκθεση που ακολουθεί, εάν έχει δημοσιευθεί, πρέπει να παρέχονται δωρεάν στον εγγραφόμενο πριν από τη σύναψη της σύμβασης.

2. Επίσης, η ετήσια και η εξαμηνιαία έκθεση πρέπει να τηρούνται στη διάθεση του κοινού στους τόπους που ορίζει το ενημερωτικό φυλλάδιο.

3. Η ετήσια και η εξαμηνιαία έκθεση διατίθενται δωρεάν στους μεριδιούχους που τις ζητούν.

Β. Δημοσίευση άλλων στοιχείων

ρθρο 34

Ο ΟΣΕΚΑ κάθε φορά που εκδίδει, πωλεί, εξαγοράζει ή εξοφλεί μερίδιά του, και τουλάχιστον δύο φορές κάθε μήνα, πρέπει να λαμβάνει τα ενδεικνυόμενα μέτρα δημοσιότητας της τιμής έκδοσης, πώλησης, εξαγοράς ή εξόφλησης. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν, ωστόσο, να επιτρέπουν στον ΟΣΕΚΑ να δημοσιεύει τις τιμές αυτές μια φορά κάθε μήνα, υπό τον όρο η παρέκκλιση αυτή να μη βλάπτει τα συμφέροντα των μεριδιούχων.

ρθρο 35

Κάθε διαφήμιση που περιέχει πρόσκληση αγοράς μεριδίων ενός ΟΣΕΚΑ πρέπει να αναφέρει την ύπαρξη ενημερωτικού φυλλαδίου και τους τόπους στους οποίους αυτό διατίθεται στο κοινό.

ΤΜΗΜΑ VII

Γενικές υποχρεώσεις του ΟΣΕΚΑ

ρθρο 36

1. Δεν μπορούν να δανείζονται:

- η εταιρία επενδύσεων,

- η εταιρία διαχείρισης ή ο θεματοφύλακας, όταν ενεργούν για λογαριασμό αμοιβαίων κεφαλαίων.

Ο ΟΣΕΚΑ μπορεί πάντως να αποκτά ξένα νομίσματα με δάνειο τύπου «back-to-back».

2. Κατά παρέκκλλιση από την παράγραφο 1, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν στους ΟΣΕΚΑ να δανείζονται:

α) μέχρι 10%:

- των στοιχείων του ενεργητικού τους, στην περίπτωση των εταιριών επενδύσεων,

- της αξίας του κεφαλαίου, στην περίπτωση του αμοιβαίου κεφαλαίου, εφόσον πρόκειται για προσωρινά δάνεια

β) μέχρι 10% του ενεργητικού τους, στην περίπτωση εταιριών επενδύσεων, εφόσον πρόκειται για δάνεια που λαμβάνονται για την απόκτηση ακινήτων τα οποία είναι απαραίτητα για την άμεση συνέχιση των δραστηριοτήτων τους. Στην περίπτωση αυτή, τα δάνεια αυτά καθώς και τα αναφερόμενα στο στοιχείο α) δεν μπορούν, σε καμιά περίπτωση, να υπερβούν συνολικά το 15% του ενεργητικού τους.

ρθρο 37

1. Ο ΟΣΕΚΑ οφείλει να εξαγοράζει ή να εξοφλεί τα μερίδιά του όταν το ζητεί ο μεριδιούχος.

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1:

α) ο ΟΣΕΚΑ μπορεί να αναστέλλει προσωρινά, όταν και όπως ορίζει ο νόμος, ο κανονισμός του κεφαλαίου ή τα καταστατικά έγγραφα της εταιρίας επενδύσεων, την εξαγορά ή την εξόφληση των μεριδίων του. Η αναστολή αυτή μπορεί να προβλέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν το επιβάλλουν οι περιστάσεις, καθώς και όταν η αναστολή επιβάλλεται προς το συμφέρον των μεριδιούχων

β) τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν στις αρμόδιες αρχές να επιβάλλουν την αναστολή της εξαγοράς ή της εξόφλησης των μεριδίων με γνώμονα το συμφέρον του κοινού ή των μεριδιούχων.

3. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 στοιχείο α), ο ΟΣΕΚΑ οφείλει να γνωστοποιεί αμελλητί την απόφασή του στις αρμόδιες αρχές και, αν διαθέτει τα μερίδιά του σε άλλα κράτη μέλη, στις αρχές αυτών των άλλων κρατών μελών.

ρθρο 38

Οι κανόνες εκτίμησης των στοιχείων του ενεργητικού καθώς και οι κανόνες υπολογισμού της τιμής έκδοσης ή πώλησης και της τιμής εξαγοράς ή εξόφλησης των μεριδίων ενός ΟΣΕΚΑ, πρέπει να καθορίζονται στο νόμο, τον κανονισμό του κεφαλαίου ή τα καταστατικά έγγραφα της εταιρίας επενδύσεων.

ρθρο 39

Η διανομή ή η επανεπένδυση των κερδών του κεφαλαίου ή της εταιρίας επενδύσεων πραγματοποιείται σύμφωνα με το νόμο και τον κανονισμό του κεφαλαίου ή τα καταστατικά έγγραφα της εταιρίας επενδύσεων.

ρθρο 40

Τα μερίδια ενός ΟΣΕΚΑ δεν μπορούν να εκδοθούν έαν δεν καταβληθεί μέσα στις συνήθεις προθεσμίες στο ενεργητικό του ΟΣΕΚΑ το ισοδύναμο της καθαρής τιμής έκδοσης. Η διάταξη αυτή δεν αποκλείει τη δωρεάν διανομή μεριδίων.

ρθρο 41

1. Με επιφύλαξη της εφαρμογής των άρθρων 19 και 21, δεν έχουν δικαίωμα να χορηγούν πιστώσεις ή να εγγυώνται υπέρ τρίτου:

- η εταιρία επενδύσεων,

- η εταιρία διαχείρισης ή ο θεματοφύλακας, όταν ενεργούν για λογαριασμό του αμοιβαίου κεφαλαίου.

2. Η παράγραφος 1 δεν αποκλείει την απόκτηση από μέρους των οργανισμών αυτών κινητών αξιών που δεν έχουν εξοφληθεί στο ακέραιο.

ρθρο 42

Δεν μπορούν να πραγματοποιούν ακάλυπτες πωλήσεις με αντικείμενο κινητές αξίες:

- η εταιρία επενδύσεων,

- η εταιρία διαχείρισης ή ο θεματοφύλακας, όταν ενεργούν για λογαριασμό αμοιβαίων κεφαλαίων.

ρθρο 43

Στο νόμο ή τον κανονισμό του κεφαλαίου πρέπει να αναφέρονται οι αμοιβές και οι δαπάνες, τις οποίες δικαιούται να αφαιρέσει από το κεφάλαιο η εταιρία επενδύσεων καθώς και ο τρόπος υπολογισμού των αμοιβών αυτών.

Στο νόμο ή στα καταστατικά έγγραφα της εταιρίας επενδύσεων πρέπει να αναφέρεται η φύση των εξόδων που βαρύνουν την εταιρία.

ΤΜΗΜΑ VIII

Ειδικές διατάξεις για τους ΟΣΕΚΑ που διαθέτουν τα μερίδιά τους σε άλλα κράτη μέλη διαφορετικά από τα κράτη της έδρας τους

ρθρο 44

1. Ο ΟΣΕΚΑ ο οποίος διαθέτει τα μερίδιά του σε άλλο κράτος μέλος πρέπει να τηρεί τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις οι οποίες ισχύουν σε αυτό το κράτος και δεν εμπίπτουν στον τομέα που ρυθμίζεται από την παρούσα οδηγία.

2. Κάθε ΟΣΕΚΑ μπορεί να διαφημίζεται στο κράτος μέλος εμπορίας. Πρέπει να τηρεί τις διατάξεις που διέπουν τη διαφήμιση στο κράτος αυτό.

3. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 πρέπει να εφαρμόζονται χωρίς διακρίσεις.

ρθρο 45

Στην περίπτωση του άρθρου 44, ο ΟΣΕΚΑ οφείλει, μεταξύ άλλων, τηρώντας τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που ισχύουν στο κράτος μέλος της εμπορίας, να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα, ώστε να εξασφαλίζονται στους μεριδιούχους αυτού του κράτους οι πληρωμές, η εξαγορά ή η εξόφληση των μεριδίων καθώς και η δημοσίευση των πληροφοριών που επιβάλλονται στον ΟΣΕΚΑ.

ρθρο 46

Εάν ένας ΟΣΕΚΑ σκοπεύει να διαθέσει τα μερίδιά του σε κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος της έδρας του, πρέπει να ειδοποιεί προηγουμένως τις αρμόδιες αρχές, καθώς και τις αρχές αυτού του άλλου κράτους μέλους. Οφείλει να κοινοποιεί ταυτόχρονα στις αρχές αυτού του άλλου κράτους μέλους:

- βεβαίωση των αρμοδίων αρχών που να πιστοποιεί ότι ο ΟΣΕΚΑ πληροί τους όρους της παρούσας οδηγίας,

- τον κανονισμό του κεφαλαίου ή τα καταστατικά του έγγραφα,

- το ενημερωτικό του φυλλάδιο,

- ενδεχομένως, την τελευταία ετήσια έκθεσή του και την τελευταία εξαμηνιαία έκθεσή του,

- πληροφοριακά στοιχεία για τον προβλεπόμενο τρόπο εμπορίας των μεριδίων του στο άλλο αυτό κράτος μέλος.

Ο ΟΣΕΚΑ μπορεί να αρχίσει την εμπορία των μεριδίων του σε αυτό το άλλο κράτος μέλος δύο μήνες μετά την εν λόγω κοινοποίηση, εκτός εάν οι αρχές του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους διαπιστώσουν, με αιτιολογημένη απόφαση που λαμβάνουν πριν από τη λήξη της προθεσμίας των δύο μηνών, ότι ο προβλεπόμενος τρόπος εμπορίας των μεριδίων δεν είναι σύμφωνος με τις διατάξεις του άρθρου 44 παράγραφος 1 και του άρθρου 45.

Ο ΟΣΕΚΑ ο οποίος διαθέτει τα μερίδιά του σε άλλο κράτος μέλος εκτός από το κράτος της έδρας του, οφείλει να δημοσιεύει στο άλλο κράτος μέλος αυτό και σε μία τουλάχιστον εθνική γλώσσα του, τα έγγραφα και τις πληροφορίες που πρέπει να δημοσιεύονται στο κράτος της έδρας και με τον ίδιο τρόπο που προβλέπεται στο κράτος της έδρας.

ρθρο 48

Οι ΟΣΕΚΑ μπορούν, για την άσκηση των δραστηριοτήτων τους, να χρημοποιούν στην Κοινότητα την ίδια κοινή επωνυμία, όπως «εταιρία επενδύσεων», ή «αμοιβαίο κεφάλαιο» που χρησιμοποιούν και στο κράτος μέλος που έχουν την έδρα τους. Εάν υπάρχει κίνδυνος να δημιουργηθεί σύγχυση, τα κράτη μέλη της εμπορίας μπορούν να απαιτήσουν, για λόγους σαφήνειας, να προστεθεί στην επωνυμία επεξηγηματική ένδειξη.

ΤΜΗΜΑ ΙΧ

Διατάξεις σχετικά με τις αρχές τις αρμόδιες για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας και την εποπτεία

ρθρο 49

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν τις αρχές οι οποίες θα ασκούν τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία. Ενημερώνουν σχετικά την Επιτροπή και καθορίζουν τον ενδεχόμενο καταμερισμό των αρμοδιοτήτων.

2. Οι αρχές που προβλέπονται στην παράγραφο 1 πρέπει να είναι δημόσιες ή όργανο που να έχει οριστεί από τις δημόσιες αρχές.

3. Οι αρχές του κράτους της έδρας του ΟΣΕΚΑ είναι αρμόδιες για την εποπτεία του ΟΣΕΚΑ. Ωστόσο, οι αρχές του κράτους στο οποίο ο ΟΣΕΚΑ διαθέτει τα μερίδιά του κατ’εφαρμογή του άρθρου 44 είναι αρμόδιες να εποπτεύουν την τήρηση των διατάξεων του τμήματος VIII.

4. Στις αρχές πρέπει να χορηγούνται όλες οι αρμοδιότητες και εξουσίες ελέγχου που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση της αποστολής τους.

ρθρο 50

1. Οι αρχές των κρατών μελών που αναφέρονται στο άρθρο 49 συνεργάζονται στενά για την εκπλήρωση της αποστολής τους, πρέπει δε, για το σκοπό αυτό, να ανταλλάσσουν όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες.

2. Τα κράτη μέλη ορίζουν ότι όλα τα πρόσωπα που ασκούν ή έχουν ασκήσει δραστηριότητα στις αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 49 δεσμεύονται από το επαγγελματικό απόρρητο. Το απόρρητο αυτό συνεπάγεται ότι οι εμπιστευτικές πληροφορίες, τις οποίες λαμβάνουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, μόνο δυνάμει νομοθετικών διατάξεων μπορούν να ανακοινώνονται σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή αρχή.

3. Η παράγραφος 2 δεν εμποδίζει πάντως τις αρχές των διαφόρων κρατών μελών που αναφέρονται στο άρθρο 49 να ανταλλάσσουν τις ανακοινώσεις που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία. Οι ανταλλασσόμενες με τον τρόπο αυτό πληροφορίες εμπίπτουν στο απόρρητο από το οποίο δεσμεύονται τα πρόσωπα που ασκούν ή έχουν ασκήσει δραστηριότητα στην αρχή προς την οποία αυτές γνωστοποιούνται.

4. Εξαιρουμένων των περιπτώσεων που εμπίπτουν στο ποινικό δίκαιο, η αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 49 στην οποία γνωστοποιούνται οι πληροφορίες μπορεί να τις χρησιμοποιεί αποκλειστικά για την άσκηση των καθηκόντων της καθώς και στα πλαίσια διοικητικών προσφυγών ή διαδικασιών ενώπιον δικαστηρίου που αφορούν την εν λόγω άσκηση καθηκόντων.

ρθρο 51

1. Οι αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 49 οφείλουν να αιτιολογούν κάθε απόφαση που απορρίπτει την αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας και κάθε αρνητική απόφαση που λαμβάνεται κατ’εφαρμογή των γενικών μέτρων που θεσπίζονται δυνάμει της παρούσας οδηγίας και να τις ανακοινώνουν στον αιτούντα.

2. Τα κράτη μέλη ορίζουν ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται έναντι ενός ΟΣΕΚΑ κατ’εφαρμογή των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που εκδίδονται σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο προσφυγής στα δικαστήρια. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που για μια αίτηση ενός ΟΣΕΚΑ που περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα από τις ισχύουσες διατάξεις στοιχεία δεν έχει εκδοθεί απόφαση μετά πάροδο έξι μηνών από την υποβολή της.

ρθρο 52

1. Οι αρχές του κράτους μέλους όπου έχει την έδρα του ο ΟΣΕΚΑ έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα να λαμβάνουν μέτρα έναντι αυτού του ΟΣΕΚΑ σε περίπτωση παράβασης των νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων καθώς και των κανόνων που προβλέπει ο κανονισμός του κεφαλαίου ή τα καταστατικά έγγραφα της εταιρίας επενδύσεων.

2. Πάντως, οι αρχές του κράτους μέλους, στο οποίο διατίθενται μερίδια του ΟΣΕΚΑ, μπορούν να λάβουν μέτρα έναντι αυτού του ΟΣΕΚΑ σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του τμήματος VIII.

3. Κάθε απόφαση ανάκλισης της άδειας λειτουργίας όπως και κάθε άλλο σοβαρό μέτρο που λαμβάνεται έναντι του ΟΣΕΚΑ ή κάθε αναστολή εξαγοράς ή εξόφλησης που τυχόν θα του επιβληθεί πρέπει να γνωστοποιείται αμελλητί από τις αρχές του κράτους μέλους στο οποίο εδρεύει ο ΟΣΕΚΑ στις αρχές των άλλων κρατών μελών όπου διατίθενται τα μερίδιά του.

ΤΜΗΜΑ Χ

Επιτροπή επικοινωνίας

ρθρο 53

1. Στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων συνιστάται επιτροπή επικοινωνίας, που στη συνέχεια καλείται «επιτροπή», η οποία έχει αποστολή:

α) να διευκολύνει, με την επιφύλαξη των άρθρων 169 και 170 της συνθήκης, την εναρμονισμένη εφαρμογή της παρούσας οδηγίας με τη διοργάνωση τακτικών συνεννοήσεων για τα πρακτικά προβλήματα που ενδέχεται να ανακύψουν κατά την εφαρμογή της και για τα οποία η ανταλλαγή απόψεων κρίνεται χρήσιμη

β) να διευκολύνει τη συνεννόηση μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με τα ζητήματα είτε των αυστηρότερων ή συμπληρωματικών διατάξεων, τις οποίες τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίσουν σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 7, είτε των διατάξεων τις οποίες τα κράτη μέλη έχουν την ευχέρεια να εφαρμόζουν σύμφωνα με τα άρθρα 44 και 45

γ) να συμβουλεύει, εν ανάγκη, την Επιτροπή σχετικά με τις συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν στην παρούσα οδηγία.

2. Η επιτροπή δεν έχει αποστολή να κρίνει το βάσιμο των αποφάσεων που λαμβάνουν οι αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 49 σε ατομικές περιπτώσεις.

3. Η επιτροπή απαρτίζεται από πρόσωπα που ορίζονται από τα κράτη μέλη καθώς και από αντιπροσώπους της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, προεδρεύεται δε από έναν αντιπρόσωπο της τελευταίας. Χρέη γραμματείας ασκούν οι υπηρεσίες της Επιτροπής.

4. Την επιτροπή συγκαλεί ο πρόεδρός της, είτε με πρωτοβουλία του είτε μετά από αίτηση της αντιπροσωπίας κράτους μέλους. Η επιτροπή καταρτίζει τον εσωτερικό της κανονισμό.

ΤΜΗΜΑ ΧΙ

Μεταβατικές, εξαιρετικές και τελικές διατάξεις

ρθρο 54

Για αποκλειστική χρήση των δανικών ΟΣΕΚΑ, τα «pantebreve» που εκδίδονται στη Δανία εξομοιώνονται με τις κινητές αξίες που αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο β).

ρθρο 55

Κατά περέκκλιση από το άρθρο 7 παράγραφος 1 και από το άρθρο 14 παράγραφος 1, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να επιτρέψουν στους ΟΣΕΚΑ οι οποίοι, κατά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας οδηγίας, έχουν πολλούς θεματοφύλακες χωρίς αυτό να αντιβαίνει στην εθνική τους νομοθεσία, να διατηρήσουν αυτούς τους πολλούς θεματοφύλακες αν έχουν την εγγύηση ότι τα καθήκοντα που πρέπει να επιτελούν δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 3 και του άρθρου 14 παράγραφος 3 επιτελούνται πράγματι.

ρθρο 56

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 6, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν στις εταιρίες διαχείρισης να εκδίδουν τίτλους στον κομιστή, παραστατικούς ονομαστικών τίτλων άλλων εταιριών.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν στις εταιρίες διαχείρισης οι οποίες, κατά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας οδηγίας, ασκούν και δραστηριότητες διαφορετικές από αυτές που προβλέπει το άρθρο 6, να συνεχίσουν αυτές τις άλλες δραστηριότητες κατά τη διάρκεια προθεσμίας πέντε ετών από την ημερομηνία αυτή.

ρθρο 57

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία το αργότερο μέχρι την 1η Οκτωβρίου 1989. Πληροφορούν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγήσουν στους υφιστάμενους, κατά την ημερομηνία θέσης σε εφαρμογή της παρούσας οδηγίας ΟΣΕΚΑ, προθεσμία μέχρι δώδεκα μήνες κατ’ανώτατο όριο από την ημερομηνία αυτή, για να συμμορφωθούν προς τις νέες εθνικές διατάξεις.

3. Επιτρέπεται στην Ελληνική Δημοκρατία και την Πορτογαλική Δημοκρατία να αναβάλουν τη θέση σε εφαρμογή της παρούσας οδηγίας μέχρι την 1η Απριλίου 1992 το αργότερο.

Η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση στο Συμβούλιο ένα έτος πριν από την ημερομηνία αυτή σχετικά με την πρόοδο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας και τις τυχόν δυσκολίες που συναντούν η Ελληνική Δημοκρατία και η Πορτογαλική Δημοκρατία προκειμένου να σεβαστούν την ημερομηνία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο.

Εάν χρειαστεί, η Επιτροπή θα προτείνει στο Συμβούλιο να παρατείνει την προθεσμία για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τα τέσσερα έτη.

ρθρο 58

Τα κράτη μέλη φροντίζουν να ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων νομοθετικού, κανονιστικού ή διοικητικού χαρακτήρα που θεσπίζουν στον τομέα που διέπει η παρούσα οδηγία.

ρθρο 59

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 20 Δεκεμβρίου 1985.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

R. KRIEPS

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΣΧΕΔΙΟ Α

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΣΧΕΔΙΟ Β

Πληφοροφίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις περιοδικές εκθέσεις

Ι. Κατάσταση της περιουσίας:

- κινητές αξίες,

- πιστωτικοί τίτλοι που αναφέρει το άρθρο 19 παράγραφος 2 στοιχείο β),

- διαθέσιμα σε τράπεζες,

- άλλα περιουσιακά στοιχεία,

- σύνολο του ενεργητικού,

- παθητικό,

- καθαρή αξία ενεργητικού.

ΙΙ. Αριθμός κυκλοφορούντων μεριδίων

ΙΙΙ. Καθαρή αξία ενεργητικού κατά μερίδιο

ΙV. Τίτλοι χαρτοφυλακίου, με διάκριση μεταξύ:

α) των κινητών αξιών που έχουν εισαχθεί επίσημα σε χρηματιστήριο αξιών

β) των κινητών αξιών που είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε άλλη ελεγχόμενη αγορά

γ) των νεοεκδοθεισών κινητών αξιών που αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο δ)

δ) των άλλων κινητών αξιών τις οποίες αναφέρει το άρθρο 19 παράγραφος 2 στοιχείο α)

ε) των άλλων πιστωτικών τίτλων που εξομοιώνονται βάσει του άρθρου 19 παράγραφος 2 στοιχείο β),

και κατανεμηνένοι σύμφωνα με τα πλέον κατάλληλα κριτήρια, που λαμβάνουν υπόψη την επενδυτική πολιτική του ΟΣΕΚΑ (πχ.: σύμφωνα με οικονομικά ή γεωγραφικά κριτήρια, κατά νόμισμα κλπ.) σε ποσοστό του καθαρού ενεργητικού. Για καθεμία από τις αξίες που αναφέρονται ανωτέρω πρέπει να δηλώνεται το ποσοστό που συνυπολογίζεται στο σύνολο του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ.

Μνεία των κινήσεων που σημειώθηκαν στη σύνθεση των τίτλων χαρτοφυλακίου κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς.

V. Μνεία των κινήσεων που σημειώθηκαν στο ενεργητικό των ΟΣΕΚΑ κατά την περίοδο αναφοράς, στην οποία να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία:

- εισόδημα από επενδύσεις,

- άλλα εισοδήματα,

- έξοδα διαχείρισης,

- έξοδα θεματοφύλακα,

- έτερα βάρη και φόροι,

- καθαρό εισόδημα,

- διανεμόμενο και επανεπενδυόμενο εισόδημα,

- αύξηση ή μείωση του κεφαλαίου,

- ανατίμηση ή υποτίμηση των επενδύσεων,

- οποιεσδήποτε άλλες μεταβολές που επηρεάζουν το ενεργητικό και το παθητικό του ΟΣΕΚΑ.

VI. Συγκριτικός πίνακας των τριών τελευταίων χρήσεων, που να περιέχει για κάθε χρήση στο τέλος αυτής:

- τη συνολική καθαρή αξία του ενεργητικού,

- την καθαρή αξία του ενεργητικού κατά μερίδιο.

VIΙ. Μνεία του ύψους των υποχρεώσεων που απορρέουν από καθεμία κατηγορία πράξεων κατά την έννοια του άρθρου 21, τις οποίες πραγματοποίησε ο ΟΣΕΚΑ στη διάρκεια της περιόδου αναφοράς.