31984R2262

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2262/84 του Συμβουλίου της 17ης Ιουλίου 1984 για τη λήψη ειδικών μέτρων στον τομέα του ελαιολάδου

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 208 της 03/08/1984 σ. 0011 - 0013
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 3 τόμος 17 σ. 0260
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 3 τόμος 17 σ. 0260
Ισπανική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 03 τόμος 31 σ. 0240
Πορτογαλική ειδική έκδοση : Κεφάλαιο 03 τόμος 31 σ. 0240


*****

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2262/84 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 17ης Ιουλίου 1984

για τη λήψη ειδικών μέτρων στον τομέα του ελαιολάδου

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 43,

την πρόταση της Επιτροπής (1),

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),

Εκτιμώντας:

ότι με το άρθρο 5 του κανονισμού αριθ. 136/66/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Σεπτεμβρίου 1966 περί δημιουργίας κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τομέα των λιπαρών ουσιών (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2260/84 (5), θεσπίστηκε καθεστώς ενισχύσεως στην παραγωγή ελαιολάδου· ότι η εν λόγω ενίσχυση, που βασίζεται στις εκτάσεις που υπήρχαν σε μια ορισμένη ημερομηνία, χορηγείται, σε συνάρτηση με την ποσότητα ελαιολάδου που έχει πραγματικά παραχθεί, στους ελαιοκαλλιεργητές που είναι μέλη των οργανώσεων παραγωγών που αναφέρονται στο άρθρο 20γ παράγραφος 1 του κανονισμού αριθ. 136/66/ΕΟΚ και των οποίων η μέση παραγωγή είναι τουλάχιστον 100 χιλιόγραμμα ελαιολάδου ανά περίοδο εμπορίας, ενώ στους άλλους ελαιοκαλλιεργητές χορηγείται σε συνάρτηση με τον αριθμό και το δυναμικό παραγωγής των ελαιοδένδρων, καθώς και της αποδόσεώς τους, που καθορίζονται κατ' αποκοπή και υπό την προϋπόθεση ότι οι ελιές που έχουν παραχθεί έχουν συγκομιστεί·

ότι, μολονότι έχουν θεσπισθεί διατάξεις για πολλούς ειδικούς ελέγχους, η πείρα έχει δείξει ότι προκύπτουν προβλήματα για την ακριβή και αποτελεσματική διεξαγωγή των ελέγχων αυτών· ότι η κατάσταση αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει στη δημιουργία αδικαιολόγητων δαπανών για τα κοινοτικά ταμεία·

ότι, υπό τις παρούσες συνθήκες, πρέπει να προβλεφθούν ειδικά μέτρα για την εξασφάλιση ορθής και ενιαίας εφαρμογής του καθεστώτος ενίσχυσης στην παραγωγή·

ότι η πείρα έχει αποδείξει ότι η διοικητική διάρθρωση των κρατών μελών παραγωγής δεν είναι αρκετά προσαρμοσμένη για τη διεξαγωγή των ελέγχων που προβλέπονται από την κοινοτική ρύθμιση · ότι είναι, ως εκ τούτου, απαραίτητο να δημιουργηθούν σ' αυτά τα κράτη μέλη όργανα που να διαθέτουν διοικητική αυτονομία για την εκτέλεση αυτού του έργου· ότι, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τα κράτη μέλη είναι υποχρεωμένα να δημιουργήσουν βραχυπρόθεσμα ειδικό όργανο και να του αναθέσουν καθήκοντα περισσότερα από τους ελέγχους που θεσπίζονται με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 729/70 του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 1970 περί χρηματοδοτήσεως της κοινής γεωργικής πολιτικής (6), όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3509/80 (7), και οι οποίοι βαρύνουν τα κράτη μέλη, πρέπει να προβλεφθεί χρηματοδοτική συμμετοχή της Κοινότητας κατά τη διάρκεια ορισμένης περιόδου·

ότι το καθεστώς αποτελεσματικού ελέγχου συνδέεται με το καθεστώς των κυρώσεων που επιβάλλονται σε περίπτωση που διαπιστώνεται παρατυπία· ότι είναι, κατά συνέπεια, αναγκαίο να ενισχυθεί και να συμπληρωθεί το παρόν καθεστώς κυρώσεων ώστε να είναι περισσότερο αποτρεπτικές, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κοινής οργάνωσης της αγοράς του ελαιολάδου· ότι, για το σκοπό αυτό, είναι σκότιμο να προβλεφθεί ότι τα κράτη μέλη θα εφαρμόζουν σύστημα κυρώσεων για τις παρατυπίες που θα διαπιστώνονται στο πλαίσιο του καθεστώτος ενίσχυσης στην παραγωγή· ότι, για να εξασφαλιστεί ορθή και ενιαία εφαρμογή των προβλεπόμενων κυρώσεων, πρέπει να οριστούν ορισμένες ειδικές περιπτώσεις στις οποίες θα εφαρμόζονται κυρώσεις,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1. Κάθε κράτος μέλος παραγωγής ιδρύει, σύμφωνα με την έννομη τάξη του, ειδικό οργανισμό στον οποίο ανατίθενται ορισμένοι έλεγχοι και δραστηριότητες στα πλαίσια του καθεστώτος ενίσχυσης στην παραγωγή ελαιολάδου.

Ωστόσο τα κράτη μέλη, που η παραγωγή τους δεν υπερβαίνει τους 3 000 τόνους κατά τη διάρκεια μιας περιόδου αναφοράς που πρόκειται να καθοριστεί, δεν υποχρεούνται να συστήσουν ειδικό οργανισμό. Σ' αυτή την περίπτωση, τα συγκεκριμένα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλισθεί η εκπλήρωση των καθηκόντων του οργανισμού που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

2. Προκειμένου να εξασφαλίσει την ορθή εφαρμογή του καθεστώτος ενίσχυσης στην παραγωγή, ο οργανισμός που αναφέρεται στην παράγραφο 1 πρέπει, σύμφωνα με το πρόγραμμα δραστηριοτήτων που αναφέρεται στην παράγραφο 4:

- να ελέγχει εαν οι δραστηριότητες των οργανώσεων παραγωγών και των ενώσεών τους είναι σύμφωνες με

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2261/84 του Συμβουλίου της 17ης Ιουλίου 1984 για τη θέσπιση γενικών κανόνων για τη χορήγηση ενίσχυσης στην παραγωγή ελαιολάδου και στις οργανώσεις παραγωγών ελαιολάδου (1),

- να ελέγχει τα εγκεκριμένα ελαιοτριβεία,

- να ερευνά τον προορισμό του ελαιολάδου που παράγεται από τη σύνθλιψη των ελιών καθώς και τον προορισμό των υποπροϊόντων του,

- να συλλέγει, να ελέγχει και να επεξεργάζεται, σε εθνικό επίπεδο, τα στοιχεία που είναι αναγκαία για τον καθορισμό των αποδόσεων που αναφέρονται στο άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2261/84,

- να διεξάγει στατιστικές έρευνες για την παραγωγή, τη μεταποίηση και την κατανάλωση ελαιολάδου.

Μετά από αίτηση του κράτους μέλους, ο οργανισμός αυτός:

- εξετάζει τους φακέλους που αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2261/84

- διενεργεί τους ελέγχους που αναφέρονται στις παραγράφους 2, 3 και 4 του άρθρου 14 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2261/84,

- διενεργεί τους ελέγχους που προβλέπονται για την ενίσχυση στην κατανάλωση.

Το κράτος μέλος, με δική του πρωτοβουλία ή μετά από αίτηση της Επιτροπής, μπορεί επίσης να αναθέτει στον οργανισμό τη διεξαγωγή ειδικών ερευνών.

3. Ο οργανισμός αυτός έχει πλήρη διοικητική αυτονομία. Το συγκεκριμένο κράτος μέλος του παρέχει όλες τις αναγκαίες εξουσίες, για να εκπληρώσει τα καθήκοντα που αναφέρονται στην παράγραφο 2.

Αποτελείται από επαρκή αριθμό υπαλλήλων με κατάλληλη κατάρτιση ώστε να επιτρέπεται η εκπλήρωση των παραπάνω καθηκόντων.

4. Πριν από την έναρξη κάθε περιόδου εμπορίας, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, μετά από πρόταση του οργανισμού, καταρτίζει κατά πρόβλεψη προϋπολογισμό και πρόγραμμα δραστηριοτήτων για την εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής του καθεστώτος ενίσχυσης στην παραγωγή, και τα διαβιβάζει στην Επιτροπή. Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από το κράτος μέλος, με την επιφύλαξη της ευθύνης του, οποιαδήποτε τροποποίηση του κατά πρόβλεψη προϋπολογισμού και του προγράμματος θεωρεί σκόπιμη.

Υπάλληλοι της Επιτροπής μπορούν να παρακολουθούν ανά πάσα στιγμή όλες τις δραστηριότητες του οργανισμού.

Ο οργανισμός διαβιβάζει περιοδικά στο κράτος μέλος και στην Επιτροπή έκθεση για τις δραστηριότητές του. Στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρονται οι τυχόν δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο οργανισμός και να συνοδεύεται, ενδεχομένως, από προτάσεις για τη βελτίωση του καθεστώτος ελέγχου.

5. Από την 1η Νοεμβρίου 1984 και για περίοδο τριών ετών, οι πραγματικές δαπάνες του οργανισμού καλύπτονται από τον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σε ποσοστό:

- 100 % για τα δύο πρώτα χρόνια, μέχρι συνολικού ποσού 14 εκατομμυρίων ECU για τον οργανισμό που θα συσταθεί στην Ιταλία, και 7 εκατομμυρίων ECU για τον οργανισμό που θα συσταθεί στην Ελλάδα,

- 50 % για τον τρίτο χρόνο.

Τα κράτη μέλη έχουν την ευχέρεια, υπό όρους που θα καθοριστούν σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 38 του κανονισμού αριθ. 136/66/ΕΟΚ, να καλύπτουν ένα μέρος των οικονομικών υποχρεώσεων που τους αναλογούν παρακρατώντας ένα ποσό από τις κοινοτικές ενισχύσεις που χορηγούνται στον τομέα του ελαιολάδου.

Πριν από την 1η Ιανουαρίου 1987, το Συμβούλιο, μετά από πρόταση της Επιτροπής, θεσπίζει με ειδική πλειοψηφία τη μέθοδο χρηματοδότησης αυτών των δαπανών από την περίοδο εμπορίας 1987/88 και στο εξής.

6. Το ετήσιο ποσό που αντιπροσωπεύει τις πραγματικές δαπάνες, που αναφέρονται στην παράγραφο 5, αποφασίζεται από την Επιτροπή με βάση τα στοιχεία που παρέχουν τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη Το ποσό αυτό χορηγείται αφού διαπιστώσει η Επιτροπή ότι ο εν λόγω οργανισμός έχει συσταθεί και εκπληρώσει τα καθήκοντά του.

Για να διευκολυνθεί η σύσταση και η λειτουργία του οργανισμού, το εν λόγω ποσό μπορεί να προκαταβληθεί σε δόσεις κατά τη διάρκεια του έτους με βάση τον ετήσιο προϋπολογισμό του οργανισμού, ο οποίος καταρτίζεται με τη συμφωνία του κράτους μέλους και της Επιτροπής πριν από το τέλος Οκτωβρίου κάθε επόμενου έτους.

Άρθρο 2

Δυνάμει του άρθρου 11α του κανονισμού αριθ. 136/66/ΕΟΚ τα κράτη μέλη παραγωγής λαμβάνουν τα κατάλληλα ειδικά μέτρα προκειμένου να επιβάλλονται κυρώσεις για κάθε παράβαση του κατεστώτος ενίσχυσης στην παραγωγή, και ιδίως όταν διαπιστώνεται ότι:

α) τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δήλωση καλλιέργειας που αναφέρεται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2261/84 δεν αντιστοιχούν στην πραγματική κατάσταση·

β) η ποσότητα ελαίου για την οποία μπορεί να χορηγηθεί ενίσχυση είναι μικρότερη από την ποσότητα που ζητούν οι ελαιοκαλλιεργητές που είναι μέλη οργάνωσης παραγωγών και οι οποίοι δικαιούνται να λάβουν ενίσχυση σε συνάρτηση με την ποσότητα ελαιολάδου που πράγματι παρήχθη·

γ) οργάνωση παραγωγών ή ένωση δεν τήρησε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό·

δ) ελαιοτριβείο δεν τήρησε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 3

1. Για να υλοποιήσουν τις διατάξεις του άρθρου 2, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τα ακόλουθα τουλάχιστον ειδικά μέτρα:

α) στην περίπτωση που προβλέπεται στο άρθρο 2 στοιχείο α), εάν από την ανακριβή δήλωση καλλιέργειας προκύπτει αύξηση του παραγωγικού δυναμικού του συγκεκριμένου ελαιοκαλλιεργητή, η οποία δεν αντιστοιχεί στην πραγματική κατάσταση του επικρατεί, ο ελαιοκαλλιεργητής αυτός οφείλει να πληρώσει ποσό οριζόμενο σε συνάρτηση με την προκύπτουσα αύξηση του παραγωγικού δυναμικού και αρκετά αποτρεπτικό·

β) στην περίπτωση που προβλέπεται στο άρθρο 2 στοιχείο β), το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος ανακτά τα ποσά που τυχόν έχουν καταβληθεί αντικανονικά δυνάμει της ενίσχυσης και ο συγκεκριμένος ελαιοκαλλιεργητής οφείλει να πληρώσει ποσό οριζόμενο σε συνάρτηση με το ποσό της ενίσχυσης που ζητήθηκε για τις ποσότητες ελαίου για τις οποίες δεν αναγνωρίστηκε το δικαίωμα για ενίσχυση, και αρκετά αποτρεπτικό.

2. Στην περίπτωση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 20γ του κανονισμού αριθ. 136/66/ΕΟΚ, η οργάνωση παραγωγών της οποίας ο ελαιοκαλλιεργητής είναι μέλος είναι αλληλέγγυα υπεύθυνη για την πληρωμή των ποσών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, εάν δεν έχει ελέγξει ορθά, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της, την αίτηση ατομικής ενίσχυσης και τη δήλωση καλλιέργειας.

3. Εάν, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, οι παρατυπίες που διαπιστώθηκαν έχουν ασήμαντες επιπτώσεις, τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη μπορούν να μη ζητήσουν από τους ελαιοκαλλιεργητές την καταβολή των ποσών που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Άρθρο 4

1. Στην περίπτωση που μια οργάνωση ή μια ένωση δεν πραγματοποίησε τους ελέγχους που της έχουν ανατεθεί δυνάμει των άρθρων 6, 8 και 10 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2261/84, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος αίρει την αναγνώριση για χρονικό διάστημα από μία μέχρι πέντε περιόδους εμπορίας.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 2, αν ο έλεγχος ενός ελαιοτριβείου αποδείξει ότι υπάρχουν παρατυπίες στις οποίες περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, σημαντική μεταβολή των ποσοτήτων των συνθλιβόμενων ελιών ή των ποσοτήτων του παραγόμενου λαδιού, που προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία υλικών, ή ακόμα ελλιπής τήρηση των λογιστικών βιβλίων υλικών ή ελλιπής κοινοποίησή τους, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος ανακαλεί την έγκριση του εν λόγω ελαιοτριβείου για χρονικό διάστημα από μία μέχρι πέντε περιόδους εμπορίας.

3. Για να καθοριστεί η περίοδος ανάκλησης της αναγνώρισης ή της έγκρισης, η αρχή που είναι αρμόδια για την ανάκληση αυτή λαμβάνει υπόψη της όχι μόνο τη σοβαρότητα της παράβασης αλλά και τη διάρκειά της.

4. Κατά το χρονικό διάστημα της ανάκλησης της αναγνώρισης ή της έγκρισης, που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος δεν μπορεί να χορηγήσει νέα αναγνώριση ή νέα έγκριση μετά από αίτηση που θα αποσκοπούσε στην αποφυγή της επιβαλλόμενης κύρωσης.

Στην περίπτωση που η ανάκληση της έγκρισης ελαιοτριβείου θα είχε σοβαρές συνέπειες στη δυνατότητα σύνθλιψης ελιών σε ορισμένη ζώνη παραγωγής, είναι δυνατό να επιτραπεί η λειτουργία του ελαιοτριβείου αυτού υπό ειδικό καθεστώς.

Άρθρο 5

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος κανονισμού θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 38 του κανονισμού αριθ. 136/66/ΕΟΚ.

Άρθρο 6

Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή τα μέτρα που λαμβάνουν στα πλαίσια του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 7

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει από την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Εφαρμόζεται από την 1η Νοεμβρίου 1984.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 17 Ιουλίου 1984.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

A. DEASY

(1) ΕΕ αριθ. C 249 της 17. 9. 1983, σ. 5.

(2) ΕΕ αριθ. C 104 της 16. 4. 1984, σ. 92.

(3) ΕΕ αριθ. C 23 της 30. 1. 1984, σ. 20.

(4) ΕΕ αριθ. 172 της 30. 9. 1966, σ. 3025/66.

(5) Βλέπε σ. 1 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

(6) ΕΕ αριθ. L 94 της 28. 4. 1970, σ. 13.

(7) ΕΕ αριθ. L 367 της 31. 12. 1980, σ. 87.

(1) Βλέπε σ. 3 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.