31983R1501

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1501/83 της Επιτροπής της 9ης Ιουνίου 1983 περί της διάθεσης ορισμένων προϊόντων της αλιείας για τα οποία έχουν ληφθεί μέτρα ρύθμισης της αγοράς

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 152 της 10/06/1983 σ. 0022 - 0023
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 4 τόμος 1 σ. 0097
Ισπανική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 04 τόμος 2 σ. 0116
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 4 τόμος 1 σ. 0097
Πορτογαλική ειδική έκδοση : Κεφάλαιο 04 τόμος 2 σ. 0116


*****

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1501/83 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 9ης Ιουνίου 1983

περί διαθέσεως ορισμένων προϊόντων της αλιείας για τα οποία έχουν ληφθεί μέτρα ρυθμίσεως της αγοράς

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3796/81 του Συμβουλίου της 29ης Δεκεμβρίου 1981 περί κοινής οργανώσεως των αγορών στον τομέα των προϊόντων της αλιείας (1) και κυρίως το άρθρο 9 παράγραφος 5 και το άρθρο 13 παράγραφος 7,

Εκτιμώντας:

ότι, βάσει του άρθρου 9 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3796/81, ο προορισμός των προϊόντων τα οποία απέσυραν από την αγορά οι οργανώσεις των παραγωγών δεν πρέπει να παρακωλύει τον κανονικό ρυθμό διαθέσεως της εν λόγω παραγωγής·

ότι στις διατάξεις του άρθρου 13 του ίδιου κανονισμού περιλαμβάνεται η απαίτηση αυτή για την διάθεση ορισμένων προϊόντων, προβλέποντας τους όρους από τους οποίους εξαρτάται ο δημοσιονομικός συμψηφισμός·

ότι τα μέτρα ρυθμίσεως της αγοράς θα είναι σε ικανοποιητικό βαθμό αποτελεσματικά, μόνον εάν τα προϊόντα που έχουν αποσυρθεί δεν επανεισαχθούν στο συνηθισμένο κύκλωμα των προϊόντων αυτών· ότι, ως εκ τούτου, πρέπει να αποκλεισθεί κάθε προορισμός ο οποίος θα μπορούσε να επηρεάσει, με υποκατάσταση, το επίπεδο καταναλώσεως των προϊόντων για τα οποία δεν έχουν ληφθεί μέτρα ρυθμίσεως της αγοράς·

ότι ο παρών κανονισμός αντικαθιστά τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 697/71 της Επιτροπής (2)· ότι είναι, ως εκ τούτου, αναγκαίο να καταργηθεί ο εν λόγω κανονισμός·

ότι, τα μέτρα τα οποία προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχειρίσεως των Προϊόντων της Αλιείας,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα προϊόντα τα οποία απέσυραν από την αγορά οι οργανώσεις παραγωγών στον τομέα της αλιείας, σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3796/81 και τα οποία δεν δικαιούνται της πριμοδοτήσεως μεταφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3796/81, μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με κάποιον από τους ακόλουθους τρόπους:

α) στην κατάσταση στην οποία βρίσκονται και για κατανάλωση δωρεάν, σε αγαθοεργίες ή φιλανθρωπικά ιδρύματα, στο εσωτερικό της Κοινότητας, καθώς και σε άτομα τα οποία έχουν αναγνωριστεί από την εθνική νομοθεσία ως έχοντα δικαίωμα δημοσίας ενισχύσεως, λόγω κυρίως, ελλείψεως των αναγκαίων προς το ζείν πόρων·

β) νωπά ή κονσερβοποιημένα για διατροφή ζώων·

γ) μετά από μετατροπή σε αλεύρι χρησιμοποίηση για διατροφή ζώων·

δ) χρησιμοποίηση για άλλους, εκτός της διατροφής, σκοπούς.

Αν είναι απαραίτητο, άλλοι τρόποι διαθέσεως μπορεί να λάβουν προσωρινή έγκριση από την Επιτροπή κατόπιν αιτήσεως του Κράτους μέλους.

Άρθρο 2

1. Οι πράξεις δωρεάν διαθέσεως οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 1 α), πραγματοποιούνται υπ' ευθύνη των Κρατών μελών.

2. Η διάθεση των προϊόντων σύμφωνα με τις επιλογές που αναφέρονται στο άρθρο 1 β), γ) και δ) πραγματοποιείται σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους:

- από τη στιγμή που δεν είναι πλέον κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση, αμέσως μετά την απόσυρσή τους από την αγορά·

- τίθενται σε πώληση, κατά τις τοπικές συνήθειες και έθιμα, στην οποία έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι και κατά την οποία οι αγοραστές πρέπει να δηλώσουν πως θα χρησιμοποιήσουν τα προϊόντα μετά την αγορά.

3. Κατά την πώληση των προϊόντων, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2, εκδίδεται τιμολόγιο ή απόδειξη στο οποίο αναφέρονται κυρίως η ταυτότητα του πωλητή και του αγοραστή, ο προορισμός των προϊόντων, η τιμή πωλήσεως και η ποσότητα στην οποία έχει πωληθεί το προϊόν. Αντίτυπο του τιμολογίου αυτού ή της αποδείξεως διαβιβάζει η οργάνωση παραγωγών στις αρμόδιες αρχές του Κράτους μέλους κάθε έξι μήνες και ενδεχομένως ταυτόχρονα με την αίτηση σχετικά με την καταβολή του δημοσιονομικού συμψηφισμού ή την προκαταβολή.

4. Αν οι οργανώσεις παραγωγών αποδεικνύουν προς ικανοποίηση του ενδιαφερόμενου Κράτους μέλους ότι τα προϊόντα δεν εύρισκαν αγοραστή κατά την πώληση που προβλέπεται στην παράγραφο 2, τα προϊόντα θα παραμείνουν αχρησιμοποίητα με πρωτοβουλία των οργανώσεων παραγωγών υπό τον έλεγχο των Κρατών μελών. Οι σχετικές ποσότητες γνωστοποιούνται στις αρμόδιες

αρχές του Κράτους μέλους από τις οργανώσεις παραγωγών ανά διαστήματα που προβλέπονται στην παράγραφο 3, δεύτερη περίοδος.

Άρθρο 3

Τα Κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να προλαμβάνουν και να καταστέλλουν τις παραβάσεις του καθεστώτος που καθορίζει ο παρών κανονισμός. Βεβαιώνονται ότι τα διατιθέμενα προϊόντα δεν χρησιμοποιούνται για λόγο άλλον από αυτόν ο οποίος έχει δηλωθεί κατά την αγορά τους. Κάθε Κράτος μέλος δηλώνει στην Επιτροπή το αργότερο ένα μήνα μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την εφαρμογή του.

Άρθρο 4

Κάθε 6 μήνες τα Κράτη μέλη αποστέλλουν στην Επιτροπή έναν πίνακα στον οποίο εμφαίνονται οι διατεθείσες ποσότητες ανά προϊόν και ανά επιλογή όπως αναφέρεται στο άρθρο 1, κατά το προηγούμενο εξάμηνο, καθώς και οι τιμές πωλήσεως.

Άρθρο 5

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 697/71 καταργείται.

Άρθρο 6

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε Κράτος μέλος.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 9 Ιουνίου 1983.

Για την Επιτροπή

Γεώργιος ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ αριθ. L 379 της 31. 12. 1981, σ. 1.

(2) ΕΕ αριθ. L 77 της 1. 4. 1971, σ. 69.