31979R0954

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 954/79 του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 1979 περί επικυρώσεως από τα κράτη μέλη της συμβάσεως των Ηνωμένων Εθνών «περί του Κώδικος Συμπεριφοράς των CONFERENCES Τακτικών Γραμμών ή της προσχωρήσεως των κρατών μελών στη σύμβαση»

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 121 της 17/05/1979 σ. 0001 - 0004
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 7 τόμος 2 σ. 0106
Ελληνική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 11 τόμος 13 σ. 0228
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 7 τόμος 2 σ. 0106
Ισπανική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 07 τόμος 2 σ. 0183
Πορτογαλική ειδική έκδοση : Κεφάλαιο 07 τόμος 2 σ. 0183


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 954/79 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Μαΐου 1979 περί επικυρώσεως από τα Κράτη μέλη της συμβάσεως των Ηνωμένων Εθνών "περί του Κώδικος Συμπεριφοράς των Conferences Τακτικών Γραμμών ή της προσχωρήσεως των Κρατών μελών στη σύμβαση"

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και ιδίως το άρθρο 84 παράγραφος 2,

το σχέδιο κανονισμού που υπεβλήθη απο την Επιτροπή,

τη γνώμη της Συνελεύσεως(1),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(2),

Εκτιμώντας:

ότι η συνθήκη σχετικά με τον Κώδικα Συμπεριφοράς των Conferences Τακτικών Γραμμών έχει καταρτισθεί από μία διάσκεψη που συνεκλήθη υπό την αιγίδα της Διασκέψεως των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη και είναι ανοικτή για επικύρωση ή προσχώρηση-

ότι τα θέματα που ρυθμίζονται από τον Κώδικα Συμπεριφοράς είναι σημαντικά όχι μόνο για τα Κράτη μέλη αλλά και για την Κοινότητα, ιδίως από απόψεως ναυτιλιακών και εμπορικών συναλλαγών, και προέχει συνεπώς να υιοθετηθεί μία κοινή θέση ως προς τον Κώδικα αυτό-

ότι αυτή η κοινή θέση πρέπει να σέβεται τις αρχές και τους αντικειμενικούς σκοπούς της συνθήκης και να αποτελεί αξιόλογη συνεισφορά προς ανταπόκριση στις προσδοκίες των αναπτυσσομένων χωρών στο πεδίο των θαλασσίων μεταφορών, επιδιώκοντας ταυτόχρονα τον αντικειμενικό σκοπό της διατηρήσεως σε ισχύ στον τομέα αυτό, των εμπορικών αρχών που εφαρμόζονται από τις ναυτιλιακές εταιρίες τακτικών γραμμών των χωρών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Αναπτύξεως (ΟΟΣΑ) και στα πλαίσια των ναυτιλιακών συναλλαγών μεταξύ των χωρών αυτών-

ότι για την εξασφάλιση της τηρήσεως αυτών των αρχών και αντικειμενικών σκοπών, εφ' όσον ο Κώδικας Συμπεριφοράς δεν προβλέπει διατάξεις που να επιτρέπουν την προσχώρηση αυτής ταύτης της Κοινότητος, προέχει τα Κράτη μέλη να επικυρώσουν τον Κώδικα αυτό ή να προσχωρήσουν σε αυτόν υπό την επιφύλαξη ορισμένων διευθετήσεων που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό-

ότι αναγνωρίζεται ο σταθεροποιητικός ρόλος των conferences στην εξασφάλιση υπηρεσιών που να παρέχουν εμπιστοσύνη στους φορτωτές, αλλά και ότι είναι αναγκαίο να αποφευχθούν από πλευράς των conferences, ενδεχόμενες παραβάσεις των κανόνων ανταγωνισμού της συνθήκης- ότι η Επιτροπή θα παρουσιάσει κατά συνέπεια στο Συμβούλιο μία πρόταση για ένα κανονισμό περί εφαρμογής των κανόνων αυτών στις θαλάσσιες μεταφορές,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1. Κατά την επικύρωση της συμβάσεως των Ηνωμένων Εθνών περί του Κώδικος Συμπεριφοράς των Conferences Τακτικών Γραμμών ή κατά την προσχώρηση σε αυτήν, τα Κράτη μέλη θα πληροφορούν το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών εγγράφως ότι αυτή η επικύρωση ή προσχώρηση έλαβε χώρα σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

2. Το όργανο επικυρώσεως ή προσχωρήσεως θα συνοδεύεται από τις επιφυλάξεις που ορίζονται στο παράρτημα 1.

Άρθρο 2

1. Στην περίπτωση μίας υπάρχουσας conference, κάθε ομάδα ναυτιλιακών εταιριών τακτικών γραμμών της ιδίας εθνικότητος που είναι μέλη της, θα καθορίζει με εμπορικές διαπραγματεύσεις με μία άλλη ναυτιλιακή εταιρία τακτικών γραμμών της εθνικότητος αυτής αν η τελευταία είναι ικανή να μετέχει σαν εθνική ναυτιλιακή εταιρία τακτικών γραμμών στην εν λόγω conference.

Στην περίπτωση δημιουργίας μίας νέας conference, οι ναυτιλιακές εταιρίες τακτικών γραμμών της ιδίας εθνικότητος καθορίζουν με εμπορική διαπραγμάτευση ποιά από αυτές θα είναι ικανή να μετέχει σαν εθνική ναυτιλιακή εταιρία τακτικών γραμμών στη μελλοντική conference-

2. Στην περίπτωση όπου οι διαπραγματεύσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, δεν καταλήγουν σε συμφωνία, κάθε Κράτος μέλος δύναται, κατόπιν αιτήσεως μία εκ των ενδιαφερομένων εταιριών τακτικών γραμμών και αφού έχει ακούσει το σύνολο των εταιριών αυτών, να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την ρύθμιση της διαφοράς.

3. Κάθε Κράτος μέλος εξασφαλίζει ώστε όλες οι ναυτιλιακές εταιρίες τακτικών γραμμών που εκμεταλλεύονται πλοία και οι οποίες είναι εγκατεστημένες στο έδαφός του σύμφωνα με την συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος, να έχουν την ίδια μεταχείριση με τις εταιρίες τακτικών γραμμών που έχουν το κεντρικό γραφείο της διαχειρίσεώς τους στο έδαφος του και των οποίων ο πραγματικός έλεγχος ασκείται επί του τελευταίου.

Άρθρο 3

1. Όπου μία conference τακτικών γραμμών εκμεταλλεύεται μία κοινοπραξία ή συμφωνία προσορμίσεων, απόπλων και/ή κατανομής φορτίων υπό οποιαδήποτε μορφή, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Κώδικος Συμπεριφοράς, ο όγκος του φορτίου τον οποίο δικαιούται βάσει του Κώδικος η ομάδα εθνικών ναυτιλιακών εταιριών τακτικών γραμμών κάθε Κράτους μέλους που συμμετέχει στη μεταφορά αυτή, ή οι ναυτιλιακές εταιρίες τακτικών γραμμών των Κρατών μελών που συμμετέχουν στη μεταφορά αυτή σαν ναυτιλιακές εταιρίες τακτικών γραμμών τρίτων χωρών, θα ανακατανέμεται, εκτός αν αποφασισθεί διαφορετικά από όλες τις εταιρίες τακτικών γραμμών οι οποίες είναι μέλη της Conference και συμμετέχουν στους παρόντες κανόνες ανακατανομής. Αυτή η ανακατανομή των μεριδίων φορτίου πραγματοποιείται βάσει ομόφωνης αποφάσεως από τις ναυτιλιακές εταιρίες τακτικών γραμμών οι οποίες είναι μέλη της conference και συμμετέχουν στην ανακατανομή αυτή με σκοπό όλες αυτές οι εταιρίες τακτικών γραμμών να μεταφέρουν ένα δίκαιο μερίδιο των μεταφορών της conference.

2. Το μερίδιο που τελικά χορηγείται σε κάθε συμμετέχοντα ορίζεται διά της εφαρμογής εμπορικών αρχών, λαμβάνοντας υπόψη ειδικώτερα:

α) τον όγκο του φορτίου που μεταφέρεται από την conference και παράγεται από τα Κράτη μέλη των οποίων οι μεταφορές εξασφαλίζονται από αυτή-

β) την παρελθούσα επίδοση των ναυτιλιακών εταιριών τακτικών γραμμών στις μεταφορές που καλύπτονται από την κοινοπραξία-

γ) τον όγκο του φορτίου που μεταφέρεται από την conference και διακινείται μέσω των λιμένων των Κρατών μελών-

δ) τις ανάγκες των φορτωτών των οποίων τα φορτία μεταφέρονται από την conference.

3. Αν δεν επιτευχθεί συμφωνία για την ανακατανομή των φορτίων που αναφέρεται στην παράγραφο 1, το θέμα υποβάλλεται κατόπιν αιτήσεως ενός των μερών, σε συμβιβασμό σύμφωνα με την διαδικασία που παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙ. Κάθε διαφορά που δεν ρυθμίζεται με την διαδικασία του συμβιβασμού δύναται κατόπιν συμφωνίας των μερών, που υποβάλλεται σε διαιτησία. Στην περίπτωση αυτή η απόφαση του διαιτητού δεσμεύει τα μέρη.

4. Τα μερίδια που κατανέμονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2 και 3 αναθεωρούνται τακτικά κατά διαστήματα που καθορίζονται εκ των προτέρων λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που παρατίθενται στην παράγραφο 2 και ιδίως από απόψεως παροχής καταλλήλων και επαρκών υπηρεσιών στους φορτωτές.

Άρθρο 4

1. Στις μεταφορές μιας conference, μεταξύ ενός Κράτους μέλους της Κοινότητος και ενός Κράτους που είναι συμβαλλόμενο μέρος στον Κώδικα Συμπεριφοράς και που δεν είναι χώρα του ΟΟΣΑ, μία ναυτιλιακή εταιρία τακτικών γραμμών μιας άλλης χώρας του ΟΟΣΑ που επιθυμεί να μετάσχει στην ανακατανομή που προβλέπεται στο άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού δύναται να το πράξει υπό την προϋπόθεση αμοιβαιότητος που καθορίζεται σε κυβερνητικό ή εφοπλιστικό επίπεδο.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, το άρθρο 2 του Κώδικος Συμπεριφοράς δεν εφαρμόζεται στις μεταφορές της conference μεταξύ των Κρατών μελών και βάσει αμοιβαιότητος, μεταξύ αυτών των Κρατών και των άλλων χωρών του ΟΟΣΑ που είναι μέρη του Κώδικος.

3. Η παράγραφος 2 του παρόντος άρθρου δεν θίγει τις δυνατότητες συμμετοχής σαν ναυτιλιακές εταιρίες τακτικών γραμμών τρίτης χώρας στις μεταφορές αυτές σύμφωνα με τις αρχές που τίθενται στο άρθρο 2 του Κώδικος Συμπεριφοράς, των ναυτιλιακών εταιριών τακτικών γραμμών μιας αναπτυσσομένης χώρας που είναι αναγνωρισμένες σαν εθνικές ναυτιλιακές εταιρίες τακτικών γραμμών σύμφωνα με τους όρους του Κώδικος και οι οποίες είναι:

α) ήδη μέλη μίας conference που εξυπηρετεί τις μεταφορές αυτές, ή

β) δεκτές σε μία τέτοια conference σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 3 του Κώδικος.

4. Το άρθρο 3 και το άρθρο 14 παράγραφος 9 του Κώδικος Συμπεριφοράς δεν εφαρμόζονται στις μεταφορές της conference μεταξύ των Κρατών μελών και βάσει αμοιβαιότητος, μεταξύ των Κρατών αυτών και των άλλων χωρών του ΟΟΣΑ που είναι μέρη του Κώδικος.

5. Στις μεταφορές της conference μεταξύ των Κρατών μελών καθώς και μεταξύ των Κρατών αυτών και των αλλων χωρών του ΟΟΣΑ που είναι μέρη του Κώδικος Συμπεριφοράς, οι φορτωτές και οι πλοιοκτήτες των Κρατών μελών δεν επιμένουν στην εφαρμογή των διαδικασιών του διακανονισμού διαφορών που προβλέπονται στο κεφάλαιο VI του Κώδικος για τις αμοιβαίες σχέσεις τους ή, βάσει αμοιβαιότητος, έναντι των φορτωτών και των πλοιοκτητών των άλλων χωρών του ΟΟΣΑ, αν έχουν συμφωνηθεί μεταξύ τους άλλες διαδικασίες διακανονισμού των διαφορών. Ιδίως ως επωφελούνται πλήρως των δυνατοτήτων που παρέχει το άρθρο 25 παράγραφοι 1 και 2 του Κώδικος για τη ρύθμιση των διαφορών σύμφωνα με διαδικασίες άλλες από εκείνες που προβλέπονται στο κεφάλαιο VI του Κώδικος.

Άρθρο 5

Για τη λήψη αποφάσεων, σχετικά με θέματα οριζόμενα στη συμφωνία της conference που αφορούν τις μεταφορές ενός Κράτους μέλους και αποφάσεων άλλων από εκείνες που αναφέρονται στο άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού οι εθνικές ναυτιλιακές εταιρίες τακτικών γραμμών του Κράτους αυτού συμβουλεύονται όλες τις άλλες εταιρίες τακτικών γραμμών της Κοινότητος που είναι μέλη της conference πριν δώσουν ή αρνηθούν τη συγκατάθεσή τους.

Άρθρο 6

Τα Κράτη μέλη εκδίδουν στον κατάλληλο χρόνο, και κατόπιν διαβουλεύσεως με την Επιτροπή, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε Κράτος μέλος.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 15 Μαΐου 1979.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

R. BOULIN

(1) ΕΕ αριθ. A 131 της 5.6.1978, σ. 34

(2) ΕΕ αριθ. A 269 της 13.11.1978, σ. 46.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ Τα Κράτη μέλη, κατά την επικύρωση της συμβάσεως ή την προσχώρηση σε αυτή, διατυπώνουν τις τρείς επιφυλάξεις και την ερμηνευτική επιφύλαξη που καθορίζονται κατωτέρω:

1. Για την εφαρμογή του Κώδικος Συμπεριφοράς, ο όρος "εθνική ναυτιλιακή εταιρία τακτικών γραμμών", στην περίπτωση ενός Κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος, δύναται να περιλαμβάνει κάθε ναυτιλιακή εταιρία τακτικών γραμμών που εκμεταλλεύεται πλοία και που είναι εγκατεστημένη στο έδαφος αυτού του Κράτους μέλους σύμφωνα με την συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος.

2. α) Με την επιφύλαξη του κειμένου υπό β) το άρθρο 2 του Κώδικος Συμπεριφοράς δεν εφαρμόζεται στις μεταφορές της conference μεταξύ των Κρατών μελών της Κοινότητος και, βάσει αμοιβαιότητος, μεταξύ των Κρατών αυτών και των άλλων χωρών του ΟΟΣΑ που είναι μέρη του Κώδικος.

β) Το κείμενο υπό α) δεν θίγει τις δυνατότητες συμμετοχής σαν ναυτιλιακής εταιρίας τακτικών γραμμών τρίτης χώρας στις μεταφορές αυτές, σύμφωνα με τις αρχές που τίθενται στο άρθρο 2 του Κώδικος, των ναυτιλιακών εταιριών τακτικών γραμμών μίας αναπτυσσόμενης χώρας που αναγνωρίζονται σαν εθνικές ναυτιλιακές εταιρίες τακτικών γραμμών κατά τους όρους του Κώδικος και που είναι:

ι) ήδη μέλη μιας conference που εξυπηρετεί αυτές τις μεταφορές, ή

ιι) δεκτές σε μια τέτοια conference σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 3 του Κώδικος.

3. Τα άρθρα 3 και 14 παράγραφος 9 του Κώδικος Συμπεριφοράς δεν εφαρμόζονται στις μεταφορές της conference μεταξύ των Κρατών μελών της Κοινότητος και, βάσει αμοιβαιότητος, μεταξύ των Κρατών αυτών και των άλλων χωρών του ΟΟΣΑ που είναι μέρη του Κώδικος.

4. Στις μεταφορές όπου το άρθρο 3 του Κώδικος Συμπεριφοράς εφαρμόζεται, η τελευταία φράση του άρθρου αυτού, ερμηνεύεται υπό την έννοια ότι:

α) οι δύο ομάδες εθνικών ναυτιλιακών εταιριών τακτικών γραμμών συντονίζουν τις θέσεις τους πριν ψηφίσουν για τα θέματα που αφορούν τις μεταφορές μεταξύ των δύο χωρών τους-

β) η φράση αυτή εφαρμόζεται μόνο στα θέματα που η συμφωνία της conference αναγνωρίζει ως απαιτούμενη τη συγκατάθεση των δύο ενδιαφερομένων ομάδων των εθνικών ναυτιλιακών εταιριών τακτικών γραμμών και όχι σε όλα τα θέματα που καλύπτονται από την συμφωνία της conference.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Τα διαφωνούντα μέρη θα διορίζουν έναν ή περισσότερους συμβιβαστές.

Αν αποτύχουν να συμφωνήσουν στο θέμα αυτό, καθένα από τα διαφωνούντα μέρη διορίζει ένα συμβιβαστή και οι συμβιβαστές που διορίζονται κατ' αυτόν τον τρόπο εκλέγουν από κοινού έναν άλλο ο οποίος θα ενεργεί ως πρόεδρος. Αν το ένα από τα μέρη δεν διορίσει συμβιβαστή ή αν οι συμβιβαστές που έχουν διορισθεί από τα μέρη δεν δυνηθούν να συμφωνήσουν για την εκλογή προέδρου, τότε ο Πρόεδρος του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου προβαίνει, κατόπιν αιτήσεως ενός των μερών, στους αναγκαίους διορισμούς.

Οι συμβιβαστές καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη ρύθμιση της διαφοράς. Αυτοί θα αποφασίζουν για την ακολουθητέα διαδικασία. Η αμοιβή τους θα πληρώνεται από τα διαφωνούντα μέρη.