31978L0548

Οδηγία 78/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 1978 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στη θέρμανση του θαλάμου επιβατών των οχημάτων με κινητήρα

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 168 της 26/06/1978 σ. 0040 - 0044
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 13 τόμος 8 σ. 0140
Ελληνική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 13 τόμος 7 σ. 0125
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 13 τόμος 8 σ. 0140
Ισπανική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 13 τόμος 8 σ. 0190
Πορτογαλική ειδική έκδοση : Κεφάλαιο 13 τόμος 8 σ. 0190


ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Ιουνίου 1978 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών Μελών των αναφερομένων στη θέρμανση του θαλάμου επιβατών των οχημάτων με κινητήρα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και ιδίως το άρθρο 100,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη της Συνελεύσεως(1),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(2),

Εκτιμώντας:

ότι οι τεχνικές προδιαγραφές των εθνικών νομοθεσιών τις οποίες πρέπει να πληρούν τα οχήματα με κινητήρα, αφορούν μεταξύ άλλων τη θέρμανση των οχημάτων με κινητήρα-

ότι οι προδιαγραφές αυτές διαφέρουν από το ένα Κράτος Μέλος στο άλλο και ως εκ τούτου είναι ανάγκη οι ίδιες προδιαγραφές να θεσπισθούν από όλα τα Κράτη Μέλη είτε συμπληρωματικά είτε σε αντικατάσταση των υφισταμένων ρυθμίσεων, ιδίως για να καταστεί δυνατή η εφαρμογή, για κάθε τύπο οχήματος, της διαδικασίας εγκρίσεως ΕΟΚ που αποτελεί το αντικείμενο της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 6ης Φεβρουαρίου 1970, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών Μελών όσον αφορά στην έγκριση των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους(3), ως ετροποποιήθη τελευταίως από την οδηγία 78/547/ΕΟΚ(4)-

ότι η προσέγγιση των εθνικών νομοθεσιών περί των οχημάτων με κινητήρα περιλαμβάνει αναγνώριση μεταξύ των Κρατών Μελών των διενεργηθέντων ελέγχων στο κάθε ένα από αυτά με βάση τις κοινές προδιαγραφές,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Ως όχημα, κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας, νοείται κάθε όχημα με κινητήρα της κατηγορίας M1, προσδιοριζομένης στο παράρτημα I της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ, προοριζόμενο να κυκλοφορεί επί οδού που έχει τουλάχιστον τέσσερεις τροχούς και εκ κατασκευής μεγίστη ταχύτητα μεγαλύτερη των 25 km/h.

Άρθρο 2

Τα Κράτη Μέλη δεν δύνανται να αρνηθούν την έγκριση ΕΟΚ ή την έγκριση από εθνικής πλευράς ενός οχήματος για λόγους που αφορούν στην θέρμανση του θαλάμου επιβατών αν αυτή ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές του παραρτήματος I.

Άρθρο 3

Τα Κράτη Μέλη δεν δύνανται να αρνηθούν ή να απαγορεύσουν την πώληση, την καταχώρηση στα μητρώα, τη θέση σε κυκλοφορία ή τη χρήση των οχημάτων για λόγους που αφορούν στην θέρμανση του θαλάμου επιβατών αν αυτή ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές του παραρτήματος I.

Άρθρο 4

Οι τροποποιήσεις οι οποίες είναι αναγκαίες για να προσαρμοσθούν στην τεχνική πρόοδο οι προδιαγραφές των παραρτημάτων εκδίδονται σύμφωνα με την προβλεπομένη στο άρθρο 13 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ διαδικασία.

Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται επίσης κατά την ενσωμάτωση στην παρούσα οδηγία διατάξεων που αφορούν στα συμπληρωματικά συστήματα θερμάνσεως που προορίζονται να τοποθετηθούν στο όχημα κατά τρόπο μόνιμο.

Άρθρο 5

1. Τα Κράτη Μέλη θέτουν σε ισχύ τις διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία εντός προθεσμίας δεκαοκτώ μηνών από της κοινοποιήσεώς της. Ενημερώνουν περί αυτού αμέσως την Επιτροπή.

2. Τα Κράτη Μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων του εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 6

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα Κράτη Μέλη.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις 12 Ιουνίου 1978.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

K. OLESEN

(1) ΕΕ αριθ. Α 118 της 16.5.1977, σ. 29.

(2) ΕΕ αριθ. Α 114 της 11.5.1977, σ. 6.

(3) ΕΕ αριθ. Ν 42 της 23.2.1970, σ. 1.

(4) ΕΕ αριθ. Ν 168 της 26.6.1978, σ. 39.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

1. ΟΡΙΣΜΟΣ

Κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας, ως "σύστημα θερμάνσεως του θαλάμου επιβατών του οχήματος", νοείται κάθε διάταξη που επιτρέπει την αύξηση της θερμοκρασίας στον χώρο που προορίζεται για τους επιβάτες του οχήματος και που λειτουργεί δια θερμότητος που προέρχεται από τον κινητήρα του οχήματος.

2. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

2.1. Κάθε όχημα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με σύστημα θερμάνσεως του θαλάμου επιβατών.

2.2. Στα οχήματα τα εφοδιασμένα με σύστημα θερμάνσεως του θαλάμου επιβατών που χρησιμοποιεί τη θερμότητα, είτε των καυσαερίων, είτε του αέρος ψύξεως του κινητήρα, το σύστημα αυτό πρέπει να έχει σχεδιασθεί κατά τρόπο ώστε:

2.2.1. ο εισερχόμενος στον θάλαμο επιβατών θερμανθείς αήρ, να μην περιέχει περισσότερα καυσαέρια από όσα ο αέρας του περιβάλλοντος στην εξωτερική οπή εισόδου του οχήματος-

2.2.2. οι επιβάτες του οχήματος να μη δύνανται να έλθουν σε επαφή, κατά την κανονική οδική χρήση του οχήματος, μετά των τμημάτων της διατάξεως αυτής που είναι δυνατό να τους προκαλέσουν εγκαύματα. Η συνθήκη αυτή θεωρείται ότι πληρούται αν τα τμήματα αυτά δεν προσεγγίζουν τη θερμοκρασία των 60 oC-

2.2.3. ο εισερχόμενος στο θάλαμο επιβατών θερμός αέρας να μη δύναται να λάβει θερμοκρασίες ικανές να προκαλέσουν εγκαύματα στους επιβάτες. Η διάταξη αυτή θεωρείται ότι πληρούται όταν η διαφορά μεταξύ της θερμοκρασίας του εισερχομένου στο θάλαμο επιβατών θερμού αέρος και της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος δεν υπερβαίνει τους 110 oC.

2.3. Όσον αφορά στα συστήματα θερμάνσεως που περιλαμβάνουν ένα εναλλακτήρα θερμότητος του οποίου το πρωτεύον κύκλωμα διαρρέεται από τα καυσαέρια ή από το μολυσμένο αέρα, οι συνθήκες του σημείου 2.2.1. θεωρείται ότι πληρούνται αν τηρούνται οι ακόλουθες προδιαγραφές:

2.3.1. η στεγανότης των τοιχωμάτων του πρωτεύοντος κυκλώματος του εναλλακτήρα πρέπει να εξασφαλίζεται σε κάθε πίεση ίση ή μικρότερη των 2 bar

2.3.2. τα τοιχώματα του πρωτεύοντος κυκλώματος του εναλλακτήρα δεν πρέπει να περιέχουν συναρμογές δυνάμενες να αποσυναρμολογηθούν-

2.3.3. το τοίχωμα του εναλλακτήρα θερμότητος που δέχεται τη θερμότητα των καυσαερίων πρέπει να έχει, το τμήμα στο οποίο πραγματοποιείται η μεταφορά της θερμότητος, ένα ελάχιστο πάχος 2 χιλιοστομέρων, όταν συνίσταται εκ χαλύβων που δεν είναι κράματα-

2.3.3.1. όταν χρησιμοποιούνται άλλα υλικά (στα οποία συμπεριλαμβάνονται σύνθετα υλικά ή τα υλικά επιχρίσεως), το πάχος του τοιχώματος αυτού πρέπει να υπολογισθεί κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζει στον εναλλακτήρα την ίδια διάρκεια ζωής όπως στην περίπτωση που προβλέπεται στο σημείο 2.3.3-

2.3.3.2. αν το τμήμα του εναλλακτήρα στο οποίο πραγματοποιείται η μεταφορά της θερμότητας είναι σμαλτωμένο, το τοίχωμα επί του οποίου τοποθετείται αυτό το επίχρισμα (του σμάλτου) πρέπει να έχει πάχος τουλάχιστον 1 χιλιοστομέτρου. Το επίχρισμα αυτό δεν πρέπει να ειναι πορώδες, πρέπει δε να είναι ανθεκτικό και στεγανό-

2.3.4. ο σωλήν εξατμίσεως πρέπει να περιέχει μία ζώνη ενδεικτική της διαβρώσεως. Η ζώνη αυτή, μήκους τουλάχιστον 30 χιλιοστομέτρων, πρέπει να ευρίσκεται ευθύς αμέσως μετά την έξοδο του εναλλακτήρα θερμότητος και να είναι πάντοτε ακάλυπτη και ευκόλου προσβάσεως-

2.3.4.1. το πάχος του τοιχώματος της ζώνης αυτής δεν πρέπει να είναι ανώτερο του πάχους των σωλήνων απαγωγής των καυσαερίων που ευρίσκονται στο εσωτερικό του εναλλακτήρα θερμότητος. Τα υλικά και οι ιδιότητες της επιφανείας της ζώνης αυτής πρέπει να είναι ισοδύναμα προς αυτά των σωλήνων αυτών-

2.3.4.2. αν ο εναλλακτήρας θερμότητος σχηματίζει μία ενότητα με τον σιγαστήρα της διατάξεως εξατμίσεως του οχήματος, το εξωτερικό τοίχωμα αυτού του τελευταίου πρέπει να θεωρείται ως η ζώνη επί της οποίας πρέπει να δημιουργείται μία ενδεχομένη διάβρωση και η οποία πραγματοποιείται συμφώνως προς το σημείο 2.3.4.1.

2.4. Όσον αφορά τα συστήματα θερμάνσεως που χρησιμοποιούν τον αέρα ψύξεως του κινητήρα ως αέρα θερμάνσεως, οι συνθήκες του σημείου 2.2.1. θεωρείται ότι πληρούνται αν τηρούνται οι ακόλουθες προδιαγραφές:

2.4.1. το τμήμα του αέρος ψύξεως το οποίο δεν έρχεται σε επαφή παρά μόνο με τις επιφάνειες του κινητήρα που δεν περιέχουν αποσυναρμολογούμενα σύνολα δύναται να χρησιμοποιηθεί σαν αέρας θερμάνσεως χωρίς εναλλακτήρα θερμότητος. Οι συναρμογές των τοιχωμάτων του κυκλώματος αυτού του τμήματος του αέρος ψύξεως με τις επιφάνειες τις χρησιμοποιούμενες για τη μεταφορά θερμότητος πρέπει να είναι στεγανές ως προς τα αέρια και ανθεκτικές ως προς το έλαιο. Οι συνθήκες αυτές θεωρείται ότι πληρούνται ιδίως όταν,

2.4.1.1. ένας αεραγωγός γύρω από κάθε σπινθηριστή απάγει τις ενδεχόμενες διαρροές στο εξωτερικό του κυκλώματος του αέρος θερμάνσεως-

2.4.1.2. ο σύνδεσμος μεταξύ της κυλινδροκεφαλής ή του κυλίνδρου και της σωληνώσεως εξατμίσεως κείται εκτός του κυκλώματος του αέρος θερμάνσεως-

2.4.1.3. μεταξύ της κυλινδροκεφαλής και του κυλίνδρου υπάρχει διπλή στεγανότης, μετά απαγωγής των ενδεχομένων διαρροών που προέρχονται από τον πρώτο σύνδεσμο εκτός του κυκλώματος του αέρος θερμάνσεως,

είτε

η στεγανότης μεταξύ της κυλινδροκεφαλής και του κυλίνδρου εξασφαλίζεται ακόμα και όταν τα περικόχλια στερεώσεως της κυλινδροκεφαλής έχουν συσφιχθεί εν ψυχρώ κατά το ένα τρίτο της ονομαστικής ροπής στρέψεως που προδιαγράφεται από τον κατασκευαστή,

είτε

η ζώνη συνδέσεως της κυλινδροκεφαλής με τον κύλινδρο κείται εκτός του κυκλώματος του αέρος θερμάνσεως.

3. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ

3.1. Η αίτηση εγκρίσεως ΕΟΚ ενός τύπου οχημάτων όσον αφορά την θέρμανση του θαλάμου επιβατών κατατίθεται υπό του κατασκευαστού του οχήματος ή υπό του εντολοδόχου του.

3.2. Συνοδεύεται από τις ακόλουθες ενδείξεις και αναφερόμενα στοιχεία εις τριπλούν:

3.2.1. στην περίπτωση ενός συστήματος θερμάνσεως που χρησιμοποιεί τη θερμότητα του υγρού ψύξεως του κινητήρα:

- σύντομη περιγραφή του τύπου οχήματος όσον αφορά στη θέρμανση του θαλάμου επιβατών. Οι τύποι κινητήρα και το σύστημα θερμάνσεως πρέπει να υποδεικνύονται-

3.2.2. στην περίπτωση ενός συστήματος θερμάνσεως που χρησιμοποιεί τη θερμότητα των καυσαερίων ή του αέρος ψύξεως του κινητήρα:

- λεπτομερή περιγραφή του τύπου οχήματος όσον αφορά τη θέρμανση του θαλάμου επιβατών. Οι τύποι κινητήρα πρέπει να υποδεικνύονται-

- σχέδιο του συνόλου του συστήματος θερμάνσεως και υπόδειξη της θέσεώς του εντός του οχήματος.

3.3. Στην περίπτωση ενός συστήματος θερμάνσεως προσδιοριζομένου στο σημείο 2.3., η τεχνική υπηρεσία δύναται να απαιτήσει ένα δείγμα του χρησιμοποιουμένου στο σύστημα αυτό εναλλακτήρα θερμότητος και/ή κάθε έγγραφο που αποδεικνύει ότι ο εναλλακτήρας αυτός είναι σύμφωνος προς τις προδιαγραφές του σημείου 2.3..

3.4. Στην περίπτωση ενός συστήματος θερμάνσεως προσδιοριζομένου στο σημείο 2.3, ή 2.4, ένα όχημα αντιπροσωπευτικό του προς έγκριση τύπου οχήματος πρέπει να παρουσιάζεται στην επιφορτισμένη των δοκιμών εγκρίσεως τεχνική υπηρεσία.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ [(Μέγιστο σχήμα χάρτου: A4 (210 x 297 mm)]