31977L0062

Οδηγία 77/62/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1976 περί συντονισμού των διαδικασιών συνάψεως συμβάσεων κρατικών προμηθειών

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 013 της 15/01/1977 σ. 0001 - 0014
Ελληνική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 17 τόμος 1 σ. 0024
Ισπανική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 17 τόμος 1 σ. 0029
Πορτογαλική ειδική έκδοση : Κεφάλαιο 17 τόμος 1 σ. 0029


ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 21ης Δεκεμβρίου 1976

περί συντονισμού των διαδικασιών συνάψεως συμβάσεων κρατικών προμηθειών

( 77/62/ΕΟΚ )

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος , και ιδίως το άρθρο 100 ,

την πρόταση της Επιτροπής ,

τη γνώμη της Συνελεύσεως (1) ,

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2) ,

Εκτιμώντας :

ότι οι περιορισμοί στην ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων όσον αφορά τις κρατικές προμήθειες απαγορεύονται βάσει των άρθρων 30 και επομένως της συνθήκης .

ότι η εν λόγω απαγόρευση πρέπει να συμπληρωθεί με το συντονισμό των διαδικασιών που αφορούν τις συμβάσεις κρατικών προμηθειών , ώστε να εξασφαλισθεί με την καθιέρωση ίσων όρων συμμετοχής στις συμβάσεις αυτές σε όλα τα Κράτη Μέλη επαρκής διαφάνεια η οποία θα επιτρέπει την καλύτερη επίβλεψη της τηρήσεως της απαγορεύσεως αυτής .

ότι η συμμετοχή στους διαγωνισμούς κρατικών προμηθειών προϊόντων προερχομένων από μη Κράτη Μέλη αποτελεί αντικείμενο του ψηφίσματος του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1976 (3) και της δηλώσεως της Επιτροπής της 21ης Δεκεμβρίου 1976 (4) .

ότι στην περίπτωση των συμβάσεων δημοσίων έργων ο συντονισμός βασίσθηκε σε ορισμένες σχετικές με την απαγόρευση των τεχνικών προδιαγραφών που οδηγούν σε διακρίσεις με τη δημοσιότητα των συμβάσεων στο σύνολο της Κοινότητος , με την καθιέρωση αντικειμενικών κριτηρίων ως προς τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς και την καθιέρωση κοινής διαδικασίας για να εξασφαλισθεί η επίβλεψη της τηρήσεως των αρχών αυτών ότι η μέθοδος αυτή και οι αρχές αυτές θα πρέπει επίσης να εφαρμόζονται και στις συμβάσεις κρατικών προμηθειών , με τις αναγκαίες πάντως προσαρμογές προκειμένου να ληφθεί υπόψη ο ιδιαίτερος χαρακτήρας των εν λόγω συμβάσεων .

ότι η παρούσα οδηγία δεν αποκλείει την εφαρμογή ιδίως των άρθρων 36 και 223 της συνθήκης .

ότι οι οργανισμοί μεταφορών των Κρατών Μελών διέπονται επί του παρόντος σε ορισμένες μεν περιπτώσεις από διατάξεις δημοσίου δικαίου , σε άλλες δε από διατάξεις ιδιωτικού δικαίου ότι σύμφωνα με τους σκοπούς της κοινής πολιτικής μεταφορών η ισότητα μεταχειρίσεως πρέπει να εξασφαλισθεί όχι μόνο μεταξύ διαφορετικών επιχειρήσεων που διενεργούν το αυτό είδος μεταφορών αλλά και επίσης μεταξύ αυτών των επιχειρήσεων και επιχείρησεων που διενεργούν άλλα είδη μεταφορών .

ότι εν αναμονή της καταρτίσεως μέτρων συντονισμού των διαδικασιών που εφαρμόζονται στους οργανισμούς μεταφορών και εν όψει των ανωτέρω ειδικών συνθηκών , οι οργανισμοί αυτοί οι οποίοι λόγω του νομικού καθεστώτος τους θα υπήγοντο στις διατάξεις της παρούσης οδηγίας , πρέπει να αποκλεισθούν από το πεδίο εφαρμογής της .

ότι είναι αναγκαίο να αποφευχθεί η υπαγωγή των οργανισμών παραγωγής , διανομής και μεταφοράς υδάτος , ενεργείας και παροχής υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών και μεταφορών σε διαφορετικά καθεστώτα συνάψεως κρατικών προμηθειών , αναλόγως του εάν οι οργανισμοί αυτοί υπάγονται στο κράτος , στις περιφερειακές ή τοπικές αρχές ή σε άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή έχουν διακεκριμένη νομική προσωπικότητα ότι είναι συνεπώς αναγκαίο να αποκλεισθούν από το πεδίο εφαρμογής της παρούσης οδηγίας εκείνοι των ως άνω οργανισμών οι οποίοι λόγω του νομικού καθεστώτος τους θα υπήγοντο σ’ αυτή , μέχρι να καταστεί δυνατή η εξεύρεση τελικής λύσεως υπό το φως της κτηθείσης εμπειρίας .

ότι πρέπει να γίνει πρόβλεψη ώστε σε εξαιρετικές περιπτώσεις τα μέτρα συντονισμού των διαδικασιών να δύνανται να μην εφαρμόζονται , οι περιπτώσεις αυτές πρέπει όμως να ορίζονται ρητά .

ότι οι συμβάσεις προμηθειών κάτω των 200 000 Ευρωπαϊκων λογιστικών μονάδων είναι δυνατόν να εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής των μέτρων συντονισμού , λόγω της μικρής επιπτώσεως τους από πλευράς ανταγωνισμού .

ότι με την απόφαση αριθ. 3289/75/EKAX της 18ης Δεκεμβρίου 1975 (5) η Επιτροπή , με τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου , όρισε την Ευρωπαϊκή λογιστική μονάδα , η οποία αντιπροσωπεύει μία μέση τιμή των διακυμάνσεων στα νομίσματα των Κρατών Μελών ότι η τιμή της λογιστικής μονάδος στο νόμισμα κάθε Κράτος Μέλους καθορίζεται ημερησίως ότι η χρήση της τιμής αυτής κατά την έννοια της παρούσης οδηγίας απατεί να ορίζεται η ημερομηνία αναφοράς .

ότι η ανάπτυξη πραγματικού ανταγωνισμού στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων απαιτεί τη δημοσιότητα των σχετικών προκηρύξεων οι οποίες γίνονται από τις αναθέτουσες αρχές των Κρατών Μελών στο σύνολο της Κοινότητος ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στις διακηρύξεις πρέπει να επιτρέπουν στους προμηθευτές τους εγκατεστημένους στην Κοινότητα να κρίνουν εάν οι προτεινόμενες συμβάσεις τους ενδιαφέρουν ότι για το σκοπό αυτόν ενδείκνυται να τους χορηγούνται επαρκή στοιχεία για το αντικείμενο της προμηθείας ότι ειδικότερα στις κλειστές διαδικασίες , η δημοσιότης έχει σκοπό να δώσει τη δυνατότητα στους προμηθευτές των Κρατών Μελών να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τις συμβάσεις , ζητώντας από τις αναθέτουσες αρχές προσκλήσεις προς υποβολή προσφορών υπό τους απαιτουμένους όρους .

ότι οι πρόσθετες πληροφορίες για τις συμβάσεις πρέπει να περιλαμβάνονται , όπως συνηθίζεται στα Κράτη Μέλη , στη συγγραφή υποχρεώσεων κάθε συμβάσεως ή σε άλλο ισοδύναμο έγγραφο .

ότι όπως δηλώνεται στο ψήφισμα του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1976 (6) οι διατάξεις της οδηγίας θα επανεξετασθούν και ενδεχομένως θα τύχουν αναθεωρήσεως .

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ :

ΤΙΤΛΟΣ I

Γενικές διατάξεις

Άρθρο 1

Κατά την έννοια της παρούσης οδηγίας :

α ) « Συμβάσεις κρατικών προμηθειών » είναι οι συμβάσεις εξ επαχθούς αιτίας οι συναπτόμενες εγγράφως μεταξύ αφ’ ενός ενός προμηθευτού ( φυσικού ή νομικού προσώπου ) αφ’ ετέρου δε μιας αναθετούσης αρχής που ορίζεται στην περίπτωση β ) , και οι οποίες έχουν ως αντικείμενο την παράδοση προϊόντων . Η παράδοση αυτή δύναται επιπροσθέτως να περιλαμβάνει εργασίες τοποθετήσεως και εγκαταστάσεως .

β ) Ως « αναθέτουσες αρχές » θεωρούνται το Δημόσιο και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή , στα Κράτη Μέλη όπου τα τελευταία είναι άγνωστα , οργανισμοί αντίστοιχοι προς αυτά , όπως καθορίζεται στο Παράρτημα I .

γ ) Ο προμηθευτής που υποβάλλει προσφορά αναφέρεται με τον όρο « προσφέρων » εκείνος δε που ζήτησε πρόσκληση συμμετοχής σε κλειστή διαδικασία με τον όρο « υποψήφιος » .

Άρθρο 2

1 . Κατά τη σύναψη συμβάσεων κρατικών προμηθειών οι αναθέτουσες αρχές εφαρμόζουν τις εθνικές τους διαδικασίες προσαρμοσμένες στις διατάξεις της παρούσης οδηγίας .

2 . Η παρούσα οδηγία δεν αφορά :

α ) συμβάσεις κρατικών προμηθειών που συνάπτονται από οργανισμούς που διαχειρίζονται υπηρεσίες μεταφορών .

β ) συμβάσεις κρατικών προμηθειών που συνάπτονται από οργανισμούς που παρέχουν υπηρεσίες παραγωγής , μεταφοράς και διανομής υδάτος και ενεργείας καθώς και υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών .

3 . Όταν το Δημόσιο ή μια περιφερειακή ή τοπική αρχή ή ένα από τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή ένας από τους αντίστοιχους οργανισμούς που απαριθμούνται στο Παράρτημα I παραχωρεί σε έναν οργανισμό διάφορον από την αναθέτουσα αρχή , ανεξαρτήτως του νομικού καθεστώτος αυτού , ειδικό ή αποκλειστικό δικαίωμα να ασκεί δραστηριότητα δημοσίας υπηρεσίας , η πράξη περί παραχωρήσεως του δικαιώματος αυτού πρέπει να περιλαμβάνει τον όρο ότι ο εν λόγω οργανισμός οφείλει να τηρεί την αρχή της μη διακρίσεως λόγω ιθαγενείας κατά τη σύναψη συμβάσεων κρατικών προμηθειών με τρίτους .

Άρθρο 3

Οι διατάξεις της παρούσης οδηγίας δεν εφαρμόζονται προκειμένου περί δημοσίων συμβάσεων που διέπονται από διαφορετικούς κανόνες διαδικασίας και συνάπτονται :

α ) δυνάμει διεθνούς συμφωνίας η οποία έχει συναφθεί μεταξύ ενός Κράτους Μέλους και μιας ή περισσότερων χωρών μη μελών και η οποία έχει ως αντικείμενο προμήθειες που προορίζονται για την από κοινού πραγματοποίηση ή εκμετάλλευση ενός έργου από τα κράτη που υπέγραψαν τη συμφωνία κάθε συμφωνία θα κοινοποιείται στην Επιτροπή , η οποία δύναται να ζητήσει τη γνώμη της Συμβουλευτικής Επιτροπής επί των Δημοσίων Συμβάσεων που συνεστήθη με την απόφαση 71/306/ΕΟΚ (7) , όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 77/63/ΕΟΚ (8) .

β ) δυνάμει διεθνούς συμφωνίας που αναφέρεται στη στάθμευση στρατευμάτων και άσορα επιχειρήσεις Κράτους Μέλους ή τρίτης χώρας .

γ ) δυνάμει ειδικής διαδικασίας διεθνούς οργανισμού .

Άρθρο 4

1 . Οι εθνικές διαδικασίες με τις οποίες κάθε ενδιαφερόμενος προμηθευτής δύναται να υποβάλει προσφορά υπόκεινται στις διατάξεις τις αναφερόμενες στις « ανοικτές διαδικασίες » κατά την έννοια της παρούσης οδηγίας ( άρθρα 7 ως 10 , 13 , 17 , 18 και 20 ως 25 ) .

2 . Οι εθνικές διαδικασίες με τις οποίες οι προμηθευτές δύνανται να υποβάλουν προσφορές μόνο εάν προσκληθούν από τις συμβαλλόμενες αρχές υπόκεινται στις διατάξεις τις αναφερόμενες στις « κλειστές διαδικασίες » κατά την έννοια της παρούσης οδηγίας ( άρθρα 7 ως 9 , 12 , 14 , 15 , και 17 ως 25 ) .

3 . Συμβάσεις συναπτόμενες κατά τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου 7 μόνο .

Άρθρο 5

1 . α ) Οι διατάξεις των τίτλων II , III και IV καθώς και του άρθρου 6 εφαρμόζονται , υπό τους όρους τους προβλεπόμενους στο άρθρο 4 , στις συμβάσεις κρατικών προμηθειών των οποίων η προϋπολογιζόμενη αξία άνευ φόρου προστιθεμένης αξίας , δεν είναι μικρότερη των 200 000 ευρωπαϊκών λογιστικών μονάδων .

β ) Η ευρωπαϊκή λογιστική μονάδα είναι η καθοριζομένη με την απόφαση αριθ. 3289/75/EKAX .

γ ) Η αντίστοιχη αξία στο εθνικό νόμισμα η οποία λαμβάνεται υπόψη είναι ο μέσος όρος της ημερησίας τιμής των νομισμάτων αυτών κατά το διάστημα των 12 προηγούμενων μηνών υπολογιζομένης την τελευταία ημέρα του Οκτωβρίου ανά διετία και εφαρμοζομένης από την επόμενη 1η Ιανουαρίου . Η εν λόγω αντίστοιχη αξία , που υπολογίζεται από την Επιτροπή , δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά τις πρώτες ημέρες του Νοεμβρίου .

δ ) Η μέθοδος υπολογισμού που καθορίζεται στην περίπτωση γ ) θα εξετασθεί , με πρωτοβουλία της Επιτροπής , από την Συμβουλευτική Επιτροπή των Δημοσίων Συμβάσεων , δύο έτη μετά την πρώτη εφαρμογή της .

ε ) Η μέθοδος αυτή θα επανεξετασθεί οπωσδήποτε αμέσως μόλις το Συμβούλιο αποφανθεί επί της προτάσεως της Επιτροπής για την έκδοση κανονισμού προς εφαρμογή της Ευρωπαϊκής λογιστικής μονάδος ( ELM ) στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στις νομικές πράξεις που εκδίδονται από τα κοινοτικά όργανα .

2 . Στην περίπτωση δημοσίων συμβάσεων που επαναλαμβάνονται τακτικά ή οι οποίες ανανεώνονται κατά τη διάρκεια μιας ορισμένης περιόδου , το συνολικό κόστος κατά τη διάρκεια των 12 μηνών από της πρώτης παραδόσεως ή κατά τη διάρκεια του χρόνου της συμβάσεως , εφόσον αυτή είναι μεγαλύτερη των 12 μηνών , πρέπει να λαμβάνεται σαν βάση για την εφαρμογή της παραγράφου 1 .

3 . Αν σχεδιαζόμενη αγορά προμηθειών του αυτού τύπου δύναται να οδηγήσει σε ταυτόχρονη σύναψη χωριστών συμβάσεων καθ’ ομάδες προμηθειών , η εκτίμηση της αξίας του συνόλου των ομάδων αυτών λαμβάνεται υπόψη σαν βάση για την εφαρμογή της παραγράφου 1 .

4 . Δεν επιτρέπεται να γίνει χωριστή αγορά ορισμένης ποσότητος προμηθειών με σκοπό την αποφυγή εφαρμογής του παρόντος άρθρου .

Άρθρο 6

1 . Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να συνάπτουν συμβάσεις προμηθειών χωρίς να εφαρμόζουν τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 και 2 στις ακόλουθες περιπτώσεις :

α ) ελλείψει προσφορών ή σε περίπτωση αντικανονικών προσφορών κατόπιν προσφυγής σε μία από τις διαδικασίες που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία , ή σε περίπτωση προσφορών που είναι αποδεκτές κατά τις εθνικές διατάξεις οι οποίες είναι σύμφωνοι με τις διατάξεις του τίτλου Iς , υπό την προϋπόθεση ότι οι αρχικοί όροι της συμβάσεως δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς .

β ) όταν για τεχνικούς ή καλλιτεχνικούς λόγους , ή για λόγους σχετιζομένους με την προστασία δικαιωμάτων αποκλειστικότητος , τα προς προμήθεια είδη δύνανται να κατασκευασθούν ή να παραδοθούν μόνον από ορισμένον προμηθευτή .

γ ) όταν τα σχετικά είδη κατασκευάζονται αποκλειστικά για σκοπούς ερευνών , πειραμάτων , μελετών ή προτύπου εφαρμογής .

δ ) εφόσον είναι απόλυτα αναγκαίο όταν , για κατεπείγοντες λόγους που οφείλονται σε γεγονότα που δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν από τις αναθέτουσες αρχές , δεν είναι δυνατό να τηρηθούν οι προθεσμίες που τάσσονται από τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 και 2 .

ε ) για συμπληρωματικές προμήθειες από τον αρχικό προμηθευτή οι οποίες προορίζονται για αντικατάσταση μέρους κανονικών προμηθειών ή εγκαταστάσεων ή για επέκταση υφιστάμενων προμηθειών ή εγκαταστάσεων , εφόσον η αλλαγή προμηθευτού θα υπεχρέωνε την αναθέτουσα αρχή να αγοράσει υλικό με διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία θα ήσαν ασυμβίβαστα ή θα προκαλούσαν δυσανάλογες τεχνικές δυσχέρειες στους όρους λειτουργίας και συντηρήσεως .

στ ) εφόσον πρόκειται για προμήθειες αγαθών εισηγμένων και αποκτωμένων σε χρηματιστήριο στην Κοινότητα .

ζ ) όταν οι προμήθειες χαρακτηρίζονται απόρρητες ή όταν η παράδοσή τους πρέπει να συνοδεύεται από ειδικό μέτρο ασφαλείας σύμφωνα με τις εν ισχύι νομοθετικές , κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις του ενδιαφερόμενου Κράτους Μέλους , ή όταν το απαιτεί η προστασία ουσιωδών συμφερόντων ασφαλείας του εν λόγω κράτους .

η ) για συμβάσεις προμηθείας υλικού στον τομέα ηλεκτρονικής επεξεργασίας στοιχείων και με την επιφύλαξη αποφάσεων του Συμβουλίου εκδιδομένων προτάσει της Επιτροπής οι οποίες καθορίζουν τις κατηγορίες υλικών για τις οποίες η εν λόγω εξαίρεση δεν ισχύει δεν θα είναι πλέον δυνατή η προσφυγή στην εξαίρεση αυτή μετά την 1η Ιανουαρίου 1981 , εκτός εάν το Συμβούλιο εκδώσει απόφαση , προτάσει της Επιτροπής , περί τροποποιήσεως της ημερομηνίας αυτής .

2 . Προ του τέλους του Ιουνίου κάθε έτους τα Κράτη Μέλη αποστέλλουν στην Επιτροπή κατάσταση περί του αριθμού και της συνολικής αξίας των συμβάσεων που συνήφθησαν κατά το προηγούμενο έτος βάσει των διατάξεων α ) έως στ ) της παραγράφου 1 , τουλάχιστον όσον αφορά τις συμβάσεις που συνήφθησαν από το Δημόσιο , τις περιφέρειες , τα Lander τις επαρχίες η τους νομούς . Τα Κράτη Μέλη οφείλουν κατά το δυνατόν να ταξινομούν τις συμβάσεις που συνήφθησαν κατά τις κατηγορίες του παρόντος άρθρου .

ΤΙΤΛΟΣ II

Κοινοί κανόνες στον τεχνικό τομέα

Άρθρο 7

1 . Οι τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται στο Παράρτημα II καθώς και η περιγραφή των μεθόδων δοκιμής ελέγχου και παραλαβής εμφαίνονται στις γενικές συγγραφές υποχρεώσεων ή στις ειδικές συγγραφές υποχρεώσεων κάθε συμβάσεως . Οι εν λόγω τεχνικές προδιαγραφές δύνανται να καθορίζονται με αναφορά σε κατάλληλα πρότυπα .

Στην περίπτωση αυτή πρέπει να γίνεται , αναφορά κατά σειρά προτιμήσεως , σε :

1 . κοινοτικά πρότυπα τα οποία είναι δεσμευτικά δυνάμει κοινοτικής πράξεως .

2 . άλλα κοινοτικά πρότυπα ( ιδίως πρότυπα EKAX ) , ή ευρωπαϊκά πρότυπα ( ιδίως πρότυπα CEN και CENELEC ) αναγνωριζόμενα από τη χώρα της αναθετούσης αρχής .

3 . διεθνή πρότυπα αναγνωριζόμενα από τη χώρα της αναθετούσης αρχής ( ιδίως πρότυπα ISO και CEI ) .

4 . τα εθνικά πρότυπα της χώρας της αναθετούσης αρχής .

5 . λοιπά πρότυπα .

2 . Πλην της περιπτώσεως κατά την οποία οι προδιαγραφές αυτές δικαιολογούνται από το αντικείμενο της συμβάσεως , τα Κράτη Μέλη απαγορεύουν την αναγραφή στους όρους των συμβάσεων κρατικών προμηθειών τεχνικών προδιαγραφών οι οποίες αναφέρουν προϊόντα ορισμένης κατασκευής ή προελεύσεως ή μεθόδους επεξεργασίας και οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα να ευνοούν ή αποκλείουν ορισμένες επιχειρήσεις ή προϊόντα . Ειδικότερα απαγορεύεται η αναφορά εμπορικών σημάτων , διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας , τύπων ορισμένης προελεύσεως ή παραγωγής . Πάντως τέτοια αναφορά , υπό την προϋπόθεση ότι συνοδεύεται από τις λέξεις « ή αντίστοιχο » , επιτρέπεται όπου το αντικείμενο της συμβάσεως δεν δύνανται να περιγραφεί διαφορετικά με προδιαγραφές επαρκώς σαφείς και πλήρως κατανοητές για όλους τους ενδιαφερομένους .

Άρθρο 8

Όταν προκηρύσσονται διαγωνισμοί μελετών ή όταν οι προσκλήσεις υποβολής προσφορών επιτρέπουν στους προσφέροντες να υποβάλουν παραλλαγές στη μελέτη της διοικήσεως , οι αναθέτουσες αρχές δεν δύνανται να απορρίψουν προσφορά για μόνον το λόγο ότι έχει συνταχθεί με μέθοδο υπολογισμού διαφορετική από αυτήν που χρησιμοποιείται στη χώρα όπου συνάπτεται η σύμβαση . Οι προσφέροντες πρέπει να επισυνάπτουν στις προσφορές τους όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εξέταση της μελέτης , και να παρέχουν κάθε συμπληρωματική διευκρίνιση που κρίνεται απαραίτητη από τις αναθέτουσες αρχές .

ΤΙΤΛΟΣ III

Κοινοί κανόνες δημοσιότητος

Άρθρο 9

1 . Οι αναθέτουσες αρχές που προτίθενται να συνάψουν συμβάσεις κρατικής προμηθείας με ανοικτή ή κλειστή διαδικασία πρέπει να γνωστοποιούν την πρόθεσή τους δια προκηρύξεως .

2 . Η προκήρυξη αυτή αποστέλλεται το συντομότερο δυνατόν , με τα πλέον κατάλληλα μέσα , στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και δημοσιεύεται αυτούσια στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων , στις επίσημες γλώσσες των Κοινοτήτων . Αυθεντικό κείμενο πάντως θεωρείται μόνο το πρωτότυπο . Η προκήρυξη συντάσσεται σύμφωνα με τα υποδείγματα που περιέχονται στο Παράρτημα III .

3 . Κατά τη συνοπτική διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 12 , η αγγελία δημοσιεύεται μόνο στην αρχική της γλώσσα , σε όλες τις εκδόσεις της Επίσημης Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων .

4 . Η προκήρυξη που αναφέρεται στις προηγούμενες παραγράφους δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων το αργότερο εντός εννέα ημερών από της ημερομηνίας αποστολής της , και στην περίπτωση της συνοπτικής διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 12 το αργότερο εντός πέντε ημερών από την εν λόγω ημερομηνία .

5 . Η δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ή στον τύπο της χώρας της αναθετούσης αρχής δεν γίνεται πριν από την ημερομηνία αποστολής της προκηρύξεως και πρέπει να αναφέρει την ημερομηνία αυτή . Η δημοσίευση αυτή δεν πρέπει να περιέχει πληροφορίες διάφορες από τις δημοσιευόμενες στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων .

6 . Οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν απόδειξη της ημερομηνίας αποστολής .

7 . Η δαπάνη δημοσιεύσεως των προκηρύξεων στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων βαρύνει τις Κοινότητες . Η έκταση της προκηρύξεως δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από μία σελίδα της Εφημερίδας , ήτοι περίπου 650 λέξεις . Οι προκηρύξεις συντάσσονται σύμφωνα με τα υποδείγματα που περιέχονται στο Παράρτημα III . Σε κάθε έκδοση της Επίσημης Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στην οποία περιέχονται προκήρυξη ή προκηρύξεις , αναδημοσιεύεται το υπόδειγμα ή τα υποδείγματα στα οποία βασίζεται η δημοσιευόμενη προκήρυξη ή προκηρύξεις .

Άρθρο 10

1 . Κατά την ανοικτή διαδικασία η προθεσμία για τη λήψη των προσφορών που ορίζεται από την αναθέτουσα αρχή πρέπει να μην είναι μικρότερη των 36 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκηρύξεως .

2 . Εφόσον έχουν αιτηθεί εμπρόθεσμα , τα έγγραφα του προκηρυσσομένου διαγωνισμού και τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα πρέπει να αποστέλλονται στους προμηθευτές από την αναθέτουσα αρχή ή την αρμόδια διεύθυνση εντός τεσσάρων εργασίμων ημερών από της λήψεως της αιτήσεώς τους .

3 . Εφόσον έχουν αιτηθεί εμπρόθεσμα , συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού πρέπει να παρέχονται από την αναθέτουσα αρχή το αργότερο εντός έξι ημερών προς της τελικής ημερομηνίας που ορίσθηκε για τη λήψη των προσφορών .

4 . Στις περιπτώσεις όπου οι προσφορές δύνανται να γίνουν μόνο κατόπιν επιτοπίου επισκέψεως ή κατόπιν αμέσου εξετάσεως των δικαιολογητικών εγγράφων της προκηρύξεως , η προθεσμία που ορίζεται στην παράγραφο 1 πρέπει να παρατείνεται ανάλογα .

Άρθρο 11

1 . Κατά την κλειστή διαδικασία η προθεσμία για τη λήψη των αιτήσεων συμμετοχής που ορίζεται από την αναθέτουσα αρχή πρέπει να μην είναι μικρότερη των 21 ημερών από της ημερομηνίας αποστολής της προκηρύξεως .

2 . Η αναθέτουσα αρχή πρέπει να καλέσει ταυτόχρονα και εγγράφως όλους τους υποψηφίους που γίνονται δεκτοί για την υποβολή των προσφορών τους . Η πρόσκληση πρέπει να συνοδεύεται από τη συγγραφή υποχρεώσεων και τα συμπληρωματικά έγγραφα .

3 . Η προθεσμία για τη λήψη των προσφορών που ορίζεται από την αναθέτουσα αρχή πρέπει να μην είναι μικρότερη των 21 ημερών από της ημερομηνίας αποστολής της εγγράφου προσκλήσεως .

4 . Εφόσον έχουν αιτηθεί εμπρόθεσμα , συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τη συγγραφή υποχρεώσεων πρέπει να παρασχεθούν από την αναθέτουσα αρχή εντός τουλάχιστον έξι ημερών προς της τελικής ημερομηνίας που ορίσθηκε για τη λήψη των προσφορών .

5 . Οι αιτήσεις για συμμετοχή στο διαγωνισμό και οι προσκλήσεις για υποβολή προσφορών δύνανται να αποστέλλονται ταχυδρομικώς , τηλεγραφικώς ή δια τηλετύπου ή τηλεφωνικώς . Στις τρεις τελευταίες περιπτώσεις οι αιτήσεις πρέπει να επιβεβαιώνονται με επιστολή .

6 . Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι προσφορές δύνανται να γίνουν μόνο κατόπιν επιτοπίου επισκέψεως ή κατόπιν επί τόπου εξετάσεως των προσηρτημένων εγγράφων στη συγγραφή υποχρεώσεων , η προθεσμία που ορίζεται στην παράγραφο 3 πρέπει να παρατείνεται αναλόγως .

Άρθρο 12

1 . Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες επείγοντες λόγοι καθιστούν ανεφάρμοστη την προθεσμία που ορίζεται στο άρθρο 11 , η αναθέτουσα αρχή δύναται να ορίσει τις ακόλουθες προθεσμίες :

α ) προθεσμία για τη λήψη αιτήσεων συμμετοχής η οποία πρέπει να μην είναι μικρότερη από 12 ημέρες από της ημερομηνίας αποστολής της προκηρύξεως .

β ) προθεσμία για τη λήψη των προσφορών η οποία να μην είναι μικρότερη από 10 ημέρες από της ημερομηνίας προσκλήσεως για υποβολή προσφορών .

2 . Εφόσον έχουν αιτηθεί εμπροθέσμως , πρόσθετες πληροφορίες που αφορούν τη συγγραφή υποχρεώσεων πρέπει να παρέχονται από την αναθέτουσα αρχή τουλάχιστον τέσσερις ημέρες προ της τελικής ημερομηνίας που ορίσθηκε για τη λήψη των προσφορών .

3 . Οι αιτήσεις συμμετοχής στους διαγωνισμούς και οι προσκλήσεις για υποβολή προσφορών πρέπει να γίνονται με το ταχύτερο δυνατό μέσο επικοινωνίας . Όταν οι αιτήσεις συμμετοχής γίνονται τηλεγραφικώς με τηλέτυπο ή τηλεφωνικώς , πρέπει να επιβεβαιώνονται με επιστολή .

Άρθρο 13

Κατά την ανοικτή διαδικασία η προκήρυξη πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία :

α ) την ημερομηνία αποστολής στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων .

β ) την επιλεγείσα διαδικασία συνάψεως της συμβάσεως .

γ ) τον τόπο παραδόσεως , τη φύση και την ποσότητα των προς προμήθεια αγαθών και , εάν η σύμβαση διαιρείται σε περισσότερα μέρη , τη δυνατότητα για τους προμηθευτές υποβολής προσφορών για ορισμένα ή για το σύνολο των ζητούμενων προμηθειών .

δ ) την προθεσμία παραδόσεως που ενδεχομένως έχει προβλεφθεί .

ε ) τη διεύθυνση , τον αριθμό τηλεφώνου και , εφόσον υπάρχει , την τηλεγραφική διεύθυνση και τον αριθμό τηλετύπου της αναθετούσης αρχής .

στ ) τη διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία δύνανται να ζητηθούν τα σχετικά έγγραφα και την προθεσμία μέσα στην οποία δύναται να γίνει αυτό καθώς και το ποσό και τους όρους πληρωμής του ποσού που ενδεχομένως χρειάζεται να καταβληθεί για την απόκτηση αυτών των εγγράφων .

ζ ) την ημερομηνία λήξεως για τη λήψη των προσφορών , τη διεύθυνση στην οποία πρέπει να αποσταλούν και τη γλώσσα ή τις γλώσσες στις οποίες πρέπει να είναι συνταγμένες .

η ) τα πρόσωπα που προβλέπεται ότι θα παρίστανται κατά την αποσφράγιση των προσφοσών και την ημερομηνία , ώρα και τόπο αποσφραγίσεως .

θ ) πληροφορίες για την εγγύηση και λοιπές εξασφαλίσεις οιασδήποτε μορφής οι οποίες ενδεχομένως ζητούνται από την αναθέτουσα αρχή .

ι ) τους βασικούς όρους τους σχετικούς με τη χρηματοδότηση και την πληρωμή της παροχής και παραπομπή σε διατάξεις νόμου ή κανονιστικών πράξεων στις οποίες αυτοί περιλαμβάνονται .

ια ) κατ’ εφαρμογή του άρθρου 18 , την ειδική νομική μορφή την οποία δυνατόν να υποχρεωθεί να λάβει η κοινοπραξία των προμηθευτών εάν η σύμβαση κατακυρωθεί σ’ αυτούς .

ιβ ) τις πληροφορίες και τις διατυπώσεις τις αναγκαίες για την εκτίμηση του κατώτατου ορίου οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων τις οποίες η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους προμηθευτές για την επιλογή τους οι προϋποθέσεις αυτές δεν δύνανται να είναι διαφορετικές από εκείνες που αναφέρονται στα άρθρα 20 , 22 και 23 .

ιγ ) το χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι προσφέροντες υποχρεούνται να διατηρούν τις προσφορές τους .

Άρθρο 14

Κατά την κλειστή διαδικασία η προκήρυξη πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία :

α ) τα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 13 α ) , β ) , γ ) , δ ) , ε ) , και ια ) .

β ) την ημερομηνία λήξεως για τη λήψη των αιτήσεων συμμετοχής , τη διεύθυνση στην οποία πρέπει να αποστάλουν και τη γλώσσα ή τις γλώσσες στις οποίες πρέπει να είναι συνταγμένες .

γ ) την ημερομηνία λήξεως κατά την οποία οι προσκλήσεις για υποβολή προσφορών θα αποστάλουν από την αναθέτουσα αρχή .

δ ) τα στοιχεία τα οποία πρέπει να περιληφθούν στην αίτηση συμμετοχής , υπό μορφή δηλώσεων οι οποίες δύνανται αργότερα να ελεγχθούν και οι οποίες αφορούν την προσωπική κατάσταση του προμηθευτού , καθώς και τις πληροφορίες και τις διατυπώσεις τις αναγκαίες για την εκτίμηση των οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων τις οποίες η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους προμηθευτές για την επιλογή τους οι προϋποθέσεις αυτές δεν δύνανται να είναι διαφορετικές από εκείνες που αναφέρονται στα άρθρα 20 , 22 και 23 .

Άρθρο 15

Η πρόσκληση προς υποβολή προσφορών κατά την κλειστή διαδικασία πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία :

α ) τα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 13 στ ) , ζ ) , η ) , θ ) , ι ) και ιγ ) .

β ) παραπομπή στην προκήρυξη που αναφέρεται στο άρθρο 14 .

γ ) αναφορά των τυχόν εγγράφων τα οποία πρέπει να επισυναφθούν είτε προς υποστήριξη των δηλώσεων οι οποίες υποβάλλονται από τον υποψήφιο σύμφωνα με το άρθρο 14 δ ) είτε για συμπλήρωση των πληροφοριών που προβλέπονται στο άρθρο αυτό υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στα άρθρα 22 και 23 .

δ ) τα κριτήρια για την κατακύρωση της συμβάσεως , εάν αυτά δεν αναφέρονται στην προκήρυξη .

Άρθρο 16

Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να δημοσιεύουν στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων προκηρύξεις διαγωνισμών κρατικών προμηθειών που δεν υπόκεινται στις διατάξεις της παρούσης οδηγίας περί υποχρεωτικής δημοσιεύσεως όταν η αξία των προμηθειών αυτών δεν είναι μικρότερη των 100 000 Ευρωπαϊκών λογιστικών μονάδων .

ΤΤΙΛΟΣ Ις

Κοινοί κανόνες συμμετοχής

Άρθρο 17

1 . Οι συμβάσεις κατακυρούνται βάσει των κριτηρίων που καθορίζονται στο κεφάλαιο 2 του παρόντος τίτλου μετά τον έλεγχο της καταλληλότητος των προμηθευτών οι οποίοι δεν αποκλείσθησαν βάσει του άρθρου 20 . Οι έλεγχοι διεξάγονται από την αναθέτουσα αρχή βάσει των κριτηρίων οικονομικής , χρηματοπιστωτικής και τεχνικής ικανότητος , όπως αναφέρεται στα άρθρα 22 εώς 24 .

2 . Η αναθέτουσα αρχή οφείλει να σέβεται πλήρως την εμπιστευτική φύση κάθε πληροφορίας που παρέχεται από τους προμηθευτές .

Άρθρο 18

Οι προσφορές δύνανται να υποβάλλονται από κοινοπραξίες προμηθευτών . Οι κοινοπραξίες αυτές δεν πρέπει να υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν την προσφορά . Πάντως η επιλεγείσα κοινοπραξία δύναται να υποχρεωθεί να πράξει τούτο , εάν κατακυρωθεί σ’ αυτήν η σύμβαση , εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της συμβάσεως .

Άρθρο 19

1 . Κατά την κλειστή διαδικασία η αναθέτουσα αρχή , βάσει των πληροφοριών οι οποίες της παρεσχέθησαν σύμφωνα με το άρθρο 14 δ ) , επιλέγει από τους υποψηφίους που πλήρουν τις προϋποθέσεις των άρθρων 20 εώς 24 εκείνους τους οποίους θα καλέσει να υποβάλουν προσφορές .

2 . Κάθε Κράτος Μέλος υποχρεούται να μεριμνά ώστε οι αναθέτουσες αρχές του να αποστέλλουν προσκλήσεις σε εκείνους από τους προμηθευτές των άλλων Κρατών Μελών οι οποίοι πληρουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις υπό τους αυτούς όρους όπως και στους εθνικούς προμηθευτές .

Κεφάλαιο 1

Κριτήρια ποιοτικής επιλογής

Άρθρο 20

1 . Κάθε προμηθευτής δύναται να αποκλεισθεί από τη συμμετοχή στον διαγωνισμό εφόσον :

α ) τελεί υπό πτώχευση , εκκαθάριση , αναγκαστική διαχείριση , έχει έλθει σε συμβιβασμό με τους πιστωτές ή οι εργασίες της επιχειρήσεώς του έχουν ανασταλεί ή τελεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία που προβλέπεται από εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις .

β ) βρίσκεται σε διαδικασία κηρύξεως πτωχεύσεως ή σε διαδικασία εκδόσεως αποφάσεως αναγκαστικής εκκαθαρίσεως ή διαχειρίσεως ή συμβιβασμού με τους πιστωτές ή υπόκειται σε άλλες παρόμοιες διαδικασίες που προβλέπονται από τις εθνικές νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις .

γ ) έχει καταδικασθεί με τελεσίδικη απόφαση για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του διαγωγή .

δ ) υπήρξε ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος το οποίο η αναθέτουσα αρχή δύναται να αποδείξει με οποιοδήποτε μέσο .

ε ) δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφαλίσεως σύμφωνα με τους νόμους της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος , ή της χώρας της αναθετούσης αρχής .

στ ) δεν έχει εκπληρώσει τις φορολογικές υποχρεώσεις του όπως προβλέπεται από τους νόμους της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ή της χώρας της αναθετούσης αρχής .

ζ ) είναι ένοχος σοβαράς ανειλικρινείας κατά την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται κατά τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου .

2 . Όταν η αναθέτουσα αρχή ζητεί από τον προμηθευτή απόδειξη ότι δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται υπό α ) , β ) , γ ) , ε ) ή στ ) της παραγράφου 1 , η αρχή δέχεται σαν ικανοποιητική απόδειξη :

- για τις περιπτώσεις α ) , β ) ή γ ) , την προσκόμιση αποσπάσματος ποινικού μητρώου ή , εάν αυτό δεν είναι δυνατό , ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προελεύσεως του προσώπου αυτού , από το οποίο να προκύπτει ότι σε καμία από τις περιπτώσεις αυτές δεν εμπίπτει ο προμηθευτής .

- για τις περιπτώσεις ε ) ή στ ) , πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου Κράτους Μέλους .

3 . Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η υπόψη χώρα δεν εκδίδει τέτοια έγγραφα ή πιστοποιητικά ή αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται υπό α ) , β ) ή γ ) της παραγράφου 1 , δύνανται να αντικατασταθούν αυτά από ένορκη δήλωση του ενδιαφερόμενου προσώπου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής , συμβολαιογράφου ή οιασδήποτε άλλης αρμοδίας αρχής του οικείου Κράτους Μέλους . Σε Κράτη Μέλη όπου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση δύναται να αντικατασταθεί αυτή άπό υπεύθυνη δήλωση . Η αρμόδια αρχή ή ο συμβολαιογράφος εκδίδει πιστοποιητικόν που βεβαιώνει τη γνησιότητα της ένορκης δηλώσεως ή της υπεύθυνης δηλώσεως .

4 . Τα Κράτη Μέλη , εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 30 , καθορίζουν τις αρχές και τους οργανισμούς τους αρμοδίους για την έκδοση τέτοιων εγγράφων και ακολούθως πληροφορούν σχετικά τα άλλα Κράτη Μέλη και την Επιτροπή .

Άρθρο 21

Κάθε προμηθευτής που επιθυμεί να λάβει μέρος σε διαγωνισμόν κρατικών προμηθειών ενδέχεται να κληθεί να αποδείξει την εγγραφή του στο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο κατά τους όρους που καθορίζονται από τους νόμους της χώρας της Κοινότητος στην οποία είναι εγκατεστημένος : στο Βέλγιο στο Registre du Commerce/ Handelsregister στη Δανία στο Aktieselskabs- Registret ή στο Forenings-Regisiquet ή στο Handelsregistret στη Γερμανία στο Handelsregister ή στο Handwerksrolie στη Γαλλία στο Registre du Commerce και στο Repertoire des Metiers στην Ιταλία στο Registro della Camera di Commercio , Industria , Agricoltura e Artigianato ή στο Registro delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato στο Λουξεμβουργο στο registre aux Firmes και στο Role de la Chambre des Metiers και στην Ολλανδία στο Handelsregister . Στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ιρλανδία ο προμηθευτής δύναται να κληθεί να δείξει ότι του έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό εγγραφής από το Registrar of Companies ή άπό το Registrar of Friendly Societies ή , εάν κατέχει τέτοιο πιστοποιητικό , να προσκομίσει βεβαίωση ένορκης δηλώσεως ότι ασκεί δραστηριότητες στον συγκεκριμένο κλάδο εμπορίου στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος , σε ορισμένο τόπο εργασίας και με ορισμένη εμπορική επωνυμία .

Άρθρο 22

1 . Η απόδειξη της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής καταστάσεως του προμηθευτού δύναται κατά γενικό κανόνα να παρασχεθεί με ένα ή περισσότερα από τα κατωτέρω μέσα :

α ) με κατάλληλες δηλώσεις τράπεζων .

β ) με την υποβολή αντιγράφου του ισολογισμού της επιχειρήσεως ή αποσπασμάτων αυτού .

γ ) με δήλωση του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχειρήσεως και του κύκλου εργασιών αυτής όσον αφορά τα προϊόντα που αποτελούν αντικείμενο της συμβάσεως προμηθειών κατά τα προηγούμενα τρία οικονομικά έτη .

2 . Η αναθέτουσα αρχή ορίζει στην προκήρυξη ή στην πρόσκληση για υποβολή προσφορών ποιο ή ποια από τα ανωτέρω στοιχεία επιλέγει και ποια άλλα στοιχεία , πλην των αναφερομένων στην παράγραφο 1 , πρέπει να προσκομισθούν .

3 . Εάν για οποιαδήποτε εύλογη αιτία ο προμηθευτής αδυνατεί να προσκομίσει τα στοιχεία που ζητούνται από την αναθέτουσα αρχή , δύναται να αποδείξει την οικονομική και χρηματοπιστωτική κατάστασή του με οποιοδήποτε άλλο έγγραφο το οποίο η αναθέτουσα αρχή κρίνει κατάλληλο .

Άρθρο 23

1 . Η απόδειξη της τεχνικής ικανότητος του προμηθευτού δύναται να παρασχεθεί με ένα ή περισσότερα από τα κατωτέρω μέσα ανάλογα με την φύση , την ποσότητα και τον σκοπό των προς προμήθεια ειδών :

α ) κατάλογο των κυριότερων παραδόσεων οι οποίες έγιναν κατά τα προηγούμενα τρία έτη , με τα αντίστοιχα ποσά , ημερομηνίες και τους δημόσιους ή ιδιωτικούς αποδέκτες :

- εάν μεν πρόκειται για προμήθειες δημοσίων φορέων οι παραδόσεις αποδεικνύονται με πιστοποιητικά θεωρούμενα από την αρμόδια αρχή .

- εάν δεν πρόκειται για προμήθειες ιδιωτών , η παράδοση πρέπει να βεβαιούται από τον αγοραστή ή , εάν τούτο δεν είναι δυνατόν , θα δηλούται απλώς από τον προμηθευτή ότι πράγματι έγινε .

β ) περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού της επιχειρήσεως , των μέσων αυτής προς εξασφάλιση της ποιότητος και των τμημάτων μελετών και ερευνών αυτής .

γ ) αναφορά των απασχολουμένων τεχνικών ή των τεχνικών οργάνων , είτε ανήκουν ευθέως σε αυτήν είτε όχι , ιδιαίτερα των υπευθύνων για τον ποιοτικό έλεγχο .

δ ) δείγματα , περιγραφή ή/και φωτογραφίες των προς προμήθεια προϊόντων , η αυθεντικότης των οποίων πρέπει να βεβαιούται εάν η αναθέτουσα αρχή το απαιτεί .

ε ) πιστοποιητικά , εκδιδόμενα από επίσημα ινστιτούτα ποιοτικού ελέγχου ή υπηρεσίες αναγνωρισμένης αρμοδιότητος , που να βεβαιώνουν την τήρηση ορισμένων προδιαγραφών ή προτύπων των προϊόντων , και τα οποία σαφώς προσδιορίζονται με αναφορά σε προδιαγραφές ή πρότυπα .

στ ) όταν τα προς προμήθεια είδη είναι σύνθετα ή , κατ’ εξαίρεση , πρέπει να ανταποκρίνονται σε ειδικό σκοπό , έλεγχο που διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή για λογαριασμό της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας στην οποία εδρεύει ο προμηθευτής , κατόπιν συμφωνίας με τον οργανισμό αυτόν ο έλεγχος αυτός αφορά την παραγωγική ικανότητα του προμηθευτού και , εάν είναι αναγκαίο , τα μέσα μελέτης και ερευνών που διαθέτει καθώς και τα μέτρα που χρησιμοποιούνται για τον ποιοτικό έλεγχο .

2 . Η αναθέτουσα αρχή καθορίζει στην προκήρυξη ποια από τα ανωτέρω στοιχεία απαιτεί .

3 . Η έκταση των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρέπει να περιορίζεται στο αντικείμενο του διαγωνισμού , η δε αρχή που προκηρύσσει το διαγωνισμό οφείλει να λάβει υπόψη τα έννομα συμφέροντα του προμηθευτού όσον αφορά την προστασία των τεχνολογικών απορρήτων της επιχειρήσεώς του .

Άρθρο 24

Η αναθέτουσα αρχή , εντός των ορίων των άρθρων 20 εώς 23 , δύναται να καλεί τους προμηθευτές να συμπληρώνουν τα υποβληθέντα δικαιολογητικά ή να παρέχουν διευκρινίσεις .

Κεφάλαιο 2

Κριτήρια για την κατακύρωση συμβάσεων

Άρθρο 25

1 . Τα κριτήρια βάσει των οποίων η αναθέτουσα αρχή κατακυρώνει τις συμβάσεις είναι :

α ) είτε η χαμηλότερη τιμή μόνο ,

β ) είτε , όταν η κατακύρωση γίνεται στην οικονομικώς συμφερότερη προσφορά , διάφορα κριτήρια ανάλογα με το προς προμήθεια είδος : π.χ. τιμή , ημερομηνία παραδόσεως , κόστος χρησιμοποιήσεως , σχέση κόστους αποδοτικότητος , ποιότης , αισθητικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά , τεχνικά πλεονεκτήματα , εξυπηρέτηση μετά την πώληση και τεχνική βοήθεια .

2 . Στην τελευταία αυτή περίπτωση η αναθέτουσα αρχή δηλώνει στη συγγραφή υποχρεώσεων του διαγωνισμού ή στην προκήρυξη όλα τα κριτήρια τα οποία πρόκειται να εφαρμόσει για την κατακύρωση της συμβάσεως κατά κατιούσα σειρά σπουδαιότητος .

3 . Η ιταλική διαδικασία του « κλειστού φακέλου » δύναται να διατηρηθεί επί μία περίοδο τριών ετών μετά την εκπνοή της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 30 .

4 . Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται όταν ένα Κράτος Μέλος βασίζει την κατακύρωση συμβάσεως επί άλλων κριτηρίων στο πλαίσιο της νομοθεσίας που ισχύει κατά το χρόνο εκδόσεως της παρούσης οδηγίας , και η οποία ευνοεί ορισμένους προσφέροντες υπό την προϋπόθεση ότι οι εφαρμοζόμενοι κανόνες δεν είναι ασυμβίβαστοι με τη συνθήκη .

5 . Εάν σε ορισμένο διαγωνισμό οι προσφορές είναι προφανώς ανωμάλως χαμηλές για τα προς προμήθεια είδη , η αναθέτουσα αρχή εξετάζει τις λεπτομέρειες των προσφορών πριν αποφασίσει την κατακύρωση του διαγωνισμού . Για το σκοπό αυτό ζητεί από τον διαγωνιζόμενο να παράσχει τις αναγκαίες διευκρινίσεις και , όταν είναι σκόπιμο , του υποδεικνύει εκείνες που θεωρεί απαράδεκτες .

6 . Το αποτέλεσμα της εξετάσεως που αναφέρεται στην παράγραφο 5 θα ληφθεί υπόψη κατά την κατακύρωση του διαγωνισμού .

7 . Εάν τα έγγραφα τα σχετικά με την προκήρυξη του διαγωνισμού προβλέπουν την κατακύρωση του διαγωνισμού στη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή , η αναθέτουσα αρχή πρέπει να αιτιολογήσει στη Συμβουλευτική Επιτροπή επί των Δημοσίων Συμβάσεων την απόρριψη προσφορών τις οποίες θεωρεί υπερβολικά χαμηλές .

ΤΙΤΛΟΣ ς

Τελικές διατάξεις

Άρθρο 26

Η οδηγία αυτή δεν αποκλείει την εφαρμογή των διατάξεων του Ιταλικού Νόμου αριθ. 835 της 6ης Οκτωβρίου 1950 ( Επίσημη Εφημερίδα αριθ. 245 της 24ης Οκτωβρίου 1950 της Ιταλικής Δημοκρατίας ) και των τροποποιήσεων αυτού που ισχύουν κατά την ημερομηνία εκδόσεως της παρούσης οδηγίας , με την επιφύλαξη ότι οι διατάξεις αυτές δεν είναι ασυμβίβαστες με τη συνθήκη .

Άρθρο 27

1 . Τα Κράτη Μέλη πρέπει να γνωστοποιήσουν στην Επιτροπή τις εθνικές διατάξεις στις οποίες αναφέρονται τα άρθρα 25 παράγραφος 4 και 26 και τους όρους εφαρμογής τους .

2 . Τα ως άνω Κράτη Μέλη πρέπει να αποστείλουν στην Επιτροπή , αρχικά 30 μηνες μετά την κοινοποίηση της παρούσης οδηγίας ακολούθως δε ετησίως , έκθεση με περιγραφή της εφαρμογής των διατάξεων αυτών . Οι εκθέσεις αυτές υποβάλλονται στη Συμβουλευτική Επιτροπή επί των Δημοσίων Συμβάσεων .

Άρθρο 28

Ο υπολογισμός όλων των προθεσμιών που ορίζονται στην παρούσα οδηγία θα γίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό του Συμβουλίου ( ΕΟΚ , ΕΚΑΕ ) , αριθ. 1182/71 της 3ης Ιουνίου 1971 , ο οποίος καθορίζει τους κανόνες που εφαρμόζονται στις προθεσμίες και ημερομηνίες (9) .

Άρθρο 29

1 . Για να είναι δυνατή η εκτίμηση των αποτελεσμάτων της εφαρμογής της οδηγίας αυτής , τα Κράτη Μέλη αποστέλλουν στην Επιτροπή κατ’ έτος στατιστική έκθεση επί των συμβάσεων που κατακυρώνονται από τις κεντρικές ή ομοσπονδιακές αναθέτουσες αρχές σύμφωνα με την παρούσα οδηγία . Η πρώτη κατά τα ως άνω έκθεση θα υποβληθεί 30 μήνες μετά από την κοινοποίηση αυτής της οδηγίας . Η Επιτροπή θα προσδιορίσει τη φύση των στατιστικών στοιχείων αφού ζητήσει τη γνώμη της Συμβουλευτικής Επιτροπής επί των Δημοσίων Συμβάσεων .

2 . Λαμβάνοντας υπόψη ιδίως την έκβαση των πολυμερών εμπορικών διπραγματεύσεων , η Επιτροπή , αφού ζητήσει τη γνώμη της Συμβουλευτικής Επιτροπής επί των Δημοσίων Συμβάσεων , καθορίζει την έκταση , τον καταμερισμό και τη διαδικασία για τη δημοσίευση της εν λόγω στατιστικής εκθέσεως .

3 . Η Επιτροπή δύναται να ζητήσει πληροφορίες για τις συμβάσεις που κατακυρώθηκαν από άλλες αναθέτουσες αρχές , οι οποίες είναι αρμόδιες για την κατακύρωση συμβάσεων και οι οποίες εμπίπτουν στην παρούσα οδηγία , προκειμένου να συζητήσει τις συμβάσεις με τη Συμβουλευτική Επιτροπή επί των Δημοσίων Συμβάσεων .

Άρθρο 30

Τα Κράτη Μέλη θεσπίζουν τα μέτρα που είναι αναγκαία για τη συμμόρφωσή τους προς την παρούσα οδηγία εντός 18 μηνών από της κοινοποιήσεώς της και πληροφορούν αμέσως την Επιτροπή περί αυτού .

Άρθρο 31

Τα Κράτη Μέλη μεριμνούν ώστε τα κείμενα των βασικών διατάξεων του εσωτερικού δικαίου , όπως νόμοι , κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις που θεσπίζονται στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία , να κοινοποιούνται στην Επιτροπή .

Άρθρο 32

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα Κράτη Μέλη .

Έγινε στις Βρυξέλλες , στις 21 Δεκεμβρίου 1976

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

A.P.L.M.M. van der STEE

(1) ΕΕ αριθ. A 46 της 9 . 5 . 1972 , σ. 34 .

(2) ΕΕ αριθ. A 30 της 25 . 3 . 1972 , σ. 17 .

(3) ΕΕ αριθ. A 11 της 15 . 1 . 1977 , σ. 1 .

(4) ΕΕ αριθ. A 11 της 15 . 1 . 1977 , σ. 2 .

(5) ΕΕ αριθ. N 327 της 19 . 12 . 1975 , σ. 4 .

(6) ΕΕ αριθ. A 11 της 15 . 1 . 1977 , σ. 3 .

(7) ΕΕ αριθ. N 185 της 16 . 8 . 1971 , σ. 15 .

(8) ΕΕ αριθ. N 13 της 15 . 1 . 1977 , σ. 15 .

(9) ΕΕ αριθ. N 124 της 8 . 6 . 1971 , σ. 1 .

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ β ) ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Ι . Σε όλα τα Κράτη Μέλη :

τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή οι αντίστοιχοι οργανισμοί που ιδρύονται από τις περιφερειακές ή τοπικές αρχές , π.χ. « associations de communes » , « syndicats de communes » , « Gemeindeverbande » κτλ .

ΙΙ . Στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας :

« bundesunmittelbaren Korperschaften , Anstalten und Stiftungen des offentlichen Rechts » , « landesunmittelbaren Korperschaften , Anstalten und Stiftungen des offentlichen Rechts » , ο προϋπολογισμός των οποίων ελέγχεται από το κράτος .

ΙΙΙ . Στο Βέλγιο :

- « le fonds des routes 1955-1969 » - « het Wegenfonds » ,

- « la Regie des Voies Aeriennes » - « de Regie der luchtwegen » ,

- δημόσια κέντρα κοινωνικής βοηθείας ,

- les fabriques d'egliese ,

- « l'Office Regulateur de la Navigation Interieure » - « de Dienst voor regeling van de binnenvaart » ,

- « la Regie des services frigorifiques de l'Etat belge » - « de Regie der Belgische Rijkskoe-en Vriesdiensten » .

Ις . Στη Δανία :

« andre forvaltningssubjekter » .

ς . Στη Γαλλία :

- δημόσια ιδρύματα διοικητικού χαρακτήρα σε εθνικό , νομαρχιακό ή τοπικό επίπεδο ,

- τα πανεπιστήμια , δημόσια ιδρύματα επιστημονικού και επιμορφωτικού χαρακτήρα και άλλα ιδρύματα οριζόμενα από το νόμο πλαίσιο της Ανωτάτης Εκπαιδεύσεως αριθ. 68-978 της 12ης Νοεμβρίου 1968 .

ςΙ . Στην Ιρλανδία :

άλλες δημόσιες αρχές των οποίων οι συμβάσεις κρατικών προμηθειών υπόκεινται στο έλεγχο του Κράτους .

ςΙΙ . Στην Ιταλία :

- τα κρατικά πανεπιστήμια , τα κρατικά πανεπιστημιακά ινστιτούτα , τα κέντρα πανεπιστημιακών έργων ,

- τα ανώτατα επιστημονικά και μορφωτικά ιδρύματα , αστρονομικά , αστροφυσικά , γεωφυσικά και ηφαιστειολογικά ινστιτούτα ,

- οι « Enti di riforma fondiaria » ,

- τα ιδρύματα κοινωνικής προνοίας και περιθάλψεως παντός είδους .

ςΙΙΙ . Στο Λουξεμβουργο :

δημόσιοι οργανισμοί που υπόκεινται στον έλεγχο του Κράτους ή αρχών τοπικής αυτοδιοικήσεως ή ενώσεων αρχών τοπικής αυτοδιοικήσεως .

ΙΧ . Στην Ολλανδία :

- « Waterschappen » ,

- « instellingen van wetenschappelijk onderwijs vermeld άρθρο 15 van de Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs ( 1960 ) » , « academische ziekenhuizen » ,

- « Nederlandse Centrale Organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk Onderzoek ( TNO ) και οι εξαρτώμενοι απ’ αυτό οργανισμοί .

Χ . Στο Ηνωμένο Βαοίλειο :

- Education Authorities ,

- Fire Authorities ,

- National Health Service Authorities ,

- Police Authorities ,

- Commission for the New Towns ,

- New Towns Corporations ,

- Scottish Special Housing Association ,

- Northern Ireland Housing Executive .

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ

Κατά την έννοια της οδηγίας οι τεχνικές προδιαγραφές στον τομέα των συμβάσεων κρατικών προμηθειών περιλαμβάνουν όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται στη συγγραφή υποχρεώσεων , τα οποία επιτρέπουν μία αντικειμενική περιγραφή ενός υλικού , προϊόντος ή προμηθείας ( ιδίως , ποιότητα , απόδοση ) , ούτων ώστε το εν λόγω υλικό , προϊόν ή προμήθεια να εκπληρώνει το σκοπό για τον οποίο το προορίζει η αναθέτουσα αρχή .

Οι τεχνικές προδιαγραφές περιλαμβάνουν όλες τις σχετικές μηχανικές , φυσικές και χημικές ιδιότητες , τις ταξινομήσεις και τα πρότυπα και τις προϋποθέσεις δοκιμής , εξετάσεως και αποδοχής των προμηθειών , των εφοδίων ή υλικών και των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνουν εφόσον το απαιτεί η αναθέτουσα αρχή .

Δείγμα του υλικού ή μέρους της προμηθείας δύναται να δοθεί επιπροσθέτως ή αντί των τεχνικών προδιαγραφών .

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Α . Ανοικτή διαδικασία

1 . Ονομασία , διεύθυνση , αριθμός τηλεφώνου και , εφόσον υπάρχει , τηλεγραφική διεύθυνση και αριθμός τηλετύπου της αναθετούσης αρχής ( άρθρο 13 περίπτωση ε ) ) :

2 . Διαδικασία ποι επελέγη για τη σύναψη της συμβάσεως ( άρθρον 13 περίπτωση β ) ) :

3 . α ) Τόπος παραδόσεως ( άρθρο 13 περίπτωση γ ) ) :

β ) Φύση και ποσότης των προς προμήθεια αγαθών ( άρθρο 13 περίπτωση γ ) ) :

γ ) Το κατά πόσο οι προμηθευτές δύνανται να προσφέρουν ορισμένα ή και όλα από τα ζητούμενα είδη ( άρθρο 13 περίπτωση γ ) ) :

4 . Προθεσμία παραδόσεως ( άρθρο 13 περίπτωση δ ) ) :

5 . α ) Επωνυμία και διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία δύνανται να ζητηθούν τα σχετικά έγγραφα ( άρθρο 13 περίπτωση στ ) ) :

β ) Ημερομηνία λήξεως για την υποβολή της αιτήσεως αυτής ( άρθρο 13 περίπτωση στ ) ) :

γ ) Ενδεχομένως , το ποσό και τους όρους πληρωμής του ποσού το οποίο τυχόν καταβάλλεται για τέτοια έγγραφα ( άρθρο 13 περίπτωση στ ) ) :

6 . α ) Ημερομηνία λήξεως για την παραλαβή των προσφορών ( άρθρο 13 περίπτωση ζ ) ) :

β ) Διεύθυνση στην οποία πρέπει να αποσταλούν ( άρθρο 13 περίπτωση ζ ) ) :

γ ) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να είναι συνταγμένες ( άρθρο 13 περίπτωση ζ ) ) :

7 . α ) Τα πρόσωπα τα οποία προβλέπεται να παρίστανται κατά την αποσφράγιση των προσφορών ( άρθρο 13 περίπτωση η ) ) :

β ) Ημερομηνία , ώρα και τόπος της αποσφραγίσεως ( άρθρο 13 περίπτωση η ) ) :

8 . Εγγύηση και λοιπές εξασφαλίσεις ( άρθρο 13 παράγραφος θ ) ) που τυχόν απαιτούνται :

9 . Βασικοί όροι που αφορούν τη χρηματοδότηση και πληρωμή , και παραπομπή στις σχετικές διατάξεις οι οποίες τις διέπουν ( άρθρο 13 περίπτωση ι ) ) :

10 . Ενδεχομένως , νομική μορφή την οποία υποχρεούται να λάβει κοινοπραξία προμηθευτών στους οποίους κατακυρώνεται η σύμβαση ( άρθρο 13 παράγραφος 1 α ) ) :

11 . Πληροφορίες και διατυπώσεις αναγκαίες για την εκτίμηση του κατώτατου ορίου οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων οι οποίες πρέπει να πληρούνται από τον προμηθευτή ( άρθρο 13 παράγραφος α ) ) :

12 . Χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο προσφέρων οφείλει να διατηρεί την προσφορά του ανοικτή ( άρθρο 13 παράγραφος ιβ ) ) :

13 . Κριτήρια για την κατακύρωση της συμβάσεως . Κριτήρια άλλα , πλην της χαμηλότερης τιμής , πρέπει να αναφέρονται εάν δεν προβλέπονται στα έγγραφα του διαγωνισμού ( άρθρο 25 ) :

14 . Λοιπές πληροφορίες :

15 . Ημερομηνία αποστολής της προκηρύξεως ( άρθρο 13 περίπτωση 1α ) ) :

Β . Κλειστή διαδικασία

1 . Ονομασία , διεύθυνση , αριθμός τηλεφώνου και , εφόσον υπάρχει , τηλεγραφική διεύθυνση και αριθμός τηλετύπου ( telex ) της αρχής που προκηρύσσει το διαγωνισμό άρθρο 14 παράγραφος α ) ) :

2 . Διαδικασία που επελέγη για τη διενέργεια του διαγωνισμού ( άρθρο 14 παράγραφος α ) ) :

3 . α ) Τόπος παραδόσεως ( άρθρο 14 παράγραφος α ) ) :

β ) Φύση και ποσότης των προς προμήθεια ειδών ( άρθρο 14 παράγραφος α ) ) :

γ ) Το κατά πόσο οι προμηθευτές δύνανται να προσφέρουν ορισμένα ή και όλα από τα ζητούμενα είδη ( άρθρο 14 παράγραφος α ) ) :

4 . Προθεσμία παραδόσεως ( άρθρο 14 παράγραφος α ) ) :

5 . Ενδεχομένως νομική μορφή την οποία υποχρεούται να λάβει κοινοπραξία προμηθευτών στους οποίους κατακυρώθηκε η σύμβαση ( άρθρο 14 παράγραφος α ) ) :

6 . α ) Ημερομηνία λήξεως της παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής ( άρθρο 14 παράγραφος β ) ) :

β ) Διεύθυνση στην οποία πρέπει να στάλουν ( άρθρο 14 παράγραφος β ) ) :

γ ) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να είναι συντεταγμένες ( άρθρο 14 παράγραφος β ) ) :

7 . Ημερομηνία λήξεως της αποστολής των προσκλήσεων για υποβολή προσφορών ( άρθρο 14 παράγραφος γ ) ) :

8 . Πληροφορίες που αφορούν την προσωπική κατάσταση του προμηθευτού και πληροφορίες και διατυπώσεις αναγκαίες για την εκτίμηση του κατώτατου ορίου οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων τις οποίες πρέπει να πλήροι ο προμηθευτής ( άρθρο 14 παράγραφος δ ) ) :

9 . Κριτήρια για την κατακύρωση της συμβάσεως , εφόσον αυτά δεν αναφέρονται στην πρόσκληση για υποβολή προσφορών ( άρθρο 15 παράγραφος δ ) ) :

10 . Λοιπές πληροφορίες :

11 . Ημερομηνία αποστολής της προκηρύξεως ( άρθρο 14 παράγραφος α ) ) :