31976L0769

Οδηγία 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 1976 περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσεως μερικών επικινδύνων ουσιών και παρασκευασμάτων

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 262 της 27/09/1976 σ. 0201 - 0203
Ελληνική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 13 τόμος 4 σ. 0178
Ισπανική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 13 τόμος 5 σ. 0208
Πορτογαλική ειδική έκδοση : Κεφάλαιο 13 τόμος 5 σ. 0208
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 13 τόμος 5 σ. 0229
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 13 τόμος 5 σ. 0229


ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 27ης Ιουλίου 1976

περί προσεγγίσεως νομοθετικών κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των Κρατών μελών που αφορούν περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσεως μερικών επικινδύνων ουσίων και παρασκευασμάτων

( 76/769/ΕΟΚ )

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ,

Έχοντας υπόψη

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Kοινότητος , και ιδίως το άρθρο 100 αυτής ,

την πρόταση της Επιτροπής ,

τη γνώμη της Συνελεύσεως (1) ,

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2) ,

Εκτιμώντας :

ότι όλοι οι κανόνες που αφορούν την κυκλοφορία στην αγορά επικινδύνων ουσίων και παρασκευασμάτων πρέπει να αποβλέπουν στην προστασία του κοινού και κυρίως των προσώπων που χρησιμοποιούν αυτές τις ουσίες και παρασκευάσματα .

ότι πρέπει να συντελούν στην προστασία του περιβάλλοντος από όλες τις ουσίες και τα παρασκευάσματα που παρουσιάζουν χαρακτηριστικά οικοτοξικότητος ή που δύνανται να ρυπάνουν το περιβάλλον .

ότι πρέπει επίσης να έχουν ως σκοπό την αποκατάσταση , προφύλαξη και βελτίωση της ποιότητος της ανθρωπίνης ζωής .

ότι επικίνδυνες ουσίες και παρασκευάσματα διέπονται από κανονιστικές διατάξεις στα Κράτη μέλη ότι αυτές οι κανονιστικές διατάξεις διαφέρουν ως προς τους όρους κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσεώς τους ότι οι διαφορές αυτές αποτελούν εμπόδιο στις συναλλαγές και έχουν άμεσες επιπτώσεις στη δημιουργία και τη λειτουργία της κοινής αγοράς .

ότι ως εκ τούτου , το εμπόδιο αυτό πρέπει να εξαλειφθεί ότι αυτό συνεπάγεται προσέγγιση των νομοθετικών διατάξεων οι οποίες διέπουν το αντικείμενο τούτο στα Κράτη μέλη .

ότι διατάξεις σχετικές με μερικές επικίνδυνες ουσίες και παρασκευάσματα προβλέπονται ήδη σε οδηγίες της Κοινότητος ότι είναι ακόμη απαραίτητο να θεσπισθούν κανόνες για άλλα προϊόντα , και ιδίως για εκείνα για τα οποία διεθνείς οργανισμοί έχουν αποφασίσει περιορισμούς , όπως είναι τα πολυχλωριωμένα διφαινύλια ( PCB ) , για τα οποία έχει ήδη ληφθεί απόφαση περιορισμού της παραγωγής και της χρήσεως από το Συμβούλιο του ΟΟΣΑ την 13η Φεβρουαρίου 1973 , ότι είναι αναγκαία η λήψη ενός τέτοιου μέτρου προς πρόληψη της απορροφήσεως των πολυχλωριωμένων διφαινυλίων από το σώμα του ανθρώπου και της εξ αυτής προκυπτούσης βλάβης της ανθρωπίνης υγείας .

ότι λεπτομερείς εξετάσεις εδειξαν ότι τα πολυχλωριωμένα τριφαινύλια ( PCT ) συνεπάγονται κινδύνους ομοίους προς εκείνους που παρουσιάζουν τα πολυχλωριωμένα διφαινύλια , ότι πρέπει επίσης , να περιορισθεί η κυκλοφορία στην αγορά και η χρήση των ουσίων αυτών .

ότι εξ άλλου είναι αναγκαίο να επανεξετάζεται περιοδικά το όλο πρόβλημα με σκοπό τη βαθμιαία και πλήρη κατάργηση των πολυχλωριωμένων διφαινυλίων και τριφαινυλίων .

ότι η χρήση του χλωρο-1-αιθυλενίου ( μονομερούς βινυλοχλωριδίου ) ως προωθητικού των αερόλυτων ( aerosol ) συνεπάγεται κινδύνους για την υγεία του ανθρώπου και ως εκ τούτου η χρήση * πρέπει να απαγορευθεί ,

* ΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ :

Άρθρο 1

Υπό την επιφύλαξη της εφαρμογής άλλων * έτικων διατάξεων της Κοινότητος , η παρούσα οδηγία αφορά τον περιορισμό της κυκλοφορίας στην αγορά και της χρήσεως στα Κράτη μέλη της Κοινότητος , των επικινδύνων ουσίων και παρασκευασμάτων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο του παραρτήματος .

Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται :

στη μεταφορά επικινδύνων ουσίων και παρασκευασμάτων σιδηροδρομικώς , οδικώς , δια χερσαίων υδατίνων οδών , δια θαλάσσης , ή αεροπορικώς .

σε επικίνδυνες ουσίες και παρασκευάσματα που εξάγονται σε τρίτες χώρες .

σε ουσίες και παρασκευάσματα υπό διαμετακόμιση και υποκείμενα σε τελωνειακό έλεγχο , αρκεί να μην αποτελούν αντικείμενο οιασδήποτε μεταποιήσεως .

Κατά την έννοια της παρούσης οδηγίας :

« ουσίαι » : σημαίνει

χημικά στοιχεία και ενώσεις τους , ως απαντώνται σε φυσική κατάσταση ή ως παρασκευάζονται βιομηχανικώς .

« παρασκευάσματα » : σημαίνει

μίγματα ή διαλύματα αποτελούμενα από δύο ή περισσότερες ουσίες .

Άρθρο 2

Τα Κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα ώστε οι επικίνδυνες ουσίες και τα παρασκευάσματα που περιλαμβάνονται στον κατάλογο του παραρτήματος να μη δύνανται να κυκλοφορούν στην αγορά ή να χρησιμοποιηθούν παρά μόνο υπό τους όρους τους προβλεπομένους στο παράρτημα . Οι περιορισμοί αυτοί δεν εφαρμόζονται κατά τη διάθεση στην αγορά ή κατά τη χρησιμοποίηση των ουσίων και παρασκευασμάτων τούτων δια σκοπούς ερευνητικούς και αναπτυξιακούς ή δι’ αναλύσεις .

Άρθρο 3

1 . Τα Κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις διατάξεις που είναι αναγκαίες για τη συμμόρφωσή τους προς την παρούσα οδηγία εντός 18 μηνών από την κοινοποίησή της και ενημερώνουν αμέσως περί αυτού την Επιτροπή .

2 . Τα Κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή το κείμενο των διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από τη παρούσα οδηγία .

Αρθρο 4

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα Κράτη μέλη .

Έγινε στις Βρυξέλλες , στις 27 Ιουλίου 1976 .

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. van der STOEL

(1) ΕΕ αριθ. A 60 της 13 . 3 . 1975 , σ. 49 .

(2) ΕΕ αριθ. A 16 της 23 . 1 . 1975 , σ. 25 .

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ονομασία της ουσίας , των ομάδων ουσίων ή των παρασκευασμάτων * Όροι περιορισμού *

1 . - Πολυχλωριωμένα διφαινύλια ( PCB ) πλην των μόνο - και διχλωριωμένων διφαινυλίων . * *

- Πολυχλωριωμένα τριφαινύλια ( PCT ) . * *

- Παρασκευάσματα περιέχοντα PCB ή PCT σε αναλογία μεγαλυτέρα του 0,1 % κατά βάρος . * *

* Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται παρά μόνο στις κάτωθι κατηγορίες : *

* 1 . Ηλεκτρικές συσκευές κλειστού συστήματος , μετασχηματιστές , αντιστάσεις και επαγωγείς . *

* 2 . Μεγάλοι συμπυκνωτές ( συνολικού βάρους * 1 kg ) . *

* 3 . Μικροί συμπυκνωτές ( αρκεί το PCB να έχει μεγίστη περιεκτικότητα σε χλώριο 43 % και να μη περιέχει περισσότερο του 3,5 % πενταχλωριωμένων και χλωριωμένων διφαινυλίων ανωτέρου βαθμού χλωριώσεως ) . *

* Μικροί συμπυκνωτές που δεν πληρούν τις προηγούμενες απαιτήσεις δύνανται να κυκλοφορήσουν στην αγορά επί εν ακόμη έτος από της ημερομηνίας θέσεως σε ισχύ της παρούσης οδηγίας . *

* Ο περιορισμός αυτός δεν εφαρμόζεται σε εν χρήσει ήδη μικρούς συμπυκνωτές . *

* 4 . Υγρά μεταδόσεως θερμότητος σε κλειστού κυκλώματος εγκαταστάσεις μεταφοράς θερμότητος ( πλην εγκαταστάσεων κατεργασίας τροφίμων ζωοτροφών φαρμακευτικών και κτηνιατρικών προϊόντων . Εν τούτοις αν χρησιμοποιούνται PCB στις προηγουμένως αναφερθείσες εγκαταστάσεις κατά την κοινοποίηση της παρούσης οδηγίας , δύναται να συνεχισθεί η χρησιμοποίησή τους μέχρι της 31ης Δεκεμβρίου 1979 το αργότερο ) . *

* 5 . Υδραυλικά υγρά χρησιμοποιούμενα σε : *

* α ) υπογείους εξοπλισμούς ορυχείων . *

* β ) μηχανήματα συντηρήσεως κυψελών για την ηλεκτρολυτική παρασκευή αργιλλίου εν χρήσει κατά τη θέσπιση της παρούσης οδηγίας μέχρι της 31ης Δεκεμβρίου 1979 το αργότερο . *

* 6 . Προϊόντα βάσεως και ενδιάμεσα προϊόντα προοριζόμενα να μεταποιηθούν σε άλλα προϊόντα , τα οποία δεν υπόκεινται στις απαγορευτικές διατάξεις της παρούσης οδηγίας . *

* Δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί ως προωθητικό στα αερολύματα ( AEROSOL ) για οποιαδήποτε χρήση τους . *

2 . Χλωρο-1-αίθυλένιο ( μονομερές βινυλοχλωρίδιο ) *