31976L0768

Οδηγία 76/768/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 1976 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στα καλλυντικά προϊόντα

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 262 της 27/09/1976 σ. 0169 - 0200
Ελληνική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 13 τόμος 4 σ. 0145
Ισπανική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 15 τόμος 1 σ. 0206
Πορτογαλική ειδική έκδοση : Κεφάλαιο 15 τόμος 1 σ. 0206
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 13 τόμος 5 σ. 0198
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 13 τόμος 5 σ. 0198


ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 27ης Ιουλίου 1976

περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών των αναφερομένων στα καλλυντικά προϊόντα

( 76/768/ΕΟΚ )

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος , και ιδίως το άρθρο 100 ,

την πρόταση της Επιτροπής ,

τη γνώμη της Συνελεύσεως (1) ,

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2) ,

Εκτιμώντας :

ότι οι νομοθετικές , κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που ισχύουν στα Κράτη μέλη καθορίζουν τα χαρακτηριστικά συνθέσεως , στα οποία πρέπει να ανταποκρίνονται τα καλλυντικά προϊόντα και καθορίζουν κανόνες για την επισήμανση και τη συσκευασία τους ότι οι διατάξεις αυτές διαφέρουν από το ένα Κράτος μέλος στο άλλο .

ότι οι διαφορές μεταξύ των νομοθεσιών αυτών υποχρεώνουν τις επιχειρήσεις καλλυντικών προϊόντων της Κοινότητος να διαφοροποιούν την παραγωγή τους , αναλόγως του Κράτους μέλους προορισμού ότι κατά συνέπεια , οι διαφορές αυτές εμποδίζουν τις συναλλαγές αυτών των προϊόντων και έχουν , επομένως , άμεση επίδραση στη δημιουργία και στη λειτουργία της κοινής αγοράς .

ότι ο κύριος αντικειμενικός σκοπός των νομοθεσιών αυτών είναι η προάσπιση της δημοσίας υγείας και , κατά συνέπεια , η νομοθεσία της Κοινότητος , στον τομέα αυτόν , πρέπει να εμπνέεται από την επιδίωξη του αυτού σκοπού ότι εν τούτοις , ο σκοπός αυτός πρέπει να επιτευχθεί με μέσα στα οποία θα λαμβάνονται , επίσης , υπόψη οικονομικές και τεχνολογικές απαιτήσεις .

ότι η οριοθέτηση αυτή προκύπτει ιδίως από το λεπτομερή ορισμό των καλλυντικών προϊόντων , οσον αφορά τη σύνθεση , την επισήμανση και τη συσκευασία των καλλυντικών προϊόντων .

ότι η παρούσα οδηγία αφορά μόνον τα καλλυντικά προϊόντα και όχι φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα και φάρμακα ότι προς τούτο πρέπει να καθορισθεί το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας δια οριοθετήσεως του τομέως των καλλυντικών προϊόντων εν σχέσει προς τον τομέα των φαρμάκων .

ότι η οριοθέτηση αυτή προκύπτει ιδίως από το λεπτομερή ορισμό των καλλυντικών προϊόντων , ο οποίος αναφέρεται τόσο στα πεδία εφαρμογής τους όσο και στους επιδιωκόμενους σκοπούς δια της χρήσεώς τους ότι η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στα προϊόντα τα οποία αν και καλύπτονται από τον ορισμό του καλλυντικού προϊόντος , προορίζονται αποκλειστικά για την πρόληψη ασθενειών » ότι επί πλέον , πρέπει να καθορισθεί ότι ορισμένα προϊόντα εμπίπτουν στον ορισμό αυτόν , ενώ τα προϊόντα τα προοριζόμενα όπως ληφθούν από του στόματος , δι’ εισπνοής , δι’ ενέσεως ή εμφυτευθούν στο σώμα του ανθρώπου , δεν υπάγονται στον τομέα των καλλυντικών προϊόντων .

ότι στο παρόν στάδιο ερεύνης είναι σκόπιμο να αποκλεισθούν από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας τα καλλυντικά προϊόντα , που περιέχουν μία από τις ουσίες που απαριθμούνται στο παράρτημα V .

ότι τα καλλυντικά προϊόντα δεν πρέπει να είναι επιβλαβή υπό κανονικές συνθήκες ή υπό τις προβλεπόμενες συνθήκες χρήσεως ότι ειδικότερα , είναι αναγκαίο να λαμβάνεται υπόψη η πιθανότης κινδύνου για περιοχές του σώματος εφαπτόμενες με την περιοχή χρήσεώς τους .

ότι ιδίως , ο καθορισμός των μεθόδων αναλύσεως και οι τροποποιήσεις ή προσθήκες που ενδεχομένως επιφέρονται σε αυτές επί τη βάσει αποτελεσμάτων επιστημονικής και τεχνικής ερεύνης , αποτελούν μέτρα εφαρμογής τεχνικής φύσεως ότι αρμόζει να ανατεθεί στην Επιτροπή η υιοθέτηση των μέτρων αυτών , με ορισμένους όρους , οι οποίοι καθορίζονται στην παρούσα οδηγία , προς απλούστευση και επιτάχυνση της διαδικασίας .

ότι η τεχνική πρόοδος απαιτεί προσαρμογή των τεχνικών προδιαγραφών που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία και στις μεταγενέστερες επί του θέματος αυτού οδηγίες ότι πρέπει προς διευκόλυνση της θέσεως σε εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων , για το σκοπό αυτόν , να προβλεφθεί διαδικασία , η οποία να εγκαθιδρύει στενή συνεργασία μεταξύ των Κρατών μελών και της Επιτροπής στους κόλπους της Επιτροπής για την Προσαρμογή στην Τεχνική Πρόοδο των οδηγίων που αποσκοπούν στην εξάλειψη των τεχνικών εμποδίων στις συναλλαγές στον τομέα των καλλυντικών προϊόντων .

ότι είναι αναγκαίο να τύχουν επεξεργασίας επί τη βάσει επιστημονικής και τεχνικής ερεύνης , προτάσεις καταλόγων επιτρεπομένων ουσίων , που δύνανται να περιλαμβάνουν τα αντιοξειδωτικά , τις βαφές μαλλιών , τα συντηρητικά και τα φίλτρα υπεριώδους ακτινοβολίας , λαμβανομένων υπόψη ιδίως των προβλημάτων που τίθενται από τις ευαισθητοποιούσες ουσίες .

ότι είναι δυνατόν να συμβεί καλλυντικά προϊόντα που διατίθενται στην αγορά , αν και ανταποκρίνονται στις διατάξεις της παρούσας οδηγίας και των παραρτημάτων της , να εγκυμονούν κινδύνους για τη δημοσία υγεία ότι , ως εκ τούτου , πρέπει να προβλεφθεί διαδικασία , με σκοπό την εξάλειψη του κινδύνου αυτού ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ :

Άρθρο 1

1 . Ως « καλλυντικό προϊόν » νοείται οποιαδήποτε ουσία ή οποιοδήποτε παρασκεύασμα , το οποίο προορίζεται να έλθει σε επαφή με τα διάφορα εξωτερικά μέρη του ανθρωπίνου σώματος ( επιδερμίδα , τριχωτά μέρη , όνυχες , χείλη και εξωτερικά γεννητικά όργανα ) ή με τους οδόντες και το βλεννογόνο της στοματικής κοιλότητος με αποκλειστικό ή κύριο σκοπό τον καθαρισμό τους , τον αρωματισμό τους , ή την προστασία τους , για να διατηρηθούν σε καλή κατάσταση , να μεταβληθεί ή εμφάνισή τους ή να διορθωθούν οι οσμές του σώματος .

2 . Πρέπει να θεωρούνται ως καλλυντικά προϊόντα κατά την έννοια του ορισμού αυτού , ιδίως τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στον κατάλογο του παραρτήματος I .

3 . Καλλυντικά προϊόντα , περιέχοντα μία από τις ουσίες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα V και καλλυντικά προϊόντα περιέχοντα χρωστικές διάφορες από εκείνες που αναφέρονται στα παραρτήματα III και IV και μη προοριζόμενες να έλθουν σε επαφή με τους βλεννογόνους , αποκλείονται του πεδίου εφαρμογής της παρούσας οδηγίας . Τα Κράτη μέλη δύνανται να λαμβάνουν κάθε μέτρο που θεωρούν αναγκαίο , σχετικά με τα προϊόντα αυτά .

Άρθρο 2

Καλλυντικά προϊόντα που διατίθενται στην αγορά εντός της Κοινότητος δεν πρέπει να δύνανται να προκαλέσουν βλάβη στην ανθρώπινη υγεία , όταν χρησιμοποιούνται υπό κανονικές συνθήκες χρήσεως .

Άρθρο 3

Τα Κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα , ώστε να μη δύνανται να κυκλοφορήσουν παρά καλλυντικά προϊόντα , τα οποία ανταποκρίνονται στις διατάξεις της παρούσας οδηγίας και των παραρτημάτων της .

Άρθρο 4

Υπό την επιφύλαξη των γενικών τους υποχρεώσεων που απορρέουν από το άρθρο 2 , τα Κράτη μέλη απαγορεύουν τη διάθεση στην αγορά καλλυντικών προϊόντων , τα οποία περιέχουν :

α ) ουσίες που απαριθμούνται στο παράρτημα II .

β ) ουσίες που απαριθμούνται στο πρώτο μέρος του παραρτήματος III , πέραν των ορίων και εκτός των προϋποθέσεων που αναφέρονται .

γ ) χρωστικές άλλες από εκείνες που απαριθμούνται στο δεύτερο μέρος του παραρτήματος III , εφόσον τα προϊόντα αυτά προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε περιοχή πλησίον των οφθαλμών , στα χείλη , στη στοματική κοιλότητα ή στα εξωτερικά γεννητικά όργανα .

δ ) χρωστικές που απαριθμούνται στο δεύτερο μέρος του παραρτήματος III χρησιμοποιούμενες πέραν των ορίων και εκτός των αναφερομένων προϋποθέσεων , εφόσον τα προϊόντα αυτά προορίζονται να χρησιμοποιηθούν πλησίον των οφθαλμών , στα χείλη , στη στοματική κοιλοτήτα ή στα εξωτερικά γεννητικά όργανα .

Άρθρο 5

Επί τρία έτη από της κοινοποιήσεως της παρούσας οδηγίας , τα Κράτη μέλη δέχονται τη διάθεση στην αγορά καλλυντικών προϊόντων , τα οποία περιέχουν :

α ) ουσίες , που απαριθμούνται στο πρώτο μέρος του παραρτήματος IV , εντός των αναφερομένων ορίων και προϋποθέσεων .

β ) χρωστικές που απαριθμούνται στο δεύτερο μέρος του παραρτήματος IV , εντός των αναφερομένων ορίων και προϋποθέσεων , αν τα προϊόντα αυτά προορίζονται να χρησιμοποιηθούν πλησίον των οφθαλμών , στα χείλη , στη στοματική κοιλότητα ή στα εξωτερικά γεννητικά όργανα .

γ ) χρωστικές που απαριθμούνται στο τρίτο μέρος του παραρτήματος IV , αν τα προϊόντα αυτά προορίζονται είτε να μην έλθουν σε επαφή με τους βλεννογόνους είτε να έλθουν αποκλειστικώς και μόνο σε βραχεία επαφή με το δέρμα .

Κατά την εκπνοή της προθεσμίας των τριών ετών , οι ουσίες αυτές και οι χρωστικές :

- ή επιτρέπονται οριστικά ,

- ή απαγορεύνται οριστικά ( παράρτημα II ) ,

- ή διατηρούνται για τρία ακόμη έτη στο παράρτημα IV ,

- ή διαγράφονται από όλα τα παραρτήματα της οδηγίας αυτής .

Άρθρο 6

1 . Τα Κράτη μέλη λαμβάνουν κάθε πρόσφορο μέτρο ώστε τα καλλυντικά προϊόντα να μη δύνανται να διατεθούν στην αγορά παρά μόνο αν οι συσκευασίες τους , οι περιέκτες , ή οι ετικέτες τους φέρουν τις ακόλουθες ενδείξεις , με ανεξίτηλους , ευανάγνωστους και ευδιάκριτους χαρακτήρες :

α ) το όνομα ή την εταιρική επωνυμία και τη διεύθυνση ή την έδρα του κατασκευαστού ή του υπευθύνου για τη διάθεση στην αγορά του καλλυντικού προϊόντος , του εγκατεστημένου εντός της Κοινότητος . Οι ενδείξεις αυτές δύνανται να είναι συντετμημένες , τόσο ώστε η σύντμηση να επιτρέπει γενικά την αναγνώριση της επιχειρήσεως . Τα Κράτη μέλη δύνανται να απαιτούν την ένδειξη της χώρας προελεύσεως προκειμένου περί προϊόντων παρασκευαζομένων εκτός της Κοινότητος .

β ) το ονομαστικό περιεχόμενο κατά το χρόνο της συσκευασίας .

γ ) την ημερομηνία λήξεως , προκειμένου περί προϊόντων με διάρκεια σταθερότητος μικρότερη των τριων ετών .

δ ) τις ειδικές προφυλάξεις χρήσεως και ιδίως εκείνες οι οποίες αναφέρονται στη στήλη « όροι χρησιμοποιήσεως και προειδοποιήσεως που πρέπει να περιέχονται υποχρεωτικώς στην επισήμανση » των παραρτημάτων III και IV , οι οποίες πρέπει να εμφαίνονται επί του περιέκτου . Όπου αυτό είναι πρακτικώς αδύνατο , οι ενδείξεις αυτές πρέπει να εμφαίνονται επί της εξωτερικής συσκευασίας ή να αναγράφονται σε συνημμένο σημείωμα , αλλά σε αυτή την περίπτωση πρέπει να υπάρχει στο εξωτερικό του περιέκτου μία εξωτερική σύντομη σημείωση η οποία να παραπέμπει στις αναφερόμενες ενδείξεις .

ε ) ο αριθμός της παρτίδας παραγωγής ή το στοιχείο αναφοράς που επιτρέπει την αναγνώριση της παραγωγής . Εν τούτοις , όπου αυτό είναι πρακτικώς αδύνατο , λόγω των μικρών διαστάσεων των καλλυντικών ειδών , η ένδειξη αυτή πρέπει να υπάρχει υποχρεωτικά μόνο στην εξωτερική συσκευασία των ειδών αυτών .

2 . Τα Κράτη μέλη λαμβάνουν κάθε πρόσφορο μέτρο ώστε στην επισήμανση , στην προσφορά προς πώληση και στη διαφήμιση των καλλυντικών προϊόντων το κείμενο , οι ονομασίες , τα σήματα , οι εικόνες η τα άλλα σύμβολα παραστατικά ή μη , να μη χρησιμοποιούνται για να αποδώσουν σε αυτά τα προϊόντα χαρακτηριστικά τα οποία δεν έχουν .

Άρθρο 7

1 . Τα Κράτη μέλη δεν δύνανται , για λόγους που αφορούν στις απαιτήσεις τις προβλεπόμενες από την οδηγία αυτή και τα παραρτήματά της , να αρνηθούν , να απαγορεύσουν ή να περιορίσουν τη διάθεση στην αγορά των καλλυντικών προϊόντων , τα οποία ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της παρούσας οδηγίας και των παραρτημάτων της .

2 . Εν τούτοις , δύνανται να απαιτήσουν όπως αναγράφονται και στην εθνική ή την επίσημη γλώσσα τους , ή τις γλώσσες τους , οι ενδείξεις που προβλέπονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 υπό β ) , γ ) και δ ) ,

3 . Επί πλέον , ένα Κράτος μέλος δύναται να απαιτήσει , χάρη ταχείας και κατάλληλης ιατρικής θεραπευτικής αγωγής σε περίπτωση δυσκολίων , όπως πρόσφορες και επαρκείς πληροφορίες , που αφορούν στις ουσίες τις περιεχόμενες στα καλλυντικά προϊόντα , τεθούν στη διάθεση της αρμοδίας αρχής , η όποία πρέπει να μεριμνά όπως οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιηθούν μόνο για σκοπούς θεραπευτικής αγωγής .

Άρθρο 8

1 . Σύμφωνα με τη διαδικασία η όποία προβλέπεται από το άρθρο 10 , πρέπει να καθορίζονται τα εξής :

- οι μέθοδοι αναλύσεως , που είναι απαραίτητες για τον έλεγχο της συνθέσεως των καλλυντικών προϊόντών ,

- τα κριτήρια μικροβιολογικής και χημικής καθαρότητος για τα καλλυντικά προϊόντα , και οι μέθοδοι ελέγχου των κριτηρίων αυτών .

2 . Οι τροποποιήσεις που είναι αναγκαίες για τις προσαρμογές του παραρτήματος II στην τεχνική πρόοδο θεσπίζονται κατά την αυτή διαδικασία .

Άρθρο 9

1 . Συνισταται επιτροπή για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο των οδηγίων που αποσκοπούν στην εξάλειψη των τεχνικών εμποδίων στις συναλλαγές στον τομέα των καλλυντικών προϊόντων , η οποία καλείται « επιτροπή » που αποτελείται από εκπροσώπους των Κρατών μελών , και προεδρεύεται από εκπρόσωπο της Επιτροπής .

2 . Η επιτροπή συντάσσει τον εσωτερικό της κανονισμό .

Άρθρο 10

1 . Στην περίπτωση που γίνεται παραπομπή στη διαδικασία που ορίζεται στο παρόν άρθρο , η επιτροπή συγκαλείται από τον πρόεδρό της , είτε εξ ιδίας του πρωτοβουλίας , είτε κατόπιν αιτήσεως εκπροσώπου ενός Κράτους μέλους .

2 . Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει στην επιτροπή σχέδιο των προς λήψη μέτρων . Η επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της επί του σχεδίου , εντός προθεσμίας οριζομένης από τον πρόεδρο , αναλόγως του επείγοντος του θέματος . Αποφαίνεται με πλειοψηφία 41 ψήφων . Οι ψήφοι των Κρατών μελών σταθμίζονται ως προβλέπεται στο άρθρο 148 παράγραφος 2 της συνθήκης . Ο πρόεδρος δεν λαμβάνει μέρος στην ψηφοφορία .

3 . α ) Η Επιτροπή θεσπίζει τα προτεινόμενα μέτρα εφ’ όσον συμφωνούν με τη γνώμη της επιτροπης .

β ) Όταν τα προτεινόμενα μέτρα δεν είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής ή ελλείψει γνώμης , η Επιτροπή υποβάλλει αμελλητί στο Συμβούλιο πρόταση σχετική με τα προς λήψη μέτρα . Το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία .

γ ) Αν εντός τριών μηνων από της υποβολής της προτάσεως στο Συμβούλιο τούτο δεν έχει αποφασίσει , τα προτεινόμενα μέτρα θεσπίζονται από την Επιτροπή .

Άρθρο 11

Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 5 και το αργότερον εντός ετους από την εκπνοή της υπό του άρθρου 14 παράγρ. 1 προβλεπομένης προθεσμίας για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας από τα Κράτη μέλη , η Επιτροπή , επί τη βάσει των αποτελεσμάτων των προσφάτων επιστημονικών και τεχνικών ερεύνων , υποβάλλει στο Συμβούλιο πρόσφορες προτάσεις , για τη σύνταξη καταλόγων των επιτρεπομένων ουσιών .

Άρθρο 12

1 . Αν ένα Κράτος μέλος διαπιστώσει , επί τη βάσει επαρκώς τεκμηριωμένης αιτιολογήσεως , ότι ένα καλλυντικό προϊόν , αν και σύμφωνο προς τις προδιαγραφές της παρούσας οδηγίας , παρουσιάζει κίνδυνο για την υγεία , δύναται να απαγορεύσει προσωρινώς τη διάθεση στην αγορά του προϊόντος αυτού στο έδαφός του ή να την επιτρέψει υπό ειδικές προϋποθέσεις . Ενημερώνει αμέσως περί αυτού τα άλλα Κράτη μέλη και την Επιτροπή και αναφέρει τους λόγους που αιτιολογούν την απόφασή του .

2 . Η Επιτροπή , εντός προθεσμίας έξι εβδομάδων , προβαίνει σε διαβουλεύσεις μετά των ενδιαφερομένων Κρατών μελών , διατυπώνει εν συνεχεία τη γνώμη της χωρίς καθυστέρηση και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα .

3 . Αν η Επιτροπή έχει τη γνώμη ότι είναι ανάγκη να γίνουν τεχνικές προσαρμογές στην παρούσα οδηγία , οι προσαρμογές αυτές αποφασίζονται είτε από την Επιτροπή είτε από το Συμβούλιο , σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 10 . Στην περίπτωση αυτή , το Κράτος μέλος που έλαβε τα προστατευτικά μέτρα , δύναται να τα διατυπώσει μέχρι της θέσεως σε ισχύ των προσαρμογών αυτων .

Άρθρο 13

Οποιαδήποτε περιοριστικά ή απαγορευτικά της διαθέσεως στην αγορά καλλυντικών προϊόντων ατομικά μέτρα λαμβανόμενα συμφώνως προς την παρούσα οδηγία πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένα . Πρέπει να κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο με υπόδειξη των υφισταμένων ενδίκων μέσων της ισχυούσης νομοθεσίας στα Κράτη μέλη και των προθεσμιών εντός των οποίων δύνανται τα ένδικα αυτά μέσα να ασκηθούν .

Άρθρο 14

1 . Τα Κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία εντός δεκαοκτώ μηνών από της κοινοποιήσεώς της και ενημερώνουν αμέσως περί αυτού την Επιτροπή .

2 . Τα Κράτη μέλη δύνανται , εν τούτοις , για περίοδο 36 μηνών από της κοινοποιήσεως της παρούσας οδηγίας , να επιτρέψουν τη διάθεση στην αγορά στο έδαφός τους καλλυντικών προϊόντων , που δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της παρούσας οδηγίας .

3 . Τα Κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή το κείμενο των διατάξεων εσωτερικού δικαίου , που θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία .

Άρθρο 15

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα Κράτη μέλη .

Έγινε στις Βρυξέλλες , στις 27 Ιουλίου 1976 .

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. van der STOEL

(1) ΕΕ αριθ. A 40 της 8 . 4 . 1974 , σ. 71 .

(2) ΕΕ αριθ. A 60 της 26 . 7 . 1973 , σ. 16 .

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

- Κρέμες , γαλακτώματα , πλύματα ( lotions ) , πηκτώματα ( gels ) και έλαια για το δέρμα ( χέρια , πρόσωπο , πόδια , κλπ. ) .

- Μάσκες ομορφιάς [ εξαιρουμένων των απολεπιστικών ( peeling ) προϊόντων ] .

- Κεχρωσμένες βάσεις ( υγρά , κρέμες , κόνεις ) .

- Ψιμύθια σε σκόνη , κόνεις για χρήση μετά το λουτρό , κόνεις για την υγιεινή του σώματος , κλπ .

- Σάπωνες λουτρού , αποσμητικοί σάπωνες , κλπ .

- Αρώματα , ύδατα καλλωπισμού ( eaux de toilette ) και ύδωρ Κολωνίας .

- Παρασκευάσματα για το λουτρό και τον καταιωνισμό ( douche ) [ άλατα , αφροί , έλαια , πηκτώματα ( gels ) , κλπ. ] .

- Αποτριχωτικά .

- Αποσμητικά και αντιιδρωτικά .

- Προϊόντα για την περιποίηση της κόμης :

- βαφές και αποχρωστικά κόμης ,

- προϊόντα για τη βοστρύχωση ( κατσάρωμα ) , το ίσιωμα και στερέωση ,

- προϊόντα για τη διευθέτηση ( φορμάρισμα ) ,

- προϊόντα καθαρισμού ( πλύματα , κόνεις , σαμπουάν ) ,

- προϊόντα συντηρήσεως ( πλύματα , κρέμες , έλαια ) ,

- προϊόντα για την κόμμωση ( πλύματα , λάκκες , μπριγιαντίνες ) .

- Προϊόντα ξυρίσματος ( σαπούνια , αφροί , πλύματα κλπ. ) .

- Προϊόντα για την ψιμυθίωση ( maquillage ) και προϊόντα για την αφαίρεση του ψιμυθίου ( demaquillage ) από το πρόσωπο και τα μάτια .

- Προϊόντα προοριζόμενα να χρησιμοποιηθούν στα χείλη .

- Προϊόντα για την περιποίηση των οδόντων και του στόματος .

- Προϊόντα για την περιποίηση και την ψιμυθίωση την ονύχων .

- Προϊόντα για την ιδιαίτερη εξωτερική υγιεινή του σώματος .

- Προϊόντα αντιηλιακά .

- Προϊόντα για μαύρισμα χωρίς ήλιο .

- Προϊόντα για τη λεύκανση του δέρματος .

- Προϊόντα αντιρρυτιδικά .

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΥΣΙΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

1 . Ν-5-χλωροβενζοξοζολ-2-υλακεταμίδιο

2 . Υδροξείδιο του β-ακετοξυαιθυλο-τριμεθυλαμμωνίου ( ακετυλοχολίνη και αλατά του )

3 . Deanoli aceglumas (*)

4 . Σπιρονολακτόνη (*)

5 . [ 4-(4-Υδροξυ-3-ιωδοφαινοξυ)-3,5-διιωδοφαινυλ ] οξικό οξύ και άλατά του

6 . Methotrexatum (*)

7 . Αμινοκαπροϊκό οξύ (*) και άλατα αυτού

8 . Cinchophenum (*) , άλατά του , παράγωγα και άλατα των παραγώγων του

9 . Θυροπροπικό οξύ (*) και άλατά του

10 . Τριχλωροξικό οξύ

11 . Aconitum napellus L. ( φύλλα , ρίζες και γαληνικά παρασκευάσματα )

12 . Ακονιτίνη ( κύριο αλκαλοειδές του Aconitum napellus L. ) και τα άλατά της

13 . Adonis vernalis L. και τα παρασκευάσματά του

14 . Επινεφρίνη (*)

15 . Αλκαλοειδή της Rauwolfia serpentina και άλατά τους

16 . Ακετυλενικές αλκοόλες , εστέρες , αιθέρες και άλατά τους

17 . ισοπρεναλίνη (*)

18 . ισοθειοκυανικός αλλυλεστέρας

19 . αλλοκλαμίδιο (*) και άλατά του

20 . Ναλορφίνη (*) , τα άλατα και αιθέρες της

21 . Συμπαθητικομιμητικές αμίνες που δρουν στο κεντρικό νευρικό σύστημα . Οποιαδήποτε ουσία περιλαμβανομένη στον πρώτο κατάλογο των φαρμάκων , τα οποία χορηγούνται μόνον βάσει ιατρικής συνταγής , και ο οποίος περιλαμβάνεται στην απόφαση AP ( 69 ) 2 του Συμβουλίου της Ευρώπης

22 . Ανιλίνη , άλατά της και αλογονωμένα και σουλφονωμένα παράγωγά της

23 . Βετοξυκαΐνη (*) και άλατά της

24 . Ζοξαζολαμίνη (*)

25 . Προκαϊναμίδιο (*) άλατα και παράγωγά του

26 . Βενζιδίνη

27 . Τυαμινοεπτάνιο (*) , ισομερή και άλατά του

28 . Οκτοδρίνη και άλατά της

29 . 2-Αμινο-1,2-δισ(4-μεθοξυφαινυλο)αιθανόλη και άλατά της

30 . 1,3-Διμεθυλοπεντυλαμίνη και άλατά της

31 . 4-Αμινοσαλικυλικό οξύ και τα άλατά του

32 . Τολουϊδίνες , ισομερή , άλατα και αλογονωμένα και σουλφονωμένα παράγωγά τους

33 . Ξυλιδίνες , ισομερή , άλατα και αλογονωμένα και σουλφονωμένα παράγωγά τους

34 . 9-(3-Μεθυλο-2-βουτενυλοξυ)-7H- φουρο[3,2-g] [ 1 ] βενζοπυραν-7-όνη ( αμιδίνη )

35 . Ammi majus L. και γαληνικά παρασκευάσματά του

36 . 2,3-Διχλωρο-2-μεθυλοβουτάνιο

37 . ουσίες με ανδρογονικά αποτελέσματα

38 . Ελαιο ανθρακενίου

39 . Αντιβιοτικά , εκτός από εκείνα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα IV

40 . Αντιμόνιο και ενώσεις του

41 . Apocynum cannabinum L. καί παρασκευάσματά του

42 . Απομορφίνη [ 5 , 6 , 6α , 7-τετραϋδρο-6-μεθυλο-4H-διβενζο ( de , g ) - κινολινο-10,11-διόλη ] και άλατά της

43 . Αρσενικό και ενώσεις του

44 . Atropa belladonna L. και παρασκευάσματά της

45 . Ατροπίνη , άλατα και παράγωγά της

46 . άλατα βαρίου , εκτός από τα : θειϊκό βάριο , λάκες παρασκευαζόμενες εκ θειϊκού βαρίου και πιγμέντα παρασκευαζόμενα από τις χρωστικές που περιλαμβάνονται στον κατάλογο των παραρτημάτων III ( μέρος 2 ) και IV ( μέρη 2 και 3 ) που σημειώνεται ότι περιέχουν βάριο

47 . Βενζόλιο

48 . 4,5-Διυδροβενζιμιδαζολ-4-όνη

49 . Βενζαζεπίνες και βενζαδιαζεπίνες , άλατα και παράγωγά τους

50 . Βενζοϊκός 1-διμεθυλαμινομεθυλο-1- μεθυλοπροπυλεστήρ και άλατά του ( αμυλοκαΐνη )

51 . Βενζοϊκός 2,2,6-τριμεθυλο-4-πιπεριδυλεστήρ και άλατά του ( βενζαμίνη )

52 . ισοκαρβοξαζίδιο (*)

53 . Βενδροφλουμεθιαζίδια (*) και παράγωγά του

54 . Βηρύλλιο και ενώσεις του

55 . Βρώμιο , στοιχειακό

56 . Bretylii tosilas (*)

57 . Carbromalum (*)

58 . Bromisovalum (*)

59 . Βρωμοφενιραμίνη (*) και άλατά της

60 . Benzilonii bromidum (*)

61 . Βρωμιούχο τετρααιθυλαμμώνιο (*)

62 . Βρυκίνη

63 . Τετρακαΐνη (*) και άλατά της

64 . Μοφεβουταζόνη (*)

65 . Τολβουταμίδιο (*)

66 . Καρβουταμίδιο (*)

67 . Φαινυλοβουταζόνη (*)

68 . Κάδμιο και ενώσεις του

69 . Κανθαρίδες , Cantharis vesicatoria

70 . (1R,2S)-Εξαϋδρο-1,2-διμεθυλο-3,6- εποξυφθαλικός ανυδρίτης ( κανθαριδίνη )

71 . Phenprobamatum (*)

72 . Νιτροπαράγωγα του καρβαζολίου

73 . Διθειάνθραξ

74 . Καταλάση

75 . Κεφαλίνη και άλατά της

76 . Chenopodium ambrosioides ( αιθέριο έλαιο )

77 . 2,2,2-Τριχλωροαιθανο-1,1-διόλη

78 . Χλώριο

79 . Χλωροπροπαμίδιο (*)

80 . Diphenoxylatum (*)

81 . Κιτρικό-υδροχλωρικό άλας της 4-φαινυλαζοφαινυλενο-1,3-διαμίνης ( Κιτρική-υδροχλωρική χρυσοϊδίνη )

82 . Χλωροζοξαζόνη (*)

83 . 2-Χλωρο-6-μεθυλοπυριμιδιν-4-υλοδιμεθυλαμίνη ( κριμιδίνη-ISO )

84 . Chlorprothixenum (*) καί άλατά του

85 . Κλοφεναμίδιο (*)

86 . Ν-Οξείδιο της Ν,Ν-δις (2-χλωροαιθυλο)μεθυλαμίνης και άλατά του

87 . Chlormethinum (*) καί άλατά του

88 . Κυκλοφωσφαμίδιο (*) και άλατά του

89 . Mannomustinum (*) καί άλατά του

90 . Βουτανιλικαΐνη (*) και άλατά της

91 . Χλωρομεζανόνη (*)

92 . Τριπαρανόλη (*)

93 . 2-[2(4-Χλωροφαινυλο)-2-φαινυλακετυλ] ινδανο-1,3-διόνη ( Χλωροφασινόνη-ISO )

94 . Χλωροφαινοξαμίνη (*)

95 . Φαιναγλυκοδόλη (*)

96 . Χλωροαιθάνιο

97 . Χρώμιο , χρωμικό οξύ και άλατά του

98 . Claviceps purpurea Tul. , αλκαλοειδή και γαληνικά παρασκευάσματά της

99 . Conium maculatum L. ( καρπός , κόνις , γαληνικά παρασκευάσματα )

100 . Γλυκυκλαμίδιο (*)

101 . Βενζολοσουλφονικό κοβάλτιο

102 . Κολχικίνη , άλατα και παράγωγά της

103 . Κολχικοσίδιο και παράγωγά του

104 . Colchicum autumnale L. καί γαληνικά παρασκευάσματά του

105 . Κονβαλατοξίνη

106 . Anamirta cocculus L. ( καρπός )

107 . Croton tiglium ( ελαιο )

108 . 1-Βουτυλο-3-(Ν-κρωτονοϋλοσουλφανιλυλ)-ουρία

109 . Κουράριο και κουραρίνη

110 . Συνθετικά κουραριογόνα

111 . Υδροκυάνιο και άλατά του

112 . 2-α-Κυκλοεξυλοβενζυλο ( Ν,Ν,Ν',Ν',-τετρααιθυλο ) τριμεθυλενοδιαμίνη ( φαινεταμίνη )

113 . Κυκλομενόλη (*) και άλατά της

114 . Εξακυκλονικό νάτριο (*)

115 . Hexapropymatum (*)

116 . Δεξτροπροποξυφαίνιο (*)

117 . Ο,Ο-Διακετυλο-Ν-αλλυλο-Ν-νορμορφίνη

118 . Pipazetatum (*) και αλατά του

119 . 5-(α , β-διβρωμο-φαιναιθυλο)-5-μεθυλο-υδαντοΐνη

120 . άλατα του Ν,Ν-πενταμεθυλενο-δις ( τριμεθυλαμμωνίου ) π.χ. pentemethonii bromidum (*)

121 . άλατα του Ν-Ν'- [(μεθυλιμινο)διαιθυλενο]δις(αιθυλοδιμεθυλαμμωνίου) π.χ. azamethonii bromidum (*)

122 . Cyclarbamatum (*)

123 . Clofenotanum (*) DDT ( ISO )

124 . άλατα του εξαμεθυλενο-δις ( τριμεθυλαμμωνίου ) , π.χ. hexamethonii bromidum (*)

125 . Διχλωροαιθάνια ( αιθυλενοχλωρίδια )

126 . Διχλωροαιθυλένια ( ακετυλενοχλωρίδια )

127 . Διαιθυλαμίδιο του λυσεργικού οξέος [ Lysergidum (*) ] και άλατά του

128 . 3-Υδροξυ-4-φαινυλοβενζοϊκός-2- διαιθυλαμινοαιθυλεστήρ και άλατά του

129 . Κινχοκαΐνη (*) και άλατά της

130 . Κινναμωμικός 3-διαιθυλαμινοπροπυλεστήρ

131 . Θειοφωσφορικός διαιθυλονιτρο-4-φαινυλεστήρ ( parathion-ISO )

132 . άλατα του [ οξαλυλ-δις ( ιμινοαιθυλενο ) ] δις [ ( 0-χλωροβενζυλο ) διαιθυλαμμωνίου ] π.χ. ambenonii chloridum (*)

133 . Methyprylonum (*) και άλατα του

134 . Διγιταλίνη και όλοι οι ετεροσίδες της Digitalis purpurea L.

135 . 7-[2-δροξυ-3-(2-υδροξυαιθυλο-Ν-μεθυλομινο) προπυλο] θεοφυλλίνη ( ξανθινόλη )

136 . Διοξεθεδρίνη (*) και άλατά της

137 . Piprocurarii iodidum (*)

138 . Προπυφαιναζόνη (*)

139 . Τετραβεναζίνη (*) και άλατά της

140 . Captodiamum (*)

141 . Μεφεχλωραζίνη (*) και άλατά της

142 . Διμεθυλαμίνη

143 . Βενζοϊκός 1,1-δις ( διμεθυλαμινομεθυλο ) προπυλεστήρ και αλατά του ( αμυδρικαΐνη , αλυπίνη )

144 . Μεθαπυριλένιο (*) και άλατά του

145 . Μεταμφεπραμόνη (*) και άλατά της

146 . Αμυτριπτυλίνη (*) και άλατά της

147 . Μετφορμίνη (*) και άλατά της

148 . Δινιτρικό ισοσορβίδιο [ Isosorbidii dinitras (*) ]

149 . Μηλονυλονιτρίλιο

150 . Ηλεκτρυλονιτρίλιο

151 . ισομερή δινιτροφαινόλης

152 . Improquonum (*)

153 . Διμεβαμίδιο (*) και άλατά του

154 . Διφαινυλοπυραλίνη (*) και άλατά της

155 . Σουλφινπυραζόνη (*)

156 . άλατα του Ν-(3-καρβαμοϋλο-3,3-διφαινυλοπροπυλο)- Ν , Ν-διισοπροπυλομεθυλαμμωνίου , π.χ. isopropamidi iodidum (*)

157 . Βενακτυλίνη (*)

158 . Βενζατροπίνη και άλατά της

159 . Κυκλιζίνη (*) και άλατά της

160 . 5,5-Διφαινυλο-4-ιμιδαζολιδάνη

161 . Προβενεσίδη (*)

162 . Disulfiramum (*) θιράμ ( ISO )

163 . Εμετίνη , άλατα και παράγωγά της

164 . Εφεδρίνη και άλατά της

165 . Οξαναμίδιο και παράγωγά του

166 . Εσερίνη ή φυσοστιγμίνη και άλατά της

167 . Εστέρες του 4-αμινοβενζοϊκού οξέος ( με ελευθέρα την αμινομάδα ) , εκτός από τον ονομαστικώς αναφερόμενο στο παράρτημα Ις ( μέρος 1 )

168 . άλατα χολίνης και εστέρες τους , π.χ. χλωριούχος χολίνη

169 . Caramiphenum (*) και άλατά του

170 . Διαιθυλοφωσφορικός εστήρ της π-νιτροφαινόλης

171 . Μετεθοεπταζίνη (*) και άλατά της

172 . Οξφενεριδίνη (*) και άλατά της

173 . Εθοεπταζίνη (*) και άλατά της

174 . Μεθεπταζίνη (*) και άλατά της

175 . Methylphenidatum (*) καί άλατά του

176 . Δοξυλαμίνη (*) και άλατά του

177 . Τολβοξάνιο (*)

178 . Μονοβενζόνη (*)

179 . Παρεθοξυκαΐνη (*) και άλατά της

180 . Φαινοζολόνη (*)

181 . Γλουταιθιμίδιο (*) και άλατά του

182 . Αιθυλενοξείδιο

183 . Βεμεγρίδη (*) και άλατά της

184 . Βαλνοκταμίδιο (*)

185 . Αλοπεριδόλη (*)

186 . Παραμεθαζόνη (*)

187 . Φλουανιζόνη (*)

188 . Τριφλουπεριδόλη (*)

189 . Φλουορεζόνη (*)

190 . Fluorouracilum (*)

191 . Υδροφθορικό οξύ , τα κανονικά άλατά του , σύμπλοκά του και υδροφθορικά άλατα εκτός από τα αναφερόμενα στο παράρτημα Ις ( μέρος 1 )

192 . άλατα του φουρφουρυλοτριμεθυλαμμωνίου , π.χ. furtrethonii iodidum (*)

193 . Γκαλανταμίνη (*)

194 . Προγεστογόνα , εκτός από τα αναγραφόμενα στο παράρτημα ς

195 . 1,2,3,4,5,6,-Εξαχλωροκυκλοεξάνιο ( BHC-ISO )

196 . (1Ρ,4Σ,5Ρ,8Σ)-1,2,3,4,10,10,-εξαχλωρο- 1,4,4α,5,6,7,8,8α-οκταϋδρο-1,4 : 5,8-διμεθανοναφθαλίνιο ( Εντρίν-ΙΣΟ )

197 . Εξαχλωροαιθάνιο

198 . (1Ρ,4Σ,5Ρ,8Σ)-1,2,3,4,10,10,-Εξαχλωρο- 1,4,4α,5,8,8α-εξαϋδρο-1,4 : 5,8-διμεθανοναφθαλίνιο ( Ιζοντρίν-ΙΣΟ )

199 . Υδραστίνη , υδραστινίνη και άλατά τους

200 . Υδραζίδια και άλατά τους

201 . Υδραζίνη , παράγωγά της και άλατά τους

202 . Οκταμοξίνη (*) και άλατά της

203 . Βαρφαρίνη (*) και άλατά της

204 . Δις(4-υδροξυ-2-οξο-1-βενζοπυραν-3-υλ)οξικός αιθυλεστήρ και άλατα του οξέος

205 . Μεθοκαρβαμόλη (*)

206 . Propatylnitratum (*)

207 . 4,4',Διυδροξυ-3,3'-(-3- μεθυλοθειοπροπυλιδενο)δικουμαρίνη

208 . Φεναδιαζόλη (*)

209 . Νιτροξολίνη (*) και άλατά της

210 . Υοσκυαμίνη , άλατα και παράγωγά της

211 . Hyoscyamus niger L. ( φύλλα , σπέρματα , κόνις και γαληγικά παρασκευάσματα )

212 . Πεμολίνη και άλατά της

213 . Ιώδιο

214 . άλατα του δεκαμεθυλενο-δις(τριμεθυλαμμωνίου) , π.χ. decamethonii bromidum (*)

215 . Ιπεκακουάνα ( Cephaelis ipecacuanha Brot. και ανάλογα είδη ) ( ρίζες , κόνις και γαληνικά παρασκευάσματα )

216 . (2-Ισοπροπυλοπεντ-4-ενοϋλ)ουρία ( απροναλίδιο )

217 . α-Σαντονίνη , (3Σ,5αΡ,9βΣ)- 3,3α,4,5,5α,9β-εξαϋδρο-3,5α,9-τριμεθυλοναφθο(1,2-β) φουρανο-2,8-διόνη

218 . Lobelia inflata L. καί γαληνικά παρασκευάσματά της

219 . Λοβελίνη (*) και άλατά της

220 . Βαρβιτουρικό οξύ , τα παράγωγά του και τα άλατά τους

221 . Υδράργυρος και ενώσεις του , εκτός των εξαιρέσεων που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα Ις και ς

222 . 3,4,5,-Τριμεθοξυφαιναιθυλαμίνη και άλατά της

223 . Μεταλδεϋδη

224 . 2-(4-Αλλυλο-2-μεθοξυφαινοξυ)-Ν,Ν- διαιθυλακεταμίδιο και άλατά του

225 . Κουμεταρόλη (*)

226 . Δεξτρομεθορφάνη (*) και άλατά της

227 . 2-Μεθυλεπτυλαμίνη και άλατά της

228 . ισομεθεπτένιο (*) και άλατά του

229 . Μεκαμυλαμίνη (*)

230 . Γουαϊφενεζίνη (*)

231 . Δικουμαρόλη (*)

232 . Φαινομετραζίνη , παράγωγα και άλατά της

233 . Θειαμαζόλη (*)

234 . 3,4-Διυδρο-2-μεθοξυ-2-μεθυλο-4-φαινυλ-2Η , 5Η-πυρανο(3,2-ψ)-(1)-βενζοπυραν-5-όνη ( κυκλοκουμαρόλη )

235 . Καριζοπροδόλη (*)

236 . Meprobamatum (*)

237 . Τεφαζολίνη (*) και άλατά της

238 . Αρεκολίνη

239 . Poldini Metilsulphas (*)

240 . Υδροξυζίνη (*)

241 . 2-Ναφθόλη

242 . 1-και 2-Ναφθυλαμίνες και άλατά τους

243 . 3-(1-Ναφθυλομεθυλο)-2-ιμιδαζολίνη

244 . Ναφαζολίνη (*) και άλατά της

245 . Νεοστιγμίνη και άλατά της ( π.χ. neostigmii bromidum (*)

246 . Νικοτίνη και άλατά της

247 . Νιτρώδεις αμυλεστέρες

248 . Ανόργανα νιτρώδη άλατα , εκτός από το νιτρώδες νάτριο

249 . Νιτροβενζόλιο

250 . Νιτροκρεσόλες και άλατά τους μετ’ αλκαλίων

251 . Νιτροφουραντοΐνη (*)

252 . Φουραζολιδόνη (*)

253 . Τρινιτρικός προπανο-1,2,3-τριυλεστήρ

254 . Ασενοκουμαρόλη (*)

255 . Νιτροσιδηρικυανιουχα άλατα των αλκαλίων

256 . Νιτροστιλβένια , ομόλογα και παράγωγά τους

257 . Νοραδρεναλίνη και άλατά της

258 . Νοσκαπίνη (*) και άλατά της

259 . Γουανεθιδίνη (*) και άλατά της

260 . Οιστρογόνα , εκτός από τα περιλαμβανόμενα στο παράρτημα ς

261 . Ολεανδρίνη

262 . Χλωροταλιδόνη (*)

263 . Πελλετιερίνη και άλατά της

264 . Πενταχλωροαιθάνιο

265 . Τετρανιτρικός πενταεριθριτυλεστήρ (*)

266 . Πετριχλωράλη (*)

267 . Οκταμυλαμίνη (*) και άλατά της

268 . Φαινόλη και άλατά της μετ’ αλκαλίων , εκτός των εξαιρέσεων που προβλέπονται στο παράρτημα ΙΙΙ .

269 . Φαινασεμίδη (*)

270 . Διφενκλοξαζίνη (*)

271 . 2-Φαινυλινδανο-1,3-διόνη ( Φαινινδιόνη )

272 . Αιθυλοφαινασεμίδη (*)

273 . Φαινοπροκουμόνη (*)

274 . Φενυραμιδόλη (*)

275 . Triamterenum (*) και άλατά του

276 . Πυροφωσφορικός τετρααιθυλεστήρ , TEPP ( ISO )

277 . Φωσφορικός τρικρεζυλεστήρ

278 . Ψιλοκυβίνη (*)

279 . Φωσφόρος και φωσφίδια μετάλλων

280 . Θαλιδομίδη (*) και άλατά της

281 . Psysostigma venenosum Balf

282 . Πικροτοξίνη

283 . Πιλοκαρπίνη και άλατά της

284 . α-Πιπεριδιν-2-υλοξικός βενζυλεστήρ , μορφή Λ-αριστερόστροφος , θρεο-μορφή και άλατά του

285 . Πιπραδρόλη (*) και άλατά της

286 . Αζακυκλονόλη (*) και άλατά της

287 . Βιεταμιβερίνη (*)

288 . Βουτοπιπρίνη (*) και άλατά της

289 . Μόλυβδος και ενώσεις του , εκτός των περιλαμβανομένων στο παράρτημα ς

290 . Κωνειΐνη

291 . Prunus laurocerasus L. ( ύδωρ δαφνοκεράσου )

292 . Μετυραπόνη (*)

293 . Ραδιενεργές ουσίες (1)

294 . Juniperus sabina L. ( φύλλα , αιθέριο έλαιο και γαληνικά παρασκευάσματα )

295 . Σκοπολαμίνη , άλατα και παράγωγά της

296 . άλατα χρυσού

297 . Σελήνιο και ενώσεις του

298 . Solanum nigrum L. καί γαληνικά παρασκευάσματά του

299 . Σπαρτεΐνη και άλατά της

300 . Γλυκοκορτικοειδή

301 . Datura stramonium L. καί γαληνικά παρασκευάσματά του

302 . Στροφανθίνες , τα άγλυκά τους και τα αντίστοιχα παράγωγά τους

303 . Ειδη Strophantus και γαληνικά παρασκευάσματά τους

304 . Στρυχνίνη και άλατά της

305 . Ειδη Strychnos και γαληνικά παρασκευάσματά τους

306 . Ναρκωτικά , φυσικά και συνθετικά : Όλες οι ουσίες , που περιλαμβάνονται στους πίνακες I και II της ενιαίας συνθήκης περί ναρκωτικών , που υπεγράφη στη Νέα Υόρκη , την 30ή Μαρτίου 1961 .

307 . Σουλφοναμίδια ( σουλφανιλαμίδιο και παράγωγά του , λαμβανόμενα δι’ υποκαταστάσεως ενός ή περισσοτέρων ατόμων υδρογόνου των αμινομάδων ) και άλατά τους

308 . Sultiamum

309 . Νεοδύμιο και άλατά του

310 . Thioterum

311 . Pilocarpus jaborandi Holmes και γαληνικά παρασκευάσματά του

312 . Τελλούριο και ενώσεις του

313 . Ξυλομεταζολίνη (*) και άλατά της

314 . Τετραχλωραιθυλένιο

315 . Τετραχλωράνθραξ

316 . Τετραφωσφορικός εξααιθυλεστήρ

317 . Θάλλιο και ενώσεις του

318 . Thevetia neriifolia Juss. , εκχύλισμα γλυκοσιδίου

319 . Αιθιοναμίδιο (*)

320 . Φαινοθειαζίνη (*) και ενώσεις της

321 . Θειουρία και παράγωγά της , εκτός των αναφερομένων στο παράρτημα IV ( μέρος 1 )

322 . Μεφαινεζίνη (*) και εστέρες της

323 . Εμβόλια , τοξίνες ή ορροί , περιλαμβανόμενοι στο παράρτημα της δευτέρας οδηγίας του Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 1975 περί προσεγγίσεως των νομοθετικών , κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα ( ΕΕ αριθ. N 147 της 9 . 6 . 1975 , σ. 13 )

324 . Τρανυλοσυπρομίνη (*) και άλατά της

325 . Τριχλωρονιτρομεθάνιο ( χλωροπικρίνη )

326 . 2,2,2-Τριβρωμοαιθανόλη ( Τριβρωμοαιθυλική αλκοόλη )

327 . Τριχλωρομεθίνη (*) και άλατά της

328 . Τρεταμίνη (*)

329 . Τριαιθιωδιούχος γαλλαμίνη (*)

330 . Urginea scilla Stern καί γαληνικά παρασκευάσματά της

331 . Βερατρίνη , άλατά της και γαληνικά παρασκευάσματά της

332 . Schoenocaulon officinale Lind. ( σπέρματα και γαληνικά παρασκευάσματα )

333 . Veratrum album L. ( ρίζες και γαληνικά παρασκευάσματα )

334 . Μονομερές βινυλοχλωρίδιο

335 . Εργοκαλσιφερόλη (*) και χοληκαλσιφερόλη ( βιταμίνες D2 και D3 )

336 . άλατα των Ο-αλκυλοδιθειοκαρβονικων οξέων

337 . Υοχιμπίνη και άλατά της

338 . Διμεθυλοσουλφοξείδιο (*)

339 . Διφαινυδραμίνη (*) και άλατά της

340 . 4-tert.-Βουτυλοφαινόλη

341 . 4-tert.-Βουτυλοπυροκατεχόλη

342 . Διυδροταχυστερόλη

343 . Διοξάνιο ( 1,4-διαιθυλενο-διοξείδιο )

344 . Μορφολίνη και άλατά της

345 . Pyrethrum album L. καί γαληνικά παρασκευάσματά του

346 . 2-[4-Μεθοξυβενζυλο-Ν-(2- πυριδυλ)αμινο]αιθυλοδιμεθυλαμίνη

347 . Τριπελενναμίνη (*)

348 . Τετραχλωροσαλικυλανιλίδια

349 . Διχλωροσαλικυλανιλίδια

350 . Τετραβρωμοσαλικυλανιλίδια

351 . Διβρωμοσαλικυλανιλίδια , π.χ. metabromsalan (*) , dibromsalan (*)

352 . Βιθειονόλη (*)

353 . Μονοσουλφίδια του θειουράμ

354 . Δισουλφίδια θειουράμ

355 . Διμεθυλοφορμαμίδιο

356 . 4-Φαινυλοβουτ-3-εν-2-όνη

357 . βενζοϊκοί εστέρες της 4-υδροξυ-3- μεθοξυκινναμυλικής αλκοόλης , εκτός από τους κανονικώς περιεχομένους σε χρησιμοποιούμενα αιθέρια έλαια .

358 . Φούρο ( 3,2-g ) χρωμεν-7-όνη και τα αλκυλο-υποκατεστημένα παράγωγά της ( π.χ. trioxysalan (*) και 8-methoxypsoralen ) εκτός από τα κανονικώς περιεχόμενα σε χρησιμοποιούμενα φυσικά αιθέρια έλαια

359 . Έλαιο από τα σπέρματα της Laurus nobilis L.

360 . Sassafras officinale Nees , έλαιον περιέχον σαφρόλη

361 . Ιωδοθυμόλη

(*) Στην παρούσα οδηγία , τα ονόματα που ακολουθούνται από αστερίσκο είναι τα δημοσιευθέντα στο « Computer printout 1975 , International Nonproprietary Names ( INN ) for pharmaceutical products , Lists 1-33 of proposed INN » , Διεθνής Οργανισμός Υγείας , Γενεύη , Αύγουστος 1975 .

(1) Επιτρέπεται η παρουσία φυσικών ραδιενεργών ουσιών και ραδιενεργών ουσιών που εδημιουργήθηκαν δια τεχνητής μολύνσεως από το περιβάλλον , αρκεί οι ραδιενεργές αυτές ουσίες να μην εμπλουτισθούν για την παρασκευή καλλυντικων προϊόντων και η συγκέντρωσή τους να ευρίσκεται εντός των ορίων που καθορίζονται από τα προβλεπόμενα στην οδηγία βασικά πρότυπα ( standards ) , για την προστασία της υγείας των εργαζομένων και γενικώς της δημοσίας υγείας έναντι των κινδύνων εκ των ιονιζουσών ακτινοβολιών ( ΕΕ αριθ. 11 της 20 . 2 . 1959 , σ. 221/59 ) .

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΜΕΡΟΣ πρώτο

Κατάλογος των ουσιών τις οποίες δεν δύνανται να περιέχουν τα καλλυντικά προϊόντα πέραν των προβλεπομένων όρων και περιορισμών

Αύξων αριθμός * ουσίες * Περιορισμοί * όροι χρησιμοποιήσεως και προειδοποιήσεις που πρέπει να περιέχονται υποχρεωτικώς στην επισήμανση *

* * Πεδίο εφαρμογής και/ή χρήσεως * Μεγίστη επιτρεπόμενη συγκέντρωση στο έτοιμο καλλ. προϊόν * άλλοι περιορισμοί και απαιτήσεις * *

α * β * γ * δ * ε * ζ *

1 * Βορικό οξύ * α ) Τάλκ * α ) 5 % * α ) Να μη χρησιμοποιούνται σε προϊόντα περιποιήσεως παίδων κάτω των 3 ετών * α ) Να μη χρησιμοποιούνται για την περιποίηση των βρεφών *

* * β ) Προϊόντα για την περιποίηση του στόματος * β ) 0,5 % * * *

* * γ ) Λοιπά προϊόντα * γ ) 3 % * * *

2 * Θειογλυκολικό οξύ , άλατα και εστέρες του * α ) Προϊόντα για τη βοστρύχωση των μαλλιών ή για το ίσιωμα αυτών * * * *

* * - ατομική χρήση * α ) - 8 % έτοιμο προς χρήση pH * 9,5 * * *

* * - επαγγελματική * - 11 % έτοιμα προς χρήση pH * 9,5 * * *

* * β ) Αποτριχωτικά * β ) 5 % pH * 12,65 * * *

* * γ ) Λοιπά προϊόντα περιποιήσεως των μαλλιών που προορίζονται να εξαλειφθούν μετά τη χρήση τους * γ ) 2 % * * *

* * * Ποσοστά υπολογιζόμενα σε θειογλυκολικό οξύ * * *

3 * Οξαλικό οξύ , εστέρες και άλατα μετ’ αλκαλίων αυτού * Προϊόντα περιποιήσεως της κόμης * 5 % * * Διατιθέμενο στους κομμωτές *

4 * Χλωροβουτανόλη (*) * Συντηρητικό * 0,5 % * Απαγορεύεται στα αερολύματα ( αεροζόλ ) * Περιέχει χλωροβουτανόλη *

5 * Αμμωνιακό διάλυμα * * 6 % σε αμμωνία * * Πέραν του 2 % πειριέχει αμμωνία *

Αύξων αριθμός * ουσίες * Περιορισμοί * όροι χρησιμοποιήσεως και προειδοποιήσεις που πρέπει να περιέχονται υποχρεωτικώς στην επισήμανση *

* * Πεδίο εφαρμογής και/ή χρήσεως * Μεγίστη επιτρεπόμενη συγκέντρωση στο έτοιμο καλλ. προϊόν * άλλοι περιορισμοί και απαιτήσεις * *

α * β * γ * δ * ε * ζ *

6 * Tosychloramidum natricum (*) * * 0,2 % * * *

7 * Χλωριούχα άλατα των αλκαλίων * α ) Οδοντόπαστες * α ) 5 % * * *

* * β ) Λοιπές χρήσεις * β ) 3 % * * *

8 * Μεθυλενοχλωρίδιο * * 35 % ( σε περίπτωση μίγματος με 1 , 1 , 1 , τριχλωροαιθάνιο , η ολική συγκέντρωση δεν δύναται να υπερβαίνει το 35 % ) * Μεγίστη περιεκτικότης σε ακαθαρσίες : 0,2 % * Για τα παρασκευάσματα υπό μορφήν αεροζόλ : να μην ψεκάζονται προς την κατεύθυνση φλόγας ή ενός σώματος πυρακτωμένου *

9 * Διαμινοβενζόλια ( ορθό , πάρα ) , παράγωγά τους υποκατεστημένα με άζωτα & άλατά τους , καθώς επίσης και τα παράγωγα του παραδιαμινοβενζολίου που είναι υποκατεστημένα με άζωτο (1) * Χρωστικές οξειδώσεις για τη χρήση των μαλλιών * 6 % υπολογιζόμενα ως ελεύθερη βάση * * Δύναται να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση . Συνισταται δοκιμή ευαισθητότητος . Περιέχει διαμινοβενζόλια . Να μη χρησιμοποιείται για τη χρώση των βλεφαρίδων και των φρυδιών *

10 * Διαμινοτολουόλια παράγωγά τους υποκατεστημένα με άζωτο και αλατά (1) * Χρωστικές οξειδώσεις για τη χρήση των μαλλιών * 10 % υπολογιζόμενα ως ελεύθερη βάση * * Δύναται να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση . Συνιστάται δοκιμή ευαισθητότητος . Περιέχει διαμινοτολουόλια . Να μη χρησιμοποιείται για τη χρώση των βλεφαρίδων και φρυδιών *

(1) Οι ουσίες αυτές δύνανται να χρησιμοποιούνται μόνες ή σε μίγμα μεταξύ τους σε ποσότητα τέτοια ώστε το άθροισμα των λόγων των περιεκτικοτήτων του καλλυντικού προϊόντος σε κάθε μία από τις ουσίες αυτές ως προς τη μεγίστη επιτρεπομένη περιεκτικότητα για κάθε μία από αυτές να μην υπερβαίνει τη μονάδα .

Αύξων αριθμός * ουσίες * Περιορισμοί * όροι χρησιμοποιήσεως και προειδοποιήσεις που πρέπει να περιέχονται υποχρεωτικώς στην επισήμανση *

* * Πεδίο εφαρμογής και/ή χρήσεως * Μεγίστη επιτρεπόμενη συγκέντρωση στο έτοιμο καλλ. προϊόν * άλλοι περιορισμοί και απαιτήσεις * *

α * β * γ * δ * ε * ζ *

11 * Διαμιναφαινόλες (1) * Χρωστικές οξειδώσεις για τη χρώση των μαλλιών * 10 % υπολογιζόμενες ως ελεύθερη βάση * * Δύναται να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση . Συνιστάται δοκιμή ευαισθητότητος . Περιέχει διαμινοφαινόλες . Να μη χρησιμοποιείται για τη χρώση των βλεφαρίδων και φρυδιών *

12 * Διχλωροφαίνιο (*) * * 0,5 % * * Περιέχει διχλωραφαίνιο *

13 * Οξυγονούχο ύδωρ * Χρωστικές οξειδώσεις για τη χρώση των μαλλιών * 40 όγκοι , ήτοι 12 % H2O2 * * Περιέχει x % H2O2 *

14 * Φορμαλδευδη * α ) Παρασκευάσματα για τη σκλήρυνση των ονύχων * α ) 5 % υπολογιζόμενη σε μυρμηκική αλδεΰδη * β ) Απαγορεύεται ως συντηρητικό στα αερολύματα ( αεροζόλ ) και στα προϊόντα για την περιποίηση του στόματος * α ) Να προστατεύεται η επιδερμίδα με ένα λιπαρό σώμα . Περιέχει x % φορμαλδεΰδη *

* * β ) Συντηρητικό * β ) 2,2 % υπολογιζόμενη σε μυρμηκική αλδεΰδη * * β ) Περιέχει φορμαλδεΰδη *

* * γ ) Για την περιποίηση του στόματος * γ ) 0,1 % υπολογιζόμενη σε μυρμηκική αλδεΰδη * * *

15 * Εξαχλωραφαίνιο (*) * Συντηρητικό * 0,1 % * Απαγορεύεται στα προϊόντα που προορίζονται για την περιποίηση παίδων και για προϊόντα προσωπικής υγιεινής * Να μη χρησιμοποιείται για την περιποίηση των βρεφών . Περιέχει εξαχλωραφαίνιο *

16 * Υδροκινόνη (2) * * 2 % * * Να μη χρησιμοποιείται για τη χρώση των βλεφαρίδων και φρυδιών . Οι οφθαλμοί να εκπλύνονται αμέσως εάν το προϊόν έλθει σ’ επαφή με αυτούς . Περιέχει υδροκινόνη *

(1) Οι ουσίες αυτές δύνανται να χρησιμοποιούνται μόνες ή σε μίγμα μεταξύ τους σε ποσότητα τέτοια ώστε το άθροισμα των λόγων των περιεκτικοτήτων του καλλυντικού προϊόντος σε κάθε μία από τις ουσίες αυτές ως προς τη μεγίστη επιτρεπομένη περιεκτικότητα για κάθε μία από αυτές να μην υπερβαίνει τη μονάδα .

(2) Οι ουσίες αυτές δύνανται να χρησιμοποιούνται μόνες ή σε μίγμα μεταξύ τους σε ποσότητα τέτοια ώστε το άθροισμα των λόγων των περιεκτικοτήτων του καλλυντικού προϊόντος σε κάθε μία από τις ουσίες ως προς τη μεγίστη επιτρεπομένη περιεκτικότητα για κάθε μία από αυτές να μην υπερβαίνει το 2 .

Αύξων αριθμός * ουσίες * Περιορισμοί * όροι χρησιμοποιήσεως και προειδοποιήσεις που πρέπει να περιέχονται υποχρεωτικώς στην επισήμανση *

* * Πεδίο εφαρμογής και/ή χρήσεως * Μεγίστη επιτρεπόμενη συγκέντρωση στο έτοιμο καλλ. προϊόν * άλλοι περιορισμοί και απαιτήσεις * *

α * β * γ * δ * ε * ζ *

17 * Καυστική ποτάσσα ή καυστική σόδα * α ) Διαλύτης των επιδερμικών μεμβρανών των ονύχων * α ) 5 % κ.β. (1) * * α ) Να αποφεύγεται η επαφή με τα μάτια . Μπορεί να προκαλέσει τύφλωση . Μακρυά από παιδιά *

* * β ) Προϊόντα για το ίσιωμα των μαλλιών * β ) 2 % κ.β. (1) * * β ) Να αποφεύγεται η επαφή με τα μάτια . Μπορεί να προκαλέσει τύφλωση . Μακρυά από παιδιά *

* * γ ) άλλες χρήσεις ως εξουδετερωτής * γ ) μέχρι pH 11 . * * *

18 * Λανολίνη * * * * Περιέχει λανολίνη *

19 * α-ναφθόλη * Βαφή των μαλλιών * 0,5 % * * Περιέχει α-ναφθόλη *

20 * Νιτρώδες νάτριο * Αποκλειστικώς για την παρεμπόδιση της διαβρώσεως * 0,2 % * Να μη χρησιμοποιείται με δευτεροταγείς άμινες * *

21 * Νιτρομεθάνιο * Αποκλειστικώς για την παρεμπόδιση της διαβρώσεως * 0,3 % * * *

22 * Φαινόλη * Σάπωνες και σαμπουάν * 1 % * * Περιέχει φαινόλη *

23 * Πικρικό οξύ * Αποκλειστικώς για την παρεμπόδιση της διαβρώσεως * 1 % * * Περιέχει πικρικό οξύ *

24 * Πυρογαλλόλη (2) * Αποκλειστικώς για βαφή των μαλλιών * 5 % * * Να μη χρησιμοποιείται για τη χρώση των βλεφαρίδων και των φρυδιών . Να εκπλύνονται αμέσως οι οφθαλμοί αν το προϊόν έλθει σε επαφή με αυτούς . Περιέχει πυρογαλλόλη *

(1) Το άθροισμα των δύο υδροξειδίων εκφράζεται κατά βάρος ως υδροξείδιο νατρίου .

(2) Οι ουσίες αυτές δύνανται να χρησιμοποιούνται μόνες ή σε μίγμα μεταξύ τους σε ποσότητα τέτοια ώστε το άθροισμα των λόγων των περιεκτικοτήτων του καλλυντικού προϊόντος σε κάθε μία από τις ουσίες ως προς τη μεγίστη επιτρεπομένη περιεκτικότητα για κάθε μία από αυτές να μην υπερβαίνει το 2 .

Αύξων αριθμός * ουσίες * Περιορισμοί * όροι χρησιμοποιήσεως και προειδοποιήσεις που πρέπει να περιέχονται υποχρεωτικώς στην επισήμανση *

* * Πεδίο εφαρμογής και/ή χρήσεως * Μεγίστη επιτρεπόμενη συγκέντρωση στο έτοιμο καλλ. προϊόν * άλλοι περιορισμοί και απαιτήσεις * *

α * β * γ * δ * ε * ζ *

25 * Κινίνη και άλατά της * Σαμπουάν * α ) 0,5 % υπολογιζόμενο ως κινίνη * * *

* * β ) Πλύματα ( λοσιόν ) για την κόμη * β ) 0,2 % υπολογιζόμενο ως κινίνη * * *

26 * Ρεζορκίνη (1) * α ) Βαφές μαλλιών * α ) 5 % * * α ) Δύναται να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση . Περιέχει ρεζορκίνη . Να εκπλύνονται καλώς τα μαλλιά μετά τη χρήση . Να μη χρησιμοποιείται για την χρήση των βλεφαρίδων και φρυδιών . Να εκπλύνονται αμέσως οι οφθαλμοί εάν το προϊόν έλθει σ’ επαφή με αυτούς . *

* * β ) Πλύματα ( λοσιόν ) για τα μαλλιά * β ) 0,5 % * * β ) Δύναται να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση . Περιέχει ρεζορκίνη . *

* * γ ) Σαμπουάν * γ ) 0,5 % * * γ ) Δύναται να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση . Περιέχει ρεζορκίνη . Να εκπλύνονται καλώς τα μαλλιά μετά τη χρήση . * 27 * Θειούχα άλατα του αμμωνίου , των αλκαλίων και των αλκαλικων γαιών * * 2 % σε παρασκεύασμα υπό μορφή πάστας * * *

* * * 20 % για τα μονοθειούχα σε παρασκευάσματα υπό μορφή υδατικού διαλύματος χωρίς προσθετικό * * *

28 * Ψευδάργυρος ( χλωριούχος και θειϊκός ) * * 1 % υπολογιζόμενο σε ψευδάργυρο * * *

29 * 4-ύδροξυβενζολο-σουλφονικός ψευδάργυρος * α ) Στυπτικό * α ) 6 % υπολογιζόμενο επί ανύδρου μάζης * * α ) Να αποφεύγεται κάθε επαφή με τους οφθαλμούς . *

* * β ) Αποσμητικό * β ) 5 % υπολογιζόμενο επί ανύδρου μάζης * * β ) Να μη ψεκάζεται προς τους οφθαλμούς . *

(1) Οι ουσίες αυτές δύνανται να χρησιμοποιούνται μόνες ή σε μίγμα μεταξύ τους σε ποσότητα τέτοια ώστε το άθροισμα των λόγων των περιεκτικοτήτων του καλλυντικού προϊόντος σε κάθε μία από τις ουσίες αυτές ως προς τη μεγίστη επιτρεπομένη περιεκτικότητα για κάθε μία από αυτές να μην υπερβαίνει το 2 .

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟΥΣ (1) (2) (3)

α ) Ερυθρές

Αύξων αριθμός * Αριθμός καταλόγου χρωμάτων * Αριθμός της χρωστικής σύμφωνα με τις οδηγίες ΕΟΚ του 1962 τις σχετικές με τις χρωστικές των τροφίμων ή άλλες πληροφορίες (4) * Περιορισμοί *

* * * Πεδίο εφαρμογής * Μεγίστη επιτρεπόμενη συγκέντρωση * όροι καθαρότητος (4) *

1 * 12 085 * * * 3 % * *

2 * 12 150 * * * * *

3 * 12 490 * * * * *

4 * 14 720 * Ε 122 * * * Ε 122 *

5 * 14 815 * Ε 125 * * * Ε 125 *

6 * 15 525 * * * * *

7 * 15 580 * * * * *

8 * 15 585 * * r * * *

9 * 15 630 , 15 630 Ba , 15 630 Sr * * * 3 % * *

10 * 15 850 * Ε 180 * * * Ε 180 *

11 * 15 865 , 15 865 Sr * * * * *

12 * 15 880 * * * * *

13 * 16 185 * Ε 123 * * * Ε 123 *

14 * 16 255 * Ε 124 * * * Ε 124 *

15 * 16 290 * Ε 126 * * * Ε 126 *

16 * 45 170 , 45 170 Ba * * r * * *

17 * 45 370 * * * * Μεγίστη περιεκτικότητα 1 % σε φλουορεσκεΐνη και 2 % σε μονοβρωμοφλουορεσκεΐνη *

18 * 45 380 * * * * ομοίως *

19 * 15 405 * * r * * ομοίως *

(1) Οι χρωστικές αυτές δύνανται ομοίως να χρησιμοποιηθούν στα καλλυντικά που έρχονται σε επαφή και με άλλα μέρη του σώματος .

(2) Για ορισμένες χρωστικές , προβλέπονται περιορισμοί που δύνανται να αφορούν το πεδίο εφαρμογής της χρωστικής ( το γράμμα r στη στήλη των απαγορεύσεων των σχετικών με το πεδίο εφαρμογής σημαίνει ότι η χρωστική απαγορεύεται για την κατασκευή των καλλυντικών που δύνανται να έλθουν σε επαφή με τους βλεννογόνους του οφθαλμού και ιδίως των ψιμυθίων και προϊόντων αποψιμυθιώσεως των οφθαλμών ) ή ειδικότερα τη μεγίστη επιτρεπόμενη συκέντρωση .

(3) είναι επίσης αποδεκτές οι λάκκες ή άλατα των χρωστικών που περιέχουν ουσίες των οποίων η χρήση δεν απαγορεύεται στο παράρτημα II η που δεν αποκλείονται του πεδίου εφαρμογής της παρούσας οδηγίας , υπό τους όρους του παραρτήματος V .

(4) Οι χρωστικές των οποίων ο αριθμός συνδυάζεται με το γράμμα Ε , σύμφωνα με τις διατάξεις των οδηγιών ΕΟΚ του 1962 των αναφερομένων στα τρόφιμα και στις χρωστικές , πρέπει να πληρούν τους όρους καθαρότητος που καθορίζονται στις οδηγίες αυτές .

Αύξων αριθμός * Αριθμός καταλόγου χρωμάτων * Αριθμός της χρωστικής σύμφωνα με τις οδηγίες ΕΟΚ του 1962 τις σχετικές με τις χρωστικές των τροφίμων ή άλλες πληροφορίες * Περιορισμοί *

* * * Πεδίο εφαρμογής * Μεγίστη επιτρεπόμενη συγκέντρωση * όροι καθαρότητος *

20 * 45 410 * * * * ομοίως *

21 * 45 425 * * * * Μεγίστη περιεκτικότητα 1 % σε φλουορεσκεΐνη και 3 % σε μονοϊωδοφλουορεσκεΐνη *

22 * 45 430 * Ε 127 * * * Ε 127 ομοίως *

23 * 58 000 * * * * *

24 * 73 360 * * * * *

25 * 75 470 * Ε 120 * * * Ε 120 *

26 * 77 015 * Ε 420 * * * Ε 420 *

27 * 77 491 * Ε 172 * * * Ε 172 *

28 * * Ε 163 * * * Ε 163 *

29 * * Ε 162 * * * Ε 162 *

β ) Πορτοκαλόχροοι και κίτρινες

1 * 10 316 * * r * * *

2 * 11 920 * * * * *

3 * 12 075 * * * * *

4 * 13 015 * Ε 105 * * * Ε 105 *

5 * 14 270 * Ε 103 * * * Ε 103 *

6 * 15 510 * * r * * *

7 * 15 980 * Ε 111 * * * Ε 111 *

8 * 15 985 * Ε 110 * * * Ε 110 *

9 * 19 140 * Ε 102 * * * Ε 102 *

10 * 45 350 * * * 6 % * *

11 * 47 005 * Ε 104 * * * Ε 104 *

12 * 75 100 * * * * *

13 * 75 120 * Ε 160 b * * * Ε 160 b *

14 * 75 125 * Ε 160 d * * * Ε 160 d *

Αύξων άριθμός * Αριθμός καταλόγου χρωμάτων * Αριθμός της χρωστικής σύμφωνα με τις οδηγίες ΕΟΚ του 1962 τις σχετικές με τις χρωστικές των τροφίμων η άλλες πληροφορίες * Περιορισμοί *

* * * Πεδίο εφαρμογής * Μεγίστη επιτρεπόμενη συγκέντρωση * όροι καθαρότητος *

15 * 75 130 * Ε 160 a * * * Ε 160 a *

16 * 75 135 * Ε 161 d * * * Ε 161 d *

17 * 75 300 * Ε 100 * * * Ε 100 *

18 * 77 489 * Ε 172 * * * Ε 172 *

19 * 77 492 * Ε 172 * * * Ε 172 *

20 * 40 820 * Ε 160 e * * * Ε 160 e *

21 * 40 825 * Ε 160 f * * * Ε 160 f *

22 * * Ε 101 * * * Ε 101 *

23 * 45 395 * * * Όταν χρησιμοποιείται για τα κραγιόν των χειλέων ή χρωστική είναι αποδεκτή αποκλειστικά υπό μορφή ελευθέρου οξέος και σε μεγίστη συγκέντρωση 1 % * *

24 * * Ε 160 c * * * Ε 160 c *

γ ) Πράσινες και κυανές

1 * 42 051 * Ε 131 * * * Ε 131 *

2 * 42 053 * * * * *

3 * 42 090 * * * * *

4 * 44 090 * * * * *

5 * 61 565 * * * * *

6 * 61 570 * * * * *

7 * 69 825 * * * * *

8 * 73 000 * * * * *

9 * 73 015 * Ε 132 * * * Ε 132 *

10 * 74 260 * * * * *

11 * 75 810 * Ε 140 * * * Ε 140 *

12 * * Ε 141 * * * Ε 141 *

13 * 77 007 * * * * *

14 * 77 346 * * * * *

15 * 77 510 * * * * Απηλλαγμένης κυανούχων ιόντων *

16 * 69 800 * Ε 130 * * * Ε 130 *

δ ) Ιώδεις , φαιές , μέλαινες και λευκές

Αύξων άριθμός * Αριθμός καταλόγου χρωμάτων * Αριθμός της χρωστικής σύμφωνα με τις οδηγίες ΕΟΚ του 1962 τις σχετικές με τις χρωστικές των τροφίμων η άλλες πληροφορίες * Περιορισμοί *

* * * Πεδίο εφαρμογής * Μεγίστη έπιτρεπόμενη συγκέντρωση * όροι καθαρότητος *

1 * 28 440 * Ε 151 * * * Ε 151 *

2 * 42 640 * * * * *

3 * 60 725 * * * * *

4 * 73 385 * * * * *

5 * 77 000 * Ε 173 * * * Ε 173 *

6 * 77 002 * * * * *

7 * 77 004 * * * * *

8 * 77 005 * * * * *

9 * 77 120 * * * * *

10 * 77 220 * Ε 170 * * * Ε 170 *

11 * 77 231 * * * * *

12 * 77 266 * Μέρος της Ε 153 * * * Ε 153 *

13 * 77 267 * Μέρος της Ε 153 * * * Ε 153 *

14 * 77 400 * * * * *

15 * 77 480 * Ε 175 * * * Ε 175 *

16 * 77 499 * Ε 172 * * * Ε 172 *

17 * 77 713 * * * * *

18 * 77 742 * * * * *

19 * 77 745 * * * * *

20 * 77 820 * Ε 174 * * * Ε 174 *

21 * 77 891 * Ε 171 Διοξείδιο του τιτανίου ( και τα μίγματά του με μίκα ) * * * Ε 171 *

22 * 77 947 * * * * *

23 * 75 170 * Γουανίνη η έλαιο της Ανατολής * * * *

24 ( Λευκό 9 ) στεατικά άλατα του αργιλλίου ψευδαργύρου , μαγνησίου και ασβεστίου * * * * * *

25 * * Ε 150 Καραμελλόχρωμα * * * Ε 150 *

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΜΕΡΟΣ πρώτο

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

Αύξων αριθμός * ουσίες * Περιορισμοί * όροι χρησιμοποιήσεως και προειδοποιήσεις που πρέπει να περιέχονται υποχρεωτικώς στην επισήμανση *

* * Πεδίο εφαρμογής και/η χρήσεως * Μεγίστη επιτρεπόμενη συγκέντρωση στο έτοιμο καλλ. προϊόν * άλλοι περιορισμοί και απαιτήσεις * *

α * β * γ * δ * ε * ζ *

1 * Μεθυλική αλκοόλη * Μετουσιωτικό της αιθυλικής και ισοπροπυλικής αλκοόλης * 5 % Υπολογιζόμενη σε ποσοστό επί τοις % επί της αιθυλικής και ισοπροπυλικής αλκοόλης * 5 % * *

2 * Thiomersalum (*) * Αποκλειστικώς ως συντηρητικό για τα ψιμύθια των οφθαλμών * 0,007 % υπολογιζόμενη σε υδράργυρο . Σε περίπτωση μίγματος με άλλες υδραργυρικές ενώσεις εγκεκριμένες από την παρούσα οδηγία , η μεγίστη συγκέντρωση εκπεφρασμένη σε υδράργυρο παραμένει σταθερή στο 0,007 % * * Περιέχει Thiomersalum (*) *

3 * Φαινυλοϋδραργυρικές ενώσεις * ομοίως * ομοίως * * Περιέχει φαινυλοϋδραργυρικές ενώσεις *

4 * Χλωροφόρμιο * Οδοντόπαστες * 4 % * * *

5 * 4-αμινοβενζοϊκός 2,3-διϋδροξυπροπυλεστήρ * * 5 % * * Περιέχει 4-αμινοβενζοϊκό 2,3-διϋδροξυπροπυλεστέρα *

6 * Υδροξυ-8-κινολίνη και θειϊκό άλας αυτής * * 0,3 % σε ελεύθερη ένωση * Να μη χρησιμοποιείται στα προϊόντα που χρησιμοποιούνται μετά τα ηλιόλουτρα ούτε στα τάλκ για βρέφη * Να μη χρησιμοποιείται για την περιποίηση των βρεφών *

Αύξων αριθμός * ουσίες * Περιορισμοί * όροι χρησιμοποιήσεως και προειδοποιήσεις που πρέπει να περιέχονται υποχρεωτικώς στην επισήμανση *

* * Πεδίο εφαρμογής και/ή χρήσεως * Μεγίστη επιτρεπομένη συγκέντρωση στο έτοιμο καλλ. προϊόν * άλλοι περιορισμοί και απαιτήσεις * *

α * β * γ * δ * ε * ζ *

7 * Μονοφθυροφωσφορικό αμμώνιο * Προϊόντα υγιεινής του στόματος * 0,15 % Υπολογιζόμενη σε φθόριο . Σε περίπτωση μίγματος με άλλες φθοριούχες ενώσεις επιτρεπόμενες βάσει του παρόντος παραρτήματος , η μεγίστη συγκέντρωση εκπεφρασμένη σε φθόριο παραμένει ομοίως στο 0,15 % * * Περιέχει μονοφθοροφωσφορικό αμμώνιο *

8 * Μονοφθοροφωσφορικό νάτριο * ομοίως * 0,15 % ομοίως * * Περιέχει μονοφθοροφωσφορικό νάτριο *

9 * Μονοφθοροφωσφορικό κάλιο * ομοίως * 0,15 % ομοίως * * Περιέχει μονοφθοροφωσφορικό κάλιο *

10 * Μονοφθοροφωσφορικό ασβέστιο * ομοίως * 0,15 % ομοίως * * Περιέχει μονοφθοροφωσφορικό ασβέστιο *

11 * Φθοριούχο ασβέστιο * ομοίως * 0,15 % ομοίως * * Περιέχει φθοριούχο ασβέστιο *

12 * Φθοριούχο νάτριο * ομοίως * 0,15 % ομοίως * * Περιέχει φθοριούχο νάτριο *

13 * Φθοριούχο κάλιο * ομοίως * 0,15 % ομοίως * * Περιέχει φθοριούχο κάλιο *

14 * Φθοριούχο αμμώνιο * ομοίως * 0,15 % ομοίως * * Περιέχει φθοριούχο αμμώνιο *

15 * Φθοριούχο αργίλλιο * ομοίως * 0,15 % ομοίως * * Περιέχει φθοριούχο αργίλλιο *

16 * Φθοριούχος κασσίτερος * ομοίως * 0,15 % ομοίως * * Περιέχει φθοριούχο κασσίτερο *

Αύξων αριθμός * ουσίες * Περιορισμοί * όροι χρησιμοποιήσεως και προειδοποιήσεις που πρέπει να περιέχονται υποχρεωτικώς στην επισήμανση *

* * Πεδίο εφαρμογής και/ή χρήσεως * Μεγίστη επιτρεπομένη συγκέντρωση στο έτοιμο καλλ. προϊόν * άλλοι περιορισμοί και απαιτήσεις * *

α * β * γ * δ * ε * ζ *

17 * Υδροφθορική δεκαεξυλαμίνη ( υδροφθορική κετυλαμίνη ) * ομοίως * 0,15 % ομοίως * * Περιέχει υδροφθορική δεκαεξυλαμίνη *

18 * Διυδροφθορική δις ( υδροξυαιθυλ ) αμινοπροπυλ-Ν-υδροξυαιθυλο-δεκαοκτυλαμίνη * ομοίως * 0,15 % ομοίως * * Περιέχει διυδροφθορική δις(υδροξυαιθυλ) αμινοπροπυλ-Ν-υδροξυαιθυλο-δεκαοκτυλαμίνη *

19 * Διυδροφθορική Ν , Ν' , Ν' , τρι (πολυοξυαιθυλενο)-Ν-δεκαεξυλο-προπυλενοδιαμίνη * ομοίως * 0,15 % όμοίως * * Περιέχει διυδροφθορική Ν , Ν' , Ν'-τρι (πολυοξυαιθυλενο)-Ν-δεκαεξυλοπροπυλενοδιαμίνη *

20 * Υδροφθορική δεκαοκτυλαμίνη * ομοίως * 0,15 % ομοίως * * Περιέχει υδροφθορική δεκαοκτυλαμίνη *

21 * Φθοροπυριτικό νάτριο * ομοίως * 0,15 % ομοίως * * Περιέχει φθοροπυριτικό νάτριο *

22 * Φθοροπυριτικό κάλιο * ομοίως * 0,15 % ομοίως * * Περιέχει φθοροπυριτικό κάλιο *

23 * Φθοροπυριτικό αμμώνιο * ομοίως * 0,15 % ομοίως * * Περιέχει φθοροπυριτικό αμμώνιο *

24 * Φθοροπυριτικό μαγνήσιο * ομοίως * 0,15 % ομοίως * * Περιέχει φθοροπυριτικό μαγνήσιο *

25 * Σαφρόλ * * 100 ppm * * *

26 * Διυδροξυμεθυλο-1,3-θειονο-2-ιμιδαζολίνη * Παρασκεύασμα για την περιποίηση των μαλλιών * α ) μέχρι 2 % * α ) Απαγορεύεται στα αεροζόλ * α ) Περιέχει διυδροξυμεθυλο-1,3-θειονο-2-ιμιδαζολίνη *

* * * β ) από 2 % εώς 8 % * β ) ομοίως * β ) - Μετά τη χρήση τα μαλλιά να εκπλύνονται καλώς *

* * * * * - Περιέχει διυδροξυμεθυλο-1,3-θειονο-2- ιμιδαζολίνη *

Αύξων αριθμός * ουσίες * Περιορισμοί * όροι χρησιμοποιήσεως και προειδοποιήσεις που πρέπει να περιέχονται υποχρεωτικώς στην επισήμανση *

* * Πεδίο εφαρμογής και/ή χρήσεως * Μεγίστη επιτρεπόμενη συγκέντρωση στο έτοιμο καλλ. προϊόν * άλλοι περιορισμοί και απαιτήσεις * *

α * β * γ * δ * ε * ζ *

27 * ΝΝ'διυδροξυμεθυλοθειουρία * ομοίως * 6 % * ομοίως * - Να εκπλύνονται καλώς τα μαλλιά μετά τη χρήση *

* * * * * - Περιέχει ΝΝ'διυδροξυμεθυλοθειουρία *

28 * Ν-υδροξυμεθυλοθειουρία * ομοίως * 6 % * ομοίως * - Να εκπλύνονται καλώς τα μαλλιά μετά τη χρήση *

* * * * * - Περιέχει Ν-υδροξυμεθυλοθειουρία *

29 * Υδροξυμεθυλο-1-θειονο-2-ιμιδαζολίνη * ομοίως * 6 % * ομοίως * - Να εκπλύνονται καλώς τα μαλλιά μετά τη χρήση *

* * * * * - Περιέχει υδροξυμεθυλο-1-θειονο-2- ιμιδαζολίνη *

30 * Ν(μορφολινομεθυλο-4)θειουρία * ομοίως * 6 % * ομοίως * - Να εκπλύνονται καλώς τα μαλλιά μετά τη χρήση *

* * * * * - Περιέχει Ν(μορφολινομεθυλο-4)θειουρία *

31 * ΝΝ'δι(μορφολινομεθυλο-4)θειουρία * ομοίως * 6 % * ομοίως * - Να εκπλύνονται καλώς τα μαλλιά μετά τη χρήση *

* * * * * - Περιέχει ΝΝ'δι(μορφολινομεθυλο-4) θειουρία *

32 * 1,1,1 , τριχλωροαιθάνιο ( μεθυλοχλωροφόρμιο ) * Για αεροζόλ * 35 % Σε περίπτωση μίγματος με μεθυλενοχλωρίδιο , η μεγίστη συγκέντρωση παραμένει σταθερή στο 35 % * * Να μην ψεκάζεται προς το μέρος γυμνής φλόγας ή διαπύρου σώματος *

33 * Τριβρωμοσαλικυλανιλίδιο [ π.χ. Trib * ainsalan (*) ] * Σάπων * 1 % * * Περιέχει τριβρωμοσαλικυλανιλίδιο *

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 (1) (2) (3)

α ) Ερυθρές

Αύξων αριθμός * Αριθμός καταλόγου χρωμάτων * Αριθμός της χρωστικής σύμφωνα με τις οδηγίες ΕΟΚ του 1962 τις σχετικές με τις χρωστικές των τροφίμων ή άλλες πληροφορίες (4) * Περιορισμοί *

* * * Πεδίο εφαρμογής * Μεγίστη επιτρεπόμενη συγκέντρωση * όροι καθαρότητος (4) *

1 * 12 120 * * * * *

2 * 12 350 * * * * *

3 * 12 385 * * * * *

4 * 14 700 * * r * * *

5 * 15 500 , 15 500 Ba * * Απαγορεύεται η χρήση αλάτων Ba στα κραγιόν χειλέων * * *

6 * 15 585 Ba * * * * *

7 * 15 620 * * * * *

8 * 15 800 * * * * *

9 * 16 035 * * * * *

10 * 26 100 * * * * *

11 * 27 290 * * * * *

12 * 45 160 * * * * *

13 * 75 480 * * * * *

14 * 75 580 * * * * *

β ) Πορτοκαλόχροοι και κίτρινες

1 * 18 965 * * * * *

2 * 45 340 * * * * *

3 * 47 000 * * r * * *

(1) Οι χρωστικές αυτές δύνανται ομοίως να χρησιμοποιηθούν στα καλλυντικά που έρχονται σε επαφή και με άλλα μέρη του σώματος .

(2) Για ορισμένες χρωστικές , προβλέπονται περιορισμοί που δύνανται να αφορούν το πεδίο εφαρμογής της χρωστικής ( το γράμμα r στη στήλη των απαγορεύσεων των σχετικών με το πεδίο εφαρμογής σημαίνει ότι η χρωστική απαγορεύεται για την κατασκευή των καλλυντικών που δύνανται να έλθουν σε επαφή με τους βλεννογόνους του οφθαλμού και ιδίως των ψιμυθίων και προϊόντων αποψιμυθιώσεως των οφθαλμών ) ή ειδικότερα τη μεγίστη επιτρεπόμενη συγκέντρωση .

(3) είναι επίσης αποδεκτές οι λάκκες ή άλατα των χρωστικών αυτών που περιέχουν ουσίες των οποίων η χρήση δεν απαγορεύεται στο παράρτημα II ή που δεν αποκλείονται του πεδίου εφαρμογής της παρούσας οδηγίας , υπό τους όρους του παραρτήματος V .

(4) Οι χρωστικές των οποίων ο αριθμός συνδυάζεται με το γράμμα Ε , σύμφωνα με τις διατάξεις των οδηγίων ΕΟΚ του 1962 των αναφερομένων στα τρόφιμα και στις χρωστικές , πρέπει να πληρούν τους όρους καθαρότητος που καθορίζονται στις οδηγίες αυτές .

γ ) Πράσινες και κυανές

Αύξων αριθμός * Αριθμός καταλόγου χρωμάτων * Αριθμός της χρωστικής σύμφωνα με τις οδηγίες ΕΟΚ του 1962 τις σχετικές με τις χρωστικές των τροφίμων ή άλλες πληροφορίες * Περιορισμοί *

* * * Πεδίο εφαρμογής * Μεγίστη επιτρεπόμενη συγκέντρωση * όροι καθαρότητος *

1 * 42 040 * * * * *

2 * 42 140 * * * * *

3 * 42 170 * * * * *

4 * 42 735 * * * * *

5 * 44 040 * * * * *

6 * 44 045 * * * * *

7 * 59 040 * * * * *

8 * 61 554 * * * * *

9 * 62 085 * * * * *

10 * 77 288 * * * * Απηλλαγμένη χρωμικών ιόντων *

11 * 77 289 * * * * ομοίως *

12 * 77 520 * * * * *

13 * 74 160 * * * * *

δ ) Ιώδεις , καστανόχροοι , μέλαινες και λευκές

1 * 20 170 * * * * *

2 * 27 755 * Ε 152 * * * Ε 152 *

3 * 42 580 * * * * *

4 * 45 190 * * * * *

5 * 77 019 * * * * *

6 * 77 163 * Οξυχλωριούχο βισμούθιο ( και τα μίγματά του με μίκα ) * * * *

7 * 77 265 * * * * *

8 * 77 718 * * * * *

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

Α . ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟΥΣ

Ερυθρές

12310 , 12335 , 12420 , 12430 , 12440 , 16140 , 16155 , 16250 , 17200 , 18000 , 18050 , 18055 , 18065 , 26105 , 45100 , 50240 , Ε121

Πορτοκαλόχροοι και κίτρινες

11680 , 11710 , 13065 , 15575 , 16230 , 18690 , 18736 , 18745 , 19120 , 19130 , 21230 , 71105

Κυανές και πράσινες

10006 , 10020 , 42045 , 42050 , 42080 , 42755 , 44025 , 62095 , 62550 , 63000 , 71255 , 74100 , 74220 , 74350 , κυανούν της βρωμοθυμόλης , πράσινο της βρωμοκρεζόλης , n-διβουτυλαμινο-1,4 ανθρακινόνη

Ιώδεις , καστανόχροοι , μαύρες και λευκές

12010 , 12196 , 12480 , 16580 , 27905 , 42555 , 42571 , 43625 , 46500 , 51319 , 61710 , 61800 , 2,4-διαμινοαζωβενζολοσουλφονικό νάτριο και πέντε ανάλογες χρωστικές ( Brown FK ) , πορφυρούν της βρωμοκρεζόλης

Β . ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΔΙΑΣΤΗΜΛ

Ερυθρές

11210 , 12090 , 12155 , 12170 , 12315 , 12370 , 12459 , 12460 , 13020 , 14895 , 14905 , 16045 , 16180 , 18125 , 18130 , 24790 , 27300 , 27306 , 28160 , 45220 , 60505 , 60710 , 62015 , 73300

Πορτοκαλόχροοι και κίτρινες

11720 , 11725 , 11730 , 11765 , 11850 , 11855 , 11860 , 11870 , 12055 , 12140 , 12700 , 12740 , 12770 , 12790 , 13900 , 14600 , 15970 , 15975 , 18820 , 18900 , 19555 , 21090 , 21096 , 21100 , 21108 , 21110 , 21115 , 22910 , 25135 , 25220 , 26090 , 29020 , 40215 , 40640 , 41000 , 45376 , 47035 , 48040 , 48055 , 56205 , 4-(3-χλωροφαινυλαζω)-3-υδροξυ-2- ναφθ-ο-ανισιδίδιο , τρινάτριο άλας του 3-υδροξυπυρενο-5,8,10-τρισουλφονικού οξέος .

Κυανές και πράσινες

10025 , 26360 , 42052 , 42085 , 42095 , 42100 , 50315 , 50320 , 50400 , 50405 , 51175 , 52015 , 52020 , 52030 , 61505 , 61585 , 62045 , 62100 , 62105 , 62125 , 62130 , 62500 , 62560 , 63010 , 64500 , 74180

Ιώδεις , καστανόχροες , μαύρες και λευκές

12145 , 14805 , 15685 , 17580 , 20285 , 20470 , 21010 , 25410 , 30045 , 30235 , 40625 , 42510 , 42520 , 42525 , 42535 , 42650 , 48013 , 57020 , 60730 , 61100 , 61105 , 61705 , 62030 , 63165 , 63615 .

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΥΣΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ

1 . Οξικός μόλυβδος ( για τη χρήση σε προϊόντα για την περιποίηση των μαλλιών μόνο ) .

2 . Εξαχλωροφένιο ( για όλες τις άλλες χρήσεις πλην των αναφερομένων στο πρώτο μέρος του παραρτήματος III ) .

3 . Ορμόνες

α ) - οιστρόνη ,

- οιστραδιόλη και εστέρες της ,

- οιστριόλη και εστέρες της .

β ) - προγεστερόνη ,

- αιθυστερόνη (*) .

4 . π-Φαινυλενοδιαμίνη και άλατά της .

5 . Στρόντιο και άλατά του , εκτός από τα χρησιμοποιούμενα στις χρωστικές που αναγράφονται στο δεύτερο μέρος του παραρτήματος III και στο δεύτερο και τρίτο μέρος του παραρτήματος IV .

6 . Ζιρκόνιο και παράγωγά του .

7 . Thiomersal (*) και φαινυλοϋδραργυρικές ενώσεις ( για χρήση ως συντηρητικών σε συμπεπυκνωμένα παρασκευάσματα για το λούσιμο ( συμπουάν ) και κρέμες , που περιέχουν μη ιοντικούς γαλακτωματοποιητές , οι οποίοι καθιστούν αδρανή τα άλλα συντηρητικά . Μεγίστη συγκέντρωση 0,003 % υπολογιζόμενη σε Hg ) .

8 . Λιδοκαΐνη (*) .

9 . Τυροτριχίνη (*) .