31976L0765

Οδηγία 76/765/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 1976 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στα αλκοολόμετρα και αραιόμετρα αλκοόλης

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 262 της 27/09/1976 σ. 0143 - 0148
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 13 τόμος 5 σ. 0172
Ελληνική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 13 τόμος 4 σ. 0117
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 13 τόμος 5 σ. 0172
Ισπανική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 13 τόμος 5 σ. 0182
Πορτογαλική ειδική έκδοση : Κεφάλαιο 13 τόμος 5 σ. 0182


ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιουλίου 1976 περί της προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στα αλκοολόμετρα και αραιόμετρα αλκόολης (76/765/ΕΟΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος, και ιδίως το άρθρο 100,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη της Συνελεύσεως (1),

(1) ΕΕ αριθ. Α 76 της 7.4.1975, σ. 39.

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),

(2) ΕΕ αριθ. Α 248 της 29. 10. 1975, σ. 22.

Εκτιμώντας:

ότι στα κράτη μέλη ο καθορισμός, η κατασκευή καθώς και οι τρόποι ελέγχου των αλκοολομέτρων και αραιομέτρων αλκοόλης ρυθμίζονται από διατάξεις αναγκαστικού χαρακτήρος που διαφέρουν από το ένα κράτος μέλος στο άλλο και εμποδίζουν ως εκ τούτου την κυκλοφορία και την εμπορία των οργάνων αυτών στο εσωτερικό της Κοινότητος

ότι είναι κατά συνέπεια σκόπιμο τα κράτη μέλη να προβούν στην προσέγγιση των διατάξεων αυτών

ότι η εναρμόνιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων περί των οργάνων αυτών είναι εξίσου απαραίτητη για τη συμπλήρωση της εναρμονίσεως που αφορά τη μέθοδο καθορισμού του αλκοολομετρικού βαθμού, με βάση το αποτέλεσμα των πραγματοποιηθέντων μετρήσεων, με σκοπό την εξάλειψη κάθε αμφιβολίας και κινδύνου αμφισβητήσεως των αποτελεσμάτων των πραγματοποιουμένων μετρήσεων ότι η οδηγία 71/316/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26ης Ιουλίου 1971 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στις κοινές διατάξεις για τα όργανα μετρήσεως και τις μεθόδους μετρολογικού ελέγχου (3) καθόρισε τις διαδικασίες εγκρίσεως προτύπου ΕΟΚ και του αρχικού ελέγχου ΕΟΚ ότι σύμφωνα με την οδηγία αυτή πρέπει να καθορισθούν για τα αλκοολόμετρα και τα αραιόμετρα αλκοόλης οι τεχνικές προδιαγραφές σχεδιασμού και λειτουργίας τις οποίες πρέπει να πληρούν τα όργανα αυτά, για να είναι δυνατή η εισαγωγή, η εμπορία και η ελευθέρα χρήση τους, αφού υποστούν τους προβλεπομένους ελέγχους και εφοδιασθούν με τα προβλεπόμενα σήματα

(3) ΕΕ αριθ. Ν 202 της 6. 9. 1971, σ. 1.

ότι στην απόφασή του της 17ης Δεκεμβρίου 1973 (4) περί της βιομηχανικής πολιτικής, το Συμβούλιο εκάλεσε την Επιτροπή να του διαβιβάσει προ της 1ης Δεκεμβρίου 1974 πρόταση οδηγίας περί της αλκοολομετρίας και των αλκοολομέτρων,

(4) ΕΕ αριθ. Α 117 της 31.12.1973, σ. 1.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

ρθρο 1

Η παρούσα οδηγία καθορίζει τα χαρακτηριστικά των αλκοολομέτρων και αραιομέτρων αλκοόλης που προορίζονται για τον καθορισμό του αλκοολομετρικού βαθμού των μιγμάτων ύδατος και αιθανόλης.

ρθρο 2

Τα αλκοολόμετρα και αραιόμετρα αλκοόλης που δύνανται να αποκτήσουν σήματα ΕΟΚ περιγράφονται στο παράρτημα. Αποτελούν αντικείμενο εγκρίσεως προτύπου ΕΟΚ και υπόκεινται στον αρχικό έλεγχο ΕΟΚ.

ρθρο 3

Τα κράτη μέλη δεν δύνανται να αρνηθούν, να απαγορεύσουν ή να περιορίσουν τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση των αλκοολομέτρων και αραιομέτρων αλκοόλης εφοδιασμένων με το σήμα εγκρίσεως προτύπου ΕΟΚ και το σήμα αρχικού ελέγχου ΕΟΚ για τους λόγους που αφορούν τις μετρολογικές τους ιδιότητες.

ρθρο 4

1. Τα κράτη μέλη εκδίδουν και δημοσιεύουν εντός 24 μηνών από της κοινοποιήσεως της παρούσας οδηγίας τις διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία και ενημερώνουν αμέσως περί αυτού την Επιτροπή.

Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από της 1ης Ιανουαρίου 1980 το αργότερο.

2. Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή το κείμενο των διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

ρθρο 5

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 27 Ιουλίου 1976.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

M.van der STOEL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΛΚΟΟΛΟΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΑΡΑΙΟΜΕΤΡΑ ΑΛΚΟΟΛΗΣ

1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

1.1. Τα αλκοολόμετρα είναι όργανα εξ υάλου που μετρούν:

- είτε τον αλκοολομετρικό βαθμό κατά μάζα,

- είτε τον αλκοολομετρικό βαθμό κατ’όγκον,

ενός υδατοαλκοολικού μίγματος.

Ονομάζονται, ανάλογα με το μέγεθος που καταμετρείται, αλκοολόμετρα μάζης ή αλκοολόμετρα όγκου.

Τα αραιόμετρα αλκοόλης είναι όργανα εξ υάλου που προορίζονται να μετρούν την πυκνότητα ενός υδατοαλκοολικού μίγματος.

1.2. Τα όργανα που αποτελούν το αντικείμενο αυτής της οδηγίας βαθμολογούνται στη θερμοκρασία αναφοράς των 20 C, σύμφωνα με τις τιμές που αναφέρονται στους διεθνείς αλκοολομετρικούς πίνακες τους δημοσιευόμενους από το διεθνή Οργανισμό Νομίμου Μετρολογίας.

1.3. Είναι βαθμολογημένα γι αναγνώσεις που γίνονται στο επίπεδο της ελευθέρας οριζοντίου επιφανείας του υγρού.

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

2.1. Τα αλκοολόμετρα και τα αραιόμετρα αλκοόλης είναι όργανα εξ υάλου που αποτελούνται:

- από έναν κυλινδρικό βολβό με το κατώτατο άκρο του κωνικού ή ημισφαιρικού σχήματος, ώστε να μην κατακρατεί φυσαλλίδες αέρος,

- από ένα στέλεχος κυλινδρικό κοίλο συγκολλημένο στο άνω μέρος του βολβού το άνω άκρο του στελέχους είναι κλειστό.

2.2. Η εξωτερική επιφάνεια του οργάνου παρουσιάζει συμμετρία εκ περιστροφής ως προς τον κύριο άξονά του. Η κάθετος τομή δεν πρέπει να παρουσιάζει ασυνεχείς μεταβολές.

2.3. Το κάτω μέρος του βολβού περιλαμβάνει το έρμα το προοριζόμενο για τη ρύθμιση της μάζης του οργάνου.

2.4. Το στέλεχος περιλαμβάνει μία βαθμολογημένη κλίμακα επί ενός κυλινδρικού στηρίγματος προσαρμοσμένου σταθερώς στο εσωτερικό του στελέχους.

3. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

3.1. Η χρησιμοποιουμένη ύαλος για την κατασκευή των οργάνων πρέπει να είναι διαφανής και άνευ ελαττωμάτων ικανών να δυσχεράνουν την ανάγνωση των ενδείξεων της κλίμακος. Ο συντελεστής κυβικής διαστολής της υάλου πρέπει να είναι (25±2) 10*6 C*1.

3.2. Η ύλη από την οποία αποτελείται το έρμα πρέπει να είναι στερεωμένη στον πυθμένα του οργάνου. Αφού διατηρηθεί σε οριζοντία θέση επί μία ώρα σε θερμοκρασία 80 C και ψυχθεί κατόπιν στη θέση αυτή, το έτοιμο πλέον όργανο πρέπει να επιπλέει με τον αξονά του κατακόρυφο με μέγιστη απόκλιση 1 μοίρας και 30 λεπτών.

4. ΚΛΙΜΑΞ

4.1. Τα όργανα περιλαμβάνουν μία μόνο κλίμακα του τύπου του αναφερόμενου στα σημεία 4.5 ή 4.6.

4.2. Η κλίμαξ και οι εγγραφές πρέπει να σημειώνονται σ’ένα φορέα με επιφάνεια λεία και όχι στιλπνή.

Ο φορέας της κλίμακος πρέπει να είναι καλώς στερεωμένος στη θέση του στο στέλεχος και μία κατάλληλη διάταξη πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα να γίνεται αισθητή κάθε μετατόπιση της κλίμακος και του φορέως της ως προς το στέλεχος.

Ο φορέας, η κλίμαξ και οι εγγραφές δεν πρέπει να παρουσιάζουν κανένα ίχνος στρεβλώσεως, αποχρωματισμού ή άλλης αλλοιώσεως μετά από παραμονή είκοσι τεσσάρων ωρών στη θερμοκρασία των 70 C.

4.3. Οι χαράξεις της κλίμακος είναι γραμμές,

- κάθετες προς τον άξονα του οργάνου,

- μελανές (1) και χαραγμένες κατά τρόπο σαφή και ανεξίτηλο,

(1) Πέραν της περιοχής της ονομαστικής κλίμακος, οι γραμμές δύνανται να είναι διαφόρου χρώματος.

- λεπτές, σαφείς και ενιαίου πάχους που δεν υπερβαίνει τα 0,2 μμ.

4.4. Το μήκος των βραχειών γραμμών της κλίμακος είναι τουλάχιστον ίσο προς το πέμπτο της περιφερείας του στελέχους, το μήκος των μεσαίων γραμμών ίσο προς το τρίτο τουλάχιστον και το μήκος των μακρών γραμμών τουλάχιστον ίσο προς το ήμισυ της περιφερείας αυτής.

4.5. Οι ονομαστικές κλίμακες των αλκοολομέτρων είναι βαθμολογημένες με αλκοολομετρικό βαθμό κατ’όγκον ή κατά μάζα (% κατ’όγκον ή % κατά μάζα). Καλύπτουν περιοχή αλκοολομετρικών βαθμών κατ’όγκον ή κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 10%.

Η υποδιαίρεση έχει τιμή 0,1%.

Κάθε κλίμαξ περιλαμβάνει 5 με 10 υποδιαιρέσεις πέραν του κατωτέρου και του ανωτέρου ορίου της ονομαστικής περιοχής μετρήσεως.

4.6. Οι ονομαστικές κλίμακες των αραιομέτρων αλκοόλης είναι βαθμολογημένες σε χιλιόγραμμα ανά κυβικό μέτρο. Καλύπτουν μία περιοχή που δεν υπερβαίνει τα 20χγρ/μ3.

Η υποδιαίρεση έχει τιμή 0,2 χγρ/μ3.

Κάθε κλίμαξ περιλαμβάνει 5 με 10 υποδιαιρέσεις πέραν του κατωτέρου και ανωτέρου ορίου της ονομαστικής περιοχής. Εντούτοις η κλίμαξ δεν πρέπει να επεκτείνεται πέραν της τιμής των 1 000 χγρ/μ3.

5. ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ

5.1. Στα αλκοολόμετρα, κάθε 10η υποδιαίρεση, μετρούμενη από ένα τελικό σημείο της ονομαστικής κλίμακος, είναι μία μακρά γραμμή.

Μεταξύ δύο διαδοχικών μακρών γραμμών υπάρχει μία γραμμή μέσου μήκους, και τέσσερις βραχείες γραμμές μεταξύ μιας μακράς γραμμής και μιας γραμμής μέσου μήκους.

Μόνο οι μακρές γραμμές είναι αριθμημένες.

5.2. Στα αραιότερα αλκοόλης, κάθε 5η υποδιαίρεση μετρούμενη από ένα τελικό σημείο της ονομαστικής κλίμακος, είναι μία μακρά γραμμή. Υπάρχουν τέσσερις βραχείς γραμμές μεταξύ δύο μακρών γραμμών.

Μόνον κάθε 5η ή κάθε 10η γραμμή αριθμείται.

5.3. Οι γραμμές που δεικνύουν τα όρια της ονομαστικής κλίμακος αριθμούνται κανονικώς.

Στα αραιόμετρα αλκοόλης οι άλλοι αριθμοί δύνανται να είναι συντετμημένοι.

6. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

6.1. Τα όργανα ανήκουν σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες ακριβείας:

- Κατηγορία Ι: το ελάχιστο μέσο μήκος της βαθμίδας είναι 1,5 μμ.

Τα όργανα αυτής της κατηγορίας δεν έχουν ενσωματωμένο θερμόμετρο.

- Κατηγορία ΙΙ: το ελάχιστο μέσο μήκος της βαθμίδος είναι 1,05 μμ.

Τα όργανα αυτής της κατηγορίας δύνανται να έχουν ενσωματωμένο θερμόμετρο.

- Κατηγορία ΙΙΙ: το ελάχιστο μέσο μήκος της κλίμακος είναι 0,85 μμ.

Τα όργανα αυτής της κατηγορίας δύνανται να έχουν ενσωματωμένο θερμόμετρο.

6.2. Η εξωτερική διάμετρος των βολβών περιλαμβάνεται μεταξύ 19 και 40 μμ.

Η εξωτερική διάμετρος του στελέχους πρέπει να είναι ίση τουλάχιστον προς 2μμ για τα όργανα των κατηγοριών Ι και ΙΙ και τουλάχιστον ίση προς 2,5 μμ για τα όργανα της κατηγορίας ΙΙΙ. Το στέλεχος πρέπει να προεκτείνεται κατά 15 μμ τουλάχιστον πέραν της ανωτάτης υποδιαιρέσεως της κλίμακος.

Η κάθετος τομή του στελέχους πρέπει να είναι ενιαία για ένα μήκος 5 μμ τουλάχιστον, κάτω από την ανωτάτη υποδιαίρεση της κλίμακος.

7. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

7.1. Οι ακόλουθες ενδείξεις πρέπει να αναγράφονται στο εσωτερικό των οργάνων, κατά τρόπο ευανάγνωστο και ανεξίτηλο:

- κατηγορία Ι ή κατηγορία ΙΙΙ,

- χγρ/μ3 ή % κατ’όγκον ή % κατά μάζα,

- 20 C,

- αιθανόλη,

- το όνομα ή η επωνυμία του κατασκευαστού,

- ο αριθμός αναγνωρίσεως του οργάνου,

- το σήμα εγκρίσεως προτύπου ΕΟΚ «e».

7.2. Η μάζα του οργάνου, εκφραζόμενη με προσέγγιση 1 μγρ, δύναται να σημειώνεται προαιρετικά στο βολβό.

8. ΜΕΓΙΣΤΑ ΑΝΕΚΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ

8.1. Το μέγιστο ανεκτό σφάλμα αλκοολομέτρων και αραιομέτρων αλκοόλης καθορίζεται:

- για τα όργανα της κατηγορίας Ι, εις ± ημίσεια υποδιαίρεση για κάθε μέτρηση,

- για τα όργανα της κατηγορίας ΙΙ και ΙΙΙ, σε ± μία υποδιαίρεση για κάθε μέτρηση.

8.2. Ο έλεγχος γίνεται σε τρία τουλάχιστον σημεία, που επιλέγονται από όλη την ονομαστική περιοχή της κλίμακος.

9.ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΛΚΟΟΛΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΥ

9.1. Αν το όργανο που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό του αλκοολομετρικού βαθμού ανήκει στην κατηγορία Ι, το χρησιμοποιούμενο θερμόμετρο:

- είναι τύπου μεταλλικής αντιστάσεως ή διαστολής υδραργύρου με θήκη εξ υάλου,

- βαθμονομείται κατά 0,1 C ή 0,05 C.

Το μέγιστο ανεκτό σφάλμα είναι ± 0,05 C για όλες τις τιμές της κλίμακος.

Τα θερμόμετρα υδραργύρου πρέπει να περιλαμβάνουν τη διαβάθμιση 0 C.

9.2. Αν το όργανο που χρησιμοποιείται στον καθορισμό του αλκοολομετρικού βαθμού ανήκει στην κατηγορία ΙΙ και ΙΙΙ, το χρησιμοποιούμενο θερμόμετρο είναι του τύπου διαστολής υδραργύρου με θήκη εξ υάλου, βαθμονομημένο κατά 0,1 C ή 0,2 C ή 0,5 C. Περιλαμβάνει τη διαβάθμιση 0 C.

Το μέγιστο ανεκτό σφάλμα είναι:

± 0,1 C, εάν το θερμόμετρο είναι βαθμονομημένο κατά 0,1 C,

± 0,15 C, εάν το θερμόμετρο είναι βαθμονομημένο κατά 0,2 C,

± 0,2 C, εάν το θερμόμετρο είναι βαθμονομημένο κατά 0,5 C.

Το θερμόμετρο δύναται να ενσωματωθεί στο όργανο το χρησιμοποιούμενο για καθορισμό του αλκοολομετρικού βαθμού.

Στην περίπτωση αυτή, δεν περιλαμβάνει αναγκαστικά τη διαβάθμιση 0 C.

9.3. Το ελάχιστο μήκος της κλίμακος είναι:

0,7 μμ για τα θερμόμετρα τα βαθμονομημένα κατά 0,05 C, 0,1 C και 0,2 C.

1,0μμ για τα θερμόμετρα τα βαθμονομημένα κατά 0,5 C.

9.4. Το πάχος των γραμμών δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο του πέμπτου του μήκους της υποδιαιρέσεως.

10. ΣΗΜΑΝΣΗ

Στο οπίσω μέρος των αλκοομέτρων και αραιομέτρων αλκοόλης, στο άνω τρίτο του βολβού, διατηρείται μία ελεύθερη επιφάνεια για την εναπόθεση του σήματος του αρχικού ελέγχου ΕΟΚ.

Κατ’εφαρμογή του σημείου 3.1.1 του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 71/316/ΕΟΚ και κατά παρέκκλιση του γενικού κανόνος, όπως ορίζεται στο σημείο 3 του ιδίου παραρτήματος, το σήμα αρχικού ελέγχου ΕΟΚ, λόγω των ειδικών απαιτήσεων σημάνσεως για τα όργανα εξ υάλου, πρέπει να αποτελείται από σειρά συμβόλων ως εξής:

- το μικρό γράμμα «e»,

- τους δύο τελευταίους αριθμούς του έτους ελέγχου,

- το διακριτικό ή τα διακριτικά γράμματα του Κράτους, όπου έγινε ο αρχικός έλεγχος ΕΟΚ,

- αν είναι ανάγκη, τον αριθμό αναγνωρίσεως του γραφείου ελέγχου.

Αν η σήμανση γίνεται δι’εκτοξεύσεως άμμου τα γράμματα και οι αριθμοί πρέπει να διαχωρίζονται μεταξύ τους έτσι ώστε να μη δυσχεραίνεται η ευχερής ανάγνωσή τους.

Παράδειγμα:

e 75 D 48: Αρχικός έλεγχος ΕΟΚ πραγματοποιηθείς το 1975 από το γραφείο αρ.48 της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας.