31972L0166

Οδηγία 72/166/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 24ης Απριλίου 1972 περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των σχετικών με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων και με τον έλεγχο της υποχρεώσεως προς ασφάλιση της ευθύνης αυτής

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 103 της 02/05/1972 σ. 0001 - 0004
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 6 τόμος 1 σ. 0111
Δανική ειδική έκδοση: Σειρά I Κεφάλαιο 1972(II) σ. 0345
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 6 τόμος 1 σ. 0111
Αγγλική ειδική έκδοση: Σειρά I Κεφάλαιο 1972(II) σ. 0360
Ελληνική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 06 τόμος 1 σ. 0136
Ισπανική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 13 τόμος 2 σ. 0113
Πορτογαλική ειδική έκδοση : Κεφάλαιο 13 τόμος 2 σ. 0113


ΟΔΗΓΙΑ ΤΟ8Υ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Απριλίου 1972 περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών των σχετικών με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων και με τον έλεγχο της υποχρεώσεως προς ασφάλιση της ευθύνης αυτής

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος, και ιδίως το άρθρο 100,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη της Συνελεύσεως,

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής,

Εκτιμώντας:

ότι ο στόχος της συνθήκης είναι η δημιουργία κοινής αγοράς με χαρακτηριστικά ανάλογα μιας εσωτερικής αγοράς και ότι μια από τις κυριότερες προϋποθέσεις για την επίτευξη του στόχου αυτού είναι η πραγματοποίηση της ελεύθερης διακινήσεως των επορευμάτων και των προσώπων-

ότι οι συνοριακοί έλεγχοι της υποχρεώσεως προς ασφάλιση της αστικής ευθύνης, που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων έχει ως στόχο τη διαφύλαξη των συμφερόντων των προσώπων τα οποία είναι δυνατόν να καταστούν θύματα ατυχημάτων, που προξενούνται απο τέτοια οχήματα- ότι η ύπαρξη τέτοιων συνοριακών ελέγχων είναι συνέπεια διαφορών των εθνικών ρυθμίσεων επ' αυτού του θέματος-

ότι οι διαφορές αυτές είναι δυνατόν να παρακωλύσουν την ελεύθερη κυκλοφορία των αυτοκινήτων οχημάτων και των προσώπων εντός της Κοινότητος και ότι συνεπώς έχουν άμεση επίπτωση στην εγκαθίδρυση και στην λειτουργία της κοινής αγοράς-

ότι η σύσταση της Επιτροπής της 21ης Ιουνίου 1968 περί των συνθηκών ασκήσεως τελωνειακού ελέγχου των ταξιδιωτών κατά την διέλευση των ενδοκοινοτικών συνόρων καλεί τα Κράτη μέλη να προβαίνουν σε έλεγχο των ταξιδιωτών και των τουριστικών αυτοκινήτων μόνον σε εξαιρετικές περιστάσεις και να απομακρύνουν πραγματικά τα εμπόδια από τους τελωνειακούς σταθμούς-

ότι είναι ευκταίο οι κάτοικοι των Κρατών μελών να συνειδητοποιήσουν καλλίτερα την πραγματικότητα της κοινής αγοράς και για τον σκοπόν αυτό να ληφθούν μέτρα ώστε να ελευθερωθεί περισσότερο το καθεστώς το σχετικό με την κυκλοφορία των προσώπων και των αυτοκινήτων οχημάτων που ταξιδεύουν μεταξύ των Κρατών μελών- ότι η ανάγκη των μετρών αυτών έχει επανειλημμένως τονισθεί από μέλη τως Συνελεύσεως-

ότι μία τέτοια χαλάρωση των κανόνων των σχετικών με την διακίνηση των ταξιδιωτών αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς την κατεύθυνση του αμοιβαίου ανοίγματος των αγορών των Κράτων μελών και την δημιουργία συνθηκών αναλόγων προς εκείνες μίας εσωτερικής αγοράς-

ότι η κατάργηση του ελέγχου της πράσινης κάρτας για τα οχήματα με συνήθη στάθμευση σε ένα Κράτος μέλος, τα οποία εισέρχονται στο έδαφος άλλου Κράτους μέλους, δύναται να πραγματοποιηθεί με συμφωνία μεταξύ των έξη εθνικών γραφείων ασφαλίσεως βάσει της οποίας κάθε εθνικό γραφείο εγγυάται σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής του νομοθεσίας την αποζημίωση οποιασδήποτε ζημίας από την οποία γεννάται δικαίωμα αποκαταστάσεως και που προεκλήθη στο έδαφός του εξ ενός των οχημάτων αυτών, ασφαλισμένου ή όχι-

ότι αυτή η συμφωνία εγγυήσεως προϋποθέτει ότι όλα τα κοινοτικά αυτοκίνητα οχήματα που κυκλοφορούν εντός του εδάφους της Κοινότητος θα είναι ασφαλισμένα- ότι συνεπώς πρέπει να προβλέπεται σε κάθε εθνική νομοθεσία των Κρατών μελών η υποχρεώση ασφαλίσεως της αστικής ευθύνης που προκύπτει από αυτά τα οχήματα με κάλυψη σε ολόκληρο το κοινοτικό έδαφος- ότι πάντως οι εθνικές νομοθεσίες δύνανται να προβλέπουν αποκλίσεις για ορισμένα πρόσωπα και για ορισμένους τύπους οχημάτων-

ότι το καθεστώς που προβλέπεται στην παρούσα οδηγία είναι δυνατόν να επεκταθεί επί οχημάτων με συνήθη στάθμευση στο έδαφος τρίτης χώρας για την οποία τα εθνικά γραφεία των έξη Κρατών μελών έχουν συνάψει αναλογη συμφωνία,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Κατά την έννοια της παρούσης οδηγίας:

1. ως "όχημα" νοείται οποιοδήποτε αυτοκίνητο όχημα προοριζόμενο να κινείται επί του εδάφους διά μηχανικής δυνάμεως και μη κινούμενο επί σιδηροτροχιών, ως επίσης και οποιοδήποτε ρυμουλκούμενο όχημα, συζευγμένο ή μη μετά του κυρίως αυτοκινήτου οχήματος-

2. ως "ζημιωθείς" νοείται το πρόσωπο το οποίο δικαιούται αποκαταστάσεως της ζημίας που προεκλήθη από οχήματα-

3. ως "εθνικό γραφείο ασφαλίσεως" νοείται η επαγγελματική οργάνωση η συσταθείσα σύμφωνα με την σύσταση αριθ. 5 η οποία εξεδόθη στις 25 Ιανουαρίου 1949 από την Υποεπιτροπή Οδικών Μεταφορών της Επιτροπής Εσωτερικών Μεταφορών της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Το εν λόγω γραφείο συγκεντρώνει τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις οι οποίες εντός ενός Κράτους έχουν λάβει άδεια λειτουργίας κλάδου ασφαλίσεως αστικής ευθύνης εξ αυτοκινήτων οχημάτων-

4. ως "έδαφος εντός του οποίου το όχημα έχει την συνήθη στάθμευσή του" νοείται

- το έδαφος του Κράτους όπου το όχημα είναι εγγεγραμμένο, ή

- σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει εγγραφή για ένα τύπο οχήματος αλλά το όχημα φέρει ασφαλιστική πινακίδα ή άλλο διακριτικό σήμα ανάλογο με τις πινακίδες κυκλοφορίας, το έδαφος του Κράτους το οποίο εξέδωσε την ασφαλιστική πινακίδα ή το διακριτικό σήμα, ή

- σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν ούτε πινακίδα κυκλοφορίας ούτε ασφαλιστική πινακίδα ούτε διακριτικό σήμα για ορισμένους τύπους οχημάτων, το έδαφος του Κράτους εντός του οποίου ο κάτοχος του οχήματος έχει την κατοικία του.

5. ως "πράσινη κάρτα" νοείται το διεθνές πιστοποιητικό ασφαλίσεως που εκδίδεται εξ ονόματος ενός εθνικού γραφείου ασφαλίσεως σύμφωνα με την σύσταση αριθ. 5 η οποία εξεδόθη στις 25 Ιανουαρίου 1949 από την Υποεπιτροπή Οδικών Μεταφορών της Επιτροπής Εσωτερικών Μεταφορών της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Άρθρο 2

1. Κάθε Κράτος μέλος απέχει της διενεργείας ελέγχου της ασφαλίσεως της αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία οχημάτων που έχουν συνήθη στάθμευση στο έδαφος άλλου Κράτους μέλους. Κάθε Κράτος μέλος απέχει επίσης της διενεργείας ελέγχου της ασφαλίσεως αυτής όταν τα οχήματα με συνήθη στάθμευση στο έδαφος τρίτου Κράτους εισέρχονται στο έδαφός του προερχόμενα από το έδαφος άλλου Κράτους μέλους.

Τα Κράτη μέλη δύναται πάντως να προβαίνουν σε διεγματοληπτικό έλεγχο.

2. Όσον αφορά τα οχήματα με συνήθη στάθμευση στο έδαφος ενός Κράτους μέλους, οι διατάξεις της παρούσης οδηγίας, εξαιρουμένων των άρθρων 3 και 4, τίθενται σε ισχύ:

- μετά την σύναψη συμφωνίας μεταξύ των έξη εθνικών γραφείων ασφαλίσεως, κατά την οποία κάθε εθνικό γραφείο εγγυάται την ικανοποίηση, σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής του νομοθεσίας περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως, των αξιώσεων από ατυχήματα τα οποία έγιναν στο έδαφός του και τα οποία προεκλήθησαν από τη κυκλοφορία οχημάτων με συνήθη στάθμευση στο έδαφος άλλου Κράτους μέλους, είτε αυτά τα οχήματα είναι ασφαλισμένα είτε όχι-

- από της ημερομηνίας που θα καθορίσει η Επιτροπή αφού προηγουμένως διαπιστώσει σε στενή συνεργασία με τα Κράτη μέλη, ότι συνήφθη η συμφωνία-

- για την διάρκεια της συμφωνίας αυτής.

Άρθρο 3

1. Κάθε Κράτος μέλος λαμβάνει υπό την επιφύλαξη εφαρμογής του άρθρου 4, όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε η αστική ευθύνη, η σχετική με την κυκλοφορία οχημάτων με συνήθη στάθμευση στο έδαφός του να καλύπτεται από ασφάλιση. Η έκταση της καλυπτομένης ευθύνης και οι όροι και συνθήκες της καλύψεως καθορίζονται με βάση τα μέτρα αυτά.

2. Κάθε Κράτος μέλος λαμβάνει, κάθε απαραίτητο μέτρο ώστε η ασφαλιστική σύμβαση να καλύπτει επίσης:

- τις ζημίες που προκαλούνται στο έδαφος των άλλων Κρατών μελών, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθεσίες στα Κράτη αυτά-

- τις ζημίες που υπέστησαν υπήκοοι των Κρατών μελών κατά την διάρκεια απ' ευθείας ταξιδίου τους μεταξύ δύο επικρατειών, στις οποίες ισχύει η συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος, εφ' όσον δεν υπάρχει εθνικό γραφείο ασφαλίσεως που φέρει την ευθύνη στο έδαφος του Κράτους διελεύσεως. Σ' αυτήν την περίπτωση, η ζημία καλύπτεται σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως που ισχύει στο Κράτος μέλος εντός του οποίου σταθμεύει συνήθως το όχημα.

Άρθρο 4

Κάθε Κράτος μέλος δύναται να παρεκκλίνει από τις διατάξεις του άρθρου 3:

α) για ορισμένα, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. Ο κατάλογος των εν λόγω προσώπων συντάσσεται από το ενδιαφορόμενο Κράτος και κοινοποιείται στα άλλα Κράτη μέλη και στην Επιτροπή.

Στην περίπτωση αυτή το Κράτος μέλος, που προβλέπει την παρέκκλιση λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσει την καταβολή της αποζημιώσεως για ζημίες που προεκλήθησαν στο εδαφος των άλλων Κρατών μελών από οχήματα που ανήκουν στα πρόσωπα αυτά. Ορίζει ιδίως την αρχή ή τον οργανισμό που είναι υπεύθυνος εντός του Κράτους στο οποίο έλαβε χώρα το ατύχημα, για την αποζημίωση των ζημιωθέντων μερών, σύμφωνα με την νομοθεσία του Κράτους αυτού, σε περίπτωση κατά την οποία δεν εφαρμόζεται η διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 2 υποπερίπτωση 1. Γνωστοποιεί στα άλλα Κράτη μέλη και στην Επιτροπή τα ληφθέντα μέτρα-

β) για ορισμένους τύπους οχημάτων ή ορισμένα οχήματα με ειδική πινακίδα κυκλοφορίας. Ο κατάλογος των εν λόγω οχημάτων καταρτίζεται από το ενδιαφερόμενο Κράτος και κοινοποιείται στα άλλα Κράτη μέλη και στην Επιτροπή.

Στην περίπτωση αυτή, τα άλλα Κράτη μέλη διατηρούν το δικαίωμα να ζητούν, κατά την είσοδο εντός του εδάφους τους ενός τέτοιου οχήματος, από τον κάτοχο του οχήματος να έχει πράσινη κάρτα που να ισχύει ή να συνάπτει σύμβαση ασφαλίσεως στα σύνορα, υπό τους όρους τους καθοριζόμενους από κάθε Κράτος μέλος.

Άρθρο 5

Κάθε Κράτος μέλος μεριμνά ώστε σε περίπτωση ατυχήματος που προεκλήθη στο έδαφός του από όχημα με συνήθη στάθμευση στο έδαφος άλλου Κράτους μέλους, το εθνικό γραφείο ασφαλίσεως, υπό την επιφύλαξη της υποχρεώσεως που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 υποπερίπτωση 1, να λαμβανει πληροφορίες:

- σχετικές με την περιοχή όπου το εν λόγω όχημα συνήθως σταθμεύει και τον αριθμό εγγραφής του στο μητρώο αν υπάρχει-

- στο μέτρο του δυνατού, σχετικές με τα στοιχεία της ασφαλίσεως αυτού του οχήματος όπως προκύπτουν συνήθως από την πράσινη κάρτα, και τα οποία έχει ο κάτοχος του οχήματος, στο μέτρο που τα στοιχεία αυτά ζητούνται από το Κράτος μέλος, στο έδαφος του οποίου το όχημα έχει την συνήθη στάθμευσή του.

Κάθε Κράτος μέλος μεριμνά επίσης ώστε το γραφείο να ανακοινώνει τις πληροφορίες αυτές στο εθνικό γραφείο ασφαλίσεως του Κράτους στο έδαφος του οποίου το όχημα έχει την συνήθη στάθμευσή του.

Άρθρο 6

Κάθε Κράτος μέλος λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε οχήματα που έχουν την συνήθη στάθμευσή τους στο έδαφος τρίτης χώρας ή στο μη ευρωπαϊκό έδαφος Κράτους μέλους και που εισέρχονται στο έδαφος εντός του οποίου ισχύει η συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος, να κυκλοφορούν στο έδαφός του μόνο αν οι ζημίες που ενδέχεται να προκληθούν λόγω της κυκλοφορίας των οχημάτων αυτών καλύπτονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των νομοθεσιών των Κρατών μελών, περί υποχρεωτικής ασφαλίσως της αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία οχημάτων, στο σύνολο του εδάφους εντός του οποίου ισχύει η συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος.

Άρθρο 7

1. Κάθε όχημα με συνήθη στάθμευση στο έδαφος τρίτης χώρας ή στο μη ευρωπαϊκό έδαφος Κράτους μέλους, πρέπει, πριν εισέλθει σε έδαφος εντός του οποίου ισχύει η συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικης Κοινότητος, να είναι εφοδιασμένο είτε με πράσινη κάρτα που να ισχύει, είτε με πιστοποιητικό ασφαλίσεως στα σύνορα εκ του οποίου να προκύπτει ότι το όχημα είναι ασφαλισμένο σύμφωνα με το άρθρο 6.

2. Εν τούτοις οχήματα με συνήθη στάθμευση σε τρίτη χώρα θεωρούνται ως οχήματα που έχουν τη συνήθη στάθμευσή τους στην Κοινότητα, εφ' όσον τα εθνικα γραφεία ασφαλίσεως όλων των Κρατών μελών - καθένα σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής του νομοθεσίας περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως - εγγυώνται χωριστά την ικανοποίηση αξιώσεων εξ ατυχημάτων εντός του εδάφους τους από τέτοια οχήματα.

3. Η Επιτροπή, αφού εξακριβώσει, σε στενή συνεργασία με τα Κράτη μέλη, ότι επληρώθησαν οι όροι της προηγουμένης παραγράφου, καθορίζει την ημερομηνία από της οποίας καθώς και τους τύπους των οχημάτων για τους οποίους τα Κράτη μέλη δεν θα απαιτούν πλέον την επίδειξη των εγγράφων που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Άρθρο 8

Τα Κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τα μέτρα που είναι αναγκαία για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία το αργότερο μέχρι την 31 Δεκεμβρίου και ενημερώνουν αμέσως περί αυτού την Επιτροπή.

Άρθρο 9

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα Κράτη μέλη.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 24 Απριλίου 1972.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

G. THORN