31971L0127

Οδηγία 71/127/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 1ης Μαρτίου 1971 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν στα κάτοπτρα οδηγήσεως των οχημάτων με κινητήρα

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 068 της 22/03/1971 σ. 0001 - 0017
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 13 τόμος 1 σ. 0165
Δανική ειδική έκδοση: Σειρά I Κεφάλαιο 1971(I) σ. 0122
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 13 τόμος 1 σ. 0165
Αγγλική ειδική έκδοση: Σειρά I Κεφάλαιο 1971(I) σ. 0136 - 0151
Ελληνική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 13 τόμος 1 σ. 0110
Ισπανική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 13 τόμος 1 σ. 0247
Πορτογαλική ειδική έκδοση : Κεφάλαιο 13 τόμος 1 σ. 0247


ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 1ης Μαρτίου 1971 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών που αφορούν στα κάτοπτρα οδηγήσεως των οχημάτων με κινητήρα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος, και ιδίως το άρθρο 100,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη της Συνελεύσεως(1),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(2),

Εκτιμώντας:

ότι οι τεχνικές προδιαγραφές των εθνικών νομοθεσιών τις οποίες πρέπει να πληρούν τα οχήματα με κινητήρα αφορούν μεταξύ άλλων τα κάτοπτρα οδηγήσεως-

ότι οι προδιαγραφές αυτές διαφέρουν από το ένα Κράτος μέλος στο άλλο και ως εκ τούτου είναι ανάγκη να υιοθετηθούν οι ίδιες προδιαγραφές από όλα τα Κράτη μέλη είτε συμπληρωματικά είτε σε αντικατάσταση των υφισταμένων ρυθμίσεων, ιδίως για να καταστεί δυνατή η εφαρμογή για κάθε τύπο οχήματος, της διαδικασίας εγκρίσεως ΕΟΚ που ρυθμίζεται από την οδηγία του Συμβουλίου της 6ης Φεβρουαρίου 1970 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών όσον αφορά την έγκριση των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους(3)-

ότι μία ρύθμιση περί των κατόπτρων οδηγήσεως περιλαμβάνει όχι μόνο προδιαγραφές περί της εγκαταστάσεως των υαλίνων τμημάτων, αλλά επίσης την κατασκευή αυτών των διατάξεων-

ότι με μία εναρμονισμένη διαδικασία επικυρώσεως των κατόπτρων οδηγήσεως, κάθε Κράτος μέλος είναι σε θέση να διαπιστώσει την τήρηση των κοινών προδιαγραφών κατασκευής και δοκιμών και να ενημερώνει τα άλλα Κράτη μέλη για τη διαπίστωση, με αποστολή ενός αντιγράφου του συνταχθέντος δελτίου επικυρώσεως για κάθε τύπο κατόπτρου οδηγήσεως, και ότι η εναπόθεση ενός σήματος επικυρώσεως ΕΟΚ επί όλων των μηχανισμών των κατασκευασμένων σύμφωνα με τον επικυρωθέντα τύπο καθιστά περιττό τον τεχνικό έλεγχο αυτών των μηχανισμών στα άλλα Κράτη μέλη,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

1. Κάθε Κράτος μέλος επικυρώνει κάθε τύπο κατόπτρου οδηγήσεως αν είναι σύμφωνος προς τις προδιαγραφές κατασκευής και δοκιμών που προβλέπονται στο παράρτημα I σημείο 2.

2. Το Κράτος μέλος που προέβη στην επικύρωση λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να επιβλέπει, όσον αυτό είναι αναγκαίο, την πιστότητα της κατασκευής προς τον επικυρωμένο τύπο, εν ανάγκη σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές των άλλων Κρατών μελών. Η επίβλεψη αυτή περιορίζεται σε δειγματοληψίες.

Άρθρο 2

Τα Κράτη μέλη χορηγούν στον κατασκευαστή ή τον εντολοδόχο του ένα σήμα επικυρώσεως ΕΟΚ σύμφωνο προς το υπόδειγμα που καθορίζεται στο παράρτημα I σημείο 2.6 για κάθε τύπο κατόπτρου οδηγήσεως που επικυρώνουν δυνάμει του άρθρου 1.

Τα Κράτη μέλη θεσπίζουν όλες τις απαραίτητες διατάξεις για να εμποδίσουν τη χρήση σημάτων δυναμένων να προκαλέσουν συγχύσεις μεταξύ των κατόπτρων οδηγήσεως των οποίων ο τύπος επεκυρώθη δυνάμει του άρθρου 1 και άλλων διατάξεων.

Άρθρο 3

1. Τα Κράτη μέλη δεν δύνανται να απαγορεύσουν τη διάθεση στην αγορά κατόπτρων οδηγήσεως δια λόγους που αφορούν στην κατασκευή τους ή τη λειτουργία τους εφόσον αυτά φέρουν το σήμα επικυρώσεως ΕΟΚ.

2. Εν τούτοις η ρύθμιση αυτή δεν αποτελεί εμπόδιο στο να λάβει ένα Κράτος μέλος τοιαύτα μέτρα για τα κάτοπτρα οδηγήσεως που φέρουν το σήμα επικυρώσεως ΕΟΚ και τα οποία συστηματικά δεν είναι σύμφωνα προς το επικυρωμένο πρωτότυπο.

Το Κράτος αυτό ενημερώνει αμέσως τα άλλα Κράτη μέλη και την Επιτροπή για τα ληφθέντα μέτρα, εκθέτοντας τους λόγους της αποφάσεώς του. Οι διατάξεις του άρθρου 5 είναι επίσης εφαρμοστέες.

Δεν υπάρχει πιστότης προς το επικυρωμένο πρωτότυπο κατά την έννοια της πρώτης παραγράφου, όταν δεν τηρηθούν οι προδιαγραφές των σημείων 2.1, 2.2 και 2.4 του παραρτήματος I.

Άρθρο 4

Οι αρμόδιες αρχές κάθε Κράτους μέλους αποστέλλουν σε αυτές των άλλων Κρατών μελών, εντός προθεσμίας ενός μηνός, αντίγραφο των δελτίων επικυρώσεως που συνετάγησαν για κάθε τύπο κατόπτρου οδηγήσεως που επικυρώνουν ή αρνούνται να επικυρώσουν.

Άρθρο 5

1. Αν το Κράτος μέλος που προέβη στην επικύρωση ΕΟΚ διαπιστώνει ότι πολλά κάτοπτρα οδηγήσεως που φέρουν το ίδιο σήμα επικυρώσεως δεν είναι σύμφωνα με τον επικυρωθέντα τύπο, λαμβάνει τα μέτρα που είναι αναγκαία ώστε να εξασφαλισθεί η πιστότης της κατασκευής προς τον επικυρωμένο τύπο. Οι αρμόδιες αρχές του Κράτους τούτου ενημερώνουν αυτές των άλλων Κρατών μελών για τα ληφθέντα μέτρα, τα οποία δύνανται να επεκταθούν, εν ανάγκη, έως την ανάκληση της επικυρώσεως ΕΟΚ. Οι αρχές αυτές λαμβάνουν τα ίδια μέτρα αν ενημερωθούν από ένα άλλο Κράτος μέλος για την ύπαρξη μιας τέτοιας ελλείψεως πιστότητος.

2. Οι αρμόδιες αρχές των Κρατών μελών ενημερώνονται αμοιβαία, εντός προθεσμίας ενός μηνός, για την ανάκληση μιας χορηγηθείσης επικυρώσεως ΕΟΚ, καθώς επίσης και για τους λόγους που δικαιολογούν το μέτρο αυτό.

3. Αν το Κράτος μέλος που προέβη στην επικύρωση ΕΟΚ αμφισβητεί την έλλειψη πιστότητος για την οποία έχει ενημερωθεί, τα ενδιαφερόμενα Κράτη μέλη προσπαθούν να ρυθμίσουν τη διαφορά. Η Επιτροπή τηρείται ενήμερη. Προβαίνει, αν χρειαστεί, στις απαραίτητες διαβουλεύσεις με σκοπό να επιτευχθεί λύση.

Άρθρο 6

Κάθε απόφαση, επιφέρουσα άρνηση ή ανάκληση επικυρώσεως ή απαγόρευση διαθέσεως στην αγορά ή χρήσεως, ληφθείσα βάσει των διατάξεων που θεσπίσθηκαν σε εκτέλεση της παρούσης οδηγίας, αιτιολογείται επακριβώς. Κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο με την υπόδειξη των ενδίκων μέσων που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία στα Κράτη μέλη και των προθεσμιών εντός των οποίων δύνανται να ασκηθούν τα ένδικα αυτά μέσα.

Άρθρο 7

Τα Κράτη μέλη δεν δύνανται να αρνηθούν την έγκριση από πλευράς ΕΟΚ, ούτε την έγκριση από εθνικής πλευράς ενός οχήματος, για λόγους που αφορούν στα κάτοπτρα οδηγήσεως, εφόσον αυτά φέρουν το σήμα επικυρώσεως ΕΟΚ και είναι τοποθετημένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές που καθορίζονται στο παράρτημα I σημείο 3.

Άρθρο 8

Ως "όχημα" κατά την έννοια της παρούσης οδηγίας νοείται κάθε όχημα με κινητήρα που προορίζεται να κυκλοφορεί επί οδού, με ή χωρίς αμάξωμα, έχον τουλάχιστον τέσσερις τροχούς και εκ κατασκευής μεγίστη ταχύτητα μεγαλύτερη των 25 km/h, εξαιρουμένων των οχημάτων που μετακινούνται επί σιδηροτροχιών, των ελκυστήρων και των γεωργικών μηχανών, καθώς και των μηχανημάτων δημοσίων έργων.

Άρθρο 9

Οι τροποποιήσεις που είναι αναγκαίες για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο των προδιαγραφών των παραρτημάτων I, II και III εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 13 της οδηγίας του Συμβουλίου της 6ης Φεβρουαρίου 1970 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών όσον αφορά την έγκριση των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους.

Άρθρο 10

1. Τα Κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συμμορφωρούν προς την παρούσα οδηγία εντός προθεσμίας δεκαοκτώ μηνών από της κοινοποιήσεώς της και ενημερώνουν αμέσως περί αυτού την Επιτροπή.

2. Τα Κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 11

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα Κράτη μέλη.

Έγινε στις Βρυξέλλες, την 1η Μαρτίου 1971.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. SCHUMANN

(1) ΕΕ αριθ. Α 160 της 18. 12. 1969, σ. 7.

(2) EΕ αριθ. Α 48 της 16. 4. 1969, σ. 16.

(3) ΕΕ αριθ. Ν 42 της 23. 2. 1970, σ. 1.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

1. ΟΡΙΣΜΟΙ

1.1. Ως "κάτοπτρο οδηγήσεως" νοείται μία διάταξη που εξασφαλίζει σε ένα οπτικό πεδίο, οριζόμενο γεωμετρικά στο σημείο 3.5, καλή ορατότητα προς τα οπίσω και, μέσα σε λογικά πλαίσια, μη εμποδιζομένη από τα εξαρτήματα του οχήματος ή από τους επιβάτες αυτού του οχήματος.

1.2. Ως "εσωτερικό κάτοπτρο οδηγήσεως" νοείται μία διάταξη καθοριζομένη στο σημείο 1.1 και τοποθετημένη στο θάλαμο επιβατών του οχήματος.

1.3. Ως "εξωτερικό κάτοπτρο οδηγήσεως" νοείται μία διάταξη καθοριζομένη στο σημείο 1.1 και τοποθετημένη επί ενός στοιχείου της εξωτερικής επιφανείας του οχήματος.

1.4. Ως "κλάση κατόπτρων οδηγήσεως" νοείται το σύνολο των διατάξεων που διαθέτουν ένα ή περισσότερα χαρακτηριστικά ή λειτουργίες κοινές. Τα εσωτερικά κάτοπτρα οδηγήσεως κατατάσσονται στην κλάση I. Τα εξωτερικά κάτοπτρα οδηγήσεως κατατάσσονται στις κλάσεις II και III.

1.5. Ως "οχήματα της κατηγορίας Α" νοείται το σύνολο των οχημάτων με μέγιστο τεχνικά αποδεκτό βάρος ανώτερο των 3,5 τόννων.

1.6. Ως "οχήματα της κατηγορίας Β" νοείται το σύνολο των οχημάτων με μέγιστο τεχνικά αποδεκτό βάρος μη υπερβαίνον τους 3,5 τόννους.

1.7. Ως "προσοφθάλμια σημεία του οδηγού" νοούνται δύο σημεία απέχοντα 65 mm μεταξύ τους και ευρισκόμενα σε 635 mm άνω του σημείου Η του σχετικού με τη θέση του οδηγού όπως ορίζεται στο παράρτημα III. Η ευθεία που τα ενώνει είναι κάθετη στο διάμηκες κατακόρυφο στο μέσο του οχήματος επίπεδο. Το μέσο του τμήματος ευθείας που έχει για άκρα τα δύο προσοφθάλμια σημεία ευρίσκεται σε ένα κατακόρυφο διάμηκες επίπεδο που περνά από το κέντρο του οργάνου χειρισμού διευθύνσεως. Αν το επίπεδο αυτό δεν περνά από το φαινόμενο κέντρο του καθίσματος του οδηγού, πρέπει να τροποποιηθεί καταλλήλως η πλευρική θέση αυτού του επιπέδου.

1.8. Δια του "R" υποδηλώνεται ο μέσος όρος των κυρίων ακτίνων καμπυλότητας των μετρημένων στο κέντρο του κατόπτρου και εκπεφρασμένων σε χιλιοστόμετρα.

2. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΕΟΚ ΤΩΝ ΚΑΤΟΠΤΡΩΝ ΟΔΗΓΗΣΕΩΣ

2.1. Εξειδικεύσεις γενικού χαρακτήρα

2.1.1. Κάθε κάτοπτρο οδηγήσεως πρέπει να είναι ρυθμιζόμενο.

2.1.2. Το περίγραμμα της κατοπτρικής επιφανείας πρέπει να περιβάλλεται από μία χοάνη που να παρουσιάζει ένα στρογγυλεμένο χείλος 3,5 mm τουλάχιστον.

2.1.3. Όλα τα στοιχεία των εξωτερικών κατόπτρων οδηγήσεως δεν πρέπει να περιέχουν κανένα προεξέχον τμήμα του οποίου η ακτίνα καμπυλότητας είναι κατώτερη των 3,5 mm.

2.2. Διαστάσεις

2.2.1. Εσωτερικά κάτοπτρα οδηγήσεως (κλάση I)

Η κατοπτρική επιφάνεια πρέπει να έχει τέτοιες διαστάσεις ώστε να είναι δυνατό να εγγραφεί εκεί ορθογώνιο παραλληλόγραμμο του οποίου η μία πλευρά ισούται με 4 cm και η άλλη με

15 cm x

2.2.2. Εξωτερικά κάτοπτρα οδηγήσεως (κλάσεις II και III)

2.2.2.1. Η κατοπτρική επιφάνεια πρέπει να έχει τέτοιες διαστάσεις ώστε να είναι δυνατό να εγγραφεί εκεί:

- ένα ορθογώνιο ύψους 4 cm του οποίου η βάση, σε εκατοστόμετρα, έχει την τιμή α,

- ένα ευθύγραμμο τμήμα παράλληλο με το ύψος του ορθογωνίου και του οποίου το μήκος, σε εκατοστόμετρα, έχει την τιμή β.

2.2.2.2. Οι ελάχιστες τιμές των α και β δίδονται από τον ακόλουθο πίνακα:

"" ID="1">II> ID="2">A> ID="3"" ID="4">20"> ID="1">III> ID="2">B> ID="3"" ID="4">7">

2.3. Κατοπτρική επιφάνεια και συντελεστές ανακλάσεως

2.3.1. Η κατοπτρική επιφάνεια πρέπει να ορίζεται από μία κυρτή καμπύλη απλού σχήματος.

2.3.2. Η κατοπτρική επιφάνεια πρέπει να διατηρεί τα προδιαγραφόμενα στο σημείο 2.3.5 χαρακτηριστικά παρ' όλες τις κακές καιρικές συνθήκες μέσα σε κανονικές συνθήκες χρήσεως.

2.3.3. Οι κατοπτρικές επιφάνειες πρέπει να αποτελούνται από επίπεδα ή κυρτά σφαιρικά κάτοπτρα. Σε κάθε σημείο του κεντρικού τμήματος του κατόπτρου, η απόκλιση μεταξύ των κυρίων ακτίνων καμπυλότητος δεν πρέπει να είναι ανώτερη των 0,25 R.

2.3.4. Ο μέσος όρος R των ακτίνων καμπυλότητας που ορίζεται στο σημείο 1.8 δεν πρέπει να είναι κατώτερος των ακολούθων τιμών:

- 1 800 mm για τα κάτοπτρο οδηγήσεως της κλάσεως II,

- 1 200 mm για τα κάτοπτρα οδηγήσεως των κλάσεων I και III.

2.3.5. Η τιμή του συντελεστού κανονικής ανακλάσεως δεν πρέπει να είναι κατώτερη του 35 %. Αν το κάτοπτρο είναι δύο θέσεων ("ημέρας" και "νυκτός") η τιμή του συντελεστού κανονικής ανακλάσεως στη θέση "νυκτός" δεν πρέπει να είναι κατώτερη του 4 %. Το κάτοπτρο οδηγήσεως πρέπει να επιτρέπει να αναγνωρίζονται τα χρώματα των σημάτων που χρησιμοποιούνται για την οδική κυκλοφορία.

2.4. Δοκιμές

2.4.1. Τα κάτοπτρα οδηγήσεως υποβάλλονται σε δοκιμές συμπεριφοράς κρούσεως και στρέψεως επί της χοάνης συνδεδεμένης με το στέλεχος ή το υποστήριγμα που περιγράφονται στα σημεία 2.4.2 και 2.4.3.

2.4.2. Δοκιμή συμπεριφοράς σε κρούση

2.4.2.1. Περιγραφή της διατάξεως δοκιμής.

2.4.2.1.1. Η συσκευή δοκιμής περιλαμβάνει ένα εκκρεμές που αποτελείται από ένα ταλαντωτήρα που απολήγει σε μία σφύρα. Ένα υπόβαθρο ακάμπτως στερεωμένο στο σκελετό του εκκρεμούς χρησιμεύει για τη στερέωση των δειγμάτων (εικόνα 1).

Κύριες διαστάσεις της διατάξεως δοκιμών σε κρούση

2.4.2.1.2. Η όψη της σφύρας που χρησιμοποιείται για την κρούση πρέπει να έχει σχήμα σφαιρικού τμήματος διαμέτρου 165 mm +- 5 mm. Είναι άκαμπτη και καλυμμένη από πάχος 5 mm ελαστικού σκληρότητος Shore A 50.

2.4.2.1.3. Το κέντρο κρούσεως του εκκρεμούς ταυτίζεται με το κέντρο του σφαιρικού τμήματος στο οποίο καταλήγει η σφύρα. Η απόστασή του από τον άξονα περιστροφής του εκκρεμούς είναι ίση προς 1 m +- 10mm. Η συνολική μάζα του εκκρεμούς αναγομένη στο κέντρο κρούσεώς του είναι m0 = 6,8 kg +- 50 g (το m0 συνδέεται με την ολική μάζα m του εκκρεμούς και με την απόσταση 1 μεταξύ του κέντρου βαρύτητος του εκκρεμούς και του άξονος περιστροφής του, με τη σχέση

m0 = ).

2.4.2.2. Περιγραφή δοκιμής

2.4.2.2.1. Τα κάτοπτρα οδηγήσεως στερεώνονται στο υπόβαθρο σκελετό με τέτοιο τρόπο ώστε αυτό να μη μπορεί να εναντιωθεί στη μετατόπιση των κινητών τμημάτων του κατόπτρου οδηγήσεως. Η στερέωση του κατόπτρου οδηγήσεως στο υπόβαθρο-σκελετό και ο προσανατολισμός του βραχίονος πραγματοποιούνται με τη μέθοδο που προτείνει ο αιτών.

2.4.2.2.2. Όταν τα κάτοπτρα οδηγήσεως περιλαμβάνουν διατάξεις ρυθμίσεως από απόσταση σε σχέση με τη βάση, αυτά πρέπει να τοποθετηθούν στην ελαχίστη διαδρομή.

2.4.2.2.3. Η δοκιμή συνίσταται στη ρήψη της σφύρας από ένα ύψος που αντιστοιχεί σε γωνία 60o του εκκρεμούς σε σχέση με την κατακόρυφο, με τρόπο ώστε η σφύρα να κτυπήσει το κάτοπτρο οδηγήσεως τη στιγμή που το εκκρεμές φθάνει στην κατακόρυφη θέση του σημείου κρούσεως ευρισκομένου στην οριζόντιο του κέντρου κρούσεως του εκκρεμούς.

2.4.2.2.4. Τα κάτοπτρα οδηγήσεως κρούονται υπό τις ακόλουθες διαφορετικές συνθήκες:

2.4.2.2.4.1. Εσωτερικά κάτοπτρα οδηγήσεως

Δοκιμή 1 - Κάθετα προς την επιφάνεια του κατόπτρου, το σημείο κρούσεως είναι τέτοιο ώστε η παραχθείσα κρούση επί του κατόπτρου να διέρχεται από το σημείο συνδέσεως της χοάνης με τη ράβδο ή το υπόβαθρο στηρίξεως. Η κρούση διευθύνεται προς την κατοπτρική επιφάνεια.

Δοκιμή 2 - Στο χείλος της χοάνης με τρόπο ώστε η παραγομένη κρούση να σχηματίζει γωνία 45o με το επίπεδο του κατόπτρου και να ευρίσκεται στο οριζόντιο επίπεδο που διέρχεται από σημείο συνδέσεως της χοάνης με τη ράβδο ή το υπόβαθρο στηρίξεως. Η κρούση έχει κατεύθυνση προς την κατοπτρική επιφάνεια.

2.4.2.2.4.2. Εξωτερικά κάτοπτρα οδηγήσεως

Δοκιμή 1 - Κάθετα προς την επιφάνεια του κατόπτρου, το σημείο κρούσεως είναι τέτοιο ώστε η παραγομένη κρούση επί του κατόπτρου να διέρχεται από το σημείο συνδέσεως της χοάνης με τη ράβδο ή το υπόβαθρο στηρίξεως.

Δοκιμή 1 - Το κάτοπτρο κρούεται εκ των όπισθεν επί της ράβδου ή του υποβάθρου (η απόσταση της σφύρας από το επίπεδο στηρίξεως είναι η ίδια όπως στη δοκιμή 1 και το κάτοπτρο είναι κάθετο προς την τροχιά του κέντρου κρούσεως).

Δοκιμή 2 - Επί του χείλους της χοάνης κατά τέτοιον τρόπο ώστε η παραγομένη κρούση να σχηματίζει γωνία 45o με το επίπεδο του κατόπτρου και να ευρίσκεται επί του οριζοντίου επιπέδου που διέρχεται από το σημείο συνδέσεως της χοάνης με τη ράβδο ή το υπόβαθρο στηρίξεως. Η κρούση διευθύνεται προς την κατοπτρική επιφάνεια.

2.4.2.2.4.3. Παρατηρήσεις γενικής φύσεως

2.4.2.2.4.3.1. Όταν οι δοκιμαζόμενες διατάξεις δεν περιλαμβάνουν υπόβαθρο ή ράβδο σαφώς καθορισμένα ή όταν το σημείο συνδέσεως ευρίσκεται στην περιφέρεια του κατόπτρου, χρησιμοποιείται σαν σημείο αναφοράς το κέντρο του κατόπτρου.

2.4.2.2.4.3.2. Σε περίπτωση αδυναμίας εφαρμογής των περιγραφομένων στο σημείο 2.4.2.2 δοκιμών, το σημείο κρούσεως μετατοπίζεται, εντός του επιπέδου συμμετρίας του εκκρεμούς, κατά τρόπο ώστε το κατώτερο σημείο της σφύρας να ευρίσκεται σε απόσταση 40 mm από το επίπεδο στηρίξεως.

2.4.3. Δοκιμές στρέψεως επί της συνδεδεμένης με το στέλεχος χοάνης

2.4.3.1. Περιγραφή της δοκιμής

Η χοάνη τοποθετείται οριζόντια εντός μιας διατάξεως κατά τέτοιον τρόπο ώστε να είναι δυνατό να ακινητοποιηθεί στερεώς το στέλεχος ή το υπόβαθρο στηρίξεως. Κατά τη φορά της μεγαλύτερης διαστάσεως τη χοάνης, το πλησιέστερο άκρο προς το σημείο στερεώσεως επί του στελέχους ακινητοποιείται δι' ενός ακάμπτου αντιστηρίγματος πλάτους 15 mm, που καλύπτει όλο το πλάτος της χοάνης.

Στο άλλο άκρο, ένα στήριγμα ίδιο με το περιγραφέν ανωτέρω τοποθετείται επί της χοάνης για να εφαρμόσει το προβλεπόμενο φορτίο δοκιμής (εικόνα 2).

Παράδειγμα διατάξεως δοκιμών στρέψεως των χοανών των κατόπτρων οδηγήσεως

2.4.3.2. Το φορτίο δοκιμής είναι 25 kg. Διατηρείται επί ένα λεπτό.

2.5. Ερμηνεία των αποτελεσμάτων

2.5.1. Σε όλες τις δοκιμές τις προβλεπόμενες στο σημείο 2.4.2, το εκκρεμές πρέπει να συνεχίζει την κίνησή του μετά την κρούση και να φθάνει τουλάχιστον σε μία γωνία 20o με την κατακόρυφο.

2.5.2. Κατά τη διάρκεια των προβλεπομένων στο σημείο 2.4.2 δοκιμών, σε περίπτωση θραύσεως των στελεχών ή του υποβάθρου του κατόπτρου, το εναπομένον τμήμα δεν πρέπει να παρουσιάζει εναπομένουσα προεξοχή μεγαλύτερη του 1 cm σε σχέση με τη βάση του. Αν το στέλεχος ή το υπόβαθρο αποσπάται, η εναπομένουσα βάση δεν πρέπει να παρουσιάζει επικίνδυνη προεξοχή.

2.5.3. Κατά τη διάρκεια των προβλεπομένων στα σημεία 2.4.2 και 2.4.3 δοκιμών, το κάτοπτρο δεν πρέπει να θραύεται. Εν τούτοις, είναι αποδεκτό να θραυσθεί το κάτοπτρο αν πληρούνται μία από τις ακόλουθες συνθήκες:

2.5.3.1. Τα θραύσματα παραμένουν προσκολλημένα στο βάθος της χοάνης ή σε μία επιφάνεια στερεά συνδεδεμένη στη χοάνη χωρίς να παρουσιάζουν αποκολλημένη επιφάνεια σε πλάτος μεγαλύτερο των 5 mm.

2.5.3.2. Το κάτοπτρο είναι από ύαλο ασφαλείας.

2.6. Σήμα επικυρώσεως

2.6.1. Το σήμα επικυρώσεως αποτελείται από ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο στο εσωτερικό του οποίου ευρίσκεται το γράμμα "e" μικρό, ακολουθούμενο από έναν αριθμό ή γράμμα ενδεικτικό της χώρας που χορήγησε την επικύρωση (1 για τη Γερμανία, 2 για τη Γαλλία, 3 για την Ιταλία, 4 για τις Κάτω Χώρες, 6 για το Βέλγιο και L για το Λουξεμβούργο) και από ένα αριθμό επικυρώσεως αντιστοιχούντα στον αριθμό του δελτίου επικυρώσεως που συνετάγη για το πρωτότυπο, τοποθετημένο σε οποιοδήποτε σημείο πλησίον του ορθογωνίου.

2.6.2. Το σήμα επικυρώσεως (σύμβολο και αριθμός), το αναφερόμενο ανωτέρω, εναποτίθεται σε ένα βασικό τμήμα του κατόπτρου οδηγήσεως κατά τρόπο ώστε να είναι ανεξίτηλο και ευδιάκριτο ακόμη και όταν το κάτοπτρο οδηγήσεως είναι τοποθετημένο επί του οχήματος.

Παράδειγμα σήματος επικυρώσεως ΕΟΚ (1)

3. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

3.1. Γενικότητες

3.1.1. Κάθε κάτοπτρο οδηγήσεως πρέπει να είναι στερεωμένο τοιουτοτρόπως ώστε να παραμένει σε σταθερή θέση κατά τις κανονικές συνθήκες οδηγήσεως του οχήματος.

3.1.2. Τα εξωτερικά κάτοπτρα οδηγήσεως τα τοποθετημένα στα οχήματα της κατηγορίας Α πρέπει να είναι της κλάσεως II και τα τοποθετημένα στα οχήματα της κατηγορίας Β πρέπει να είναι της κλάσεως III.

3.2. Αριθμός

3.2.1. Κάθε όχημα πρέπει να διαθέτει ένα εσωτερικό κάτοπτρο οδηγήσεως και ένα εξωτερικό κάτοπτρο οδηγήσεως το οποίο να είναι τοποθετημένο στην αριστερή πλευρά του οχήματος.

3.2.2. Αν οι καθοριζόμενες στο σημείο 3.5 συνθήκες οι σχετικές με το οπτικό πεδίο του εσωτερικού κατόπτρου οδηγήσεως δεν πληρούνται, απαιτείται ένα εξωτερικό κάτοπτρο οδηγήσεως τοποθετημένο στη δεξιά πλευρά του οχήματος. Σε αυτή την περίπτωση, και αν το εσωτερικό κάτοπτρο οδηγήσεως δεν εξασφαλίζει καμία ορατότητα προς τα οπίσω, η παρουσία του δεν είναι απαραίτητη.

3.3. Θέση

3.3.1. Τα κάτοπτρα οδηγήσεως πρέπει να είναι τοποθετημένα κατά τρόπο που να επιτρέπει στον οδηγό, καθήμενο επί του καθίσματός του στην κανονική θέση οδηγήσεως, να ελέγχει την οδό προς τα όπισθεν του οχήματος.

3.3.2. Τα εξωτερικά κάτοπτρα οδηγήσεως πρέπει να είναι ορατά δια μέσου του τμήματος του αλεξινέμου που σαρώνεται από τον υαλοκαθαριστήρα ή δια μέσου των πλευρικών υαλοπινάκων. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται στα τοποθετημένα στο δεξιό των οχημάτων εξωτερικά κάτοπτρα οδηγήσεως των διεθνών κατηγοριών Μ 2 και Μ 3 κατά την έννοια της οδηγίας του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών όσον αφορά στην έγκριση των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους.

3.3.3. Για τα οχήματα αριστερής οδηγήσεως, το προδιαγεγραμμένο εξωτερικό κάτοπτρο οδηγήσεως πρέπει να είναι τοποθετημένο επί της αριστερής πλευράς του οχήματος κατά τρόπο ώστε η γωνία μεταξύ του κατακορύφου διαμήκους στο μέσο του οχήματος επιπέδου και του κατακορύφου επιπέδου που διέρχεται από το κέντρο του κατόπτρου οδηγήσεως και από το μέσο του ευθυγράμμου τμήματος που ενώνει τα προσοφθάλμια σημεία του οδηγού να μην είναι μεγαλύτερη των 55o.

3.3.4. Το κάτοπτρο οδηγήσεως σε σχέση με το εξωτερικό περίγραμμα του οχήματος δεν πρέπει να προεξέχει αισθητά περισσότερο από αυτό που είναι αναγκαίο για να τηρούνται τα προδιαγεγραμμένα στο σημείο 3.5 οπτικά πεδία.

3.3.5. Όταν το κάτω άκρο ενός εξωτερικού κατόπτρου οδηγήσεως ευρίσκεται σε απόσταση μικρότερη από 2 m από το έδαφος, ενώ το όχημα είναι φορτωμένο, το κάτοπτρο οδηγήσεως αυτό δεν πρέπει να σχηματίζει προεξοχή μεγαλύτερη των 0,20 m σε σχέση με το άκρο του πλάτους από άκρο σε άκρο του οχήματος προς την πλευρά του κατόπτρου, μη υπολογιζομένου του κατόπτρου.

3.3.6. Υπό τις συνθήκες που αναφέρονται στα σημεία 3.3.4 και 3.3.5 τα κάτοπτρα οδηγήσεως μπορούν να προεξέχουν από τα μέγιστα επιτρεπόμενα πλάτη των οχημάτων.

3.4. Ρύθμιση

3.4.1. Το εσωτερικό κάτοπτρο οδηγήσεως πρέπει να δύναται να ρυθμισθεί από τον οδηγό ενώ ευρίσκεται στη θέση οδηγήσεώς του.

3.4.2. Το τοποθετημένο στην πλευρά του οδηγού εξωτερικό κάτοπτρο οδηγήσεως πρέπει να δύναται να ρυθμισθεί από το εσωτερικό του οχήματος ενώ η θύρα είναι κλειστή. Εν τούτοις η σταθεροποίηση είναι δυνατό να γίνεται από το εξωτερικό(2).

3.4.3. Δεν υπάγονται στις προδιαγραφές του σημείου 3.4.2. τα εξωτερικά κάτοπτρα οδηγήσεως τα οποία, αφού αναδιπλωθούν υπό την ενέργεια μιας ωθήσεως, μπορούν να επαναφερθούν στη θέση τους χωρίς ρύθμιση.

3.5. Οπτικό πεδίο

3.5.1. Γενικότητες

Τα κατωτέρω οριζόμενα οπτικά πεδία πρέπει να λαμβάνονται δια διοφθάλμου οράσεως, ενώ οι οφθαλμοί του παρατηρητού συγχέονται με τα "οπτικά σημεία του οδηγού" όπως ορίζονται στο σημείο 1.7. Προσδιορίζονται με το όχημα κενό και με ένα επιβαίνοντα παρατηρητή. Πρέπει να λαμβάνονται δια μέσου των υαλοπινάκων των οποίων ο ολικός συντελεστής φωτεινής μεταδόσεως είναι μεγαλύτερος του 70%.

3.5.2. Εσωτερικό κάτοπτρο οδηγήσεως

Το οπτικό πεδίο πρέπει να είναι τέτοιο ώστε ο οδηγός να δύναται να βλέπει τουλάχιστον ένα τμήμα επιπέδου και οριζοντίας οδού κεντρωμένο στο διαμήκες κατακόρυφο στο μέσο του οχήματος επίπεδο, από του ορίζοντος έως μία απόσταση 60 m όπισθεν του οχήματος και σε ένα πλάτος 20 m (εικόνα 3).

3.5.3. Αριστερό εξωτερικό κάτοπτρο οδηγήσεως

Το οπτικό πεδίο πρέπει να είναι τέτοιο ώστε ο οδηγός να δύναται να βλέπει τουλάχιστον ένα τμήμα επιπέδου και οριζοντίας οδού πλάτους 2,50 m περιοριζομένου εκ δεξιών από το επίπεδο το παράλληλο προς το διαμήκες κατακόρυφο στο μέσο επίπεδο και που διέρχεται από το αριστερό άκρο του πλάτους από άκρο σε άκρο και εκτείνεται από 10 m πίσω από τα προσοφθάλμια σημεία του οδηγού μέχρι τον ορίζοντα (εικόνα 4).

3.5.4. Δεξιό εξωτερικό κάτοπτρο οδηγήσεως

Το οπτικό πεδίο πρέπει να είναι τέτοιο ώστε ο οδηγός να δύναται να βλέπει τουλάχιστον ένα τμήμα επιπέδου και οριζοντίας οδού πλάτους 3,50 m περιοριζομένου εξ αριστερών από το επίπεδο το παράλληλο προς το διαμήκες κατακόρυφο στο μέσο επίπεδο και που διέρχεται από το δεξιό άκρο του πλάτους από άκρο σε άκρο και εκτείνεται από 30 m πίσω από τα προσοφθάλμια σημεία του οδηγού μέχρι τον ορίζοντα.

Εξ άλλου, ο οδηγός πρέπει να δύναται να αρχίζει να βλέπει την οδό σε ένα πλάτος 0,75 m εκείθεν των 4 m οπισθίως του κατακορύφου επιπέδου το οποίο διέρχεται από τα προσοφθάλμια σημεία του οδηγού (εικόνα 4).

Εσωτερικό κάτοπτρο οδηγήσεως

Εξωτερικά κάτοπτρα οδηγήσεως

(1) Οι αναφερόμενοι αριθμοί στο σκαρίφημα δίδονται ενδεικτικά μόνο. (2) Είναι χρήσιμο να προβλεφθεί στο μέλλον τα άνευ συστήματος σταθεροποιήσεως εξωτερικά κάτοπτρα οδηγήσεως να είναι δυνατόν να ρυθμισθούν από τον οδηγό από το εσωτερικό του οχήματος ενώ ευρίσκεται στη θέση οδηγήσεως και η θύρα είναι κλειστή.

Εν όψει της προσθήκης της βελτιώσεως ταύτης στην οδηγία, η διαδικασία του άρθρου 9 θα τεθεί σε ισχύ μόλις γίνουν δυνατές από την τεχνική πρόοδο απλές και οικονομικές μέθοδοι κατασκευής και τοποθετήσεως επί του οχήματος.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΩΣ Αρμοδία διοικητική υπηρεσία............

Γνωστοποίηση που αφορά την επικύρωση, την άρνηση ή την ανάκληση επικυρώσεως ενός τύπου κατόπτρου οδηγήσεως

..............................

..............................

Αριθμός επικυρώσεως.............

1. Βιομηχανικό ή εμπορικό σήμα............

2. Κλάση (I, II, III)...............

3. Ονοματεπώνυμο και διεύθυνση του κατασκευαστή................

.....................

4. Ονοματεπώνυμο και διεύθυνση τυχόν εντολοδόχου του κατασκευαστή......

.....................

5. Παρουσιάσθηκε προς επικύρωση την.................

6. Εργαστήριο δοκιμών..................

7. Ημερομηνία και αριθμός πρακτικών του εργαστηρίου.............

8. Ημερομηνία εγκρίσεως/αρνήσεως/ανακλήσεως επικυρώσεως (1)

9. Τόπος.............

10. Ημερομηνία................

11. Επισυνάπτονται στο παρόν δελτίο, τα ακόλουθα στοιχεία που φέρουν τον αριθμό επικυρώσεως:..................................

(περιγραφικό σημείωμα, σχέδια, σχήματα και διαγράμματα του κατόπτρου οδηγήσεως)

12. Τυχόν παρατηρήσεις.....................

.......................

Υπογραφή

(1) Διαγράψατε την περιττή ένδειξη.

(1) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΟΚΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ Η 1. Ορισμός

Το σημείο "Η" το οποίο χαρακτηρίζει τη θέση εντός του θαλάμου επιβατών ενός καθημένου επιβάτου είναι το ίχνος, επί ενός κατακορύφου διαμήκους επιπέδου, του θεωρητικού άξονα περιστροφής που υφίσταται μεταξύ της κνήμης και του κορμού ενός ανθρωπίνου σώματος, αναπαρισταμένου υπό ενός ανδρεικέλου.

2. Προσδιορισμός του σημείου Η

2.1. Προσδιορίζεται ένα σημείο Η για το κάθισμα του οδηγού.

(2.1.1.)

(2.1.2.)

2.2. Για κάθε προσδιορισμό του σημείου Η, το εξεταζόμενο κάθισμα θα τοποθετείται στην κανονική θέση οδηγήσεως την προβλεπομένη από τον κατασκευαστή, ενώ το ερεισίνωτο θα ευρίσκεται σε θέση πλησίον της κατακορύφου, αν είναι ρυθμιζομένης κλίσεως.

3. Χαρακτηριστικά του ανδρεικέλου

3.1. Θα χρησιμοποιηθεί τρισδιάστατο ανδρείκελο του οποίου το βάρος και το περίγραμμα είναι αυτά ενός ενηλίκου μέσου αναστήματος. Το ανδρείκελο αναπαριστάται στις εικόνες 1 και 2.

3.2. Το ανδρείκελο περιλαμβάνει:

3.2.1. Δύο στοιχεία υποκαθιστώντα το ένα την πλάτη και το άλλο το καθήμενο τμήμα του σώματος, αρθρωμένα σε ένα άξονα αναπαριστώντα τον άξονα περιστροφής μεταξύ του θώρακος και του μηρού. Το ίχνος αυτού του άξονα επί του πλευρού του ανδρεικέλου είναι το σημείο Η του ανδρεικέλου.

3.2.2. Δύο στοιχεία υποκαθιστώντα τις κνήμες και τα οποία είναι αρθρωμένα στο στοιχείο που υποκαθιστά το καθήμενο τμήμα του σώματος.

3.2.3. Δύο στοιχεία υποκαθιστώνται τους πόδες, συνδεδεμένα στις κνήμες δι' αρθρώσεων οι οποίες υποκαθιστούν τους αστραγάλους.

3.2.4. Εξάλλου, το στοιχείο που υποκαθιστά το καθήμενο τμήμα διαθέτει στάθμη (αλφάδι) επιτρέπουσα τον έλεγχο του προσανατολισμού κατά την εγκαρσία κατεύθυνση.

3.3. Μάζες αναπαριστώσες το βάρος κάθε στοιχείου του σώματος τοποθετούνται στα κατάλληλα σημεία που αποτελούν τα αντίστοιχα κέντρα βάρους, για να πραγματοποιηθεί ολικό βάρος του ανδρεικέλου 75,8 Kgf (74,4 daN). Οι λεπτομέρειες των διαφόρων μαζών δίδονται στον πίνακα της εικόνας 2.

4. Τοποθέτηση του ανδρεικέλου

Η τοποθέτηση του τρισδιαστάτου ανδρεικέλου πραγματοποιείται με τον ακόλουθο τρόπο:

4.1. Το όχημα τοποθετείται σε οριζόντιο επίπεδο και ρυθμίζεται το κάθισμα όπως προβλέπεται στο σημείο 2.2.

4.2. Το υπό δοκιμή κάθισμα καλύπτεται με τεμάχιο υφάσματος που προορίζεται να διευκολύνει τη σωστή εγκατάσταση του ανδρεικέλου.

4.3. Το ανδρείκελο τοποθετείται επί του καθίσματος.

4.4. Οι πόδες του ανδρεικέλου τοποθετούνται με τον ακόλουθο τρόπο:

4.4.1. Το δεξιό πόδι τοποθετείται επί του επιταχυντήρα σε θέση αναπαύσεως, ενώ το αριστερό πόδι είναι σε τέτοια θέση ώστε η στάθμη η οποία ελέγχει τον εγκάρσιο προσανατολισμό του καθημένου τμήματος να επανέλθει σε οριζόντια θέση.

(4.4.2.)

(4.4.3.)

4.5. Οι μάζες τοποθετούνται επί των μηρών, η εγκαρσία στάθμη του καθημένου τμήματος επανέρχεται σε οριζόντια θέση και οι μάζες τοποθετούνται επί του στοιχείου που αναπαριστά το καθήμενο τμήμα.

4.6. Το ανδρείκελο απομακρύνεται από το ερεισίνωτο του καθίσματος δια της χρησιμοποιήσεως της ράβδου αρθρώσεως των γονάτων και κάμπτεται η πλάτη προς τα εμπρός. Το ανδρείκελο επανατοποθετείται στη θέση του επί του καθίσματος, δια της ολισθήσεως του καθημένου τμήματος προς τα όπισθεν έως ότου συναντήσει αντίσταση και κατόπιν ανακάμπτεται η πλάτη προς τα οπίσω επί του ερεισινώτου του καθίσματος.

4.7. Εφαρμόζεται δύο φορές μία οριζοντία δύναμη 10,2 Kgf (10 daN) περίπου επί του ανδρεικέλου. Η διεύθυνση και το σημείο εφαρμογής της δυνάμεως αναπαριστώνται δι' ενός μαύρου βέλους στην εικόνα 2.

4.8. Τοποθετούνται οι μάζες επί του αριστερού και δεξιού πλευρού και κατόπιν οι μάζες του θώρακος. Διατηρείται η εγκαρσία στάθμη του ανδρεικέλου σε οριζόντια θέση.

4.9. Διατηρούμενη η εγκαρσία στάθμη σε οριζόντια θέση κάμπτεται η πλάτη προς τα εμπρός έως ότου οι μάζες του θώρακος ευρεθούν άνωθεν του σημείου Η, κατά τρόπο ώστε να εκμηδενισθεί κάθε τριβή επί του ερεισινώτου του καθίσματος.

4.10. Επαναφέρεται προσεκτικά η πλάτη προς τα οπίσω με τρόπο ώστε να τελειώσει η τοποθέτηση. Η εγκαρσία στάθμη του ανδρεικέλου πρέπει να ευρίσκεται σε οριζόντια θέση. Σε αντίθετη περίπτωση, επαναλαμβάνεται η διαδικασία όπως υποδεικνύεται ανωτέρω.

5. Αποτελέσματα

5.1. Τοποθετημένο το ανδρείκελο σύμφωνα προς το σημείο 4, το σημείο Η του καθίσματος αποτελείται από το σημείο Η το οποίο απεικονίζεται επί του ανδρεικέλου.

5.2. Οι καρτεσιανές συντεταγμένες του σημείου Η μετρώνται, η κάθε μία, με σφάλμα μη υπερβαίνον το 1 mm. Το ίδιο ισχύει και για τις συντεταγμένες των χαρακτηριστικών και καλώς προσδιοριζομένων σημείων του θαλάμου επιβατών. Οι προβολές των σημείων τούτων επί ενός κατακορύφου διαμήκους επιπέδου μεταφέρονται επί ενός σχεδίου.

Στοιχεία που αποτελούν το τρισδιάστατο ανδρείκελο

Διαστάσεις και βάρη του ανδρεικέλου

"" ID="1">Στοιχεία που υποκαθιστούν την πλάτη και το καθήμενο τμήμα του σώματος> ID="2">16,6"> ID="1">Μάζες της πλάτης> ID="2">31,2"> ID="1">Μάζες του καθημένου τμήματος> ID="2">7,8"> ID="1">Μάζες των μηρών> ID="2">6,8"> ID="1">Μάζες των κνημών> ID="2">13,2"> ID="1">σύνολο:> ID="2">75,6">

(1) Το κείμενο του παραρτήματος III είναι ανάλογο με εκείνο του κανονισμού αριθ. 14. Ειδικότερα οι υποδιαιρέσεις στα σημεία είναι οι αυτές. Γι', αυτό, αν ένα σημείο του κανονισμού αριθ. 14 δεν έχει αντίστοιχο σημείο στην παρούσα οδηγία, ο αριθμός του σημειούται προς υπόμνηση εντός παρενθέσεως.