31968R0804

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 804/68 του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1968 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 148 της 28/06/1968 σ. 0013 - 0023
Δανική ειδική έκδοση: Σειρά I Κεφάλαιο 1968(I) σ. 0169
Αγγλική ειδική έκδοση: Σειρά I Κεφάλαιο 1968(I) σ. 0176
Ελληνική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 03 τόμος 3 σ. 0082
Ισπανική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 03 τόμος 2 σ. 0146
Πορτογαλική ειδική έκδοση : Κεφάλαιο 03 τόμος 2 σ. 0146
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 3 τόμος 2 σ. 0052
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 3 τόμος 2 σ. 0052


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 804/68 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιουνίου 1968 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και ιδίως τα άρθρα 42 και 43,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη της Συνελεύσεως (1),

Εκτιμώντας:

ότι η λειτουργία και η ανάπτυξη της κοινής αγοράς για τα γεωργικά προϊόντα πρέπει να συνοδεύονται από τη θέσπιση κοινής γεωργικής πολιτικής και ότι η πολιτική αυτή πρέπει ιδίως να περιλαμβάνει κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών, η οποία δύναται να λάβει διάφορες μορφές ανάλογα με τα προϊόντα-

ότι με τον κανονισμό αριθ. 13/64/ΕΟΚ (2) έχει προβλεφθεί ότι η κοινή οργάνωση αγοράς στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων θα πραγματοποιείται βαθμιαίως από το 1964- ότι η οργάνωση αυτή της αγοράς, που έχει θεσπισθεί κατά τον τρόπο αυτό, περιλαμβάνει κυρίως τον ετήσιο καθορισμό μιας ενδεικτικής τιμής για το γάλα, τιμών κατωφλίου για τα προϊόντα οδηγούς των κατανεμημένων σε ομάδες γαλακτοκομικών προϊόντων, στο επίπεδο των οποίων πρέπει να φθάσει η τιμή των εισαγομένων γαλακτοκομικών προϊόντων μέσω μιας κυμαινομένης εισφοράς και μιας τιμής παρεμβάσεως για το βούτυρο-

ότι λόγω των μηχανισμών τιμών που θεσπίσθηκαν από τον κανονισμό αριθ. 13/64/ΕΟΚ, η πραγματοποίηση ενιαίας αγοράς γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων για την Κοινότητα δεν εξαρτάται μόνο από την άρση κάθε εμποδίου κατά την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων στο εσωτερικό της Κοινότητος και από την καθιέρωση ταυτόσημης προστασίας στα εξωτερικά της σύνορα- ότι στην πραγματικότητα εξαρτάται εξ ίσου από την υιοθέτηση συστήματος που περιλαμβάνει ενιαία ενδεικτική τιμή για το γάλα, ενιαία τιμή κατωφλίου για κάθε ένα από τα προϊόντα οδηγούς και ενιαία τιμή παρεμβάσεως για το βούτυρο- ότι πρέπει, κατά συνέπεια, να γίνουν οι αναγκαίες προσαρμογές στο καθεστώς που καθιερώθηκε από τον κανονισμό αριθ. 13/64/ΕΟΚ-

ότι η κοινή γεωργική πολιτική έχει ως σκοπό την επίτευξη των στόχων του άρθρου 39 της συνθήκης- ότι, ιδίως στον τομέα του γάλακτος, είναι αναγκαίο, για τη σταθεροποίηση των αγορών και την εξασφάλιση ενός δικαίου βιοτικού επιπέδου στον ενδιαφερόμενο γεωργικό πληθυσμό, να εξακολουθήσουν να λαμβάνονται τα μέτρα παρεμβάσεως στην αγορά από τους οργανισμούς παρεμβάσεως, αφού όμως αυτά καταστούν ενιαία ώστε να μην παρεμποδίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των εν λόγω προϊόντων στο εσωτερικό της Κοινότητος-

ότι τα μέτρα παρεμβάσεως πρέπει να είναι τέτοια, ώστε τα έσοδα από το σύνολο των πωλήσεων γάλακτος να τείνουν να εξασφαλίζουν την κοινή ενδεικτική τιμή για το γάλα το παραδοτέο στο γαλακτοκομείο- ότι, για το σκοπό αυτό, είναι αναγκαίο, εκτός από τις παρεμβάσεις για το βούτυρο και τη νωπή κρέμα γάλακτος, να προβλεφθούν άλλα κοινοτικά μέτρα παρεμβάσεως που να αποσκοπούν στην υποστήριξη της αξιοποιήσεως των πρωτεϊνών του γάλακτος και των τιμών εκείνων των προϊόντων που έχουν ιδιαίτερη σημασία στη διαμόρφωση τιμών παραγωγής γάλακτος-

ότι η πραγματοποίηση ενιαίας αγοράς γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων για την Κοινότητα συνεπάγεται, εκτός από ενιαίο καθεστώς τιμών, τη σύσταση ενιαίου καθεστώτος συναλλαγών στα εξωτερικά σύνορά της- ότι ένα καθεστώς συναλλαγών παράλληλα προς το σύστημα παρεμβάσεων, που περιλαμβάνει σύστημα εισφορών και επιστροφών κατά την εξαγωγή, έχει επίσης σκοπό να σταθεροποιεί την κοινοτική αγορά, εμποδίζοντας ιδίως τις διακυμάνσεις των τιμών στη διεθνή αγορά να επηρεάζουν τις τιμές που εφαρμόζονται στο εσωτερικό της Κοινότητος- ότι, κατά συνέπεια, πρέπει να προβλεφθεί η είσπραξη αφ' ενός μιας εισφοράς κατά την εισαγωγή από τρίτες χώρες και αφ' ετέρου η καταβολή μιας επιστροφής κατά την εξαγωγή προς τις ίδιες αυτές χώρες, οι οποίες τείνουν, και η μία και η άλλη, να καλύπτουν τη διαφορά μεταξύ των τιμών που ισχύουν στο εξωτερικό και στο εσωτερικό της Κοινότητος-

ότι δεν είναι ακόμη δυνατόν να θεσπισθεί για όλα τα προϊόντα της κλάσεως 04.01 του Κοινού Δασμολογίου σύστημα εισαγωγής αντίστοιχο προς εκείνο το οποίο έχει θεσπισθεί για τα άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα- ότι για τον λόγο αυτό ενδείκνυται να διατηρηθούν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1969 τα ουσιώδη σημεία του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του παρόντος από τα Κράτη μέλη, προβλεπομένης όμως της εφαρμογής των δασμών του Κοινού Δασμολογίου, ώστε να εξασφαλισθεί κάποια ομοιομορφία-

ότι συμπληρωματικά προς το σύστημα που περιγράφεται ανωτέρω, πρέπει να προβλεφθεί κατά το μέτρο που είναι απαραίτητο για την καλή λειτουργία του, η δυνατότητα προσφυγής στο αποκαλούμενο καθεστώς τελειοποιήσεως προς επανεξαγωγή, καθώς και η απαγόρευση της προσφυγής αυτής κατά το μέτρο που το απαιτεί η κατάσταση της αγοράς- ότι, επί πλέον, η επιστροφή πρέπει να καθορίζεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε τα κοινοτικά προϊόντα βάσεως που χρησιμοποιούνται από την μεταποιητική βιομηχανία της Κοινότητος με σκοπό την εξαγωγή, να μην περιέλθουν σε δυσμενή θέση λόγω ενός καθεστώτος τελειοποιήσεως προς επανεξαγωγή, το οποίο θα παρότρυνε αυτή τη βιομηχανία να προτιμά την εισαγωγή προϊόντων βάσεως προελεύσεως τρίτων χωρών- ότι η εφαρμογή της ενιαίας αγοράς γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων συνεπάγεται την ανάγκη κοινοτικής ρυθμίσεως της τελειοποιήσεως προς επανεξαγωγή-

ότι οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να είναι σε θέση να παρακολουθούν διαρκώς την κίνηση των συναλλαγών, ώστε να δύνανται να εκτιμήσουν την εξέλιξη της αγοράς και, ενδεχομένως, να εφαρμόσουν τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, τα οποία αυτή θα απαιτούσε- ότι, για το σκοπό αυτό, πρέπει να προβλεφθεί η χορήγηση πιστοποιητικών εισαγωγής, και κατά περίπτωση εξαγωγής, που να συνοδεύονται από την παροχή ασφαλείας, η οποία να εξασφαλίζει την πραγματοποίηση των πράξεων για τις οποίες εζητήθησαν τα πιστοποιητικά αυτά-

ότι το καθεστώς των εισφορών επιτρέπει την αποφυγή οποιουδήποτε άλλου μέτρου προστασίας στα εξωτερικά σύνορα της Κοινότητος- ότι, πάντως, ο μηχανισμός των κοινών τιμών και εισφορών είναι δυνατόν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να μην αποδειχθεί επαρκής- ότι, για να μην αφεθεί σε αυτές τις περιπτώσεις η κοινοτική αγορά απροστάτευτη στις διαταραχές που υπάρχει κίνδυνος να προκύψουν μετά την κατάργηση των εμποδίων κατά την εισαγωγή που υπήρχαν προηγουμένως, πρέπει να επιτραπεί στην Κοινότητα να λαμβάνει ταχύτατα όλα τα αναγκαία μέτρα-

ότι η πραγματοποίηση ενιαίας αγοράς στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων συνεπάγεται την κατάργηση στα εσωτερικά σύνορα της Κοινότητος κάθε εμποδίου στην ελεύθερη κυκλοφορία των εν λόγω εμπορευμάτων-

ότι η πραγματοποίηση ενιαίας αγοράς που βασίζεται σε σύστημα κοινών τιμών θα απειλείτο από τη χορήγηση ορισμένων ενισχύσεων- ότι, για το λόγο αυτό, οι διατάξεις της συνθήκης που επιτρέπουν την εκτίμηση των ενισχύσεων οι οποίες χορηγούνται από τα Κράτη μέλη και την απαγόρευση εκείνων που είναι ασυμβίβαστες με την κοινή αγορά, πρέπει να εφαρμόζονται στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων- ότι πάντως, για να διευκολυνθεί η εφαρμογή της κοινής οργανώσεως αγοράς στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, είναι αναγκαίο να προβλεφθεί η δυνατότητα χορηγήσεως προοδευτικά μειουμένων εθνικών ενισχύσεων για ορισμένα προϊόντα κατά τη διάρκεια μιας μεταβατικής περιόδου- ότι, λαμβανομένης υπόψη, αφ' ενός της ιδιαίτερης καταστάσεως της γεωργίας του Λουξεμβούργου, και αφ' ετέρου της επιταχυνομένης πραγματοποιήσεως της ελεύθερης κυκλοφορίας εμπορευμάτων εντός της Κοινότητος, ενδείκνυται, εκτός των άλλων, να έχει το δικαίωμα το Μέγα Δουκάτο του Λουξεμβούργου να χορηγεί προοδευτικά μειούμενες εθνικές ενισχύσεις στους παραγωγούς γάλακτος, για μία περίδο έξι ετών- ότι πρέπει να επιτραπεί η χορήγηση των εθνικών ενισχύσεων, που δίδονται για την κατανάλωση στα σχολεία, των προϊόντων της κλάσεως 04.01 του Κοινού Δασμολογίου-

ότι η πραγματοποίηση της ελεύθερης κυκλοφορίας του βουτύρου δύναται να απειλείται από διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των διαφόρων διατάξεων, οι οποίες διέπουν την παρασκευή και την εμπορία του προϊόντος αυτού και τις οποίες διετήρησαν τα Κράτη μέλη- ότι, κατά συνέπεια, είναι αναγκαίο να προβλεφθούν κοινοί κανόνες ποιότητος και εμπορίας- ότι, για να αποφευχθεί η δυσμενής μεταχείριση των προϊόντων της Κοινότητος, είναι απαραίτητο να επεκταθεί η εφαρμογή των διατάξεων αυτών στο βούτυρο εισαγωγής-

ότι η μετάβαση από το καθεστώς του κανονισμού αριθ. 13/64/ΕΟΚ στο καθεστώς που καθιερώνεται από τον παρόντα κανονισμό πρέπει να πραγματοποιηθεί υπό τις καλύτερες συνθήκες- ότι για τον λόγο αυτό είναι δυνατόν να κριθούν αναγκαία μεταβατικά μέτρα-

ότι η κοινή οργάνωση αγοράς στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων πρέπει να λάβει υπόψη, παράλληλα και κατά τον κατάλληλο τρόπο, τους στόχους που προβλέπονται στα άρθρα 39 και 110 της συνθήκης-

ότι για να διευκολυνθεί η θέση σε εφαρμογή των προβλεπομένων διατάξεων, πρέπει να προβλεφθεί διαδικασία που να καθιερώνει στενή συνεργασία μεταξύ των Κρατών μελών και της Επιτροπής στα πλαίσια μιας επιτροπής διαχειρίσεως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Η κοινή οργάνωση αγοράς στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων εφαρμόζεται στα εξής προϊόντα:

"" ID="1">α) 04.01> ID="2">Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα), νωπά, μη συμπεπυκνωμένα ούτε περιέχοντα σάκχαρον:"> ID="1">1> ID="2">Α. Περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας κατωτέρας ή ίσης του 6 %"> ID="1">2> ID="2">Β. Έτερα"> ID="1">β) 04.02> ID="2">Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα), διατετηρημένα, συμπεπυκνωμένα ή περιέχοντα σάκχαρον"> ID="1">γ) 04.03> ID="2">Βούτυρον"> ID="1">δ) 04.04> ID="2">Τυροί και πεπηγμένον δια τυρόν γάλα"> ID="1" ASSV="3">ε) 17.02> ID="2">Έτερα σάκχαρα. Σιρόπια. Υποκατάστατα του μέλιτος, έστω και μεμιγμένα μετά φυσικού μέλιτος. Σάκχαρα και μελάσσαι, κεκαυμένα:"> ID="2">Α. Γαλακτοσάκχαρον και σιρόπιον γαλακτοσακχάρου:"> ID="2">II. Έτερα (διάφορα των περιεχόντων κατά βάρος εις ξηράν κατάστασιν 99 % ή περισσότερον καθαρού προϊόντος)"> ID="1" ASSV="2">ζ) 17.05> ID="2">Σάκχαρα, σιρόπια και μελάσσαι, αρωματισμένα ή μετά προσθήκης χρωστικών ουσιών (περιλαμβανομένης της δια βανίλλης ή βανιλλίνης αρωματισμένης σακχάρεως), εξαιρουμένων των χυμών οπωρών μετά προσθήκης σακχάρεως εις πάσαν αναλογίαν:"> ID="2">Α. Γαλακτοσάκχαρον και σιρόπιον γαλακτοσακχάρου"> ID="1" ASSV="2">η) 23.07> ID="2">Παρασκευάσματα κτηνοτροφικά με προσθήκην μελάσσης ή σακχάρων και έτεραι παρασκευασμέναι ζωοτροφαί. Έτερα παρασκευάσματα του είδους των χρησιμοποιουμένων προς διατροφήν των ζώων (προσθετικά κλπ.):"> ID="2">ex B. Παρασκευάσματα και τροφαί περιέχουσαι προϊόντα, επί των οποίων εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός αμέσως ή δυνάμει του κανονισμού αριθ. 189/66 ΕΟΚ(1), εξαιρέσει των παρασκευασμάτων και τροφών, εις τας οποίας εφαρμόζεται ο κανονισμός αριθ. 120/67/ΕΟΚ(2)"">

ΤΙΤΛΟΣ I Τιμές

Άρθρο 2

Η γαλακτοκομική περίοδος αρχίζει την 1η Απριλίου και λήγει την 31η Μαρτίου του επομένου έτους για όλα τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1. Εκτός αν το Συμβούλιο αποφασίσει παρέκκλιση προτάσει της Επιτροπής και κατά τη διαδικασία ψηφοφορίας που προβλέπεται στο άρθρο 43 παράγραφος 2 της συνθήκης.

Πάντως, η γαλακτοκομική περίοδος 1968/1969 αρχίζει την 29η Ιουλίου 1968.

Άρθρο 3

1. Πριν από την 1η Αυγούστου κάθε έτους, και για τη γαλακτοκομική περίοδο που αρχίζει το επόμενο έτος, καθορίζεται για την Κοινότητα ενδεικτική τιμή για το γάλα.

Εν τούτοις, η ενδεικτική τιμή για τη γαλακτοκομική περίοδο 1968/1969 καθορίζεται πριν από την 29η Ιουλίου 1968.

2. Η ενδεικτική τιμή είναι η τιμή γάλακτος που επιδιώκεται να εξασφαλισθεί για το σύνολο του γάλακτος που πωλείται από τους παραγωγούς κατά τη διάρκεια της γαλακτοκομικής περιόδου, κατά τη δυνατότητα καταναλώσεως που προσφέρεται στην αγορά της Κοινότητος και στις εξωτερικές αγορές.

3. Η ενδεικτική τιμή καθορίζεται για το γάλα που περιέχει 3,7% λιπαρές ουσίες, παραδοτέο στο γαλακτοπωλείο.

4. Η ενδεικτική τιμή καθορίζεται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 43 παράγραφος 2 της συνθήκης.

Άρθρο 4

Το Συμβούλιο, προτάσει της Επιτροπής και κατά τη διαδικασία ψηφοφορίας που προβλέπεται στο άρθρο 43 παράγραφος 2 της συνθήκης, καθορίζει κάθε έτος για την επομένη γαλακτοκομική περίοδο τις τιμές κατωφλίου για την Κοινότητα για ορισμένα από τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 μέρος α) 2 και μέρη β) έως η) τα οποία ονομάζονται κατωτέρω "προϊόντα οδηγοί". Οι τιμές κατωφλίου καθορίζονται με τέτοιο τρόπο, ώστε, λαμβανομένης υπόψη της αναγκαίας προστασίας της βιομηχανίας μεταποιήσεως της Κοινότητος, οι τιμές των εισαγομένων γαλακτοκομικών προϊόντων να ευρίσκονται σε επίπεδο αντίστοιχο της ενδεικτικής τιμής του γάλακτος.

Άρθρο 5

1. Συγχρόνως με την ενδεικτική τιμή του γάλακτος, και κατά την ίδια διαδικασία, καθορίζονται κατ' έτος:

α) τιμή παρεμβάσεως για το βούτυρο-

β) τιμή παρεμβάσεως για το αποκορυφωμένο γάλα εις κόνιν-

γ) τιμές παρεμβάσεως για τους τύρους Grana padano και Parmigiano Reggiano.

2. Οι τιμές παρεμβάσεως για τους τύρους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περίπτωση γ) καθορίζονται σε τέτοια επίπεδα, ώστε οι γαλακτοπαραγωγοί που είναι εγκατεστημένοι στις περιοχές της Κοινότητος όπου παράγονται οι ανωτέρω τυροί που δικαιούνται αυτής της ονομασίας καταγωγής, να έχουν διαρκή εξασφάλιση όσον αφορά την τιμή γάλακτος στην παραγωγή, ίδια με εκείνη η οποία παρέχεται με τα μέτρα παρεμβάσεως για το αποκορυφωμένο γάλα και το βούτυρο.

ΤΙΤΛΟΣ II Καθεστώς παρεμβάσεων

Άρθρο 6

1. Ο οργανισμός παρεμβάσεως που ορίζεται από κάθε Κράτος μέλος αγοράζει στην τιμή παρεμβάσεως, υπό τους όρους που καθορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 6, το παραγόμενο εντός της Κοινότητος βούτυρο, το οποίο του προσφέρεται και το οποίο φέρει το σήμα ελέγχου που αναφέρεται στο άρθρο 27, αν το βούτυρο αυτό ανταποκρίνεται σε ορισμένες προϋποθέσεις.

2. Υπό τους όρους που καθορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 6, χορηγούνται ενισχύσεις για την ιδιωτική αποθεματοποίηση βουτύρου που φέρει το σήμα ελέγχου και κρέμας γάλακτος που παράγονται εντός της Κοινότητος, αν τα προϊόντα αυτά ανταποκρίνονται σε ορισμένες προϋποθέσεις.

3. Η διάθεση του βουτύρου που αγοράζεται από τον οργανισμό παρεμβάσεως γίνεται με τέτοιους όρους ώστε να μην απειλείται η ισορροπία της αγοράς και να εξασφαλίζεται η ισότητα προσβάσεως στα προϊόντα προς πώληση, καθώς και η ίση μεταχείριση των αγοραστών.

Για το βούτυρο δημοσίας αποθεματοποιήσεως που δεν δύναται να διατεθεί κατά τη διάρκεια μιας γαλακτοκομικής περιόδου υπό κανονικές συνθήκες, δύνανται να λαμβάνονται ειδικά μέτρα. Επίσης λαμβάνονται ειδικά μέτρα, εφ' όσον η φύση τους τα δικαιολογεί, προκειμένου να διατηρηθούν οι δυνατότητες διαθέσεως των προϊόντων, τα οποία έχουν αποτελέσει αντικείμενο των ενισχύσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 2.

4. Το καθεστώς παρεμβάσεως εφαρμόζεται κατά τρόπον ώστε:

α) να διατηρείται η ανταγωνίσιμη θέση του βουτύρου στην αγορά-

β) να διαφυλάσσεται κατά το μέτρο του δυνατού η αρχική ποιότητα του βουτύρου-

γ) να πραγματοποιείται όσο δυνατόν περισσότερο ορθολογική αποθεματοποίηση.

5. Μέχρι τη θέση σε εφαρμογή των διατάξεων που θα θεσπισθούν σύμφωνα με το άρθρο 27 και το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1968, δεν απαιτείται το σήμα ελέγχου του άρθρου 27 για το βούτυρο που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2.

Εν τούτοις, το Συμβούλιο, προτάσει της Επιτροπής και κατά τη διαδικασία ψηφοφορίας που προβλέπεται στο άρθρο 43 παράγραφος 2 της συνθήκης, δύναται να θεσπίσει διατάξεις παρεκκλίσεως όσον αφορά την ημερομηνία που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο.

6. Το Συμβούλιο, κατά την ίδια διαδικασία, θεσπίζει τους γενικούς κανόνες οι οποίοι διέπουν τα μέτρα παρεμβάσεως που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, και ιδίως τις προϋποθέσεις για τη θέση σε εφαρμογή των μέτρων αυτών.

7. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου, και ιδίως το ύψος των ενισχύσεων που χορηγούνται για ιδιωτική αποθεματοποίηση, θεσπίζονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 30.

Άρθρο 7

1. Υπό τους όρους που καθορίζονται στην παράγραφο 4, ο οργανισμός παρεμβάσεως που ορίζεται από κάθε Κράτος μέλος αγοράζει στην τιμή παρεμβάσεως το πρώτης ποιότητος αποκορυφωμένο γάλα εις κόνιν που παράγεται στην Κοινότητα και του προσφέρεται αν αυτό ανταποκρίνεται σε ορισμένες προϋποθέσεις.

2. Η διάθεση του αποκορυφωμένου γάλακτος εις κόνιν που αγοράζεται από τον οργανισμό παρεμβάσεως, γίνεται με τέτοιους όρους, ώστε να μην απειλείται η ισορροπία της αγοράς και να εξασφαλίζεται η ισότητα προσβάσεως στα προϊόντα προς πώληση καθώς και η ίση μεταχείριση των αγοραστών.

Για το αποκορυφωμένο γάλα εις κόνιν που δεν δύναται να διατεθεί κατά τη διάρκεια μίας γαλακτοκομικής περιόδου υπό κανονικές συνθήκες, δύνανται να λαμβάνονται ειδικά μέτρα.

3. Υπό τους όρους που καθορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 4, δύνανται να χορηγούνται ενισχύσεις για την ιδιωτική αποθεματοποίηση του πρώτης ποιότητος αποκορυφωμένου γάλακτος εις κόνιν που παράγεται στην Κοινότητα, αν αυτό ανταποκρίνεται σε ορισμένες προϋποθέσεις.

4. Το Συμβούλιο, προτάσει της Επιτροπής και κατά τη διαδικασία ψηφοφορίας που προβλέπεται στο άρθρο 43 παράγραφος 2 της συνθήκης, θεσπίζει τους γενικούς κανόνες οι οποίοι διέπουν τα μέτρα παρεμβάσεως που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, και ιδίως τις προϋποθέσεις για τη θέση σε εφαρμογή των μέτρων αυτών.

5. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου θεσπίζονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 30.

Άρθρο 8

1. Υπό τους όρους που καθορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 4, ο οργανισμός παρεμβάσεως που ορίζεται από το Κράτος μέλος στο οποίο παράγονται οι τυροί Grana padano και Parmigiano Reggiano που να δικαιούνται της ονομασίας καταγωγής, αγοράζει τους τυρούς αυτούς στην τιμή παρεμβάσεως, αν αυτοί ανταποκρίνονται σε ορισμένες προϋποθέσεις.

2. Η διάθεση των τυρών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, οι οποίοι αγοράζονται από τον οργανισμό παρεμβάσεως, γίνεται υπό τέτοιους όρους, ώστε να μην απειλείται η ισορροπία της αγοράς και να εξασφαλίζεται η ισότητα προσβάσεως στα προϊόντα προς πώληση, καθώς και η ίση μεταχείριση των αγοραστών.

Για τις ποσότητες που δεν δύνανται να διατεθούν κατά τη διάρκεια μιας γαλακτοκομικής περιόδου υπό κανονικές συνθήκες, δύνανται να λαμβάνονται ειδικά μέτρα.

3. Υπό τους όρους που καθορίζονται στην παράγραφο 4, χορηγούνται ενισχύσεις για την ιδιωτική αποθεματοποίηση των τυρών:

α) Grana padano, ηλικίας τουλάχιστον 12 μηνών,

β) Parmigiano Reggiano, ηλικίας τουλάχιστον 18 μηνών,

αν αυτά ανταποκρίνονται σε ορισμένες προϋποθέσεις.

4. Το Συμβούλιο, προτάσει της Επιτροπής και κατά την διαδικασία ψηφοφορίας που προβλέπεται στο άρθρο 43 παράγραφος 2 της συνθήκης, θεσπίζει τους γενικούς κανόνες, οι οποίοι διέπουν τα μέτρα παρεμβάσεως που αναφέρονται στο παρόν άρθρο και ιδίως τις προϋποθέσεις για τη θέση σε εφαρμογή των μέτρων αυτών.

5. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου θεσπίζονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 30.

Άρθρο 9

1. Κατά τα έτη που αυτά θεωρούνται απαραίτητα για την υποστήριξη της αγοράς δύνανται να λαμβάνονται μέτρα παρεμβάσεως για τους τυρούς διατηρήσεως, αν οι τυροί αυτοί ανταποκρίνονται σε ορισμένες προϋποθέσεις.

Τα μέτρα αυτά λαμβάνονται ιδίως με τη μορφή ενισχύσεων για την ιδιωτική αποθεματοποίηση.

2. Το Συμβούλιο, προτάσει της Επιτροπής και κατά τη διαδικασία ψηφοφορίας που προβλέπεται στο άρθρο 43 παράγραφος 2 της συνθήκης, θεσπίζει τους γενικούς κανόνες οι οποίοι διέπουν τα μέτρα παρεμβάσεως που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

3. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου θεσπίζονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 30.

Άρθρο 10

1. Υπό τους όρους που καθορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 2, χορηγούνται ενισχύσεις για το αποκορυφωμένο γάλα και για το αποκορυφωμένο γάλα εις κόνιν που παράγονται στην Κοινότητα και χρησιμοποιούνται για τη διατροφή ζώων, αν τα προϊόντα αυτά ανταποκρίνονται σε ορισμένες προϋποθέσεις.

2. Οι γενικοί κανόνες οι οποίοι διέπουν τις ενισχύσεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο και ιδίως οι προϋποθέσεις για τη θέση σε εφαρμογή των ενισχύσεων αυτών, καθορίζονται από το Συμβούλιο προτάσει της Επιτροπής και κατά τη διαδικασία ψηφοφορίας που προβλέπεται στο άρθρο 43 παράγραφος 2 της συνθήκης.

Κατά την ίδια διαδικασία καθορίζονται, κάθε έτος και κατά τον ίδιο χρόνο με την ενδεικτική τιμή, οι ενισχύσεις για το αποκορυφωμένο γάλα και το αποκορυφωμένο γάλα εις κόνιν, για την επομένη γαλακτοκομική περίοδο. Πάντως, αν το απαιτούν ειδικές περιστάσεις, οι ενισχύσεις αυτές δύνανται να τροποποιούνται κατά τη διάρκεια μιας γαλακτοκομικής περιόδου κατά την ίδια διαδικασία.

3. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου θεσπίζονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 30.

Άρθρο 11

1. Υπό τους όρους που καθορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 2, χορηγείται ενίσχυση για το αποκορυφωμένο γάλα που παράγεται στην Κοινότητα και μεταποιείται σε τυρίνη αν το γάλα αυτό και η τυρίνη που παρασκευάζεται με το γάλα αυτό ανταποκρίνονται σε ορισμένες προϋποθέσεις.

2. Οι γενικοί κανόνες, οι οποίοι διέπουν την ενίσχυση που προβλέπεται στο παρόν άρθρο και ιδίως οι προϋποθέσεις για τη θέση σε εφαρμογή της ενισχύσεως αυτής, καθορίζονται από το Συμβούλιο, προτάσει της Επιτροπής και κατά τη διαδικασία ψηφοφορίας που προβλέπεται στο άρθρο 43 παράγραφος 2 της συνθήκης.

3. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου και ιδίως το ύψος της ενισχύσεως, καθορίζονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 30.

Άρθρο 12

1. Όταν δημιουργούνται ή απειλείται ότι θα δημιουργηθούν πλεονάσματα βουτυρικών λιπαρών ουσιών, δύνανται να λαμβάνονται μέτρα εκτός από εκείνα που προβλέπονται στο άρθρο 6, για να διευκολυνθεί η διάθεσή τους.

2. Το Συμβούλιο, προτάσει της Επιτροπής και κατά τη διαδικασία ψηφοφορίας που προβλέπεται στο άρθρο 43 παράγραφος 2 της συνθήκης, αποφασίζει επί των μέτρων που προβλέπονται στο παρόν άρθρο και θεσπίζει τους γενικούς κανόνες εφαρμογής.

3. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου θεσπίζονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 30.

ΤΙΤΛΟΣ III Καθεστώς συναλλαγών με τρίτες χώρες

Άρθρο 13

1. Κάθε εισαγωγή στην Κοινότητα προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 υπόκειται στην υποχρέωση υποβολής πιστοποιητικού εισαγωγής. Κάθε εξαγωγή των προϊόντων αυτών εκτός της Κοινότητος δύναται να υπόκειται στην υποχρέωση υποβολής πιστοποιητικού εξαγωγής.

2. Τα Κράτη μέλη χορηγούν το πιστοποιητικό σε κάθε ενδιαφερόμενο μετά από αίτησή του, οποιοσδήποτε και αν είναι ο τόπος εγκαταστάσεώς του εντός της Κοινότητος.

Το πιστοποιητικό αυτό ισχύει για πράξη που πραγματοποιείται στην Κοινότητα από μία ημερομηνία που καθορίζεται από το Συμβούλιο, προτάσει της Επιτροπής και κατά τη διαδικασία ψηφοφορίας που προβλέπεται στο άρθρο 43 παράγραφος 2 της συνθήκης, και το αργότερο:

- από την 1η Ιανουαρίου 1970, όσον αφορά τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 μέρος α) 1-

- από την 1η Αυγούστου 1969, όσον αφορά τα άλλα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1.

Μέχρι τις ημερομηνίες αυτές, το πιστοποιητικό αυτό ισχύει μόνο για πράξη που πραγματοποιείται στο Κράτος μέλος που το χορήγησε.

Η χορήγηση των πιστοποιητικών αυτών υπόκειται στην παροχή ασφαλείας, η οποία εξασφαλίζει την υποχρέωση εισαγωγής ή εξαγωγής κατά τη διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού και η οποία καταπίπτει, ολικώς ή μερικώς, αν η πράξη δεν πραγματοποιηθεί εντός της προθεσμίας αυτής ή αν πραγματοποιηθεί μόνο εν μέρει.

3. Ο κατάλoγος των προϊόντων για τα οποία απαιτούνται πιστοποιητικά εξαγωγής, ορίζεται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 30.

Η διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών και οι άλλες λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου καθορίζονται κατά την ίδια διαδικασία.

Άρθρο 14

1. Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1969, οι δασμοί του κοινού δασμολογίου εφαρμόζονται στις εισαγωγές των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 μέρος α) 1.

2. Κατά την εισαγωγή προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 μέρος α) 2 και μέρη β) έως η), εισπράττεται εισφορά.

3. Τα προϊόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 δύνανται να κατανέμονται σε ομάδες. Για κάθε ομάδα προσδιορίζεται ένα προϊόν οδηγός. Τα άλλα προϊόντα μιας ομάδος ονομάζονται κατωτέρω "εξομοιούμενα προϊόντα".

Εφ' όσον δεν καθορίζεται σύμφωνα με ειδικές διατάξεις, η εισφορά αυτή για τα προϊόντα μιας ομάδος ισούται με την τιμή κατωφλίου του προϊόντος οδηγού μειωμένη κατά την τιμή "ελεύθερο στα σύνορα".

Πάντως, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του δευτέρου εδαφίου, για τα προϊόντα για τα οποία ο δασμός έχει παγιωθεί στο πλαίσιο της ΓΣΔΕ, η εισφορά περιορίζεται στο ποσό που προκύπτει από την παγίωση αυτή.

4. Για κάθε προϊόν οδηγό, ορίζεται τιμή "ελεύθερο στα σύνορα" της Κοινότητος βάσει των πλέον ευνοϊκών δυνατοτήτων αγοράς στο διεθνές εμπόριο για τα προϊόντα της προκειμένης ομάδος. Εν τούτοις, δεν λαμβάνονται υπόψη τα εξομοιούμενα προϊόντα για τα οποία η εισφορά δεν ισούται με εκείνη που εφαρμόζεται στο προϊόν οδηγό τους.

Κατά τον καθορισμό των τιμών "ελεύθερο στα σύνορα" λαμβάνονται υπόψη οι ενδεχόμενες διαφορές μεταξύ του προϊόντος, για το οποίο έχει διαπιστωθεί μία τιμή και του προϊόντος οδηγού, εφ' όσον αυτές επηρεάζουν την εμπορία του εν λόγω προϊόντος.

5. Η εισφορά που εισπράττεται είναι αυτή που ισχύει κατά την ημέρα της εισαγωγής.

6. Το Συμβούλιο, προτάσει της Επιτροπής και κατά τη διαδικασία ψηφοφορίας που προβλέπεται στο άρθρο 43 παράγραφος 2 της συνθήκης καθορίζει:

- τις ομάδες προϊόντων και τα αντίστοιχα προϊόντα οδηγούς τους,

- τις ειδικές διατάξεις για τον υπολογισμό των εισφορών.

7. Σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 30, θεσπίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου και ιδίως οι λεπτομέρειες καθορισμού των τιμών "ελεύθερο στα σύνορα", καθώς ενδεχομένως και το περιθώριο εντός του οποίου οι διακυμάνσεις των στοιχείων υπολογισμού της εισφοράς δεν συνεπάγονται τη μεταβολή της.

8. Η Επιτροπή καθορίζει τις εισφορές που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.

Άρθρο 15

Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1969, τα Κράτη μέλη διατηρούν έναντι των τρίτων χωρών και για τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 μέρος α) 1, τις φορολογικές επιβαρύνσεις ισοδυνάμου προς δασμούς αποτελέσματος, τους ποσοτικούς περιορισμούς και τα μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος που ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 16

1. Από τη θέση σε εφαρμογή των διατάξεων που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 27, δεν δύναται να εισάγεται στην Κοινότητα παρά μόνο βούτυρο, το οποίο ανταποκρίνεται στις ποιοτικές προδιαγραφές που εφαρμόζονται στο βούτυρο που παράγεται εντός της Κοινότητος και φέρει το σήμα ελέγχου που προβλέπεται στο άρθρο αυτό.

Το Συμβούλιο, προτάσει της Επιτροπής και κατά τη διαδικασία ψηφοφορίας που προβλέπεται στο άρθρο 43 παράγραφος 2 της συνθήκης, δύναται να αποφασίζει εξαιρέσεις από τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου.

2. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου, ιδίως τα μέτρα ελέγχου κατά την εισαγωγή του βουτύρου, θεσπίζονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 30.

Άρθρο 17

1. Κατά το μέτρο που απαιτείται για να καταστεί δυνατή η εξαγωγή των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1, είτε ως έχουν είτε υπό μορφή εμπορευμάτων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα, αν πρόκειται για προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 μέρη α), β), γ) και ε), βάσει των τιμών τους στο διεθνές εμπόριο, η διαφορά μεταξύ των τιμών αυτών και των τιμών εντός της Κοινότητος δύναται να καλυφθεί με μία επιστροφή κατά την εξαγωγή.

2. Η επιστροφή είναι ίδια για ολόκληρη την Κοινότητα. Δύναται να διαφοροποιείται ανάλογα με τους τόπους προορισμού.

Η καθορισθείσα επιστροφή χορηγείται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου.

Κατά τον καθορισμό της επιστροφής λαμβάνεται ιδίως υπόψη η ανάγκη να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ της χρησιμοποιήσεως κοινοτικών προϊόντων βάσεως προκειμένου να εξαχθούν μεταποιημένα εμπορεύματα προς τις τρίτες χώρες και της χρησιμοποιήσεως τέτοιων προϊόντων των χωρών αυτών, εισαχθέντων υπό καθεστώς τελειοποιήσεως.

3. Το Συμβούλιο, προτάσει της Επιτροπής και κατά τη διαδικασία ψηφοφορίας που προβλέπεται στο άρθρο 43 παράγραφος 2 της συνθήκης, θεσπίζει τους γενικούς κανόνες που αφορούν τη χορήγηση των επιστροφών, τον καθορισμό του ύψους τους και των εκ των προτέρων καθορισμό τους.

4. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου θεσπίζονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 30.

Ο καθορισμός των επιστροφών γίνεται περιοδικά κατά την ίδια διαδικασία.

5. Σε περίπτωση ανάγκης, η Επιτροπή δύναται, μετά από αίτηση Κράτους μέλους ή με δική της πρωτοβουλία, να τροποποιήσει τις επιστροφές κατά την ενδιάμεση περίοδο.

Άρθρο 18

1. Κατά το μέτρο που απαιτείται για την καλή λειτουργία της κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, το Συμβούλιο, προτάσει της Επιτροπής και κατά τη διαδικασία ψηφοφορίας που προβλέπεται στο άρθρο 43 παράγραφος 2 της συνθήκης, δύναται, σε ειδικές περιπτώσεις, να αποκλείει ολικώς ή μερικώς την προσφυγή στο καθεστώς τελειοποιήσεως προς επανεξαγωγή των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1, τα οποία προορίζονται για την παρασκευή προϊόντων που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο ή εμπορευμάτων που αναφέρονται στο παράρτημα.

2. Οι κοινοτικές διατάξεις που ρυθμίζουν την τελειοποίηση προς επανεξαγωγή για τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 θεσπίζονται το αργότερο μέχρι την 1η Ιουλίου 1968.

3. Κατά τη διαδικασία που αναφέρεται στην παράγραφο 1, θεσπίζονται οι κανόνες, οι οποίοι εφαρμόζονται μέχρι την έναρξη ισχύος της ρυθμίσεως που αναφέρεται στην παράγραφο 2, σε ό,τι αφορά:

α) το συντελεστή αποδόσεως που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της ποσότητος των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1, τα οποία εχρησιμοποιήθησαν για την παρασκευή εμπορευμάτων που προήλθαν από τη μεταποίηση και εξήχθησαν-

β) τον καθορισμό, για την εφαρμογή του δασμού ή της εισφοράς, της ποσότητος των επεξεργασμένων προϊόντων, η οποία αντιστοιχεί προς τα εμπορεύματα που προέρχονται από τη μεταποίηση και τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία.

4. Κατά την έννοια του παρόντος άρθρου, ως καθεστώς τελειοποιήσεως προς επανεξαγωγή θεωρείται το σύνολο των διατάξεων που καθορίζουν τους όρους, υπό τους οποίους πραγματοποιείται εντός της Κοινότητος η επεξεργασία προϊόντων τρίτων χωρών τα οποία είναι αναγκαία για την παρασκευή εμπορευμάτων που προορίζονται για εξαγωγή και απολαύουν απαλλαγής από τους δασμούς ή τις εισφορές στους οποίους υπόκεινται.

Άρθρο 19

1. Οι γενικοί κανόνες για την ερμηνεία του Κοινού Δασμολογίου και οι ειδικοί κανόνες για την εφαρμογή του εφαρμοζονται στη δασμολογική κατάταξη των προϊόντων, τα οποία αφορά ο παρών κανονισμός. Η δασμολογική ονοματολογία που προκύπτει από την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού περιλαμβάνεται στο Κοινό Δασμολόγιο.

2. Εκτός αντιθέτων διατάξεων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό και εκτός παρεκκλίσεως που αποφασίζεται από το Συμβούλιο, προτάσει της Επιτροπής και κατά τη διαδικασία ψηφοφορίας που προβλέπεται στο άρθρο 43 παράγραφος 2 της συνθήκης, απαγορεύονται:

- η είσπραξη κάθε δασμού ή φορολογικής επιβαρύνσεως ισοδυνάμου αποτελέσματος,

- η εφαρμογή κάθε ποσοτικού περιορισμού ή μέτρου ισοδυνάμου αποτελέσματος, με την επιφύλαξη των διατάξεων του πρωτοκόλλου περί του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου.

Ως μέτρο ισοδυνάμου αποτελέσματος προς ποσοτικό περιορισμό θεωρείται, μεταξύ άλλων, ο περιορισμός της χορηγήσεως πιστοποιητικών εισαγωγής ή εξαγωγής σε μία συγκεκριμένη κατηγορία δικαιούχων.

Άρθρο 20

1. Δύνανται να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα, όταν για ένα ή περισσότερα προϊόντα οδηγού η τιμή "ελεύθερο στα σύνορα" υπερβαίνει αισθητά την τιμή κατωφλίου και ενδέχεται να διατηρηθεί η κατάσταση αυτή και εκ του γεγονότος αυτού διαταράσσεται ή απειλείται να διαταραχθεί η κοινοτική αγορά.

2. Το Συμβούλιο, προτάσει της Επιτροπής και κατά τη διαδικασία ψηφοφορίας που προβλέπεται στο άρθρο 43 παράγραφος 2 της συνθήκης, θεσπίζει τους γενικούς κανόνες εφαρμογής του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 21

1. Αν η αγορά εντός της Κοινότητος, για ένα ή περισσότερα προϊόντα από εκείνα που αναφέρονται στο άρθρο 1, υφίσταται ή απειλείται να υποστεί, εξ αιτίας των εισαγωγών ή εξαγωγών, σοβαρές διαταραχές που είναι δυνατό να θέσουν σε κίνδυνο τους στόχους του άρθρου 39 της συνθήκης, δύνανται να εφαρμοσθούν κατάλληλα μέτρα κατά τις συναλλαγές με τις τρίτες χώρες, μέχρι να εξαλειφθεί η διαταραχή ή η απειλή διαταραχής.

Το Συμβούλιο, προτάσει της Επιτροπής και κατά τη διαδικασία ψηφοφορίας που προβλέπεται στο άρθρο 43 παράγραφος 2 της συνθήκης, καθορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσης παραγράφου και προσδιορίζει τις περιπτώσεις και τα όρια εντός των οποίων τα Κράτη μέλη δύνανται να λάβουν συντηρητικά μέτρα.

2. Αν προκύψει η κατάσταση που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή, μετά από αίτηση Κράτους μέλους ή με δική της πρωτοβουλία, αποφασίζει τα αναγκαία μέτρα τα οποία ανακοινώνονται στα Κράτη μέλη και τυγχάνουν αμέσου εφαρμογής. Αν η Επιτροπή συγκληθεί μετά από αίτηση Κράτους μέλους, αποφασίζει σχετικά εντός 24 ωρών από της λήψεως της αιτήσεως.

3. Κάθε Κράτος μέλος δύναται να φέρει ενώπιον του Συμβουλίου τα μέτρα που έλαβε η Επιτροπή εντός προθεσμίας τριών εργασίμων ημερών από της ανακοινώσεώς τους.

Το Συμβούλιο συνέρχεται αμελλητί. Κατά τη διαδικασία ψηφοφορίας που προβλέπεται στο άρθρο 43 παράγραφος 2 της συνθήκης, δύναται να τροποποιήσει ή να ακυρώσει τα εν λόγω μέτρα.

ΤΙΤΛΟΣ IV Γενικές διατάξεις

Άρθρο 22

1. Απαγορεύεται στο εσωτερικό εμπόριο της Κοινότητος:

- η είσπραξη κάθε δασμού ή φορολογικής επιβαρύνσεως ισοδυνάμου αποτελέσματος-

- κάθε ποσοτικός περιορισμός ή μέτρο ισοδυνάμου αποτελέσματος, με την επιφύλαξη του πρωτοκόλλου περί του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου-

- η προσφυγή στο άρθρο 44 της συνθήκης.

2. Το κοινοτικό καθεστώς που αφορά συμπληρωματικά μέτρα σχετικά με τα προϊόντα της κλάσεως 04.01 του Κοινού Δασμολογίου θεσπίζεται προς της 1ης Απριλίου 1969 και εφαρμόζεται το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 1970.

Το Συμβούλιο, προτάσει της Επιτροπής και κατά τη διαδικασία ψηφοφορίας που προβλέπεται στο άρθρο 43 παράγραφος 2 της συνθήκης, θεσπίζει τις μεταβατικές διατάξεις που εφαρμόζονται το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 1969 στην κυκλοφορία των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 μέρος α) στο ενδοκοινοτικό εμπόριο.

Μέχρι τη θέση σε εφαρμογή αυτών των μεταβατικών διατάξεων, τα Κράτη μέλη δύνανται να διατηρούν για τα προϊόντα αυτά τους ποσοτικούς περιορισμούς και τα μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος που ίσχυαν τη στιγμή ενάρξεως της ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1969, η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας δύναται να διατηρεί το καθεστώς των περιοχών συγκεντρώσεως και διανομής για το γάλα και η Ιταλική Δημοκρατία τα μέτρα που ρυθμίζουν τον εφοδιασμό ορισμένων περιοχών με γάλα καταναλώσεως.

3. Μέχρι τη θέση σε εφαρμογή των διατάξεων που θεσπίσθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 27, κάθε Κράτος μέλος διατηρεί το καθεστώς που ισχύει την 30ή Ιουνίου 1968, δυνάμει του άρθρου 2 παράγραφος 6 του κανονισμού αριθ. 13/64/ΕΟΚ, για τις εισαγωγές βουτύρου προελεύσεως τρίτων χωρών καθώς και για τις ποσότητες προς διάθεση από τα άλλα Κράτη μέλη.

4. Δεν γίνονται δεκτά στην ελεύθερη κυκλοφορία στο εσωτερικό της Κοινότητος τα εμπορεύματα που αναφέρονται στο άρθρο 1, στην παρασκευή ή επεξεργασία των οποίων χρησιμοποιήθηκαν προϊόντα που δεν αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 και στο άρθρο 10 παράγραφος 1 της συνθήκης.

Άρθρο 23

Με την επιφύλαξη αντιθέτων διατάξεων του παρόντος κανονισμού, τα άρθρα 92 έως 94 της συνθήκης εφαρμόζονται στην παραγωγή και στο εμπόριο των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1.

Άρθρο 24

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 92 παράγραφος 2 της συνθήκης, απαγορεύονται οι ενισχύσεις, το ύψος των οποίων καθορίζεται σε συνάρτηση με την τιμή ή την ποσότητα των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1.

2. Απαγορεύονται επίσης τα εθνικά μέτρα που επιτρέπουν άμβλυνση των διαφορών των τιμών των προϊόντων που προβλέπονται στο άρθρο 1.

Άρθρο 25

1. Το Συμβούλιο, προτάσει της Επιτροπής και κατά τη διαδικασία ψηφοφορίας που προβλέπεται στο άρθρο 43 παράγραφος 2 της συνθήκης, δύναται να επιτρέπει, μετά από αίτησή της, στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας να χορηγεί, για το βούτυρο και τους τυρούς Gouda, Edam και Tilsit και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1969, προοδευτικά μειούμενες εθνικές ενισχύσεις καταναλώσεως, οι οποίες δύνανται να διευκολύνουν την καθιέρωση των ενιαίων τιμών στον τομέα του γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων.

2. Το Μέγα Δουκάτο του Λουξεμβούργου εξουσιοδοτείται να χορηγεί μέχρι το τέλος της γαλακτοκομικής περιόδου 1973/1974 μία ενίσχυση στους γαλακτοπαραγωγούς, της οποίας το ύψος ανά 100 χιλιόγραμμα δεν δύναται να υπερβαίνει:

0,375 λογιστικές μονάδες μέχρι το τέλος της γαλακτοκομικής περιόδου 1971/1972-

0,300 λογιστικές μονάδες κατά τη διάρκεια της γαλακτοκομικής περιόδου 1972/1973-

0,200 λογιστικές μονάδες κατά τη διάρκεια της γαλακτοκομικής περιόδου 1973/1974-

3. Αν η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας κάνει χρήση της εξουσιοδοτήσεως που προβλέπεται στην παράγραφο 1, εισπράττει, κατά παρέκκλιση του άρθρου 22 παράγραφος 1, εξισωτικό ποσό ίσο με το ύψος της εθνικής ενισχύσεως, επί των προϊόντων εκείνων που εξάγονται προς τρίτες χώρες ή προορίζονται για Κράτη μέλη και χορηγεί επιδότηση ίση προς το εξισωτικό ποσό στις εισαγωγές προελεύσεως τρίτων χωρών καθώς και στις ποσότητες προς διάθεση των ίδιων ή παρομοίων προϊόντων προελεύσεως Κρατών μελών.

Κατά τις συναλλαγές των εμπορευμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 1, για την παρασκευή των οποίων εχρησιμοποιήθησαν προϊόντα στα οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου, εισπράττονται εξισωτικά ποσά και χορηγούνται επιδοτήσεις, οι οποίες, ανά 100 χιλιόγραμμα, προκύπτουν από εκείνες που εφαρμόζονται στα χρησιμοποιηθέντα προϊόντα, με βάση την υπάρχουσα σχέση μεταξύ της επεξειργασμένης ποσότητος και 100 χιλιογράμμων του χρησιμοποιηθέντος προϊόντος.

4. Οι γενικοί κανόνες για την εφαρμογή της παραγράφου 3 θεσπίζονται από το Συμβούλιο, προτάσει της Επιτροπής και κατά τη διαδικασία ψηφοφορίας που προβλέπεται στο άρθρο 43 παράγραφος 2 της συνθήκης.

5. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου, και ιδίως το εξισωτικό ποσό, καθορίζονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 30.

Άρθρο 26

Τα Κράτη μέλη δύνανται να χορηγούν εθνικές ενισχύσεις για τη χορήγηση σε μαθητές στα σχολεία γάλακτος μεταποιημένου σε προϊόντα που αναφέρονται στις κλάσεις 04.01 ή 22.02 του Κοινού Δασμολογίου.

Άρθρο 27

Κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 43 παράγραφoς 2 της συνθήκης, θεσπίζονται διατάξεις που αφορούν την παραγωγή και την εμπορία του βουτύρου και προβλέπουν ιδίως σήμα ελέγχου για το βούτυρο που ανταποκρίνεται σε ειδικές απαιτήσεις.

Άρθρο 28

Τα Κράτη μέλη και η Επιτροπή ανακοινώνουν αμοιβαία τα αναγκαία στοιχεία για εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Οι λεπτομέρειες της ανακοινώσεως και διαδόσεως των στοιχείων αυτών θεσπίζονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 30.

Άρθρο 29

1. Συνιστάται Επιτροπή Διαχειρίσεως Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων, καλουμένη στο εξής "επιτροπή", που αποτελείται από αντιπροσώπους των Κρατών μελών και προεδρεύεται από έναν αντιπρόσωπο της Επιτροπής.

2. Στην επιτροπή, οι ψήφοι των Κρατών μελών σταθμίζονται όπως προβλέπεται στο άρθρο 48 παράγραφος 2 της συνθήκης. Ο πρόεδρος δεν ψηφίζει.

Άρθρο 30

1. Στις περιπτώσεις όπου γίνεται αναφορά στη διαδικασία που ορίζεται στο παρόν άρθρο, η επιτροπή συγκαλείται από τον πρόεδρό της, είτε με δική του πρωτοβουλία είτε μετά από αίτηση του αντιπροσώπου Κράτους μέλους.

2. Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει σχέδιο των μέτρων που πρέπει να ληφθούν. Η επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της επί των μέτρων αυτών εντός προθεσμίας που δύναται να καθορίζει ο πρόεδρος ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα των θεμάτων που υποβάλλονται για εξέταση. Η επιτροπή αποφασίζει με πλειοψηφία δώδεκα ψήφων.

3. Η Επιτροπή θεσπίζει μέτρα που τυγχάνουν αμέσου εφαρμογής. Εν τούτοις, αν αυτά δεν είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής, ανακοινώνονται αμέσως από την Επιτροπή στο Συμβούλιο. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή δύναται να αναβάλει για ένα μήνα κατ' ανώτατο όριο, από την ανακοίνωση αυτή, την εφαρμογή των μέτρων που έχει αποφασίσει.

Το Συμβούλιο, κατά τη διαδικασία ψηφοφορίας που προβλέπεται στο άρθρο 43 παράγραφος 2 της συνθήκης, δύναται να λάβει διαφορετική απόφαση εντός προθεσμίας ενός μηνός.

Άρθρο 31

Η επιτροπή δύναται να εξετάσει οποιοδήποτε άλλο θέμα υποβάλλεται από τον πρόεδρό της είτε με δική του πρωτοβουλία είτε μετά από αίτηση του αντιπροσώπου Κράτους μέλους.

Άρθρο 32

Στο τέλος της μεταβατικής περιόδου, το Συμβούλιο, προτάσει της Επιτροπής και κατά τη διαδικασία ψηφοφορίας που προβλέπεται στο άρθρο 43 παράγραφος 2 της συνθήκης, αποφασίζει, βάσει της πείρας που έχει αποκτηθεί, τη διατήρηση ή την τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 30.

Άρθρο 33

Ο παρών κανονισμός πρέπει να εφαρμόζεται έτσι, ώστε να λαμβάνονται υπόψη, παράλληλα και κατά τον κατάλληλο τρόπο, οι στόχοι που προβλέπονται στα άρθρα 39 και 110 της συνθήκης.

Άρθρο 34

Ο κανονισμός αριθ. 25 περί χρηματοδοτήσεως της κοινής γεωργικής πολιτικής (3), και οι διατάξεις που θεσπίσθηκαν για την εφαρμογή του κανονισμού αυτού, εφαρμόζονται από τη θέση σε εφαρμογή του παρόντος κανονισμού στα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1.

Άρθρο 35

Σε περίπτωση κατά την οποία θα ήταν αναγκαία μεταβατικά μέτρα για να διευκολυνθεί η μετάβαση από το καθεστώς που έχει θεσπισθεί με τον κανονισμό αριθ. 13/64/ΕΟΚ στο καθεστώς του παρόντος κανονισμού, ιδίως στην περίπτωση όπου η έναρξη της εφαρμογής του νέου καθεστώτος στην προβλεπομένη ημερομηνία θα προσέκρουε σε σοβαρές δυσκολίες για ορισμένα προϊόντα, τα μέτρα αυτά θεσπίζονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 30. Εφαρμόζονται το αργότερο μέχρι την 28η Ιουλίου 1969.

Άρθρο 36

Οι γενικοί κανόνες για την ερμηνεία του Κοινού Δασμολογίου και οι ειδικοί κανόνες για την εφαρμογή του εφαρμόζονται στη δασμολογική κατάταξη των προϊόντων που αφορά ο κανονισμός αριθ. 13/64/ΕΟΚ- η δασμολογική ονοματολογία που προκύπτει από την εφαρμογή του εν λόγω κανονισμού περιλαμβάνεται στο Κοινό Δασμολόγιο από την ημερομηνία της πλήρους εφαρμογής του.

Άρθρο 37

1. Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

2. Το καθεστώς που προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό ισχύει από 29ης Ιουλίου 1968, εκτός από:

α) τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 35, τα οποία δύνανται να εφαρμοσθούν από την ημερομηνία ισχύος του παρόντος κανονισμού-

β) το άρθρο 36, το οποίο εφαρμόζεται από την ημερομηνία ισχύος του παρόντος κανονισμού.

3. Από την 29η Ιουλίου 1968 καταργούνται ο κανονισμός αριθ. 13/64/ΕΟΚ και οι διατάξεις που έχουν ληφθεί κατ' εφαρμογή αυτού, εκτός από:

α) τον κανονισμό αριθ. 3/63/ΕΟΚ (4),

β) τα άρθρα 3 και 5 του κανονισμού αριθ. 116/65/ΕΟΚ (5) και τις διατάξεις που θεσπίσθηκαν δυνάμει του εν λόγω άρθρου 3.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε Κράτος μέλος.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις 27 Ιουνίου 1968.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

E. FAURE

(1) ΕΕ αριθ. Α 18 της 9.3.1968, σ. 4.

(2) ΕΕ αριθ. 34 της 27.2.1964, σ. 549/64.

(1) ΕΕ αριθ. 218 της 28.11.1966, σ. 3713/66.

(2) ΕΕ αριθ. 117 της 19.6.1967, σ. 2269/67.

(3) ΕΕ αριθ. 30 της 20.4.1962, σ. 991/62.

(4) ΕΕ αριθ. 14 της 29.1.1963, σ. 153/63.

(5) ΕΕ αριθ. 130 της 16.7.1965, σ. 2173/65.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

"" ID="1" ASSV="3">17.02> ID="2">Έτερα σάκχαρα. Σιρόπια. Υποκατάστατα του μέλιτος, έστω και μεμιγμένα μετά φυσικού μέλιτος. Σάκχαρα και μελάσσαι κεκαυμένα:"> ID="2">Α. Γαλακτοσάκχαρον και σιρόπιον γαλακτοσακχάρου:"> ID="2">I. Περιέχον κατά βάρος εις ξηράν κατάστασιν 99 % ή περισσότερον καθαρού προϊόντος"> ID="1" ASSV="3">17.04> ID="2">Σακχαρώδη παρασκευάσματα άνευ κακάου:"> ID="2">Γ. Παρασκεύασμα λεγόμενον "λευκή σοκολάτα""> ID="2">Δ. Μη κατονομαζόμενα"> ID="1" ASSV="4">18.06> ID="2">Σοκολάτα και λοιπά παρασκευάσματα διατροφής περιέχοντα κακάον:"> ID="2">Β. Παγωτά"> ID="2">Γ. Σοκολάτα και είδη εκ σοκολάτας, έστω και περιβεβλημένα δια σοκολάτας. Σακχαρώδη προϊόντα και υποκατάστατα τούτων παραχθέντα εξ υποκαταστάτων της σακχάρεως, περιέχοντα κακάον"> ID="2">Δ. Μη κατονομαζόμενα"> ID="1">19.02> ID="2">Παρασκευάσματα προς διατροφήν των παίδων ή δια χρήσεις διαιτητικάς ή μαγειρικάς, με βάσιν τα άλευρα, τα παντοειδή άμυλα, ή τα εκχυλίσματα βύνης έστω και περιέχοντα κακάον εις ποσότητα μη υπερβαίνουσαν το 50 % κατά βάρος"> ID="1">19.08> ID="2">Προϊόντα της εκλεκτής αρτοποιΐας, της ζαχαροπλαστικής και της μπισκοτοποιΐας, έστω και με προσθήκην κακάου εις πάσαν αναλογίαν"> ID="1">21.07> ID="2">Παρασκευάσματα διατροφής μη αλλαχού κατονομαζόμενα ή περιλαμβανόμενα"> ID="1" ASSV="2">22.02> ID="2">Λεμονάδες, αεριούχα ύδατα αρωματισμένα (συμπεριλαμβανομένων και των μεταλλικών υδάτων ούτω κατεργασθέντων) και έτερα μη αλκοολούχα ποτά, εξαιρέσει των χυμών οπωρών και λαχανικών της κλάσεως 20.07"> ID="2">Β. Έτερα"> ID="1">35.01> ID="2">Τυρίναι, τυρινικά άλατα και έτερα παράγωγα της τυρίνης. Κόλλαι τυρίνης"> ID="1" ASSV="6">35.02> ID="2">Αλβουμίναι, αλβουμινικά άλατα και έτερα παράγωγα των αλβουμινών:"> ID="2">Α. Αλβουμίναι:"> ID="2">II. Έτεραι (των ακαταλλήλων ή των καταστασών ακαταλλήλων δια την διατροφήν των ανθρώπων):"> ID="2">ex α) Γαλακταλβουμίνη:"> ID="2">1. Απεξηραμμένη (εις φύλλα, λέπια, κρυστάλλους, κόνεις κλπ.)"> ID="2">2. Έτερα">